• Nem Talált Eredményt

Lexicon mineralogicum enneaglottum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Lexicon mineralogicum enneaglottum"

Copied!
181
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

L E X I C O N M I N E R A L O G I C U M

E N N E A G L O T T U M

/" V

fl9

/ i mf

A U CT O R E

M I C H A Ë L E K O V A T S , «

M E D I C I N A E D O C T O R S

4

, 1 N G L Ï T A E F A C U L T A T I S M E D I C A E R E G I A E S C I E N T I A R U M U N I V E R S I T A T I S I I U N G A R I C Ä E

P E S T H I E N S I S C O M M E M B R O , P R A C T I C O M E D I C O P E S T H I E N 8 E .

Qu * F l o r » i P E S T H I N I , 1 8 2 2 .

T Y P I S N O B I L I S J O A N N I S T H O M A S T R A T T N E R T f

D E P E T R Ó Z A .

(2)

Très cott in pertes numerus p e r f e c t u s : ut Mem (Jongrege ter trino per ter tria dis»oldatur.

Auson, Griph. v. ist.

I u r i s idem tribus est» quod ter t r i b u s , omnia in istis.

Auson, Griph. v. 4,

(3)

M É L T Ó S Á G - Ő S ,

RÉVAI, SZKLABINÁBAN ÉS BLATNICZÁ- BAN ÖRÖKÖS,

S Z A B A D B Á R Ó ,

R É V A Y N E P O M . J Á N O S

Ő N A G Y S Á G Á N A K ,

CSÁSZÁRI KIRÁLYI ÉS APOSTOLI FELSÉG ARANY KULCSOSÁNAK,

BÁNYÁSZSÁG TANÁCSÁNAK,

FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI PÉNZVERÉS ÉS BÁNYÁSZ- SÁG DOLGAI

FÖ KAMARA GRÓFJÁNAK,

HÉT SZABAD KIRÁLYI EÁNYA VÁROS ÖRÖKÖS BIZTOSÁNAK,

BÁNYÁSZSÁG TÖRVÉNYSZÉKE ELOÜL,ü JENEK, TEKINTETES NEMES THÚRÓCZ VÁRMEGYE ÖRÖKÖS

FÖ - ISPÁNYÁNAK,

UGYAN AZON FÖ - ISPÁNYSÁG HÍV AT ALJA

HELYTARTÓJÁNAK,

* *

(4)

MINT

RÉGI, TÖRZSÖKÖS, FÉNYES, MAGYAR NAGYSÁGNAK,

A' HAJDANI HÍRES RÉVAY FERENCZ NAGY UNOKÁ- JÁNAK ,

AZ ÁSVÁNY ORSZÁGNAK IFJÚSÁGÁTÓL FOGVA VALÓ HIV BARÁTJÁNAK, BÚVÁRJÁNAK,

NAGY KÉSZÜLETTEL KITANULT MAGYAR ÁSVÁNYÁSZNAK,

MOST A' NEMES ÉRCZEKET KERESTETŐ ÉS ÁSATÓ MAGYAR KIRÁLYI T1ZTSÉG ELŐÜLÖJÉNER ,

A' MAGYAR BÁNYÁSZSÁG FEJÉNEK,

ALTALJÁBAN MINDEN TUDOMÁNYT LELKÉBŐL KED- VELLÖ MÉLTÓSÁGNAK,

A' SZÓFEJTŐ, 'S KILENCZ FŐBB EURÓPAI NYELVEN SZEREZTETETT ÁSYÁNYNÉVTÁR LEGMÉLTÓBB

BÍRÁJÁNAK, ELŐMOZDÍTÓJÁNAK,

ÖRÖMMEL KIVÁLALKOZOTT PÁRTFOGÓJÁNAK, ÖRÖK EMLÉKEZETÜL,

« MEGKÜLÖNBÖZTETETT TISZTELETÜL, AJÁNLJA

a' S z e r z ő . -

(5)

Az Á s v á n y n é v t á r Szcrzőj éhe

I .

M e g n é z v é n , 's olvasván e' nehéz m u n k á d a t ,

H á m á l o m s z o r g a l m a d ; 'a h o g y ú j r a h a z á d a t G a z d a g í t o d t u d ó s e r e d e t k ö n y v e d d e l , ;

Az á s v á n y o r s z á g b ú i , ~ köszönetem vedd el í I l á r o m eredeti n a g y d o l g o t találok

M u n k á d b a n , a" mit most ím e l ő s z á m l á l o k : E l s ő , h o g y m e g m o n d o d az ásványneveket

ü i á k ú l mint s z e r z e k ; és eredeteket F e j t e d , m a g y a r á z o d sok nyelvű szerzők!»';!,

T i z e n n é g y nemzeti r é g i nyelv hútíűhböl.

Ú g y m i n t ; G ö r ö g , Diák , k r a n e z , A n g l u s , O l a s z , Ti Gháldeai, P e r s a , Z s i d ó , Szerecsen s z ó t ,

A r a b s , Indiai • N é m e t , Svecus nevet

Hányszor nem vizsgálsz itt ? Ez rád déli fényt vet í r o d a' vizeknek , és tartományoknak ,

Ásvány találóknak , '» régi városoknak » V ö l g y e k n e k , h e g y e k n e k , híres szigeteknek

A' nevMi k o g y s z o l g á l t névül az érezeknek, í g y vitte azt v é g h e z álhatatosságod ,

N y e l v b e n , tudományban valu j a r t a s s á g o d , H a z á d h o z különös vonszó szereteted ,

' S tudományt, terjesztő nemes természeted ; H o g y többé nem lesz a z ásványtudonmnyban

Olyan név , melypt ne értsen valójában T a n í t ó , tanúló , M a g y a r , T ó t , Franezia ,

N é m e t , O l a s z , A n g l u s , — 's egész v i l á g fia.

P e d i g ez a' h i b a , ólt f a j d a l o m ! m e g v o l t ,

Mert e ' d i g mint s z a j k ó itt minden esak úgy szólt, Másik a z , h o g y M a g y a r uevet esinálgattál

M i n d e n á s v á n y o k n a k , 's n e k ü n k k i n c s e t a t t a l . M e r t e z e r é s ö t s z á z n y ó l e z v a n h a t ú j n é v v e l

G a z d a g o d o t t nyelvünk e' könyvnek létével.

Ásványtudományok csak a' Magyaroknak

Lehet most már o l y a n , mint nintsen másoknak.

Mivel minden ásványt e g y nemzet serrt nevez A' t u l a j d o n nyelvén , és csak a* M a g y a r ez.

Ha e'ről igazán meg akarsz g y ő z e t n i ;

Ú g y csak ezt a' munkát s z ü k s é g nézegetni.

H a r m a d s z o r , kifejted azt a' Némete'knek,

H o g y számos roszsz nevet adnak az érezeknek.

Német érez név ötven 's kilencz lévén olyan , H o g y egyben k é t , h á r o m , és több értelem van.

E z e k e t a* munka v é g é n megláthatod , ' S m a g y a r á z a t j o k a t ottan olvashatod.

D e mind ezekkel is m e g nem elégettél ; M é g a' t o l d a l é k b a hat kőnévtárt t e t t é l . Ú g y m i n t : O l a s z , S v e c u s , A n g l u s k ö n e v e k e t ,

M u s z k a , F r a n c z , és Danua ércznevezeteket.

(6)

Ezeket Diákul a' szerént tetted k i ,

A* mint azt a z ásványirókból szetted Ui, E' teszi munkádat o l y közönségessé',

l í o g y Európában még lehet híressé.

Ezt az egész munkát a ' M a g y a r é r t tetted , ' 8 örökre felmarad ezen nemes tetted.

M e r t most a' M a g y a r nyelv ú g y f e l e m e l k e d e t t , H o g y nyólez legfőbb nyelvek közzé kerekedett«

Sőt m i j d személyesen mehet R u s s i á b a ,

Német, O l a s z , S e h w e i c z e r , Holland o r s z á g á b a , A* tengereken túl a* túdós Á n g l u s h o z ,

Ama h í r e s , nemes D a n u s h o z , Svecushoz.

B e d u g t a d a' száját az e g é s z v i l á g n a k , Kivált a ' g ú n y o l ó szomszéd túdósságnak , K i k a' M a g y a r írót csak dalira s z o r í t á k ,

L e g f e l j e b b fordítók k ö z z é ígaziták- Mert Te eredeti munkát bocsájtaszsz k i ,

P e d i g most e z csuda , ha teszi v a l a k i , A' tudományoknak akár mely á g á b a n ,

A' munkás, és t ú d ó s , bölcs Európában.

Kérem a' szerencsét élted ú g y vezesse ,

H o g y lelked a' munkát tovább is g y ő z h e s s e .

í r t a Baraeskán T . Ns. F e j é r V á r m e g y é b e n , j g j z - d i k E s z t e n d ő b e n , K A Z A Ï I S T V Á N , T . N. F e j é r , és T ö b b V á r m e g y e T á b l a b í r á j a ,

I I . S z á z a d a i n k k ö z ö t t a' tizenhetedik Calepinusával büszkén d i c s e k e d i k , K i Lexiconával köz fényre k i k e l v é n ,

T i z e n - e g y nemzetnek s z ó l l a m l o t t - m e g nyelvén.

' 3 im K O V Á T S M I H Á L Y U N K ' Á s v á n y i S z ó t á r j a Calepinus f é n y é t homály alá z á r j a ;

Mert itt Öttel t ö b b nyelv s z ó l l , úgymint t i z e n - h a t , ' S származásaiba mindenik mélyen hat.

O t t a' jelentésnek c s a k e g y nyelv v e z é r e , Itten kílenez s z o l g á l a' szók segédj'ére.

Eredeti munkát amannak alkatán Csak e t y m o n j á v a l éreztet a' L a t á n : Itten a' mi Ö n n ö n , a' m i E r e d e t i , Nyomdokát a' szembe többképen tünteti.

I t t S v é d n e k , M a g y a r n a k , N é m e t n e k , T a l j á n n a k , F r a n c z n a k és S v e e u s n a h , Angolnak és Dánnak Ásvány nevei is fel vannak s z á m í t v a ,

K O V Á T S által i l l ő n , helyesen forditva.

E g y szóval a' K ü l f ö l d illy munkát m é g nem tett.

Legyen áldott I s t e n , ki M a g y a r t t e r e m t e t t !

S Z E M E R E I S Z E M E R E P Á L .

T e t t e s P e s t V g y é n e k A l - Ü g y é s z e .

(7)

L E X I C O N

M I N E R A L O G I C U M T R I G L O T T U M

E T Y M O L O G I C U M

LATINO MAGYARICO GERMANICtTM

F R I M U M.

A U C I O K Ï

4

M I C H A Ë L E K O V A T S ,

JHEDICINAE D O C T O R E , INCLYTAE FACULTATIS MEDICAT RE GAIE SGIENTIARUM UNIVERSITATI8 HUNGARICAE

PESTHIENSIS COMMEMBRO.

I. PARS.

P E S T H I N I ,

T Y P I S NOBILIS J O A N N I S T H O M A E T R A T T K E R N .

1 8 2 2.

(8)

Avia — «— — — peragro l o c a , nullius ante Trita solo.

Lucret, de Her, nat. L, IV. v, j.

Tre« numerus super omnia.

Amorti Grip h. v. 5a-

(9)

P r a e f a t 1 o.

JLNomenclaturarum mineralogiearum Latinarum , et Latina civilate donatarurn permultas haud intelligi» cxperientia constat. Nullum autem ad bunc usque diem L e x i c o n M i n e r a l o g i c u m Etymologien n puhlici iuris factum esse seio. Oulturam itaque mineraiugiae es- sentiali hoc defectu labora^e negari nequit. Cognoniina ctmira rni- neralium sensu c a r e n t i a , nee de patrio s o l o , nee de qualitate eo- rumdem sensibili i n s t r u e n t i a , non ininori d i l i o a i t a t e , et taedio m e m O d a e mandart q u e u n t , ae vocabnla l o d i e b - B a r b a r a , psittaeo- rum vociferationi a s s i m i l i a , Philosopha i n d i g n a , scientias a fonts repetere s a t a g e n t e viro non nisi cum erubeseentia ennneianda.

Haec ilia est r a t i o , hoe ineitamentum i l l u d , quod me eo in- p u l i t , ut obieibus in interpretatione attactarum nuncupation»™

sernet cumulatim o g g e r e n t i b u s non p e n s i s , spretáque laboria mi- c r o l o g i c s d i f f i c u l t a t e , i n g t a t i s s i m a e , et sieeissimae originationi cognomentorum m i n e r a l o g i c o r u m , hodie in systematibus m i n e n l o - g i c i s usu r e c e p t o r u m , me a e e i n g e r e m , nihilque intentatum relin- q u e r e m , quid quid me ad etyma dictorum cognominum deducere quiret.

Institut! itaque mei rationem presso pede prosequutus. i n p r i -

mis exeerpsi nomenclationes rnineralium ex Systemate Minerala-

g i e o E s p e r i , et W e r n e r i , passim aliis quoqúe nuncupationibus fos-

gilium , apud antiquos c e l e b r i o r i b u s , adnexis. T u m hanc s t r u e i n ,

ex mille quingentis sexaginta duohus cognomentis fossiliam coa-

c t a m , prae oeulis loeavi. Dein lustrando earn catervaru nuncupa-

t i o n u m , ex iis intellectu obscuriores cunctas s e i e g i . Tales_ qua-

dringentas reperi. Harum congeries est c e n t o , ex variis lingrii

E u r o p a e i s , A s i a t i c i s , A f r i e a n i s , contextus. D a n t u r q u i p p e i n n a e

voces plurimae G r a e c a e , L a t i n a e , I t a l i e a e , Anglieae , Gallieae ,

G e r m a n i c a e , S v e e i c a e , Slavieae , Chaldaieae, Hebraicae, Arabieae,

A e t h i o p i e a o , P e r s i c a e , Indico - Barbaras originis , qualitates sen-

sibiles fossilium exprimantes. Accedunt_ huic farragini nomenela-

turae m i n e r a l o g i c a e p a t r o n y m i c a e , duplieis generi-. Aliae utpote

a natali s o l o , a l i a e Ytcissim ab inventoribus , f o s s i l i u m i n d i t a e .

H a r u m prioris g e n e r i s a nominibus fluviorum, urbiura , camporum

a n t i q u a e et novae E u r o p a e , A s i a e , A f r i c a e , et hodiernae A m e r i c a s

derivantur : p o s t e r i o n s v e r o generis ab a n t i q u i o r u m , et reeentiu-

(10)

rum mineralogorum , rheroioornm, naturae s c r u t a t o r n m , n i n e r a - torufii cngnominihus dedueuntur. Quarumdam harum nuneupatio- nuin antiquités snperal ter mi'le annos, aetatem M o i s i s , c o ë t a n e - um seriptorem non habentis. P a t e t hoe E x o d . s g . 1 8 , et 20, Nam- que loeo citato oeeorrunt Sapphiri et Jaspidis cognomina , hodie quoque in min>»ral.>£ria u s i t a t a e , et notae g e m m a r u m nomerielatu- rae. Quis idcireo iniieias ibit ? horum pretiosorum lapidum nomi-

«a iam ante Mnsis tempóra u

B

itata fuisse. Finis talium n o m e n e l a - tionum mineralogicarum nondum e s t , eum hodie quoque continuo nova atque nova fossiiia mineralogi d e t e g e o d o , novis adaequ«

semper appelhitionihus eorum indigeant.

Singularurri dietarum obseuriorum nomenolationum etymnfo- giam , et sensun» , ex l e x i c i s , et auctoribus antiquis , r e c e n t i o r i - husque, erui, taliterque enatas s î g n i l i c a t i o n e s , et aententias , ad- ditis auctorum nominibus, in breve argumentum vei lemma r e d e g i , quod tandem termino nùneralogico obscuriori subiunxi.•

Ut vero manifeste pateaoat, argumentum laudatum ex m e n t e auctorum, et lexicorum me hausisse: minoribus characteribus, aste-

rîseo notât)«, ad catcem lemmatum immediate adieei f o n t e s , seu n o m i n a , l o e a , verba ipsorum a u c t o r u m , et l e x ) C o r u m , ex quibu®

argumenta eondidi.

In elaborando hoc opère usus sum viginti sex l e x i c i s , e t cen- tum septem auctoribus, ordine alphabetico sequentibus;

Hedericii L e x i c . G r a e e . H e r o d o t u s ,

Hesiodi O p e r a — O r - pheus A r g o n a u t i c a , • H y m n i , et de L a p i -

dibus^

Hesychii L e x i c . Graee.

Homerus.,

Horatii C a r r n . — E p o d . H o r v á t h P h y s i c a , Hiibneri L e x i c . G e o g r . Ihre L e x i c . S u i o g o -

t h i e u m ,

J o a c h i m , ^ a m e r a r i us, J u s t i n u s ,

Juvenalis , Iselini L e x i c o n , I s i d o r u s ,

K r û n i t z i i L e x i c . L i n n , S y s t e m s Y e g e -

tab- — R e g n . L a p i - d e u m L i n n . G m e l i n , Aelius Dyonisius,

Aur. Vi. t.

A m m î a n u s ,

Angelus Decembrius, B l a n c a r d i Lexic. M e -

dicurn,

B o c h a r t . Hieroz.

B o ë t h i u s ,

Boehmeri Lexie. Her- barium ,

B o r r i c h i u s ,

Brouhh. a d T i b u l l u m , Caelii Aurel. Chro-

o i e o n ,

Calepini L e x i c . Sept.

L i n g v a r u m , G e l s u s ,

Gerda ad V i r g i l i u m , Cicero de Nât. D e o - rum — P h i l i p p i c . — pro L e g e Manííía ,

— i n Somn.Seipion.

— in Arat. — T u s e .

— de O r a t , — pro F l a c c o , — ad Fami- liar.

C o l u m e l l a ,

Cruse a L e x i c . Italie.

G u r t i u s ,

Dalecampius in Nat.

ad Piin.

U i o s e o r i d e s , F.nnius, Festus,

Flathii Lexie. G a l l i c . F l o r u s ,

Frisch Lexic. Germ.

Gesneri Thesaur.Lex.

Etymol.

G l o s s a r . Vet.

Glossa P h i l o x e n i , Golii Lexic. Arabi-

cum ,

Gratius,

(11)

Liuius , L u c i a n u s ,

Luciani de E l e c t r o et Cynis L i b e l l u s , L u c r e t i u s ,

M a c e r , M a r t i a l i s ,

Mareianus I C t u s , Martianus C a p e l l a , M i t h e s i u s ,

M m a g e ,

N icviua apud Festum, Nonius ,

N o u v e a u Diotionaire Franc. Allem. Latin, O l e a r . Itinerar. Pers.

O n o m a t o l o g i a Me- dina ,

O t t o de tutela viarum, O v i d . Meta i n . — Fast.

B a l l a d . Jul. 5.

P a l l a d . Mai.

P e r o t l u s ,

P h i l a n d e r ad Vitruv.

P l a u t i P e r s , — M e n , — P o e n .

P l a t o de L e g i b u s , Plinius Secuiídus, Pommai L e x i e . G a l l i c . Pomponius M e l a , P r i s e i a n u s , P r o p e r t i u s , P r u u e n t i u s , R e i n e s h i s ,

R e i s i n g e r Anorgan.

R e i s s i i ' L e x . Min.

R h o d . in L e x i c . S c r i -

" b o n i i ,

R i c h t e r L e x . Min.

Salmasius in S o l i n . S c a l i g e r J ó l . — Jos.

filius,

Scapula Lex. Graec.

S c r i b o n i i L c x i c . Senec. Here. Oet. —

E p i s t . — Q u a e s . Nat.

S e r e n . S a m m o n . Sulpitius Servastus

in C a t a l e c t . Scali- g e r i ,

Statius Sylv. A c h i l l . S t r a b o ,

Svctonius,

Suidas Lex. Graee.

T a c i t u s ,

Taubmann ad Plaut.

Tertullianus de Car- ne C h r i s t i , T i b u l l u s ,

Tonha SzâszkyGeogr.

Turneb. Advers.

T h e o c r i t u s in Phar- m a c e u t r i a , Ulitius , P l p i a n u s , Valerius , V a r r « ,

V e g e t i i Mulo Medi- cina ,

Veneroni Lex. Italic.

Virgilii Aeneid. —•

G c o r g i c o n , Y i r i Docti ad Grat.

V i t r u v i u s ,

Vossii L e x . E t y m o l o g . Tu Iga t. Interpres, Wachterî Glossar.Ger«

manicum.

Ad nomenclaturas mineralogicas obscuriores pertinent etiarn i l l a e , quae gjtronee sunt d e s e r i p t a e , vei contra orthographiai»

p e e e a n d o , u # A m i a n t h u s , pro A m i a n t u s ; vel ipsam voeein proprie d e p r a v a n d o , u t S p i s s a , pro P i s s a , »Artf«, G r a e c o ; quod duodeeie«

in Espero , quid quod hodie passim apud alios e t i a m niineralogos, o c c u r r i t . T a l i t e r mendosas nomenclaturas mineralogicas centum numero inveni. Has omues e o r r e x i , atque errorem, et erroris au- c t o r e m in parenthesi, immediate postnomenclaturam ipsam, nqtavi;

inferius vero in argumento errorem e t y m o l o g i c e demonstravíj et ad ealeem lemmatis fontes a r g u m e n t i , minoribus ebaraeteribu»

a e r i p t o s , fideliter citavi.

Ni f a l l o r , haee fuere m o m e n t a , quaeomnium nationum erudi- t o s ad haee usque t e m p e a morabantur, quin interpretationem ob- ecuriorum nomenelaturarum mineralogicarum L a t i n a r u m , vei potius L a t i n a eivitate d o n a t a r u m , suscipiant, operiqne buic utcunquein- p r o b o , manus a d m o v e a n t . Ipse e g o multum, et din angebar, do- n e e penso huie arduo me devovere ausus fuerim. Imo si verum fatendum s i t , in principio dubius h a e s i , an unquamscopum attin- g a m . Nemo facem p r a e t u l i t , nemo viam m o n s t r a v i t , nemo filtim.

Ariadnaeum subministravit. Q u a t e r opus meutn repudiavi, et tot 1-

dém vicibus denuo pugnam renovans, varias atque varias vtas in-

(12)

XII

g r * s « i s . demum tarnen non cedendo malis, supra omnem spem vot»

potitus sum. Tunisie molts hae lucuhrationos f u e r e ! et auc«ore Joseph» S c a l i g e r o , omnes pocnarum faciès hic labor unus habuit!

Non dnhito fore a l i q u o s , qui hoc genus s c r i p t i o n i s , velut cr,

m

<

pilatimis duntaxat acervurn t levidense censeant. H i s , inprtmi«, magni et erudifi mei olim Praeceptoris Stephani S t e n t g y ö r g y i (in.

Praef.it, T h e o l n g . Nat.) verbis r e p o n o : „ S í m c ó m p i l a t o r , simpla- g i a r i u s , dum prosim.,, D e i n , qui Lexicon hoc quoquo modo carp- , serint- meminerint, se nna opera Gesaeri quoquc T h e s a u r o , Vassii L e x i c o E ' y m n l o g i e o , eieptem Lingvarum Galepino , et cunctorum L e x i e o g floliorum E t y m o l o g i c o r u m o p e r i b u s , dignitatem derogare.

fJeruum placet hie revoeare in memóriám façetum Ghristophori Go- lumbi factum, qui aulicos c o n v i v a s , suam Americae detectionem exténuantes, ad rem longe m i n o r e m , quîppe ad i d , provoeavit, ut ovum in o r b e , apiee erigeretit. H o c , iis ineassum diu tentan- tibus, eum minime «uceessisset, ipse ovum superíiciei mensae for- tius allisum e r e x i t , sieque sciolos epulantea c o n f u d i t .

Sed ut r e v e r t a r , unde digressus s u m ; p o s t e a q n a m quingenta- r :m L a t i n a r u m , vei potins Latina civitate d o n a t a r u m obseurarum nomenel iturarum niineralogicarum e t y m o l o g i a m , et signihcatio- nem detexisse mihi successisset,, v i d i , me optimam occasionem pactum fuisse, operaeque pret.ium, imo meae o b l i g a t i o n Í 9 , esse, linguae jonque patriae duleissimae meminissc. Idcirco omnia dicta- quingenta obsmira eognomina fossiliutn M a g y a r i c a q u o q u e inter- j. relatione d i t i v i ; quid quod ut operis dos a u g e a t u r , Gerrnanicas, et Linriaeo-Gmelinianas nuncupationes Latinas q u o q a e ubique addidi,

Durissima auperando , spcs mihi a f f u l s i t , tale L e x i c o n Mine- ralogicum Latino E t y m o l o g i e o M a g y s r i e o G e r m a n i c u m nunc iam nullo neqo'io eonseribere posse, quod e o m p r e h c n d e r e t omnes no- meucl ituras minenralogieas f . a t i n a s , M a g y a n e a s , Gerrnanicas , Lin naeo Gmelinianas L a t i n a s , ad eompletum systema mineralogicum snfficientes. Ideo reliqua,s q u o q u e m i l l e sexaginta duas, f a c i i i o r i s in- terpretationis . n o m e n c l a t u r e s mineralogicas Latinas in opus meum adoptavi , easque similiter M a g y a r i c i s interpretationibus , et Teuto-

nicis , Latinisque L i n n a e o Gmelinianis nomenclaturis , auxi.

His f I c t i s , universas mille quingentas s e x a g i n t a duas nomenola- itiras Litinas in ordinem alphabeticum r e d e g i , atque p o s t s i n g u l a s ,

ubi necessum fuit, in parenthesi, o r t h o g r a p h i a e , vel v o c i s depravatae

«•orrectiouem t dein Magyarieam Interpretationen) : p o r r o Germa-

nic a» _ nomenclatures : postmodum nuncupationem Latinam Linnaeo

G nelinian an ; demum argumentum seu l e m m a e t y m o l o g i c u m " .

scrips!, Itidem a capite incipiendo , minoribus c h a r a c t e r i b u s , äste-

riseo n o t a t i s , nomina , loca , verba auctorum , ét lexicorum fidéli-

ser a d d i d i ; et sic prima pars lexici huius est c o m p a r a t a ; quam

(13)

X I II

veram históriám phllosophîeam scientiae Mineralogicae «ontinere, in aprico est.

In opere hoc adornando V o s s i i , G e s n e r i , exempla seeutus sum, tamquam virorum in hoc g e n e r e scribendi laudatissimorum.

U t v e r o interpretationes m e a e , et etymà mea , tantn sint cer- tiora , nec ullibi ftirsan cum ipsis l'ossilium qualitatibus sensibilibus p u g n e n t : ea propter contuli illa cum ipsismet rniocrarum, hic in Museo Nationali H u n g a r i c o cxistentium , speciminibus.

In titulo huius L e x i c i , et passim ín ipso opere etiam, v o c e , M a g y a r i c u m , usus sum . auctore Paulo N a g y de Beregszász, Pro- l e s s o r « ; qui in D i s s e r t . P h i l o l o g . d e VoCab dérivât, ait : ,,ut alias,

„ i t a et nunc ubique in hoc opusculo nomen Magyarus l o c o H u n g ü - ,,rus adhibui. Sed hoc neminem ofFeridet, qui c o e i t a h i r , id esse ,,Nat,ioni nostrae p r o p r i u m , quod p u e r i , simulac loqui cnepimus, Parentibus n o s t r i s , contra Hungarus esse nomen peregrinura, ,,quod a'lultiores iam , cum , et ex L a t i n a i i n g v a , diacimus, viil, I. c*

„ P r a e f . XII. p a g . "

I n g r a t u s e s s e m , si doctos viros , simul aminos meos in cam !•:

e b a r o s , qui ad opus hoc exantlandum perfieiendumque, eincacia mihi subsidia faciles et prompti p r a e b u e r u n t , silentio dissimula, rem. Gerte Spectabiiis Dominus Martinu» S e h w a r t n e r , A l . LL. f t P h i l o s o p h i a e D o c t o r , in R e g i a Hungarica S c i e n t i a r u m , quae IV,- stini e t . Universitate Diplomatien« et Heraldicae Professor Publi- c u s , Bibliothecae Eiusdem Universitatis Gustos P r i m a r i u s , nec non II, Comitatuum P e s t h , P i l i s , et Sólth articulariter unitnrum TÏ-*

b u l i e Judieiariae A s s e s s o r , ex Universitatis B i b l i o t h e c a , requisi- tós mihi ad sropum operis huius libros , fidelissime, omnique com a l a c r i t a t e , a'que amicitia subministravit, Sic etiam Sp. D, Ludu- v i c u s S c h e d i u s , A A . L L . et Philosoph. Doct. in laudata Bcientia- rum Universitate R e g i a Hungarica , Àestheticae atque Klegnntinruni Artiurn P r o f , Publ. Gomplurium II Comitar, Tab, Jud. Assessor, Universitatis GraCoviensis Membrum Honorarium , Bociét, R e g . Sci- ent. Göttingensis Correspondens M e m b r u m , et Latinae Jenensia S o e i o s , ac Paeultatis P h i l o s o p h , in Univers R e g . Hung. Pestiensi P r o - S e n i o r ; non áecus Sp. D Andreas P e t r a s o v i c s , J. U. D. et Gurialis Advocatus , pluribus L e x i e i s , et auetoribus a n t q u i s , e x sua rara , et ubere Bibliotheca amicissime mihi providehant D, Sp.

Joannes R e i s i n g e r Med. et Ghir. D o c t o r , in Regia Scientiarunri

Universitate Hungarica Pestiensi Mineral« g i a e , et Z o o b giae P r o -

fessor Ptibiieus O r d i n a r i u s , et Musei Rerum Naturaliuni Praefe-

e t u s , in piurium nomenclationum mineralogiearum etyniis evol-

vendis nie lubentissime iuvit; quod ipsum eruditus Sehwartner,

atque doctissimus Schedius quoque seine! atque iternm cum maxima

comitate fecerunt. D. Sp, Jos. B a r a n y a y , Celsissimi P r i n c i p a l i s

Estetiiázyani Gurialis F i s c a ü s , pro suo in promovendas res praevia-

(14)

J I V

ras exirnio s t u d i o , et sua e r g a roe s i n c e r a a m i c i t i a , Patronon»

h u i e operi c o m p a r a r i t .

N e v e r o quispiam opus h o e eôpse d e f e c t u s a r g u a t , quod de.

s e r i p t i o n e s , et usus fossilium in eo d e s i d e r e n t u r : s e i a t , id de in.

dustria factum esse. Nam eniinvero h o c ab e t y m o l o g i e i s L e x i c i j alienum b a b e r i , V o s s i u s , G e s n e r u s , C a l e p i n u s , F a b e r , et alii le. x i e o g r a p h o r u m e t y m o l o g i c o r u m celeberri m i , f a c t o suo declarant.

S o l a certe etyroologia «ufficiens a r g u m e n t u m s u p p e d i t a t auctori, S e d recentissimum etiam opus B o e h r a e r i , h u i e a f f i n e , opitulatur mihi in hoc a s s e r t o . E t e n i m eius L e x i c o n R e i H e r b a r i a e Etymo- l o g i c u m ad omnia in bunc modum est c o n s c r i p t u m . v i d . Lexicon R e i Herbariae Tripartituni C o n t i n e n s E t y m o l o g i a m N o m i n u m etc.

A G e o r g i o R u d o l p b o Ë o e h m e r o A c a d . " W i t t e b e r g , S e n i o r e . Lipsiae 1802.

Ad c a l c e m operis buîus quare M a n t i s s a m h e x a g l o t t a m sub-- îunxerim , in p r o o e m i o ibi l o c i caussam a s s i g n o .

In toto v e r o h o c opere l i n g v a Latina ea p r o p t e r usus sum;

quia idioma Homanuro, in E u r o p a n o s t r a , universale v e h i c u l u m bo-

» a r a m artium est.

A n ? et q u i d ? hoc opere orbi l i t e r a r i o p r o s i m ? i u d i c i o aliorum

«ommitto. Mihi sat e s t , volnisse. S i c u b i e r r a v i , m e l i o r a doctuj g a u d e b o , S c r i b . Pestliini 1. D e c e m b r . 1817.

A n e 1 0 r.

(15)

XV

A Praeside I. Facultatis Medicae,

Spectabili ac Experlissiino Domino

M i c h a e l i K o v á t s

Medieinae D o c t o r ! , I. Facultatis Medicae R, Scientiarum Universitatis C o m m e m b r o . Domino eolendissimo.

E x O f f i c i o . Pesthini.

Spectabili ac Expertissimo Domino M i c h a e l i K o v á t s Medieinae Doctori, etc. Domino Colendissímo S. P.D.

A n d r e a s P f i s t e r e r C. R. Regni Protomedicus, Prae- ses ac Director Facultatis medicae. m.p.

L e x i c o n m i n e r a l o g i c u m latino - e t y m o l o g i e u m etc. permulta diligentia a T e e l a b o r a t i o n , Spectabili ac Clarissimo D . J o a n n t S c h u s t e r fine faciendae eensurae illico transposui, — qui mihi i d e m die .26 ta M a j i a. c. ea cum opinione submiait, quod i l l u l omnino c u m - l a u d e , et utilitate Public! T y p i s vulgaodum f. re existimet. Quare T i b i vir Spectabili« a c Expertissime ea cum de- c l a r a t i o n e hoc e r u d i t i o n i » , et industriae tuae P a r a d i g m a remitto;

ut illud quo ocyus T y p i s v u l g a r e velis. V a l e ! Budae die a;-n»a.

M a j i , 1813.

Ad Spectabilem, etExperientissimum Dominum, Dominum Mi cb a ö l e m K o v á t s , A A. LL. et Medieinae Docto- rem etc. Tit. Amicum suum in paucis dilectum, co- lendumque.

Insuetam prodire f o r a S , mirabere f o r s a n ,

M u s a m , ad T e alterno quae pede clauda venit.

Illa excita salit merfto ad T u a Lexica p l a u s u , Nullius ante manu trita , vei ingenio.

L i b e r a sparta T u o quippe est delecta l a b o r ! ; E t laus p e r f e c t a e , solius inde T u a est.

Cum sua Fossilibus tribuissent, nomina p r i s c i , Nomina non uno condita_ saepe m o d o ; Nullus , qui vocum genuinos s i g n i f i c a t u s ,

Atque p o t e s t a t e s explicuisset. e r a t ; N o n , etyma , et causas qui nominis evoluisset ;

Dictaque cur isto est quaeque minera sono.

S c i l i c e t isla T u a s mansit provincia c u r a s ;

E t nomett late proferet îsta Tuum,

(16)

X V I

Primus enîm T o vim eujusvis v o e i s , et o r t u m , A t q u e e t y m o n , clara cum r a t i o n e , n o t a s , Et modo ftiwhiplicis radicem ab origine l i n g v a e ,

( O b s e r v o lingvas q u a t u o r , atque decern) Natalivc dein S o l o , et lnventoribus, atque

Causis praelerea duois ab innumeris. —

A s t , quod J raecipuum e s t , P a t r i a m , quae s c i l i c e t una Naturae cunctis eminet aucta b o n i s ,

l i a i quoque divitias nativae idiomate l i n g v a e Appellare (nee est res ea parva) doces.

J a m , quod dissideant, nihil e s t , de n o m i n e , d o e t i ; Jam fixa est voei notio cuique sua.

Jamque suae telluris o p e s , et fossile q u o d v i s , Quaeve soli v e n i s , p r e s s e r a t , orta , p e d e , Hungarus , eloquio gentili reddere c e r t u s ,

Omnia nativa voce referre seiet.

Munere pro tanto méritas T i b i reddere g r a t e s Gestüt exultans his mea Musa , V a l e ! P e s t h i n i , die Pebr. 1ÍÍS2.

A n d r e a s P e t r á s o v i e s m.p.

J. V. D. e t Curialis A d v o c a t u s .

In Mantissam Lcxici Novem Linguarum Mincralogici, Doctoris M i c h a e l i s K o v á t s.

Ergone F o s s i l i u m , quae v u l g a s , Lexica primus Non sat erat U n g u i s absolnisse tribus ? Débiteras bis adhuc ternas superaddere, sic , mt

T e r ternis totum perficerctur opus.

Haee est nimirum doeti contentio c o e t u s , I t ncc scire p u t e t , ni sciat alter idem.- Virtuti h o c p r o p r i u m , cunctis prodesse s t u d e r e ,

, Qua pote s i t , nulii cum nocuisse t e l i t , P e r g e i g i t u r , pro more T q o , Publico utilis e s s e ,

Docte F a n e r , *) L i b r o s cudere p e r g e novos.

Pesthini 13-tia Maji i g a a .

P e t r á s 0 V i c s m . p .

*) F a b e r , Hung, H o v á t s , Ancloris cognomen,

(17)

A' Szerzőnek kijött Munkái,

1 . A z E m b e r i É l e t M e g h o s z s z a b b i t á s á n a k Mestersége. íratott!

K r i s t ó f W i l h e l m Hufeland O r v o s D o k t o r , és a' Jenai F ő - O s k o l á - ban. a z O r v o s i T u d o m á n y n a k R e n d s z e r i n t való és Közönségps T a - n í t ó j a által. — M o s t p e d i g N é m e t Nyelvből M a g y a r r a fordítta- t o t t , a ' n e h e z e b b helyeken m e g v i l á g ó s í t t a t o t t , alkalmatosság sze- rint a ' M a g y a r Hazára s z a b a t o t t , néhol pedig mi g b ü v í t t e t e t t K o - váts M i h á l y O r v o s D o k t o r á l t a i . N y o m t a t t a t o t t Pesten. Trattner M á t y á s betűivel 1798 Esztendőben. I R é s z áll 271 lapból. II. Hess®

áll 259 lapból. E l f o g y o t t .

2. A z E m b e r Élete M e g h o s z s z a b b i t á s á n a k M e s t e r s é g e . írta Hufeland

K r i s t ó f W i l h e l m O r v o s D o h t o r , és a' Jénai Fő-Oskolában az O r - vosi T u d o m á n y n a k R e n d s z e r i n t v a l ó K ö z ö n s é g e s T a n í t ó j a . — A*

M á s o d i k Kiadás szerint f o r d í t o t t a , a' nehezebb helyeken m e g v i - l á g o s í t o t t a , a l k a l m a t o s s á g szerint a ' M a g y a r Hazára s z a b t a , sok h e l y e k e n p e d i g megbővítette Hováts Mihály O r v o s D o k t o r . — N y o m t a t t a t o t t Pesten T r a t t n e r M á t y á s , és P a t z k ó Ferentz b e - tűivel. t7f)Q. E s z t e n d ő b e n . I, R é s z áll .368 l a p b ó l . II. R é s z áll

480 lapból. E l f o g y o t t . M o s t készül új kiadás.

3. S z ü k s é g b e n való és S e g e d e l e m T á b l a a' vízbe f ú l t , m e g f a g y o t t , f e l a k a s z t a t o t t e m b e r e k r e , és hóltan születni látszott kisdedekre n<

;

zve. Melyet M a g y a r u l kiadott Hováts Mihály O r v o s D o k t o r . N y o m t a t t a t o t t Pesten T r a t t n e r Mátyás b e t ű i v e l 1798Esztendőben.'

— S z ü k s é g b e n való és S e g e d e l e m T á b l a a* v e s z e t t - k u t y a hara- p á s r ó l , a ' m é r g e k r ő l , a' f a l a t n a k g é g é b e n való m e g a k a d á s á r ó l , g ő z miatt v a l ó m e g f ú l á s r ó l , ' s a ' t . E g y veszett-kutya rézre met- szetett képével. N y o m t a t t a t o t t Pesten. Tpattner Mátyás betűivel.

1798. Esztendőben.

4. A ' G y e n g e E l e t M e g h o s z s z a b b i t á s á n a k , és a' G y ó g y í t h a t a t l a n N y a v a l y á k Húzásának M e s t e r s é g e . írta S t r u v c Herestely Á g o s t o n , O r v o s D o k t o r . — I, R é s z . A ' T e h é n k i l i s e k r ö l való T a n í t á s s a l , és sok T ú d ó s o k ' É r t e l m e k k e l megbövítve-, áll 372 lapból. II. R é s z . Hufelándnak az A n y á k h o z a' gyermekek neveltetésekről való Jó T a n á t s á v a l , és Hantnak az E l m e ereje által a ' N y a v a l y á k n a k E U lentállhatásról való Tanítással m e g b ö v i t v e ; áll e88 lapból. III.

R é s z . A ' Gálvánozás és D a r w i n Tudományával m e g b ő v í t t e t v e j áll 400 lapból. Nyomtattatott Pesten. T r a t t n e r Mátyás betűivel.

1802 Esztendőben. T a l á l t a t i k Pesten a ' S z e r z ő n é l , és Kis Jósef K ö n y v á r o s n á l .

5. Gh-emia v a g y T e r m é s z e t T i t k a Gren F r i d r i k A l b e r t Korlát D o k - t o r szerint. M a g y a r ú l l e g e l ő s z ö r írta Hováts Mihály Orvos. I.

D a r a b ; áll 180 l a p b ó l . II. D a r a b ; áll a i ő lapból. III. Darab ; áll 13.3 lapból. I V . D a r a b ; áll 232 lapból. Nyomtattatott B u - dán. Landerer Anna b e t ű i v e l . 1807. Esztendőben. Találtatik.

P e s t e n a' Szerzőnél.

6. Á l l a t i M á g n e s e s s é g M é r ő s e r p e n y ü j e . S z e r z é Hováts Mihály Or- vos D o k t o r , a' M a g y a r Királyi Pesti T u d o m á n y Mindenségbeli O r v o s T e h e t s é g n e k T a g j a . Pesten. i8iB. P a c z k ó Ferenez J ó s e f b e t ű i v e l . — I. S e r p e n y ő . Kísírtet a z Á l l a t i Mágnesesség Ál-Báját az E g é s z s é g és L é l e k - T u d o m á n y T ö r v é n y e i b ő l kimagyarázni.

S z e r z é Eschenmayer K , A. T ü b i n g i T a n í t ó . S t u t t g a r t b a n és Ta

(18)

h i n f f W iPiE. F o r d i t á ; T o l d a l é k k a l m e g b ö v f t é K o v á t s Mihály Orvos Doet. 'a a ' t . — áll 174 lapból. — II. S e r p e n y ő . Kováts Mihály O r v o s D o c t o r 's a ' t. M e g v i z s g á l j a éa M e g c z á f b l j a EseberiroaVer IL A . T u b t n g i P r o f e s s o r n a k A l l a t i M á g n e s e s s é g r ő l való M u n k á j á t , és a' T o l d a l é k o t . ~ áll 254 lapbúi. T a l á l t a t i k Pesten a' S z e r z ő n é l és Kis Jósef Kunyvárosnál.

7. A' Hirtelen Halál Veszedelmeiben való S e g e d e l e m . E l s ö T á b l a .

— Második Tábla- S z e r z é Kováts Mihály O r v o s D o c t o r és a' T e k i n t e t e s Nemes M a g y a r Királyi Pesti T u d o m á n y M i n d e n s é g Or*

v o s T e h e t s é g é n e k T a g j a . — Pesten. T r a t t n e r János T a m á s be- tűivel. i H o Találtatik Pesten a ' S z e r z ő n é l .

0. K e t t u o g s i a i t t e l in plötzlichen T o d e s g e f a h r e n . H e r a u s g e g e b e n von Michael v. K o v á t s , der Arzeneygedabrheit D o c t o r , M i t g l i e d der Medizinischen Faeultät an der K ö n i g l i c h e n P e s t h e r Univer- sität. — Erste T a f e l — Z w e y t e T a f e l . — P e s t h , g e d r u c k t bey Johann T h o m a s v. T r a t t n e r n . l 8 - o . T a l á l t a t i k Pesten a' S z e r z ő - n é l , a' hi lakik a ' Z ö l d k e r t ( K o h l b a e h e r ) Ű t c z á b a n , 5öo-ik,

S z a m alatt.

E r r a t a .

mit cinem e , lege : mit einem e , vid. Lex, Min, Latino Magya-

ricum pag. 49.

Cobaltum O e h r . Rubr. F e r r e u m , lege: T e r r e u m vid. Deutsch

Lat, Min. Wörth, pag. i 3 .

G a g a s Lithanthrax P i c e u s , lege : Gagas, L i t h a n t h r a x P i e e u s , vid, -

Deutsch Latein. Min. Wört. pag. i5. v "

p e n t a g l o t t a m , lege: h e x a g l o t t a m , vide , Mantiss. pag. III.

quia hanc praeoedenti, lege: quia earn praec'edenti, vid. Mantis,,

pag. III.

A r g e n t l e u c o p y r i t a c é e ^ lege: A r g e n t l e u c o p y r i t a c é , vid. Lex.

Min. Gallic. Latinum, pag. g. .

, D o l o m i e u x , lege: D o l o m i e u , vid. Lex. Min. Gallic. Latinum,

pag. t a , et 13.

Chàux le p l o m b e , lege: C h a u x de p l o m b e , vid, Lex. Min, Gallic,

Latinum, pag. 14,

Mine d ' p l o m b , lege : Mine <je p l o m b , vid. Lex. Min. Gallic,

Latinum, pag. 29.

Mine de m e r c u r , lege : Mine de mercure , vid, Lex. Gallic, La-

tinum, pag. «g. .

(19)

L e x i c o n M i n e r a l o g i c u m . L a t i n o M a g y a r i c o G e r m a n i c u m ,

A C H A T E S ; Achat!, Drillói.

Sicbat, L i n n . G m . g e n . «$0. P o r - p h y r i n s A e h a t e s . — - A c h a - t e ? , «%à7175: Q u a e e x fluvio A c h a t e s est. E s t c o g n o m e n flu- vii i n S i c i l i a , nunc Vrilla a p - p e l l a t i , iuxta quern p r i m u m g e m m a , h o d i e a c h a t e s n o m i - n a t a , inventa est. H a e c n o - m e n c l a t u r a f a c t a e s t m e t o n y - ffiice , oontinens pro r e conten- t a sumendo- H u i u s m o d i nun- e u p a t i o n i s m i n e r a l o g i c a e speci- m i n a v i d e i n : G A G A S , A L A - B A S T R U M , C R E T A , A L K A - L I , S A P P H I R U S , M A L T A .

* ) P l i n . 3 7 , Achates magna f u i t a u c t o r i t a l e , nunc in nulla-

est. Beperta primum in Sici- l t a i u x t a flyvium eiusdcm no- m i n i s ; postea plprimis l o c i s ,

cxcedens arnplítiidÍDe, varieta- tibus numéros», multa el cogno- m i n a c i u s , Isidor. 1 6 , 1 1 , Acha- t e s r e p e r l a primum in Siciiia , iuxfa flumen éiusdcm nominis , postea plurimis in terris,

A d e l , JLexic. D e r A c h a t . — Det Deutsche Kahme r ü h r e t aus dem Griechisch on her, wei- ches der Name eines Flusses in Sicilien w a r , der jetst D r i 1 t'o heisst, und an wcichem die er- sten Achate gefunden worden.

Hieraus e r h e l l e t , dass die Schreibarten A g a t , und Agath unrichtig sind, wozu die Ver- wechselung mit dem A g t s t c i n e , und Gagat, wohlauch das ihrige beygetragen haben. Hühner.

L e x . Lcpsig. 178g. Drillo, Acha- tes. Fluss in Sicilien , im Val- di N o t o , welcher sich in das Afrikanische Meer ergiesst.

Pan I, Lea;, Min, Etym.

A C H Ï R O L I T H U S s PolyvakS, Izékkô. 2B«rn.<gp«ufteiii.ed-u&*

macf)<r, Jeergmanntt. ^ausmsmt/

gftfrígtr äBenurit. j p a n p , j l t t g s manníte. A e h y r o l y - h u s , «^efo- AiScç, p a l e a e , vei s t r a m e n t o similis lapis. Est g r a e c a n i c u n i ,

c o m p o s i t u m e x p a l e a v e i stramentum , et h S o ç , l a -

pis. D e n o m i n a t i o es* m e t a p h o - r i c a , quia fractura eîus est fib- r o s a j fibris tenuissimis f a s c i - c u l a t i m v e l stellatim divergeti- t i b u s , r a r o intrieatis. V i d . An- A c T ^ U MSB Ö R A c Í s ^e rA 7 o í d - A t r -

vany, ©nffofitt, S o r a f f a u r e t

Síütüríttfieá S e d a t i v f r i j . L i n n . Gm. 63. sp, 1. — B o r a c i s g e - n i i . à B O R A X q u o d videsis.

A C T I N O T U S : Súg áros, © t w í j U fcbfe'tf / ® t r a & l f t e t i w t , ettà&ls»

fltttt. A c t i n o t u s , cîxqoteqds'.Ra- diatus. Graecum adieetivurn » s u b s t a n t i v i l o c o p o s i t u m , sub-»

i n t e l l i g e n d o , d e r i v a t u m ab «xqivôt», radiis corusco, h o c v e r o ab «xqiV , r a d i u s .

* ) Gesn. Thes. Actinosus, eixTrUt.

qdç ; Badiatus, coruscans, u t i Ecclcsia actinoaa Ambrosii. Da I n t e r p r , Dan.

A C T I N O T U S A S B E S T I L ? O R M Í S Í A G T I N O T U S F I B B O S U S -,Ég- hetetlen-képü Siígáros, Ka- ne fos Sugár os. Jlffttlattíflít e t r a b l f ï e t n , Slctínote ïïckttlofre.

Linn. G m . g e n , 4. sp. 1. fibro- SU8. — A s b e s t i f o r m i s , v i d . A â - B E S T Ü M ,

I.

(20)

s Lexicon Mineralogicicm Etymologicum

A C T I V O T U S F I B R O S I S , vid.

ACT1N0T. ASBESTIFORMIS.

A C I i . V o T L S V I T R E I ) S : Üveg- sûeârot. ©laéíirttf|<r e t r n b U

f í e m , iSiaSartiq« äf&eft, ebet 2lmtant/ Jtbttamiant, gebermttp.

Linn. tírn. Asbest. 3. f r a g i l i s . Actin. s p . 3 . v i t r e u s . — Vitrena;

metaphoriea deriominatio.

A C T 1 N Ö T U S V U L G A R S : Köz

Súgároi. (ScmeineïStrabffteiit/

Gainer Gtrablfcbcrl, è t r a b û r e ï e t b c t í / îlcbïcnjîtin, @tof fling*

liebet etrablitetnt'árbelit!,it/ 21 \t Jeftoib/ èeb tíartiítcr 5Ictincltt6/

Itaéb ß i m a n j . Linn, tim. Actin.

g e n . a . sp. 2. v u l g a r i s .

A C U A N I , viJ. FERIi. P H O S P H O - RIC. ACUANL

A D A M A N T I N E S : '

G y é m á n t o s , Szelidithetetlenes, S i a m a n t í

fpatb , Gbinttif.fer Sorutib. — A- damantinus, d&qxa'»]'«; : Ada- manti a e q u a l i s , V a l i d i s s i m u s , Firmissimus, Solidissimus, Ru- jiisimus. Quod e x a d a m a n t e fa- c t u m est durissimum. Graecum adiectivurn substantiue posi- t u m , subintelligendü "kl&oq, -dc- riuatum ab «Jetuaç, Gonf. A D A - M A S .

A D A M A N T I N U S CORUNDUM :

Gyémántos, v, Szelidithetet- lenes Korund. — Corundum,

vid, sdb C O R U N D U M .

A D AM A S : Gyémánt, Szelídít-

hetetlen. Diamant. Linn. Gm.

g e n . S 4 . Adamas , sp. i . p r e t i o - eissimus (ad T e r r . S i l i e ) . — A - damas, Indomitus. Grae- cum adiectivurn , substantivi l o c o positum, s u b i n t e l l í g e n d o AiSoq, compositum ex a nr. et verbo Scipáw , domo. Indomi- tus v. iiidomabilis dicitur, quia si malleo superineude ictibus urgeatur , tam m a l l e u s , quam incus in frusta d i s s i l i u n t , du- rit a e i u s , n e c t a m e n f r a n g i t u r ,

• * ) P l i n , 37 , 4, Incudibue hi (Ara-

bic! ; sex enim genera e n a r r a t ) d e p r e b c n i l u n t u r , ita r e s p u c i i t e s i c t u i n , u t i e r r u m utrinquu (j j8. s u l t e t , iucudesquc ipsae etiam dissiliaut. (iuippe d u r i t i a iu e- nnirabilis est. — Unde et n o me n, i n d o m i t a v i s , G r a e c a i n t e r p r e . tatiune aecepit. V i r g , A c n . 6 , 551 — solidoquc adarnante c.ulum • tiae, V i s u t nulla v i r û m , no» ip_

si exseinderc ferro Coelieolao va. Jeant. VossiusJ A d a m a s , ci<5«- pctq , dubium , sitne ab A r a b i - b u i , qui bus R N i ^ l , diinah, a y ^ i l , dim, durare : an ab « p r . , s>ve frapá^o) f e o

quod indomabilis : quam origi- natioiicm adducit B . Hierony- mus in Zaï-jt. c . 7 , 12. A d a m a s , i n q u i t , lapis f o r t i s s i m u s , qui b e b r a i c o d i c i t u r S a m i r , , in tan- tum dur us e s t , ut omnia m c t a l l a c o n f r i n g a t , et ipso non confrin- gaiur ab u l l o . Undo a Graecis à & q z a q d i c i t u r , quasi indoma- bilis, P r a e i u i t ci P l i n i u s 37 , 4, Sed q u o d d e tanla d u r i t i a prae'di- c a t P l i n i u s , id G a r c i a s ah Morto, l . l . r c r u m l n d i c a r u m , vanum se comperisse ait : nam e l i n scobein malleo r e d i g i , et faeillirne con- f r i n g i , atterique in m o r t a r i o p i s t i l l o fcrr'eo. Idem q u o q u e vanum se e x p e r t u m s e r î b i t , i d quod paulo post s u b i i c i t P l i n i - iis, de liircino s a n g u i n e .

A D U L A h l A , F E L D S P A T H U M L U N A R E ; Adulai, Hóid Me-

zeijegezet. Opaïtftriîlber Selb*

fpatb/ SOîonbftetn/ 2íbii(attrt/3epí lontfcbcr O p a l / Stfcljaug. L i n n . G m . Feldspnthum g e n , 5 i . sp.4.

lunare. — A d u l a r i a : Q u a e de

•monte Adula est. Adiectivurn p o s s e s s i v u m , substantivi l o c o positum, s u b i n t e l l i g e n d o , g e m - ma , derivatum ab A d n i a , c o g - nomine montis G e r m a n i a e v.

potius H e l v e t i a e , R h e n o ori- g i n e s praebentjs. Gaussa de-

•nominationis e s t , quod ibi h a e c ' gemma primum inventa sit.

* ) A d u l a r ~ - S e i n e n N a h m e n fuhrt e r , von einem B e r g e A d u l a . D i c h t e r L e x , Min, A d u l a r i a —

(21)

Latino Maçyaric 0 Germanicum. ig

A n f alten Gängen ín Urgebür»

f

e n . vorzüglich dem S t . Gott- ardt, T y r o l , fcsp. Win. Adu- l a r i u s , a , nrn. .Adiect. ab Adu- la. Vdula ment Germaniae, un- do Rhenus oritur, etc. Gesner T h e s a u r , A d u l a G e b i r g in der S c h w e i s , in Orient vom S. Gott- h a r d t , der L u c h m a n n e r , Cris- p a i t , und Vogelberg sind Thei- l e desselben. Er enthält eine

Q u e l l e des Rheins, l l u b n . L e x . A E D E L I T E S , v i d . Z E O L I T B U S

R U B E R O C C I D E N T A L S . A E R O L I T H U S , M E T E O R O L I T -

HUS ; Levegöikö , Levegokö, Levegőkörikő, Levegbkörkő , Égikö , Ég kő , Menyèrcz .

Feltnenökö. STOeteorfietn, Stete*

Iit(j. — A ë r o l i t h u s , aJjçsA.'èes ; L a p i s e x aëre d e l a p s u s . G r a e - c u m s u b s t a n t i v u m , c o m p o s i - t u m ex à c ç , a c r , e t ÁiSoq, la- pis. M e t e o r o l i t h u s , ^sq/o^-Xi- 9eç : L a p i s a s t r a l i s . G r a q e u m s u b s t a n t i v u m , c o m p o s i t u m e x fcrjto'çov, i d q u o d sub astris lit, e t bi'^oç, U t r a q u e n o m e n c l a t u - r a h o c f u n d a m e n t o n i t i t u r , q u o d c r e d a t u r , h u n e l a p i d e m e x a g r e d e c i d e r e . T a l i s lapi- d i s eminens s p e c i m e n e x i s t i t h i c in M u s e o N a t i o n a l i , ex C o - rn it a tu S á r o s i e n s i a d v e c t u m . A E R U G O : Kékkő, fíézrozsrla-

Aâ, Grispán. v i d . sub C U F R . O C H R A C . M A L A C H . B E R I - C E U S .

A E T H I O P S M I N E R A L I S , v i d . H Y D R A R G Y R U M A E T H I O P S . A E T I T E S , v i d . P E R R O C H R A C .

A R G 1 L L A C . R E N I F O E M E . A G A L M A T O L I T H E S ( n o n A g a i -

m a t h o l i t h e s , u t E s p e r s e r i b i t ) : Képkövecs. Slgalmatolitíj, S3ilb*

R e i n , (Hjtneftfcfter @pec?flctn/ 6ei«

fenfîcttt--— A g a l m a t o l i t h e s j d q a k - {za-joAi&tg : L a p i l l u a i m a g i n e r a r e f e r e n s . G r a e c u m s u b s t a n t i - v u m , c o m p o s i t u m e x í y u h p a ,

i m a g o , et htälq, y e l "htààq,

l a p i l t u g , diminutivum à /.1S5;.

N o m e n c l a t u r e metaphorica.

A G A L M A T O L I T H F. 8 D I A P K A -

NUS ; Altalláltzó Képkövecs.

Butchfcbeinenheritgalmatclitt.—

D i a p h a n u s , Stapaiàq, y. $tuipa- vqs ; P c l l u c i d u s . G r a e c u m a d - i e e t i v u m , d e r i v a t u m à hatpalm, p e l l u c e o . C o n f T R I P B A K E , A G A L M A T O L I T H E S O P A GUS :

Setét Képkövecs. Unb«rct)fîcb tts set Íígnlmufolitlj.

A G A R I C U S M 1 N K R A L 1 S , F A R I - N A C A L C A R I A ( n o n C a l c a - , r e a , ut E s p e r s e r i b i t ) , L A G L U N A E , G R E T A F A R I N A O E A t

Ásvány kgri, v. Galócza, I.iszt Mészkő, Hold Tej , Liszt Krétai. SBítgmtltb/ ©Rub?

nttícfe/ SDíc&íigtt S ü l i / SKcbtí íréibe. L i n n . Gm. g e n . 9. 1 7 . G r e t a , sp. 6. farinacea. — A g a - r i c u s ; Q u i ex A g a r i a , v . A g r i a e s t . A d i e e t i v u m p a t r o n y m i - c u m ; substantive p o s i t u m , s u b - i n t e l l i g e n d o f u n g u s , d e r i v a t u m a c o g n o m i n e r e g i o n i s v. fluvii eiusdem r e g i o n i s , A g a r i a r . A g r i a , nuneupatorum- R a t i o nomenelatiooÍ8 e s t , q u o d f u n - g u s A g a r i e u s in A g a r i a p r o - uenisse t r a d a t u r . C a l e a r i u s , n o n C a l c a r e u s , r e p e r i t u r in p r o b a - tis A u c t o r i b u s .

*) A g a r i e u s , v c l ab Agria r e g i o n a S a r m a t i a c , in qua g i g n e b a t u r , u t triid.it Diosc. I. 3, c . 1. v c l a b Agario eiusdem regionis flu.

v i o , ex quo otim per i l l y r i u m Venetias vehebatur, ut s c r i b i t A x t i u s d e Arb.Conis.p.68- Cal- cariup, a , um, P l i n . i y , 9, Nu- per ropertum , oleasgaudero ma- xime cinere a calcariis fornaci- bus. s. Calearius, s u b s t a n t i v e ,

qui coquitealeem. C a t o d e R . It. 16. Pcrficit e t coquit et ex fornace calcem eximit ealcarius, et ligna confieit ad fernacom.

3. C a l c a r i a , intoll. fodina. i t . fornax. Ammianussy,4- Cal-, carias exstingvere, I. fornaces, S c d Ulpian, 1, 8. de poenis $. xo,

1 *

(22)

4

Lexicon Mineralogieum Etymologicum In ralcariam q'uoque v e l lul-

phursriam éamnari s o i e n t , i, i'idJnatn. 0 « c a l e a r i j in car- bon*riampervetiire, i. de incom- mode minora in mains. Teitul- liaao* de C a r n e Christi.

A L A B A N I H O A , rid. G E M M A A L A Ö A N D 1 G A .

A L A B A S T R U M , C A L C A R I U S G Y P S U M DENSUM, G Y P S U M A E Q U . 4 B I L K ; Alabastromi, Sùrû Főtt fold Mészkő, Egyen-

lő Főttföld. Siebter «opé ,

Siefiter ©çpSftein , Sífabnfícr.

; Linn. Gm. uj , sp. 3. G. A l a b a - strum. — Alabastrum : Qui est ex oppdio Alabastrum. Alaba- strum,fuit oppidum Aegypti, un- de lapis, bodie illo nomine ínsi- gnitus allatus e s t , quod nomeu Tori sui natalis bodie quoque retinet. Nomenclatura meto- nymica , continens pro re con- tenta sumendo. Gonf. ACHA- T E S . Reiiciendae originationes Methodii , S u i d a e , S a l m a s n , E t y m o l o g i , et Vossii.

#) Alabastrum oppidum A e g y p t i . P l i n . 36, 7. Alabastrites eiiam gemma e s t , nascens in Alaha- stro A e g y p t i , et in Syriae Da- masco, »andere interstineto vari-

>1coluribni. P l i n . 3 7 , 8, Be- centissimi auetores et circa T h c - baidis Alabastrum oppidum na- scidicnnt, V o s s . A l a b a s t e r , sau alabastrum, G r , ahaßaer^og, s c u ccXàftaÇÇOf, U t r o q u e utun- t u r Latini et G r a e c i . Dieitur a'Xaßaffc? vei ali « 'et Xaße&, quasi, « haßte8«, ( j ,o c c st , prehendere) ob levoremsit im- possibilc: quam originationem

Methodius a l t u l i t , teste Ety- mologe. Vel ab « elhaßy, j, e. an*a: quod ansas non liabc- at. Quod apud eundem Etymo- Jogumet Stiidam, legas. Utram- cunque seqnaris etvmologiam,

£ inseritur per pleonasmum.

A l i i s tarnen p l a c e t (uti doctis- i i m o Salmasio) a h a ß a ^ o t ; diei

p r o «y«^ser5»5,yiQ X A t t i c e e t

. A e o l i e e c o n v e r s e . qUomodo'dixe- re Xrrçov pro Vi'rçov.nhiùfuat pr o

imújJ-PV, e t c . ' A V a ß a ^ o g Vero fit ab « ' « ß a t f « ' , q u a l e n u s notât f e r r e , ge«tare, unde ßa^Ffsi)/.

Sic ahißafgoi pro «Vcißa^oi

dicebantur p e r l i c a e , sive í'a- i a n g a e , qtiibus onera a bain lis f e r e b a n t u r . Et sane f a c e do,

ctissimi v i r i s e n t e n l i a m a g i s , quam veterum p r o b a t u r .

AUBINGS •. Fej érit ő. w «

r t

, SIL

bin. A l b i n u s , i. substantivum, idem quod albarius, dealbator, Constantinus Imperator l e g , 't.

C. de excusat, artif.. A l b i n i , quos Kovwfjàç G r a c c i appellant,.

A l b i n u s , a l b a r i u s , qui calcc pura parietem allinit. V i d . Jos.

Laurentii Lucensis A m a l t h e a Onomas.tica. 4. Venet. 1708.

A L K A L I F I X U M ' V E G E T A B I L E : F övedéit Allô Kali v. Sós.

szarvú v. Sómócsing, Hamu-

zstr. geiierkíMnt>iöc£23cí ÖCtabíüfcM Snuqenfalj, ÍJ) öt a*

fcf)G — A l k a l i : S a l e x Salicor- nia paratum. A r a b i c u m sub- stantivum ,• constans ex articu- lo definito, a l , hic ; et nomi- ne s u b s t a n t i v o , K a l i , salio.or- n i a , v e i eius einis. Huic sirni- lia sunt vocabula Arabica : al- kermes, ( c o n f , K E R M E S ) a l g e b - ra , a l e m b i k , a l k o r a n , in qui- t u s aeque semper tantura arti- eulua e s t , al. Hine repeten- d u m , quod nunc apud erudi- t o s , K a l i , et A l k a l i , aequiva- leant. K a t i o denominationia e s t , quod sal h o c , sc. A l k a l i Fixum V e g e t a b i l e , in oris ma- ritimis , praesertim circa Ma- re K u b r u m , ex cineribus sali- corniae elixiuiatur. Nomencla- tura baec itaque est metony- mica , contineus p r o re conten- ta sumendo. C o n f . A C H A T E S .

#

) Rali (Haljon et Kiljon) : Gine-

res qui ex Salicornia , similibus-

quo combustis herbis confTciuo"

(23)

Latino Maçyaric 0 Germanicum. ig

4 w p L e x . Arab. Golii. A l k a l i , í l c r b a a l k a l i , vel cinerea ex iis, quibua vestes rnundant. Idem,

A l k a l i , est vox ab Arabians p e t i t a , quam tarnen Uli videri

= 'r possunt a Graecorura " « A o ç ^ d , quod est sal , sumpsissc mu- tuarn. Blancard L e x i c . Salienr- nia est Kali marini species, plu- rima cornua saisi saporis ha- i e n s . Idem. K a l i , est planta .

quae ad altitudinem trium cir- citer pedum e r e s e i t , si beneoo- l a t u r , w u l t u m se extendens, babetqueramos longo«, et rectos, tota planta babét saporem salis, ereseit In regionibus e a l i d i s , praesertim circa mare _rubrum, voeatur et A l k a l i , et interdum S a l i e o r n i a , ex cuius cineribus sal elicitur, ex quo v i t r u m , sa- po , etCa componitur. K a l i , et Alkali nomina sunt A r a b i c a . G.

Glaskraut. Idein.

A L L O C U R O Í T E S : Színeskedo, Sokszínű, Változószínu, 210 Icditoitl). — A U o c h r o i t e s , aXAo- y ^ o q c ; : V a r í e g g t u s , D i s c o l o r . G r a e c a n i c u m a d i e e t i v u m , sub- stantive p o s i t u m , s u b i p t e l l i - g e n d o Xi&o;, compositum ex

, a l i u s , et colo- r a t u s , q u o d a p i p o « , c o l o r . No- men et Omen habet.

* ) a K k ó y q o s q eontr, à K k d y ç x q ; Oui est alio c o l o r e , in quo co- lor subinde mutatur. Philox.

Discolor. Hedcr.

 L M A N D 1 N U S ; vid. S I L E X G R Á - N Á T O S N O B I L I S .

A L P Í N A , v i d . H U M U S A L P I N A . A L O M É N , V I T R I O L O M A L O -

MÉN : Timsó, Timsó Üvegcse.

SIfnmi. L i n n . G m . g e n . 68. 3.

A L O M É N B U T Y R A C E Ü M , VI- T R I O L O M A L U M E N B U T Ï R A - C E Ü M : Faj Timsó, Vaj Tim- só Üvegcse. Sergbutter. L i n n . G m . 68. sp. 6. — B u t y r a c e u m ; m e t a p b o r i c u m .

A L Ü M E N H A L O T R I C H Ü M : Haj- só Timsó. v i d . sub H A L Q T R I -

C i l U M , q u o d m e t a p h o r i c u m edt.

A L U M E N R O M Á N O M : Ttómai Timsó. vid. sub A H G 1 L L . R O - M A N A.

A L Ü M E N S O H I S T Ü M : Hasadó Timsó, vid. sub A R U E S . A L U - M I N A R . C O M M U N I S .

A L Ü M E N T E R R E Ü M : Timföld.

QRaunírbe, Linn. G m . A l . sp. 7.

t e r r c u m .

A L U M E N V I T R I O L O M , vid. VI- T R I O L O M A L Ü M E N .

A L Ü M I N A R I 3 N A T Í V A : Termék Timkö. vid. sub T E R R . A R G I L . L A G . P O R A .

A M A L G A M A A R G E N T I , v i d . H Y - D R A R G Y R U M A H G E N T A T Ü M » A M A R U M , V I T R I O L O M E P 3 0 -

MËN SË : Keserű, Epsomi Ü- vegese. îôtttetfûlo Scbroefetfau*

re SStttererbe, 3l(ptn ©Utfcbers f a l j . — A m a r u m , s u b i n t e l l i g e , sal. E p s o m e n s e , d e r i v a t u m a b Epsom , c o g n o m i n e pagi in An-

g l i a , ubi tnermae s u n t , et s a l amarum etiam paratur.

*) Ëpsom , Epsham, Thermae Ebes- liamonsei, ist nur ein D o r f , in der Grafschaft S u r r e y , in Eng«

l a n d , 14 Meilen von L o n d o n , und wegen der mineralischen W a s s e r sehr berühmt. — Man hat auch ein bekanntes S a l z , welches aus diesen minerali- schen Wassern gezogen, und bey uns das Englische Purgir- salz genennt wird. Bübn, A M A Z O N I U S , vid. F E L D S P A T H .

A M A Z 0 N 1 Ü S .

A M B R A Á M B R O S I A C A : Illato*

Méz. vid. sub A M B R A G R Ï - S E A . — A m b r a : M e l , Amba- rum. Depravatum ex A r a b i c o , ambar , m e l , bitumen odoris svayissimi Indiae O r i e n t á l i s . Nomen hoc inde s o r t i e b a t u r , quia initio m o l l e , viscosum e s t , postea i i t d u r i u s , et f r a - g r a n s . Nomenclatura metapho- r i e a . A m b r o s í á c a , oCpfíqociax^, F r a g r a n s . Graecum a d i e c t i v u m -

d e r i v a t u m a b ccpßq oc.cc, i m . m o r t a l i t a s , quod ex « pr.

(24)

e lexicon Miner alogicum. Etymologlcum

«t ß f s f ä ; , m o r t a l i s , p eupho- nise eaatsa interpotito , com- pouitur. Poé'tae dii« trîbuunt ri» dftß^aeiKf, propter iiicredi- biletu f r j g r a n t i a m , expetifam.

Ad bane aeeedere huius fossi- i i i odorem ipso nomine signi- fie i r e rolue runt nomenclatores,

» e t a p h o r i c e loeuti.

A i e 1. I , « , Ambra , in dem mitt- l e m [.steine , Ambsr . A m b e r , Ambra, Arabrnm. Per«. Amber, Ist aus dem Arab. Ambar, und hemmt eigentlich dem wohlrie- chenden Erdharze z u , weiches aus Ostindien zu uns gebracht wird. Skinner und Eckard glau- ben, dass der Bernstein ursprüu- i!li< h dipîcn Namen geführt, und dass folglich dieses W o r t eus dem Deutschen anbernen , anbrennen, entstanden ser- Al- lein es wird sieh wohl nicht er«

weisen lassen, dass Ambra im Peutschen iehmals für Bernstein gebraucht worden, und wenn solches in den mittlem Zeiten in auswärtigen Ländern gesche- hen , so ist diese Verwechse- lung der Unwissenheit zu zu- schreiben , welche hey der da- mabligea geringen Kcntniis der Natur, und sehr eingeschränk- te» Gemeinschaft mit fremden entlegenen Gegenden leicht be- greiiieh wird, indessen rühret es doch von dieser Verwechse- lung her, dass der Bernstein her den Franzosen , Italienern, F.»»'ändern , u,s. f, noch heut

«u Tage gelber Ambra genennt w ' r d , zum Unterschiede von dem eigentlichen wahren Am- b r a , welcher bey ihnen grauer Ambra helsst. Lex. Arab.Gol.

Arobarj Mel, Amharum. Esper JWi». P. ÎA5. Ambra grisea. — Anfangs weich, und k l e b r i g , dann fester, und erhält hierauf seinen eigenthiimlichon Geruch.

Widenman Min. p. 643. Der Amber wird gewShnlich ganz weich , und klebrig gefunden.

Ambeosiaeus: Ex Ambrosia. Plin, 14, 3- Amhrnilaea vitii. Rinne.

Lex.Ambrosia, est herba quae- dam Bolrys (Linn, Chenopodi- Botryi) dicta, »b « pr. et

ß^T0q< mortalis',*; interposito vocalitatis gratin. Poëtae diis tribuunt TV» apßfOff/aV, pro . pter incredibilem f r a g r a n t i a m , expetitam. A d hanc acee'dcre hu- jus piantae odorem ipsomomine significare voluerunt v e t e r c s . — Tota planta habet odorem sua- u e m , s n p o r e m aroinaticum, ali- quantulum amarum, sed gratum, colitur in hortis. G. 7rauben- kraut, Ambrosia, ä p ß g o a i a , latino immortalis d i c i t i i r , e x « - , pr, et ß^OTOq, m o r t a l i s , vol quia mortaies earn non come- (innt, vei quia qui comedcront cffîccrentur immortales. Sod p jnlerponitur ad cuphoniam. Ea- buiae fuerunt ambrósiam esse Deorum cibtim, nectarquc po- tionem : unde Ovid. 1. de Ponto, El. l i t Nectar et a m b r o s i a m , Jatices , cpulasque Dfcorum,

Graeoitameriinterdumid discrl- men negligunt. Nam et ambro- siam pro nectare , et VeJtraç pro ambrosia ponunt ; u t Ana- xandridis Sapphus, e t A l c m a n i s l o c i s comprobat Athenaefus 1. 2.

pag. 39. edit. Commel. Idem jnonet Euststhius in II. «.pag.

160, edit. Bom. ubi et x-ocis ntriusque etymon popit. -Al1' ßqeaftal quidem dici putat ab a çs^tikm, et ßgoroq, mt,rta.

I i s , quia nüllus cam habet mor- talis , inserto ft aut ß u t in alii« multis, Cic, 1. I . T u s c . ,c 16., Non enim ambrosia D e o s ,

aut nectarelactari a r b i t r e r . Dioscorides scribit ambrosiam Vocari Romanis caprum sylvati- cum , aliis bhtryn , aliis apium rusticum. plin. 2 7 , 4 , herbam esse scribit, odorc n o n i n i u e u n - do , vagi nominis , et circa va- rias hcrbas fluetuantem. Am- brosia alendus , prov. a Cicero- ne dictum, 1 , 2 . de Orat, c, 57.

de e o , qui v e i immortalitatc dignus, vel Diis ipsis .aequan«

dus esse videatur,

AMBR V RRISEA . ELECTRUM

O F A C U M T E N AX : Szürke

* Méz , Ragadós setét Napded, 5tmí>cry <2Jtöu«r <Hm6«r, L i n n G . m.

(25)

Latino Maçyaric 0 Germanicum. ig

g e n . 7 4 . s p . I . A m b r a m a r i t i m a ,

« . a m b r o s i o c a , ß. v u l g a t i o r . — G r i s e a F u s c a . P e r e g r i n u m , a G a l i i e o , g r i s , ' g r i s e , a d j . g r a u . E l e c t r u m , v i d e s t a t i m s u b A M - B R A L U T E A .

• A M B R A L U T E A , E L E C T R U M , S U C C I N U M : Sárga Wz, Nap- ded, Léből való, Nedvi, Méz- ga• Lé - Napded. SSrrtíjíein /

2tgtS«ttt. — F . l e c t r u m , jjAexr^ov : S o l a r e , "Soli s i m i l e . G r a e c u m a d i e c t i v u r n , s u b s t a n t i v i l o c o p o s î t u m , s u b i n t e l l i g e n d o , f o s - s i l e , d e r i v a t u n i a b jj'Xifxvoç, s o l . H i c p r o p r i o i n t e U i g U u r s u b h o e n o m i n e g e m m a i l i a e x r é s i n a n a t a , q u a e i a m B o m e r i e i s t e m - p o r i b u s n o t a f u i t , et. b o d i e e l e - C t r i e i t a t i s d e n o m i n a t i o n ! a n - s a m d é d î t . H o c i d e m v o e a b u - l u m s i g n i f i c a t e t m e t a l l u m , v i d . A U R . N A T . E L E C T R U M . R a t i o d e n o m i n a t i o n i s e s t m e - t a p h o r a . S u c c i n u m : Q u o d e x s v i c c o n a t u m e s t ; S u c e i n e u m . L a t i n u m a d i e c t i v u r n , s u b s t a n - t i v e p o s i t u m , s u b i n t e l l i g e n d o , f o s s i l e , d e r i v a t u m a s u b s t a n t i - v o , 8UCCUS , a d m o d u m , u t : s a - l i n u s , m a r i n u s , e t m u l t a a l i a . N a s c i t u r u t g u m m i in c e r a s i s .

*) V o s s , ' E l e c t r u m , |XSXT(WV, q u o d r e f e r a t fulgorem solis, qui Grae- ce tfbeXTOS , n, p . u t Bccmannus ccnset ab j j j j T l 1 h. e . I u c i f e r , unde J7A1OÇ dérivât. A l i a s lia.

r u m v o c u m originationes vide a p u d c t y m o l o g i c i auctorem. Por- r o electrum non uno apud Au- ctorcs modó accipitur. Nam i n . terdum idem e s t , quod succi- num , h. e. succus desudans ex arboribus p i n e i s , eâ r a t i o n e , qua c u e r a s i s gummi fluit, pau- latim indurescens, Hino O v i d . 4. Met. F a b . I t t . Inde fluunt la- crymae , stillataque sole riges- cunt. D e ramis electra n o v i s , quae l u c i d u s amnis > e x c i p i t , e t nuribus mittit gestanda L a t i n i s v, A l t e r a m sígniíicationem indica

hie Plinii locus 1. 30. e. 4. v i d . sub AUH, N A T . E L E C T H U M .

l i e d er. ijXsxTfoV . S u c c i n u m , electrum. 2. Metallum ex auro c t a r g e n t o conflatum. G c s n . E l e - ctrum , ffAsxrçoV. Duo significati P r i m o Succinum , ilia ex résina g e m m a , de qua iam Homericis tcmporibus innotuisse videtur.

E q u i d c m non dubito, quin sphae- r u l a s c x h o c electro conserlas in- t e l l e x c r i t H o m c r u s , Odyss. O ,

459, uhi de monili aurco a i t s p t r à ci" î f h m r t ç o i a r i , s ' f ç r o . E t Odyss, S , 295. ubi Jaurfat

óepot xçÙGtot, êtexTfoitrit, f t Ç p o o » , 1îsX'OV <5ç. Quod ad- dit -liéXioV œ ç , ad etymon v i d e - tur r e s p i c c r e , et cognationem, illam cum Sole , quae Graecia ijXfUTOÇ e s t , de q u a s t a t i m au"

diemus Plinium 3 7 , 2 Phaëton*

tis f u l m i u e icti sorores (Helia- des et ipsae a Sole dictae)fletu mutatas in arbores populos, la- crimls omnibus annis fundere iuxta Eridan um amnem , quem P a d u m vocamus: et e l e c t r u m a p p e l l a t u m , quoniam Sol v o r i - tatus sit E l e c t o r , plurîmi p o é - táé dixere — Quod esse falsum.

Italiae testimonio «— Post l o n - gum deinde rccensum varia rum de electro f a b u l a r u m , p e r g i t c . 3, Certum est gigni in Insulis Septemtrionalis O c e a n i , et a Germanis appollari G l c s s u m . — Nascitur autem de lluente medul- la pinei generis a r b o r i b u s u t gummi in cerasis, résina pinis

— cum intumescens aestus rapuit ex I n s u l i s , certe in littora expel- li tur — quod arboris suceum pris- ci nostri credidore , ob id succi- num appeliani.es — Pado adne- x a e f a b u l a e videtur causa, hodie-

• queTranspadanorum agrestibus fneminis mon:lîum vice gestanti- b u s , maxime decoris gratia, sed et m e d i c i n á é , quando tonsillis v i d e t u r r e s i s t e r e , e t f a u c i n m v i , tiis. .— S u b Neronc tanta copia invecta , u t retia arcendis feris podium protegentia succino no- darentur •— totusque unius dici apparatus esset e Succino. ' Li- quidum primo d c s t i l l a r c , argu- m en to sunt quaedam inius trans-

Hivatkozások

Outline

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Führe mich Zurück nur, denn ich brenne vor Begierde, Zu sehn, für welche neue nützliche Jdee sich auf der konservierten Erde Mein hoffend Herz begeistern

send ein Mann mit einem Rosenslengel in der Rechten, unten eine Rose. Auf dem Schild eine Freiherrnkrone. Das andere: geviertet. Thurm auf gr. Balken getheilt, oben, von und G. ,

10 Der Weg auf den Vogelberg, den Liam und Padraic ausgewahlt habén, um sich auf den Fliegenden Berg vorzubereiten, ist ebenfalls eine Pilgerroute: Die unter dem Gipfel

Der Rosenkranz als eine Andacht und Organisation, die das Individuelle mit dem Gemeinschaftlichen und das Lokale mit dem Internationalen auf spe- zifische Weise miteinander mischt,

dischen Studenten - darunter auch diese Personen, welche später in der Pester evangelischen Gemeinde eine fuhrende Rolle spiel- ten - mussten in der Tat strebsam sein, denn nach

Na gut, wenn wir (darben), aber unsere Nachbarn, die Schlechten, fangen wahrscheinlich an, panisch zu werden, sehr hungrig zu sein, scheint es.. Diese fangen bald an

Nachdem er das gesagt hatte, ließ er das schwarze Lamm schnell los. Da tat sich unter ihm die Erde auf, eine gewaltige Flut brach hervor, und ehe man mit den Augen zwinkerte, war

So wäre denn der ideale politische Beschluß: — eine Synthese aus jenen Willensentscheidungen der Individuen, welche nach dem Prinzip des Verzichtes auf das subjektiv Minder

(Da auf die zum .himmel aufwachsende pflanze das fallen tief in die erde hinein folgt, habe ich alle die Varianten des fallens in die erde hier eingereiht, die nicht zu nr..

In Michelsberg nun ist vermuthlich bald nach Ottos Tod noch unter dem Abt Hermann (1123—1147), welcher Gedenkfeiern für Otto anordnete, und auf dessen Veranlassung, eine Denkschrift

pis Vulgaris. Ni- trat um.. Cuprum j$|Ochräceum Rubrum.. Nyresteeri; Nephrites Vulga. tum Miner alisatum Album.. Stibium Mineralisatum Gri- monium Mineralisatum Gr!. seum

W IEN , Reformation in Siebenbürgen: Aktuelle Forschungen und Desiderate am Beispiel der Predigten Damasus Dürrs und der Synodalprotokolle der Evangelischen Superintendentur

Berde Áron 1847-ben megjelent Légtüneménytan s a két Magyarhon égaljviszonyai s ezek befolyása a növényekre és állatokra című korszakalkotó művét, mint a második legjobb

Analysiert man die Zustände in der Umgebung, die infolge der Wirkung von extrem hohen Drücken von dem elektrischen Feld auf den IsolierstotT (Polyäthylen, Epoxyd. Silikon)

Die zwei Frauennamen auf dem Dynna-Stein – Gunnvor und Astrid – waren oft verwendete Namen und geben keinen Anhaltspunkt auf die Familie, oder auf die Sippe, es kann jedoch

Oxydation der Eisen(II)-Ionen mit Ammoniumperoxydisulfat Zunächst untersuchten wir, welche Wärme änderung durch Oxydation von 0-20 mg Eisen(II)-Ionen

In einem früheren Abschnitt dieser Art der Überprüfung der Übungen erhielt jeder bei der Zuteilung der Aufgabe auch ein Formular, auf dem ange- gelwn war,

Serner: Vermittlung lexikalischer Kenntnisse unter dem Aspekt der Fertig- keitsentwicklung auf der Grundlage der Wortschatzarbeit mit semantisch kombinierten

Das Werben der Teilungsmächte um die Sympathien der Polen im Krieg, weckte unter den polnischen Bevölkerungen Hoffnungen auf politische Konzessionen, welche von

Schwartz Elemér: A hazai bajor nyelvjárások egy-két hangtani problémájáról (1. évi folyam). Az epithe- tikus t, a milyen' pl. Az r hang vokalizálódását pl. erde helyett

Marie Noel-t az a Henri Bremond fedezte fel, aki a modem francia kritikusok között nemcsak ~ leg- fogékonyabb elme, de a legköItőibb lelkialkat is. Erde- mes sorait idézem. mert a

»Wenn man sich am Abend endgültig entschlossen zu haben scheint, zu Hause zu bleiben, den H ausrock angezogen hat, nach dein N achtm ahl beim beleuchteten Tische

Mein Ziel ist es herauszufinden, für wie wichtig Sportlehrer und Trainer die Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten in Bezug auf eine adäquate Kommunikation halten, und welche