• Nem Talált Eredményt

Adatgyűjtés, mérési alapok, a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Adatgyűjtés, mérési alapok, a "

Copied!
20
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

1

Adatgyűjtés, mérési alapok, a

környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul

(2)

Fotometriás eljárások

81. Lecke

(3)

3

A mérés elve

Ha egy d rétegben az I

0

fényintenzitás I-re csökken, a csökkenés mértéke I/ I

0

lesz.

Ha e mögé másik, hasonló réteget helyezünk el, az abba belépő fény

intenzitása megfelel az első rétegből kilépő I-nek, az intenzitáscsökkenés mértéke pedig azonos lesz az első rétegben kialakult csökkenéssel.

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(4)

Lambert egyenlete

Ahol:

k arányossági tényező,

d a fényelnyelő réteg vastagsága.

• az I/I

0

hányadost fényáteresztésnek,

transzmittenciának (T) nevezzük.

(5)

5

Transzparencia

• Korábban szokás volt a transzmisszió helyett a fényelnyelő rétegen áthaladás utáni

fényintenzitást a beeső fényintenzitásának százalékában kifejezni, régebbi fotométerek skáláján még látható ilyen beosztás

(transzparencia, t).

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(6)

Dekadikus abszorbancia

• Az egynél kisebb értékből következik, hogy logaritmusa negatív szám lesz. A gyakorlati

számításokban transzmisszió helyett általában annak tízes alapú logaritmusát használjuk a

negatív előjel elhagyásával (dekadikus

abszorbancia, A). A negatív előjel elhagyása

több technikai könnyítésnél, hiszen megváltozik annak értelme: a magasabb számértékű

transzparencia nagyobb fényáteresztést jelent, a magasabb számértékű abszorbancia

alacsonyabbat.

(7)

7

A fényelnyelés koncentráció összefüggés

• A gyakorlat számára fontos felismerés volt, hogy a fényelnyelés ugyanakkora lesz egy kétszeres, 2d vastagságú fényelnyelő rétegben, és akkor, ha a d

rétegvastaság nem változik, de az abban fényt elnyelő anyag koncentrációja kétszer akkora:

2d × c = d × 2c

ami általánosítható:

nd × c = d × nc.

• n értéke elméletileg bármekkora lehet. A gyakorlatban ez nem igaz, oldatok esetében csak híg oldatokra lehet

korlátozás nélkül alkalmazni.

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(8)

A koncentráció kifejezése

• Az abszorbancia (A) alkalmazásával az oldat fényelnyelése egy igen elegáns, jól kezelhető képlettel írható le (a k arányossági tényezőt egységnyinek véve):

A = ε × c × d

• Állandó, d rétegvastagság mellett az ismert fajlagos fényelnyelésű (ε) oldott anyag

koncentrációja határozza meg az A értéket.

Mivel az ε empirikusan meghatározható, a d

ismert (a küvetta rétegvastagsága), az A-t pedig mérjük, a koncentráció:

(9)

9

Az érzékenység fokozása

• A fotometriás mérések érzékenysége jelentősen fokozható, ha a vizsgálatot nem fehér fényben végezzük, hanem a fényelnyelés spektrális maximumánál, monokromatikus fényben.

• Ilyen esetben lesz az oldatból kilépő fény intenzitása a

legalacsonyabb a belépő fény intenzitásához képest, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a mérés érzékenysége itt lesz a legnagyobb.

• Teljesen homogén fényt elő lehet állítani (lézer, vonalas színképet szolgáltató fényforrások), de ennek az az ára, hogy nem állítható elő bármilyen hullámhosszú fény. Folyamatos színképet szolgáltató

fényforrások, pl. izzólámpák fényének egy szűkebb, vagy szélesebb sávja a fotometriás mérésekhez elegendően homogén

hullámhosszú fénynek tekinthető.

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(10)

Az érzékenység fokozása

• Ha például az alábbi ábrán látható elnyelési

spektrumú p-nitrofenolátot (az alkálikus foszfatáz

reakció indikátora) a teljes hullámhossztartománynak megfelelő, fehér fényben fotometráljuk, kb. 0,01

abszorbancia egység fényelnyelést mérhetünk.

• Ha ugyanezt a mérést a maximális fényelnyelésnek

megfelelő, 398-402 nm-es sávban végezzük, a mért

abszorbancia ennek kb. az ötvenszerese lesz, vagyis

ennyivel lesz nagyobb a mérés érzékenysége.

(11)

11

Abszorbancia növelése

A p-nitrofenolát fényelnyelése a hullámhossz függvényében (A-abszorbancia)

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(12)

Mérési tartományok

• A fotométerek hullámhossztartománya 190 és 850 nm, vagy 320 és 800 nm között van (a látható fény

hullámhossza: 400-800 nm), vagyis a különbség az, hogy a műszer alkalmas-e rövidhullámú ultraibolyában történő mérésre.

• Gyártási költségben igen nagy különbségről van szó, ugyanis a közönséges üveg 360 nm alatt, az emelt

kvarctartalmú üveg 320 nm alatt nem fényáteresztő, az optikai elemeket optikai kvarcból kell készíteni, ehhez társul a drágább fényforrás és detektor költsége is.

• Másfelől, rövidhullámú ultraibolyába esik a nukleinsavak

és nukleotidok (260 nm körül), az aromás aminosavak

(280 nm körül) fényelnyelése, így kutatási célokra az

ilyen fotométer nélkülözhetetlen.

(13)

13

A fotométer fő elemei

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(14)

A fotométer fényforrásainak tulajdonságai

(15)

15

Szűrők

Színszűrőnek ma szinte kizárólag több, vékony fémréteg üvegfelületre gőzölésévei készített interferenciaszűrőket használunk. Az

interferenciaszűrő elve az, hogy két, vékonyan fémmel (pl. ezüst,

neodimium) gőzölt sík üvegfelület közé vékony, fényáteresztő dielektrikum (pl. MgF2) réteget visznek fel.

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(16)

Küvetták

A régi fotométerekhez igen sokféle úthosszú küvetta tartozott, jellemzően 5- től 50 mm-ig. A nagy úthosszú küvetták jelentősége abban volt, hogy a széles sávú üveg- vagy festékszűrők nem tették lehetővé, hogy kevéssé színes

oldatokat megfelelő pontossággal fotometráljunk, így legegyszerűbb a rétegvastagság emelése volt. Napjainkra a spektrofotométerekhez szinte kizárólag az 1 cm szabad úthosszú küvetták használatosak.

A küvetták anyagi minősége és a mérési tartomány

(17)

17

Fényérzékelők

Ma a fotométerekben alapjában már csak kétféle fényérzékelőt használunk. Az olcsóbb fotométerekbe

– félvezető érzékelőt építenek, az igényes spektrofotométerekbe és automatákba

– fényelektron-sokszorozót,

• a korábban használt alacsony érzékenységű, rossz linearitású

detektorok (szelén fényelem, fotocella) ma már nem használatosak.

• A detektor nagy érzékenysége nem öncél. A nagy érzékenységű detektor spektrofotométerekben rendkívül szűk sávú (0,1-0,5 nm) mérést tesz lehetővé, HPLC mérőfejekben és automatákban pedig igen vékony mérő fénynyaláb használatát, vagyis igen apró küvetta alkalmazását.

• Még lényegesebb szempont, hogy a mérések egy részében a vak minta fényelnyelése igen magas (pl. brómkrezolzölddel végzett

albumin meghatározás mérése 590 nm körül), és ehhez képest kell néha igen kis abszorbanciaértékeket pontosan meghatározni.

http://biochem.szote.u-szeged.hu/edu/actual/hu/pdf/gyak-fotometria.pdf

(18)

A mai kémiai automatákba épített

fotométerek fő részei

(19)

19

Kérdések a leckéhez

• A mérés elve

• A koncentráció kifejezése

• Az érzékenység fokozása

(20)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

In 2007, a question of the doctoral dissertation of author was that how the employees with family commitment were judged on the Hungarian labor mar- ket: there were positive

Ahogy a fürdőszobaszekrényt kinyitottam most az előbb, láttam, ott a pohár – ilyesképp jöttem rá, hogy álmom, gyötört kis mozzanat, becsapott, a' vagy épp boldogított

c) legvalószínűbb , hogy az összeg hibája a két szélsőséges érték közé esik. b) Szorzásnál és osztásnál más szabály érvényes: a végeredmény relatív hibája a

3 A Régi Magyar Könyvtár imént megjelent harmadik kötete már egyenesen azt tanítja, hogy a Farnádi-féle kiadás —• az első eredeti kiadás, melynek Íratása évét

Ez azt jelenti tehát, hogy 2n 2 elektron írható fel úgy, hogy a Pauli-féle elv is érvényben van, azaz nincs két olyan elektron, amelynek mind a négy..

Mivel a két elem elektronegativitás-különbsége 0,4, így a közöttük létrejövő kovalens kötés apoláros kovalens

• Az oldódás során alapelv, hogy a „hasonló anyag jobban oldódik a hozzá hasonló oldószerben”. A hasonlóság itt arra utal, hogy az oldószer illetve az oldott anyag

Amikor apoláros anyagot szeretnénk vízben oldani, akkor az ilyen típusú vegyületek az apoláros szakaszukkal az apoláros anyaghoz kötődnek, míg a poláros szakaszukkal a

Ez tehát azt jelenti, hogy 1 millió részecskében (g-ban) található 1 egység (azaz 1g) oldott anyag, a koncentráció értéke tehát 1 ppm..

Vízkémiai vonatkozásban az elektrolitos disszociáció azt jelenti, hogy a vízben oldott anyagok ionjaikra esnek szét (azaz úgy bomlanak el, hogy elektromosan töltött

A környezetben az élettelen környezeti tényezőket az élő szervezetek és az emberi tevékenységek gyakran elszennyezik, így a globálissá nőtt.. problémákat csak

gerjesztett atomok által kisugárzott fény színképéből a jellemző hullámhosszak alapján állapítjuk meg az adott elem minőségét (minőségi elemzés).. Az

céljából egy apró szilárd szemcsékkel (µm-es szemcseméretű állófázis) töltött oszlopon... Folyadék

• A mintát (különösen kis mennyiségek esetén) úgy is felvihetjük, hogy jó oldószerből kevés adszorbensre pároljuk (célszerűen rotációs bepárlón), majd ezt a

vizsgálandó anyag móljainak számát, majd ezt megszorozva az anyag molekulatömegével.. (MB) megkapjuk az analízishez bemért vagy az ampullába zárt teljes

tömegkoncentrációjának meghatározása gravimetriás módszerrel és az MSZ EN 12341 Levegőminőség. Lebegő szemcsés anyagok PM10 frakciójának meghatározása. Referencia

megtalálhatók az ajánlott leolvasási értékek, amelyek jelzik ha a növény gyökérzónájában vízhiány keletkezik és öntözés szükséges... Egyéb tenziométerek

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették

Magyar Önkéntes Császári Hadtest. A toborzás Ljubljanában zajlott, és összesen majdnem 7000 katona indult el Mexikó felé, ahol mind a császár védelmében, mind pedig a

A nyilvános rész magába foglalja a francia csapatok létszámát, és csak az van benne, hogy akkor hagyják el Mexikót, ha a mexikói császár már meg tudja szervezni

Volt abban valami kísérteties, hogy 1991-ben ugyanolyan módon ugyanoda menekültek az emberek, mint az előző két háború során; azok az ösvények most is ugyanarra kanyarodnak..

Igaz, ma már nem érdekel, talán jobb is volt, hogy így alakult akkor, mert utólag visszatekintve úgy látom, hogy a természetem és a gondolkodá- som nem tudott alkalmazkodni

Összességében elmondhatjuk, hogy a szerző két könyvével hasznos módon járult hozzá az ötvenhatos forradalom szellemi elő- készítésének és kitörésének megkerülhetetlen