„TOMATEN VON DER INSEL REICHENAU”

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 77-96)

EK-szám: DE/PGI/005/0319/27.10.2003 OEM ( ) OFJ ( X )

Ez az összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1.A tagállam felelõs szervezeti egysége:

Név: Bundesministerium der Justiz Cím: D-11015 Berlin

Tel.: (49-30) 20 25 70 Fax: (49-30) 20 25 95 25 E-mail: poststelle@bmj.bund.de 2.Csoportosulás:

Név: Reichenau-Gemüse eG Cím: Marktstraße 1

D-78479 Insel Reichenau Tel.: (49-7534) 920 00 Fax: (49-7534) 92 00 20

E-mail: info@reichenaugemuese.de

Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( ) 3.A termék típusa:

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldség és gabona, feldolgozat-lanul vagy feldolgozva

4. Termékleírás

[az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében elõírt követelmények összefoglalása]

4.1. Elnevezés:

„Tomaten von der Insel Reichenau”

1HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

4.2. Leírás:

A reichenau-szigeti paradicsom a Boden-tónál fekvõ Reichenau-szigetrõl származó paradicsom. A paradicsom –lycopersicon lycopersicum– gömbölyû formájú, vágás után állagát megtartó, középvörös színû, a fajtára jellemzõ ízû.

4.3. Földrajzi terület:

A boden-tavi Reichenau-sziget, Németország.

4.4. A származás igazolása:

A Reichenau Gemüse e.G. IFS-minõsítése kereté-ben minden csomagolási egységet sorszámmal látnak el.

A sorszámon keresztül azonosítható a termelõüzem.

Mindegyik üzem telephelye a Reichenau-szigeten van, és az üzemek kizárólag a Reichenau-sziget területén gazdál-kodnak. A területen folyó gazdálkodást a vízrajzi kartoté-kon dokumentálják. E nyomon követhetõségi rendszeren keresztül kifogástalanul lehet dokumentálni a termék és a földrajzi terület közötti kapcsolatot.

4.5. Az elõállítás módja:

A reichenau-szigeti paradicsomot a „Biztosított minõ-ség eredetmegjelöléssel” baden-württembergi minõminõ-ségjel használata céljából a baden-württembergi integrált és el-lenõrzött zöldségtermesztési irányelvek szerint termesz-tik, mégpedig kizárólag szerves táptalajon. A gyomnövé-nyeket kizárólag kapálással, forrázással vagy felégetéssel, tehát mechanikusan irtják. A talajt a trágyaszennyezés op-timalizálása érdekében évente elemzik. A reichenau-szi-geti mûvelési mód szerint májustól októberig védett mûve-lésben (üvegház/fólia) takarítják be a paradicsomot. Sza-badföldi mûvelésben a paradicsom betakarítási idõszaka július végétõl szeptemberig tart. A betakarításra a délelõtti órákban, kézi munkával kerül sor. Védett mûvelésben a paradicsomokat túlnyomórészt zöld csészelevelekkel és a szárral együtt takarítják be. A méret szerinti válogatás és a csomagolás többnyire kézzel történik, mivel gépi váloga-tás során a még meglévõ szárak miatt megsérülhet a zöld-ség. Csak kis mennyiséget termesztenek fürtös paradi-csomként, amelyet ennek megfelelõen takarítanak be.

A szabadföldi mûvelésbõl betakarított paradicsomokat rendszerint géppel válogatják és csomagolják. A paradi-csomot a következõ méretek szerint válogatják: 40/47 mm, 47/57 mm, 57/67 mm, 67/82 mm, 82/105 mm, valamint fürtös paradicsom.

4.6. Kapcsolat:

– Természeti kapcsolat: A Reichenau-sziget eleve, alap-vetõen zöldségtermesztésre alkalmas. A Boden-tavon el-helyezkedõ sziget a különleges földrajzi és éghajlati felté-teleknek köszönhetõen (nedvességtartalom, meleg, fény) kiemelkedik a többi zöldségtermesztõ régió közül, és meg-felel különösen a viszonylag nagy melegigényû

paradicso-mok növekedéséhez szükséges követelményeknek. A Bo-den-tó itt hõtároló funkcióval is rendelkezik. A nedvesség-tartalom, a meleg és a fényvisszaverõdés tényezõi pozitív a növekedésnek, kedvezõ módon befolyásolják a klímát.

Egykor Dél-Amerikában honos növényként a paradi-csomnak magas hõmérsékletre és rendszeres vízellátásra van szüksége a növekedéshez, a víz azonban nem lehet pangó víz. Ezért a néhol nagyon durva morénás talaj igen alkalmas a paradicsomtermesztésre, így ugyanis egyrészt biztosított a rendszeres vízellátás, másrészt viszont a Rei-chenai-szigeten jellemzõ talaj vízmegtartó képessége na-gyon korlátozott, így csekély a pangó víz elõfordulásának kockázata. Mivel a sziget rendelkezik az olyan természeti adottságokkal, mint a talajtípus, a hõ- és fényösszeg, to-vábbá a szövetkezet saját talajvizes öntözõrendszere (több mint 60 000 m lefektetett csõvezeték a szigeten) biztosítja a vegetációs stádium szempontjából optimális vízellátást, a Reichenau-sziget kiválóan alkalmas a paradicsomter-mesztésre. A célzott tápanyagellátás, védett mûvelésben pedig az ellenõrzött klímaszabályozás tovább optimalizál-ja a termesztést. Ezeket a pozitív éghajlati feltételeket a termelõk különleges – a védett és szabadtéri mûvelés terén szerzett – szaktudása támogatja.

– Megítélés: Az említett természeti és emberi hatások olyan pozitívan hatnak a paradicsom minõségére, hogy az a régió határain túl is különleges hírnévre tett szert. Egy 2000-ben végzett kereskedelmi és fogyasztói felmérés arra mutatott rá, hogy a fogyasztók elsõsorban a zöldségter-mesztéssel kapcsolják össze a Reichenau-szigetet (a szige-tet „zöldségszigetnek” is nevezik), és pozitívan ítélik meg elsõsorban a termékek frissességét, hírnevét és eredetét.

A reichenau-szigeti paradicsom a reichenau-szigeti kolos-tori földmûvelésig visszanyúló, tradicionális zöldségter-mesztés terméke. Walahfried Strabo apát 840-ben „De cul-tura hortorum”, röviden „Hortulus” címû mûvében írt kert-jérõl, és ezzel megalapította a Reichenau-sziget mint zöld-ségeskert tradícióját. A reichenau-szigeti paradicsomter-mesztést elõször 1900-ban dokumentálták, amely 1932-ben már 500 árra terjedt ki (vö. H. Glönkler, „Vom Wein-bau zum GemüseWein-bau” [A szõlõmûveléstõl a zöldségter-mesztésig], 1991, 61. és 70. o.). Jelenleg ezen a területen védett mûvelésben kb. 5 ha területen termesztenek paradi-csomot.

4.7. Ellenõrzõ szerv:

Név: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 34 Cím: D-76247 Karlsruhe

Tel.: (49-721) 926 37 06 Fax: (49-721) 37 05 46

E-mail: abteilung3@rpk.bwl.de 4.8. Címkézés:

Tomaten von der Insel Reichenau g.g.A. (Reichenau-szigeti paradicsom OFJ)

Géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba hozatali célú kibocsátásának engedélyezésével kapcsolatos engedélytervezetnek

a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 10/A. §-ának (3) bekezdése

alapján történõ közzététele

Engedélytervezet:

A Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Kör-nyezetbiológiai Intézet engedélykérelme alapján a Gén-technológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság (a to-vábbiakban: Géntechnológiai Bizottság) javaslatát, továb-bá az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi- és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: szakhatóság) 14/2767/4/2007. ügyszámú elsõ fokú szakhatósági állás-foglalását figyelembe véve az FVM géntechnológiai ható-sága az alábbi feltételekkel engedélyezni kívánja a „sütõ-élesztõ eredetû trehalóz-6-foszfát-szintáz génnel transz-formált burgonyafajták szárazságtûrõ képességének sza-badföldi tesztelése céljából 2007. április 1.–2009. szep-tember 30. közötti idõszakra történõ kibocsátást:

– A kísérleti terület Keszthely-Szendrei telep maxi-mum 5000 m2.

– A transzgénikus fajták körül más rokon fajtáktól 10 méteres genetikai védõsávot, ezen túl a transzgénikus faj-ták körül hagyományos fajtával legalább négy sor köpeny-vetést kell alkalmazni, melyet a virágzást követõen meg kell semmisíteni.

– A terület fizikai õrzésérõl folyamatosan gondoskodni kell.

– A kísérlet befejezése után a termést és a növényma-radványokat, illetve a vizsgálat céljára vett mintákat az ér-tékelést követõen égetéssel kell megsemmisíteni.

– A transzgénikus burgonyafajták termésébõl 500-500 db gumó õrizhetõ meg továbbszaporítás céljából, melye-ket az egyéb vetõgumóktól elkülönítve kell tárolni, a keve-redés elkerülése érdekében.

– A levélen túlmenõen egyéb növényi részekben is vizsgálni szükséges a lehetséges génkifejezõdést.

– Az FVM Természeti Erõforrások Fõosztálya részére meg kell küldeni a genetikailag módosított magasabb ren-dû növények szándékos környezetbe bocsátása eredmé-nyének közléséhez kiadott formanyomtatvány szerinti kí-sérleti beszámolót (2003/701/EK Bizottsági Határozat) angol és magyar nyelven a kísérlet befejezését követõ 30.

napig.

Indokolás

A Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Kör-nyezetbiológiai Intézet hivatkozott genetikailag módosí-tott burgonya kísérleti célú kibocsátási engedélykérelmét a jogszabályokban elõírt módon benyújtotta az FVM gén-technológiai hatósága részére.

A Géntechnológiai Bizottság 2007. május 16-i ülésén az engedélykérelmet megtárgyalta, a kibocsátást javasolta.

A s z a k h a t ó s á g a k é r e l me t me g v i z s g á l t a é s 14/2767/4/2007. ügyszámú elsõfokú szakhatósági állás-foglalásában az engedély megadásához a határozatban foglalt feltételekkel hozzájárult. Mezõgazdasági

Biotech-nológiai Kutatóközpont Környezetbiológiai Intézet a ki-bocsátásra vonatkozó baleset-elhárítási tervet módosí-totta: szántóföldi körülmények között a növényanyag megsemmisítésére nem alkalmazza az arzenallal történõ permetezést.

A Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal közleménye

a 2005-ben támogatást elnyert, elõzetesen elismert termelõi csoport(ok)ról

A 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 280–283. §-ai alapján 2005. évre Komárom-Esztergom megyében támogatást el-nyert, elõzetesen elismert termelõi csoport:

Sorszám Termelõi csoport neve Székhely Elnyert támogatás

(E Ft)

1. Komárom Környéki Gabonatermelõk Szövetkezete

2921 Komárom, Puskaporos út 12. 2700

A Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal közleménye

a 2006-ban támogatást elnyert, elõzetesen elismert termelõi csoportokról

A 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 280–283. §-ai alapján 2006. évre Komárom-Esztergom megyében támogatást el-nyert, elõzetesen elismert termelõi csoport:

Sorszám Termelõi csoport neve Székhely Elnyert támogatás

(E Ft)

1. Komárom Környéki Gabonatermelõk Szövetkezete

2921 Komárom, Puskaporos út 12. 3390

2. Neszmélyi Pinceszövetkezet 2544 Neszmély, Kásáshegyalja u. 6. 2814 3. Gerecse Völgyi Juhtenyésztõk

Szövetkezete

2852 Kecskéd, Óvoda u. 15. 1982

Közlemény

a helyi vidékfejlesztési irodák vezetõi részére szervezett továbbképzési program jóváhagyásáról

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési Fõosztálya a helyi vidékfejlesztési iro-dák vezetõi számára szervezett, iskolarendszeren kívüli tanfolyami továbbképzés programját, továbbá a tanfolyamot le-záró vizsga tételeit a 7264/1/2007. FVM számon jóváhagyta.

A jóváhagyott képzési program szerinti továbbképzõ tanfolyamok és a vizsga szervezésére, valamint a tanúsítvány ki-adására az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet kapott megbízást. A tanfolyamon eredményes vizsgát tett résztvevõk számára kiadott tanúsítvány a helyi vidékfejlesztési irodák vezetõi feladatainak ellátásához szük-séges ismeretek elsajátítását igazolja.

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának állatgyógyászati készítmények engedélyezésével kapcsolatos közleményei

I.

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága az állategészségügy-rõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 42. §-ában foglalt jogkörénél fogva, az alább felsorolt állatgyógyászati gyógyszer-készítményeket a törzskönyvbõltörölte.

Gyógyszerkészítmény neve (A.U.V.)

Forgalomba hozatali engedély

jogosultja Törzskönyvi szám Határozat száma Törlés dátuma

Colistinsulfat 10% gyógypremix Bioptivet 993/1999 59.542/2007 2007.04.25

Dermo G spray Novartis Animal Health d.o.o. 2015/1/06 ÁOGYTI (150 ml)

02.2/1310/000/2007 2007.05.23

Eisen B12 Komplex 100 inj. Kon-Pharma GmbH 494/1992 136/2006/2007 2007.04.25

Enzaprost 25 injekció Ceva-Phylaxia Rt. 239/77 67.368/2007 2007.05.10

Interpen-Vet injekció Alvetra u. Werfft AG 361/1991 361/001/ÁOGYTI/2006 2007.05.23 Linkomicin F Novartis Animal Health d.o.o 2023/1/06

ÁOGYTI (10 ml)

02.2/1309/000/2007 2007.05.23

Monocid pulvis Klat-Chemie GmbH 892/1999 02.2/1392/000/2007 2007.06.01

Telmin granulátum Janssen Pharmaceutica AH 842/1998 63.783/2007 2007.05.07

Ampicillin-t pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Ampicillin-t kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Aviosan pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Aviosan kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-air oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-col+ pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-col+kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-duran oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-duran kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-fit oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-kok pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevimulin-t pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Gyógyszerkészítmény neve (A.U.V.)

Forgalomba hozatali engedély

jogosultja Törzskönyvi szám Határozat száma Törlés dátuma

Chevimulin-t kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-rhin oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-san oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-sol pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-sol kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chevi-tren pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chlortetracyclin+pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Chlortetracyclin+kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Furazolidon+pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Furazolidon+kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Liviferm pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Liviferm kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Livimun oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Miral oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Multivitamin+pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Mycosan-t pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Mycosan-t kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

RO 13 oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

SBH-Mebendazol kapszula Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Sulfamethazin+pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Tylosin+pulvis Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Vitin oldat Medicus Partner Kft. 293/2001 76.780/2007 2007.04.20

Lezárva: 2007. június 25.

II.

AzEquimax A.U.V. gél szájon át lovaknakelnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének megújításáról Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-gatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapuló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Egyesült Királyság) forgalomba hozatali engedélyének egyidejû el-ismerésével – engedélyt adott az állatgyógyászati készít-mény forgalomba hozatali engedélyénekmegújítására.

Törzskönyvi szám:

2215/1/07 MgSzH ÁTI (6,42 g), 2215/2/07 MgSzH ÁTI (7,49 g).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:VIRBAC DE PORTUGAL LABORATORIOS LDA (Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1 Andar, Porta 2, 2080-104 Almeirim – Portugália).

A készítmény hatóanyagai:Ivermektin, prazikvantel.

A készítmény javallata:lovak a felsorolt galandférgek, fonalférgek kifejlett példányai és különbözõ fejlõdési stá-diumú lárvái, valamint ízeltlábúak lárvái által okozott fer-tõzöttségének kezelésére. Fonalférgek – Nagy-strongyli-dák:Strongylus vulgaris(adult és az artériákban vándorló lávák);Strongylus edentatus(adult és a szövetekben ván-dorló L4lárvák);Strongylus equinus(adult). Kis-strongyli-dák:Triodontophorusspp. (adult) Cyathostomum: Cylico-cyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp.,Gyalocephalusspp. (ivarérett és a nem hipobiotikus, mukozális lárvák). Parascaris: Parascaris equorum(adult és lárva).Oxyuris:Oxyuris equi(lárva).Trichostrongylus:

Trichostrongylus axei (adult). Strongyloides: Strongyloi-des westeri(adult). Habronema:Habronemaspp.(adult), Onchocerca:Onchocerca spp.mikrofilária bõr onchocer-cosis. Tüdõféreg: Dictyocaulus arnfieldi (adult és lárva).

Galandférgek:Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala

magna, Paranoplocephala mamillana.Kétszárnyúak, ló-bagócsók:Gasterophilusspp. (lárva). Mivel csikókban a galandféreg-fertõzöttség nem jelentkezik 2 hónapos kor elõtt, két hónapos kor alatti csikók kezelése nem szük-séges.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:ló (ehetõ szö-vetek): 35 nap. Emberi fogyasztásra tejet termelõ lovaknak nem adható.

Rendelhetõség:állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1677/000/2007.

Engedély kiadásának dátuma:2007. június 15.

III.

AQuantum Dog Pi/L vakcina A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen ala-puló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam, az Egyesült Királyság forgalomba hozatali engedélyének egyidejû elismerésével – az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláraengedélyt adott.

Törzskönyvi szám:2192/1/07 MgSzH ÁTI (1 adag).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:Essex Ti-erarznei, Thomas-Dehler Str. 27, D – 81737 München.

A készítmény hatóanyaga:minden egyes adag tartal-ma a két frakció egyesítése után: kutya parainfluenza vírus (élõ, attenuált, Philips Roxane törzs)104.8-6.1TCID501

Lep-tospira interrogans (inaktivált) icterohaemorrhagiae (törzs 115)≥40 PD80

2,canicola (törzs 117)≥40 PD80 2, Adjuváns: alumínium-hidroxid 1.63-2.2 mg. 1 Szövette-nyészetben infektív adag 50%-a.2 Hörcsögvédési próbá-ban meghatározott 80%-os védõérték (Ph. Eur.mono-graph).

A készítmény javallata: kutyákban aktív immunitás kiváltására a kutya parainfluenza vírus ürítés csökkentésé-nek érdekében, valamint a kutya Leptospira interrogans canicolaésicterohaemorrhagiaeszerovariánsai által oko-zott elhullások megelõzésére és az általuk okooko-zott klinikai tünetek enyhítésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-mezhetõ.

Rendelhetõség:állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1661/000/2007.

Engedély kiadásának dátuma:2007. június 15.

IV.

AQuantum Dog DA2PPi/L vakcina A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapu-ló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam, az Egyesült Királyság forgalomba hozatali engedélyének egyidejû elismerésével – engedélyt adott az állatgyógyá-szati készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:2214/1/07 MgSzH ÁTI (1 adag).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Essex Tie-rarznei, Thomas-Dehler-Str. 27, D – 81737 München.

A készítmény hatóanyaga:minden egyes adag tartal-ma a két frakció egyesítése után: élõ attenuált, kutya szo-pornyica vírus (Distemperoid törzs)104.5-6.0TCID501. Ku-tya adenovírus 2 (Ditchfield törzs)103.9-6.0TCID50kutya parvovírus (SAH 2b törzs)105.2-6.0TCID50. Kutya parainf-luenza vírus (Philips Roxane törzs)104.8-6.1TCID50. Inakti-vált Leptospira interrogans, icterohaemorrhagiae (törzs 115)≥40 PD802canicola(törzs 117)≥40PD802

. Adjuváns:

alumínium-hidroxid 1.63 – 2.21 mg.1Szövettenyészetben infektív adag 50%-a.2Hörcsög védési próbában meghatá-rozott 80%-os védõérték (Ph. Eur.monograph).

A készítmény javallata: kutyákban aktív immunitás kiváltására, a kutya parvovírus és fertõzõ kutya hepatitis okozta elhullások és megbetegedések megelõzésére; kutya szopornyica vírus és a kutyaLeptospira interrogans cani-cola és ichterohaemorrhagiae szerovariánsai okozta el-hullások megelõzésére, az általuk okozott klinikai tünetek enyhítésére; kutya 2-es típusú adenovírus okozta klinikai tünetek enyhítésére és a vírusürítés csökkentésére, vala-mint a kutya parainfluenza vírus és kutya parvovírus ürítés csökkentésének érdekében.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-mezhetõ.

Rendelhetõség:állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1660/2007.

Engedély kiadásának dátuma:2007. június 15.

V.

ABovilis IBR marker vakcina A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról és megújításáról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága a Bovilis IBR Marker vakcina A.U.V. állat-gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja és módosítja.

A készítmény új neve: Bovilis IBR marker live vak-cina A.U.V.

Törzskönyvi szám:

2156/1/07 MgSzH ÁTI (1 adag), 2156/2/07 MgSzH ÁTI (2 adag), 2156/3/07 MgSzH ÁTI (5 adag), 2156/4/07 MgSzH ÁTI (10 adag), 2156/5/07 MgSzH ÁTI (25 adag), 2156/6/07 MgSzH ÁTI (50 adag), 2156/7/07 MgSzH ÁTI (100 adag).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 AA Boxmeer Hollandia, 5830.

A készítmény hatóanyaga:

gE-BHV-1 törzs GK/D 105,7-7,3TCID50.

A készítmény javallata:szarvasmarhák aktív immuni-zálására a BHV-1 okozta fertõzés légzõszervi tünetei sú-lyosságának és idõtartamának csökkentésére, egyidejûleg a virulens vírus orrváladékkal történõ ürítésének csökken-tésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:0 nap.

Rendelhetõség:állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1627/000/2007.

Engedély kiadásának dátuma:2007. június 15.

VI.

AKetofen 20 mg tabletta A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmények

forgalomba hozatali engedélyének megújításáról Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-gatósága a Ketofen 20 mg tabletta A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyétmegújítja.

Törzskönyvi szám:2212/1/07 MgSzH ÁTI (10 db).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Merial, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország.

A készítmény hatóanyaga:Ketoprofen.

A készítmény javallata: kutya csont-, ízületi- és váz-izomzat heveny, fájdalmas, gyulladásos elváltozásainak gyógykezelésére, elsõsorban arthrosis, arthritis, trauma, fi-cam, porckorong sérv, ödéma esetén. Lázas állapot tüneti kezelésére és sebészeti beavatkozást követõen fájdalom-csökkentésre. Osteoarthritis vagy vázizomzat rendellenes-ségek miatt kialakuló idült fájdalmainak kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-mezhetõ.

Rendelhetõség:állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1586/000/2007.

Engedély kiadásának dátuma:2007. június 11.

VII.

AKetofen 10 mg tabletta A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmények

forgalomba hozatali engedélyének megújításáról Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-gatósága a Ketofen 10 mg tabletta A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:2211/1/07 MgSzH ÁTI (10 db).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Merial, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország.

A készítmény hatóanyaga:Ketoprofen.

A készítmény javallata:kutya és macska csont-, ízületi és vázizomzat heveny, fájdalmas, gyulladásos elváltozá-sainak gyógykezelésére, elsõsorban arthrosis, arthritis, tra-uma, ficam, porckorong sérv, ödéma esetén. Lázas állapot tüneti kezelésére és sebészeti beavatkozást követõen fáj-dalomcsökkentésre. Kutyák osteoarthritis vagy vázizom-zat rendellenességek miatt kialakuló idült fájdalmainak kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-mezhetõ.

Rendelhetõség:állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1585/000/2007.

Engedély kiadásának dátuma:2007. június 11.

VIII.

AKetofen 5 mg tabletta A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmények

forgalomba hozatali engedélyének megújításáról Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-gatósága a Ketofen 5 mg tabletta A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyétmegújítja.

Törzskönyvi szám:2210/1/07 MgSzH ÁTI (10 db).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Merial, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország.

A készítmény hatóanyaga:Ketoprofen.

A készítmény javallata:kutya és macska csont-, ízületi és vázizomzat heveny, fájdalmas, gyulladásos elváltozása-inak gyógykezelésére, elsõsorban arthrosis, arthritis, trau-ma, ficam, porckorong sérv, ödéma esetén. Lázas állapot tüneti kezelésére és sebészeti beavatkozást követõen fáj-dalomcsökkentésre. Kutyák osteoarthritis vagy vázizom-zat rendellenességek miatt kialakuló idült fájdalmainak kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-mezhetõ.

Rendelhetõség:állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1584/000/2007.

Engedély kiadásának dátuma: 2007.június 11.

IX.

ACastorex vakcina A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláraengedélyt adott.

Törzskönyvi szám:

2209/1/07 MgSzH ÁTI (10 adag), 2209/2/07 MgSzH ÁTI (20 adag), 2209/3/07 MgSzH ÁTI (40 adag).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: PHAR-MAGAL BIO, s.r.o. Murgasova 5, 949 01 Nitra. Szlovák Köztársaság

A készítmény hatóanyaga: összetétel adagonként (0,5 ml):Hatóanyag: nyulak vérzéses betegségének vírusa inaktiválva legalább 1280 HAE*. Adjuváns: Alumíni-um-hidroxid gél 0,75–1,50 mg.Segédanyagok: Formalde-hid legfeljebb 0,90 mg, Merthiolát legfeljebb 0,06 mg.

A készítmény hatóanyaga: összetétel adagonként (0,5 ml):Hatóanyag: nyulak vérzéses betegségének vírusa inaktiválva legalább 1280 HAE*. Adjuváns: Alumíni-um-hidroxid gél 0,75–1,50 mg.Segédanyagok: Formalde-hid legfeljebb 0,90 mg, Merthiolát legfeljebb 0,06 mg.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 77-96)