A FÖLDGÁZELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 185-191)

A Magyar Energia Hivatal közleményei

HATÁROZATOT:

II. A FÖLDGÁZELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

1. Az Engedélyes szolgáltatási területe a jelen határozat mellékletében meghatározott településrésszel egészül ki. A tele-pülésrész bekapcsolási határidejét a melléklet tartalmazza.

2. Az Engedélyes e határozat mellékletében szereplõ településrészen a gázelosztó hálózat megépítése után köteles és ki-zárólagosan jogosult földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenységet végezni. Az Engedélyest a szolgáltatási területén el-látott, és ellátni tervezett közüzemi fogyasztókkal szemben az ellátásukhoz szükséges földgázmennyiség és teljesítmény mértékéig ellátási kötelezettség terheli.

3. Az Engedélyesnek nyilatkoznia kell, hogy a bekapcsolás megtörtént, a földgáz közüzemi szolgáltatást megkezdték, továbbá az errõl szóló dokumentumokat 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni.

Az Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatás elõírt határidõre történõ megkezdésének elmaradását és annak okait is köteles a Hivatalnak jelenteni legkésõbb a határidõ lejártát követõ 8 napon belül. Indokolt esetben az Engedélyes kérheti a földgáz közüzemi szolgáltatás megkezdésére elõírt idõpont módosítását.

Amennyiben Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget, a Hiva-tal elõzetes intézkedéseket tesz a közüzemi szolgáltatás megkezdésére, vagy az érintett településrészt visszavonja az En-gedélybõl.

4. A mellékletben szereplõ településrészen az Engedélyesnek a közüzemi szolgáltatási tevékenység megkezdésének idõ-pontjától ellátási kötelezettsége keletkezik.

5. Jelen határozat melléklete a határozat rendelkezõ részének elválaszthatatlan részét képezi.

6. A Hivatal 530/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdõdõen határozatlan ideig érvényes.

8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzététe-lérõl.

III. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

IV. INDOKOLÁS

Engedélyes a 100/8-195/05/K. iktatószámú levelében Engedélye kiterjesztését kérte e határozat mellékletében szereplõ településrészre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok, nyilatkozatok, illetve hiánypótlások alapján az engedély módosítási eljárást le-folytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a hivatkozott törvényben, valamint az Enge-dély I.18. pontjában az engeEnge-dély módosításra elõírt követelményeknek, ezért számára a földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplõ tele-pülésrészre.

Amennyiben Engedélyes a közüzemi szolgáltatási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget a Hivatal a GET 13. § (4) bekezdése alapján az érintett településrészt visszavonhatja az Engedélybõl.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdé-se, a GET 7. §f),9. § (1)g)pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1–2. és 4. §-ai, a Vhr 13. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A kérelmezõ a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfi-zette.

Budapest, 2005. október 20.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A DÉGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyes szolgáltatási területének kiterjesztése

1 2 3 4 5 6 7

Átadó állomás Település Településrész Terület Gszt. szerinti engedély

száma

Bekötés éve/bekapcsolási határidõ

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES év/év.hó.nap

Sarkad Doboz Szanazug 2006. jún. 30. DÉGÁZ Rt.

Ügyszám: ES-1373/3/2005.

Ügyintézõ: Tóbiás Tamás Telefon: 06-1-459-7759

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: tobiast@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 287/2005.

Tárgy:Földgázelosztási mûködési engedélyIX. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban:

GET) 4. §-nak (1) bekezdésa)pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következõ HATÁROZATOT:

a Déldunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8/A)

(továbbiakban: Engedélyes, DDGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére 529/2003. számú határozat-tal kiadott

földgázelosztási mûködési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

II. A FÖLDGÁZELOSZTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

1. Az Engedélyes mûködési területe a jelen határozat mellékletében meghatározott településekkel kiegészül. A települé-sek bekapcsolási határidejét a melléklet tartalmazza.

2. Az Engedélyes köteles e határozat mellékletében szereplõ településeken a gázelosztó hálózat létesítését a beadott ké-relemben bemutatott és elfogadott pénzügyi-gazdasági feltételek megtartása mellett megvalósítani. Az új fogyasztói igé-nyekhez szükséges bõvítéseket, fejlesztéseket köteles elvégezni, amennyiben azok megfelelnek a GET elõírásainak.

3. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy a jelen határozat mellékletében szereplõ településeken az elosztóhálózat meg-épült, a használatba vétel megtörtént a mellékletben meghatározott idõpontra. Az errõl szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben a településeken a bekapcsolást a mellékletben meghatározott határidõre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá az Enge-délyesnek kérnie kell a bekapcsolási idõpont módosítását.

Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget, illetve nem kéri a bekap-csolási idõpont módosítását, az érintett településeket a Hivatal visszavonja az Engedélybõl.

A beruházás befejezését követõen Engedélyes a Hivatal részére haladéktalanul mutassa be annak tényleges mûszaki tar-talmát (elosztói vezeték hossz, leágazó vezeték darabszám), a megvalósulás költségeit és a fogyasztói befizetéseket (fo-gyasztói kategóriánkénti darabszám és összeg).

4. A mellékletben szereplõ településeken az Engedélyesnek az üzemeltetési tevékenység megkezdésének idõpontjától földgázelosztási kötelezettsége keletkezik.

5. Jelen határozat melléklete a határozat rendelkezõ részének elválaszthatatlan részét képezi.

6. A Hivatal 529/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdõdõen határozatlan ideig érvényes.

8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzététe-lérõl.

III. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

IV. INDOKOLÁS

Engedélyes az 55-933/2005. iktatószámú levelében Engedélye kiterjesztését kérte e határozat mellékletében szereplõ te-lepülésekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok, nyilatkozatok, illetve hiánypótlások alapján az engedély módosítási eljárást le-folytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a hivatkozott törvényben, valamint az Enge-dély I.17. pontjában az engeEnge-dély módosításra elõírt követelményeknek, egyidejûleg igazolta a létesítés mûszaki-, pénz-ügyi- és gazdasági feltételeit, ezért számára a földgázelosztási mûködési engedélyt módosította, az engedélyezett tevé-kenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplõ településekre.

Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget a Hivatal a GET 13. § (4) bekezdése alapján az érintett településeket visszavonhatja az Engedélybõl.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdé-se, a GET 7. §c),9. § (1)c)pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, GET 18. § (2) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1–2. és 4.

§-ai, a Vhr 9. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet III. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A kérelmezõ a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfi-zette.

Budapest, 2005. október 20.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A DDGÁZ Rt. földgázelosztási mûködési engedélyes mûködési területének kiterjesztése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Átadó állomás Település

Település-rész Terület Gszt. szerinti engedély száma

Bekötés éve/be-kapcsolási

határidõ

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ

Elosztó hálózat

hossza Elosztói tulajdon A szerzõdéssel üzemeltetett elosztórendszer tulajdonosa

év/év.hó.nap [km] [%/Ekm] neve címe

Pécs II. Sámod 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Baranyahídvég 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Csányoszró 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Nagycsány 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Bogádmindszent 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Páprád 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Besence 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Kémes 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Szaporca 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Ügyszám: ES-1373/4/2005.

Ügyintézõ: Tóbiás Tamás Telefon: 06-1-459-7759

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: tobiast@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 288/2005.

Tárgy:Földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyIX. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban:

GET) 4. §-nak (1) bekezdésa)pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következõ HATÁROZATOT:

a Déldunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8/A)

(továbbiakban: Engedélyes, DDGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére 528/2003. számú határozat-tal kiadott

földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyt (továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

II. A FÖLDGÁZELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

1. Az Engedélyes szolgáltatási területe a jelen határozat mellékletében meghatározott településekkel egészül ki. A tele-pülések bekapcsolási határidejét a melléklet tartalmazza.

2. Az Engedélyes e határozat mellékletében szereplõ településeken a gázelosztó hálózat megépítése után köteles és kizá-rólagosan jogosult földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenységet végezni. Az Engedélyest a szolgáltatási területén ellá-tott, és ellátni tervezett közüzemi fogyasztókkal szemben az ellátásukhoz szükséges földgázmennyiség és teljesítmény mértékéig ellátási kötelezettség terheli.

3. Az Engedélyesnek nyilatkoznia kell, hogy a bekapcsolás megtörtént, a földgáz közüzemi szolgáltatást megkezdték, továbbá a szolgáltatást igénybe vevõ közüzemi szerzõdéssel rendelkezõ fogyasztók fogyasztási kategóriánkénti darab-számának és csatlakozási díjbefizetésük összegének kimutatását tartalmazó dokumentumokat 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni.

Az Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatás elõírt határidõre történõ megkezdésének elmaradását és annak okait is köteles a Hivatalnak jelenteni legkésõbb a határidõ lejártát követõ 8 napon belül. Indokolt esetben az Engedélyes kérheti a földgáz közüzemi szolgáltatás megkezdésére elõírt idõpont módosítását.

Amennyiben Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget, a Hiva-tal elõzetes intézkedéseket tesz a közüzemi szolgáltatás megkezdésére, vagy az érintett településeket visszavonja az En-gedélybõl.

4. A mellékletben szereplõ településeken az Engedélyesnek a közüzemi szolgáltatási tevékenység megkezdésének idõ-pontjától ellátási kötelezettsége keletkezik.

5. Jelen határozat melléklete a határozat rendelkezõ részének elválaszthatatlan részét képezi.

6. A Hivatal 528/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdõdõen határozatlan ideig érvényes.

8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzététe-lérõl.

III. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

IV. INDOKOLÁS

Engedélyes az 55-933/2005. iktatószámú levelében Engedélye kiterjesztését kérte e határozat mellékletében szereplõ te-lepülésekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok, nyilatkozatok, illetve hiánypótlások alapján az engedély módosítási eljárást le-folytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a hivatkozott törvényben, valamint az Enge-dély I.18. pontjában az engeEnge-dély módosításra elõírt követelményeknek, ezért számára a földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplõ tele-pülésekre.

Amennyiben Engedélyes a közüzemi szolgáltatási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget a Hivatal a GET 13. § (4) bekezdése alapján az érintett településeket visszavonhatja az Engedélybõl.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdé-se, a GET 7. §f),9. § (1)g)pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1–2. és 4. §-ai, a Vhr 13. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A kérelmezõ a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfi-zette.

Budapest, 2005. október 20.

Horváth J. Ferencs. k., elnök

„A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A DDGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyes szolgáltatási területének kiterjesztése

1 2 3 4 5 6 7

Átadó állomás Település Településrész Terület Gszt. szerinti engedély

szá-ma

Bekötés éve/ bekapcsolási határidõ

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES év/év.hó.nap

Pécs II. Sámod 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Baranyahídvég 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Csányoszró 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Nagycsány 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Bogádmindszent 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Páprád 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Besence 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Kémes 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Pécs II. Szaporca 2005. dec. 31. DDGÁZ Rt.

Ügyszám: ES-8/54/2005.

Ügyintézõ: Kovács Szandra Telefon: 06-1-459-7809

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: kovacssz@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 296/2005.

Tárgy:Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása

AzDUNAFERR Energiaszolgáltató Kft.(2400 Dunaújváros Vasmû tér 1–3.) mint földgáz közüzemi szolgáltatói en-gedélyes (továbbiakban: Enen-gedélyes) bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása tárgyában a Magyar Ener-gia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási el-járás keretében meghozta az alábbi

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 185-191)