• Nem Talált Eredményt

Adatgyűjtés, mérési alapok, a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Adatgyűjtés, mérési alapok, a "

Copied!
14
0
0

Teljes szövegt

(1)

Adatgyűjtés, mérési alapok, a

környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul

(2)

7. Lecke

A vízmolekula

(3)

A vízmolekula szerkezete

A vízmolekula két hidrogénatomból és egy oxigénatomból felépülő molekula, melyek 104,5°-os csúcsszöget zárnak be. A

vízmolekulában a hidrogénatomok poláros kovalens kötéssel

kapcsolódnak az oxigénatomhoz. A hidrogén felőli oldalon relatív elektronhiány (pozitív töltés), míg az oxigén felőli oldalon relatív elektrontöbblet (negatív töltés) lép fel.

H H

. O . . . . .

x x

(4)

Dipólus kötés, fürt elrendezés

A szomszédos vízmolekulák között fellépő másodlagos (dipólus) kötések egy lazább cluster (fürt) elrendezést eredményeznek

+

- +

-

+

- +

- +

- +

-

+

- +

-

+

- +

-

+

- +

-

+

- +

-

+

- +

-

(5)

H-hídkötés a víztestben

Megállapítottuk, hogy ha a molekula három feltételnek megfelel, úgy hidrogén-híd kötések jönnek létre. A hidrogén híd kötés során a relatív elektronhiánnyal rendelkező hidrogénatom magához

vonzza a szomszédos vízmolekula oxigénatomjának nemkötő elektronpárjait.

O

H H

x . x . . . .

O .

H x x H

. . . . . .

hidrogén-híd kötés

O

H H

x . x . . . . .

O H x x H

. . . . . .

hidrogén-híd kötés

O H x x H

. . . . . .

(6)

A víz fizikai tulajdonságai

A víz fizikai tulajdonságai összehasonlítva más kémiailag hasonló vegyületek megfelelő tulajdonságaival, nagyfokú eltéréseket mutatnak.

A víz és egyéb, a vízhez hasonló szerkezettel rendelkező, más vegyületek forráspontjának értékei:

A vízhez hasonló szerkezetű molekulák forráspontja

A táblázat adataiból jól látszik, hogy a víz forráspontja a többi vegyülethez

viszonyítva rendkívül magas. Az említett vegyületek között a víz az egyetlen, amely szobahőmérsékleten nem gáz halmazállapotú

A vegyület neve Vegyjel Forráspont (˚C)

metán CH4 - 164

ammónia NH3 - 33,4

kén-hidrogén SH2 - 60,31

sósav ClH - 85,0

víz OH2 + 100 !!

(7)

Párolgáshő

A párolgáshő (forráshő) azt az energiamennyiséget adja meg, amelyet közölnünk kell 1 g folyadék

halmazállapotú anyaggal a forráspontján ahhoz, hogy

gáz halmazállapotúvá alakuljon. A víz párolgáshője: 537

cal/g (100C°-on 40,7KJ/mol, 25C°-on 44KJ/mol).

(8)

Fajhő

A fajhő azt az energiamennyiséget adja meg, amelyet közölnünk kell, hogy a

hőmérséklete 1C°-ot emelkedjen. A víz

fajhője: 0,0754KJ/mol).

(9)

Olvadáshő

Az olvadáshő a halmazállapot változáshoz szükséges energiamennyiséget mutatja, amit a 0C°-os jégnek 0C°-os vízzé való felolvasztására kell fordítani. A víz

olvadáshője: 6KJ/mol).

(10)

A víz, mint oldószer

• Az oldódás során az oldott anyag elméletileg molekuláris szinten „oszlik el” az oldószerben, gyakorlati szempontból oldott anyagnak minősülnek a 45 μm-nél kisebb vízben található részecskék.

• Az oldódás során alapelv, hogy a „hasonló anyag jobban oldódik a hozzá hasonló oldószerben”. A hasonlóság itt arra utal, hogy az oldószer illetve az oldott anyag poláros vagy apoláros.

• A víz poláros anyag, tehát a poláros és ionos jellegű anyagok oldódnak jól a vízben. Ez igaz a gáznemű

anyagok, a folyadékok és a szilárd anyagok vízben való

oldódására egyaránt.

(11)

Gázok oldódása vízben

Vízben jól oldódó gázok (polárosak)

Vízben rosszul oldódó gázok (apolárosak)

Vízben közepesen oldódó gázok

CO2 H2 H2S

NH3 O2

Cl2 (reakcióba lép a vízzel)

N2

F2 CH4

SO2 CH3-CH3

NOx (NO2, NO) N2O

(12)

Egyes gázok oldódása vízben

• A klór oldódásának különös jelentősége van, hiszen ez a folyamat játszódik le az egyik legfontosabb vízkezelési lépésnél, az ivóvíz fertőtlenítésnél. Az adagolt klórgáz a vízzel reakcióba lép, és a keletkezett hipoklóros-sav játszik szerepet a baktériumok

hatástalanításában. A reakcióegyenlet a következő:

Cl2 + H2O  HCl + HOCl

• A fluorral is ugyanez a helyzet, mint a klórral; az oldódás egyensúlyi folyamatként megy végbe, tehát a vízben meghatározott

mennyiségű gáz is jelen van.

• A kén-dioxid (SO2) és nitrogén-oxidok (NOx) jól oldódnak a vízben és reakcióba is lépnek a vízzel.

• Az oxigén meglehetősen rosszul oldódik vízben, amelynek a vízi élővilágban különös jelentősége van, hiszen a heterotróf élőlények működéséhez az oxigén elengedhetetlen.

(13)

Kérdések a leckéhez

• A vízmolekula szerkezete

• A víz mint oldószer

• Szilárd anyagok és gázok oldódása vízben

(14)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

molaritás (=mol oldott ag./1 liter oldat) molalitás (=mol oldott ag./1 liter oldószer). Oldószer, oldott anyag

Ma már tudjuk, hogy az író családja — legalábbis apai ágon — görögkeleti vallású volt, s bár adatok vannak rá, hogy Dániel 1874-től már (ám lehet, hogy korábban is),

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

Ez azt jelenti tehát, hogy 2n 2 elektron írható fel úgy, hogy a Pauli-féle elv is érvényben van, azaz nincs két olyan elektron, amelynek mind a négy..

Mivel a két elem elektronegativitás-különbsége 0,4, így a közöttük létrejövő kovalens kötés apoláros kovalens

Amikor apoláros anyagot szeretnénk vízben oldani, akkor az ilyen típusú vegyületek az apoláros szakaszukkal az apoláros anyaghoz kötődnek, míg a poláros szakaszukkal a

Ez tehát azt jelenti, hogy 1 millió részecskében (g-ban) található 1 egység (azaz 1g) oldott anyag, a koncentráció értéke tehát 1 ppm..

Vízkémiai vonatkozásban az elektrolitos disszociáció azt jelenti, hogy a vízben oldott anyagok ionjaikra esnek szét (azaz úgy bomlanak el, hogy elektromosan töltött

A környezetben az élettelen környezeti tényezőket az élő szervezetek és az emberi tevékenységek gyakran elszennyezik, így a globálissá nőtt.. problémákat csak

gerjesztett atomok által kisugárzott fény színképéből a jellemző hullámhosszak alapján állapítjuk meg az adott elem minőségét (minőségi elemzés).. Az

A nagy úthosszú küvetták jelentősége abban volt, hogy a széles sávú üveg- vagy festékszűrők nem tették lehetővé, hogy kevéssé színes. oldatokat megfelelő

céljából egy apró szilárd szemcsékkel (µm-es szemcseméretű állófázis) töltött oszlopon... Folyadék

• A mintát (különösen kis mennyiségek esetén) úgy is felvihetjük, hogy jó oldószerből kevés adszorbensre pároljuk (célszerűen rotációs bepárlón), majd ezt a

vizsgálandó anyag móljainak számát, majd ezt megszorozva az anyag molekulatömegével.. (MB) megkapjuk az analízishez bemért vagy az ampullába zárt teljes

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt