B a r á t s á g i, e g y ü t t m ű k ö d é si és k ö l c s ö n ös segély- n y ú j t á si szerződés a M a g y ar k ö z t á r s a s ág és a Szocialista S z o v j et K ö z t á r s a s á g ok Szövetsége k ö z ö tt

Teljes szövegt

(1)

B a r á t s á g i , e g y ü t t m ű k ö d é s i és k ö l c s ö n ö s segély- n y ú j t á s i szerződés a M a g y a r k ö z t á r s a s á g és a Szocialista S z o v j e t K ö z t á r s a s á g o k Szövetsége k ö z ö t t

A felszabadulás óta munkában eltöltött három kemény esztendő után sorsának új fordulójához érkezett Magyarország. Száz év előtti, akkor megszakadt, — ma beteljesült reményeink szinte jelképesen időszerű igére- tét emelkedett lélekkel fogadja a hazának minden hű fia. Centenáris ünnepünk nagy- szerű ajándéka — nemzeti létünk, önálló- ságunk és szabadságunk biztosítéka az elmúlt hetek történelmi eseménye: barátsági, együtt- működési és kölcsönös segélynyújtási szerző- dést kötöttünk a Szovjetunióval, — eddig is barátunkkal és szabadítónkkal, a világ demo- kratikus haladásának élén járó legnagyobb hatalmával.

A külpolitikai szerződések régentői meg- szokott, gyakran belső tartalom nélküli soro- zatában a moszkvai szerződés határkő egy végzetes mult és felemelő biztatás egy sóvá- rogva várt jövendő felé. Pecsétet üt az ország demokratikus berendezkedésének megszilárdí- tására, elismerése ennek és jogot ád egy tisz- tultabb világnézetű, valóban félelemnélküli élet igényeire.

Három év előtt még romokban jártunk,

— de a magyar nép szolgasága nemcsak ott mutatkozott és nemcsak Voronyezsnél kezdő- dött. Századok óta nem volt mellettünk nagy- hatalom, amelyik ne nyitotta volna ki kezét földünk kincseire és népünk lelkére. Az utolsó századokban a német és osztrák ura- lom könnyű zsákmánya voltunk, politikai elszigeteltségben és egy elmaradt belső tár- sadalmi rend ósdi korlátai között. Száz év előtt, az 1848—49-es szabadságharcban még- egyszer megpróbálkoztunk e korlátok széttöré- sével. Két nagyhatalom, két zsarnokság had- serege szövetkezett, hogy leverje a magyar

szabadságot. A szolgaság folytatódott tovább az első és második világháború esztelen vér- áldozatáig mások érdekében, idegen célokért.

Ma saját érdekünkért élhetünk, — önálló magyar céljaink vannak. Ezen az uton kerül- tünk baráti kapcsolatba szomszédos társaink- kal, a dunai táj hasonló sorsra rendelt népei- vel. A főuralom fölöttünk mesterségesen szí- totta az ellentéteket. Mindnyájan lakoltunk érte. Most baráti kezet nyújtva egymásnak közös eszmények szerint kívánjuk rendezni népi életünket.

Szomszédainkkal már kötött baráti szer- ződések legnagyszerübbike a szovjet—

magyar szerződés. Szilárd biztosíték bármi- fajta formában újjáélesztett imperialista külső szándék, vagy reakciós belső kísérlettel szemben. Biztosíték és katonai védelem bé- kénk és függetlenségünk számára erőszakos támadás ellenében.

A Szovjetunió félre nem érthetően áll őrt a béke arcvonalán, katonai ereje ennek érde- kében a legerősebb a világon. Megtisztelte- tést és megnyugtatást jelent ehhez a nemze- tek közötti védelmi rendszerhez tartozhatni.

De ez egyben kötelezettség is. A két- oldalú szerződéssel magunk is késznek nyilat- koztunk katonai erőnket szükség esetén — a béke érdekében felvonultatni.

A magyar honvédség átérzi e szerződés és a hasonló szellemben kötött többi szerző- dés értelmét és jelentőségét. Büszkén vál- lalja, hogy ereje teljéből mindent megtesz a vállalt kötelezettség előkészítésére a béke érdekében.

*

101

(2)

Kölcsönös megértés és szivélyesség lég- körében lefolyt előkészítő tárgyalás után

1948 február 18-án Moszkvában ünnepélyes keretek között a Magyar köztársaság Elnöké- nek megbízásából Dinnyés Lajos miniszter- elnök, — a Szovjetunió Legfelső Tanácsa El- nökségének megbízásából pedig Molotov, a Szovjetunió helyettes miniszterelnöke a kö- vetkező szerződést írták alá:

. A Magyar K ö z t á r s a s á g . E l n ö k e és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége Legfelső T a n á c s á n a k Elnöksége a Magyarország és a Szovjet- U n i ó közötti baráti viszony továbbfejlesztése céljából vezérelve, a b b a n a meggyőződésben, hogy a Magyarország és a Szovjet-Unió népei között a jószomszédi viszony, az e g y ü t t m ű k ö d é s és a barátság megerősítése meg- felel e népek létérdekeinek és legalkalmasabb m ó d o n fogja e l ő m o z d í t a n i m i n d k é t á l l a m gazdasági fejlődését,

kifejezésre juttatva az együttműködésre i r á n y u l ó m e g i n g a t h a t a t l a n törekvésüket az általános béke és biztonság megszilárdítása érdekében, az Egyesült Nemzetek Szervezete céljainak és vallott elveinek megfelelően,

elhatározták, hogy ebből a célból a jelen szerződést m e g k ö t i k és m e g h a t a l m a z o t t a k k é n t k i j e l ö l i k : a M a g y a r Köztársaság E l n ö k e D i n n y é s Lajost, a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége Legfelső T a n á c s á n a k Elnöksége Molotov Vjacscszláv Mihajloviesot, a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége minisztertanácsának helyettes elnökét és k ü l ü g y m i n i s z t e r t , a k i k j ó és kellő a l a k b a n talált m e g h a t a l m a z á s a i k kicserélése u t á n az a l á b b i a k b a n á l l a p o d t a k meg:

1. A Magas Szerződő Felek kötelezik m a g u k a t , hogy együttesen igénybe vesznek m i n d e n rendelkezésükre álló eszközt arra, hogy kiküszö- b ö l j é k b á r m i n ő , Németország vagy b á r m e l y m á s vele közvetlenül, vagy a k á r m i l y e n egyéb f o r m á b a n szövetkezeti állani részéről megismétlődő t á m a d á s veszélyét.

A Magas Szerződő Felek megerősítik abbeli s z á n d é k u k a t , hogy a leg- őszintébben résztvesznek a népek békéjének és b i z t o n s á g á n a k fenntartá- sára i r á n y u l ó m i n d e n nemzetközi a k c i ó b a n és teljes mértékben közre- m ű k ö d n e k e magasztos feladatok teljesítésében.

2. A b b a n az esetben, h a a Magas Szerződő Felek egyike h á b o r ú b a s o d r ó d n é k a t á m a d ó p o l i t i k á j u k felújítását megkísérlő Németországgal vagy olyan á l l a m m a l , amely Németországgal együttesen E u r ó p á b a n t á m a d ó cselekményben vett részt, vagy b á r m e l y m á s á l l a m m a l , amely közvetlenül, vagy b á r m i n ő m á s f o r m á b a n t á m a d ó politika céljára Német- országgal szövetkeznék, a m á s i k Magas Szerződő Fél m i n d e n rendelke- zésére á l l ó eszközzel h a l a d é k t a l a n u l k a t o n a i segítséget n y ú j t a h á b o r ú b a sodort Szerződő F é l n e k .

A jelen szerződés megvalósítása összhangban lesz az Egyesült Nem- zetek Szervezete a l a p o k m á n y á n a k elveivel.

3. A Magas Szerződő Felek m i n d e g y i k e kötelezi m a g á t , hogy n e m köt semmiféle szövetséget és nem vesz részt semmiféle szövetkezésben, v a l a m i n t olyan a k c i ó b a n vagy intézkedésekben, amelyek a m á s i k Magas Szerződő Fél ellen i r á n y u l n a k .

4. A Magas Szerződő Felek tanácskozni f o g n a k egymással m i n d e n fontos, m i n d k é t ország érdekeit érintő nemzetközi kérdésben.

102

(3)

5. A Magas Szerződő Felek megerősítik elhatározásukat, amely szerint a barátság és az e g y ü t t m ű k ö d é s szellemében fognak eljárni a Magyarország és a Szovjet-Unió közötti gazdasági és k u l t u r á l i s kapcso- latok további fejlesztése és megszilárdítása érdekében;

kölcsönösen figyelemben tartván függetlenségüknek, á l l a m i szuvere- n i t á s u k n a k és a m á s i k á l l a m belső ügyeibe való be n e m a v a t k o z á s n a k elveit.

(». Ez a szerződés életbelépésének n a p j á t ó l . s z á m í t v a húsz évig m a r a d érvényben. H a a Magas Szerződő Felek valamelyike ezen időszak lejárta előtt egy évvel n e m n y i l v á n í t j a ki a szerződés f e l m o n d á s á r a i r á n y u l ó kívánságát, az érvényben m a r a d a következő öt évre és a z u t á n is mind- addig, míg a Magas Szerződő felek egyike egy évvel az u j a b b ötéves idő- szak letelte előtt írásban előre n e m közli, hogy a szerződést meg a k a r j a szüntetni.

A jelen szerződést a lehető legrövidebb i d ő n belül meg kell erősíteni és a megerősítő o k i r a t o k n a k Budapesten m i e l ő b b eszközlendő kicserélése n a p j á n lép életbe.

Fentiek hiteléül a m e g h a t a l m a z o t t a k a jelen szerződést a l á í r t á k , kéz- jegyükkel ellátták.

Kelt M o s z k v á b a n , 11148. évi f e b r u á r h ő 18. n a p j á n k é t — k é t magyar- és orosznyelvű p é l d á n y b a n azzal, hogy m i n d a két szöveg e g y f o r m á n hiteles

A Magyar Köztársaság e l n ö k é n e k megbízásából:

D I N N Y É S .

A Szocialista Szovjet Köz- társaságok Szövetsége Leg- felső Tanácsa Elnökségének

m e g h a t a l m a z á s á b ó l : V. M O L O T O V .

103

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :