Miniszteri rendeletek

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Törvény

2007: LXXXI. tv. A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény módosításáról - - - - 2747

Kormányrendeletek

138/2007. (VI. 18.) Korm. r. Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggõ kormányrendeletek módosítá-

sáról - - - - 2747 141/2007. (VI. 20.) Korm. r. Egyes géntechnológiai tárgyú kormányrendeletek módosításáról - - - - 2753 143/2007. (VI. 20.) Korm. r. Az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet hatá-

lyon kívül helyezésérõl - - - - 2754

Miniszteri rendeletek

45/2007. (VI. 11.) FVM r. A fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, mûvelése és megszün-

tetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról - - - - - 2755 46/2007. (VI. 11.) FVM r. A földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról - - - - 2757 47/2007. (VI. 11.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technoló-

giai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007.

(IV. 17.) FVM rendelet módosításáról - - - - 2758 48/2007. (VI. 20.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap-

ból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértõ szerve-

zetek közremûködésével ellátott feladatokról - - - - 2758 49/2007. (VI. 26.) FVM r. Az egyes mezõgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítésérõl és üzemeltetésüknek

rendjérõl - - - - 2761 50/2007. (VI. 27.) FVM r. A mezõgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezes-

ségvállalásról - - - - 2766 51/2007. (VI. 27.) FVM r. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának sza-

bályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról - - - - 2770 52/2007. (VI. 28.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevé-

teléhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl- - - - 2786 53/2007. (VII. 2.) FVM r. Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésé-

nek és kifizetésének rendjérõl - - - - 2797 54/2007. (VII. 2.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás

(SAPS) 2007. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet, illetve az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes te- rületalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet

egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl- - - - 2805 55/2007. (VII. 2.) FVM r. Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról - - - - 2807 56/2007. (VII. 2.) FVM r. Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról- - - - 2808

A tartalomjegyzék a 2746. oldalon folytatódik.

(2)

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2007. (VI. 14.) MVH közleménye a Hajdú sajt

magántárolásának támogatásáról - - - - 2809 Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi

árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó Összefoglaló lapok megjelentetésérõl - - - - 2816 Géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba hozatali célú kibocsátásának engedé-

lyezésével kapcsolatos engedélytervezetnek a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi

XXVII. törvény 10/A. §-ának (3) bekezdése alapján történõ közzététele - - - - 2822 A Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal közleménye a 2005-ben

és 2006-ban támogatást elnyert, elõzetesen elismert termelõi csoportokról - - - - 2823 Közlemény a helyi vidékfejlesztési irodák vezetõi részére szervezett továbbképzési program jóvá-

hagyásáról - - - - 2824 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának

állatgyógyászati készítmények engedélyezésével kapcsolatos közleményei - - - - 2824 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a Veszprém Megyei

Földhivatal (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.) hivatalvezetõi munkakörének betöltésére- - 2838 Elveszett erdészeti szolgálati igazolvány érvénytelenítése- - - - 2838 Pályázat halászati jog hasznosítására - - - - 2839

(3)

Törvény

2007. évi LXXXI.

törvény

a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény módosításáról*

1. § A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 112. §c)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2007. július 1-jén hatályát veszti]

„c) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény ha- tálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992.

évi II. törvény 1–2. §-ai, a 8–12. §-ai, a 28–58. §-ai és a 60–64. §-ai azzal, hogy a hatályban maradó rendelkezése- ket 2008. június 30-áig a földrendezõ és földkiadó bizott- ságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.”

2. §E törvény 2007. június 30-án lép hatályba.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Kormányrendeletek

A Kormány 138/2007. (VI. 18.) Korm.

rendelete

az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggõ kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében – az Alkot- mány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva –, az egészségügyi hatósági igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében, a víz- gazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésénekk)pontjában, az épített környezet alakí- tásáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésénekg)pontjában, a növényvédelem- rõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (1) bekezdésé- nek d) pontjában, az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20/A. §-ánaka)pontjában, a közigazga- tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ánaka)pontjában, a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésénekh)pontjában, valamint az állategészség- ügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-ának

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a követke- zõket rendeli el:

1. §

(1) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel- adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren- delet 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendel- kezés lép, valamint a § a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (7)–(11) bekezdés meg- jelölése (9)–(13) bekezdésre változik:

„(6) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõs- sége körében felel az élelmiszer-higiéniáért és az élelmi- szer-ellenõrzésért, e körben – a szociális és munkaügyi mi- niszterrel együttmûködve – elõkészíti különösen

a) az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai kö- vetelményekrõl,

b) az élelmiszer minõség-ellenõrzésrõl, valamint a bor és zöldség-gyümölcs minõség-ellenõrzésrõl,

c) a bor elõállítás és forgalomba hozatal feltételrend- szerérõl

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalma- zás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(7) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõs- sége körében – az egészségügyért felelõs miniszterrel együttmûködve – elõkészíti különösen

a) az élelmiszerben jelen lévõ, az egészségre ható té- nyezõk határértékeirõl,

b) az élelmiszer eredetû megbetegedések megelõzésé- nek és leküzdésének élelmiszer-biztonsági feltételeirõl szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalma- zás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(8) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõs- sége körében elõkészíti az élelmiszerek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeirõl szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalma- zás alapján miniszteri rendeletet ad ki.”

(2) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel- adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren- delet 5. §-ának (1) bekezdése a következõz)ponttal egé- szül ki:

[A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége köré- ben irányítja]

„z) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt.”

2. §

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (1) bekez- déséneka)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter az egészségügyért való felelõssége körében meghatározza]

„a) a közegészségügyi, népegészségügyi feladatokat, továbbá a feladatkörébe tartozó szakterületek tekintetében – a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

(4)

törvényben adott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együttesen – az élelmi- szer-biztonság területére vonatkozó határértékek kivételé- vel az egészségre ható tényezõk határértékeit,”

3. §

(1) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozá- sáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) létesít, amelynek irányítását a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továb- biakban: miniszter) látja el.”

(2) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozá- sáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal önálló jogi személyiségû, elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ, részben önállóan gazdál- kodó központi költségvetési szerv. A Hivatal költségveté- se a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetén belül szerepel, meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Mezõgaz- dasági Szakigazgatási Hivatal látja el.”

(3) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozá- sáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Tanácsba – a Hivatal feladatainak ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkezõ tagként – a minisz- ter négy, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és közle- kedési miniszter, szociális és munkaügyi miniszter két-két, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egy személyt je- löl, a szakmai, tudományos és érdek-képviseleti szerveze- tek jelöltjei közül a miniszter két-két tagot választ.”

(4) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozá- sáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 5. §-a a követ- kezõs)ponttal egészül ki:

[A Hivatal szakmai tevékenysége körében:]

„s)a 6. §-ban foglalt adatszolgáltatás keretében tudomá- nyos célból adatokat gyûjt és elemez az élelmiszerek okoz- ta megbetegedésekrõl.”

(5) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozá- sáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 5/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A többéves nemzeti ellenõrzési terv elkészítését a Hivatal koordinálja. A terv elkészítése során a vámhatóság közremûködését is igénylõ feladatok tekintetében a Vám- és Pénzügyõrség véleményét ki kell kérni. A tervet a mi- niszter a szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértés- ben fogadja el. A tervet a minisztérium, valamint a Szociá- lis és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

(6) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozá- sáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal a soron kívüli intézkedések koordináció- ja keretében összeállítja az élelmiszer- és takarmány-biz- tonsági válságkezelés során követendõ intézkedési és kommunikációs tervet (a továbbiakban: válságkezelési terv), amelyet a miniszter hagy jóvá.”

4. §

(1) A hatósági élelmiszer-ellenõrzés rendjérõl szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdé- se helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában

a) élelmiszer-biztonsági szerv:a Mezõgazdasági Szak- igazgatási Hivatal központja, illetve területi szervei;

b) közegészségügyi hatóság: az Állami Népegészség- ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális, illetve kistérségi intézetei;

c) fogyasztóvédelmi hatóság:a Fogyasztóvédelmi Fõ- felügyelõség és a területi fogyasztóvédelmi felügyelõsé- gek.

(4) E rendelet alkalmazásában vendéglátóhely: az Étv.

2. §-ának 6. pontja szerinti terméket elõállító és tevékeny- séget végzõ létesítmény.”

(2) A hatósági élelmiszer-ellenõrzés rendjérõl szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az élelmiszer-biztonsági szerv

a) kizárólagosan valamennyi élelmiszer-vállalkozás esetében

aa) ellenõrzi az élelmiszer-biztonsági elõírások betar- tását és az élelmiszerek élelmiszer-biztonsági megfelelõ- ségét, nyomon követhetõségét, élelmiszerek élelmiszer- minõségi megfelelõségét, jelölését, csomagolását, elbírál- ja az élelmiszerek fogyaszthatóságát,

ab) ellenõrzi az élelmiszerláncban az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ anyagok megfele- lõségét, továbbá – ab)pontban foglalt eltéréssel – az élel- miszer-higiéniai megfelelõséget,

ac) vizsgálja az állati eredetû melléktermékek és élel- miszer hulladékok kezelését és ártalmatlanná tételét ál- lat-járványügyi és élelmiszer-biztonsági szempontból, ál- latjárvány fennállása vagy annak gyanúja esetén az állat- egészségügyi-járványvédelmi elõírások betartását;

b) vendéglátóhelyen azab)pontban foglalt ellenõrzést és vizsgálatot az élelmiszer-vállalkozás által a vendéglátó termék elõállításához használt élelmiszer-összetevõk és -alapanyagok tárolására szolgáló raktárban, azok beszer- zése, tárolása, kezelése vonatkozásában végzi;

c) külön jogszabály alapján vizsgálja az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõkkel jelzett, valamint a hagyományos különleges termékeket;

(5)

d) a közegészségügyi hatóság értesítése alapján élelmi- szer-eredetû megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az élelmiszerrel kapcsolatban ellenõrzést és vizsgálatot vé- gez – aze)pontban foglalt eltéréssel – az élelmiszerlánc- hoz tartozó bármely területen és helyen, melynek során a vizsgálat lezárásáig folyamatosan tájékoztatja a közegész- ségügyi hatóságot;

e) vendéglátóhelyen ad)pontban foglalt ellenõrzést és vizsgálatot az élelmiszer-vállalkozás által a vendéglátó termék elõállításához használt élelmiszer-összetevõk és -alapanyagok eredetének vonatkozásában végzi, melynek során a vizsgálat lezárásáig folyamatosan tájékoztatja a közegészségügyi hatóságot;

f) élelmiszerrel kapcsolatban ellenõrzést és vizsgálatot végez az élelmiszerlánchoz tartozó bármely területen és helyen az emberi egészségre veszélyes élelmiszer forga- lomba kerülésekor, melynek során a vizsgálat lezárásáig folyamatosan tájékoztatja a közegészségügyi hatóságot;

g) ellenõrzi az Európai Unión kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország) belépõ élelmiszerek élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minõségi megfelelõ- ségét;

h) vizsgálja a forgalomba hozott, illetve harmadik or- szágból érkezõ feldolgozatlan és feldolgozott növényi ere- detû mezõgazdasági termékeket és élelmiszereket növény- védõszer-maradék, a nitrát és nitrit tartalom, valamint nö- vényi károsító vonatkozásában, a feldolgozatlan növényi eredetû mezõgazdasági termékek nehézfémtartalmát, illet- ve termésnövelõ anyagokból származó egyéb toxikus anyagtartalmát;

i) ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyü- mölcs ellenõrzési feladatokat, ellenõrzi a belföldön meg- termelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behoza- talra szánt zöldséget, gyümölcsöt, és az elõállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket;

j) ellenõrzi az elõállítás és a forgalmazás területén a szõlõtermesztésrõl, valamint a borgazdálkodásról szóló jogszabályokban foglaltak betartását a belföldön forga- lomba kerülõ, közfogyasztásra szánt, továbbá az export és import borok, borpárlatok, borászati készítmények vonat- kozásában.

(2) A közegészségügyi hatóság

a) a vendéglátóhelyen és annak raktárában ellenõrzi és vizsgálja az ételkészítésre, ételtárolásra, ételkezelésre, ételkiszolgálásra, valamint az abban részt vevõ személy- zetre vonatkozó közegészségügyi elõírások betartását, va- lamint a táplálkozástudományi szempontok érvényre jutta- tását;

b) vizsgálja az élelmiszer-eredetû megbetegedéseket járványügyi szempontból, továbbá aza)pontban szereplõ tevékenységek során keletkezett élelmiszerek, valamint az azt végzõ személyzet vonatkozásában, amelynek során az élelmiszer-biztonsági szervet egyidejûleg értesíti;

c) vizsgálja az élelmiszer-eredetû megbetegedéseket a háztartásokban, amelynek során az élelmiszer-biztonsági szervet egyidejûleg értesíti;

d) élelmiszer-eredetû megbetegedés, vagy annak gya- núja esetén a betegekkel kapcsolatos, illetve a vendéglátó- helyen a megbetegedésre vonatkozóan megismert, feltárt adatokról a lehetõ legrövidebb idõn belül, majd a vizsgálat lezárásáig folyamatosan adatot közöl az élelmiszer-biz- tonsági szervvel;

e) táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság a 178/2002/EK rende- let szerinti kiskereskedelem területén az élelmiszer-biz- tonsági követelmények kivételével vizsgálja – a külön jog- szabályban meghatározott hatáskörében eljárva – a fo- gyasztóknak szánt, forgalomba hozatalra kerülõ termékek minõségét, jelölését, csomagolását, származását, reklámo- zását, valamint a forgalmazás egyéb jogszabályokban elõ- írt feltételeit.

4. § (1) Az élelmiszer-biztonsági szerv – a vámhatóság- gal együttmûködve – összehangolt közös ellenõrzéseket végez élelmiszer-logisztika és nagykereskedelmi raktárak- ban, üzletláncok elosztó központjaiban és szükség szerint a közutakon az élelmiszerek dokumentációjának, eredeté- nek, nyomon követhetõségének ellenõrzésére. A vámható- ság a közös ellenõrzések során a feladat- és hatáskörébe tartozó ellenõrzési feladatokat – így különösen az élelmi- szer-szállítmányok közúti ellenõrzését – látja el.

(2) Az élelmiszer-biztonsági szerv a harmadik ország- ból érkezõ élelmiszerek vizsgálata során együttmûködik a vámhatósággal.”

5. §

A vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(4) A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusítóhelyre, az árusítást végzõ személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, élelmi- szer-biztonsági, közegészségügyi, állategészségügyi és növényegészségügyi, köztisztasági elõírásokat.”

6. §

(1) Az országos településrendezési és építési követel- ményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 111. §-a (7) bekezdéséneka)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az eltérõ megoldás]

„a) az egészségvédelem biztosítása szempontjából a 66. § (1) bekezdése, a 70. § (3), (6), (7) bekezdése, a 71. §, a 72. § (7) bekezdése, a 73. § (3) bekezdése, a 77. § (4) be- kezdése, 77. § (5) bekezdése vonatkozásában az élelmiszer fogyasztására szolgáló helyiség esetén, a 79. § (2) bekez- désénekb)pontja, (5) bekezdése, a 82. § (2) bekezdésének a)–c)pontja, (6) bekezdése, a 85. § (3), (4), (5) bekezdése, a 88. § (3) bekezdése, a 89. § (2) bekezdése, 90. § (2), (3),

(6)

(4) bekezdése, a 92. § (4), (5) bekezdése, a 99. §, a 102. § (3) bekezdése és a 103. § (1) bekezdése tekintetében az Egészségügyi Minisztérium Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala, a 77. § (5) bekezdése vonatkozásában élelmiszer tárolására, feldolgozására, forgalmazására szolgáló helyiség esetén a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal hozzájárulásával és feltételeivel,”

(2) Az országos településrendezési és építési követel- ményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„1 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal élelmiszer-biztonság”

(3) Az országos településrendezési és építési követel- ményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14 – Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelem”

– környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség

7. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat- ról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésé- rõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (1) be- kezdésének ca) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A regionális intézet ellátja az alapító okiratban meg- határozott, illetve a jogszabályokban rögzített felada- tokat]

„ca)a közegészségügy (környezet- és település-egész- ségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészség- ügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, munkaegész- ségügy) területén az élelmiszer-biztonság kivételével, mely a feladatok ellátásához mûszeres, por-, rost-, zaj- és sugárlaboratóriumot üzemeltethet,”

8. §

(1) Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásá- ról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren- delet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõ részé- re a 2. számú mellékletben meghatározott minta szerinti igazolványt kell kiállítani.”

(2) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá- sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 10. §-a a következõl)–m)pontokkal egészül ki:

[Az MgSzH-t – ha kormányrendelet eltérõen nem ren- delkezik – a Kormány]

,,l) élelmiszer-biztonsági szervként,

m) zöldség-gyümölcs minõség-ellenõrzési szervként”

[jelöli ki.]

(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá- sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 14. §-a a következõ (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) A Kormány állategészségügyi hatóságként az Áeütv. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti feladat ellátására az elsõfokú hatósági jogkörében eljáró hatósági állator- vost, hatósági fõállatorvost, élelmiszer-biztonsági fel- ügyelõt – aki az MgSzH területi szervének élelmiszer-biz- tonsági, illetve -minõségellenõrzési feladatokat ellátó köz- tisztviselõje – állategészségügyi felügyelõt – aki az MgSzH területi szervének állategészségügyi, illetve takar- mány-ellenõrzési feladatokat ellátó köztisztviselõje – je- löli ki.”

(4) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá- sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Étv. 8/A. §-a szerinti feladat ellátására az MgSzH Központját jelöli ki.

(2) A Kormány élelmiszer-ellenõrzõ hatóságként az Étv. 14. §-ának (1) bekezdése szerinti feladat ellátására az elsõfokú hatósági jogkörében eljáró hatósági állatorvost, hatósági fõállatorvost, élelmiszer-biztonsági felügyelõt – aki az MgSzH területi szervének élelmiszer-biztonsági, illetve -minõségellenõrzési feladatokat ellátó köztisztvise- lõje – növényvédelmi felügyelõt, zöldség-gyümölcs minõ- ség-ellenõrt

jelöli ki.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladat ellátására az élelmiszer-biztonsági feladatokat érintõ elõírások tekinte- tében az MgSzH Központját és területi szervét jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Ehi. 4. §-a (1) bekezdésének b)pontja szerinti feladat ellátására az élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer elõál- lításához felhasználásra kerülõ, az európai élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmi- szer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmi- szer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ivóvíz, továbbá ásványvíz, valamint palackozott vizek minõségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének a rendszeres ellen- õrzése tekintetében az MgSzH Központját és területi szer- vét jelöli ki.

(7)

(5) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Ehi. 4. §-a (5) bekezdésének

a) a)pontja szerinti feladat ellátására az élelmiszerek- ben, italokban, élvezeti cikkekben, valamint az ezek készí- téséhez használt anyagok összetevõiben elõforduló vagy kezelésük során belekerülõ vegyi, fizikai, illetve biológiai egészségkárosító anyagok kimutatása, az ezekre vonatko- zó közegészségügyi határértékek és követelmények ki- munkálása, és mindezeknek a termelés, feldolgozás, táro- lás és forgalmazás során történõ ellenõrzése és érvényesí- tése tekintetében,

b) b)pontja szerinti feladat ellátására a megbetegedést okozó élelmiszer külön jogszabály szerinti – a járványügyi kivizsgálás kivételével történõ – vizsgálata, továbbá az ez- zel kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele, újabb egészségkárosodások megelõzése érdekében történõ in- tézkedések tekintetében,

c) d)pontja szerinti feladat ellátására adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszer-csomagolóanya- gok, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertõtlenítõ- szerek gyártásával, felhasználásával, az élelmiszert elõál- lító, feldolgozó, csomagoló, tároló és forgalmazó helyek mûködési engedélyezésével kapcsolatos eljárásban való közremûködés tekintetében

az MgSzH Központját és területi szervét jelöli ki.”

(5) Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásá- ról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren- delet 20. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozata- láról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: takarmánytörvény) 4. §-a (1) és (2) be- kezdésében, 8. §-ában, 11. §-a (2) bekezdéséneka)–e)és g)–k)pontjaiban, (3) bekezdésében, és (4) bekezdésének a) pontjában, 14. §-ának a)–c) pontjában, valamint 16. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kor- mány takarmányozási hatóságként az MgSzH Központját jelöli ki. A takarmánytörvény 11. §-a (2) bekezdésének f)pontjában a mûködési engedély megszerzésére kötele- zett létesítmények nyilvántartása vonatkozásában a Kor- mány takarmányozási hatóságként az MgSzH Központját, a csak nyilvántartásra kötelezett létesítmények nyilvántar- tására az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A takarmánytörvény 6. §-ának (2) bekezdésében, 11. §-a (4) bekezdésének b)–h) pontjában, valamint 14. §-ának d)–j)pontjában foglaltak tekintetében a Kor- mány takarmányozási hatóságként az MgSzH területi szer- vét jelöli ki.”

(6) Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásá- ról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren- delet 20. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Kormány takarmányozási hatóságként a takarmánytörvény 16. §-ának (1) bekezdése szerinti fel- adat ellátására az elsõfokú hatósági jogkörében eljáró ta- karmányfelügyelõt, valamint hatósági állatorvost – aki az

MgSzH területi szerve által takarmány-ellenõrzési felada- tokkal megbízott köztisztviselõ – jelöli ki.”

9. §

(1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr- zés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdéséneke)pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép.

[A jelen rendelet hatálya nem terjed ki:]

„e)arra a vízre, amelyet kizárólag olyan célra használ- nak, amely nem jelent sem közvetlen, sem közvetett káros hatást a vízhasználók egészségére és a víz felhasználását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális intézete (a továb- biakban: ÁNTSZ megyei intézete) – élelmiszer-vállalko- zásoknál élelmiszer elõállításához történõ felhasználás esetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a to- vábbiakban: MgSzH) szakhatósági hozzájárulásával – en- gedélyezte;”

(2) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr- zés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-ánakab)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[ivóvíz: e rendeletben meghatározott minõségû olyan víz:]

„ab)amelyet az európai élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vo- natkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:

178/2002/EK rendelet) 2. cikke szerint az élelmiszer-vál- lalkozások élelmiszer elõállításához használnak fel (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz), beleértve mindazon anyagoknak és termékeknek a gyártá- sát, feldolgozását, konzerválását és forgalmazását, ame- lyek emberi fogyasztásra szolgálnak; kivéve, ha az ÁNTSZ, illetve az MgSzH azt állapítja meg, hogy a víz minõsége nem befolyásolhatja a késztermék (élelmiszer) minõségét;”

(3) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr- zés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésd)pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

[A víz minõségének az alábbi pontokon kell megfelelnie a 3. §-ban foglalt elõírásoknak:]

„d) élelmiszeripari-vállalkozások esetén, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-elõ- állításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia bizto- sítása érdekében felhasználják.”

(4) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr- zés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(8)

„(8) Az ÁNTSZ megyei intézete, illetve – a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasználása esetén az élelmiszer-vállalkozás irányában – az MgSzH olyan vízminõségi jellemzõ vizsgálatát is elrendelheti, amelyre nincs a 3. § szerint meghatározott határérték, amennyiben feltételezhetõ, hogy olyan mennyiségben, illetõleg kon- centrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet.”

(5) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr- zés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglá- táson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasz- nálásának ellenõrzése az emberi fogyasztásra szánt víz mi- nõségérõl szóló 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 6. cikkénekd)pontjában meghatározott megfele- lõségi ponttól az MgSzH hatásköre. Az MgSzH és az ÁNTSZ egymást kölcsönösen tájékoztatják, amely köl- csönös tájékoztatási kötelezettség kiterjed minden olyan eltérésre, illetve adatszolgáltatásra, amely egészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági kockázattal van összefüggés- ben.”

(6) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr- zés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendel- kezés lép:

„(2) Az üzemeltetõ, illetve az ellenõrzött élelmiszer- vállalkozás köteles a vizsgálat költségeit az ellenõrzõ ha- tóságnak megtéríteni, amennyiben arra az 5. § (1) bekez- dése szerinti vizsgálat elmulasztása miatt kerül sor, vala- mint ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a határér- ték-túllépés az üzemeltetõ jogellenes magatartásának a kö- vetkezménye.

(3) Az egészségre veszélyt jelentõ ivóvíz fogyasztását, felhasználását – függetlenül attól, hogy határérték-túllépés fordult-e elõ – az ÁNTSZ megyei intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasználását az MgSzH megtilthatja, korlátozhatja, vagy – ha az az emberi egészség védelme érdekében szükséges – egyéb módon in- tézkedhet. Az üzemeltetõ a fogyasztókat és a helyi önkor- mányzato(ka)t köteles haladéktalanul tájékoztatni a vízel- látás korlátozásáról vagy betiltásáról, valamint az átmeneti vízellátás módjáról és rendjérõl.”

10. §

(1) A növényvédelmi igazgatás szervezetérõl szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdé- se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 51. § a)–b) pontjaiba foglalt intézkedések megtételére jogosult növényvédelmi szervként a Kormány a) belterületen a települési (fõvárosban kerületi) önkor- mányzat jegyzõjét (a továbbiakban: jegyzõ),

b) külterületen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva- tal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervét

jelöli ki.”

(2) A növényvédelmi igazgatás szervezetérõl szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti közérdekû vé- dekezés elrendelésére belterületen a jegyzõ jogosult.

(2) A Tv. 7/A. § (1) bekezdése szerinti parlagfû elleni közérdekû védekezés elrendelésére belterületen a jegyzõ jogosult.

(3) A Tv. 53. § (4) bekezdése tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a jegyzõt jelöli ki.”

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé- tellel – 2007. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 10. §-a a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdése és 3. §-a 2007. jú- lius 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti:

a) az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a (1) bekez- désénekc)pontja;

b) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozá- sáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (1) be- kezdésének elsõ mondatában a „ , melléklet szerinti” szö- vegrész, valamint melléklete;

c) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásá- ról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdése;

d) a hatósági élelmiszer-ellenõrzés rendjérõl szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésé- neka)pontja.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:

a) az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (1) bekez- désénekd)pontja;

b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá- latról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölé- sérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a (1) bekezdésének „és 8/A. §-a” szövegrésze;

c) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá- sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 14. §-a (3) bekezdésénekbe)pontja;

d) a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdése.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

(9)

A Kormány 141/2007. (VI. 20.) Korm.

rendelete

egyes géntechnológiai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a (1) be- kezdésének e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ánakb)pontjában fog- lalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren- deli el:

1. §

(1) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá- rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott- sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet] 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a Tv. 4. §-a (1) bekezdésénekb)pontja szerinti géntechnológiai hatóságként a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert (a továbbiakban: miniszter) je- löli ki.”

(2) A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a a követ- kezõ (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A Kormány a Tv. 21/B. §-ának (1) bekezdése sze- rinti termesztési hatóságként a minisztert jelöli ki.

(5) A (3) és (4) bekezdésben szereplõ hatóság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.”

2. §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. §-ának (1) be- kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A géntechnológiai tevékenységgel összefüggõ adatszolgáltatási, tájékoztatási, illetve bejelentési kötele- zettség teljesítését, valamint az engedélyezési eljárás során a Bizottsággal való kapcsolattartást a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: kapcsolattartó szerv) végzi.”

3. §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) be- kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kapcsolattartó szerv háromévenként összefog- laló jelentést küld a Bizottságnak a géntechnológiával mó-

dosított mikroorganizmusok zárt rendszerû felhasználásá- val kapcsolatos jogszabályok alkalmazásával összefüggõ tapasztalatokról.”

4. §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § A 19. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 20. § (1) bekezdése szerinti jelentéseket a szakterület szerint ha- táskörrel rendelkezõ géntechnológiai hatóság készíti el.”

5. §

A géntechnológiai bírság megállapításáról szóló 148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet alkalmazásában az ismételt alkalommal történõ jogszabálysértés alatt a korábbi jogszabálysértés megállapításától számított 5 éven belül elkövetett újabb jogszabálysértést kell érteni.”

6. §

A 148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a 3. § eredeti szö- vegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A Tv. 21/D. §-ának (3) bekezdése és 21/E. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben a bírság mértéke elsõ alka- lommal 300 000 forinttól 1 millió forintig, ismételt alka- lommal 1 millió forinttól 10 millió forintig terjedhet.”

7. §

A 148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok- nak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/219/EGK (1990. április 23.) irányelve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történõ használatáról, 17. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irány- elve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül he- lyezésérõl, 33. cikk és 34. cikk 1. bekezdése.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég- rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó- dosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 45. cikk,

(10)

b) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó- dosított szervezetek nyomon követhetõségérõl és címké- zésérõl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbõl elõállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon kö- vethetõségérõl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosítá- sáról, 11. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK (2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosí- tott szervezetek országhatárokon történõ átvitelérõl, 18. cikk.”

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a a kihirdetést követõ 46. napon lép hatályba.

(3) Az 1. § rendelkezéseit a folyamatban lévõ engedé- lyezési ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) a 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 21. §-át meg- elõzõ alcím, valamint

b) a mezõgazdaság és az ipar területén folytatott gén- technológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet 3. §-a és az azt megelõzõ alcím.

9. §

(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 98/81/EK irányelve (1998. október 26.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történõ felhasználásáról szóló 90/219/EGK irányelv módosításáról, a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (3)–(4), (8) és (10) bekezdéseiben adott felhatalmazások alapján megal- kotott miniszteri rendeletekkel együtt,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irány- elve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül he- lyezésérõl, a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998.

évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdéséneke)pontjában, valamint (3)–(4), (8) és (10) bekezdéseiben adott felhatal- mazások alapján megalkotott kormányrendelettel és mi- niszteri rendeletekkel együtt.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég- rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó- dosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 45. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó- dosított szervezetek nyomon követhetõségérõl és címké- zésérõl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbõl elõállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon kö- vethetõségérõl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosítá- sáról, 11. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK (2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosí- tott szervezetek országhatárokon történõ átvitelérõl, 18. cikk.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

A Kormány 143/2007. (VI. 20.) Korm.

rendelete

az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet

hatályon kívül helyezésérõl

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. §-ánaka) pontjában kapott felhatal- mazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

Az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet a hatályát veszti.

2. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen benyúj- tott kérelmekre, illetve az ezek alapján 2007. június 30-áig kötött hitelszerzõdésekre azok lejáratáig a kérelmek be- nyújtásakor hatályos jogszabály rendelkezéseit kell alkal- mazni.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

(11)

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 45/2007. (VI. 11.) FVM

rendelete

a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, mûvelése és megszüntetése

részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

A fás szárú energetikai ültetvényekrõl szóló 71/2007.

(IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (7) be- kezdésében, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében, az ingat- lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmû- velésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö- rérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §a)és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 7. § (2) bekezdése tekintetében az igazságügyi és rendé- szeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §h)pontjában meghatározott feladatkörben eljáró igazságügyi és rendészeti miniszter- rel, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel- adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren- delet 1. §f)pontjában meghatározott feladatkörben eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, továbbá e bekezdés és az igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §a)ésb)pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A fás szárú energetikai ültetvény telepítéséhez kizáró- lag az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003.

(X. 21.) FVM rendelet követelményeinek megfelelõ, engedélyes termelõ által elõállított, minõsített szaporító- anyagot lehet felhasználni.

2. §

(1) A fás szárú energetikai ültetvényekben engedélyez- hetõ minden erdészeti és energetikai célú fajta, amely az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Gaz- dasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam- ban, továbbá valamennyi olyan államban elismert, amely- nek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, vala- mint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás- ban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõ- dés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló meg- állapodásban részes állam állampolgárával azonos jogál-

lást élvez, illetve a nemzeti szaporítóanyag-forrás jegyzék- ben, fajtajegyzékben szerepel, a Közösségi Növényfajta Hivatal nyilvántartásában megtalálható, illetve Magyaror- szágon állami elismerést kapott és e rendelet1. számú mel- lékletébenfelsorolt alapfajok valamelyikébõl levezethetõ.

Sarjaztatásos típusú fás szárú energetikai ültetvény kizáró- lag nyár, fûz és akác fajokból létesíthetõ.

(2) Az R. 2. § (2) bekezdésa)pontjában meghatározott igazolást – kérelemre – nyár és fûz fajok esetében a fajta- tulajdonos, akác esetében az Erdészeti Tudományos Inté- zet adja ki.

(3) Az igazolás az R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakon felül tartalmazza az adott fajra, illetve fajtára vonatkozó ideális termõhelyi adottságok megjelö- lését, valamint a fajtatulajdonos igazolása esetén a ma- gyarországi használatra vonatkozó felhatalmazást is.

(4) Az R. 3. § (4) bekezdése alapján védett természeti területen, valamint a védett természeti területnek nem minõsülõ Natura 2000 területen fehér akác (Robinia pseudoacacia) telepítése nem engedélyezhetõ.

3. §

A mûvelési ág megváltoztatásának az ingatlan-nyilván- tartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti bejelen- téséhez csatolni kell a telepítés engedélyezésérõl (fenn- maradásáról) rendelkezõ jogerõs határozat, illetve meg- szüntetés esetén a hatósági bizonyítvány hiteles másolatát.

4. §

Az R. 6. § (1) bekezdése szerinti munkanaplónak tartal- maznia kell:

a) a telepítési terv alapján elvégzett munkák bejegyzését, b) az alkalmazott technológia feltüntetését,

c) a faanyag letermelésének módját, d) a megszüntetés módját.

5. §

(1) A fás szárú energetikai ültetvény telepítésének enge- délyezése iránt indított eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj összege tizenegyezer forint, mely magá- ban foglalja az R. 4. § (2) bekezdése szerint a termõhelyi adottságok vizsgálatához szükséges helyszíni szemle, talajmintavétel és laborvizsgálat költségeit is. Amennyi- ben a talajmintavétel az 5 hektárt meghaladja, a díj összege minden megkezdetett 5 hektár esetében négyezer forinttal emelkedik.

(12)

(2) A telepítés, illetve a megszüntetés elvégzésének az R. 6. § (3) bekezdése szerinti ellenõrzése, és a telepítés fennmaradásának az R. 8. § (2) bekezdése szerinti engedé- lyezése iránt indított eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj összege kilencezer forint.

(3) Amennyiben az ugyanazon kérelmezõ által azonos idõpontban benyújtott több, azonos célra irányuló kére- lemben megjelölt ingatlanok egyikének területe sem ha- ladja meg az öt hektárt, az ingatlanok egymással szomszé- dosak vagy egy dûlõben vannak, a kérelmek után fizeten- dõ igazgatási szolgáltatási díjként az egyébként járó díjak felét kell megfizetni.

(4) Az eljárás díját a kérelem benyújtásakor a Mezõgaz- dasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve (a továbbiakban: MgSzH) által kiállított számla alapján az MgSzH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett2. számú mellékletszerinti elõirányzat-felhasználási keretszámlájá- ra kell megfizetni készpénzben vagy banki átutalással.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díj az MgSzH bevétele, amelyet az R.-ben, az e rendeletben, valamint külön jog- szabályban meghatározott feladataival összefüggésben felmerülõ költségeinek fedezésére használhat fel.

(6) Az MgSzH döntése ellen az ügyfél által benyújtott jogorvoslati kérelem díja az elsõ fokú eljárás díjának két- szerese. A (4)–(5) bekezdésben foglaltakat a jogorvoslati eljárásban is megfelelõen alkalmazni kell. Amennyiben a kérelmezõ a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapí- tott igazgatási szolgáltatási díjjal érintett valamely kére- lemben született döntés ellen fordul jogorvoslatért, a jog- orvoslati kérelem díját az elsõ fokú eljárás alapjául szol- gáló kérelemre irányadó igazgatási szolgáltatási díj alapul- vételével kell kiszámítani.

6. §

A díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint 31. §-ának (2) és (5)–(7) bekezdésben foglaltakat, a jogor- voslati díj visszatérítésére a 32. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy állami adóhatóság helyett MgSzH-t, illeték helyett díjat kell érteni.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az ingat- lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végre- hajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 40. § (2) bekezdéséneke)pontja helyébe a következõ rendelke- zés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen szántó mû- velési ágban kell nyilvántartani még:]

„e)a lágy szárú energianövényekkel energetikai célból hasznosított területet, valamint a sarjaztatásos típusú fás szárú energetikai ültetvényt.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az ingat- lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végre- hajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 48. § (2) bekezdésénekf)pontja helyébe a következõ rendelke- zés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen fásított terü- let mûvelési ágban kell nyilvántartani még:]

„f)a hengeres típusú fás szárú energetikai ültetvényt.”

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet

a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez A fás szárú energetikai ültetvényekben

engedélyezhetõ alapfajok

Fehér nyár Populus alba

Fekete nyár Populus nigra

Szürke nyár Populus x canescens

Rezgõnyár Populus tremula

Fehér fûz Salix alba

Kosárfonó fûz Salix viminalis

Fehér akác Robinia pseudoacacia

Mézgás éger Alnus glutinosa

Magas kõris Fraxinus excelsior

Keskenylevelû kõris Fraxinus angustifolia

Vörös tölgy Quercus rubra

Feketedió Juglans nigra

Korai juhar Acer platanoides

(13)

2. számú melléklet a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek elõirányzat-felhasználási keretszámlái

Intézmény megnevezése Elõirányzat-felhasználási keretszámla

1. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10025003-00289809-00000000 2. Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10025004-00289799-00000000 3. Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10026005-00289847-00000000 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10027006-00289861-00000000 5. Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10028007-00289737-00000000 6. Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10029008-00289775-00000000 7. Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10032000-00289830-00000000 8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10033001-00289720-00000000 9. Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10034002-00289706-00000000 10. Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10035003-00289878-00000000 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10045002-00289768-00000000 12. Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10036004-00289885-00000000 13. Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10037005-00289892-00000000 14. Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10039007-00289854-00000000 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10044001-00289751-00000000 16. Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10046003-00289823-00000000 17. Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10047004-00289816-00000000 18. Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10048005-00289744-00000000 19. Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10049006-00289902-00000000

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 46/2007. (VI. 11.) FVM

rendelete a földhivatalokról szóló

62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról A földügyi szakigazgatási tevékenységrõl és szervezet- rõl szóló 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet 1. §-ának (3) bekez- désében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM ren- delet melléklete az alábbiak szerint módosul:

a) az 5/2. pont (Encsi Körzeti Földhivatal) felsorolása kiegészül a „Gibárt” szövegrésszel;

b) a 6/3. pont helyébe a következõ felsorolás lép, a mel- léklet kiegészül a következõ 6/4. ponttal, egyúttal a jelenle- gi 6/4. és 6/5. pontok számozása 6/5.-re és 6/6.-ra változik:

„6/3. Szegedi Körzeti Földhivatal Algyõ

Baks Balástya Csengele Deszk Dóc Domaszék Kistelek Kübekháza Ópusztaszer Pusztaszer Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget

(14)

Újszentiván Zsombó

6/4. Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmi Kirendelt- sége

Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés

Zákányszék”;

c) a 10/3. pont (Gyöngyösi Körzeti Földhivatal) felso- rolása kiegészül a „Pálosvörösmart” szövegrésszel;

d) a 10/4. pont (Hatvani Körzeti Földhivatal) felsorolá- sa kiegészül a „Kerekharaszt” szövegrésszel;

e) a 13/1. pont (Balassagyarmati Körzeti Földhivatal) felsorolása kiegészül az „Ipolyszög” szövegrésszel;

f) a 13/4. pont (Salgótarjáni Körzeti Földhivatal) felso- rolása kiegészül a „Somoskõújfalu” szövegrésszel;

g) a 14/7. pont (Monori Körzeti Földhivatal) felsorolá- sa kiegészül a „Monorierdõ” szövegrésszel;

h) a 17/5. pont (Tamási Körzeti Földhivatal) felsorolá- sa kiegészül a „Pári” szövegrésszel.

2. §

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 47/2007. (VI. 11.) FVM

rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha- lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso- lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör- vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelés- ügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának

a)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö- vetkezõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezé- sek beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes felté- teleirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (1) be- kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Mezõgazdasági termelõ – további jogosultsági fel- tételként – a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a beruházással érintett mezõgazdasági üzemé- nek mérete meghaladja a 4 Európai Mértékegységet (EUME).”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendel- kezéseit a folyamatban lévõ lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 48/2007. (VI. 20.) FVM

rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértõ szervezetek

közremûködésével ellátott feladatokról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha- lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso- lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör- vény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában meghatározott feladatkörömben el- járva a következõket rendelem el:

Az átruházott feladatok köre 1. §

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb- biakban: MVH) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-

(15)

ra (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruház- hatja át:

a) a szõlõtermelésbõl való végleges kivonás támogatá- sával kapcsolatos helyszíni ellenõrzés;

b) a szõlõterületek szerkezet-átalakításának és -átállítá- sának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenõrzés;

c) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatással kapcsolatos hely- színi ellenõrzés, valamint a helyszíni ellenõrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

d) a bor magántárolásának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenõrzés, valamint a helyszíni ellenõrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

e) a mezõgazdasági területek erdõsítését szolgáló in- tézkedés végrehajtása tekintetében a támogatási kérelmek feldolgozása, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szüksé- ges adminisztratív és helyszíni ellenõrzést, valamint a kifi- zetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenõrzést;

f) a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítésével kapcsolatos intézkedés végrehajtása tekinte- tében a támogatási kérelmek feldolgozása, ideértve a kére- lem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenõrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenõrzést.

2. §

Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre átru- házhatja a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) mûködtetésével, valamint a te- rületalapú támogatási jogcímek távérzékeléses ellenõrzé- sével összefüggõ alábbi feladatokat:

a) a MePAR idõszakonkénti, programszerû felújítása;

b) változásvezetési kérelmek vizsgálata, illetve átveze- tése a MePAR-ban;

c) a területalapú támogatási kérelmek mezõgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenõrzése;

d) a területalapú támogatási kérelemcsomagok adat- szerkezeti és térképi elõállítása, szétosztása;

e) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hoza- tala.

Az együttmûködõ szervezetek feladatainak köre 3. §

Az MVH a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi- nisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézete (a továb- biakban: FVM MGI) szakértõi közremûködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támoga- tása kapcsán:

aa) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül esõ raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenõrzés,

ab) szakértõi közremûködést igénylõ, a feldolgozók jó- váhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenõrzése,

ac) a jóváhagyás éves felülvizsgálati ellenõrzése;

b) a rostgyártás támogatása során:

ba) az elsõdleges feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül esõ raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos el- lenõrzés,

bb) szakértõi közremûködést igénylõ, az elsõdleges feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenõr- zése,

bc) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenõr- zése;

c) a vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló mûszaki, statikai megfelelõségének felmérése;

d) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-elõállító üzemek in- tervenciós jóváhagyási feltételeinek teljesüléséhez kap- csolódó ellenõrzés;

e) energetikai célból termesztett energianövények tá- mogatása során:

ea) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül esõ raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenõrzés,

eb) szakértõi közremûködést igénylõ, a feldolgozók jó- váhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenõrzése,

ec) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenõr- zése;

f) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támo- gatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó mû- szaki szakvéleményezés lebonyolítása;

g) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások keretében a kérelmek elbírálásá- hoz kapcsolódó mûszaki-technológiai segédletek kidolgo- zása, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenõrzések elvégzése.

4. §

Az MVH az MgSzH szakértõi közremûködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a) a feldolgozóipari támogatások feltételei teljesítésé- nek helyszíni ellenõrzése, valamint a helyszíni ellenõrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

b) a zöldség-gyümölcs termékpályára vonatkozó közös piaci rendtartás hatálya alá tartozó termékek piacról törté- nõ kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenõrzés;

c) a feldolgozott mezõgazdasági termékek export- visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;

d) a szárított takarmány kvótával szabályozott támoga- tásának feltételei teljesítésének helyszíni ellenõrzése, va- lamint a helyszíni ellenõrzés során vett minták laboratóriu- mi vizsgálata;

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :