• Nem Talált Eredményt

Tisza Kálmán az apja fia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Tisza Kálmán az apja fia"

Copied!
9
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Tisza Kálmán az apja fia*

f f . , , • olt-e Tisza Kálmánnak »gyermekkora«, melynek emlékei eltartanak a sirig ? Melyek, mint a márcziusi hó, ifjitólag hatnak azokra, a kik késő őszszel mosda- nak velük ? Volt-e gyermekkora, melyben önzetlenül szeret a sziv, és ártatlanul köt barátságot azokkal, a kiket szeret? Volt-e gyermekkora, mely vidám mosoly- lyal készíti a himport az ifjúság számára, hogy később az üdeség bájos leplével takarja még az é r e t t s é g e t is ? Volt-e gyermekkora, melynek boldogsága elfojtja az irigység hajlamait, fejleszti az áldozatkészséget s melynek önzetlen odaadása nemesiti a vetélykedvet, és az ambitiót? Volt-e Tisza Kálmánnak ilyen gyer- mekkora ? .

Nem volt!

v *

Bizonyosra veheti ezt még az is, a ki nem ismeri (vele egykorú társak emlékeiből) a tényeket, hanem tisztán lélektani irton, Tisza későbbi egyéniségéből combinálja.

Mert fordultak-e elő Tisza Kálmán életének tava- szán fagyos szelek, deres éjszakák, melyek a kedély vi- rágos mezőjét kopárrá teszik, mire eljött a nyár, s gyü- mölcstelenné, mikor eljött az ősz?

Nem fordultak elő.

Simán folyt le gyermekkora, s minden örömben, a minek gyermek örülhet, lehetett volna része.

(2)

A Z A P J A F I A . 1 3

Gond nélkül folyt le ifjúsága, s a sziv hajlamait követni nem állt neki útjában semmi.

És mégis hol van Tisza Kálmán egyéniségében, hol van lelkületében, hol van kedélyében a zománcz, mely az élet hajnalának vonzó visszatükröződése?

Hol van a zománcz, mely a későbbi gondok mély barázdái közt is jóságot sugároz? Hol van a zománcz, mely a tapasztalások és csalódások keretének állandó gyöngye marad? Hol van a melegség, mely a hideg meg- gondolást is át tudja hatni, s megóvja a lelket a fagy- tól, mely fagyossá teszi az egész embert? — Hol van az a természetes egyensúly, melyet számitás nem hoz- hat létre, csakis a kedélyvilág tiszta összhangja, s mely egyedül tudja eredményezni azt, hogy az élet küzdel- meiben esztelenné ne válj ék a sziv, és viszont hogy szív- telenné ne váljék az ész ?

*

Nincs sehol!

Tisza Kálmán felnőtt gyermekévek nélkül, és meg- yéiiült jijuság nélkül. Gyermekkorában játsziság helyett csak féktelen perczei voltak, melyekben vad szenvedély viharzott, s még jó kedvével is zsarnoka lett azoknak, kik játszani akartak vele. De idegenekkel hideg, tartóz- kodó sziv és kedélytelen n a g y ú r i g y e r e k v o l t . Örömet nem kereső, s a más örömén mintegy boszan- kodó. Gyerekpajtásai azt tárták róla, hogy a maga faj- táját lenézi s a mágnás gyerekek pajtásságát vadászsza.

E hit még ifjúságában is soká élt felőle.

Pedig a Tiszaház tágas és szellős udvarán, minden vasárnapon összegyűltek a legelőkelőbb középnemesi családok fiai, hogy a Tisza fiukkal barátkozzanak.

— Lászlóval (a ki legidősebb volt) hamar készen lett a barátság. — Lajos, ha gyermekes bohóságokról volt

(3)

szó, mindig készen állt; Domokos még akkor kicsi volt és már is beteges. Kálmán azonban (ki fiatalabb volt, mint László, de idó'sebb mint Domokos és Lajos) min- dig csak kénytelen-kelletlenül vegyült a kompániába, azért nem is rokonszenvezett vele senki, haragudni pe- dig minden gyerek nagyon sokat haragudott rá.

És nem a tiszta gyermeki fejlődés későbbi egyen- súlyozó hatalmának hiányára mutat-e az is, (de teljesen igazolja Lavater elméletét) hogy Tisza Kálmán gver- mek- és_ serdülő ifjú korában legszebb volt nemcsak testvérei, hanem minden nagyváradi serdülő ifjú közt ?

Bőre sima volt és fehér, szemei elzárkózott termé- szetének rejtélyes fényét lövellték. Alakja sugár és ará- nyos, kezei finomak, haja göndör s mozdulatai a ravasz óvatosságot a szerénység tapintatosságának tünteték fel.

íme ! egy testi szépség, melyben még csak álmo- dozva szunnyad, s mely fölött még döntőleg nem ural- kodik az e g y é n i s é g . Melyben még nem dúlnak az indulatok, szenvedélyek és aspiratiók. És mi lett a testi szépségből, mikor az egyéniség a maga öntudatára ébredt ? mikor az indulatok, szenvedélyek és aspiratiók csatája megkezdődött, és a megsértett hiúság, a sokáig ki nem elégített becsvágy, önmagát emésztő dölyf, olajat öntött a nagyravágyás tüzére ?

*

De a mi Tisza Kálmán gyermek korában az ő gyer · meki fejlődésére nézve hátrányos volt, az nemcsak lé- lektani következéseiben lett rá nézve végzetessé, hanem a külső körülményekben is, melyeket előidézett.

A kedély hiányát, az önzés fürkésző szótlanságát, mind korát meghaladó érettségre, csodaszerü lelki tulaj- donságokra magyarázták benne, s hízelegtek ama gyön-

(4)

A Z A P J A F I A . 15

géknek és hiányoknak, melyeket irtani vagy fegyelmezni kellett volna.

Az, a mi Tisza Kálmánt gyermekkorában ellen- szenvessé tette másokra nézve, már időelőtt érdemének lön betudva, melyben kéjelgett, s táplálta benne a hí- zelgés szülte fölény, vagy elsőség önérzetének hajlan- dóságát a zsarnoki szenvedélyhez. Izgatta képzeletét ébredő ösztöneinek merész ábrándjaira. Apja (az öreg Tisza Lajos) ő benne látta a Tisza-család nagyságának leendő megalapítóját, s egyszersmind ő benne látta esz- közét ama tartozás behajtásának, melylyel az öreg Tisza Lajos gőgjének és nagyravágyásának a sors, és a sze- rencse adós maradt.

*

Es igy Tisza Kálmán, a nélkül, hogy »csodagyer- mek« lett volna, (mert ha az lett volna, úgy erről két- ségtelenül számos adatot tudna elsorolni, vagy sorolt volna el már eddig is a Tisza fiuk volt nevelője: S z ő- n y i P á l , ) csodált gyermek, és a családnak elkényez- tetett szeme fénye lett.

Az öreg Tisza Lajos, kinek nagyravágyása, gőgje és zsarnoki természete közmondássá lett Biharmegyé- ben, az apai ösztön magnetikus attractiója által meg- érezte Kálmánban az altér egot; és mig Domokosban, a lángeszű, de szelid és beteg gyermekben, nem látta a geniet, Kálmánban, a kedélytelen és számító fiúban geniet látott. Vele foglalkozott legtöbbet, neki adott gyermekei között legtöbb jogot, sőt később (bár nem Kálmán volt a legidősb fiu) neki adta a Tisza-család székhelyét is: Gr e s z t e t.

*

S nem puszta ráfogás, még kevésbbé alaptalan föl- tevés azoknak okoskodása, a kik, miután Tisza Kálmán politikai egyénisége problematikussá vált előttük, mert

(5)

biztak benne és Tisza Kálmánt egészen más embernek hitték, mint a milyenné lett: Tisza Káimán egyéniségé- nek kulcsát — a p j á b a n _k e r e s ik.

Annyira nem puszta ráfogás és alaptalan föltevés e nézet, hogy az igazságos megítélés e nélkül csaknem lehetetlen. Es nemcsak nem lehetne Tisza Kálmán múlt- jából kibontani Tisza Kálmán egyéniségének benső rugóit, nemcsak nem lehetne megérteni tehetségével arányban nem álló sikereinek titkát: hanem őt magát is sokkal rosszabbnak kellene tartani, mint a milyen, ha nem fogadnók el azt, hogy Tisza Kálmán természetét apjától örökölte, és ha nem tudnók, hogy fő jellem- vonásaiban mi volt az apja?

Az öreg Tisza Lajos politikai pályája éppen úgy egyéniségének megtagadhatatlan vonásaiból követke- zett,. mint Tisza Kálmáné. S éppen nem a véletlen já- téka az, hogy az öreg Tisza Lajos is mint szabadelvű kezdte a politikát s végezte mint a legcsökönyösebb autocrata,

Az öreg_TiszaJLiajns^cditikai Jellemzésére elég az, a mit ellenfele s késő_bb_ főispáni utódja: Beöthy Ödön mondott róla, hogy »olyan ő, miaLaJcéményseprő; mi- nél magasabbra megy, annál feketébb.«

A mi hogy mennyire igazságos jellemzés volt, bi- zonyítja az, hogy gróf Széchenyi István abban az idő- ben azzal köszöntötte fel Beöthy Ödönt, hogy: »Kollé- gák vagyunk, mert mind a ketten Tiszát szabályozunk.«

*

Mint ember Tisza Lajos annyira gőgös volt, hogy mikor egy alkalommal nyilvánosan kellett szónokolnia, a közönséget igy szólította meg: »tisztelt — emberek.«

A pozsonyi országgyűlésen pedig, egy szabadelvű

(6)

AZ APJA FIA. 1?

képviselőnek (Füzessérynek) beszédje közé kiáltott:

»hazudik!« (A miből aztán olyan botrány keletkezett, hogy a nádor mind a kettőt az országgyűlés elhagyá- sára kényszeritette).

Mint bihari administrátor, fegyveres hajdúkkal ve- rette szét a nemzet szabadságáért és alkotmányos jogai- ért összegyűlt karokat és rendeket, mely alkalommal véresöppek szennyezték a tanácskozó asztal zöld posz-

tóját. . És noha csak megyei hatáskörében maradt meg,

mégis országossá tette nevét a gyűlölet, mely sötét szár- nyaira vette. S egy izben, mikor Pestre ment, s az ifjú- ság tudomást vett róla, macskazenével tisztelte meg, melyhez a rendőrség (készakarva), csak akkor érkezett, mikor már vége volt.

*

A hasonló a hasonlót szereti. S az olvan erősen ki-

j

fejlődött egyéniség, mint az öreg Tisza Lajosé volt, már azáltal is, hogy négy fia közt legjobban Kálmánhoz von- zódott, elárulta, hogy a négy fiu közt Kálmán ütött rá, s Kálmánban látja egyéniségének folytatását.

Es az öreg Tisza Lajos ösztöne nem csalódott.

A biharmegyei administrátor újjászületett Magyar- ország ministerelnökében.

A Tisza név korszakot alkot Magyarország törté- netében.

Az öreg Tisza Lajost megbuktatta a nemzet sza- badelvüsége.

Tisza Kálmán boszút állt apjáért, és megbuktatta a nemzetet saját — s z a b a d e l v ü s é g é v e l .

*

TISZA KÁLMÁN P O L I T . K L E T - ÉS J E L L E M K . 1 8 7 8 .

(7)

De ha Tisza Kálmán apja természetét örökölte, s ha igaz, hogy az öreg Tisza Lajos négy fia közt vele fog- lalkozott legtöbbet, s igy föltehető, hogy szellemét, gon- dolkozás módját is átültette fiába, hogyan lehet az, hogy Tisza Kálmán mint liberális kezdte a politikai pályát, holott apja mint reactionárius végezte be?

Nagyon természetesen.

Mert nagyon kevés, sőt talán egy sincs olyan élet, melyre ha végéről néz vissza az, a ki átélte, azt mond- hatja, hogy ha még egyszer újra kezdhetné, megint csak úgy élné azt keresztül.

Az öregségben mindig van valami objectivitás, s ezt még az is érzi, a ki külsőleg mindvégig hű marad magához, hű marad oly tulajdonokban, oly szokásokban is, melyeket talán egészben czélszerütleneknek itél, de ezt se nem mutatja, se be nem vallja.

Hanem a kik közel élnek hozzájuk, azok mégis észreveszik rajtuk.

Sőt a befolyás, melylyel az ilyen öreg ember kör- nyezőire van, azáltal, hogy később megengedi azt más- nak, a mit önmagának sohasem engedett meg, már meg- tagadja gyakorlatilag azt, a miben elméletileg soha senkinek sem enged.

Egyéniségének sarkalatos jellemvonásaival ellenté- tes légkör fejlődik körüle, mely nem sérti ugyan őt, mert mindent a mit szeret, tiszteletben tartja, de mely mégis szabad terjedést enged más nézetnek is. Sőt egyes meg- jegyzésekkel, egyes reflexiókkal, melyek néha önkény- telenülfakadtak kebléből, ő maga is észrevétlenül hozzá- járul ezekhez.

*

Bármily erős positiója volt az öreg Tiszának min- den küzdelme alatt, bármily hatalmas támasza volt fe-

(8)

AZ APJA FIA. 10 lülró'l a bécsi kormány, s alulról a protestantismus, me- lyet h e l y e s é r z é k k e l egyik hatalmi eszközének vá- lasztott ki, mégis a harczok erőszakosságai, bizonyára még az ő gőgös, önhitt lelkületében is kaput nyitottak a tapasztalásnak.

Be kellett látnia, s bizonyosan be is látta, hogy az egyén bármily hatalmas is, egymagában mindig gyön- gébb mint a tömeg, s hogy a gőguek corioláni mértéke mindig vagy komédiára, vagy tragédiára vezet.

És mikor az öreg Tisza Lajos az 1848-ki átalaku- lásokat megélte, Magyarországon éppen ugy, mint az egész Európában, meg kellett győződnie a korszellem átalakulásáról, és mihelyt erről meggyőződött, szám- űzve érezte magát átalakulni nem. tudó egyénisége miatt.

Az elnyomatás szomorú korszakában az ő szivében is viszhangra talált az általános hazafiúi bánat, s mindez egy sajátszerű conglomeratummá tömörült kebelében.

Együtt kellett éreznie azokkal, kiket egykor gyűlölt.

Száműzve kellett éreznie magát gőgjével, mely ha- talomra vágyott.

Eltörölve kellett látnia a nemzet jogaival a saját kiváltságait is. /

Es végre, kétszeresen kellett megbuknia: először a n e m z e t á l t a l , másodszor a — n e m z e t t e l e g y ü t t .

Ezek lehettek az öreg Tisza Lajos meditátióinak tárgyai, melyeknek közvetlen reflexióit Tisza Kálmán szivta magába.

*

Magába szivta, mert noha nem volt világcsoda, sem lángész, de az észbeli tehetségnek nem közönséges, az akarat erejének pedig rendkívüli nagy mértékével született a világra.

2·"

(9)

Csakhogy Tisza Kálmánban az akarat nem elem, hanem c h é m i a i vegy lilék: a makacsság, a dacz és a szivósság vegyüléke.

Azért Tisza Kálmán akaratából, hogy az áldásos legyen, hiányzik az önfeláldozás, hogy szent legyen, hiányzik a meggyőződés, és hogy szép legyen, hiány- zik a szívnek költői zománcza.

Tisza Kálmán akaratának mindig az önérdek köl-

/

csönöz erőt, a hatalomvágy köszörüli élesre. Es mint ilyennek, éppen a legnagyobb szüksége volt apja tapasz- talásainak reflexióira·, melyek az övéhez hasonló egyéni- ségből törtek elő, s m e l y e k n e k k ü z d e l m e i m i n t - e g y e l ő p o s t á i v o l t a k T i s z a K á l m á n ké- ső b b i p á l y a f u t á s á n a k .

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Kölcsey Ádám egyetlen fia Kölcsey Kálmán,- Kölcsey Sámuelnek pedig egytelen leánya Kölcsey Klára volt.. Kölcsey Ferenc végrendeletében unokaöccsét, Kölcsey

december 11-én Dobos János, Dobos Kálmán zeneszerző fia, édesapja hagyatékából nekem ajándékozott negyvenkilenc darab levelet és levelezőlapot, melyeket Tüskés

Hiteles fültanútól hallottuk ezt a kedélyes történetet, mely Tisza Kálmánt a gyerekek közt tünteti fel. Ha Tisza Kálmánt esténkint bizalmas barátjai közül

aminő fegyvert kezeügyében talál, olyannal s addig verekszik, míg csak pozdorjává nem aprít mindent. Bezzeg nem félti a maga nimbuszát Tisza Kálmán, bele- ugrik az minden

Tisza Lajos miniszter is volt már, talán azért tették ide, mert majd nem fekszik le a mostani minisztereknek, hiszen minden miniszter csak addig az, ameddig a bátyus, Tisza

Ugyanis a kötet utolsó száz oldalán két nagyon fontos kérdéskört jár körül: egyrészt választ próbál adni arra a nagyon gyakran felmerülő kérdésre, hogy

(Bagdy István verse, Murgács Kálmán zenéje.) Most — Dél-Bácska visszafoglalásával — a Tisza is visszatért. Ismét a legmagyarabb folyóvá vált. A forrásától

Epp oly kétségtelen, a hogy ha a Deák-pártnak e gyöngéi nincsenek, Tisza Kálmán, daczára minden ár- mányos alattomosságnak, el nem érheti czélját, mint a mily

Körülbelül husz éve, hogy Tisza Kálmán, Deák Ferencz örökségét átvéve, a maga szel- leméből, melyről tudvalevőleg Deák Ferencz azt mondotta, hogy „süssétek

20 A politikai reprezentáció hiányában a szlovák nemzeti mozgalom által megjelenített és – tegyük hozzá minden él nélkül – részben általa is konstruált szlovák

Kray Jakab, ha nagyon hitt volna a horos- copnak, úgy intézhette volna a dolgát, hogy az utolsó éjjelt Poprádon töltve, hajnalban induljon meg Mayer lovaggal

Igaz, hogy ez a nemes nem kevesebb ember volt, mint borosjenői Tisza Kálmán, az István gróf édesapja.. A családiasság mindig jellemezte a

Támadják benne Tisza Kálmánt, a ki alkotmány ehenesen kormányoz, mert azt hiszik az élhetetlenek, hogy Tisza Kálmán oka még annak is, hogy az ország az pártalakulásukat nem

már az Andrássy-miniszterium idejében olyan nagy volt, hogy Tisza Kálmán, elre látván sok más emberrel együtt, hogy gróf Andrássy Gyula mihamarább Bécsbe tétetik

Mocsárokban Bustyaháza és Huszt környé^'^^kén bven; hegyek közt igen szórványosan.. Mocsáros helyeken, a Tisza és

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

De, bár Tisza Kálmán, mint a duna- melléki egyházkerületnek is 1874 óta tanacsbiraja, jogos befolyást gyakorolhatott volna Szász Károly püspökké választatására, — nem igaz

hetjük még, hogy Nemes György egy helyen nem helytálló módon védi őt, állítván, hogy Tisza Kálmán barátságához »csak annak bukása után« jutott el. lap.) Az igazság

Az ellenzéki Tisza Kálmán az 1848-as választási törvények legnagyobb hibájaként állapította meg, hogy Erdélyben gyakorlatilag - a népképviselet elvével ellentétesen

Tisza Kálmán válaszában nekik az egységről beszélt: „A leg- helyesebben vallásunk érdekében akkor cselekszünk, ha megteszi külön mind- egyikünk saját hatáskörében

A nemzet pedig, a mely a király szemé- lyében a legelső magyar embert tiszteli, és is- meri Tisza Kálmán lemondásának történetét min- den pházisaiban, s tudja, hogy RZ, Sí

Ártatlan volt szegény Lóra, Áldozatja Luczának : Mert az úrfi, Kéry Antal,. Testvére volt Lórának, Kálmán fia, a kit Brúnó Valahogy kinyomozott, S ennekelőtt'

A Körös- parti városban 1875-ben indult az a hét választáson keresztül tartó (ezen belül 1881 és 1896 között ugyancsak Tisza Kálmán politikai tekintélyét igazoló)