Kölcsönös megfeleltetés

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 52-57)

SZAKTANÁCSADÁSI SZERZÕDÉS

I. Kölcsönös megfeleltetés

Természetvédelem (1. és 5. követelmény) Talaj- és vízvédelem (2., 3. és 4. követelmény) Állattenyésztés (6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18.

követelmény)

Növényvédelem (9. követelmény) Élelmiszerbiztonság (11. követelmény)

Állategészségügy (12., 13., 14. és 15. követelmény) Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot II. Munkabiztonság

III. Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti szolgáltatási tevékenységek közül – a fentie-ken kívül – igénybe vettek megnevezése és kódszámai (bõvíthetõ):

Szolgáltatási munkaóra és díj összesen:

A szaktanácsadási szolgáltatásban részt vevõ szaktanácsadó(k) (több tanácsadó esetén bõvíthetõ):

1.

neve:

regisztrációs száma:

szakterülete(i)nek száma (1–23; összesen 3 db lehet max.):

2.

neve:

regisztrációs száma:

szakterülete(i)nek száma (1–23; összesen 3 db lehet max.):

3.

neve:

regisztrációs száma:

szakterülete(i)nek száma (1–23; összesen 3 db lehet max.):

A szaktanácsadási tevékenység részletes szakmai leírása:

Kelt: ...

...

Megrendelõ

...

Szolgáltató

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 53/2007. (VII. 2.) FVM

rendelete

az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

igénylésének és kifizetésének rendjérõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában meghatá-rozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-lem el:

A támogatás célja 1. §

A támogatás célja az állatállományokat veszélyeztetõ egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelõzése.

Fogalommeghatározás 2. §

E rendelet alkalmazásában támogatott állat-egészség-ügyi szolgáltatás alatt az 1. számú mellékletbenfelsorolt betegségek, zoonózisok megelõzésére, felderítésére és leküzdésére irányuló állatorvosi vizsgálat, immunizálás, gyógykezelés, mintavételezés és a diagnosztikai vizsgálat e rendeletben meghatározott feltételekkel történõ nyújtá-sát kell érteni.

A támogatás jellege, mértéke 3. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16. 3.o.) 10. cikke szerinti támogatásnak minõsül.

(2) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban foglaltak szerint, az el-fogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján

köte-lezõen végrehajtandó, az állat-egészségügyi hatóság által végzett vagy elrendelt intézkedések, monitoring vizsgála-tok, tesztek és más szûrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az ezen tevékenységek elvégzésé-hez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költsé-geihez. A támogatható állatfajok, betegségek és szolgálta-tások körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó) értékének 100 száza-lékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.

Az intézkedésben részt vevõk köre 4. §

(1) Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a ter-mészetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet igénybe, aki/amely

a) megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, va-lamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékle-tében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának, továbbá

b) rendelkezik a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-tal területi szerve állat-egészségügyi feladatokat ellátó részlegének (a továbbiakban: MgSzH) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával.

(2) A támogatás igénylésére jogosult az az ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezõ természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tár-saság, aki/amely az e rendelet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás végzésére külön jogszabály alapján rendelke-zik az illetékes állat-egészségügyi hatóság és/vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriu-mok esetében akkreditációval, vagy jogszabályi felhatal-mazással is (a továbbiakban: szolgáltató).

(3) A vizsgálathoz szükséges minták vételére kizárólag az e tevékenységre külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkezõ állatorvost, illetve szolgáltatót lehet igénybe venni.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele 5. §

(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegség körre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a2. számú melléklet szerinti nyomtatványon, postai úton tértivevényesen, az MgSzH-hoz kell benyújtania.

(2) Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásban való részvételi jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely:

a) regisztrációs kötelezettségének eleget tett,

b) rendelkezik mûködési engedéllyel, vagy a telephely szerint illetékes állat-egészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával és/vagy nyilvántartásba vételi igazolásá-val,

c) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által elõírt feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli a ható-sági állatorvos errõl szóló igazolását, továbbá

d) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy

da) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vé-teli kötelezettségének eleget tett,

db) mentesítési programok esetében nem tér el az állat-állományára az állat-egészségügyi hatóság által jóváha-gyott mentesítési programtól,

dc) az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel és/vagy akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezõ személlyel, szervvel, illetve intéz-ménnyel végezteti el,

dd) nem áll csõd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási el-járás alatt,

de) nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társa-dalombiztosítási járulék tartozása,

df) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igény-bevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztarto-zása.

(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendelet-ben, valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételek-nek, vagy más okból kiegészítésre vagy javításra szorul, az MgSzH a kérelmezõt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidõ tûzésével a hibák kijavítására, illet-ve pótlására szólítja fel.

(4) A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igény-bevételére való jogosultságról az MgSzH döntést hoz. A jogosultságról szóló döntés birtokában rendelhetõ meg a támogatott állategészségügyi szolgáltatás.

(5) A szolgáltató a támogatott állat-egészségügyi szol-gáltatást igénybe vevõ részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az állat-egész-ségügyi szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatás-tartalmát. A támo-gatott állat-egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ a szolgáltatónak a bruttó számlaérték és a támogatás-tarta-lom különbözetét fizeti meg.

(6) A támogatási keret kimerülése esetén a szolgáltatást igénybe vevõ köteles a számla teljes összegét a szolgálta-tást végzõnek kifizetni.

Támogatási kérelem 6. §

(1) A szolgáltató az állat-egészségügyi szolgáltatások-ról a tárgyhónapban kiállított számlák másolatát a3. szá-mú mellékletbenszereplõ támogatási kérelemhez csatolva, a tárgyhónapot követõ hónap tizenötödik napjáig postai úton megküldi a szolgáltató székhelye szerint illetékes MgSzH-hoz.

(2) Az MgSzH kizárólag az 1. számú mellékletben meg-határozott maximálisan elszámolható díjakat meg nem ha-ladó szolgáltatási értékeket tartalmazó számlákat veszi figyelembe. A nem laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat-ról kiállított számlákon szerepelnie kell az állattartó nyilat-kozatának, mellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.

(3) Amennyiben a támogatási kérelemben foglalt állat-egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az állattartó jogosult, az MgSzH a szolgáltató támogatási kérelmében foglaltakat igazolja.

(4) Az MgSzH az igazolással ellátott támogatási kérel-meket azok mellékleteivel, valamint a4. számú melléklet-benszereplõ összesítõ kimutatással a tárgyhónapot követõ hónap utolsó napjáig megküldi a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes megyei kirendeltsége (a továbbiakban: MVH) részére.

7. §

(1) Az MVH a támogatási kérelemrõl döntést hoz, a döntésérõl értesíti a támogatott állat-egészségügyi szolgál-tatást igénybe vevõt, valamint a szolgáltató részére kiállít-ja a támogatás igénybevételére jogosító igazolást. A támo-gatás az MVH igazolásának benyújtásával az illetékes ál-lami adóhatóságnál igényelhetõ.

(2) A kiadott támogatási igazolásokról az MVH havonta tájékoztatást küld a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A forrás kime-rülése esetén a miniszter a Tv. 78. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Támogatás forrása 8. §

A támogatás kifizetését a forrás rendelkezésre állását követõen a 10032000-01905520 APEH piacfejlesztési tá-mogatások lebonyolítási számláról kell folyósítani. A jo-gosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

Tájékoztatások

9. §

Az 1857/2006/EK rendelet 20. cikk (2) bekezdése sze-rinti nyilvántartást az MVH vezeti, és a nyilvántartás alap-ján – kérelemre – az Európai Bizottság részére tájékozta-tást ad.

Ellenõrzés, jogkövetkezmény

10. §

Utólagos ellenõrzés végzésére az MgSzH jogosult. Az MgSzH a támogatás jogosulatlan igénybevételérõl határo-zatot hoz.

Záró rendelkezés 11. §

E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép ha-tályba.

12. §

E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgaz-dasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és közép-vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági ren-delet (HL L 358., 2006.12.16. 3.o.) végrehajtásához szük-séges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján támogatható

szolgáltatások és elismerhetõ maximális költségeik

Technikai kód

Támogatási jogcím a Tanács határozata (1990. június 26.) az állat-egészségügyi kiadásokról

(90/424/EGK) alapján

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, ÁFA-t nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a

fel-használt eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

A001 Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék

Allergiás bõrpróba:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft A003 Enzootiás

szarvasmarha-leukózis

szarvasmarha Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 600 Ft

B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás:

700 Ft/egyed/alkalom Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 800 Ft

Technikai kód

Támogatási jogcím a Tanács határozata (1990. június 26.) az állat-egészségügyi kiadásokról

(90/424/EGK) alapján

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, ÁFA-t nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a

fel-használt eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

A004 Juh/Kecske Brucellózis (Brucella melitensis)

juh, kecske Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–100. egyed: 100 Ft

minden további egyed: 20 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft

B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–100. egyed: 100 Ft

minden további egyed: 20 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1100 Ft B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft B006 Sertések hólyagos

betegsége

sertés Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–100. egyed: 100 Ft

minden további egyed: 20 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:

HAG próba: 600 Ft RT PCR: 8900 Ft B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, kecske Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

Technikai kód

Támogatási jogcím a Tanács határozata (1990. június 26.) az állat-egészségügyi kiadásokról

(90/424/EGK) alapján

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, ÁFA-t nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a

fel-használt eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel:

Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft 2–5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft A008 Szarvasmarhák szivacsos

agyvelõbántalma vagy egyéb lassan kifejlõdõ betegségek

valamennyi emlõs állatfaj Mintavétel: 2500 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:

Prion ELISA: 4000 Ft

B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfifaj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5000 Ft B010 Listeriosis valamennyi baromfifaj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 8000 Ft A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági

haszonállat

Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom Gyógykezelés: 5 Ft/egyed

Mintavétel: 5000 Ft/légtér

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:

15 000 Ft/légtér

2. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 52-57)