Az ügyfél kérelmére indult soron kívüli hatósági eljárások díja 1. Ha az ügyfél kérelmére a mellékletben foglalt hatósági eljárást

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 58-79)

A közüzemi célra és elosztó hálózati veszteség pótlásá-ra értékesített villamos energia árszabályozásáról, vala-mint a közüzemi villamos energia nagykereskedõ által ha-tósági áron értékesített villamos energia árainak megálla-pításáról szóló 4/2005. (I. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendeletmellékletelép.

2. §

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Dióssy Gábors. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet

a 111/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez [2. számú melléklet

a 4/2005. (I. 21.) GKM rendelethez]

A közüzemi nagykereskedõ által közüzemi szolgáltató, valamint elosztó hálózati engedélyes részére értékesített villamos energia legmagasabb

hatósági árai (áfa és energiaadó nélkül)

Csúcsidõszak 17,42 Ft/kWh

Völgyidõszak 8,71 Ft/kWh

A gazdasági és közlekedési miniszter 112/2005. (XII. 23.) GKM

rendelete

az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 5. §-ának b) pontjában és 125. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében, a VET 113. §-ánakb)pontjában kapott felha-talmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

XI. Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyes igazgatási jellegû szolgáltatások átalánydíja

A Hivatal mûszaki biztonsági felügyelõségének az I–IX. fejezetekben nem említett egyes igazgatási jellegû szolgálta-tásainak (pl. szakhatósági hozzájárulást megalapozó állásfoglalás kidolgozása, hatósági bizonyítvány kiállítása, telep-helyek mûszaki-biztonsági felülvizsgálata) igénybevételéért – amelyekre más jogszabály díjat nem állapít meg – napon-ta 45 600 Ft, illetõleg óránként 5700 Ft díjat kell megállapínapon-tani.

XII. Az ügyfél kérelmére indult soron kívüli hatósági eljárások díja 1. Ha az ügyfél kérelmére a mellékletben foglalt hatósági eljárást

a) munkaszüneti napon kell lefolytatni: az alapdíj 200%-át, b) gyorsított ügyintézési eljárásként kell lefolytatni

ba) 10 napon belüli ügyintézés esetén: az alapdíj 130%-át, bb) 2 napon belül ügyintézés esetén: az alapdíj 200%-át kell felszámítani.

2. Idegen nyelvû dokumentáció alapján lefolytatott engedélyezési eljárás díja: az alapdíj 200%-a.

3. A robbanások, káresetek, személyi sérüléssel járó balesetek és a veszélyeztetésre utaló bejelentések kivizsgálásá-nak hatósági eljárásai – a hatósági intézkedést megalapozó vizsgálat, szakvélemény elkészítésének költségeit kivéve – díjmentesek.

1. §

(1) Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 1. számú mellékletének 4. pontja e rendelet 2. számú mellékleteszerint módosul.

2. §

Az R. 3. számú mellékletének „II. Különös szabályok”

fejezetében a 3. ponta)alpontjának felvezetõ szövege he-lyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) A KÁP-ot (forintban kifejezve) a rendszerirányító fizeti a villamos energia átvevõjének a rendelet 4. §-ának (9) bekezdése és 4/A. §-ának (9) bekezdése értelmében a következõ képletek alapján, ha a villamos energia átvevõje az e rendelet 1. számú mellékletében szereplõ áron vásá-rolja az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiát:”

3. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdése és 2. számú mel-léklete 2006. január 18-án lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 4. § (2) bekezdésénekc)pontja.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 105/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 4. §-ának (1) bekezdé-se, valamint 1. számú melléklete,

b) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 9/2005. (I. 21.) GKM rendelet,

c) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 51/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-a,

d) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia át-vételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 90/2005. (X. 28.) GKM rendelet.

Dióssy Gábors. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet

a 112/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez [1. számú melléklet

az 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia árai (áfa nélkül)

2. Megújuló energiaforrásból értékesítésre termelt vil-lamos energia

2.1. Idõjárási körülményektõl függõ nem fosszilis energiahordozó (nap, szél) felhasználása esetén

Ft/kWh

Csúcsidõszak 23,83

Völgyidõszak 23,83

Mélyvölgy idõszak 23,83

2.2. A 4/A. § (3) bekezdésc)–h)pontjai szerint értékesí-tésre termelt villamos energia (kivéve az 5 MW-nál nagyobb villamosenergia-átadási teljesítményû vízerõmûveket)

Ft/kWh

Csúcsidõszak 27,06

Völgyidõszak 23,83

Mélyvölgy idõszak 9,72

3. Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott villamos energia

Ft/kWh

Csúcsidõszak 17,42

Völgyidõszak és mélyvölgy

idõszak 8,71

4. A 4. § (5) bekezdésa)pontjának(i)–(iii)alpontjában ésb)pontjának(i)alpontjában foglaltakon belül az 5. szá-mú melléklet 1.a),valamint 2.a)pontja alá tartozó, föld-gáz tüzelõanyaggal kapcsoltan termelt villamos energia

Ft/kWh

gázmotorral termelt nem gázmotorral termelt

Csúcsidõszak 32,08 30,44

Völgyidõszak 17,31 17,31

Mélyvölgy idõszak 3,00 8,71

5. A 4. § (5) bekezdésa)pontjának(i)–(iii)alpontjában ésb)pontjának(i)alpontjában foglaltakon belül az 5. szá-mú melléklet 1.b),valamint 2.b)pontja alá tartozó (nem földgáz tüzelõanyaggal, kapcsoltan termelt) villamos energia

a 112/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének 4. pontja és az azt követõ táblázat a következõk szerint módosul:

„4. A 4. § (5) bekezdésa)pontjának(i)–(iii)alpontjában ésb)pontjának(i)alpontjában foglaltakon belül az 5. szá-mú melléklet 1.a),valamint 2.a)pontja alá tartozó, föld-gáz tüzelõanyaggal kapcsoltan termelt villamos energia

Ft/kWh

gázmotorral termelt nem gázmotorral termelt

Csúcsidõszak 33,62 31,91

Völgyidõszak 18,14 18,14

Mélyvölgy idõszak 3,00 8,71

A gazdasági és közlekedési miniszter 113/2005. (XII. 23.) GKM

rendelete

a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 5. §-ánake)pontjában, 96. §-ában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) és (2) bekezdésében és mellékletének „(B) Szolgáltatások” pontjában foglaltak végrehajtása érdekében, a VET 113. §-ánakb)pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.

(XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés szerinti általános rendszerhasznála-ti díjakat kell az elosztó hálózarendszerhasznála-ti engedélyes részére megfi-zetniük az elosztó hálózatra nem az elosztó hálózati enge-délyes tulajdonában lévõ elosztó hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a VET 3. §-ának 27. pontja szerinti közvetlen vezeték tulajdono-sát is, ha a közvetlen vezeték elosztó hálózatra csatlakozó, nem szigetüzemû erõmûhöz csatlakozik.”

(2) Az R. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés szerinti általános rendszerhasz-nálati díjakat kell a rendszerirányító, illetve az átviteli hálózati engedélyes részére megfizetniük az átviteli háló-zatra nem az átviteli hálózati engedélyes tulajdonában lévõ átviteli hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasz-nálóknak is, beleértve a VET 3. §-ának 27. pontja szerinti közvetlen vezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték átviteli hálózatra csatlakozó, nem szigetüzemû erõmûhöz csatlakozik.”

2. §

Az R. 5. § (1) bekezdése a következõe)ponttal egészül ki:

[A rendszerirányítási díj hivatott fedezetet nyújtani]

„e) a szénipari szerkezetátalakítási támogatás megha-tározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott szénipari szerkezetát-alakítási díjelemre.”

3. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet1. szá-mú mellékletelép.

(2) Az R. 2. és 3. számú melléklete e rendelet2. számú mellékleteszerint módosul.

4. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) az R. 5. § (3) bekezdésének ac), 6. § (5) bekezdé-sénekac), valamint 7. § (4) bekezdésénekac)alpontjában a „közvetlen vezeték tulajdonosa vagy” szövegrész,

b) az R. 5. § (3) bekezdésénekad)ésbd)alpontjaiban, valamint 6. § (5) bekezdésének ad) ésbd) alpontjaiban, továbbá a 7. § (4) bekezdésénekad)alpontjában a „vagy közvetlen vezeték tulajdonosa” szövegrész.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 5. §-a (3) bekezdésénekbc)alpontja, valamint 6. §-a (5) bekezdésénekbc)alpontja.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.

(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 106/2003.

(XII. 29.) rendelet 7. §-ának (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklete,

b) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.

(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 94/2004.

(VII. 9.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése, valamint melléklete,

c) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.

(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 6/2005.

(I. 21.) GKM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklete.

Dióssy Gábors. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet

a 113/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez [1. számú melléklet

az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

A villamos energia általános rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül) I. Rendszerirányítási díj és rendszerszintû

szolgáltatások díja

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [5. § (3) bekezdésaa)–ac)pontjai] az 1.1. és az 1.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

1.1. Rendszerirányítási díj: 2,807 Ft/kWh A rendszerirányítási díj részeként

(i) átállási díjként: 0,592 Ft/kWh

(ii) szénipari szerkezetátalakítási

díj-elemként: 0,291 Ft/kWh

(iii) az 5. § (1) bekezdésc)pontjában

meghatározott célra: 1,775 Ft/kWh került meghatározásra.

1.2. Rendszerszintû szolgáltatások

díja: 0,631 Ft/kWh

2. Az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû [5. § (3) be-kezdésad)pontja] a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

2.1. Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh 2.2. Rendszerszintû szolgáltatások

díja: 0 Ft/kWh

B) A rendszerirányító részére fizetendõ

1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot vételezésre használó [5. § (3) bekezdés ba)–bc) és be) pontjai] az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

1.1. Rendszerirányítási díj: 2,553 Ft/kWh A rendszerirányítási díj részeként

(i) átállási díjként: 0,538 Ft/kWh

(ii) szénipari szerkezetátalakítási

díj-elemként: 0,265 Ft/kWh

(iii)az 5. § (1) bekezdésc)pontjában

meghatározott célra: 1,615 Ft/kWh került meghatározásra.

1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0,574 Ft/kWh 2. Határkeresztezésen keresztül történõ villamos ener-gia kiszállítás [5. § (3) bekezdésca)pontja] esetén a VET 64. §-a szerinti tevékenységi engedélyes a rendszerirányí-tó részére a következõ díjakat köteles megfizetni:

2.1. Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh 2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh 3. Az átviteli hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az át-viteli hálózatot betáplálásra használja [5. § (3) bekezdés bd)pontja] a 3.1. és 3.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

3.1. Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh 3.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh 4. Határkeresztezésen keresztül történõ villamos ener-gia beszállítás [5. § (3) bekezdéscb)pontja] esetén a VET 64. §-a szerinti tevékenységi engedélyes a rendszerirányí-tó részére a 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 1228/2003/EK rendelet 3. cik-kének végrehajtására a rendszerirányító által kötött szerzõdés(ek)ben részt vevõ országból történõ beszállítás esetén:

4.1.1. Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh 4.1.2. Rendszerszintû

szolgáltatá-sok díja: 0 Ft/kWh

4.2. Egyéb országból történõ be-szállítás esetén:

4.2.1. Rendszerirányítási díj: 0,25 Ft/kWh 4.2.2. Rendszerszintû

szolgáltatá-sok díja: 0 Ft/kWh

II. Átviteli díj

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [6. § (5) bekezdésaa)–ac)pontjai] a következõ mértékû díjat köteles megfizetni:

Általános átviteli díj: 0,968 Ft/kWh

2. Az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû [6. § (5) be-kezdésad)pontja] a következõ mértékû díjat köteles meg-fizetni:

Általános átviteli díj: 0 Ft/kWh

B) Az átviteli engedélyes részére fizetendõ 1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot vételezésre használó [6. § (5) bekezdés ba), bb) és be)pontjai] az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott mérté-kû díjakat köteles megfizetni:

1.1. Általános átviteli díj: 0,881 Ft/kWh 1.2. Átviteli meddõ energia díj: 0 Ft/kWh 2. Határkeresztezésen keresztül történõ villamos ener-gia kiszállítása esetén a VET 64. §-a szerinti tevékenységi

engedélyes [6. § (5) bekezdésca)pontja] a következõ díja-kat köteles megfizetni:

Általános átviteli díj: 0 Ft/kWh

3. Az átviteli hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az át-viteli hálózatot betáplálásra használja [6. § (5) bekezdés bd)pontja], és a határkeresztezésen keresztül történõ villa-mos energia beszállítás esetén a VET 64. §-a szerinti tevé-kenységi engedélyes [6. § (5) bekezdéscb)pontja] a kö-vetkezõ díjat köteles megfizetni:

Általános átviteli díj: 0 Ft/kWh

III. Elosztási díj

1. A 7. § (4) bekezdésében meghatározott rendszer-használók a következõ díjakat kötelesek fizetni:

Elosztói alapdíj Elosztói teljesít-ménydíj

Elosztói forgalmi díj

Elosztói meddõ energia díj

Elosztói veszteség díj Ft/csatlakozási

pont/év Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

A) Az elosztó részére fizetendõ

A1) Az elosztó hálózatot vételezésre használók által [7. § (4) bekezdésaa),ab)ésac)pontja]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 155 232 540 0,16 1,74 0,19

b) Középfeszültségû transzformátorhoz

történõ csatlakozás 77 616 1 704 0,72 2,10 0,26

c) Középfeszültségû csatlakozás 77 616 3 156 1,16 2,10 0,55

d) Kisfeszültségû csatlakozás

da) I. 2 592 6,77 2,91 1,61

db) II. 852 1,21 1,21

dc) III. 25 872 6 096 3,25 2,91 1,61

A2) Az elosztó hálózatot betáplálásra használók által [7. § (4) bekezdésad)pontja]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

b) Középfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

c) Kisfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

B) Az elosztó részére fizetendõ

B1) Az elosztó hálózatról történõ villamos energia kiszállítás esetén [7. § (4) bekezdésba)pontja]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 155 232 540 0,16 1,74 0,19

b) Középfeszültségû transzformátorhoz

történõ csatlakozás 77 616 1 704 0,72 2,10 0,26

c) Középfeszültségû csatlakozás 77 616 3 156 1,16 2,10 0,55

d) Kisfeszültségû csatlakozás 25 872 6 096 3,25 2,91 1,61

B2) Az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás esetén [7. § (4) bekezdésbb)pontja]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

b) Középfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

c) Kisfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

2. A 7. § (5) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók az 1. pont szerinti díjakon túl a következõ díjat is kötele-sek fizetni:

Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj: 0,05 Ft/kWh

2. számú melléklet

a 113/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

1. Az R. 2. számú mellékletének (a továbbiakban: M.)

„A) Általános szabályok” fejezetében a 2. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képe-zõ villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton a Kereskedelmi Szabályzatban rögzített elszámolási mé-rési intervallumokban irányonként kell megállapítani, és a rendszerhasználati díjakat erõmûvek esetében a mérési intervallumokban irányonként elkülönített mennyiségek összege alapján irányonként, minden más esetben az irányonként elkülönített villamosenergia-mennyiségek összegeinek különbsége alapján kell fizetni.”

2. Az M. „B) Különös szabályok” fejezetében a 3.1.4. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3.1.4. A közvilágítási célra vételezõ fogyasztók eseté-ben

a) a 3.1.2. pont szerinti díjakat – mért fogyasztás, vagy

– a 3.2.9. pontban meghatározott teljesítmény és a köz-világítási naptár szerint vagy más módon megállapított világítási idõtartam szorzata alapján számított fogyasztás, vagy

– ha a közvilágítási hálózat fényáramszabályzóval van ellátva, akkor – mérés hiányában – a szolgáltató üzletsza-bályzatában rögzített módon, a szabályozási tényezõ(ke)t figyelembe vevõ számítással meghatározott fogyasztás alapján,

b) az elosztói alapdíjat közvilágítási elszámolási egy-ségenként,

c) az elosztói teljesítménydíjat a 3.2.9. pontban meg-határozott teljesítmény alapján

kell megfizetni.

A fogyasztó közüzemi szerzõdésének a VET 46. § (2) bekezdésében meghatározott módon történõ felmondá-sát követõen, a hálózati hozzáférést feljogosított fogyasz-tóként biztosító szerzõdésének megkötésekor ab)pontban meghatározott elosztói alapdíj számításánál figyelembe vett közvilágítási elszámolási egységek megállapítása nem lehet hátrányosabb a fogyasztó korábbi közüzemi szerzõdésének vonatkozó szerzõdéses feltételeinél.”

3. Az M. „B) Különös szabályok” fejezetében a 3.2.9. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3.2.9. A közvilágítási célra vételezõ fogyasztók eseté-ben a teljesítményüket a hónap elsõ napjáig beépített fény-forrásoknak az elõtétekkel számított névleges teljesítmé-nyével kell figyelembe venni. Ha a közvilágítási hálózat fényáramszabályzóval van ellátva, akkor az elõtétekkel együtt számított névleges teljesítményt – a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített módon – a szabályzóberen-dezés által beállított legnagyobb feszültségnek megfelelõ szabályozási tényezõvel kell módosítani.”

4. Az R. 3. számú mellékletének „B) Különös szabá-lyok” fejezetében a 2.2. pont helyébe a következõ rendel-kezés lép:

„2.2. Az elsõ számla a megelõzõ hónapra vonatkozó átviteli díjösszeg 50%-át tartalmazza. Az „A) Általános alapelvek” fejezet 2. pontjában leírtak figyelembevéte-lével benyújtott elsõ számlában foglalt fizetési kötelezett-séget az átviteli hálózat használói a tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját köve-tõ elsõ banki napon) kötelesek teljesíteni.”

A gazdasági és közlekedési miniszter 114/2005. (XII. 23.) GKM

rendelete

a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 5. §-ának e) pontjában és 96. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, a 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) és (2) bekezdésében és mellékletének

„A) Termékek” pontjában foglaltak figyelembevételével – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a köz-üzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árá-nak megállapításáról szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren-delet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e renren-delet mellékleteszerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az egyes villamos energia, melegített víz és gõz hatósági árait és díjait érintõ miniszteri rendeletek módosí-tásáról szóló 3/2003. (I. 24.) GKM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése, valamint 4. számú melléklete.

Dióssy Gábors. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 114/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete (a továbbiakban: M.) „A) Teljesítménydíjas árszabás” fejezetében az „1. Árak (díjtéte-lek)” pont „a)Díjtételek” alpontja helyébe a következõ alpont lép:

„a)Díjtételek

Sorszám Díjszabások

Teljesítménydíjak Ft/kW/év

Áramdíjak Ft/kWh

csúcsidei csúcsidõn kívüli csúcsidei csúcsidõn kívüli

Nagyfeszültség

1. Teljesítménydíjas I. 22 524 15 324 14,80 9,20

2. Teljesítménydíjas II. 17 088 10 800 16,20 10,50

Középfeszültség

3. Teljesítménydíjas I. 21 072 13 932 15,80 10,60

4. Teljesítménydíjas II. 15 312 9 192 16,70 12,10

Kisfeszültség

5. Teljesítménydíjas I. 20 244 13 104 17,90 12,20

6. Teljesítménydíjas II. 15 048 9 120 18,90 13,40

2. Az M. „A) Teljesítménydíjas árszabás” fejezetében az „1. Árak (díjtételek)” pontbg)alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„bg)Operatív teljesítményt vagy eseti többletteljesítményt havonta egyszer lehet igénybe venni, a megállapodás kez-dõ napjától számított 30 vagy 4 napos egybefüggõ ikez-dõszakra. Az operatív teljesítményért vagy eseti többletteljesítmé-nyért minden többlet kW-ra

(i) 30 napra szóló megállapodásnál

– csúcsidõszakban igénybe vehetõ többlet esetén a csatlakozási pontra vonatkozó éves csúcsidei díj 1/12 részét, – csúcsidõn kívüli idõszakban igénybe vehetõ többlet esetén a csatlakozási pontra vonatkozó éves csúcsidõn kívüli díj 1/12 részét,

(ii)4 napra szóló megállapodásnál

– csúcsidõszakban igénybe vehetõ többlet esetén a csatlakozási pontra vonatkozó éves csúcsidei díj 1/40 részét, – csúcsidõn kívüli idõszakban igénybe vehetõ többlet esetén a csatlakozási pontra vonatkozó éves csúcsidõn kívüli díj 1/40 részét

kell fizetni.”

3. Az M. „B) Alapdíjas árszabás” fejezetében az „1. Árak (díjtételek)” ponta)ésb)alpontja helyébe a következõ al-pontok lépnek:

„a)Nagyfeszültség és középfeszültség

Díjszabások Alapdíj

Ft/kVA/év

Áramdíj Ft/kWh

csúcsidei csúcsidõn kívüli

Nagyfeszültség Alapdíjas kéttarifás 13 320 15,80 10,80

Középfeszültség Alapdíjas kéttarifás 12 360 20,10 14,20

b) Kisfeszültség

Díjszabások Alapdíj

Ft/Amper/év

Áramdíj, Ft/kWh csúcsidei csúcsidõn kívüli

Kisfeszültség Alapdíjas kéttarifás 2 520 24,00 17,50

Kisfeszültség Alapdíjas egytarifás 1 620 21,40

Kisfeszültség Alapdíjas vezérelt, külön mért 432 14,30

A Kormány 336/2005. (XII. 30.) Korm.

rendelete

a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes

szabályairól

A Kormány a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ánakl)pontjában és a 113. §-ánaka)pontjában foglalt felhatalmazás alap-ján, a VET 123. §-a (3) bekezdésének végrehajtására a kö-vetkezõket rendeli el:

1. §

Szénipari szerkezetátalakítási támogatásra a VET 3. §-ának 48. pontjában meghatározott bányavállalkozó-ként a Vértesi Erõmû Rt. vagy annak jogutódja (a továb-biakban együtt: bányavállalkozó) jogosult.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. piaci ár:a villamosenergia-piacon értékesített villa-mos energia Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban:

Hivatal) által – adott idõszakokra és villamosenergia-termékekre (órás, napi, havi, negyedéves, féléves, éves) vonatkozó adatokat figyelembe véve – számított átlagára;

2. indokolt ráfordítás: a bányavállalkozó által termelt szén felhasználásával elõállított villamosenergia-termelés indokolt ráfordítása, amelyet a Hivatal naptári évenként határoz meg;

3. eladási árbevétel:adott idõszakra a bányavállalkozó által értékesített villamos energiából származó árbevétel;

4. szénipari szerkezetátalakítási díjelem: a miniszter által a hatósági árak és áralkalmazási feltételek megállapí-tásakor a következõ naptári évre meghatározott díjelem, melyet az adott naptári évben a rendszerirányítási díj ré-szeként a rendszerirányítónál elkülönített számlára a fo-gyasztók fizetnek meg.

3. §

(1) A bányavállalkozó az indokolt ráfordításának és a villamosenergia-értékesítésbõl származó eladási árbevéte-lének különbözete alapján számított támogatásra jogosult.

(2) A támogatás a piaci ár mellett elérhetõ árbevétel és az erõmû adott idõszakra vonatkozó indokolt ráfordításá-nak különbsége alapján számítandó, ha az erõmû adott idõszakban villamosenergia-értékesítésbõl elért értékesí-tési árbevétele a piaci ár mellett elérhetõ árbevételnél ki-sebb.

(3) Ha a bányavállalkozó külön jogszabályban megálla-pított támogatásban is részesül, akkor az (1) és (2) bekez-dések alapján adható támogatást a külön jogszabály sze-rinti támogatás mértékével csökkenteni kell.

4. Az M. „C) Az ideiglenes vételezés árszabása” fejezetében az „1. Árak (díjtételek)” pont helyébe a következõ pont lép:

„1. Árak (díjtételek)

Sorszám Feszültségszint

Alapdíj Áramdíj

(egész napos) Ft/kWh

Ft/Amper/nap Ft/kVA/nap

1. Nagyfeszültség 43,30 12,30

2. Középfeszültség 44,10 17,90

3. Kisfeszültség 6,60 22,40

5. Az M. „D) Közvilágítási árszabás” fejezetében az „1. Árak” pont helyébe a következõ pont lép:

„1. Árak

Teljesítménydíj: 59 028 Ft/kW/év

Áramdíj: 21,00 Ft/kWh”

6. Az M. „E) A meddõ villamos energia elszámolása” fejezetében a 3. pont helyébe a következõ pont lép:

„3. A meddõ villamos energia díja, Ft/kVArh:

– nagyfeszültségen: 2,10 – középfeszültségen: 2,50 – kisfeszültségen: 3,50”

(4) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás nem ha-ladhatja meg 2006. évben a 10,053 milliárd forintot és 2010-ben a 6,9 milliárd forintot, valamint 2006–2010. kö-zött naptári évenként csökkenõ mértékû és legfeljebb 41,456 milliárd forint lehet.

4. §

A szénipari szerkezetátalakítási támogatás megvalósítá-sa során a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott szabályokkal összhangban kell eljárni. A Rendelet 9. cikkében foglalt adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeket a Gaz-dasági és Közlekedési Minisztérium teljesíti.

5. §

(1) A Hivatal évente becslést készít a következõ évben várható

a) indokolt ráfordításról,

a) indokolt ráfordításról,

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 58-79)