De pomphis : dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorumordinis in alma literarium universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores

Teljes szövegt

(1)

P 0 M P H I S.

I N A U G U R A L I S M E D I C A QUAM

C O N S E N S U K T A L ' t ' Ï O H Í T A T E

G It A T I 0 S I a i E D Ï C O I I U » I O R D I N I S I X

A L M A L I T E i l A R U M U N I V E R S I T A T E F I I I D E R I C A G U I L E L M A

UT SUMM1

M J f l U E D I C ' I X A E T C 1 I I K U K G I A H O D Í O B E S

I U T K S 1 B I C O S C B D A I Í T U H

D I E I V . M . J A N U A I U I A . MDCCCXLÏI.

H. h . q. s . P U B L I C E D E F E N D E T

A D C T O H

O E T O N E N T I B t T S : F . 1 I K I U N G , m e d . et d u r . D i l . L . A L F T I C R , i n e i l . e t c h i r . D i l . A . F O N C K , Sinti. j i i r .

-*^K>-»»<^.^<«,+

B E R O L I N I ,

T Y P I S S I E T A C K 1 A NTI S .

(2)
(3)

F R I D E R I C O N A S S E

M E D . C I I I R 1 M I I I. O N . D O C T O R ! , K E I M E D I C A S C O A M -

1. I A K I O l A T l. M O , P K O I T . S S O R I O R D E V A R I O , D I R E C T U K I

C M M C I . M E D I C I H O. W E . V S I . S , S O C I E T A T . L I T T . C O M l ' L .

s o D A i . r , l i d c r r i E T C . E T C .

P R A E C E P T O R I M E H I T I S S I M O A T Q C I i

P A T R 1

O P T I M O , D I L E C T I S S I M O

A N T O N I O V E L T E N

M E D . E T C I I I R T . T Î G . D O C T O R E , C I K C U I . I U R B I S a i' E B O N N E X H I S p i i r s i c o , E a i i r i E T C .

(4)

H ü N C I i I B E L L ü M

S A C R U M E S S E Y O L I J I T

S C R I P T O R .

(5)

C u m n e s e i r e m , q u a m m i h i r e m p o t i s s i u i u u i e l i g e r c t n a i l ( l i s s c r l a l i o i i i ' i n l i t e c o i i s e r i l i e f u l a m , c o n s i l i u m p e l i i v i r ! c l a r i s s i m i a c p r a c c c p l o r i s m c r i l i s s i m i , p r o f e s s o r i s N a s s e , i j u i m i h i m a l c r i a a i , i n p a u e i s h i s e c p a g e l l i s e l a - I j o r a t a u i p r o p o s u i l , q u a m e o l i h i ' i i l i u s a m p l e . i u s s u m , c u m n o v a a i l h u c e s s e t t a t u q u e m e m o r a l u m i l i i d i g n a v i d e r c t u r , ut a d u m b r a t i o e j u s i n t e r a l i a s n i o r b o r u i n c u - t i s p e r s c r u t a t i o n c s s u a m e e r i e d i g n i t a t e m i c n e r e t . Q u a e q u i d e m p e r s c r u t a l i o m e a «jiiam l e v i s s i t , b e n e p r o b e q u e s c i o ; sed q u o n i a i n n i h i l e s t i n a r t e m e d i c a , ( j u o i l l e v e h a h e a t u r nei|ue q u i d q u a m t a i n e x i g u u m , q u o d s u p e r v a - c a n e u m a c n u l l a e x p l a n a t i u n e i l i g i i u m s i t , e g o q u o q u c o p t o , ut q u a n t u m v i r e s i n e i l i e i ( i r o n i s v a l e n f , a d d i d c r i u i a i l a e e u r a t i o r e m h u j u s c e e o m l i l i o n i s c o g n i t i o n e n i . < } u o t l i i u m m i h i eonligerií, a l i i i l i j i i i l i c e n l , m i h i n i h i l a l i u d re- s t a l , q u a m ut p r a c c e p t o r i , o p t i u i e d e m e m é r i t o , q u i c o n s i l i o a c l i h r i s me h u m a n i s s i m e s e m p e r a d j u r i t , pu- b l i c e g r a t i a s a g a m .

(6)

Est enim aliquiil medium, quoil sil hominis, id est scieulia cum igrioraliont; conjuncla atque (eimierala,

LacIaiil, de falsa sap.

(7)

q u i , p o s t q u a m p e r m u l t a s a e e u l a i g n o t i e t i a n q i i a m i u - i a c l l f i i e r i i n t , r c c e n t i s s i m a p r i m u m a o l u i c m a g i s i n t e l l e - c t i c t e x p l a n a d s u n t . Q u a m v L s e n i n i j a m a u t i q t i i s s i i n a a r t i s m c d i e a e t e m p o r i b u s p a u l u l u m i l l i q u i d i l e i l l i s n o - f u u i , v e l p o t i u s t l i v i n a t u m a v a r u s s c r i p t o r i b u s e s s e t , l a m e n m a x i m a p a r s a u t p l a n e i n c o g n i t a , a n t n o n s a t i s i n t e l l e c t , ! r e m a n s i t . l i e v e r a a u t e n i n i a g n o p e r c a i l m i - r a u d t i m e s t , q u o d , c u m a r s m e d i c a o b s e r v a l i o n e c t e x - p e r i e n l i a m a g i s u i a g i s q u e m a t u r e s c e r e i n c i p e r c t a c i m i l - t a e r e s , q u a e a n t e a e r a n t o c c u l t a c e t i n t e n c b r i s v e r s a - b a u t u r , s u m m o i n g e n i o p r a e c l a r i s s i m o r u m v i r o r u m a c s t u d i o i n l u c c i n p r o f e r r e n l u r , m o r b i c u t i s q u a s i l a t e r e n t , n e q u e a e q i i i i m i n c o g n i t i o n s e t c u r a p r o g r c s s u m c u m l i i u l l i s a l i i s r e b u s m c d i c i s t e n e r e n t . H a c e v e r o resi i n e o s i t a v i d e t u r , q u o d m c d i c i v e t e r e s d i g n i t a t e m f o r s a n l i o r u m m o r b o r i i n i c t g r a v i t a t c m n o n s a t i s i n f e l l c x c n i n f , e a m q u c o b c a u s a m t a n t a i n o p c r a m a d c o g n o s c e n d o s e o s c u r a n d o s q u e n o n a d b i b u e r u n t , q u a n t a m r e c e n t i o r e t e m - p o r e s t u n m o j u r e ct óptimo q u i d e n i s u c c e s s u impenderé s o l e m u s . A d b o o a c c c d i t , q u o d v e t e r e s n e q u e s i n g u l a s p a r i e s , q u a e t o t t u n c u t i s o r g a n o n c o m p o n u n t , a c n o s t r i s

(8)

8

démuni i l i e b i i s p r a e c l a r i s s i m o i n o i l o a \ i r i s m e r i l i s s i m i s B r e s e h e t e t P u r k i n j e i l l u s t r a l a e s u n t , n c q u e e u j u s q u e p a r t i s f u i i c t i o n e s s a t i s n o v e r u n t , u t d i a g n o s i n s l a b i l i r e a u t curani r a t i o n a l e m i n l r o d u c e r e p o U i i s s e n t . P r i m u m q u o d a d g r a v i t a i c i n m o r b o r u m c u t i s e t a d v i m p c r t i n e l , q u a m i n c e t e r a c o r p o r i s o r g a n a e x e r c e n t , s i n e d u b i o n e m o n e g a b i t , h o s m o r b u s i n t e r e o s e s s e n u m c r a n d o s , ( [ u i m a x i m i m o m c n t i s i n t e t c u m i o ( o c o r p o r e a r e t i s s i m c q u a s i c o h a c r c a u t . V u l g o j a m n e q u e i m m e r i l o c r c d i l u r , e x a n t h e m a s i v c e r u p f i o n c m s p o n t e i n c u t e e x o r t a m e s s e e r i s i n q u a s i n a t u r a e m e d i c a l r i c i s , e a q u e a u t a v e r t i a u t féliciter d i s c e r n ! i n o r b u m i n t e n d c u j u s d a m o r g a n ! , q u o d g r a v i s s i m a e p r o v i t a f o r l a s s c f u n c t i o n i s s i t . S c i m u s e x m u l t i s i i s d e m q u e ( r i s l i s s i n i i s e x e m p l i s , q u a e e x p e r i c n t i a , p r o h d o l o r ! q u o t i d i e a d h u c d o c e l , s i e r u p t i o r e p u l s a s u - b i t o a u t r i e g l e c t a s i t , e a r n i n o r b o s e t c o r p o r i s e t a n i m i p o s s e p r o d u c e r e , q u i i n t e r p e r i c u l o s i s s i m o s sunt a t q u e a u t s u b i t o l e t h a l e s l i m i t , aut t r a n s e u n t i n d i u t u r n o s , q u i a e g r o t u m p e r l o t a m i n t e r i l u m v i f a r n v e x a r e n o n d e s i - ituut a c m o r t e m s a e p e p r a e u i a t u r a m a d d u c u u t . Q u a m m u l t i i n o r b i c h r o u i c i , q u i o m n i b u s m c d e n d i c o u a m i n i h u s p e r t i n a c i s s i n i e r e s i s t u n t , e x h o c f o n t e o r i g i n e m d u x c r i u t . l i q u i d e m i p s e o b s e r v a v i c a s u m i n c l i n i c o B o n n e n s i , m c - m o r a t u d i g u i s s i u i u m , t i b i p u e r , t u m Septem a n n o s n a t u s s c a b i e a f f e c t a s e r a t , q u a e r e m e d i i s a c r i b u s a d h i b i i i s , s u - b i t o e r a n u i t . S e q u e b a l u r m u x e p i l e p s i a s i m u l c u m p e r - t u r b a t i o u e a n i m i et p u e r , q u i a n t e a n i i r i f i c a m i n g e n i i a c i e r n p o s s t d e r c v i d e b a t u r , e x e o i n d e t e m p o r e m e u t c o m n i n o c a p l u s e r a t . A t q u e t a l i u m c a s u u m t r i s t i s s i m ! c x i i u s a b o m n i b u s f e r e s c r i p t o r i h u s l i a r r a n t u r , e t s i m u l t ! m u l t o s b a u d d u b i e s i l e n t i o p r a e t e r e u n t . Q u a e c u m H a

(9)

s i i i i , m o r b o s cutáneos i p s o s q u e l e v i s s i m o s m a x i m a c u m c u r a c t a l t e n l i o i i e i r a c t a n d o s e s s e c e n s e o .

i > I u l l a e s u n t a c r a r i a c f o r m a e , i u q i i i b u s m o r b i c u - t i s s e o i r e i ' i i n l , ñeque u l l u m f o r t a s s e e s t a l i u i l o r g a n o n , q u o d s i a e g r o t a t , ( a m d i v e r s a s a e g r i l u d i n e s p r o i l u c c r c q u e a l . D i s t i u g u u n t m e d i c i p á p u l a s , s q u a i u a s , b u l l a s , pústulas, vesículas, t u b e r r u l a e t m a c u l a s . Q u a r u m q u a c - q u e f o r m a c i i m c e r t a q n a d a m p e l l i s c o n d i t i o n e c o n j i i n - c t a e s t . P a p u l a e , (libérenla , p u s t u l a e , m a c u l a e , b u l l a e i u t e r d u m , s e d s q u a m a e m a x i m u m i n d i c a n t c u t i s ( o r p o - r e m , q u i v e l e x p r i n c i p i o m o r b i j a m a d e s t , v e l i n i l a i u - m a t o r i a m c o n d i t i o n e m a u l e a r n s e q u i t i i r , q u a m n o m i n e i r r i l a b i l i l a t i s a d a u c t a e a u t b v p e r a e s l b e s c o s o p l i m e s i g n i - íicamus ; v i s v i t a l i s i u p e l l e t u i u d i m i n u t a , q u o d c o g n o - s c i t u r e x l u i i c t i o n c t a r d a a c m a g n a c u t i s ¡nscnsibililalc.

V e s i c u l a e p l e r u m q u e s i g n i l i c a u t ¡nllammationem v e l i r r i - t a b i l i t a t e m a d a u c t a m cuín a u l s i n e i r r i l a t i o n c ; i t a s e a - b i e s e s t e r u p l i o , u b i i r r i t a b i l i l a s a n c l a s i m u l cuín i r r i - l a t i o n e e x a c a r o c o n j u n c i a .

S i c u ü a u t e i n v a r i a e s u n t m o r b o r n m c u t i s f o r m a e , i t a c t i a m m a g u a e s t s y s t e i u a l u m d i v e r s i t a s , q u a e a s c r i - p t n r i b u s v a r i o m o d o c o m p o s i t a s u n t . I n t e r o m n e s o p - t i m a d i v i s i o b a u d d u b i e e a e s s e t , q u a e m o r b o s c u - táneos s e c u n d u m i p s a t n e o r u i i i n a l u r a m a c d i v e r s i t a t e m c o n d i l i o u i s v i t a l i s , q u a e s u b s i t , d i v i d e r c t . S e d r e v e r a c o n q u e r e n d u m e s t , q u o d p r o c e s s u m i l i u m , e x q u o m o r - b u s quídam c u l i s p r o d u c i t u r , n o n s a t i s n o v i m u s a l q u e i n c o e x p l i c a n d o t a n t a d u b i f a l i o e t o b s c u r i t a s a d h u c e x - s l a t , q u a d i v i d e r e i l l o s i l a n o n l i c c a t . P r a e l e r e a p l a n e n o b i s i g n o t u n i e s t , n u m s e d e s o m n i u m p e l l i s m o r b o r u m , e x q u i b u s c l a s s e s s i n g u l a r e s c o n f o r m a r e s o l c m u s , d i -

(10)

10

v e r s a sít a t i j u e ( j i i a i u v i s a n l e a p e r l o u g n m t e m p u s p r o - p a g a t a essél o p i n i o , t u i i r h u r u m c i i l a u c o r i i n i v a r i e i a l e i n c o u s i s l r r c i n p a r ( i s n f l V c l a c c u t i s v a r i e t a l e . l a m e n l i a o c s e i i l e n t i a s o l a c o n j c c l i i r a e r a t , p a r t i m c u m i i c q u a q u a m a n a l o u i i e e p r o b a t a e s s e t , p a r t i m e i c a r e s o h s t a r e t , q u o i l n o n t a n i i n u l t a e s u n t c u t i s f o r n i a t i n i u s , q u a m m o r b i i p s i t i s . C r c d c h a f u r q n o q u e a u l e a , e x a n t h e m a t a e t e r u p t i o n e s , q u a e s i m i l e m s i v e e a n i l e m s p e c i e m e x t e r n a m p r a e b e r e n t , i n u n a i n e a t i i l e n i q u e ( l a s s e n ! t o n j u n g e n i l a s e s s e . Q u a e s e n t e n t i a q u a m f a l s a f u c r i l , q u i s q u e , p u t o , i n t e l l i g e t , q u i h o i l i e m e l i u s i n s t r i u t u s e s t : i t a e n i m s a e p e l i e r i d e b e l i a t , u t e t m o r b i c u l a n e i p r o i i s d e m h a b e r e n - t u r i i s i l e t i i q u e r e m e d i i s i m m e r i l u t r a c t a r c u l u r , i n t e r q u o s s u m i n t u n n a t u r a e d i s c r i m e n e r a t , e t a l i i , q u i e a n i l e m n a t u r a m p r a e b e b a u t , i n s p e c i e s v a r i a s d i v i d c r e n l i i r , ( a n - q u a u ! q u i v a r i o m o d o d i j u d i c a u d i c s s e u t c u r a m q u e d i v e r s a m m a i i i l a r e i i t . Q u a r e o p u s e s s e m i h i v i d e t u r , s p e c i e m e x - t e r n a m m i n u s , q u a m c o n d i t i o n e m e t t i i s v i t a l e m p o f i u s r e s p i c e r e e t s e c u n d u m e a r n m o r b u s d i v i d e r e ; J u d e s o - l i i m u i o d o d i a g i i o s i n stabílíre a c c u r a r e m o r b u m s e c u n - d u m r a t i o n e l l ! p o s s u m u s , q u o i l a l i t e r t i e r i n u n p o t e s t , c u m t e m e r e e t s o l a e x p e i i e i i l i a a l i o q u i u a g i d e b e r e t . S u n t c i i i i n , u t e x e m p l u m a l T e r a m , p a p u l a e c u m i r r i l a h i - l i l a t e a i l a u c t a , a l i a e c u m t o r p o r e p o l l i s c o n j n i i c t a e , q u a - r i i m p r i o r e s l a n g e a l i a i n c u r a t i o i i c m , q u a m a l f e r a e p o - s c u n t . I l a s t r o p h u l u s a l i t e r f r a c t a m l t i s , q u a m p r u r i g o s e n i l i s , c u m i l l o i n v e n i a t u r i n i n f a n t i b u s , q u i s c i i s i b i l e m e u t e m e t i r r i t a b i l e m , h a e c i n s e n i b u s , q u i s i c c a i n e t l o r p i i l a m p o s s i d e n t . I I a e t h e r p e s circínnatus i n e t i r a - t i o n e l o n g e d i f f e r t a h h e r p e t e p h l y e t a e n o i d e , q u o t i i a m i n i l l o b a u d d u h i e j d u s t o r p o r , i n h o c i r r i t a h i l i t a s a u e t a

(11)

p r a c v a l e t . Q u a r e c o n d i l i o n c m c u l i s q u a m m á x i m o r e - spicîcndani e s s e n o m o d u b i f a h i l , q u i m o r b o s c u i a n c o s s a n a r e poítus, q u a m , u t s a o p e ítí, r e p e l i e r e í a n í i m «lu- d e í. l * n a e s t é r u p t i o n u m c u l i s .«pecios, q u a e q u a n i - q u a m f r o q u e n s e l j a m e x mullís s a e c u l i s n o t a , n o n d u n í ( a m e n c o n s i d e r a i î o u e m I i u c u s q u o a c c u r a í i o r c m e x p o r t a e s t . S u n t .TO//^OÍ, q u o s I i i p p o c r a t e s j a m c o m m é m o - r a i , d o quilín* v a r i a o i n í e r p r e í a í i o u e s e.vsíaní ( I ) .

(V) A ii ti t i ii s I-* ti e s i u v üeeiifumiia If i \»p o c r :i \ i s (Franco*

fori. I;5atíí, I'ol. ) iii voce rto.U'j fu .

„llo/njüt t ' V j i o t i t t d l u r (i ÍI I e M o i n l'iU'gt'i.i u[Hi<( |[ i p pu e ra- I c m £tfuí'(j(crra<7£f ¡j TÙI.~ an¡fut7uq ty^vóstj rs (tu.»- x a ¿ x A u a u - qou x a t j-J ¿Í.JÍ u-íf tV , eiuinenliue culis tumiilue s i i m i l q u e . humore resumíanles et riiliitimiliit'. Qtiiluis veriiis M t t i i i i i t i c a r c ntilii vítíe- (iir (¡al. lue ti m lil»r. '2. TCF^L y w a r s . p, 2í»7, ver. 1 2 : xui rffft x.í'r(i.;¡frí rro/urot aru/TOU'Tíxij in liltiis eminentiae liumtlae, Inx&e et riilueuinlae emerguiil, l'l»¡ lamen cro/.rjrjt legunt exemplaria quaeilam manu scripta. Quam lecliunem etiam amplexus ritleltir E r o t i a n u s . oui -ro/.cr.oi ;3o/-tjOi, expununtur ex iHelageue et (itjw/ta TÍ so/jTwófc, etlulium qumltlam ex pulle. Seil -roXfrot potius lego, Indieat aulem E r o l i a n u s maxime propriam intjiis vocis sigiiitícalionem, quae liuie H i p [i o r r a I . loco iiisi per simí- liludinem quadrare nul lo pacto queatt -to>-*roi euim fio'hßot au*

Oquis tlicehaiitur, nmie et rtoAi'r 0(fu*.T , qua« /^o^iloy«*», A 11» e*

n a e o muicupadir lihr. 4. edulíum ex: liuïlih el lente t:uni^a^ituin.

}{ e s y e Ii i o quoque -coVjoü expoiiuiituc TOC £¿ T-JJV %LOÍÍ'¿V KUL

"íí fQtr^ £\[to4aí'J'a, (si modo vera est leclio) ni facile conjictas ex freüis aut torrefacta leguiuiuiluis inc octuiit fuisse etltilium quoiltlam, Verum cro/.'/oíut ¿ i o ^ o i pot jus legam$ xotufZv etiam memiriit U i p p o c r a l . lih, 2. de morí», (p. 157. lfí) * « t x u T a x t i i -

« . ( • < • ' - . . .

-tAccTotí *ro/i.r¡r-kjj", vi,* irrto if.i'iO'Tí, et tumuhs culis enunentm, ve- Jul ali íntica inusüs, iiiipletiir.

J o . G p r r a e u s ileUnitiunum lueilícaruin Hltri X X I V . (Fran- cof, 1601. Fol.) iti voce aourrotî „llottijoc apuíl H i p p « c ra t <? m iticunlur eniiuenliae culis tiiinitlae siinulfjue lmmore reilumlantes et rtiltieuiutae, ut interprelatiir G a l e n , tv rc(ts* j O . j u a ' a t q . Ge- neraliter -cü.urrüí Imllam siguiücat, ut et ao,uifü?ju4.

(12)

1 2

P o m p h i o b s e r v a n t u r i n 1 ) u r t i c a r i a f e b r i l i . I n h o c e x a n t h e m a t a . s u n t p a l l i d i c o l o r i s a c p a e n c a l b i d i , r u b o r c d i f l n s o c i r c u r n d a l i , S y m p t o m a t a f e b r i l i a p e r d u o s v c l 1 r e s d i e s a n t e c e d u u f s i r n u l c u m c e p h a l a e a , m e m b r o - r u m l a s s i t u d i n e , a n x i c i a t e q u a d a m e t s o m n o l e n t i a . I n - t e r d u m s y n c o p e a c c e d i t . P o m p h i i p s i a p p a r e n t i n c u t e i n a c q u a l i i e r c i i n t e n s i v e s a e p e r u b e f a c t a ; s e m p e r c u m s u m m o e t i n t o l e r a b i l i p a e n e p r u r i i u i n c e d u n t , s u b l e c t i c a l o r e m n l t u m a d a u c t o . E x a n t h e m a c r e i s c i t e t d e c r c - s c i t , s e d p r o d i t H e r u m f r i c t i o n i b u s v e l s e a l p e n d o . R u - b o r d i f l u s u s , p e r d i e m i m t u i i i u t u s , 3d v e s p e r a m l e v i c u m f c b r i c u l a c a c c c s s i o n c a c n o l a b i l i p r u r i t u s s e n s u r e d i t . P o m p h î s e r u m p e n t i b u s , s y m p t o m a t a c o n s t i l u t i o n a l i a m c - l i o r a , r e l r o g r e s s i s p e j o r a . F a c i e m , Collum e t b r a c b i a s a e p c c o r r i p i u n t . I n t e r d u m v o m i l i i s b i l i o s u s . N u m p o s t c r u p t i o n c m d e s q u a m a t i o c p i d e n n i d i s s e q u a l u r n e c n e , l i s e s t i n t e r s c r i p t o r e s . P . F r a n k a i t , p o s t p a u r o s d i e s p l e r u m q u e s i n e c p i d c r m i d i s d e s q u a m a t i o u c e x a n t h e m a d i s p a r e r e ; s e d I i a t c m a n e i c o n t r a d i c i t , s e v u l g o v i d i s s e l e v e m d e s q u a m a t i o n e r n , q u a m o b s e r v a t i o n e m i n c a s i b u s a l i q u o t c l i n i c i B o n n c n s i s e o m p r o b a f a m i p s e v i d i .

Q u a m v i s p o m p h i q u o l i b e t a u u i t e m p o r e a p p a r e r e p o s s i u t , t a r n e n i n a e s t a t e r n u l l o f r e q u e n l i o r e s s u n t , q u a m i n h i e m e ; i n i n f a n t i b u s s a e p e s i m u l c u m d e n t i l i o n e e r u m - p u n t e t s o r d i b u s p r i m a r u m v i a r u m , i i a e t i n a d u l t i s , q u i i n d i a e t a e e x e c s s u s c r e b r o i i i c i d u u t . P r a e t e r e a e x a n - i h e m a t i s c a u s a e q u a m p l u r i m u m ex s u p p r e s s a t r a n s p i r a - t i o n e r e p e i e n d a e , i n t e r d u m i n i p s o a b d o m i n e q u a c r e n d a e p o s t v i n i c i s u h t i l i u m l i q u o r u m l i b e r a l i o r e m u s u m c x - o r i u n i u r , r a r i u s e x e p i d e m i c a c o n s t i t u t i o n e , a u t a c o n - l a g i o d e r i v a r i d e b e n t . I V e q u e i n f r e q u e n s e s t o b s e r v a t i o ,

(13)

u r i i c a r i a m f e b r i l e m e x r e b u s , o b i n c o g u i t a n i e t pcculia«

r e t n s i n g u l o r i i i n h o m i n u m n a f u r a m , o r i g i n e m l i a b u i s s e a b c e r i o r u m e i b o r u m e s u ; i ( a B a i e m a n ( 1 ) n a r r a t s c e x o r t a m c a m v i i l i s s e e x f r a g o r u m , a s l a c o r u m fluviaü- l i u m , m y l i l o r n m , f a r i n a c a v e n a c e a e , a m y g d a l a r u t n , n t t - c l e o r u m c e r a s o r u m e t d r u p a r u m , b a c c a r u m a c u l e t i t a r u t n , m o r o r u m r u b i i d a e i , c u e u m e r u m v i r i d i u m u s u . P . F r a n k ( 2 ) a d b u c a d d i t o b s e r v a t i o n c s e j u s d e m e x a n l h e - m a t i s e x p i s e i b n s , c a r u i b u s c o r r u p t i s a u t m u r i a a c r i o r e c o n d i t i s . N a s s e a c c u s a l c e r e v i s i a m a c i d a t n , v i n u m a l - b u m , c a s c u m v e t u s f u m . Q u a r u m r c r u m e f l c c l u s s u b i l a - n e u s i n l e r d u m e s t u e c d e s u n t c a s u s , i n ( j u i b u s p o s t e s u m s y t n p t o m a t a s u b i i o v e h e m e n t i a p e r h o r a s a l i q u o t d u r a - v e r u n t .

Q u a e n u n c s e q u u n t u r p o m p h o r u m f o r m a c i n c h r o - n i c i s n u m e r a n t u r , q u o n i a m p e r l o n g i u s i e m p u s i n p e l l e e x s i s t e n t e s d e c u r s u m q u a s i u n d u l o s u m h a b e n t , i l a u t t u m m a g i s floreant, t u m m a g i s l a n g u c a n t , n e q u e u n q u a t n c u m s o l a c u t i s f u n c l i o n e t n r b a l a j u n c i a c s i n t . Q n a c q u c q u i - d e m , u l i v i d e l u r , c r u p l i o a c u t e d e c u r r e r e «ludet, s e d c o n d i t i o n e s i n o r g a n i s i n i e r n i s v c l i n p e l l e i p s a a d e s s e q u e u n t , q u a e c r u p t i o n i s d e c u r s u m e x a c u t o i n c h r o n i - c u m e t d i u t u r n u m c o n v e r t u n l . S a e p e e n i m fit, u t m o r - b u s o r g a n i c u j u s d a m i u t e r n i c h r o n i c u s a d s i l , q u i a e g r i - t u d i n e m c u l a n c a m a e u f a m e s s e n o n s i n i t , i n q u o cam c r u p l i o o m n i u o p e n d e t a n i o r b o i n t e r n o .

( 1 ) B a l e m a n : praktische. D a r s t e l l u n g d e r K a u l k r a n k h r i l e n n a e l i i l e m S y s t e m des I ) r , W i l l a n , übersetzt v . L . C a 1 m a n n . L e i p z i g 1 8 3 5 .

( 2 ) P , F r a n k , d e c u r a n i l . h o r n , m o r l > , e p i t o m e , t o r n I I I , V i e t u m e .

(14)

14

D i s l i n g u u n U i r s p e c i e s u r f i e a r i a e c h r o u i c a e q u i u q u e . 1 ) U r t i c a r i a c v a n i t l a . P r o r u u i p u n t e t e v a n e - s e i i n t p o n t p h i . s e c u n d u m ae'ri.s a t m o s p h a c r i c i t e i n j ) c r i c m e t i l l u d s i n g u l a r e h a b e u t , q u o d i n f r i g i d o m a g i s c m e r - g u u i , i n c a l i d o c v a i i c s c u u l . T u r n r o t u n d a m , t u r n o b l o n - g a i n s p e c i e m p r a c b e n l . P r n d u c i p o s s u u l i n c u t e d i s p o - s i l a f r i c t i o u e v e l s c a l p c u d o ; u u n q u a m v e r o , s e c u n d u m l l . i t e m a n i u b s c r v a t i o n e s , r u b o r e d i i T u s o c i r c u m d a t i s u n t , q u o d . S e h o e n l e i n ( 1 ) u e g a l , q u u m r u b o r e u i d i f f u s u m , flavescentem, l a t i t u d i n e d i g i t i i n m a r g i n e s e v i d i s . s c a f - firnul. E r u p t i o c o n s o c i a t a e s t c u m p r u r i t u s v e h c m e u - t i i s i m i t e t i s u , q u i t n u l t u m a d a u g e t u r , s i a c g r o t u s I c c t u t u p e t i t . Q u o d a d d u r a t i o u e m p e r t i n e t , v a r i e i n v a r u s h o - m i n i b u s s c h a b e t ; i n u u o ( a n t u m p e r a l i q u o t d i e s , i n a l - t e r o p e r a l i q u o t m e n s e s , i n t e r t i o d e n i q u c p e r m u l i o s a n n o s c o n s i s l i t , q u o d t i t , p r o u t i e r u p t i o n i s c a u s a r e m o - v e r ! p o t e s t , a u t n e q u i t . A e g r i c c p h a l a e a m q u e r u n t u r , l a s s i t u d i t i c m m e m b r o r u m , d o l o r e m p e r t o t u i n c o r p u s i r a h e n t c w , s c i i s u m p r e s s u s i n r e g i o n c e p i g a s l r i c a e t o b - s t r u c t i o n e n i a l v i . I u t e r d u m v o m i t u s a d v e n i t . F e b r i s si a d e s t , c r e s c i t a d n i c d i a i n u s q u e n o c t e m , s i i U m a g n a . I n o m n i a e t a i e e t u l r o q i i e s e x u h a e c s p e c i e s o c c u r r i t , p r a c c i p u e a u t e m i n h e i n i n t b u s t e m p c r a m r u t i s a n g u i u r i , c e t e r u m a u t e m i n v i r i s f r e q u e n t i o r , q u a m i n f e m i n i s . C r i s i s f i e r i p o t e s t p r i u i u m p e r c u t e i n : s u d o r o r i t u r , e r u - p t i o e v a n e s c i t s i n e e p i d e r i n i d i s d e s q u a m a t i o u e ; d e i n d e p e r r e n e s : s e d i m c n t u m i n u r i n a e x a c i d o l i t h i c o c u m m u c o ; d e n i q u e s i v e p e r f r a c l u i u i n t e s t i n a l e m s i t e p e r v e n t r i c u l u n i ! d i a r r h o e a b i l i o s a a u t v o m i t u s b i l i o s n s e x -

(1) S c k o e n l e i n : Allgfmeine unit spriielle Pathologie und Therapie, 2, Band, Wiirzuurg 1832.

(15)

o r i t u r , n u l l o d o l o r e c o m i t é ; p o m p h i d i s p a r e n t . I n l e r - d u m v e r o fit, u f e r u p t i o r e l r o g r a d i a i u r , i n q u o c a s u c e - r e b r u m q u i d e m n o n t a r n f r e q u e n t e r , q u a m s r s l e m a g a n - g l i o s n m a b d o m i n a l e afñcilur, q u a m o b r e m f e b r i s g á s t r i c a n e r v o s a s a e p c s e q u e l a : p u l s u s f r e q u e n s , l i n g u a s i c c a , a b d o m e n t e n s u m a c d o l e n s .

Q u o d a t t i n e t b u j u s c o f o r n i a c c a u s a s . 15 a t e m a n u s i r r i i a b i l i l a t e i u m e m b r a n a e v r n l r i c u l i m u c o s a e a d a u c l a n i e t i d i o s y n c r a s i a m q u a u d a m a c c u s . i t , W i l l a n u s a u t c u i c e r t a p o t i s s i m u m a l i m e u i a p o s t e a c o n i m e n i o r a i i d a , q u a m - v i s e x p e r i e n t i a s a e p c c d o c f i s i m u s , d i a e l a i n a c v i v e n d i r a l i o n c m c o m i n u i a t a n i a u x i l i u m nequáquam s e m p e r f c r r e . P r a e t e r e a i n t e r c a u s a s q u o q u c r e f e r u n l i i r i r r i t a m c u t a b c - p a l i s e t p b y s i c a e t p s y c h i c a ; e t i a m a e r i s c o n s t i t u t i o n e q u a d a m p r o c r c a r i b a e c f o r m a c o n t e n d i t u r , s i c u t i a n n o 1 8 2 5 W u r c c b u r g i e p i d e m i c a o h s e r v a t a e s t . P e c u l i a r i s d e n i q u e a d d i t u r a v a r u s s c r i p l o r i b u s s p e c i e s , q u a e i n m u l i e r i b u s p r o v e c t i o r i s a c t a t i s a p p a r c r c s o l c t , c u m m e n - s m i n i f l u x u s j a m c e s s a v c r i t . T e i i c r i t u d o a c s e n s i b i l i t a s c u t i s a d a u c l a s e m p e r a d e s t c t e a e p o t i s s i m u m m u l i c r e s a f i i c i u n t u r , q u a e a n t e a r b e i i m a t i s m o t n n l t u i n l a b o r a r a u t . 2 ) U r t i c a r i a p e r s t a n s . D i f l e r t h a e c f o r m a a b a n t e c e d e n t e i n c o , q u o d r u b o r c j a m c v a n i d o p o m p b i r e - m a n c a n t ; p r a e t e r e a t a c t u d u r i o r e s m a g i s q u c s u p r a c u t i s s u p c r f i c i e u i e m i n e n t ; p r u r i t u s i n t e r d u m p c l l e c a l i d a s o - l u m m o i l o a c c c d i t . S e n s i m s e n s i m q u e e v a n c s c u n t q u i - d e m , s e d r e l i n q u u u t p e r d i e s a l i q u o t m a c u l a r a s u b r u b r a m . S y m p l o m a t a gástrica b i l i o s a n u i i q u a m f e r e d e s u u t .

3 ) U r t i c a r i a c o n f e r t a . P o m p b i i n m a g n a c o p i a adsuní, c o u f l u u n t i n s i n g u l i s i o c i s , i t a u t s p e c i e m i r r e - gulärem p r a c b e a n t ; i n t e r d u m b a s i s v a l d c i n f l a m m a t a ,

(16)

16

p r u r i t u s conüiiuus c t v e h e m e n s , l i p r a e c i p u e h o m i n e s H a a f f i c i u n i u r , q u i m a g i s q u a m q u a d r a g i n t a a n n o s n a t i , c n i e m s i c c a m p o s s i d e n i .

4 ) U r t i c a r i a . s u b c u t á n e a . P o m p h i s u b c u t e q u a s i o c c n l t i v e l r c l e n t i a p p a r e n t ; n u i o c e d i t p l c r u m q u e c r u p t i o n e m i n t o l e r a b i l i s f e r e p u n g e n d i s e n s u s , l a n q u a m a c u s p e r p c l l e m p c l l e r e l u r , q u i q u i d c t n s e n s u s p r i n c i p i o i n u n o t a n t u r n l o c o i n b r a c h i o v e l f e m o r c a d e s t , s e d m o x s n p e r t o l u m c o r p u s c x t e n d i t u r . I n s i n g u l i s s o l u m - m o d o i n t c r v a l l i s s e q u i t u r c r u p t i o , q u a e d i e b u s a l i q u o t p r a e t c r i a p s i s c v a u e s c i t . E o d e m t e m p o r e d o l o r i n r c - g i o n c epigástrica s c n i i t u r , e t i n u s c u l i m e m b r o r u m i n f e - r i o r u m a d s p a s m o s clónicos d i s p o s i t i s u n t .

5 ) U r t i c a r i a t u b e r o s a . P o m p h i c r c s c u n t m a g n a c u m r a p i d i t a t c a d t n a g n a m a m p l i l u d i n e m , c o n f o r m a n t t u b e r o s i t a t c s d u r a s , q u a e i n c u t e p r o f u n d e s e d e n t , d e - t e n t a c p a r t i s a f f r c t a c u s u m v i x p c r m i t t u n t . I n m c m b r i s p o t i s s l m u m e t l u m b i s o b s e r v a n t u r , a l i u n i t e m p e r i e ! g r a - d u a l h a b e n t c t d o l e n t p e r a l i q u o t h o r a s ; v u l g o n o c l u a p p a r e n t , e v a n c s c u u t m a n e m a g n a m q u c l o t i n s c o r p o r i s l a i s i t u d i n e m r e l i n q u u n t . I n i c r d u m i n ápice vesícula p a r r a fluido límpido impleía.

V u l g o c r e d i t u r , p o m p h o s i n u r t i c a r i a t a n t u m ñeque i n v e n i r i c u m a l t a q u a d a m eruption© conjuncto»; s e d j a m B a l e m a ñ u s 1 . c . m e n t i o n c m f e c i t e r u p t i o n i s , u b i p r i m u m p o m p h i i n c u t e e x s t i t e r u n t , q u i p o s t e a i n p á p u l a s t r a n s - i e r u n t . P o m p h i i p s i i n b a s ! c o l o r e s u b r u b r o , i r r e g u l a - r e s ; r u b o r e a u t e m p o s t d i e s a l i q u o t e v a n i d o p a r v a c r e - n i a n e n t e m i n e n t e s a c v a l d e p r u r i e n t e s p a p u l a e . D u m p r i m i ¡ta c o u f o r m a n t u r , a l i i a l i o l o c o e r u i n p u n t , doñee t o f u m f e r e c o r p u s p a p u l i s o b t e c t u m e s t , q u a e h i c e t i l -

(17)

l i e e n n f l u u n t . H a e c c r u p l i o t a n t u m i n i n f a n t i b u s o b s e r - v a i u r , i n c i p i t p r i m o v o l q u a r t o r e l q u i n i o p o s t p a r f u m m e n s e a c p e r t i n a c i s s i m e r e m e d i i s p e r n u t l t o s i n t e r d u m m e n s e s o b s t a t . I V e q u e s o l u m p o m p b i , s e d e t p a p u l a e p r u - r i u n t , p r a e s e r t i m n o c i u , i ( a u t a e g r o t u s d o r m i r e n o n p o s s i t , P r a e t e r e a p o m p b i i n v e n i u n l u r i n l i c b e n e p i l a r i . O b s e r - v a t i o e n i m f a c t a e s t , b o s f a c i l e a d l i c b e n e m p i l a r e m a c - r e j e r e t u r n p o t i s s i m u m , c u m p a p u l a e p r u r i c n t e s s e a l - p a n t u r , q u o d N a s s e q u o q u c e x p e r i e n l i a a p p r o b a t u m v i d i t . E o d e m m o d o c u m s t r o p b u l o c o n j u n c t ! e x o r i r i p o s s u n t , n c c n o n , s e d i n a d u l t i s s o l u m , c u m p r u r i g i n e f o r m i c a n t e , s i f r i c a f u r ; e t c n i m t u r n p r i m u m c o l o r c u t i s r u b e r l i t a c p o m p b i m o x s e q u u n i u r . Q u o d s i v e r o u n a c u m s t r o p b u l o a d s u n t , c r u p t i o p e r t c m p u s l o n g u m p e r - s i s t e r c s o l c t .

D c n i q u c e s t p u r p u r a , q u a e e x s a t f r e q u e n t i c o m - p l i c a i i o n e c u m p o m p h i s p u r p u r a c u r t i c a n t i s n o m e n a c - c e p i t . I n b a c s p e c i e p o m p b i p r a e c e d u n t , n e q u e v e r o i i - d e m s u n t , s i c u t i n u r t i c a r i a . B a t e m a n a i t , c m i n c n i i a g e s s e c p i d c r m i d i s , s i n e p r u r i t u e x o r t a s , q u a e d i l a t c n t u r , p l a n i o r e s p a u l a t i m fiaut c t c o l o r e m e x r u b r o i u l i v i d u m

n i u f c n f . P r o r u m p u i i t s e n s i m s e n s i m q u e i n v a r u s l o c i s d i v e r s u m q u e p r a c b e n t c o l o r e m : q u i n o v i c r u m p u n t , r u - b r i a p p a r e n t , d u m a l i i n i g r e s c u n t c t d i s p a r e n t . M a g n a c o p i a i n f e r n o r e c o u s p i c i i u r , u b i s a c p i s s i m e m i x t i s u n t c u m p e t e c h i i s , r a r i u s i n b r a c h i o v e l p e c t o r e c e r n u n t u r . A f f c c t i o d u r a r c s o l c t p e r t r e s v e l q u i n q u e s e p t i m a n a s , p l e r u m q u e o c c u r r i t i n a e s t a t e e t a u t u m n o , a t q u e h i h o - m i n e s m a x i m e e i e x p o s i t i v i d e n i u r , q u i a l i m e n t i s s a e p e c o r r u p t i s r i v e r e c o a c t i s u n t , p r a e t e r e a i n f e m i n i s , q u a e v i t a m d e g u n t l u x u r i o s a m s i m u l q u e s e d e n t a r i a m . O e -

(18)

18

d e m a m c m b r o r u m inferîorum p o i i u s q u a m s u p e r i o r u r n f e r e s e m p e r e r u p l i o n e m c o m i t a l u r . M c m o r a i u d i g n i s u n t c a s u s n o n n u l l i a C I . T r u e s t c d t h i c o b s e r v a ! ! , u b i p u r - p u r a u r t i c a n t e j a m a n t c g r c s s a n o d i i n t e l a c e i l u l o s a s u b - c u t a n e a i n d u r a t i a c m a g u i e i r c u i l u s i n c r u r e r c l i n q u c - b a n t u r , i l a u t s p e c i e m p r a e b e r e n t e l e p h a n t i a s i s A r n h u n i . Q u i n o d i p e r a n n u m i n u n o a e g r o t o , i n a l t e r o p e r a l i - q u o t a n n o s , i n t e r t i o p e r l o n g i u s q u o q u e t e m p u s d u r a - b a n t c t o m n i b u s r e m c d i i s v e h e m e n l i s s i m e r e s i s t e b a n t .

Q u a t u o r i g i t u r s u n t p a p u l n r u m f o r m a e , q u a e c u m p o m p h i s s a e p e j u n c i a e o b s c r v a n t u r , e x q u a r e v e r i s i m i l e v i & e t a r , a f f i n i t a t e m q u a m l a m intercederé i n t e r u t r a m q u c e r u p t i o n e m , q u a e e o p r o b a b i l i o r fit, q u u m f e r e s e m p e r e a n d e m v i t a l e m c u t i s c o n d i t i o n c m i n i i s a n i m a d v e r t a m n s ñeque r e m e d i a a d s a n a n d a s c a s m u l t a m i n t e r s e diffé- r a n t .

D e o r i g i n e , r a i i o n i h u s e t c a u s i s , q u a e p o m p h o s c h r o n i c u s p r o d u e u n t , m u l t a e a c d i v e r s a e s u n t s c r i p t o - r u m o b s e r v a t i o n e s . S e i m u s , c o s i n t e r d u m e x t r i n s e c u s e v a d e r e . I t a P e t r u s F r a n k 1 . c . i a m a i t , refrigeraüo- 11* m s i v e t r a n s p i r a t i o n e m s u p p r e s s a t n c a u s a m e s s e p o s s e . B a t c m a n u s v i d i t e r u p t i o n e m e x e x c a l e f a c t i o n e . A l i i o b - s e r v a r u a t p u l r e r e m , i t m e c t o r u m q u o r u n d a m i c t u s e l i n g e n e r e c u t i s i r r i t a m e n t a c a u s a m c o n s t i t u e r ? . E o m o d o p r o v o c a n t u r i n c u t e d i s p o s i t a n n g u e n t i s a c r i b u s i n u n - c t i s , k a l i h y d r o i o d i c i , e t f o l i i s u r t i c a e , s i c u m c u t i s s u p e r f i c i e i n c o n i a c t u m r e n i u n t . I p s e v i d i c a s u m , u b i s o l a c u t i s f r i c t i o n e a p p a r u e r n u t , a l i u m , u b i b a l n e u m f r i g i d u m e o s p r o d u x i i . I t a e t i a m n a r r a t u r e x s i s t e r e i n - t e r d u m e x v e s t i b u s s u b aëris t e m p e r i e f r i g i d a d e p o s i t i s . J a m e x l o n g o t e m p o r e m e n t i o f a c t a e s t p o m p h o r u m

(19)

c c r l i s q u i b u s d a m a l i m e i i i i s p r o d u c t o r u m . W i H a r m s , B a t c m a n u s , P . F r a n k , L i c u t a u d i u s , s t i i s q u i s q u e o b s e r v a t i o n i b u s n i x u s , a f f e r u n t b a s c o i m p r i m i s r e s , q u a e o b i d i o s r n c r a s i a m q u a n d a m c t p e c u l i a r e m e n j u s q u e b o - m i n i s n a i u r a m c h r o n i c a m e r u p t i o n c m faceré s o l e a n i : A s l a c n s fluviatilis, c c h i i i n s , c a n c r i , m y t i l i , m e l , f a r i n a a r e n á c e a , a m y g d a l a e , t c s t a c c a , n u c l e i c e r a s o r u m , d r u p a - r u m , r u b u s i d a c u s , f r a g a r i a \ c s c a , r a p u m , c u e n m e r e s v i r i d e s c u t i c u l a a d b u c o b t e c l i , r a d i x V a l e r i a n a e , s p i r i t u s v i n i , v i u u t n a u s t c r u m , a c e l u m , s a c c b a r u m , p i s c e s , v e g e - íabilia c r u d a , c a r o s e m i e n r r n p t a ; c i b i a r ó m a t e n i m i s c o n - d i t i , pañis e x f a r i n a v e t u s t a , c a s e n s p u t r e f a c t u s , a l l i u m , r b u s t o x i c o d e n d r o n , o l e u m ( e r e b i n t h i n a e , diurética a c r i a . U r l i c a r i a c c o n f e r t a c c a u s a i n f e r d u t n e s t m a g n a v i r i u m coníenlio, i n t e r o m n e s v e r o c a u s a s f r e q u e n t i s s i m a p r o f e - c t o d i a e t a q u a m máxime l a u t a .

S i c t i t i t n o r b o r u u i c u l a n c o r u m p a r s m a x i m a a l i a r u m p o i i u s alíectionum s y m p t o m a e s t , q u a m i d i o p a i h i c u m h u - j u s o r g a n i m o r b u m constituí!, i t a d e n i q u e e t p o m p h i

s y m p t o m a t i c ! i n l e r d u m e x m o r b o o r g a n i i n t e r n i q u o d a m p r o f c c l i s u n t . S u n t q u i d e m e x a n t h e m a t a e t c r u p t i o n e s , q u a e , u b i i n p e l l c a p p a r e n t , c e r t u m q u o d d a m o r g a n o i i i n l e r d u m a e g r o t a s s e j u d i c a n t . K a p e m p h i g u s s i n e u l l a f o r s a n e x c e p t i o u c n o s c o n c l u d c r c s i n i t , r e n u m i m p r i m i s f u n c t i o n e m e s s e alicnaíam. E i i a m d e e r y t h e m a f e d u b i - t a r i f e r e n o n p o t e s t , q u i n o r i g i n e m i n p l u r l m i s c a s i b u s e x e o d e m fonfé d u c a t ; e t i n i n T a n t i b u s , q u i p o r r i g i n e l a r v a l i l a b o r a n t , e t i n s e n i b n s p r u r i l u c o n t i n u o , h e r p e i e

(1) L i e u t a u d . synods, med. 1, 1 , 1. 2 sect. I f , Cap. cut.

macul. et efflorescent.

2 *

(20)

20

e t alüs a f f e e f i s , r e n u m f u n e t i o p e r v e r s a v i d e t u r . P r a e - t e r e a a l i a c c u t i s a e g r i t u d i n e s a d a l i a Organa i n t e r n a s p e c t a n t . U n a e i n d i c a n t a f f e c t i o n e m m o r b o s a m , v e l f u n - c f i o n e m a l i c n a t a t n v e n t r i c u l i , c a n a l i s i n t e s t i n a l i s , i r r i t a - l i o n e m m e m b r a n a c m u c o s a e c x d e n t i t i o n e ; a l t e r a e s c r o - p b u l o s i n , s y p h i l i d c m , a r l h r i l i d e m , h y d r a r g y r o s i n ; t e r - t i a e d e n i q u e f u n e t i o n e m n e r v o r u m t u r b a t a i n v e l a b - n o r m e m s a n g u i n i s m i x t i o n e m . S i n v e r o p o m p b i s y m - p t o m a t i c ! a p p a r e n t , d i c i q u i d e m p r o c e r t o n o n p o t e s t , q u o d n a m o r g a n o n i n t e r n u m a e g r o t e t , Ctsi i n p l u r i m i s c a s i - b u s m u i t a s u n t , q u a e p r o a f l e c t i o n e m e m b r a n a c m u c o s a e v e n t r i c u l i c e r t a n t . T u m i r r i t a b i l i t a s a d a u e t a , t u m i r r i t a t i o e x i r r i t a m e n t i s e x t e r n i s v e l i n t e r n i s a d e s t . P r a c t e r e a c t i a m i n n i o r b i s l i e n i s p o m p h i obvü s u n t , a c p r a e e i p u e i n h y p e r t r o p b i a e t o b s t r u e t i o n e , q n a m q u a m l i e n t a l e o r - g a n o n n o n e s t , q u o d m u l t u m f a c i a t a d c o n f o r m a n d a s c u - t i s e r u p t i o n e s ; u r t i c a r i a e e v a n i d a e f o r t a s s c f o r m a e s t , q u a e l i e n i s m o r b o s c o m i t a t u r , c u m i n t e r m i t t e n s q u a s i s i t e t i n t e r v a l l a l u c i d a h a b e a t , a l q u c i n o m n i b u s a e g r i - t u d i n i b u s , q u a e i n t e r m i s s i o n e s f a c i u n t , l i e n q u a m m a x i m e r e s p i c i e n d u s s i t . C l . N a s s e o b s e r v a v i t c a s u m , i n q u o Urticaria c r a n i d a c u m m o r b o c o r d i s c o n s o c i a t a e r a t ; n u m q u i d f o r l a s s e c i r c u l a t i o s a n g u i n i s t u r b a t a f e c e r i t a d c o n f o r m a n d a m b a n c e r u p t i o n e m ? Q u a p r a e s e n t e , s y m - p t o m a t a m o r b i c o r d i s m u l l o i m m i n u l a , c a d e m r e t r o - g r e s s a m u l l o a d a u e t a e t p e j o r a e s s e s o l e b a n t . S i c e t h e p a r i n t e r d u m p r o d u c i t u r t i c a r i a m , i n q u i b u s c a s i b u s f e r e s e m p e r b i l i s s e c r e t i o t u r b a t a .

U n a f r e q u e n t i s s i m a r n m c o m p l i c a t i o n u m c u m p o m - p b i s e s t d r n t i t i o , q u a e s a l i v a e m i x t i o n e m p e r v e r s a m e t e x i n d e m e m b r a n a c m u c o s a e c a n a l i s i n t e s t i n a l i s i r r i t a t i o -

(21)

n e m s e m p e r s e c u m d u c i t . I n o m n i b u s h i s c e v a r i o r u m o r g a n o r u m m o r b i s p o m p h i p r o t e m p o r e c r i s i n f a c i u n t , q u a r e s i m u l a c e r u m p u n t , f e r e s e m p e r s a n a n d i c o n a m e n n a t u r a e h a b e n d i s u n t . I t i f e r d u m ( i t , u t a d p o m p h o s c h r o n i c o s f e b r i s a c c é d â t ; e t e n i m s i c a u s a , q u a e a e g r i - t u d i n e m c u t a n e a m p r o t u l i t , p e r l o n g u m s p a t i u m d u r â t c a m q u c q u a s i n u l r i t , a c p r a e t e r e a s u p e r f i c i e s c u l i s irrí- t a l a v a l d e a m p i a e s t , f e b r i s v a s o r u m r e a c t i o n e o r i r i p o t e s t . E o d e a i m o d o p e m p h i g u s , l e p r a , h e r p e s a l i a e q u e c r u p t i o n e s , q u a e p l e r n m q u e s i n e f e b r i d e c u r r u n t , c u m c a d e c o m p o n u n t u r ; f e b r i s i p s a l e v i s , e p h e m e r a e s i m i l i s a v i x s e n s i b i l i c u t i s r e f r i g e r a t i o n c i n c i p i e n s , q u a m s e - q u i t u r c a l o r c u m s i t i b a u d m a g n a , c a p i t i s m o l e s t i a v e l l e v i s s i m o e j u s d o l o r e a c s i n g u l a r i q u a d a m c i r c a p r a e - c o r d i a a n x i e t a t c e t d e b i l i t a t e .

Q u o d a d c o n d i t i o n e s c u t i s v i t a l e s s p c c l a t , q u a e c u m p o m p h i s u n a a d c s s e p o s s u n t , h a e v a r i a c s u n t :

1 ) H y p e r a e s t h c s i s : e a c o n d i t i o , u b i i r r i t a m e n i a n o r - m a l i a f a c i l i o r e m e t m a j o r e m p l c r u m q u e r e a c t i o n c m effi- c i t i n t , q u a m i n ó r g a n o s a n o p r o d u c e r e s o i e n t . H a e c c o n d i t i o i n i i s c a s i b u s e s s e v i d e t u r , u b i p o m p h i e x o r i u n - t u r j a m e x t e m p e r i e a i j r i s a t m o s p h a c r i c i m u t a t a , e x s o l a f r i c t i o n e , e b a l n e o f r i g i d o . H y p e r a e s t h c s i s c u t i s m a n i - f e s t a r e s e p o t e s t s i v e s o l a s e n s i b i l i t a t e s i v e s e c r e t i o n e aliénala; i n p l u r i m i s c a s i b u s u t r u m q u e c o n j u n c t u m . L e - n i a i r r i t a m e n t a j a m d o l o r e m f a c i u n t , v e s t e s c r a s s a e v e l e x l a n e a p a r a t a e n o n f e r u n t u r ; s e n s u s p r u r i e n s v e l p u n - g e n s i n p e l l e ; c u t i s i p s a c a l i d a , t e n s a , s i c c a s e n t i h i r ñ e - q u e húmida fit, s i f r i c a t u r ; t u r g o r Vitalis a u c t u s .

2 ) T o r p o r : t u r n p o m p h i p l e r u i n q u c s y m p t o m a t i c ! e x m o r b i s i n t e r n i s ; c u t i s m o l l i s , flaccida, frígida.

(22)

22

3 ) C o n g e s t i o n c u ü s c o l o r i s r u b r i , a l i q u i d f u m c f a - c l a , s u d o r e m a q u o s u m s e c e r n c n s ; i n t e r v a l l a l u c i d a ; s i

c o n g e s f i o c u m h y p c r a e s t h e s i j u n c t a , c u i i s t c n s a , s i c u m a n a e s t h c s i , c o l l a p s a s c n t i t u r . P o m p b i p l c r u m q u e ( a m d i u d u r a n t , q u a m c o n g c s t i o i p s a , a c s a e p c c u m e a d e m e v a - n c s c u n t .

4 ) P l e t h o r a ; c u t i s s e m p e r r u b r a , l i v i d a , l u m c f a c t a , s e c r c t i o l u r b a f a ; c o n d i t i o c o n t i n e n s ; c u m p l e t h o r a p l c - r u m q u e u r t i c a r i a p e r s t a n s c o n j u n c i a .

5 ) O l i g h a c m i a : c u t i s p a l l i d a , f r i g i d a ; e a c o n d i t i o s a e p e i n h o m i n i b u s , q u o r u m c u t i s p e r l o n g i u s t c m p u s m o r b i s d e b i l i t a t a e s t , a c p r a c t e r e a i n u s , q u i m a g n a m s a n g u i n i s j a c l u r a m p e r p e s s i s u n t .

6 ) I i i f l a m m a t i o : c u t i s c a l i d a , u r e n s , d o l e n s , t u m e - s c e n s , r u b r a ; u r t i c a r i a f e b r i l i s .

7 ) R h e u m a t i s m u s ; c u t i s t u r n s i c c a , t u r n h u m i d a , d o l o r ( r a h c n s , r a g n s .

C u j u s n a m s t r u c t n r a e p o m p h i s i n t , h a c d e r e v a r i a e e x s t a n t v a r i o r u m s c r i p t o r u m s e n t e n t i a e , e l s i c a m n o n s a t i s e x p l i c a n t . I t a a l i i p u i a n l e s s e v a s a d i l a t a t a , a l i i m a t e r i a m i n c o r i o c x s u d a t a m . S u b v i t r o b i c o n v e x o p o m - p h u s a p p a r e l e m i n e n t i a e s u b s t a n t i a d e n s a , c o l u r e m p a l - l i d u m p r a e b e n t e . A p e r t u r a n u s q u a m c o n s p i c i p o t e s t . D i g i t o p r e m e n t i n o n c c s s a t , s e d q u o i n a g i s p r e m i t u r , e o fit p a l l i d i o r . A c u p n n c t u r a f a c i a n o n c o l l a b i t u r , n c - q u e q u i d q u a m f e r e s a n g u i n i s e f f l n i t . S e c t i o n e d e c u s s a t a a d h i b i l a g u t t a e s a n g u i n i s n o n n u l l a e m o d o e m a n a v e r u n t , d u r i t i c s a u l e m r e m a n s i t , q u a e e t i a m s a n g u i s u g a i n m e - d i u m a p p l i c a t a n o n d u m e v a i i u i l . A c i d o s u l p h u r i c o s i t r a - c t a t u r , c o l o r m u t a t u r e x p a l l i d o i n f u s c o f J a v u m , p r u r i - t u s d i m i u u i t u r , c u j u s l o c o d o l o r p u n g e n s u r e n s o c c u r r i t .

(23)

L a m i u i s c p l u m b o p r a c p a r a l i s e t f a s c i a c u t ! a l l i g a t i s r c - p r i m i p o t e s t p o m p i i u s . U n g u e n l o h y d r a r g y r i e i n . e t u n g . k a l i h y d r o j . i u u u c t o c e l c r i u s d i s p a r e t .

E x h i s c e p a u c i s e x p e r i m e n t i s n o n v i d e t u r v e r i s i m i l e , p o m p l i o s p r o c r e a r i v a s i s d i l a t a l i s , n a m a c u p u n c t u r a v e l s o c l i o n c d e c u s s a t a [ r u t i n s a d h i b i t a m a j o r f u i s s e d e b c r c t s a n g u i n i s c o p i a e x c r e t a , u c c t u m o r i p s e l a m d u r u s f u i s - s e t , a c s i n e d u b i o r e p r i m i p o s s e t . P r o m a t e r i a f i r m a e x s u d a t a c e r t a l d u r i t i e s r e n i a n e n s p o s t s e c l i o n e m f a c t a m e t s a u g u i s u g a i n a p p o s i l a m . C o n t r a m a t e r i a c s a t i s fir- m a c e x s u d a l i o n e m c e r l a t , q u o d p o m p b i e c l e r r i m e i n t e r - d u m i n t r a m i n u t a s a l i q u o t h o r a e p a r i e s a p p a r e n t , i f e - r u m q u e d i s p a r e n t ; s i a u t c i n m a t e r i a fluidior e s s e t , f o r m a f o r t a s s e n o n t a i n c i r c u m s c r i p t a e s s e t e t i n c i s u r a f a c t a a l i q u i d e f f l u e r e t , n e c e s s c v i d e t u r .

P R O G N O S I S .

P o m p b i e r u p l i o u e m c n n s l i l u u n t , q u a e s e c u n d u m e x - p c r i e n t i a m i n t e r c a s n u m c r a r i d e b e t , q u a r u m d e c u r s u s q u a m o p t i m u s e s t . I V e q u e f e r e u n q u a m c x i t u s v i t a e p c - r i c u l o s i c x s p e c l a n d i s u n t , a c f o r t a s s e i n e o c a s u s o l u m - m o d o , u b i r e p r i m u n l u r v e l c u r a f a l s a , v e l t a l i c u t i s c o n - d i t i o n e v i l a l i , q u a e c o s a d H e r e i n p c r v e n i r e n o n s i n i t ; t u n c e n i m t i m e n d u m , n c m o r b u s i n t e r n u s n i e l a s l a t i c u s e x r e l r o g r e s s i o n e p r o d e a t . Q u o d s i f i t , r a r i n s c e r e b r u m a f f i c i t u r , s i c u t i r c p r e s s i s a l i i s e r u p l i o n i b u s v e l e x a u t b e - m a t i s fieri s o l e t , s e d f e b r i s g a s i r i c a a d c o n d i t i o n e r ! ) n e r - v o s a m d i s p o s i l a s a e p i s s i m e s c q u i t u r .

I n c u t e v a l d e i r r i l a b i l i e x o r t i d c c u r s u n i p l e r u m q u e h a b e b u n t e c l e r e m , p r u r i t u s c r i t m a x i m u s , r u b o r v a l d c d i f f u s u s ; f a c i l e r c d i b u n f p o m p h i ; s i e x i r r i t a t i o n e v e l

(24)

2 4

e x t e r n a v e l i n t e r n a n a s c u n t u r , { a m ( l i u i n p e l l e p e r s i s t e n t , q u a m i r r i i a t i o d u r a t ; i r r i t a m c n t o r e m o t o m o x d i s p a r e - b n n t , s i c u t i s i p s a d u r a t i o n c i r r i t a m e n l i a d c u n t i s l o u g a h a u d m o r b o s o a f f e c t a r c m a n c t . Q n a n d o i r r i t a b i l i l a t e m c u t i s a d a u c t a m j a m t o r p o r s c c u t u s , p o m p l i i i n g e n e r e a u t m u l t u m ( c m p o r i s a d p c r f e c t a m c o n f o r m a t i o n e m p o - s c c n t , a u t p r o f u n d e i n p e l l e s e d e b t t n t , a u t , s i j a m e r u - p e r u n t , p e r m a g n u m t c m p o r i s s p a t i u m d u r a b u n t ; e l i a m r c t r o g r a d i i t e r n m p o s s u n t . I n u r t i c a r i a f e b r i l ! p r a c d i - c e r e p o t e s , c u m p r o d r o m o r u m s y m p t o m a t a v e h e m e n t i a a u n t , e a a u t m i t i g a n a u t o n u i i u o c c s s a t u r a e r u p t i o n e f a c t a . I n h o m i n i b u s , q u o r u m c u t i s d i s p o s i t a a d f o r m a n d o s p o m - p h o s , s a t i s c c r t u m e s t , c o s s i i r r i t a m e n t a e t c a u s a e p r o d u - c e n t e s n o n a r c e n t u r , m o x rediré. Q u o d s i fit, c u t e m m a g i s m a g i s q u e p a u l l a t i m d i s p o s i t a m r e d d e n t . I n a d u l t i s , q u i d i a c t a m l a u t a m g e r u n t , f a c i l e , s i s e m c l a d f u c r u n t , r e d i - b u n t . P o m p h i s y m p t o m a t i c i , e x m o r b o o r g a n ! i n t e r n ! d i j u d i c a n d i , c u m h o c c c s s a b u n t , c r e s c e n t , d e c r e s c e n t . S i e x epidémica a e r i s a t m o s p h a e r i c i c o n s t i t u t i o n e p r o d e u n t , i n d o l c m p l e r u m q u e m a l i g n i o r e n i h a b e b n n t . S i i r r i - t a n t u r , i n s u p p u r a t i o n e m a u t i n u l c e r a i n d o l i s b e n i - g n a e , d y s c r a s i i s n o n a d e n n i i b u s , transiré p o s s u n t . S u - d o r t o t i u s c o r p o r i s , s e d i i n e n t u r n u r i n a e , d i a r r h o e a b i - l i o s a , v o m i t a s b i l i o s u s b o n a s i g n a a c s a e p e m o l i m i n a c r i t i c a . P o m p h i s u p e r t o t u m c o r p u s p r o p a g a t i f a c i l e t u r b a n t t r a n s p i r a l i o n e m , q u o p r i m u m f i t , u t , s i p e l l i s a l i q u a m d i u f u n c t i o n c s u d o r i s s e c e r n e n d i c a r e t , a l i a o r g a n a e x b a c s c c r e t i o n e r e t e n t a m o r b o s a e p e m e i a s f a t i c o a f f i - c i a n t n r a e p r a e t c r e a c u t i s i p s i u s a c t i o d e b i l i t e t u r . F u n - c t i o n e s o r g a n o r n m i i i l e r n o r u m t u r b a t a c i m p r i m i s s u n t , q u a e i n d e p r o v o c a n t u r , m u l t o r a r i u s d e g e n e r a t i o n e s . I t a

(25)

j a m o b s c r v a l u m e s t d e l i r i u m , s p a s t n l c l o n i c ! c t t o n i c i , p n e u m o n i a , d i a r r h o e a , p h l c g m h y u i c n i t i s . S e q u e l a e f r c - q u c n i i s s i m a c e x s i s t u n t f e b r c s , i n i l a m m a t i o n c s , r h e n m a - l i s n i i . F i l t e r d c g e n e r a l i o n c s , q u a e i n d e s c c u t a e e s s e d i - c u n t u r , a n a s a r c a , h y d r o t h o r a x , h y d r o p s a s c i t e s , a r t h r i t i s , d i a b e t e s q u o q u c c n u m e r a n t u r . P o m p h i i n c u t e t n a x i m c i r i i l a b i l i : s u d o r a c q u a l i s , v a p o r o s u s i r r i t a b i l i t a t e m i n u l - t u m d i m i n u c l . I n e u l e i o r p i d a a n a s a r c a t i m e n d a , p r o o m n i b u s a l i i s o r g a u i s o n i u c s s e q u e l a e f u n c t i o n i s c u t i s i u r b a t a c .

I n c u t e c o n g e s t i o u i b u s l a b o r a n i c 11011 b e n e e r u m p e n t , q u u m q u a q u c c o n g e s l i o n e v i s v i t a l i s o r g a n ! a f l c c t i m i - n u a t u r ; s u d o r c o n d i t i o n c m m c l i o r e m f o r t a s s c r e d d e f . C o n - g e s t i o f o r t i s f e r e s e m p e r f e b r e m e x c i t a t . S i p l e t h o r a c u t i s e x s t a t , v i s v i t a l i s i n p e l l e d e b i l i t a t a e s t i n i p l c l i o n c v a s o r u m c u m s a n g u i n e n i m i o , q u a r c c r u p t i o t a r d a . I n o l i g h a c m i a c u t i s d e c u r s u s c h r o n i c u s , a n a s a r c a i n t e r d u m s c q u c t u r ; c u t i s s a t i s r u b r a v e l ( u r g e s c e n s b o n u m s i g n u m . U b i i n f l a m m a t i o c u t i s c u m p o m p b i s a d e s i , c p i d c r m i - d i s d e s q u a m a t i o i n f l a m m a t i o n e m r e s o l n t a m s e q u i t u r , s u p - p u r a t i o c x s p c c t a n d a i n s a t i s v e h e m e n t ! i n f l a m m a t i o n e l o u g a e d u r a t i o u i s , a n t u b i i r r i t a m e n t u m r e m o v c r i u o u p o t e s t ; g a n g r a c n a m e i u e n d a , s i i n f l a m m a t i o v c h e u i c u l i s - s i m a , v i s v i t a l i s v a l d c a f f l i c f a , a u t i n f l a m m a t i o c u m a n a - s a r c a c o m p l i e a f a e s t , a u t p a r s i n f l a m m a t a c o n t i n u e p r e - m i t u r . I n r h e u m a t i s m o c u t i s c u m p o m p b i s c o m p l i c a t e s u d o r m u l t n m p r o d e r i t ; r h e u m a i i s m u s v e h e m e n s e o d e m - q i i e t e m p o r e c h r o n i c u s f a c i l e a b i t e x i r r i l a b i l i l a t c a d - a u c t a p a r t i s a f l c c t a c i n i n f l a n t u i a l i o n c m .

(26)

C Ü R A .

I n p o m p h i s c u r a n d i s a n l e o m n i a s p c c t a n d u m e s t , i i t q u a e c a u s a e o s p r o d u x i t , r e m o v e a t u r c t e x s t i r p c t u r . C u m c a u s a i n t e r n a e r u p l i o n i s u b e s t , t u r n o m n i s p r i m u m a U c n i i o i n i l i aI T I c o i i v c r t e n d a e t e r u p l i o , u t a l t e r i u s s y m - p t o m a m o r b i , a u t x a l u l a r i s i n i e r d u m c r i s i s , (ractanda.

D c i n d c c u t i s c o n d i t i o Vitalis a l i e n a t a q u a m m a x i t n e p e r - p e n d e n d a . I n i r r i t a t i o u e e t i r r i t a b i l i t a t c c u t i s a d a u c t a o m - n i a p r i m u m i r r i t a m e n t a a r c e n d a , a c d e i n d e c u t i s i p s i u s c o n d i t i o i n m e l i o r e m v e r t e n d a , q u a m o b r e m c a p o i i s - s i n i u m r e m c d i a c l i g e n d a s u n t , q u a e n i i t i g a n t , i r r i t a b i l i t a - t e m d i m i n u u n t a c p o s t e a v i m p e l l i s t o l l u n t , q u u m i n i r r i t a b i l i t a t c a d a u c t a v i s o r g a n ! a f f e c t ! s e m p e r d e b i l i t a t a s i t . S u p p r r s s a t r a u s s p i r a t i o , m e n s e s , h a e m o r r h o i d e s s u p - p r e s s ! H e r u m r e v o c a n d ! , v i n u m , l i q u o r e s , d i a e t a l a u f a e t a l i m e n t a o m n i a j a m s u p r a a l l a t a c v i t a u d a . I n t o r p o r c c u t i s r e i n e d i a i r r i t a n t i a a d h i b e n d a , q u a e v i m v i t a l e m i n p e l l e i u c i t a n t a c s a n g u i n i s c i r c u l a t i o n e m p r o m o v e n t . 8 ! c o n g e s l i o s a n g u i n i s a d c u t e m a d e s t , e a m o r b o s a c o n d i - t i o t o l l e u d a , q u a e c o n g e s t i o n ! «übest, nam c o n g e s l i o s e m - p e r c o n d i t i o s e c u n d a r i a . P l e t h o r a f e r e s e m p e r d e r i v a n - t i a , i u t e r d t i m d e t r a c t i o n e s sanguinis, v e l generale« v c l l o c a l e s , s i n a u t e m c u m t o r p o r c c o u j u n c t a i n v e n i t u r , i r - r i t a n t i a e x p o s c i t . I n o l i g h a e m i a c u t i s f r i c t i o u e s c o m - m e n d a n d a r , i n i i i f l a m m a t i o n e r e m e d i a a n t i p h l o g i s t i c a , i n r b c u m a t i s r a o d i a p h o r c t i c a c u m d e r i v a n t i b u s i u d i c a t a v i - d c u t u r . S y m p t o m a t a g a s t r i c a , l i n g u a a l b i d e obtccta, s a - p o r n a u s e o s n s , d i s p o s i t i o a d v o m i t u m , i n d i c a n t , s i c o n - t r a i n d i c a t i o n s p e c u l i a r e s , u t c o n g e s l i o s a n g u i n i s a d c e - r e b r u m , p h l e g m h y m c n i t i s e t c . u o u a d s u n t , e m c t i c u m .

(27)

L a x a n t i a q n o q u e l a u d a n t u r , a t t a m c n t a l i s u c c e s s u n o n a d h i b e n t u r , c u m n o n t a n t a i n i n c u t c m i p s a i n v i m e x c r - c c a n t , q u a m emética. D i a d a s i t b l a n d a e t a l i m e n t a , q u a e s u m u n t u r , f a c i l e d i g c r e n d a . U r t i c a r i a f e b r i l i s i n - t c r d u m c x p o s c i t v e n a e s c c t i o n t r n , q u a e t u r n p o t i s s i m u m indícala v i d e t u r , s i n i m i a s a n g u i n i s c o p i a a c m a x i m a v a - s o r u u i i m p l e t i o n c c r u p i i o a u t p l a n e n o n fit, a u t t a l i t a n - t u m g r a d u , t i t r e t r o g r c s s i o s i t ( i m e n d a .

I n e o c a s u a u t e m s u m m u m r c m o d i u u i b a u d i m m c r i t o a e s t i m a t u r v e s i c a n s , q u o d p a r l i m p e r i r r i i a t i o n e m p r o - v o c a r e c r u p t i o n c m p o t e s t , p a r t i m a u t e m c r u p t i o n i s l o c o o p t i m e s u b s t i t u i t u r . F o r t a s s e c l i a m l o t i o n e s c u m a q u a f r i g i d a i n c u t e u r e n t e a c s i c c a a u x i l i u m f c r c n t , e t s i v u l g o c r e d i t u r , a q t i a m f r i g i d a m r e p r i m e r c ( a n t u m q u a m q u e c r u p t i o n c m ñeque u l l o m o d o p o s s e e a r n p r o f e r r e . S e d j a m A n g l i r c c c n l i s s i m o t e m p o r e n o s d o c u e r u n t , l o t i o n e s

f r i g i d a s s u b i i s d e n V c u t i s c o n d i t i o n i b u s i n s c a r l a t i n a c u m s u c c e s s u óptimo a d h i b e r i a t q u o e x a n t h e m a s u b s p o n g i a , a q u a f r i g i d a i m p l c t a , q u a s i f l o r c s c c r c i n c e p i s s e .

N e g a r i a u t e m n o n p o t e s t , i n h i s c e l o t i o n i b u s f r i g i d i s a d h i b e n d i s c a u t c a g e n d u m e t c o n d i t i o u e m c u t i s v i t a l e m b e n e a n t e a p e r p e n d e n d a m e s s e . I n l i c h e n e u r t i c a t o , p r a c - m i s s i s l a x a n t i b u s , a c i d u m s u l p h u r i c u m d i l u t u m i n t e r n e c u m f e r r o v e l c h i n a . P r u r i g o f o r m i c a n s c u m p o m p h i s , c u i s e m p e r f e r e m o r b u s c o n s t i l u l i o n a l i s s u b e s t , p o s t u l a t p l e r u m q u c a q u a t n s u l p h u r a t a m , a q u a m C b l o r i e x t e r n e , i n t e r n e s u l p h u r c u m n a t r o carbónico, d e c o c l u n i S a r s a p a - r i l l a e , S e r p c n t a r i a e , c u m t o r p o r c u t i s s a e p i s s i m e c u m h a c c o m p l i c a t i o n c c o n j u n c t u s s i t . P l e r u m q u c f i e r i s o l e t , u t m e d i c i i n p u r p u r a u r t i c a n t e , o b c o n s u c t u d i n e m e t c x - e u i p l u m a l i o r u m m a g i s q u a m o b c e r t a m c u j u s q u e c a s u s

(28)

28

indieaíionrin, c h i n a m , a c i d a , f c r r u i n p r a e s c r i b a n t , q u i a v u l g o c r e d i t u r , f i b r i u a c q u a l i t a t c m i n s a n g u i n e a l i e n a i a m e j u s q u c c o p i a m n o r t n a l e m d i m i n u t a m e s s e . H a u d d u b i e raulttim i n m u l t i s c a s i b u s h a c e r e m e d i a p r o f e c e r u n t a c p r o f i c i e n t ; s e d n u m i n o m n i b u s temeré a c s i n e a c c u r a - t i o r e c o n d i t i o t i i s p r a e s c u t i s d i a g n o s i d a r i d e b e a n t , d u b i - t a r e a d h u c l i c e t , q u u m v a r i a e e s s e q u e a u t c a u s a e , q u a e p u r p u r a r a p r o d u c u n t . A t q u e reverá j a m c x e m p l a e x s t a n t , n b i e x v e n a e s e c t i o n e f a c t a s u m m a q u e a n t i p b l o g o s i s u c - c e s s u s q u a n i o p t i m u s o b s e r v a t u s e s t . Q u a r e i n m o r b o g r a v i s s i m o h o c c e c u r a n d o c u r a q u a c d a m s p e c i f i c a , q u a e u b i q u e a p t a s i t , i n u s u m v o c a r i n o n p o t e s t , n e q u e i n o m n i b u s c a s i b u s u n a e a d e m q u e r e m e d i a c o n d u c c n t .

Q u o d s i c u r a i n t e r n a n o n s u f f i c i t , a d a d j u v a u d a m e a r n e x t e r n a q u o q u c r e m e d i a n o b i s s u p p e t u n t , q u a e m u l t u m i n t e r d u m c e r t c e r n o l u m e n t u m f e r u n t . J a m p e r s e i n t c l - l i g i t u r , p r a e f e r e n d a e s s e c e t e r i s i r r i t a n l i a v o l m i t i g a u t i a v e l a l i u s i n d o l i s r e m e d i a s e c u n d u m c u t i s c o n d i i i o n e m v i - f a l c m . P r i m u m l o c u m o b t i n e n t b a l n e a , q u a e i n o m n i b u s f e r e c u t i s m o r b i s m o m e u t i s u n t m a x i m i : p r u r i t n m m i t i - g a n t , i r r i l a b i l i t a i e m m i n u u n t a t q u e s u d o r e m p r o v o c a n ! ; t r p i d a a p t a s u n t i n i r r i t a b i l i t a t e a d a u c t a , u b i p o m p h i e r u m - p e r e n e q n e n n t , a u t p o s t e r u p t i o n e m r e t r o g r e s s ! s u n t . B a l - n e a f c p i d a s u l p h u r a t a , i n u n c t i o n e s h y d r a r g y r i c i n e r e i , e m u l s i o n e s e ( . ' a m p h o r a c i a l i a i n t o r p o r c c u t i s b o n a r e - m e d i a .

(29)

l\ a t u s s u m e g o C . J . V e l i e n d . 7 m . M a j i a n n o M D C C C X I X A h r v i l l a e p a i r e A n t o n i o V é l t e n , m e d i - cináé e t c h i r u r g i a c d o c t o r e a c c i r c n l i A h r v i l l e n s i s t . t . p h y s i c o , e t m a t r e c g e n t e W o l f f . F i d c m confíteor c a - i h o l i c a m . A n u o M D C C C X X I I l B o n n a m pcíii i b i q u e i n p r i m i s l i t t e r a r u m r u d i m e n t i s i m b u t u s , g y m n a s i u m a d i i , i n q u o q u u m p e r o c t o a n n o s v e r s a t u s c s s c m , a n n o M D C C C X X X V I I I i n a l m a e F r i d c r i c a c G u i l c l m a c R h c - n a n a e c i v i u m n u m e r u m r e c c p t u s s u m a t . t . R e c t o r e M a g n i f i c o P r o f . C l . W e l c k e r . R c i m e d i c a e s t u d i o s i s m e a d s c r i p s i t P r o f . C l . H a r l e s s , t . t . d e c a n u s .

P r a e l e c t i o n e s , q u a s f r e q u e n t a v i p e r q u a t u o r h o s c e a n n o s , b a e s u n t :

L o g i c e , p s y c h o l o g i a a p u d C l . a b C a l k e r , p h y s i c e experimentális a p u d C l P l u e c k e r ; mineralogía a p u d C l .

(30)

N o e g g e r a t h ; zoología a p u d C I . G o l d f u s s ; c h c m i a a p u d C l . G . B i s c h o f ; b o t a n i c e a p u d C I . T r e v i r a n n m A n a t o m i s m m i h i t r u d i d e r u n l C I . M a y e r e l W e b e r ; q u o r u m a u x i l i o e l i a n i e x e r c i t a t i o i t c s i n s l i t u i i n c a d a v e - r i b u s d i s s c c a n d i s . E n c y c I o p a e d i a m e t m e l h o d o l o g i a m m c - d i c i n a e , pathologíam g e n e r a l e m C I . N a u m a n n m i h i p r a e - c e p i t . D e m a l e r i a m e d i c a , d e formulís mediéis r i t e c o n - c i n n a n d i s C I . E . B i s c h o f f a u d i v i ; d e cbírurgia, d e o p e - r a t i o u i b u s c h i r u r g i c i s , d e o c u l o r u m m o r b i s , d e f a s c i i s r i t e a p p l i c a n d i s , d e a n a t o m i a c b i r u r g i c a C l . W u t z c r a u d i v i , c u j u s c l i i i i c u m e t p o i i c l i n i c u m , c h i r u r g i c u m e t -

¡am p e r a n n u m f r e q u e n l a v i . D e o p e r a t i o n i b u s i n c a d a - v e r i b u s i n s t i t u c u d i s C l . D r . F i s c h e r a u c t o r m i h i f u i t . D e t h e r a p i a g e n e r a l i a c s p e c i a l ! , p h y s i o l o g i a a C l . N a s s e d o c t u s s u m e t p e r s e m e s t r e c l i n i c u m p r o p a e d e u - l i c u m f r e q u e n l a v ! , m e d i c u m a u t e m p e r a n n u m . D o c t r i - n a n ! a r t i s o b s t e t r i c i a e e t i n s t r u m e n t o r u m , q u i b u s u t i m u r i n a r t e o b s t e t r i c i a , C l . K i l i a n m i h i t r a d i d i t , e j u s q u e c l i n i c u m o b s t e l r i c i u m p e r a n n u m a d i i . T J t reí p u b l i c a e l e g i b u s s a t i s f a c e r e m , p e r a n n u m c b i r u r g i m i l i f a r i s v o l u n - t a r a muñere i n séptima c q u i t u m h n s t a t o r u m c o h o r t e d u c c c l . D r , K a l l m a n n f u n c t u s s u m .

Quadríennio a u t e m p r a c i c r i t o i n a l m a m a c a d e m i a m B e r o l i n c n s e m n i e c o n l u l i e t a R e c t o r e M a g n i f i c o 111.

D i c t e r i c i i n n u m e r u m c i v i u m a c a d e m i c o r u m r e c e p t u s , a b 111. J u e n g k e n , g r a f i o s ! m e d i c o r u m o r d i n i s D e c a n o

(31)

s e r c n l c m a u d i o I I I . J u c n g k e » i n c l i u i c o c h i r u r g i c o e t o p h l b a l m i a i r i c o , C c l . T r u c s t c d ( i n c l i n i c o m e d i c o - c h i - r u r g i c o .

Q u i b u s o m n i b u s v i r i s , o p t i m e d e m e m e r i t i s g r a i i a s a g o , s e m p e r q u e b a b e b o , q u a m m a x i m a s .

(32)

T H E S E S .

1 . S o m n i i s n i h i l a l i u d , q u a m i r r i l a b i l i f a s c e r e b r i d i - m i n u i a .

2 . D i a b e t e s e s t m o r b u s s a n g u i n i s s y m p t o m a t i c a ? c x i n - d i g e s t i o n e .

3 ' P h t h i s i s p u l m o n a l i s n o n r é p u g n â t v e n a e s e c t i o n i . 4 . I n h y p o p i o p a r a c e n i h c s i s c o r n e i e r e j i c i e u d a . 5 . B u b o n c m s y p h i l i t i c u m a d r e s o l n t i o n e m d u c e r e n o n

l i c e t .

6 . M e d i c u s f o r e n s i s a n t e s e c t i o n c m a c t a i n s p i c i a t n e - c c s s e e s t .

7 . D i v i s i o m o r b o r u m i n s t a d i a u e g l i g c u d a .

8 . C u r a p a n n i p e r i n f l a m m a t i o n c m p r o v o c a n d a m a s p e r - n a n d a .

Ábra

Updating...

Hivatkozások

  1. a c c u s . i t ,
Kapcsolódó témák :