Dissertatio inauguralis medica de Haematemesi ...

Teljes szövegt

(1)

D i s s e r t a t i o

inauguralis medica

de

Haematemesi

quam

consensu et auctoritate

Magniiici Domini Praesidis

nec non

Inclytae Facultatia Medicae

pro

Doctor is gr adu rite consequendo

in

alma ac celeberrima

Regia Scientiarum Universitate Hungarica

publicae disquisition!

submittit

Alexander St ephanus Stainer

3 Hungarus Sátor-Allya-Ujhelyino-Zempléniensis.

Theses adnexae publice defendentur in palatio Univ, majori die Julii 1834.

P e s t i n i , (l'

e

.

T y p i s T r a f t n e r - K á r o I y i a li;í s.

(2)
(3)

I L L U S T R I S S I M O DOMINO

A N T O N I O

E COMITIBUS

M A J L Á T H

DE SZÉKHELY,

SACRAE C A E S A R E A E E T REGIO-APOSTOLÎCAE MA»

JESTATIS C A M E R A R I O , A D E X C E L S A M C A M E R A M U N I V E R S A L E M A U L I C A M CONSILIARIO A U L I C O ,

NEC NON I N C L Y T I COMITATUS ZEMPLÉNIENSIS SUPREMO COMITI. e t c .

(4)

VI KO

SCIENT! A j H U M AN TT A T E , BENEVOLENTIA AEQUE I N S I G N I ,

PIUNCIIM E T P A T R I A E CHARO, PATRONQ ET U A U T O R I SUO BENÏGNÏSSÏIIÎO,

I N

SEMPITERNUiM G 11 A T t AN I M I , ET

P R O P U N D I S S Ï M A E V E N E R A T I O N IS P10N08 HAS LABOR UM SU OR UM PIUMITIAS

U K V U V E T

AITTOU,

(5)

D E F I N I T I O M O R B L

H a e m a t e m e s i s illám Profluvii cruenti (Apoke- uoseos) speciem désignât, sub qua sanguis ex ven- triculo, partibusque contiguis ortum ducens, nunc coagulatus, e t a t e r , nunc— attamen rarius — fluidus, et laete rubens, sincerus, vel peregrinis remixtus, vomitu, ac saepe simul alvo rejicitur.

D e n o m i n a t i o n e s rnorbi hujus diversae apud diversos inveniuntur Auctores, uti : Vomitus cruenlus;

Gastrorrhagia ; Oesophagorrhagia ; Melaena ; Morbus Hippocratis niger ; Fluxus spleniticus ; Fluxus hepa- ticus; — Hung. Vér hány ás ; — Germ. Blutbrechen \ Schwarze Krankheit ; Blutung des Magens und Darm~

hana.lt; — Gall. Hématémèse ; Vomissement de Sang;

— Angl. Vomiting of Blood; — Ital. vomilo cruento;

vomito de saiigve.

Sanguinem in haematemesi, sicut praemissa defi- nitio indicat, vasa sanguifera ventriculi, etvicinorum organorum hepatis utpote, lienis, pancreatis, intesti- norumve tenuiuin suppeditant, qui passim ingestis:

aliinéntis, potulentis, inedicamentis, vel vero bile,

muco, saliva, aliisque inquilinis mixtus depreheaditur

humoribus ; exterminari adeoque nierentur omnes illi

casus, in quibus homines sanguinem ex ore, aut na-

ribus scaturientem, ac sub somno in ventriculum de-

latum, vel in vicem nutrimeuti asstuutmu, vel etiam

(6)

( 6 )

ut simularent morbum, ©xtrinsecus ventrículo obla- tum per oosophagum regurgitant.

F A T A .

Etsi baeniatemesis ad morbos rarius obvios perti- peat, nihilose'cius tamen Médicorum eruditissimorum aevi tain antiqui, quam et recentioris, disquisitioni- bus gloriatnr. Jam in operibus

HIPPOCRATIS

occurrit mentio ejus, locis diversis, cumprimis in übro lldo de morbisi

ARETAERS

, et

AGEXANPEU TRALMANM"

describuht hunç morbum in connubio cum haemoptysi, sub nomine : r e j e c t i o n is s a n g u i n i s , Multa exstàntexempla iU'uisdescrípta in A c t i s Nat. Cur.;

In operibus

BPNETI, FER. PI.ATEK, HENR. AR-HEERS,

LANGII.

Imprimis autem conatibus celeberrimorum vi-

rprutn

MORGAGNI, FRIR. HOFFMANN,

et G. E,

STAHE

in açceptis referendas hpbejnus notiones de indole hae- inorrhagiae hujus claviores ; cum descriptiones aucto- ruin, cumprimis antiquiorum, singular! in res miras, ac inconsvetas amore abreptorum vanis ultra vagantis phantasipe figmentis, defoedatae utplurimum occur-

• raut.;., magna itaque in dijudicatione observationum ab illis aUegataruin, cum cautela utendum, ut vera, a falsis discerui queant. Analysis critica si alicubi—•

bip pecessaria.

: D I V T ; S 1 0 . . .

Juxta solitum divisipnum sebolasticarum modum

baematemesis in p r i m a r i a in et s e c u n d a r i a m ;

i d i o p a ' t h i c a m , s y m p t o m a t i c a m e t c o n s e n -

s u a l e m ; i n a c u t a m et ç hr o n i e a m ; s por a d i-

paip et e p i d e m i a m ; s i i u p l i c e m et c o m p l ü

c a t am dîstingyi pot prit.

(7)

c 7 )

Longe majoris utilitatis practicae est divisio Cel.

PiNEii quinqiie haematemeseos varietates statiientis, nimirum: c o n s t i t u t i o n a l e m , f o r t u i t a m , v i- c a r i a m , c r i t i c a m . et s p la n c h n i cam.

C o n s t i t u t i o n a l ! s (habitualis) haemutcmesis appellatiir illa, quam sola dispositio morbosa, — A constitutione seuhabitu corporis individual», peculiar!

nirniratn ejus fabrica depcndens — provocat, nulla sensibus perceptibili causa sùbversante. Morbosa talis dispositio, vel a connata totius compagis organioae debilitate, vel e contrario a viiium vitaliuni excessu, sanguinis abundantia, et exsuperante systematis ar- teriosi energia , ortuin ducere potest. Coinplures ad- ducuntur a diversis Auctoribus bistoriae baeuintcme- seos talis habitualis, attentione quam dignissimae, ex bis unain aliamve in medium pvoferre liceat :

LANGUIS

adfert casum feminae, temperamente sang'uineo, ha- bitu plethprico instructae, quae spatio viginti anno*

rum, vomi ta cruentbde.terniinatis epochis, sine pro- drortiis subito ingruente, delinebatnr. Omnes.arlis co- natus profluviuin hocce sistendi, aut eradjeandi, va*

letudinem feminae — secus pptatissiuiam — in magna conjecere discrimina. Idem auctor adnotavit casum Monialis quinquagesimum octavuin aetatis annum ad- tingentis . quae intégra durante vita, quotannis hae- matemesi, praecedente tussicula, et hypochondriorum dolore, absque tamen febri manifesta corripiebattir, cruorem aterriniuin fundens. — Matróna quinquagena- ria Amstelodaniensis — narrât

HOFFMANN

—• prius spatio octo annorum epistaxi vexata, omni menseanto flux uni cataineniorum coinparere, et usquç plenariaiu eorum eruptionem perdurare sveta, ejapso vero hoc

"-—tempore cessante epistaxi, sex annis haemoptysi der j tenta, naturae et decursus ejusdem, qua rursus ces-

sante corripitur vomitu cruento , menstruum fiuxui»

fonstanter praecedente 4 Individuum de reliquo erat

(8)

( 8 )

plethoricttin, victu lautiori, et vitae sedentariae ob.

noxium. (Hoffm. Med. nat. Tom. IV.)

Adnotatione dignum esse censeo, memorabile et a paucis solumhucusque descriptum symptoma. haema- temesis constitutional ; dicunt nimirum observatores l i n g V am singulari metamorphosi durante morbi hu.

jus insultu subjici, qua organon hoc a meditullio usque apicem adspectnm vitri rnbicundi, vel similitu.

dine exactiore gelatinae cruentae adquirit; protube- rantiae, et eminentiae papilläres sensim disparent, et superior ejus superficies nitore ac pelluciditate vitrea instruitur, qua fit, ut caro muscularis caeruleo-rubi- cunda in profunditatc unius in circa lineae cernatur;

peculiaris hie lingvae status sensim sensimqne rursus dispavet, durante autem illo sensus gustus parum so- Vummodo a norma abludit, licet adpetentia cibi utplu- rimum nimium pvostrata esse soleat, aegev tantum singularem sensum adhaesionis accusat, dum fingva cum aliis vicinis partibus in contactuin venit.

Haematemesim f o r t u i t a r n appellat Cel. Auctor illam, quam diversisjfimae causae occasiouales (inAe- tiologia uberius elucubrandae) hominem ex imprpviso

invadentes, provocant; cum autem diversissimae po- tentiae nocentes, quaruin actioni mortales difficiliime se subtrahere valent, morbo provocando pares sint, patet hinc hanc haeniat. speciem uberrimam esse, Sic copiosissimae exstant históriáé vomitus cruenti, per vehementes animi motus: iram, tristitinm, per sup-

pressum menstruorum fluxum, per Iaesiones mechu- nicas, regionem scrobiculi cordis imprimis ferientes, per substantias irritantes, acres, caosticas, venena- tas, sub litulo drasticorum, emmenagogorum, foetum

pellentium exhibitas— inducti.

V i c a r i a nuncupatur iliahaomatemesis , quae si-

lentem aliquam haemorrhagiam exoipit, vices quasi

ejus agens, Uarior haec movbi varietas, communitcr

(9)

( 9 )

c a t a m e n i o r u m d e f e c t u m , n o n n u n q u a m t a r n e n e t h a e - m o r r h o i d c s , a l i a q u e h a b i t u a l i a p r o f l u v i a c r u e n t a s i - l e n t i a , s u p p l e t . .

C r i t i c a a u d i t h a e m a t e m e s i s , q u a e — s a l u t a r i s a u t o c r a t i a e n a t u r a e e f f e c t u s — m o r b o r u m a c u t o r u m r a - r i s s i m i s i n c a s l b u s j u d i c i u m c o n s t i t u i t . M a g n a e a u c t o - r i t a t i s v i r i u t i ETTMÜLLEU, PROSPER ALPINUS, PORTAL t e s t a n t u r , s e c r i s e s t a l e s c r u e n t a s o b s e r v a s s e , q u o d m i n i m e i n d u b i u m v o c a r e a u d e m u s , p e r p e n d e n t e s , v e n - t r i c u l u m , e t t u b u m i n t e s t i n a l e m c o n s y e t i s s i i n a m e v a - c u a t i o n u m c r i t i c a r u m s e d e m c o n s t i t u e r e .

S p l a n c h n i c a d e n i q u e d i c i t u r PINELO i l i a h a e - m a t e m e s i s , c u j u s c a u s a i n m o r b o s a a d f e c t i o n e o r g a n o - r u m q u o r u n d a m a b d o m i n a l i u m , h e p a t i s u t p o t c , l i c n i s , p a n c r e a t i s r a d i c a t u r . P l u r i m i m e l a e n a e c a s u s h u e r e f e - r e n d i e r u n t , d e q u a a l i o l o c o u b e r i u s d i s s e r t u r i s u m u s

R e s p e c t u c h a r a c t e r i s p r a e e u n t e G. 12. STAHL d i s p e s c i t u r h a e m a t e m e s i è i n a c t i v a m e t p a s s i v a m , v e l s e c u n d u m REIL e t HAASE , c u m s y n o c h a e t p a r a l y s i .

A c t i v a , c u m s y n o c h a , v e l j u x t a i n c i t a b i l i s t a s h y p e r s t h e n i c a d i c e n d a e r i t h a e m a t . u b i v i t a l i t a s s a n g u i n i s , p o t o n t i i s s t i m u l a n t i b u s a d a u g e t u r , i t a u t s a n g u i s s i c u t e x a l i i s p a r t i b u s , i t a n u n c e x v e n t r i c u l i v a s i s e g r e d i a t u r , v o l u b i s a n g u i s m o r b o s a s e c r e t i o n o e f f u s u s , e x v e n t r i c u l o i n f l a m m a t o , a u t o b v a r i a s p o - t e n t i a s i r r i t a n t e s c o p i a c r u o r i s i n u n d a t o , e x c e r n i t u r , i n i n d i v i d u i s , s a n g u i n o l e n t i s , b e n e n u t r i t i s , a u t h a e - m o r r h a g i a r u m a l i a r u m , n a t u r a l i u m , v e l h a b i t u a l i u m s u p p r e s s i o n e l a b o r a n t i b u s .

P r o f l i i v i u i n v e r o p a s s i v u m , p a r a l y t i c n m , v e l a s t h e n i c u m p r a e s e f e r t c h a r a c t e r e m , u b i s a n g u i s e x f r a c t o v a s o r ' u m a b d o m i n a l i u m v i g o r e v i t a l i p r o p u l - l u l a t , v e l u b i h a e m o r r h a g i a m d i u t u r n a o b s t a c u l a h u - m o r ú m c i r c u l o o p p o s i t n p r o d u x e r e . C h a r a c t e r h i c s e m a n i f e s t â t : c o n s t i t u t i o n e l a x a , m a g n a v i r i u m d e j e c t i o n e ,

(10)

C 1 0 )

i c J t t t a r t e r i a r i u n d e b i l i , p a r v o , c o l o r e e x c r e t i c r u o r i s a t r o , c u t i s v e r o l u r i d o i n p l u m b e u m W e r g e n t e ; o c c u r - r i t i n i n d i v i d u i s v i s c e r u m a b d o m i n a l i u m o b s t r u c t i o n s i n d u r a t i o n e , s c i r r h o l a b o r a n t i b u s , e t s c o r b u t i c i s . — .

A l i a a d h u c p r o s t a t d i v i s i o , i n t y p i c a m c e r t i s p e r i o d i s r e c u r r e n t e m , t a l i s p r a e c i p u e i l i a e s t q u a e a m e n s i b u s , a n t a b h a e m o r r h o i d i b u s s u p p r e s s i s e n a s c i t u r ; e t a t y p i c a m n u l í o c e r t o o r d i n i a d s t r i c t a m ,

O m n i u m v e r o h u c u s q u o a d d u c t a r u m d i v i s i o n u m m e n i o r a t u d i g n i s s l m a , t h e r à p i a m q u a m m a x i m e d i r i . g e n s , h i n c p r a c t i c e u t i l i s s i n i a m e r i t o p r a e d i c a t u r i l l a a d i v e r s a m o r b i f o r n i a p e t i t a ; q u o r e s p e c t a H a e n i a - t e m e s i s i n a c u t a m e t c h r o n i c u m d i s p e s c i t u r , q u a e p o s t e r i o r , s p e c i a l i n o m i n e M e l a e n a e , s o u m o r b i n i g r i - H i p p o c r a t i s i n s i g n i t u r , D i v i s i o - n e m h a n c l i c e t n e d u m o m n i b u s n u m e r i s a b s o l u t a m , c u m A u c t o r u m e t p r i n c i p e s s i n c e r e f a t e a n t u r , n o n p o s s o i n t e r d u m a r c t i s s i m o s d u c e r e i n t e r d u a s h a s s p e c i e s c a n c e l l o s , e g o q u o q u e a m p l e c t e n s , s y m p t o m a t a e t d e » c u r s u m u t r i u s q u e s e o r s i n i e x p o s i t u r u s s u m , p e r s v a - s u s , m o r b u i n s u b f o r m a c h r o n i c a a d p a r e n t e m J n o n t a n - t u m q u o a d g r a d u m a b a c u t a n i n i i o p e r e d i f f è r e , v e r u m e t i a m i n s y m p t o n i a t i b u s , e o r u m q u e d e c u r s u s i n g u l a r i a , q u a e d a m o f f e r e , q u a e h u n c ö r g a n i s i n o p r o f u n d i u s i m -

p a c t i o n m a g i s q u e ; d e l e t e r i u m e s s e , d e m o n s t r a n t . -

•'••/. NOSOGRAPHIE

i. s üb Forma g a s t r o r r h a g i a e a c o t a e .

G a s t r o r r h a g i a a c u t a ( h a e m a t a n i e s i s s e n s u s t r i c t i o r e ) p r o d i v e r s a s u b j e c t i a e g r o t a n t i s c o n s t i t u -

t i o n e , p r o d i v e r s o p r o f l u v i i f o c o , p r o d i v e r s a d e n i q u e p o t e n t i a r u m n o c i v a r u m i n d o l e d i v e r s a o f f e n e c o n s v e - v i t s y m p t o m a t a . A b s q u e p r o d r ö m i s r a r o i n g r u i t . . I n p l u r i m i s e t e n i m c a s i b u s p e r l o n g u m s a e p e t e m p u s p r a e *

(11)

( 11 )

c e d u n t v a r i a e c i r c a p r a e c o r d i a m o l e s t i a e : s e n s u s a r - d o r i s , p u l s a t i o n i s , a n g u s t a t i o n i s , e t o p p r e s s i o n i s , t e n s i o n i s a c i m p l e t i o n i s i n e p i g a s t r i o , c a r d i a l g i a o t d o l o r p u n c t o r i u s i n h y p o c h o n d r i o s i n i s t r o , i n a l i i s c a s i b u s a d i n t e g r a m v e r t e b r a r u m c o l u m n a m , v e l a d r e g i o q e m l u m b a l e m r e s t r i c t u s . — A d p e t i t u s c i b i n u n c e x c e s s u n u n c d e f e c t u p e c c a t , n a u s e a , r u e t u s , v o m i t u -

r i t i o n e s , e t v o m i t u s m a t e r i a e a q u o s a e , s a e p e a c i d u l a e , n o n n u n q n a i r i p l a n e a c r i s , a s c e n s n s l i q u i d ! h c i d i , r o - d e n t i s q u a s i i n c a v i u n o r i s , q u o u b e r i o r s a l i v a o f l u - x u s , e t f a m e s m o r d a x i n d u c i t u r , c u i s i p e r i n g c s t a n u t r i m e n t a s a t i s f i t , o p p r e s s i o e t t e n s i o i n s c o r b i c u l o c o r d i s a u g e n t u r , s i m i n u s , a r d o r i s s e n s u s i n v e n t r i c u - l o , g a s t r a l g i a e t c o l í c a a e g r u m m a g n o p e r e e x c r u o i a ' n f , s y m p t o m a h o c t u n c i m p r i m i s o h s e r v a t u r , s i r i t i n l i e - n i s o r g a n i c a i n o r b u m p r o d u x e r e , c t e x l a e s a h n j u s o r "

g a n i f u n c t i o n e e x p l i c a t u r ( A U T E N R I E T H ) .

S u p e r v e n i u n t b i s d i v e r s a r e s p i r a t i o n i s , e t c i r c u l a - t i o n i s l a e s a e s y m p t o i n a t a , s i n g u l t u s u t p o t e , r e s p i -

r a t i o t a r d a , s u s p i r i o s a , c a r d i o p a l m u s , p u l s u s p a r v u s , c o n t r a c t u s , s a e p e i n t e r m i t t e n s , q u i b u s f l a t u s e o p i o s i a l l e v a n t e s , v e l c u m a u g m e n t o m o l e s t i a r u i n r u c h i s p e s -

s i n i e o l e n t e s a c c e d u n t ; s e n s u n m e x t e r n o r u m b a l l u c i n a - t i o n e s , a u r i u m s u s u r r u s , c a p i t i s g r a v i t a s , e t t c n i u - l e n t i a , n i s u s i n l e i p o t b y m i a s , m e n t i s , a n i i n i q u e d e - j e c t i o , h i n c t r i s t i t i a m o r b i n o n r a r u s p r a e c u r s o r , e t c o m e s , d e l a s s a t i o u n i v e r s a l i s ,

• E t s i p r o d r o m a h a e c i n l o n g e p l u r i m i s c a s i b u s m o r b i e v o l u t i o n e m p r a o c e d a n t , n o n d e s u n t t a m e n e x e m p l a i n q u i b u s c r u e n t u m v e n t r i c u l i p r o f l u v i u m e x i m p r o v i s o q u a s i , a u t s a l t e r n a b s q u e p r a e v i i s a d e p i g a s - t r i u m e t h y p o c h o n d r i a m o l e s t i i s a e g r o s i n v a s i t ( P . FRANK). U t i g i t u r n o n s e m p e r s i g n a p r o d r o m a i n o r b u m a n n u n c i a n t ,

P o s t q u a m h a e c p r o d r o m a n u n c b r e v i o r i n u n c I o n - g i o r i t e i r j p o r o , m a j o r } v e l m i n q r i c p m v e h e m e n t ! © p e p -

(12)

C 1 2 )

d u r a s s e n t , ( i t a u t n e c p o s t h e b d o m a d a s v e r a m m o r b i d i a g n o s i m c o n s t r u e r e v a l e n s ) i n v a d i t a e g r u m h o r r o r s a e p i u B c u m c a l o r e f u g a c e a l t e r n a n s , p u l s a t i o c o r d i s f i t v i o l e n s ; a r t e r i a r u m v e r o i c t u s f r é q u e n t e s , s p a s t i c i , e x t r e m i t a t e s a l g e n t , f a c i è s c o l l a p s a , e t . l i v i d a v u l t u m n i m i s d e t u r p a t < • — h o r r e n d a n u n c s e n t i t u r a n x i e t a s , i n e n t i s q u e d e j e c l i o , s e n s u s e x t e i n i p r o s t e r n u n t u r , s u b c o n t i n u o l e i p o t h y m i a e i m m i n e n l i s s e n s u , A s c e n d i t n u n c p e r o e s o p h a g u i n v a p o r q u i d a m c a l i d u s , s e q u i t u r n a u - s e a , e t v o n i i t u r i t i o f r e q u e n s , s p a s t i c a d i a p h r a g m a t i s c o n s t r i c t i o , a c t a n d e m v o m i t u s , n i m i a v i r i u m a d s t r i c - t i o n e p e r a g e n d u s , - s a n g u i n e m e l i m i n a n s . V o m i t u s h i c p l e r u m q u e a b s q u e t u s s i p e r f i c i t u r , q u a e t a m e n e t v i o - l e n t i o r h u i c a c c e d e r e , a c o b s e r v a t o r e m d e v e r a c r u o r i s s c a t u r i g i n e i n e r r o r e m i n d u c e r e v a l e t , s i s a n g u i n i s p a r s c u m i m p e t u p a l l a t o a d l i s a , e t a b h o c r e j e c t a , l a . r y n g i i l l a b a t u r . — -

S a n g u i s v o m i t u r e j e c t u s a t r o u t p l u r i m u m t i n c t u s e s t c o l o r e , i n c o a g u l u m p r o t i n u s n i t i t u r , v e l j a m i n g r u i n o s e t p l a c e n t a s c o n c r e t u s e v a c u a t u r ; i n r a r i o v i - b u s a t t a m e n c a s i b u s e t l a e t i o r e m p r a e s e f e r t c o l o - r e r a , f l u i d u s q u e c e r n i t u r ; ( d u m n i m i r u m b r e v i o r i i n v e n t r i c u l o t e m p o r e h a e r e b a t ) m i x t u s c e t e r o q u i n c i b i s , m u c o , b i l e e t c . S u b i n d e s a n g u i s e j c c t u s p s e u d o t n e m - b r a n i s p e r t e x t u s , i n t e r s t i t i i s , c r u o r e c o a g u l a t e r e p i e - t i s — q u i c o n c r e m e n t i s . p o l y p o s i s s i m i l e s s u n t — o c c u r - r i t ; n o n r a r o s a n g u i s j a m c o r r u p t u s e t f o e t i d u s , m a - t e r i a e f u l i g i n o s a e , a u t a t r a m e n f c o anàlogus e x c e r n i t u r . — S u b i p s o i n s u l t u a e g e r i t e r a t i s v i c i b u s a n i - î n i d e l i q u i i s c o r v i p i t u r , t o t o q u e c o r p o r e f r i g e t , a c c q n t r e m i s c i t ; p u l s u s p a r v u s , i n t e r m i t t e n s t a n g i t u r , s u p e r a c c e d u n t i n a b d o m i n e s p a s m i , e t d o l o r e s p u n - g e n t e s i n r e g i o n e S p l e n i s . C o p i a r e j e c t i c r u o r i s i n v a - r i a s o l n m c a s i b u s p a r c a e s t , i t a ù t p a u c a s s o l u m u n - c i a s e f f i c i a t , c o n s v e t i m i n s i g n i s e s s e — c o m p l u r e s q u e l i b r a s a d a e q u a r e s e i e t , e t i n g e n e f e e o m a j o r , q u o

(13)

( IS J

f V e q u e n t i u s v o m i t u s r e d i t , e t q u o n o t n b i l i o r e s p r a e s t u - s u n t d e g e n e r a t i o n e s o r g a n i c a e , . e x q u i b u s m o r b u s bgu- t u r i t . A u e t o r e s c o m p l u r e i s , u t i J . P . FRANK , HBNKB , C. J. MA V E K a d d u c u u t e x e m p l a a e g r o r u m n i m i a m c r u o r i s w o l e m e v a c u a n t i u m . C e l . R i c i m . n m e n t l o n e m f a c i t c a s u s , u b i p e r b r e v i s s i m u m t e m p u s q u i n d o « c i m s a n g u i n i s l i b r a e r e j e c t a e s u n t — C o n t i n g i t n o n n u n q u a m e t i l l u d , q u o d p a r s c r u o r i s i n v e n t r i c u - l m n e f f u s i i n t u b u m i n t e s t i n a l e m d e s c e n d a t , e t i n s i g - n e m a b d o m i n i s t u m o r e m m o l l e m , m e t e o r i s m u i n m e n - t i e n t e m , t o r m i n a , b o r b o r y g m o s , a c t a n d e m d i a r r h o e - a m c r u e n t a m i n d u c a t ; v e l s a n g u i n e n o n e v a c u a t o p e - r i c u l o s a f e b r i s a s t h e n i c a e , c u m s a b u r r i s j u n c t a e , s y i n - p t o m a t a p r o p u l l u l e n t . S u b i n d e e o d e m t e m p o r e t a i n v o m i t u q u a m e t a l v o e j i c i t u r s a n g u i s ; l o c u s s a n g u i - n e m p l o r a n s , e x s o l a a e g r i s e n s a t i o n e , m a g n a c u m p r o b a b i l i t a t e d e t e r m i n a r i p o t e s t .

N u n c ' c a p u t e x t o l l u n t o m i n o s a s i g n a j n c t n r a m s a n - g u i n i s d e n o t a n t i a , u t i s u n t : p a l l o r u n i v e r s a l i s , f r i -

g u s g l a c i a l e , d é b i l i t a s s u m m a , v i s i o m a c u l a r u m n i - g r a r u m , e t m u s c a r u i n a n t e o c u l o s v o l i t a n t i u m , p u l s u s v i x p e r c i p i e n d u s , m a g n a i n s o m n u m p r o p e n s i o .

S o l e n n e m o r b o h u i c e s t , q u o d i n t e r c e d e n t i b u s i n - t e r v a l l i s l i b e r i s a e g r o s p e r P a r o x y s m o s i n v a d a t . A p y r e x i a e r a r o d e t e r a i i n a t o t e n i p o r i a d s t r i c t a e s u n t , n u n c , s o l u m p e r h o r a s , n u n c p e r d i e s i m o e t m e n s e s m o r b o a f f l i c t i s q u i e t e m c o n c e d e n t e s N u m e r u s p a r o x y s - m o r u m p r o d i v e r s a g r a d u s , e t r e l i f j u o r u m m o r b i a d - j u n c t o r u m r a t i o n e v a r i a t ; « n i c o t a r n e n insult u raris- sime i i n i t u r m o r b u s .

I m m e d i a t e p o s t e x à n t l a t u m p a r o x y s n u i m , s y m p t o - m a t a t e n s i o n i s , o p p r e s s i o n i s , a t q u e d o l o r i s a d e p i - g a s t r i u m r e m i t t u n t q u i d e m ( e t s i n o n u b i q u e ) , a o g r i i n s i g n e l e v a m e n s e n t i u n t ; d é b i l i t a s t a r n e n p e r s t a t , q u a m e t l e î p o t h y m i a e c o n c o m i t a n t n r , s i j a c t u r a c r u o r i s , p r a e c e s s i t n o t a b i l i s . — A d f i n e m v e r g e n t e t e r n -

(14)

C ><* )

p o r e a p y r e t i o o , s y m p t o m n t a p a u l o a n t e a e n u m e r a t a s e n s i m i t e r u m e x s u r g u n t . , i n v a s i o m o r b i r e c r u d e s c i t , e t s o l i t a s a n g u i n i s e j c c t i o p a r o x y s m u m c l a u d i t .

A s s o c i â t s e m e t i n a l o h u i c q u a n d o q u e e t - f e b r i s , q u a e r e s p e c t u t y p i n u n c : c o n t i n u a , n u n c i n t e r m i t t e n s

e s s e s v e v i t .

S a n g u i n e m i n h a e m u t e m e s i v e r o s i m i l i t e r v a s a s a n . g u i f e r a v e n t r i c u l i , h e p a t i s , i n t e s t i n o r u m t e n u i u m , e t o m e n t i s u p p e d i t a n t ; s a e p i s s i m e v e r o S p l c n h a e m o r - r h a g i a e h u j u s s c a t u r i g o e s t , u n d e p e r s i ç n n n c í i - p a t a v a s a b r e v i a a d v e t r i c u l u m d e f e r t u r ; p r o b a n t a s - s e r t . i h u j u s v e r i t a t e i n , t u m o r e s , e l ; p a r e c t e n i a t a v i s c e - r i s d i c t i , a n t e i n g r u e n t e n i c r u o r i s v o m i t u m f e r e s e m - p e r o b s e r v a n d a , , , t a i n v i s u q u a m e t t a c t u p e r c e p t i b i l i a , p r o b a n t , p o r . r o s e c l i o n e s c n c l a v e n i m ; i n o r b o h o c e n e - c a t p r u m , m e d i o q u a r t e r n l i e n m o r b o s e a d f e c t u m , e t

d i v e r s a r a t i o n e a n o r m a a b l u d e n s d e t e g i t u r . ( R I C H T E R ) M u l t u m v e n t i l a t a e s t a d h u c a n t e p a u c a l u s t r a i n - t e r a u e t o v e s q u a e s t i o , n u i p s a n g u i s i n h a e m a t e m e s i e x e r e t u s , a r t e r i o s a e a u t v e n o s a o s i t , o r i g i n i s ? C u m t a m e n m e d i o o " p r a c t i c o h a e c o r u e r e n o n g r a n d e f o r â t e m o l u m e n t u m t h e r a p i a r n e n i m m i n i m e d i r i g n t , c u m h a e c i n u t r o q u e c a s u u n a e a d e m q u e , n a t u r a e i n q u a m i n d i v i d u a l ! , g r a d u i , c a u s i s e x c i t a n t i b u s , c e t e r i s q u e a d j u n e t i s a d a e q u a t a e s s e d e b e a t , — r e s o l u t i o n e q u a e - s t i o n i s I m j u s , t u t o c a r e r e p o s s u m u s . A r g u m e n t a n i - b i l o m i n u s p r a e e i p u a , q u i b u s s u f f u l t i a u e t o r e s , b a u e v e l i l l a m d e f e n d u n t s e n t e n t i a m , i n N o s o g e n i a d e c e n « t i o r e m i n v e n i e n t l o c u m . —

II. SUB FORMA GASTRORRHAGIAE CHR0N1CÂE.

M o r b u s h a c f o r m a c o m p a r e r a s , m e 1 a e n a v e l m o r b u s n i g e r h i p p o e r a t i s a b , a u e t o r i b u s n u n e u p a - t u r , c u m v e r o i s s e c u n d a r i a s o l u m

modo oriatur, alio-

r u m q n e s t a t u u m i n o r b o s o r u m , O r g a n a c u m p r i m i s a b d o - m i n a l i a f e r i e n t h u n . s e q t i e l a m c o n s t i t u â t , — d e r a p e n -

(15)

- t -1« )

t e n u n q u a m î n v a d i t a e g r u m . F i a e c e d u n t p e r m e n s e s i m o e t a n n o s p r o d r o m a q u a e d a m , p e c u l i a f e m i n d u » e e n t i ú l i a b i t u m c o r p o r i s . F a c i e s p a l l e t , v e l c o l o r e m i c t e ï i c i î n i , a u t t e r r e u i n q u a s i i n d u i t , e n í a t í i a t u r U n i v e r - s u m " c o r p u s , v i r e s m a g f l ó p é r e d e c r e s c i i n t , a b s q u e c a u s a n ó t a ; a e g r o t i f i u n t m o r o s i , i r a c u n d i , m e l a n c h o l i c i , m a c i l e n t i , r e s a n t e a g r a t a s f a s t i d i u r i t , o b l e c t a m e n t a f u g i n n t , p e r a g e n d i s s u i s o f f i c i i s i f t h a b i l e s e v a d u n t : e m i c à n t n u n c s y m p t ó i n a t a d i v e r s a l é s a é d i g e s t i o n i s e t a s s i m i l â t i o n i s : a n o r e x i a , s o d a , r i i c t u s , f l a t u s , m u l t a ' d e i i î q u e i n t e r h a e m a t e m e s i s p r o d r o m a è n u m e r r a t a , " i n e p i g a s t r i o , e t b y p ô c h o n d r i i s , i n i n f e r i o r e a b d o m i n i s r e g i ö n e s e m a n i f e s t a n t i a , s y m p t o m a t ä i h ö r b ó s a , h i c quoque praecurrunt. — A b d o m i n i s V i s c e r a pie- r u m q u e t u m i d a t a n g u u t u r , s u b - p r e s s i o n e d o l e n t i a ; n o n n u n q u a m f e b r e s i n t e r m i t t e n t e s p e r t i n a - c è s , q u a r t a n a e c u m p r i m i s M e l a e n a e v i a m s t r u u n t .

F . x h i b i t a m e d i c a i n e u t a s i c d i c t a c a r d i a c a m a l u m n o n ' ú t i n i t i g a r e n t , q u i n p o t i u s e x á é p e r a r i f . A e g r o t r v e n t r e j e j u n o a r d o r e m , e t c ö n t p r q u e n t e m a c c u s a n t d o - l o r e m , i n s c r o b i c u l n c o r d i s , a s s u m t i s v e r o c i b i s r u - c t i b u s a c c o l i c i s d o l o r i b u s v e x a n t u r . — M o l e s t i a e h a e c d e d i e i n d i e m m a j o r a c a p i u n t i n c r e n i e n t a , c u i i i i n c r e s ç e n t e a n x i e t a t e p r a e c o r d i a l i , e t d e b i l i t a t e u n i - v e r s a l ! , f a c i e i c o l o r i n l u r i d u i n c o n v e r t i t u r , f i t s q i i a - l i d ' u s , o c u l i l i v i d i s c i n g u n t u r a n n u l l i s , v o x d e b i l i s a c t r e m u l a f i t , p r e m e n s i n a b d o m i n e d o l o r a u g e t u r , p u l - : s u s a r t e r i a r u m f e r e e v a n c s c i t , e t s u b i n s t a n t i s l e i p o - t h y m i a e s e n s u , m a t e r i a n i g r a , p i c e a q u a s i , e t f o e t i d i s s i i n a p e r a l v u m c u m p r i m i s , s a e p e s i m u l e t p e r v o m i t u m e v a c u a t u r .

D e o r i g i n e e t n a t u r a m a t e r i a e h u j u s a t r a e m u l - t u m i n t e r a u c t o r e s l i t i g a t u m e s t , d i v e r s i s s i m a e q u e h o c r e s p e c t u i n a p r i c u m p r o f e r e b a n t u r s e n t e n t i a e . P r i s c i s t e m p o r i b u s , d u m M e d i c i n a n o n d u m a d e u m e l u c t a t » e s t p e r f e c t i o n s g r a d u m q u a n u n c — p r a e l u c e n t i b u s i n f -

(16)

r - ) .

j u ' i m i s A n â t o m l a P l í y s i o — e t P a t h o l o g i a — g a u d e t e x c r e t a h a e c p r o b i l e c o r i u p t a , v e i m a t e r i a s i c d i c t a n t r a b i l i a r i h a b e b a n t u r . E x t r a o m n e m t a m e n d a - b i t a t i o n i s a l e a m p o s i t u m e s t , i n a t e r i a m h a n c n i h i l a l i u d q u a m s a n g u i n e m e o r r u p t n m , e t i l i v e r s a r a t i o n e m u t a l u m e s s e ; c u m s a n g u i s j a m d i u e r e g i a - c i r c u l a - t i o n i s v i a e g r e s s u s , a c s e n s i m i n v e n t r i c u l i a c i n t e s t i - n o r u m v a s i s v e n o s i s , i n q u i b u s v a r i c e s p r o d u x i t , c o l l e c t a s , n u n c a u t e m i n t u b u m i n t e s t i n a l e m e i F u s u s , c u m s t c r c o r i b u s i n c a v i s h i s o b v i i s c o n g l u t i n a t u s , u n a c u m h i s i n p u t r e d i n e i n r a p i t n r , — h i n c d e r i v a n d a e j u s m e t a m o r p h o s i s ! U n d e s i m u l p a t e t a s t h e n i a m m o r b o h u i c f e r e s e m p e r j u n c t a m , n o n a d è o e x n i m i a l a t i c i s v i t á l i s p r o f u s i o n e , q u a m p o t i u s e x c o r r u p t i o n e e j u s p u t r i d a d e r i v a n d a m e s s e . — Q u a n t i t a s c r u o r i s t a l i

p a c t o e v a c u a t i s a e p e i n g e n s e s t , q u i n i n d e s e m p e r l e - t a l e s i n s e q u a n t u r e f f e c t u s . — S i c C e l . REIL a d f e r t c a - s u m a e g r i i n t r a n y c h t e m e r o n v i g i n t i s e x l i b r a s , s a n g u i n i s c o a g u l a t i n i g r i e v a c u a n t i s , c u j u s t a r n e n v i t a e o n ö n o b s t a n t e s a l v a t a e s t . —

D I F F E R E N T I A E A B A L U S M O R B I S .

H a e m a t e m e s i s c u m q u i b u s d a i n h a e m o r r h a g i i s c o n - f u n d i p o t e r i t ; c u m a u t e m a d r e c t e c o o r d i n á n d a m T h e - r a p i a m h a s a b s e p r o b e d i s t i n g v e r e o p o r t e t , j u v a b i t m o r b o r u m f o r m a s , q u i b u s h i c e r r o r i n d u c i s o l e t , e t c h a r a c t e r i s t i c a s n o t a s , q u i b u s a s e i n v i c e m d i g n o s c i v a l e a n t , p a u l i s p e r i n d a g a r e .

P r a e c e t e r i s a u t e m H a e m o p t y s i s " , t e s t a n t i b u s s u m m a e q u o q u e i n p r a c t i c i s a u c t o r i t a t i s v i r i s ( V O G E L , RICHTER) v o m i t u m c r u e n t u m m e n t i r e s o l e t . V e r u m e s t e t e n i m , i n h a e m a t e m e s i s a n g u i n e m v o m i t u , e t q u i - d e n t x i o l e n t o , e t s a t l u c u l e n t o e j i c i , q u i n t u s s i s a d - s i t , i n h a e m q p t y s i a u t e m c u m t u s s i e t s c r e a t u ; h i c c o l o r i s J a c t i o r i s , s p u m e s c e n s , i b i p r o f u n d i ö r i s ,

(17)

( 17 )

a c i n s u p c r c o n t e n t í s t r a c t u s c i b a r i i r e m i x t u s o c c u r r a í ; n i h i l o m i n u s t a m e n i n h a e i n o p t y s i q u o q u e , q u a e d a n i s a n g u i n i s p a r t i c u l a e a d o e s o p h a g u n i e t v e n t r i c u l u m

d e l a b u n t u r , u b i d e i n n a ú s e a m e x c i t a n t e s , v o m i t u t e - j i c i u n t u r ; e c o n t r a i n v o m i t u c r u e n t o , m i n o r e s c r u o - r i s p o r t i o n e s a d l a r y n g e m d e v e n i u n t , h i n c q u e t u s s i e l i m i n a n t u r . H i s , n o n o b s t a n t i b u s , t a m e n s e d u l u s o b » s e r v a t o r e x o m n i u m s y m p t o m a t u m c o n n u b i o , e o r u m - q u e c o m b i n a t i o n e v e r a m m o r b i d i a g n o s i m e r u e r e , m a - x i m a c u m p r o b a b i i i t a t e m e d í c a p o t e r i t . A n t e o m n i a s e - d e s m a l i r e s p i c i a t u r ; i n h a e m a t e m e s i d o l o r m a g i s o b -

t u s u s , i n a b d o m i n e s e n t i t u r , i n h a e m o p t y s i v e r o d o l o r e s i n t h o r a c e p e r c i p i u n t u r , p u n c t o r i i , f i x i , m a j o r i s q u e q u a m i b i i n t e n s i t a t i s ; r e s p i r a t i o h i c l a b o - r i o s i o r e s t q u a m i b i ; d e n i q u e e t c o n s t i t u t i o e t a e t a s a e g r i c o n s i d e r a t i o n e m m e r e n t ù r , p r o p r i u s n a m q u e c o r - p o r i s h a b i t u s e t q u i d e i n i n u t r o q u e c a s u d i v e r s u s a d e - r i t > n e c n o n e x p e r i e n t i a e v i c t u m h a b e m u s : t u s s i m s a n - g u i n e a m s u b j e c t a p o t i s s i m u m j u n i o r a i n v a d e r e , v o - m i t u m c r u e n t u m a u t e m a e t a t e p r o v e ' c t i o r i b u s u t p l u r i m u m i n f e s t u m e s s e .

F a c i l i u s d i g n o s c i t u r v o m i t u s c r u e n t u s a b e p i s t a - x i , e t ^ a s t o m a t o r r h a g i a , i n p l u r i m i s n a m q u e c a s i b u s e x p l o r a t i o l o c i s a n g u i n e m f u n d e n t i s v i s u s o p e s u c c e d i t . A b h a e m o r r h o i d i b u s , p r o p r i a m o r b i h u j u s s y m p t o m a t a a d a n u m i m p r i m i s s e m a n i f e s t a n t i a , e t d e f e c t u s v o m i t u s , h a e m a t e m e s i m d i s t i n g v e n t , — C o n f u n d i a d h u c p o s s e t c u m v o m i t u c r u e n t o n e o - n a t o r u m , q u i s a n g u i n i e x u b e r i b u s n u t r i c i s e x s u - c t o s u a m d e b e t o r i g i n e m ; i n v e s t i g a t i o p a p i l l a e , e t ] a c t i s r e m f a c i l e d i l u c i t a b i t . — , (

N e c f r a u d u l e n t a a r s d e e s t ^ q u a h o m i n e s , p e r d e - v o r a t u m s a n g u i n e m a n i m a l i u n i , a u t m a j o r i c o p i a i n - g e s t o s f r u e t u s n o n n u l l o s r u b r o s , v e l e t d e g l ü t i e n d o p h a r i n a c a q u a e d a m r u b r a , u t n i a r t i a l i a , p o s t m o d u m v e r o n a u s e a m v a r i i s m o d i s e x c i t a n d o , e t m a t e r i a m

2 :

(18)

C 1 8 )

s a n g u i n i p r i m o • p b t u t u a n a l o g a m e j i c i e n d o , m o í - b u r i í s i m u l a r e , a c m e d i c u l n i m p i o s a t c o n a n i i n e d e c i p e r e s a t a g u n t . — H a s , t a m e n f r a u d e s p r u d c n s a c c i r c u m - s p e c t u s o b s e r v a t o r , h a b i t o a d o n i n e s c i r c u m s t a n t i a s m e r i t o r e s p e c t u f a c i l i d e t e g e t n e g o t i o .

SECTIO CADAVERUM.

M u l t u m a d e r u e n d a m m o r b i i n d o l e m , s e d u l a c a - d a v e r u m , m o r b o h o c e x s t i n c t o r u i n , i n v e s t i g a t i o c o n - f e r t . — I n p i u i ' i m i s q u i c r n e n t o v e n t r i c u l i a u t i n t e s t i - n o r t u n p r o f l u v i o l a b o r a v e r e , i n s i g n i a v i s e e r u i r t a h d o m i u a l i u m v i t i a o r g a n i c a d e p r e h e n d u n - t u r , v a s a v e r o m a j o r a , u t v e n a c a v a e t t r u n c i v e * n a e p o r t a r u m s a n g u i n e v a c u a o b s e r v a n t u r . I n s p e - c i e v e r o : v e n t r i c u i u s a t r o s a n g u i n e i m p a c t u s , s a e p e v a r i c e s , a u t s a l t e r n l ï o c c o s n i g r o s o f f e r t ( M o n - G A G NI) q u i c o m p r e s s i m a t e r i a m a t r a m e n t a c e a m f u n - d u n t ; s u b i n d e i n t e r n a e j u s t u n i c a f u s c a a u t n i g r i c a n s , n o n r a r o e t i a m I n f l a m m a t a i n v e n t a e s t .

L i e n v o l u m e n s a e p e n i m i s i m m i n u t u m , c o n t r a - c t u a l d u r u m , e t c o n c r e t i o n i b u s c o r n e i s q u a s i , i n s t r u - c t u m , s a e p e v e r o v o l u m i n i s i n s i g n e a u g m e n t u m , m a s - s a m q u e s o l i t o m o l l i ó r e m p r a e s e f e r t . ( R I C H T E R ) .

H e p a r n i m i a e u t p l u r i m u m m o l i s i n v e n i t u r , p a - r e n c h y m a e j u s c i n e r e u m o f f e r t c o l o r e m , e t l u n e i n d e t u b e r c u l a p r o p a r t e j a m s u p p u r a n t i a ( P . FRANK).1

V u s a b r e v i a , v e n a e m e s e r a i c a e , e t m e - s o c o l i c a e i n s i g n i t e r d i l a t a t a , e t i n v a r i c e s g r a n d e s e x t e n s a , a t r o q u e c r u o r e i i n p a c t a c e r n u n t u r ; i n s u p e r d i l a t a t a h a e c v a s a t a r n i n v e n t r i c u l i q u a m e t i n i n » t e s t i n o r u m c a v u m h i a n t ( P . FRANK).

. I n t e s t i n a d i s t e n t a m a t e r i a m b r u n e a m p i c e a i r l q u a s i , p a r i e t i b u s f i r m i t e r a d h a e r e n t e m o i f e r u n t . — MORGAGNI t u n i c a m d u o d e n i v i l l o s a m m a c u l i s a t r i s o b - s e s s a m r e p e r i t . S u b i n d e i n t e r n a e o r u m s u p e r f i c i e s r u -

(19)

• C 1 9 - )

b e r i i m a , e t I n j e c t i s q u a s i v a s c u l i s n i t e n s i n v e n i t u r . — A b d o m i n i s d e n i q u e c a v u m l i q u i d u m s t a g n a n s , f l a v i c a n t i s c o l o r i s , p r o p a r t e p u t r e s c e n s e f f u n d i t . — N o t a n d u m a t t a m e n s a e p e c a d a v e r a m o r b o h o c e x s t i n - ' c t o r u m , n u l l a s p l a n e m e t a m o r p h o s e s o r g a n i c a s , n e c

u l l u m l a e s i o n i s v i s c e r i i m m a n i f e s t a r e i n d i c i u m ! —

A E T I O L O G I A .

D i s p o s i t i o . C o n s t i t u t i o s i c d i c t a a t r a - 1 ) i 1 a r i a m o m e n t u m c o n s t i t u i t m a x i m e d i s p o n e n s , c u j u s s i g n a s u n t : c o l o r f a c i e i p a l i i d u s a t i t l u r i d u s , a d s p e c t u s c a c h e c t i c u s , c u t i s f l a c c i d a , m o l e s t i a e o r g a - n o r u t n d i g e s t i o n i s d i v e r s a e : d y s p e p s i a , n a u s e a , f l a t u - l e n t i a , a l v u s m o r o s a ; p e r t i n e n t h u e v i r i h y p o c h o n - d r i a c i , f e m i n a e h y s t e r i c a e , a d t r i s t i t i a m e t i n o - r o s i t a t e m p e r q n a m p r o n i , v i t a m s e d e n t a r i a m , c u r i s e t s o l l i c i t u d i n i b u s p l e n a m d u c e n t e s , q u i c u b i l i b u s a n g u s t i s

d e t e n t i , n e c e s s a r i o c o r p o r i s m o t u d e s t i t u u n t u r .

N o n s e c u s e t i n d i v i d u a m a c i l e n t a , d e b i l i a , s t a t u r a e p r o c e r a e , t e m p e r a m e n t i s a n g u i n e i , i r r i t a b i l i a , a d i r a m p r o c l i v a , i m p r i m i s s e x u s s e q u i o r i s , e m i n e n t i i n h u n e i n o r b u m g a u d e n t d i s p o s i t i o n e . I t a e t h o m i n e s j u v e n e s p l e t h o r i c o s , r o b u s t o s , p u b e r t a t i p r o x i i n o s , s i c e t i l l o s q u i m e m b r o q u o d a m s p o l i a t i s u n t , s a e p i u s r n a l o h o c c o r * r i p i e x p e r i e n t i a t e s t a t u r . M a x i m a m t a m e n a e g r o r u r n p a r t e m p r o f l u v i u m h o c c e c r u e n t u m , i n t e r t r i g e s i m u m e t q u i n q u a g e s i m u m a e t a t i s a n n u m i n v a d i t .

S a e p i u s m o l e s t â t h a e m o r r h o i d a r i o s , f e n i i n a s c a t a - m e n i o r u m a n o m a l i a l a b o r a n t e s , i n d i v i d u a a d a n e u r y s - w a d i s p o s i t a , o r g a n i c i s v i s c e r u m a b d o m i n a l i u m , v i » t i i s l i e n i s c u m p r i m i s , e t h e p a t i s d e t e n t a . M o m e n t a d i s - p o n e n t i a c o n s t i t u u n t p o r r o : d i a e t e t i c u s f e r m e n t a t o » r u r n a c s p i r i t u o s o r u m p o t u u m u s u s , m a j o r i d o s i c o n - c e s s u s , a l i a e q u e v e n t r i c u l u m c o n s t a n t e r i r r i t a n t e s p o - t e n t i a e , a b u s u s c o n d i m e n t o r u m 5 n e c n o n o p i f i c i a q u a e -

2*

(20)

C 20 )

d a m s i t u m c o r p o r i s p r o m u s ) , a n t e r i o r a v e r s u s i n c l i n a i t u m d e p o s c e n t i a .

I n g e n e r e v o r o o m n e s n o x a e c i r c u l u m s a n g u i n i s i n a b d o m i n e r e t a r d a r e v a l e n t e s s m o m e n t u m v o n i i t u s c r u e n t i d i s p o n e n s c o n s t i t u u n t . — C o m p a r e t i n s u p e r m o d o s y m p t o m a t i c o i n I c t e r o , H y d r o p e , p o s t f e - b r e s i n t e r m i t t e n t e s r e b e l l e s , q u a r t a n a s i m p r i m i s , h e - p a t i s e t l i e n i s o b s t r u c t i o n e s i n d u c e n t e s . — D e m u m a d h u c f r e q u e n t e r c o r r i p i u n t u r m a l o h o c q u i e p u l i s , b a c c i l o - , e t v e n e r i n i m i u m i n d u l g e n t , a r t h r i t i c i , b i b o n e s , é t s c o r t a t o r e s .

Q u o l u c u l e n t i o r a u t e m a d e s t d i s p o s i t i o , e o i n i t i o » r e s s u f f i c i e n t c a u s a e o c c a s i o n a l e s , a d e v o l u t i o n e i n m o r b i . A b s e n t e v e r o b a c d i s p o s i t i o n s , h a e m a t e i n e s i s v i x u n q u a m o b s e r v a t u r , é t h a e c v i d e t u r r a r i t a t i s e j u s e s s e r a t i o .

C a u s a e e x c i t a n t e s — d i v e r s i s s i m a e , e t c o - p i o s i s s i m a e p r o V o c a n d o h u i c m o r b o p a r e s s u n t , q u i i n g e n e r e e o l u b e n t i u s p r o n v m p i t , q u o e m i n e n t i o r a d e s t d i s p o s i t i o .

S u b i n d e p o t e n t i a e s y s t e m a h a e m a t o p h o - r u r n v e h e m e n t i u s e x s t i n i n i a n t e s , p r o v o c a n t v o * m i t u m c r u e n t u m , q u i t u n c i n f l a m m a t o r i u s d i c i * t u r , c a s u s t a m e n h i e e x p e r i e n t i a t e s t e a d r a r i s s i m o s p e r t i n e t . A c l h o r u m t r i b u m r e f e r r i m e r e n t u r : p o t u l e n t a S t i m u l a n t i a , c a l e f a c i e n t i a , i m m o d e r a t e u s u r p a t a , u t v i n u m , c r e m a t u m , p o t u s c o f f e a e e c t p u r g a n t i a d r a s t i - c a , e m m e n a g o g a ; a n i m i p a t h e m a t a e x c i t a n t i a , n i m i u s c o r p o r i s m o t u s , p o t u s g e l i d u s a e s t u a n t e c o r p o r e a s - s u r n t u s ( S T A R K ) .

S a e p i u s m o r b i a l i i i m p r i m i s c u t a n e i e v a n i . d i , v e l e t p r o f l u v i a h a b i t u a l i á s i i p p r e s s a v o m i t u i c r u e n t o a n s a m p r a e b e n t , q u i tunc m e t a s t a t i - c u s m e r i t o n u t i c u p a b i t u r . F e m i n a e a l v o d u r a l a b o r a n - t e s i m p r i m i s s i t e m p o r e i m m i n e n t i u m m e n s h u n i r a v e l t e r r o r a c o r n m o v e a n t u r , v e j i n f e r i o r i b u s c o r p o r i s

(21)

( 21. )

p a r t i b u s r e f r i g e r i u m a d m i t t a n t n i i n i s f a c i l e s a n g u i n i s ; v o m i t u c o r r i p i u n ù u . — S e d q u i n c a u s a q u a e d a m o c - c a s i o n a l i s p r a e g r e d i a t u r , e v o l v i t u r h i e m o r b u s n o n r a r o i n p u e l l i s p n b e r t a t i s p e r i o d o p r o x i m i s , q u i d e i n p r o c e d e n t i b u s j a m n o r m a l i v i a m e n s i b u s p l e r u m q u e d i s p a r e t , v e l e t i a m v i c e s h o r u m l o n g i o r i t e m p o r e , q u i n i m o d u r a n t e i n t é g r a v i t a s u p p l e t , e t a b s q u e c o n - s p i c u o s a n i t a t i s d e t r i m e n t o , u t c a s u s n o n n u l l i r a r i s s i - m i t e s t a n t u r . — I t a e t g r a v i d a e , s i s a n g u i n e a b u n » d e n t , o b u t e r u m m o l e s u a v a s a a b d o m i n a l i a c o m p r i - m e n t e m , h a e m a t e m e s i s u b i n d e t e n t a n t u r ; s i m i l i r a t i o - n e p a r t u r i e n t e s quoque, s u b v i o l e n t o a c p r o t r a c t o p a r - t u i n t e r d u m s a n g u i n e m c u m i n i p e t u v o m e n d o r e j i c i - u n t . — I m o et t e n e l l i n e o n a t i a l i q u a n d o s u b d o l o r i b u s c o l i c i s v e h e m e n t i o r i b u s , p u r u m r e v o m u u t s a n g u i n e m ; q u o d p h a e n o m e n o n i n i n f a n t i b u s t e m p o r e d e n t i t i o n i s s a t f r e q u e n t e r o b s e r v a t u r . —

A d p r o d u c e n d a m M a i a e n a m r e s o l u t i o s a n - g u i n i s , e t n i s u s i n c o r r u p t i o n o m b a u d r a r o a n s a m p r a e b e t , q u a r e n o n i n f r e q u e n s c o n s t i t u â t g c o r - b u t i s y m p t o m a . S u b i n d e a h u s u m m e r c u r i a l i u m , o p i a - t o r u m , p r o u t e t r e m e d i o r u m a c i d o h y d r o c y a n i c © e f f i - c a c i u m — u t a q u a e l a u r o c e r a s i e t c . e x c i p i t . —

D e n i q u e r e c e U s e n d a e y e n i u n t a d h u c h i c p o t e n t i a e n o c i v a é , q u a e p a r t i m c h e m i c e , p a r t i m i n e c h a n i c e i r r i - t a n d o , p a r i e t e s v e n t r i c u l i a c i n t e s t i n o r u m a d f i c i u n t , u t i : s u b s t a n t i a e a c r e s , v e n e n a c o r r o s i v a , d e g l u t i t a e a c i c u l a e a u t p a r t i c u l a e v i t r i . C e l . F R . HOFFMANN d e - p l o r a n d u m n a v r a t c a s u m F e m i n a e d e s t e m i n a t e n a t a e , q u a e s c o p o r e v o c a n d i , a t r i b u s m e n s i b u s i n d e s i l e n t i s f l u x u s c a t a m e n i a i i s , f o r t e q u o d d a m e m m o n a g o g u i n , a b A g y r t a e i p o r r e c t u m i n g e s s i t , i n d e q u e t a r a v e h e m c h t i c o r r e p t a e s t h a e m a t e m e s i , u t n o n o b s t a n t e s o l e r t i s s i - m a a b i p s o H o f F i n a n n o a d o r n a t a c u r a , i n t r a p a u c o s d i e s , e x s p i r a r e t . — S i c J. P , FRANK: a d f e r t c a s u m v o .

(22)

( 22 )

m i t u s c r u e n t i a d e g l u t i t o o s s i c u l o v e r v e c i n o i n d u c t i ,

N e c d e s u n t e x e m p l a p r o f l u v i i h u j u s p e r h i r u d i - n e s c u m a q u a p a l u d m u a u t s t a g n o r u m i n s t o i n a c h u m d e l a t a s , i b i q u e m o r s u s a n g u i u e m e l i c i e n t e s , e x c i t a t i , P a r i r a t i o n e v u l n u s v e n t r i c u l o i n f l i c t u m , v e l e t q u a e - v i s v i o l e n t i a e x t e r n a , v e l e t u l c é r a v e n t r i c u l i , h e p a - t i s , l i e n i s a n t i n t e s t i n o v u m a t q u e s c i r r h o s u s p y l o r i t u m o r , s a n g u i n i s f l u x i i s o c c a s i o n e i n p r a e b e n t . A d n o - t a c e t a n d e m c o n v e n i e t , q u e m l i b e t p r o t r a c t u m e t i n » t e n s i o r e i n v o m i t u m l a n d e m i n c r u e n t u m a b i r e p o s s e .

N e c d e f u e r c , q u i p e e u l i a r e m a e r i s a t m o s p h e , r i c i C o n s t i t u t i o n e n ! q u a e x c i t a n t e m m o r b i h u - j u s c a u s a m i n c u l p a r u n t , h a e m a t e m e s i m e p i d e m i c a v e g n a n t e m d e s c r i h e n t e s ( H O F F M A N N ) .

D e p r o x i m a v o i n i t u s c r u o n t i c a u s a q u a m m a - x i m e d i s p u t a n t , a t q u e d i s c o n v e n i u n t - A u c t o i e s ; m u l t i -

p l i é e s , d i v e r s i s s i m a e , a c s a e p e s i b i e x i n t e g r o o p p o s i « t a e d e p r o m t a e s u n t h o c r e s p e c t u o p i n i o r i e s . — Y e n e - r a n d u s s a l u t a r i s a r t i s f u n d a t o r H i p p o c r a t e s , h a e - matemesim in oi'bum a t r a b i 1 a r i u m , materiam v e r o u i g r a m e v a c t i a t a m , b i l e m i n s p i s s a t a m , e t d e - g e n e r a t a m e s s e e n u n c i a v i t . E a n d e r n a m p l e x u s e s t s e n - t e n t i a m M o r g a g n i q u o q u e , a d d u c e n s o b s e r v â t » » n e s q u a s d a m , d e m o n s t r a n t e s c y s t i d e m f e l l e a r n e a d e m m a t e r i a g r u m o s a , a t r a f u i s s e r e p l e t a m , q u a e a b a e g r i s d u r a n t e m o v b o e x c e r n e b a t u r . I n t e r i m v e r o - s i m i l e m a g i s e s t , d e t e c t a m i l l a m i n v e s i c u l a f e l l e a m a t e r i a m n i g r a m n o n b i l e m , s e d p o t i u s s a n g u i u e m f u i s s e , e x h e p a t e o r t u m d u c e n t e m ; s e d n e c c o n c e p t u

f a c i l e e s s e t , t a n t a m b i l i s a t r a e m a l e m p r o d u c i p o s s e , q u a n t u m m a t e r i a e h u j u s , i n v e h e m e n t i o r i m o r b i g r a - d u , u n i c o a u t i t e r a t i s s u b i n s u l t i b u s e j i c i t u r . I m o i n c a s i b u s n o n n u l l i s , u n u s i d e m q u e a e g e r , e o d e m t e m - p o r e , t a r n s a n g u i u e m p u r i i m , q u a m e t d i c t a m m a t e r i - a m n i g r a m e v a c u a r e o h s e r v a b f t t u r ( T i s S O T ) . —

(23)

( 23 )

M a r c u s v o m i t u m c r u e n t u m p r o s y m p t o m a t o s p l e - n i t i d i s h a b e t , s u b q u a m a j o r e a d L i e n e m h u m o r ú m c o n g e s t i o n e l o c u m h a b e n t e , p e r v a s a b r e v i a s a n g u i s i n v e n t r i e u l u m f e r t u r , u n d e p o s t m o d u m e m e s i s c u u o n t a o r i t u r . I n t e r i m s a e p e a d e s t i n f l a m m a t i o s p l e n i s q u i n h a e m a t e m e s i s a d s i t , e t e c o n t r a v o m i t u c v u e n t o p r a e - s e n t e , n u l l a s p l e n i t i d i s d e t e g i p o s s u n t i n d i c i a . E t l i c e t n o n n u n q u a m c o n t i n g a t s a n g u i n e m e v a s i s b r e v i b u s i n v e n t r i e u l u m e f f u n d i , i d t a m e n n o n s e m p e r l o c u m h a - b e t , c u m h i e i n t e r d u m e v a s i s c o r o n a r i i s v e n t r i c u l i e t m e s e n t e r i i s c a t u r i a t .

A l i i o b m o r b u m h u n c h e p a r o b s t r u c t u m i n - c u l p a n t , a s s e r e n t e s o b c a u s a m b a n c s a n g u i n e m i n v e - n a e p o r t a r u m t r u n c i s a c c n n r a l a r i , u n d e i m p e d i t u s e j u s i n v a s i s v e n t r i c u l i s a n g u i f e r i s c i r c u i t u s , e t i n v e n a s e x a r t e r i i s t r a n s i t u s , e x p l i c a t u m s u u m n a n c i s c u n t u r . — B r o u s s a i s h a e m a t e m e s i m s e i n p e r s y m p t o m a e s - s e G a s t r i t i d i s a s s e r i t ; f i d e l e s i n t e r i m a d l e c t o s a e g r o r u m o b s e r v a t i o n e s e v i n e u n t , s » e p e n u l l a m p l a n e

» d e s s e i n f l a m m a t i o n e m , s e d p o t i u s s t a t u m a d y n a m i - c u m , j a m e r e t h i s t i c u m , j a m t o r p i d u m .

O m n i s c a u s a , l i b e r u m s a n g u i n i s p e r a r t e r i a m h e p a t i c u m , a u t l i e n a l e m c i r c u l u m , i m p e d i e n s , V i s c e r u m h o r u m i n f l a m m a t i o n e m , i n d u r a t i o n e m , o b - s t r u e t i o n e m , h i n e q u e n e c e s s a r i o f o r t i o r e m s a n g u i n i s i n v a s a v e n t r i c u l i i m p e t u m , e j u s q u e i n v e n t r i c u l i c a v u m e f f u s i o n e i n , i n d u c e r e v a l e n s , — h a e m a f e m e s i s p r o d u - c e n d a e p a r e s t ; p a t e t h i n c e a r n n u n c e x I i e n e , n u n c e x h e p a t e , v e l e t i a m e x . p a n c r e a t e m a l e a d f e -

c t i s , e v o l v i p o s s e , — q u a e t a m e n o m n i a n o n n i s i r e - i n o t i s e j u s c a u s i s a c c e n s e n d a s u n t ,

C o m p l u r e s d e s c r i p t i s u n t a b a u c t o r i b u s c a s u s v o - m i t u s c r u e n t i , a b o r g a n i c i s h e p a t i s , l i e n i s , e t p a n c r q - a t i s v i t i i s v e n i e n t i s , q u a s h i c a d d u c e r e l i m i t e s o p u s o u - l i v e t a n t , q u i u b e r i o r e i n r e s p e c t u h o c n o t i o n o i n a r f - q u i r e r e c u p i t , e u m a d o p e r a v i r o r u m c l a r i s s i m o r u i n *

(24)

( 2 4 )

PORTAL , HOFFMANN , LATOUR , a l i o r u m q u e d o c t i s s i m o - v u m d e M e l a e n a s c r i p t o r u m , a m i c e i n v i o »

J a m q u o d m o d o s a d t i n e t , q u i b u s h a e m a t e m e s i s o r i t u r , h i u t p l u r i m u m a c a u s a r u m o c c a s i o u a l i u m i n -

d o l e d e p e n d e n t . S i c s u b i n d e l a e s i o n e s c o n t i n u i ( r h e - x i s , d i a h r o s i s ) p e r m o m e n t a o c c a s i o n a l i a i n d « - c u n t u r . A l i a s s e c r e t i o c r u e n t a l o c u m h a b e t , q u a e m o n c n t e P . F r a n k t u n c c o n t i n g i t , d u m s q p p v e s s a e c u - j u s d a m h a e m o r r b a g i a e v i c e s g e r i t , a t q u e i n i n d i v i d u i s

p l e t h o r i c i s b e n e n u t r i t i s s t i m u l a n t e s s i m u l a g a n t p o - t e n t i a e , t r a c t u m i n t e s t i n o r u m c u m p r i m i s f e r i e n t e s . F r e q u e n t i s s i m e v e r o i n d u c i t u r h a e m a t e m e s i s p e r A n a - s t o m o s e n , d u m n i m i r u m e a r n t u r b a t u s i n h e p a t i s , l i e n i s , n o n n u n q u a m e t p a n c r e a t i s v a s a , s a n g u i n i s i n - g r e s s u s , v e l p r o f l u v i a a l i a c r u e n t a s u p p v e s s a — e x c i - t a n t . T a n d e m e t a s t h e n i a t a r n e r e t h i s t l e a q u a m

e t p a r a l y t i c a c r u e n t u m h o c c e p r o f l u v i u m g e n e r a - r e s v e v i t , q u o d i m p r i m i s d e c h r o n i c a e j u s v a r i e t a t e v a l e t , d u m n i m i r u m s c o r b u t o , h a e m o r r b e a e p e t e c h i a l ! , a u t t y p h o p u t r i d o a c c e d i t , a u t v i s c e r u m a b d o m i n a l i u m i n d u r a t i o n i b u s s a e p e s c i v i ' h o - s i s , i n d u c i t u r , q u i b u s f i t u t i m p e d i t o s a n g u i n i s a d v a s a s u a a c c e s s u , h o r u m v a r i c e s e t p a r a l y s e s s u b s e - q u a n t n r .

D e o r i g i n e s a n g u i n i s i n v o m i t u c r u e n t b e x c r e t i , a r t e r i o s a a u t v e n o s a p a u c a h i e a d n e c t a m . U l i

q u i a r t e r i o s a m s a n g u i n i s i n d o l e m d e f e n d u n t , s e q u e n - t i b u s u t u n t u r a r g u m e n t i s .

H a e m o r r b a g i a e a b d o m i n a l i , i m p r i m i s e x h e p a t e a u t s p l e n e l o c u m h a b e n t i , s t a t u s q u i d a m h o r u m o r g a . n o r u m a b n o r a l i s s u b e s t ; o r g a n o n m o r b o s e a d f ç ç t u i t i n o n e a r n s a n g u i n i s p o r t i o n é i n e x a r t é r i a c o e l i a c a r e - c i p e r e v a l e t , q u a m q u a e i l l i n o r m a l i t e r c o n v e n i t , h i e i g i t u r m a j o r i c u m i m p e t u i n a r t e r i a s c o r o n a r i a s v e n - t r i c u l i r u i t , e x h i s d e i n i n v e n t r i e u l u m e f f u n d e n d u s ; a r t é r i á é d i c t a e i n s i g n i t e r d i l a t a t a e i n c a d a v e r i b u s r e -

(25)

C 25 )

p e r t a e s u n t ; p o r r o : m o r b i h e p a t i s s a n g u i n i s r e f l u x u m p e r v e n a m p o r t a r u m i m p e d i u n t , q u a e h o c p a c t o m a j o r i s a n g u i n i s c o p i a i r r i g a t a , p l u s c r u o r i s e x v a s i s s a n g u i - f e r i s v e n t r i e u l i e t m e s e n t e r i i r e c i p e r e n e q u i t , — e x h i s a d e o q u e s a n g u i s i n v e n t r i c u l u m m o d o j a m u n i o o , j a m e t p l u r i b u s e f f u n d i t u r ; d o m u m : S a n g u i s a r t e r i o s u s

v e n t r i e u l i e t i n t e s t i n o r u m c a v i s t e m p o r e l o n g i o r i r e t e n t u s , a t r i o r e m c o l o r e r a , m a j o r e m q u e i n c o r r u p t i -

o n e m n i s u m n a n c i s c i t u r — (PORTAL e t REIL).

I l i i q u i o r i g i n e m s a n g u i n i s i n h a e r n a t e m e s i v e n o - s a m d e f e n d u n t , s e q u e n t i a a d d u c u n t : L i e n p o s t m o r t e m p l e r u m q u e a b n o r i n i s , g c i r r h o s u s , m o l e i m m i n u t u s i n - v e n i t u r ; v e n a e c o r o n a r i a e v e n t r i e u l i e t l i e n i s v a r i c o - s i t a t e s i n s i g n e s m o n s t r a n t , — h i n c c i r e u l u s s a n g u i n i s

• p e r v e n a s p o r t a r u r a e t l i e n i s r e t a r d a t u r 5 d e n i q u e p a r s m a x i m a c r u o r i s e j e c t i C a r b o n i o e t H y d r o g e n i o s c a t e t , — h i n c a t e r e j u s c o l o r , — h i n c i n r e s o l u t i o n e m n i s u s . E x o m n i b u s h i s s i m u l s u r a t i s è l u c e t , c u r h a e m a t e i n e - s i s f e r e c o n s t a n t e r c u m m o r b o s o v i s c e r u i n a b d o m i n a - l i u m s t a t u , s t . f l u x u s h a e m o r r h o i d a l i s t u r b i s c o p u l a t a i n c e d a t . — (SPRENGEL FRANK),

D i v e r g e n t e s h a s a u c t o r u m c e l e b e r r i m o r u m o p i n i o - n e s r e c o n c i l i a r e , r e s a r d u a m i n i m e e r i t , p e r p e n d e n t i : e x s o l o s a n g u i n i s c o l o r e n u l l u m c u m c e r t i t u d i n e f e r r i j u d i c i u m , c u m e t s a n g u i s a r t e r i o s u s , u t s u p r a d i c t u m 4

l o n g i o r i m o r a o b s c u r i o r i t i n g a t u r c o l o r e . A r t e r i o s a m c r u o r i s o r i g i n e m s u p p o n e r e c o g i m u r c a s i b u s i n i l l i s , i n q u i b u s m o r b u s c e l e r i t e r e t a b s q u e p r o d r o m i s e r u m - p i t , e x i g u u m e n i m t e m p o r i s , i n t e r a c t i o n e m m o m e n t i o c c a s i o n a l i s , e t m o r b i e v o l u t i o n e m i n t e r c u r r e n s s p a - i t i u m n o n s u f f i c i t , u t v a r i c o s i t a t e s v e n a r u m a d e u m u s - q u e e v o l v i p o s s i n t g r a d u m , u t h a e s a n g u i n e m f u n d e - r e c o g a n t u r ; h i s s u b r e r u m c i r c u m s t a n t i i s p r o f l u v i u i n c r u e n t u m u t p l u r i m u m a n a s t o m o s e o s , n o n n u n q u a m e t s e c r e t i o n i s c r u e n t a e i n u l t i m i s a r t e r i a r u m r a m u l i s o b - t i n e n t i s , e f f e c t u m c o n s t i t u i t , q u o d e t i a m o b s c r v a t i -

(26)

r 2 6 j

o n e s H u n t e r i , a t q u e c a d a v e r u m e x t i s p i c i a , m e d i o q u à r n m , v e n t r i c u l i e t t u b i i n t e s t i n a l i s i n f l a m m a t i o n s d e t e c t a e s u n t , — c o m p r o b a n t . — V e n o s a m v e r o s a n - g u i n i s o r i g i n e i n n e g a r e n o n p o s s u i n u s , d u m h a e m a t t i n e s i m m o r b o s a e v i s c e r u m a b d o m i n a l i u m h e p a t i s c u m - p r i m i s e t l i e n i s a d f e c t i o n e s , l o n g i o r i p r a e c e s s e r e t e m - p o r e , m o r b u s q u e a b s q u e s i g n i s q u a e h o r u m o r g a n o . r u m p h l o g o s i i n a u t v a s o r u i n r e a c t i o n e i n a d a u c t a m i n . d i c a r e n t , s e d p o t i u s c u m s y m p t o m a t i b u s i n f a r c t u s , i n d u , r a t i o n e s , a u t s c i r r h o s i t a t e s e o r u m e v i n c e n t i b u s s e n s i m s e n s i m q u e c v o l v i t u r q u i b u s e f t ' i c i t u r u t t n r b a n d o n o r - m a l e m s a n g u i n i s p e r v e n a m p o r t a r u m c i r c u l u m , h i e i n v a s i s d i c t i s a c c u m u l e t u r , s t a g n e t , — v e n a r u m e v t e n s i o n e s 5 t a n d e m e t r u p t u r a e i n d u c a n t u r . H u e m e r i - t o r e f e r i m e r e n t u r o b s e r v a t i o n e s , c o m p l u r i u m v i r o r u m c l a r i s s i m o r u m , q u i v a s a b r e v i a , v e n a s c o r o u a r i a s v e n - t r i c u l i , e t v e n a s l i e n a l e s , e x t e n s a s , a t r o q u e s a n g u i n e i m p a c t a s , i n c a d a v e r i b u s h a e m a t o m e s i p e r e m t o r u m i n - ' v e n e r e .

T E R M I N A T I O N E S .

P r o u t i q u i l i b e t m o r b u s i t a h a e m a t e m e s i s q u o q u e t r i p l i c e m n a n c i s c i t u r e x i t u m , t r a n s i t n i m i r u m v e l i n s a n i t a t e m , v e l i n a l i o s m o r b o s , v e l m o , r t e t e r r a i n a t u r . — O p t a t i s s i m u s m o r b i e x i t u s s a n i t a s u t - p o t e l o c u m l i a b c b i t , s i s a l u t a r i a v t i c o n c e s s u m f u e r i t o c c a s i o n a l e s p e r f e c t e e r a d i c a r e e t a i n o v e r e c a u s a s , d i s p o s i t i o n e m i n s u p e r c o r r i g e r e m o r b o s a m ; s i i t a q u e o b s t r u c t i o n e s v i s c e r u m a b d o m i n a l i u m s o l v a n t u r , i n - : d u r a t i o n e s e m o l l i a n t u r , a u t s u p p r e s s a e a l i a e h a e m o r - r h a g i a e r e v o c e n t u r , m o r b u s h i n c o r t u s t o l l i t u r q u i d e m , s e d c o n v a l e s c e n t i a e s t a d i u m l e n t i s s i m o s o l u m p r o c e d i t g r e s s u , n o x i a e q u e s e q u e l a e , i n r e p r o d u c t i o n e c u m p r i - m i s s e m a n i f e s t a n t e s , d i u r e m a n e r e s o i e n t . — M o r b i s , v o m i t u m c r u e n t u m e x c i p e r e s o l i t i s , c a c h e x i a e p l e r u m -

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :