HATÁROZATOT

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 191-197)

A Magyar Energia Hivatal közleményei

HATÁROZATOT

1. A Hivatal az Engedélyes részére a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14.) által nyújtott – e határozat elválaszthatatlan részét képezõ melléklet szerinti – bankgaranciát pénzügyi biztosítékként elfo-gadja.

2. A bankgarancia összegét az Engedélyes kizárólag a földgáz adásvételi szerzõdéseiben foglalt, illetve a rendszerhasz-nálattal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében to-vábbra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési engedélyében szereplõ rendelkezéseknek.

JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

A DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft., mint közüzemi szolgáltatói Engedélyes azzal a kérelemmel fordult a Magyar Energia Hivatalhoz, hogy az 532/2003. számú határozattal kiadott földgáz közüzemi szolgáltatói mûködési engedélyhez 2004. március 19-én benyújtott, a 111/2003. (VII.29.) Kormányrendelet (Vhr.) 17.§ (1) bekezdése alapján banki alszám-la, mint pénzügyi biztosíték rendelkezésre állása helyett a Vhr. 17. § (7) bekezdése alapján bankgarancia, mint pénzügyi biztosíték rendelkezésre állását a Hivatal elfogadja.

A Hivatal a benyújtott dokumentumok vizsgálata során megállapította, hogy a pénzügyi biztosíték megfelel a jogsza-bályban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet I. B) 18. pontja szerinti igazgatási szol-gáltatási díjat befizette.

A kérelem benyújtásának idõpontjában a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) volt hatályban, azonban az eljárás során hozott határozat megfelel a GET-et módosító 2005. évi LXIII. törvényben foglaltaknak is, amely hatály-ba lépett az eljárás jogerõs lezárása elõtt.

E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) 10. §, valamint a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) számú Kormány rendelet 17. § (1)-(7) bekezdései alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. október 28.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1464/11/2005.

Ügyintézõ: Kovács Szandra Telefon: 06-1-459-7809

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: kovácssz@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 297/2005.

Tárgy:Földgázelosztási mûködési engedélyIII. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-ának (1) bekezdésa)pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.)

(továbbiakban: Engedélyes, Magyar Gázszolgáltató Kft.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és az Engedélyes részére az 541/2003. számú határozattal kiadott

földgázelosztási mûködési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) módosítja, és elrendeli jelen határozat azonnali végrehajtását.

II. A FÖLDGÁZELOSZTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

1. Az Engedélyes mûködési területe a jelen határozat mellékletében meghatározott területtel egészül ki. A terület bekap-csolási határidejét a melléklet tartalmazza.

2. Az Engedélyes köteles e határozat mellékletében szereplõ területen a gázelosztó hálózat létesítését a beadott kérelem-ben bemutatott és elfogadott pénzügyi-gazdasági feltételek megtartása mellett megvalósítani. Az új fogyasztói igények-hez szükséges bõvítéseket, fejlesztéseket köteles elvégezni, amennyiben azok megfelelnek a GET elõírásainak. Az ár-megállapítások alátámasztását szolgáló költség-felülvizsgálatok alkalmával a Hivatal azonban nem ismeri el a gázelosz-tó hálózat beruházás teljes költségeit, hanem a fogyaszgázelosz-tó ellátását lehetõvé tevõ legkisebb tanulmánytervi beruházási összeget, azaz 50 M Ft-ot vesz figyelembe.

3. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy a jelen határozat mellékletében szereplõ területen az elosztóhálózat megépült, a használatba vétel megtörtént a mellékletben meghatározott idõpontra. Az errõl szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben a területen a bekapcsolást a mellékletben meghatározott határidõre nem valósít-ják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá az Engedélyesnek kérnie kell a bekapcsolási idõpont módosítását. Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kötelezettségének az elõírt ha-táridõre nem tesz eleget, illetve nem kéri a bekapcsolási idõpont módosítását, az érintett területet a Hivatal visszavonja az Engedélybõl. A beruházás befejezését követõen Engedélyes a Hivatal részére haladéktalanul mutassa be annak tény-leges mûszaki tartalmát (elosztói vezeték hossz) és a megvalósulás költségeit.

4. A mellékletben szereplõ területen az Engedélyesnek az üzemeltetési tevékenység megkezdésének idõpontjától föld-gázelosztási kötelezettsége keletkezik.

5. Jelen határozat melléklete a határozat rendelkezõ részének elválaszthatatlan részét képezi.

6. A Hivatal 541/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. A jelen engedély a GET 9. § (3) bekezdés második mondata alapján határozott ideig, 2008. december 31-ig érvényes.

8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzététe-lérõl.

III. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

IV. INDOKOLÁS

Engedélyes a 1621/2005. iktatószámú levelében Engedélye kiterjesztését kérte e határozat mellékletében szereplõ terü-letre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedélymódosítási eljárást lefolytatta.

A Hivatal vizsgálta a GET 6. § (2)a)ésb)pontban és a 6. § (7) bekezdésben elõírtakat.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes olyan, a földgázellátásba be nem kapcsolt terület ellá-tására kér földgázelosztási engedélyt, amely közvetlenül a szállítóvezetékhez kíván csatlakozni. Megállapította továbbá, hogy az engedélykérelem olyan területre vonatkozik, ahol még nem létesült elosztóvezeték, de a település más részein a kérelmezõtõl különbözõ engedélyes végez elosztási tevékenységet, mivel a kérelemben szereplõ, a földgázellátásba be nem kapcsolt terület azon földgázellátásba már bekapcsolt település része, amely település nevesítésével már szerepel más elosztói engedélyes engedélyében. Ezért az eljárás során a Hivatal bekérte a település más részein a kérelmezõtõl különbözõ engedélyes, a Déldunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (DDGÁZ Rt.; 7626 Pécs, Búza tér 8/A) véleményét is.

A benyújtott iratokból megállapítható, hogy a terület fogyasztója (Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft.; 2400 Dunaújváros, Építõk útja 7.) ajánlatot kért a DDGÁZ Rt.-tõl, aki ajánlatát 2005. május 27-ei keltezésû, 42-130/2005. iktatószámú leve-lében adta meg, majd 2005. július 4-én kelt elektronikus úton megküldött szerzõdéstervezetében módosította azt.

A módosított ajánlatában a vezeték megvalósítására a fogyasztó által fizetendõ összeget egy kisebb csatlakozási díjra módosította, amely így már nem haladta meg a DDGÁZ Rt. tanulmányterve szerinti beruházási összeget.

Az Engedélyes csatlakozási díj megfizetése nélkül vállalta a fogyasztó ellátását – arra hivatkozva, hogy a beruházása az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft., valamint a késõbb a vezetékhez csatlakoztatható település(rész)ek, vagy egyéb fo-gyasztók hálózathasználati díjából megtérül – így az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. a Magyar Gázszolgáltató Kft. aján-latát elfogadva, 2005. július 29-én aláírta a Hálózati Csatlakozási Szerzõdést.

Az Engedélyes tehát az általa készített tanulmányterv szerinti, a fogyasztó közvetlen szállítóvezetéki ellátását biztosító elosztóhálózat kiépíttetését és finanszírozását vállalja, fogyasztói csatlakozási díj megfizetése nélkül.

A szerzõdés aláírását követõen, 2005. augusztus 9-én a DDGÁZ Rt. is jelentõsen módosította ajánlatát, melyet 2005.

augusztus 9-én küldött meg az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft.-nek. Ezen ajánlat már a korábbi szerzõdéstervezet szerin-ti csatlakozási díj elengedését tartalmazta – az Engedélyes ajánlatához hasonlóan, – fogyasztói hozzájárulás fizetése nél-kül biztosította volna az elosztóhálózat kiépítését, vagyis a tanulmányterve szerinti beruházás teljes finanszírozását a DDGÁZ Rt. is vállalta volna.

A jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a Hivatal figyelembe vette az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. és a Magyar Gázszolgáltató Kft. között 2005. július 29-én aláírt Hálózati Csatlakozási Szerzõdést, amelyben a leendõ fogyasztó egy-értelmûen rögzítette azon szándékát, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében a Magyar Gázszolgáltató Kft. – számára kedvezõbb – ajánlatát fogadta el. Ezen szerzõdésben megerõsített akaratát a DDGÁZ Rt. újabb ajánlatának ismeretében sem módosította.

Az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. a Hivatal részére írt, 2005. október 4-én kelt levelében kijelentette, hogy mint gázfo-gyasztó, a rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezõbb ajánlatot fogadta el és továbbra is tartani kívánja magát dönté-séhez.

A Hivatal az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. fenti szerzõdésben megerõsített szándékát és nyilatkozatát az engedélyezé-si eljárás folyamán döntõ érvként fogadta el.

A GET 6. § (7) bekezdés szerint a Hivatal a kérelem elbírálása során figyelembe vette, hogy a kérelemben szereplõ fo-gyasztó, az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. érdeke a mielõbbi gázbekötés, továbbá az érintett fogyasztó érdekei mögött egy szélesebb közösségi (lakossági) érdek is megnyilvánul azzal, hogy a fogyasztó a hõellátás meghatározó szereplõje lesz.

A Hivatal a kérelemmel nem érintett többi fogyasztó érdekeinek vizsgálatakor megállapította, hogy az Erõmû gázbekö-tése egy olcsóbb mûszaki megoldással is biztosítható, ezért méltánytalan lenne Székesfehérvár kérelemmel nem érintett településrészei, illetve területei valamint más települések fogyasztóival szemben egy magasabb beruházási érték árkép-zésben történõ elismerése.

A beruházással kapcsolatban a rendelkezõ részben foglalt elõírások biztosítják, hogy a legkisebb költség elve ne sérül-jön, mert az Engedélyes indokolt költségébe kisebb beruházási összeg kerül elismerésre.

A terület földgáz ellátása a MOL Rt. Szabadbattyán gázátadó állomásáról lehetséges, amely 6 bar kiadási nyomású és 4900 m3/óra max. kapacitás mérésére alkalmas. Az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. által igényelt 8430 m3/óra kapacitás egy új, 8500 m3/óra kapacitású mérõág kialakításával biztosítható.

Az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. gázigénye úgy kerül kielégítésre, hogy nem vesz részt a beruházások finanszírozásá-ban. A Magyar Gázszolgáltató Kft. az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft. gázigénye kielégítéséhez szükséges beruházáso-kat saját költségén elvégezteti.

A bekapcsolástól a terület ellátását lehetõvé tevõ elosztóvezetékek üzemeltetésére a Magyar Gázszolgáltató Kft. érvé-nyes üzemeltetési szerzõdéssel rendelkezik.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a hivatkozott törvényben, valamint az Enge-dély I.17. pontjában, az engeEnge-délymódosításra elõírt követelményeknek, egyidejûleg igazolta a létesítés mûszaki-, pénz-ügyi- és gazdasági feltételeit, ezért számára a földgázelosztási mûködési engedélyt módosította, az engedélyezett tevé-kenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplõ területre.

Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget, a Hivatal a GET 13. § (4) bekezdése alapján az érintett területet visszavonhatja az Engedélybõl.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (2), (4), (7) bekezdése, a GET 7. §c),9. § (1)c)pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, GET 18. § (2) bekezdése, a GET 34. § (6) bekez-dése, a Vhr 1–2. és 4. §-ai, a Vhr 9. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet III. fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedélymódosítás határozott idõre szóló érvényessége a GET 9. § (3) bekezdés második mondatán alapszik.

E határozat jogerõs és azonnal végrehajtandó. A határozat azonnali végrehajthatóságát az Áe. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal a közérdekre való tekintettel rendelte el, mivel a megépítendõ gázelosztó vezeték a lakosság hõszolgáltatásra vonatkozó megnövekedett igényeinek kielégítésére szolgál.

Ennek érdekében az azonnali végrehajthatóság elrendelése lehetõvé teszi az Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft gázellátásá-hoz szükséges beruházások azonnali megkezdését.

A kérelmezõ a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfi-zette.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. november 14.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítá -sát. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

A Magyar Gázszolgáltató Kft. földgázelosztási mûködési engedélyes mûködési területének kiterjesztése, üzemeltetett földgázelosztó vezetékrendszer, az engedélyezett új terület

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Átadó

állo-más Település

Település-rész Terület GET. szerinti

enge-dély száma

Bekötés éve/bekap-csolási határidõ

Közüzemi szolgáltató

Elosztó háló-zat hossza

Elosztói tu-lajdon

A szerzõdéssel üzemeltetett elosztórendszer tulajdonosa

év/év.hó.nap [km] [%/Ekm] neve címe

Szabad-battyán

Székes-fehérvár

belterü-let

6012/3 hrsz. (Erõmû Fejlesztõ, Beruházó Kft.; Bakony utcai

fû-tõerõmû)

297/2005. 2006.04.30 DDGÁZ

Rt. 8,56 0%

STEINBECK Vagyonkezelõ

Kft.

3527 Miskolc,

Bajcsy-Zsilinsz-ky u. 17.

Ügyszám: ES-1489/4/05.

Ügyintézõ: Ábry Gyöngyvér Telefon: 06-1-459-7829

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: abrygy@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 301/2005.

Tárgy:Földgázszállítási mûködési engedélyVI. módosítása

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-ának (1) bekezdésa)pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

a MOL Földgázszállító Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház utca 5.)

(továbbiakban: Engedélyes, MOL Földgázszállító Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és az Engedélyes részére a 464/2003. számú határozattal kiadott

földgázszállítási mûködési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja, és egyben elrendeli a határozat azonnali végrehajtását.

I. AZ ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RÉSZ

Az Engedélyes rendelkezésére álló, az Engedély 2. sz. „Alapvetõ eszközök listája” címû mellékletének 2.2. Gázátadó ál-lomások pontjában található felsorolás a következõ gázátadó álál-lomásokkal egészül ki:

Üzem Gázátadó állomás Max. kapacitás (em3/h) Kiadási nyomás

(bar) Üzembe helyezés

Miskolc Nyírtelek-3 10,0 28 2006.10.01

A Hivatal 464/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érin-tett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Jelen Engedély módosítás a kiadása napjától kezdõdõen határozatlan ideig érvényes.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

III. INDOKOLÁS

A Hivatal az Engedélyes UG0A1000-K-867/2005. iktatószámú, 2005. szeptember 6-án érkezett levelében küldött föld-gázszállítási mûködési engedély módosítási kérelmét megvizsgálta.

Az E.ON Hungária Rt. a Nyíregyházi Erõmû Kft. telephelyén Nyíregyházi Kombináltciklusú Erõmû (továbbiakban:

Erõmû) földgázellátása érdekében a területileg illetékes gázszolgáltató társaságnál, a TIGÁZ Rt-nél jelentkezett. Az Erõmû kapacitásigénye 2007-tõl 2013-ig 220 em3/nap, 10 em3/h 28 bar kiadási nyomáson éves fogyasztása 72 Mm3. A gázszolgáltatás kezdete 2006. október 01.

A MOL Földgázellátó Rt. az igényelt földgázt a HAG import betáplálási irányból biztosítja.

Az Erõmû ellátása érdekében a Nyírtelek szakaszoló és gázátadó állomás kerítésénél kerül kialakításra az átadási pont.

Az új gázátadó a Nyírtelek gázátadó állomáson, meglévõ épületben kerül elhelyezésre, annak átalakítását követõen.

A beruházás a TIGÁZ Rt. és a MOL Földgázszállító Rt. által kötött szerzõdés szerint, az Engedélyes saját beruházásában történik.

A beruházás befejezésének és a gázszolgáltatás kezdetének tervezett határideje 2006. október 01.

Az Erõmû területéig a szükséges vezetékrendszer megvalósításáról, üzemeltetésérõl a TIGÁZ Rt. gondoskodik.

A MOL Földgázszállító Rt. a hidraulikai vizsgálatokat a teljes országos rendszerre elvégezte, mivel a földgázszállítási mûködési engedély kérelméhez csatolt 5 éves fejlesztési terv az Erõmû földgázszállítási igényét nem tartalmazza.

Az országos hidraulikai vizsgálat alapján az újonnan építendõ gázátadó állomáson a hosszú távú földgázigények figye-lembevételével a MOL Földgázszállító Rt. részérõl a 28 bar kiadási nyomás garantálható.

A Hivatal a kérelemnek helyt adott és ez alapján a 464/2003. számú határozatát a rendelkezõ részben foglaltaknak meg-felelõen módosította.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdé-se, a GET 18. § (2) bekezdébekezdé-se, a Vhr 1., 2., és 4. §-ai, a Vhr 7. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet I. Fejezetében fog-lalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

E határozat jogerõs és azonnal végrehajtandó. A határozat azonnali végrehajthatóságát az Áe. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal a közérdekre való tekintettel rendelte el.

Az azonnali végrehajthatóság elrendelése lehetõvé teszi a Nyíregyházi Erõmû Kft. gázellátásához szükséges beruházá-sok azonnali megkezdését.

A határozat közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. október 28.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-8/55/2005.

Ügyintézõ: Kovács Szandra Telefon: 06-1-459-7809

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: kovacssz@eh.gov.hu

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 191-197)