• Nem Talált Eredményt

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 59-68)

támogatott szolgáltatást igénylõ cégszerû aláírása Melléklet:

A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által elõírt feltéte-lek teljesítésérõl.

3. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján

1. Kérelmezõ adatai:

Szolgáltató neve: ...

Székhelye: ...

Adószáma: ... Ügyfél-regisztrációs száma:

2. Tárgyhónap: ... év ... hónap

Sor-szám

A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ

A kiállított számla száma

A számlán feltüntetett támogatható nettó költség

(Ft)

neve ügyfél-regisztrációs

száma

KKV- státu-sza*

jogosultságot megállapító MgSzH igazolás

iktatószáma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mindösszesen:

* 1 mikro; 2 kis; 3 közép; a megfelelõ kódszámot kell beírni.

Igényelt támogatás összege: ... Ft.

3. Nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy az illetékes állat-egészségügyi hatóság és/vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, illetve az 1. számú melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditá-cióval vagy jogszabályi felhatalmazással rendelkezem (a vonatkozó rész aláhúzandó).

Kelt: ..., ... év ... hó ... nap

...

szolgáltató cégszerû aláírása Mellékletek: ... db számlamásolat

4. A megyei MgSzH igazolása:

... Megyei MgSzH Iktatószám: ...

Igazolom, hogy a támogatási kérelem 1. pontjában megjelölt szolgáltató az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételeket teljesítette és ... Ft támogatási összegre jogosult.

Kelt: ..., ... év ... hó ... nap P. H.

...

igazgató fõállatorvos

4. számú melléklet az 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelethez

Összesítõ kimutatás

az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet alapján igényelt

támogatás kifizetéséhez ... Megyei MgSzH

Iktatószám: ...

Tárgyhónap: ... év ... hónap

Sor-szám

A támogatás igénylésére jogosult szolgáltató neve

A támogatás igénylésére jogosult szolgáltató ügyfél-regisztrációs

száma

A támogatás igénylésére feljogosító MgSzH igazolás

iktatószáma

Az igazoláson feltüntetett támogatható nettó költség

(Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sor-szám

A támogatás igénylésére jogosult szolgáltató neve

A támogatás igénylésére jogosult szolgáltató ügyfél-regisztrációs

száma

A támogatás igénylésére feljogosító MgSzH igazolás

iktatószáma

Az igazoláson feltüntetett támogatható nettó költség

(Ft)

11.

12.

13.

14.

15.

Kelt: ..., ... év ... hó ... nap P. H.

...

igazgató fõállatorvos

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 54/2007. (VII. 2.) FVM

rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS)

2007. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet, illetve az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz

(SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos

egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó

támogatási összegekrõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésa)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I.

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS 1. §

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszí-rozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló

28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 105,52 euró vehetõ igénybe. A támogatásra jogosult orszá-gos bázisterület nagysága 4 829 000 ha. A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél a túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csök-kentésre kerül.

II.

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÕ NEMZETI TÁMOGATÁS

Hízottbika-tartás támogatása 2. §

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszí-rozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kap-csolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-a alapján történelmi bázisjogosultságonként legfel-jebb 41 100 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Tejtermelés támogatása 3. §

Az R. 18–19. §-a alapján a tejtermelõ történelmi bázis alapján legfeljebb 8070 Ft/tonna támogatásra jogosult.

Anyatehén-tartás támogatása 4. §

Az R. 20–28. §-a alapján anyatehenenként termeléshez kötötten legfeljebb 28 500 Ft, termeléstõl elválasztva tör-ténelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 8000 Ft támo-gatás vehetõ igénybe.

Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás 5. §

Az R. 29. §-a alapján történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 13 800 Ft támogatásra jogosultak.

Anyajuhtartás támogatása 6. §

Az R. 30–34. §-a alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1600 Ft támogatás vehetõ igénybe. Amennyi-ben a mezõgazdasági termelõ juhtejet vagy -tejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 1300 Ft.

Kedvezõtlen adottságú területeken történõ anyajuhtartás támogatása

7. §

Az R. 35. §-a alapján történelmi bázisjogosultságonként 1200 Ft anyajuh kiegészítõ támogatás vehetõ igénybe.

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása 8. §

Az R. 39–44. §-a alapján a szántóföldi növénytermesz-tési támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 12 000 Ft vehetõ igénybe.

Dohány termesztésének támogatása 9. §

(1) Az R. 45–51. §-a alapján a Burley dohánytermesz-tési támogatás keretében termeléshez kötötten hektáron-ként legfeljebb 700 000 Ft, termeléstõl elválasztva hektá-ronként legfeljebb 90 500 Ft vehetõ igénybe.

(2) Az R. 45–51. §-a alapján a Virginia dohánytermesz-tési támogatás keretében termeléshez kötötten hektáron-ként legfeljebb 880 000 Ft, termeléstõl elválasztva hektá-ronként legfeljebb 120 000 Ft vehetõ igénybe.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása 10. §

Az R. 52. §-a alapján héjas gyümölcsûek termeszté-sének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 29 500 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Rizs termesztésének támogatása 11. §

Az R. 53–56. §-a alapján a rizs termesztésének támoga-tása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfel-jebb 56 500 Ft, termeléstõl elválasztva hektáronként leg-feljebb 11 000 Ft vehetõ igénybe.

Hüvelyesek termesztésének támogatása 12. §

A támogatás az R. 57–60. §-a alapján, e rendelet 8. §-a szerinti összeg erejéig vehetõ igénybe.

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támoga-tás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdé-sekrõl szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet, illetve az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdések-rõl szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet egyes jogcímei-hez kapcsolódó támogatási összegekrõl szóló 53/2006.

(VII. 24.) FVM rendelet hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 55/2007. (VII. 2.) FVM

rendelete

az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.

törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-ján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-delet 1. §-ánaka)pontjában meghatározott feladatköröm-ben eljárva a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) agrár „de minimis” rendelet: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támo-gatásokra való alkalmazásáról a mezõgazdasági és halá-szati ágazatban szóló 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet;

b) anyajuh:a közös agrárpolitika keretébe tartozó köz-vetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megálla-pításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatá-rozott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2 0 1 9 / 9 3 / E G K , 1 4 5 2 / 2 0 0 1 / E K , 1 4 5 3 / 2 0 0 1 / E K , 1 4 5 4 / 2 0 0 1 / E K , 1 8 6 8 / 9 4 / E K , 1 2 5 1 / 1 9 9 9 / E K , 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2003. szep-tember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 112. cikkének a)pontjában meghatározott nõivarú juh;

c) regisztrált mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007.

évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevé-telével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007.

(IV. 20.) FVM rendelet 1. § 1. pontja szerinti mezõgazda-sági termelõ;

d) támogatási rendelet: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsola-tos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren-delet.

2. §

(1) E rendelet alapján anyajuh tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az az anyajuhot tartó regisztrált mezõgazdasági termelõ jogosult, aki a támoga-tási rendelet 30. §-a szerint anyajuhtartámoga-tási támogatásban részesül.

(3) A támogatás mértéke 650 Ft/anyajuh. A támogatás a támogatási rendelet 30. §-a szerinti támogatás alapját képezõ állatok után vehetõ igénybe.

(4) A támogatás regisztrált mezõgazdasági termelõn-ként, naptári évenként egy alkalommal nyújtható, és összege nem haladhatja meg egy évre a 245 000 forintot, de legfeljebb az ezer eurót, valamint az agrár „de minimis”

rendelet 3. cikk (2) bekezdés szerinti küszöbértéket.

3. §

(1) Támogatási kérelemnek a támogatási rendelet 33. §-ának (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelem minõsül.

(2) A támogatási kérelem elbírálására és az ellenõrzésre a támogatási rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkal-mazni.

(3) A támogatásra jogosultnak járó támogatás egyössze-gû kifizetésére 2008. január 1-jétõl 2008. április 30-ig kerül sor.

4. §

(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás az agrár

„de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

(2) A mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfej-lesztési állami támogatások Európai Bizottság részére tör-ténõ bejelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.

rendelet 5. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatási kere-tek túllépése esetén a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az igényelt támogatás összegét – az érintett regisztrált mezõgazdasági termelõnél a túllépés mértéké-vel megegyezõen – csökkenti.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az anya-juhtartás „de minimis” támogatásáról szóló 75/2006.

(X. 19.) FVM rendelet hatályát veszti.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 56/2007. (VII. 2.) FVM

rendelete

az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.

törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében ka-pott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfej-lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában megha-tározott feladatkörömben eljárva a következõket rende-lem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) agrár „de minimis” rendelet: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támo-gatásokra való alkalmazásáról a mezõgazdasági és halá-szati ágazatban szóló 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet;

b) anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nõivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

c) birtokon tartás: a gazdaság tenyészetében történõ állattartás;

d) gazdaság:a mezõgazdasági termelõ által hasznosí-tott minden, a Magyar Köztársaság területén fekvõ, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsoló-dó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet alapján bejelentett mezõ-gazdasági terület, magyarországi tenyészet, egyéni támo-gatási jogosultság, valamint kvóta összessége;

e) kecske ENAR rendelet: a juh- és kecskefajok egye-deinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeré-rõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;

f) kecske ENAR szám: a kecske ENAR rendelet 1. § 3. pontja szerinti azonosítószám;

g) mezõgazdasági bejelentési rendelet: a mezõgazda-sági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támoga-tások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rend-jérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet;

h) tenyészet: a kecske ENAR rendelet 1. § 6. pontja szerinti tenyészet.

2. §

(1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezõgazdasági termelõ jogosult, aki

a) a támogatási kérelmében szereplõ állatok tenyésze-tének állattartójaként szerepel a kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban,

b) gondoskodik a szakszerû apaállat-használatról, c) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelölésérõl és folyamatos nyilvántartásáról, valamint

d) a Tv.-ben elõírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett.

(3) A mezõgazdasági termelõ a támogatási kérelemmel érintett állatlétszámnak megfelelõ anyakecske-állományt köteles a kérelem elbírálásáról szóló határozat kézhezvé-teléig birtokon tartani.

(4) A támogatott anyakecske-állományt a mezõgazdasá-gi termelõ a kérelem elbírálásáról szóló határozat kézhez-vételétõl köteles további száz napon át birtokon tartani.

Amennyiben a birtokon tartási idõ alatt a támogatott anya-kecske kikerül a mezõgazdasági termelõ tenyészetébõl, úgy azt – az MVH egyidejû értesítése mellett – 10 napon belül e rendelet 1. §b)pontja szerinti anyakecskével pó-tolni kell.

(5) A támogatás mértéke 2200 Ft/anyakecske, a támoga-tás országos szinten a 2007. évre vonatkozóan legfeljebb 15 000 egyed után nyújtható.

(6) A támogatás mezõgazdasági termelõnként, naptári évenként egy alkalommal nyújtható, és összege nem haladhatja meg egy évre a 245 000 forintot, de legfeljebb 1000 euró lehet.

(7) Egy anyakecske után a tárgyévben csak egy alka-lommal fizethetõ támogatás.

(8) A támogatásra jogosultnak járó támogatás egyössze-gû kifizetésére 2008. január 1-jétõl 2008. június 30-ig kerül sor.

3. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon 2007. október 31-ig lehet postai úton benyújtani az MVH Központi Hivatalához.

(2) Az MVH a kérelmeket beérkezési sorrendben bí-rálja el.

(3) Az MVH a támogatási kérelem elbírálásakor a 2. § (6) bekezdésben foglalt éves euró felsõ határ nyilvántartá-sa céljából, a kérelem benyújtányilvántartá-sa hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott euró deviza kö-zépárfolyamot veszi figyelembe.

(4) A támogatási kérelem ellenõrzését az MVH – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által e rendelet hatálybalépését követõ 15 napon belül rendelkezésre bocsátott – a kecske ENAR nyilvántartás alapján, a kecske ENAR rendelet 9. § szerinti állomány-nyilvántartó és egyéb igazoló okmányok (számlák, állat-egészségügyi bizonyítványok, szállítólevél) adminisztratív ellenõrzése alapján végzi el. A helyszíni ellenõrzésének legalább a támogatási kérelmek 10%-ára kell kiterjednie.

4. §

(1) Az e rendelet keretében nyújtott támogatás az agrár

„de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

(2) A mezõgazdasági bejelentési rendelet 5. § (3) bekez-dése szerinti támogatási keretek túllépése esetén az MVH a támogatás összegét – az érintett mezõgazdasági termelõ-nél a túllépés mértékével megegyezõen – csökkenti.

5. §

Amennyiben a mezõgazdasági termelõ a 2. § (3)–(4) be-kezdéseiben foglalt bármelyik kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a támogatás igénybevétele jogosulatlan-nak minõsül.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az anya-kecsketartás támogatásáról szóló 4/2006. (I. 20.) FVM rendelet hatályát veszti.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2007. (VI. 14.) MVH

közleménye

a Hajdú sajt magántárolásának támogatásáról

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében támogatás igényelhetõ aBizottság, a 2007/2008 tárolási évben egyes sajtok magántárolásához nyújtható közösségi tá-mogatás odaítélésével kapcsolatban az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. május 30-i 587/2007/EKrendeletébenés a jelen közleményben meghatározott feltételek szerint. A támogatásnyújtás feltétele a jelen közlemény szerintimagántárolási támogatási kérelembenyújtása, illetve hogy a kérelem alapján az MVH magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozatot adjon ki. A magántárolási támogatásra jogosult bármely természetes, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, aki a Magyar Élelmiszerkönyvben elõírt követelményeknek megfelelõ Hajdú sajttal rendelkezik, a sajtot Magyarország területén tá-rolja, és érvényes magántárolási kérelmet nyújt be.

I. A kérelem benyújtásának feltételei

1. Hajdú sajtra vonatkozó magántárolási támogatási kérelmet benyújtani az1. számú mellékletszerinti formanyomtat-vány kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ eljuttatásával lehet. A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmezõ rendelkezzenaz Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illet-ve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kap-csolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben elõírtak szerinti regisztrációs számmal (ügyfélregisztrációs szám). Amennyiben kérelmezõ nem rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal, igazolnia kell, hogy a regisztráció iránti kérelmét legkésõbb a magántárolási támogatási kérelem benyújtásának napjáig az MVH illetékes megyei kirendeltsége részére benyújtotta.

2. Támogatási kérelmet benyújtani csak olyan tételre lehet, amely 2007. június 1. és 2007. szeptember 30. között ke-rült betárolásra a kérelmen feltüntetett raktárba.

3. A magántárolásban részt vevõ raktárba betárolni csak olyan sajtot lehet, amelynek kora eléri a 10 napot.

4. A kérelem beérkezésének határideje a betárolás napját követõ 30. nap.

II. A magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozat kiadásának feltételei

1. A tárolási tétel (raktározási egység) olyan árumennyiséget jelent, amely legalább két tonna súlyú, egységes összeté-telû és ugyanabba a raktárba, ugyanazon a napon került betárolásra. A tételt több gyártási napon is elõ lehet állítani, azonban a tételhez tartozó összes sajtnak azonos tárolási tételszám alatt kell szerepelnie.

2. A támogatott tárolási idõszak elsõ napja a raktárba való betárolást követõ nap, utolsó napja a raktárból való kitáro-lást megelõzõ nap.

3. A támogatott tárolási idõszak alatt a magántárolási támogatással érintett tételek nem kerülhetnek ki a raktárból.

4. A magántárolási támogatási határozat a kérelem beérkezését követõ 30 napon belül kerül kiadásra.

5. A támogatott tárolási idõtartam 60-180 napig, de legfeljebb 2008. március 31-ig terjedhet. A betárolt sajtok legko-rábbi kitárolási idõpontja 2007. október 1. A tárolás idõtartamát a 60 napos minimális tárolást követõen a támogatásra jo-gosult fél határozza meg. A tervezett kitárolás idõpontját a támogatási kérelmen nem kell feltüntetni. Kitárolás csak tel-jes tárolási tételenként történhet. A támogatásra jogosult fél köteles a kitárolási szándékáról, illetve a magántárolási idõ-szak lejártáról a kitárolást, illetve a 180 napos maximális tárolási idõidõ-szak lejártát megelõzõen legalább 5 munkanappal korábban értesíteni az MVH-t és egyben kérelmezni a támogatási összeg kifizetését az érintett tételekre vonatkozóan a2.

számú mellékletszerinti formanyomtatvány kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ eljuttatá-sával. A kitárolási szándék bejelentése, illetve a magántárolási idõszak lejártáról szóló értesítés és a támogatás kifizeté-sének kérelmezése ugyanazon a formanyomtatványon történik.

6. A tárolt tételeknek könnyen azonosíthatónak és könnyen hozzáférhetõnek kell lenniük. A támogatásra jogosult fél, vagy a tárolásért felelõs személy köteles támogatási határozatonként külön nyilvántartást vezetni és azt az MVH kérésé-re kérésé-rendelkezéskérésé-re bocsátani, amely alapján a támogatott tételek következõ adatai ellenõrizhetõk:

a)kinek a tulajdonában volt az áru betároláskor;

b)a sajt eredete, az elõállítás dátuma;

c)a betárolás és kitárolás dátuma;

d)tárolási tételszám és az adott tételhez tartozó sajtok száma, a tétel tömege;

e)a termék jelenléte a raktárban és a raktár postacíme;

f)a termékek tárolási helye a raktáron belül.

7. A támogatásra jogosult fél köteles az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani egy olyan nyilvántartást, amelyben feltünteti a magántárolás során használt csomagolóanyagok, rekeszek, raklapok, valamint egyéb olyan tárolóeszközök súlyát, amelyek a tételek mérlegelésénél a sajttal együtt lemérésre kerülnek. Indokolt esetben az MVH ezen anyagok kü-lön mérlegelését is elrendelheti.

8. A raktárnak rendelkeznie kell hitelesített mérleggel és azt a raktározásért felelõs személy (vagy annak megbízottja) köteles a helyszíni ellenõrzés idõtartamára az MVH rendelkezésére bocsátani.

9. A helyszíni ellenõrzés során az egyes raklapok ellenõrzését követõen a kérelmezõ köteles a raklapon tárolt teljes árumennyiséget fóliával olyan módon bevonni, hogy az lehetetlenné tegye az áru kicserélését. A fóliaborítást az MVH lepecsételi. A tárolás idõtartama alatt a fólia olyan mértékû sérülése esetén, amely lehetõvé teszi a sajt cseréjét, az MVH az adott raklapon található árumennyiséget hibás mennyiséggé nyilvánítja.

10. A sajt csomagolásának az alábbi információkat kell tartalmaznia letörölhetetlen módon, jól láthatóan feltüntetve:

a)az elõállító cég megnevezése, vagy jele, amely jelölés alapján az üzemnek egyértelmûen azonosíthatónak kell len-nie;

b)a gyártás hónapja és napja, amely adatok kód formájában is feltüntethetõk;

c)a tételre vonatkozó tételszám;

d)a „Magántárolt tétel” felirat.

Ezen információk feltüntethetõk a raklap fóliázásakor 2 réteg fólia közé helyezett táblán vagy legalább A5-ös méretû papíron, jól olvasható módon.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 59-68)