HATÁROZAT SZÁMA: 302/2005

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 197-200)

A Magyar Energia Hivatal közleményei

HATÁROZAT SZÁMA: 302/2005

Tárgy:Hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása

AzElsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.(2064 Csabdi, Szabadság út 24.) mint föld-gáz-kereskedelmi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása tárgyában a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott ál-lamigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Engedélyes részére a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. (1027 Budapest, Medve utca 4–14., to-vábbiakban: CIB Bank Rt.) által nyújtott – e határozat elválaszthatatlan részét képezõ melléklet szerinti – hitelkeretet pénzügyi biztosítékként elfogadja.

2. A hitelkeret összegét az Engedélyes kizárólag a földgáz adásvételi szerzõdéseiben foglalt, illetve a rendszerhasználat-tal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében tovább-ra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési engedélyében szereplõ rendelkezéseknek.

JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes földgáz-kereskedelmi mûködési engedély iránti kérelme mellékleteként igazolást nyújtott be a Hivatal részére arról, hogy hitelkeret megállapodást kötött a CIB Bank Rt.-vel. A pénzügyi biztosítékot a Hivatal elfogadta és 2004. január 1-jén a 2/2004. számú határozatával a mûködési engedélyt kiadta.

A pénzügyi biztosítékul szolgáló hitelkeret megállapodás érvényességi idõtartama 2004. december 31-én lejárt. Az En-gedélyes kérésére a CIB Bank Rt. 2005. február 8-án igazolást küldött a Hivatal részére arról, hogy EnEn-gedélyes a CIB Bank Rt.-vel, a Vhr. 17. § (7) bekezdésére tekintettel korábban kötött hitelszerzõdését módosította oly módon, hogy a hi-telkeret lehívási periódusát 2006. június 30-ig meghosszabbították a felek. Az Engedélyes 2005. március 24-én beküldte a hitelszerzõdés módosítását, amely 2004. december 30-án került aláírásra.

A Hivatal a benyújtott hitelszerzõdés módosítását megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet I. B) 18. pontja szerinti igazgatási szol-gáltatási díjat befizette.

E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) 10. §, valamint a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) számú Kormány rendelet 17. § (1)–(7) bekezdései alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. november 04.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-8/56/2005.

Ügyintézõ: Kovács Szandra Telefon: 06-1-459-7809

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: kovacssz@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 303/2005.

Tárgy:Hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása

AzMOL Földgázellátó Rt.(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), mint közüzemi nagykereskedelmi enge-délyes (továbbiakban: Engeenge-délyes) hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása tárgyában a Magyar Energia Hi-vatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: HiHi-vatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Engedélyes részére a Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) által nyújtott – e határozat el-választhatatlan részét képezõ melléklet szerinti – hitelkeretet pénzügyi biztosítékként elfogadja.

2. A hitelkeret összegét az Engedélyes kizárólag a földgáz adásvételi szerzõdéseiben foglalt, illetve a rendszerhasználat-tal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében tovább-ra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési engedélyében szereplõ rendelkezéseknek.

JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes földgáz közüzemi nagykereskedelmi mûködési engedély iránti kérelme mellékleteként igazolást nyújtott be a Hivatal részére arról, hogy hitelkeret megállapodást kötött a Raiffeisen Bank Rt.-vel. A pénzügyi biztosítékot a Hi-vatal elfogadta és 2003. december 31-én a 466/2003. számú határozatával a mûködési engedélyt kiadta.

A pénzügyi biztosítékul szolgáló hitelkeret megállapodás érvényességi idõtartama 2004. december 31-én lejárt. Engedé-lyes a Raiffeisen Bank Rt.-vel, a Vhr. 17. § (7) bekezdésére tekintettel korábban kötött hitelszerzõdését módosította oly módon, hogy a hitelkeret igénybevételének megszûnését 2005. december 31-ében állapították meg a felek. Az Engedé-lyes 2005. március 1-jén beküldte a hitelszerzõdés 1. számú módosítását, amely 2004. december 17-én került aláírásra.

A Hivatal a benyújtott hitelszerzõdés módosítását megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet I. B) 18. pontja szerinti igazgatási szol-gáltatási díjat befizette.

E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) 10. §, valamint a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) számú Kormány rendelet 17. § (1)–(7) bekezdései alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. november 04.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-8/57/2005.

Ügyintézõ: Kovács Szandra Telefon: 06-1-459-7809

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: kovacssz@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 304/2005.

Tárgy:Hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása

AzMOL Földgázellátó Rt.(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), mint földgáz-kereskedelmi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása tárgyában a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás kereté-ben meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Engedélyes részére a Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) által nyújtott – e határozat el-választhatatlan részét képezõ melléklet szerinti – hitelkeretet pénzügyi biztosítékként elfogadja.

2. A hitelkeret összegét az Engedélyes kizárólag a földgáz adásvételi szerzõdéseiben foglalt, illetve a rendszerhasználat-tal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében tovább-ra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési engedélyében szereplõ rendelkezéseknek.

JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes földgáz-kereskedelmi mûködési engedély iránti kérelme mellékleteként igazolást nyújtott be a Hivatal részére arról, hogy hitelkeret megállapodást kötött a Raiffeisen Bank Rt.-vel. A pénzügyi biztosítékot a Hivatal elfogadta és 2003. december 31-én a 467/2003. számú határozatával a mûködési engedélyt kiadta.

A pénzügyi biztosítékul szolgáló hitelkeret megállapodás érvényességi idõtartama 2004. december 31-én lejárt. Engedé-lyes a Raiffeisen Bank Rt.-vel, a Vhr. 17. § (7) bekezdésére tekintettel korábban kötött hitelszerzõdését módosította oly módon, hogy a hitelkeret igénybevételének megszûnését 2005. december 31-ében állapították meg a felek. Az Engedé-lyes 2005. március 1-jén beküldte a hitelszerzõdés 1. számú módosítását, amely 2004. december 17-én került aláírásra.

A Hivatal a benyújtott hitelszerzõdés módosítását megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet I. B) 18. pontja szerinti igazgatási szol-gáltatási díjat befizette.

E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) 10. §, valamint a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) számú Kormány rendelet 17. § (1)–(7) bekezdései alapján hozta meg.

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 197-200)