• Nem Talált Eredményt

CD-ROM-ok bibliográfiai leírása megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "CD-ROM-ok bibliográfiai leírása megtekintése"

Copied!
7
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Prejczer Paula

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely

CD-ROM-ok bibliográfiai leírása

A könyvtári gyűjtőkörbe tartozó optikai lemezek bibliográfiai leírása az ISBD nemzetkőzi szabályzatok alapján készíthető el. Megfelelő magyar szabvány hiányában a könyvtárak­

ban más-más gyakorlat alakulhat kl. A tanulmány a CD-ROM-ok egységes bibliográfiai leírási módjaira tesz javaslatot

Az új dokumentumtípusok - ha megfelelő esz­

közök állnak rendelkezésre használatukhoz - ter­

mészetes részét képezik a könyvtári gyűjtemé­

nyeknek. Nem ilyen egyértelmű azonban azok feldolgozása, katalógusban vagy adatbázisban való hozzáférhetővé tételük.

Mintegy 30 évvel ezelőtt hasonló gondként je­

lentkezett a hangfelvételek, majd kb. 10 éve a videofelvételek gyűjtése, feltárása is. A gyűjte­

ménybe beillesztették a dokumentumokat, de hosszabb-rövidebb idő telt el, mlg a feltárásukhoz hozzákezdtek a könyvtárosok. A címleírások, majd a bibliográfiai leírások elkészítését késleltette az új dokumentumtól való idegenkedés, de a legfőbb gát az egységes elv szerinti feldolgozás hiánya volt. A zenei könyvtárosok az elsők között gondoltak az egységes leírási mód kialakítására tanfolyamok rendezésével, útmutató [1] megjelentetésével, mégis eltérő gyakorlatok alakultak ki. Az ezután megjelent magyar szabvány [2] már nem hatott olyan erővel, hogy az átdolgozás fáradságos mun­

káját a könyvtárosok vállalják. Hasonlóan alakult a videodokumentumok feltárása, amelynél gyorsab­

ban nyújtott segítséget az Új Videofelvételek állo­

mánygyarapítási tanácsadó és a megjelent szab­

vány [3], mégis több könyvtár a dokumentumokról csak egyszerű nyilvántartást készít címmel és szerzővel, és nem helyezik el a leírásokat a kata­

lógusokban.

E gondokat megelőzve, a CD-ROM-ok [4] és a csak elektronikus úton elérhető információforrások feldolgozását már most el kell kezdenünk, amíg nem számottevő a mennyiségük egy-egy könyv­

tárban, és nem keletkeznek teljesen egyedi, az ISBD-k szellemétől eltérő leírások.

A dokumentumoktól (nem a használatuktól!) való idegenkedés ma is érződik. Tekintsük át te­

hát, milyen formai jegyek jellemzik a dokumentu­

mot, amelyek a leírás alapját képezik. Mi is a CD- ROM? A sokszorosított optikai lemezek csoportjá­

ba tartozik a 12 cm-es CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory = csak olvasható memóriájú kompaktlemez), amely az adattárolásban és a keresésben tölt be fontos szerepet.

A lemez .jobb oldali' felülete, a bemutatkozó képernyő, a hozzá kapcsolódó göngyöleg (tartó, tok), illetve a mellékletként kiadott füzetek, egyéb anyagok hordozzák azokat az információkat, ame­

lyek a leírások elkészítéséhez kellenek. További lényeges információt kaphatunk a CD-ROM-ról a vásárlás útján (gyűjteményalakltás során) szerzett ismeretekből, melyek a minimális hardverkövetel­

ményről és a felvitt információ mennyiségérői tájé­

koztatnak.

Ezek az információk a bibliográfiai leírás [5] ré­

szét is képezhetik, a fizikai jellemzők vagy a meg­

jegyzések adatcsoportjában. Például:

Minimum hardver

alaplap * 386 DX 40, 4 memórla- 4 ^ B RAM Igény MHz * 2x speed * 2-szeres sebesség CD-ROM sebességű

leolvasó hangkártya * sound card

10MB free HDD szabad hely a háttértárolón

A fentiekből kitűnik, hogy a bibliográfiai le­

írás elkészítéséhez az alábbi forrásokat vehetjük alapul:

Forrás

I. Az optikai lemez hordozó anyaga (ideértve a bemu­

tatkozó képernyőt) II. A további képernyők

III. A lemezhez tartozó göngyöleg (egységesítő része a lemeznek) és a hozzá tartozó kísérőanyag

IV. Külső vagy bármely forrás

E fórrások közül az ISBD/NBM és a már megje­

lent nem könyv dokumentumok bibliográfiai leírása­

inak magyar szabványai alapján választhatjuk ki

(2)

Prejczer P.: CD-ROM-ok bibliográfiai leírása az adatcsoportok és adatelemek számára a föfor-

rást és a további kiegészítő forrásokat.

Az eltérő fizikai formák azonban feloldják a szi­

gorú forrástilalom szabályát, a források egymást helyettesítő 1., 2., 4. adatcsoportban történő fel­

használásakor a megjegyzések adatcsoportjában tüntetjük fel a felhasznált forrást. így csak akkor alkalmazzuk a [] szögletes zárójelet az 1., 2., 4., 6.

adatcsoporthoz, ha az adatelem leírása külső for­

rásból történik.

Bármilyen feldolgozási rendszert is alkalma­

zunk, elvileg ugyanazokat az adatelemeket hasz­

náljuk, amelyek a hagyományos cédulakatalógus elkészítéséhez szükségesek. A bibliográfiai leírás szerkezete az alábbi csoportokból áll:

Clm és szerzőségi közlés. - Kiadásjelzés. - A doku­

mentum sajátossága. - A megjelenés, terjesztés adatai.

- Fizikai jellemzők. - (Sorozati adatok) Megjegyzés

Terjesztési adatok

p

Az egyes adatelemek a csoportokon belül a kö­

vetkezők lehetnek:

Főcím [a dokumentum általános megnevezése] = Párhuzamos clm : egyéb címadat / Szerzőségi közlé­

sek. • Kiadásjelzés. - A dokumentum sajátos megneve­

zése. - Megjelenés, terjesztés helye : Kiadó, terjesztő neve, kiadás, terjesztés éve. - A dokumentum speciális megnevezése és az egység terjedelme : egyéb fizikai jellemzők ; méret + melléklet. - (Sorozat főcíme / soro­

zat szerzősége, ISSN-szám ; sorozati szám) Megjegyzések

Gyártási adatok

A továbbiakban csak azokra az adatelemekre térünk ki, melyeknek leirása minden esetben köte­

lező, vagy csak indokolt, és speciálisabb ismerete­

ket is igényelnek. Ilyen adatelem lehet a dokumen­

tum általános megnevezése. Mint tudjuk, az elő­

írások szerint ennek az adatelemnek a használata nem kötelező. A gyakorlatban azonban szinte min­

den nem hagyományos dokumentumnál felvesz- szük, jelezve annak a papírhordozótól eltérő voltát.

A CD-ROM-ok esetében az általános megnevezés angolul a (computer filé]. Követhetjük az OMIKK (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár), illetve az MNB (Magyar Nemzeti Bibli­

ográfia) Új Periodikumokban alkalmazott gyakorla­

tát, ahol megnevezésként ennek magyar nyelvű megfelelőjét alkalmazzák [számítóg. fájl], [szá­

mítógép dok.]. Például:

Angol-magyar, magyar-angol hangosszótár [számí­

tóg. fájl]

Angol-magyar, magyar-angol hangosszótár [számí­

tógép dok.]

A másik nagyon lényeges adatelem a szerző­

ségi közlés. Szerzőnek tekinthetjük mindazokat a természetes és jogi személyeket, csoportokat, akik (amelyek) a dokumentum szellemi és művészi

tartalmának megvalósításáért felelősek. De szer­

zőnek minősülhet a fizikai megvalósításban részt vevők közül az, aki az adatállomány gyűjtésében vagy átalakításában, illetve a fejlesztésben közre­

működött: pl. ha összeállította egy testület, vagy a fejlesztésben vett részt:

comp. EBSCO K. ; developed Fischer-Mariott Ténylegesen állást foglalni ebben a kérdésben nagyon nehéz. Ha példaként megnézzük a kö­

zelmúltban megjelent Bartók Béla CD-ROM egyik képernyőjét, akkor mennyiségileg a következő egyéni szerzői és testületi név felsorolását találjuk:

1 szerkesztő, 6 szoftver és 6 látványkészítő, 1 szerkesztőmenedzser, 1 producer, 9 szakértő. Ki minősül ténylegesen szerzőnek, valamennyi sze­

mélyt vagy testületet feltüntessük? Befolyásolja ezt az is, hogy milyen célból, kiknek a számára készült a feltárás. Ezért ebben az írásban nem szeretnénk egyértelműen állást foglalni, a közös gondolkodás bizonyára jobb eredményre vezet majd. (Bár az írásom végén hozott példákban természetesen közlöm az általunk szerzőnek vélt személyeknek vagy testületeknek a nevét.)

Ugy gondoljuk azonban, hogy nem tekinthetjük a szerzőségi közlésben lelrandónak az eredeti mű szerzőit - mivel egy új, minőségében átdolgozott mű kerül leírásra - , ők a megjegyzés adatcsoport­

jában kerülhetnek felvételre, és szerző/cím kapcso­

latteremtő melléktételben sorolhatjuk be őket; pl.

az adatbázis alapja: Angol-magyar, magyar-angol zsebszótár / Magay Tamás, Kiss László. ISBN 963 05 6056 9

Kiadásjelzésként tüntethetjük fel, ha a CD-ROM az adat vagy program valamilyen változatát tartal­

mazza. Pl. Új változat, Elektronikus változat, Vál­

tozat 2.9.6 stb.

A harmadik adatcsoporttal eddig csak a kartog­

ráfiai anyagok, az időszaki kiadványok, szabvá­

nyok, disszertációk és a zeneművek lefrásakor találkoztunk. Ennél a dokumentumtípusnál is csak akkor használjuk, ha ezeknek a dokumentumok­

nak fizikai hordozója a CD-ROM.

A megjelenés adatcsoportja, mint minden nem hagyományos dokumentumnál, nem egyszerűen kiadót tartalmaz, hanem legtöbb esetben gyártót, terjesztőt, forgalmazót, melyek mint szellemi köz­

readók is szerepelhetnek. Ettől függetlenül a megjelenési adatok között is megismételjük. Ilyen­

kor a megfelelő kifejezés betoldásával szögletes zárójelben tüntessük fel a szerepét. A kiadási év­

nek mindig a dokumentum eredeti gyártási évét tüntessük fel, ne a forgalmazás évét.

A fizikai jellemzők adatcsoportja több részből áll; elsőként a dokumentum speciális megnevezé­

sét adjuk meg. Jelen esetben ez a számítógépes optikai lemez, melyhez az egység terjedelmét kap­

csoljuk hozzá, pl. 2 számítóg. opt lem. (A rövidítést

(3)

TMT 43. évf. 1996. 6. SZ.

a hangfelvételek szabványában alkalmazott hanglem. mintájára képeztük.) Bár itt nem foglal­

kozunk vele, ahol szükséges, más típusú doku­

mentumoknál gömbölyű zárójelben itt adjuk meg a lejátszási időt. A dokumentum megnevezését kö­

vetik az egyéb fizikai jellemzők, ez vonatkozhat a márkára (védjegyre), szinességre, hangra, a ba­

rázdákra, majd a méret, illetve a melléklet egészíti ki. Például:

1 számítóg. opt.lem, : szín., hg., 460 barázda ; 12 cm + 1 floppy + 1 útmutató

A bibliográfiai leírás nagyon jelentős része a megjegyzések adatcsoportja. Ahogy azt korábban már bemutattuk, a vásárlás során szerzett lénye­

ges információk a hardverszükséglettel kapcsolat­

ban itt kerülhetnek leírásra. Vagyis a szokásos módon . - (pont, gondolatjel elválasztásával) vagy a hívójel és az indikátorok segítségével adjuk meg mindazokat az adatokat, amelyek a dokumentum használatához szükségesek. Ezek az információk csoportosíthatók a tartalmi és a technikai adatok leírására. Például:

IBM/PC AT, 2 MB RAM, CD-ROM meghajtó, hangkár­

tya stb., tartalmi információk, címváltozatok, eredeti mQ adatai stb.

Természetesen nemcsak leírni, hanem vissza­

keresni is akarjuk a dokumentumokat. A jelen írás 1. példa

Cédulaformátum

elsősorban a bibliográfiai lefrásra koncentrál, ezért a besorolási adatok megválasztásával nem foglal­

kozunk, függetlenül attól - és ez meggyőződé­

sünk - , hogy a mindennapi feldolgozói gyakorlat­

ban e kettő szorosan összefügg, és együtt kell kezelni őket.

Az eddig bemutatottak a hagyományos feldol­

gozás eredményeként cédulaformában megjelenő bibliográfiai leírásra koncentráltak. A továbbiakban konkrét CD-ROM leírásával három eltérő gyakorla­

tot kívánunk bemutatni: a hagyományos formát, az ALEPH-et (3.2-4 verzió a szombathelyi Berzseny/

Dániel Tanárképző Főiskola gyakorlata szerint) és a MARC* formátum segítségével elkészített bibliog­

ráfiai rekordot. A MARC és az ALEPH rekordok bővíthetők, több formátum alakítható ki a progra­

mok segítségével, és nem tartalmazzák a rekordfe­

jet és a mutatót.

E tételek alapján talán minden könyvtár, alkal­

mazkodva a saját gyakorlatához, segítséget talál a CD-ROM-ok bibliográfiai leírásainak vagy rekordja­

inak elkészítéséhez.

* Megkíséreltük a HUNMARC formátumot alkalmaz­

ni, ahol ez nem sikerült a 021 és az 516 hívójel ese­

tében, ott az OCLC USMARC formáját hívtuk segítsé­

gül.

Angol-magyar, magyar-angol hangosszótár [számítóg. fájl). - [Bp.]: Akad K. ; Szeged : Scriptum Kft., cop. 1994. - 1 számltóg.opt. lem.: szín., hg. ; 12 cm + 1 felhaszn. útmutató + 1 floppy (3,5")

Működési környezet: IBM PC AT, 2MB RAM, 2MB szabad merevlemez kapacitás, CD-ROM olvasó, Windows hangkártya, Microsoft Windows 3.1 operációs

rendszer. - A kiadás alapja: 1. Angol-magyar zsebszótár / szerk. Magay Tamás, Kiss László. - Bp. : Akad. K.; Szeged : Scriptum Kft., 1991. - ISBN 963 05 6041 0. - 2.

Magyar-angol zsebszótár / Magay Tamás, Kiss László. - Bp.: Akad. K. ; Szeged : Scriptum Kft., 1991. - ISBN 963 05 6042 9

MPCD 2/94: 10.000.-Ft

ML: Magay Tamás. Magyar-angol zsebszótár. - Magay Tamás. Angol-magyar zsebszótár, - Kiss László. Magyar-angol zsebszótár. - Kiss László. Angol-magyar zsebszótár. - Akadémiai Kiadó (Budapest). - Scriptum Ktf. (Szeged)

801.323.2=20=945.11

ALEPH szerkezet

Katalogizálás - adatbeviteli űrlap Könyvtár BDT HELP gomb(Ctrl+P) magyarázat HOME besorolási jel F3 új sor a mezőben // ismétlődés jele a mezőben Hordozó HORD CD-ROM

Nyetv NY hun Nyelv NY eng Raktári jelzet RJ CD-ROM xx Leltári szám LSZ CD-ROM xx

(4)

P r c j c z e r P.: CD-ROM-ok bibliográfiai leírása Közreműködő

Testület FŐcIm és dok.

megnevezés Egyéb clm Megjelenés adatai

Terjedelem Megjegyzés

Gyártási szám Ár

Tárgyszó ETO ETO csoport Rekord kapcsolat

MTS Magay Tamás (1928) MTS Kiss László

MTT Akadémiai Kiadó (Budapest) MTT Scriptum Kft. (Szeged)

FC Angol-magyar, magyar-angol hangosszótár [számítóg. fájl]

XC Angol-magyar zsebszótár XC Magyar-angol zsebszótár IMP $$h [Bp ]

S$k Akad. K.

$$h Szeged

$$k Scriptum Kft.

EV cop. 1994 FY 1994

TER 1Aszámítóg. opt.lem. ; szín., hg.; 12 cm + 1 felhaszn. útmutató • 1 floppy (3.5") ME Működési környezet: IBM PC AT, 2MB RAM, 2MB szabad merevlemez kapacitás,

CD-ROM olvasó, Windows hangkártya, Microsoft Windows 3.1 operációs rendszer. - A kiadás alapja: 1. Angol-magyar zsebszótár / szerk. Magay Tamás, Kiss László. - Bp. : Akad. K.; Szeged : Scriptum Kft., 1991.-ISBN 963 05 6041 0.

- 2. Magyar-angol zsebszótár / Magay Tamás, Kiss László. - Bp.: Akad. K.; Szeged : Scriptum Kft ,1991. - ISBN 963 05 6042 9

DSZ MPCD 2/94 AR 10.000, -

TSZ Szótár, kétnyelvű ETO 801 323 2=20=945.11 ECS 80

LKR $$b0022126$$d alapmű MARC rekord

Hívójel Indikátor

Gyártási szám 021 M

Nyelv 041 0'

Tárgycsoport 072 •1

ETO 080 •-

Raktári jelzet 090

Leltári szám 092 M

Főcím és a dok. ált. 245 10 megnevezése

Megjelenési adatok 260 o-

Terjedelem 300 ••

Megjegyzés - technikai 516 M

Megjegyzés - szellemi 580 ••

Melléktétel 700 11

Melléktétel 710 21

Melléktétel 730 01

Almaző-azonosltó és az adatelem tartalma

$aMPCD 2/94$c10.000,-

$ahuneng

$a80

$3801.323.2=20=945.11

$aCD-ROM xx

$aCD-ROM xx

$aArtgol-magyar, magyar-angol hangosszótár $fi[számltóg.

fájt]

$a[Budapest]$bAkad. K.$aSzeged$bScriptum Kft.$c1994

$a1 számítóg. opt.lem.$bszln.$bhg.$c12 cm$e1 felhasználói útmutatóSel floppy (3,5")

SaMOködésI környezet: IBM PC AT, 2 MB RAM. 2 MB sza­

bad merevlemez kapacitás, CD-ROM meghajtó, Windows hangkártya, Microsoft Windows 3.1 operációs rendszer. - Scriptum GIB 2.6 dokumentumvisszakeresővel

A kiadás alapja: 1. Angol-magyar zsebszótár / szerk. Magay Tamás, Kiss László. - Bp. : Akad. K.; Szeged : Scriptum Kft., 1991.- ISBN 963 05 6041 0. - 2. Magyar-angol zsebszótár/

Magay Tamás, Kiss László. - Bp.: Akad. K.; Szeged : Scriptum Kft.. 1991. - ISBN 963 05 6042 9

$aMagay$JTamás$d 1928$aKlssSjLászló

SaAkadémiaí KiadóScBudapeslSaScnptum Kft.$cSzeged

$aAngol-magyar zsebszótárSaMagyar-angol zsebszótár

(5)

TMT43. óvf. 1996. 6. S2.

2. példa Cédulaformátum

Politikai és gazdasági világatlasz [számítóg. fájl) / ELTE TTK Térképtudományi Tanszék ; Cartographia. - (Bp.): Rudas & Karig ; AUTOMEX Kft., cop.

1994. -1 számítóg. opt.lem. : szín., hg. ; 12 cm. - (Elektronikus atlaszok) Működési környezet: IBM PC 386/486, min. 4MB RAM, 20 MB szabad merev­

lemez kapacitás, Microsoft Windows 3.1 RK 9412 : 10.000.-Ft

ML: Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Temiészettudományi Kar. Térkép­

tudományi Tanszék. - Cartographia (Budapest)

Ut.: ELTE TTK lásd Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Természettu­

dományi Kar 912(100.2)(084.4)

ALEPH szarkezet

Katalogizálás - adatbeviteli űrlap Könyvtár BDT HELP gomb(CtrH-P) magyarázat HOME besorolási jel F3 új sor a mezőben // ismétlődés jele a mezőben HORD CD-ROM

NY hun RJ CD-ROM aa LSZ CD ROM aa

MTT Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest).Temiészettudományi Kar. Térképtudományi Tanszék MTT Cartographia (Budapest)

FC Politikai és gazdasági világatlasz [számítóg. fájl) SZE ELTE TTK Térképtudományi Tanszék

SZE Cartographia IMP $$h [Bp.]

SSk Rudas a Karig

$$h$$k AUTOMEX Kft.

EV cop. 1994

FY 1994

TER 1 "számítóg. opt.lem.: szín., h g . ; 12 cm SOR S$f Elektronikus atlaszok

ME Működési környezet: IBM PC 386/486, min. 4MB RAM, 20 MB szabad merevlemez kapacitás, Microsoft Windows 3.1 operációs rendszer

DSZ RK9412

AR 10.000,-

TSZ Atlasz

ETO 912(100.2)(084.4)

ECS 91

MARC rekord

Hívójel Indikátor Almezö-azonosíto ós az adatelem tartalma

021 SaRK9142$c10.000,-

041 0" Sahun

072 •1 $a91

080 • » $a912(100.2)(084.4)

090 ** $aCD-ROM aa

092 « SaCD-ROM aa

245 10 SaPolltikal és gazdasági világatlasz [számítóg. fájt]$cELTE TTK Térképtudományi Tan- sz é kScCartog ra ph la

260 o- $a(Budapest]SbRudas & Kartg$bAUTOMEX Kft.$c1994 300 M $a1 számítóg. opt.lem.$bszfn.$bhg.$c12 cm

440 *0 $aElektronlkus atlaszok

516 M $a Működési környezet: IBM PC 386/486, min. 4MB RAM, 20 MB szabad merevlemez kapacitás, Microsoft Windows 3.1

710 21 SaEötvös Loránd Tudományegyetem$cBudapest SbTermészettudományl Knr$bi érképtudományi Tanszék$aCartographia$cBudapest

(6)

Prejczer P.: CD-ROM-ok bibliográfiai leírása 3. példa

Cédulaformátum

Nektár [számítóg. fájl]: Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek = Hungárián national bibliography. Books/ [közread.az] Országos Széchényi Könyvtár. - 1976-1991. - [Bp.]:

OSZK : Arcanum. 1994. - 1 számítóg. opt.lem. ; 12 cm + 1 kézikv.

Működési környezet: IBM 386. VGA monitor, HP III lézernyomtató, MS DOS 6.2. 540 Kbyte központi memória, CD-ROM olvasó

ISSN 1298-2192 : 30.000,-Ft Mt.: Országos Széchényi Könyvtár 015(439)"1976/1991"

ALEPH szerkezet

Katalogizálás - adatbeviteli űrlap Könyvtár BDT HELP gomb(Ctrl+P) magyarázat HOME besorolási jel F3 új sor a mezőben // ismétlődés jele a mezőben HORD CD-ROM

NY hun *

NY eng RJ CD-ROM bb LSZ CD ROM bb

MTT Országos Széchényi Könyvtár (közread.) FC Nektár [számítóg. fájl]

AC Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek PAC Hungárián national bibliography. Books SZE [közread, az] Országos Széchényi Könyvtár SZAM 1976-1991

MP $$hBudapest SSkOSZK

$$h$$kArcanum EV 1994 FY 1994

TER 1Aszámftóg. opt.lem. ; 12 cm + 1 kézikv.

ME Működési környezet: IBM 386, VGA monitor, HP III lézernyomtató, MS DOS 6.2, 540 Kbyte központi memória, CD-ROM olvasó

SXN 1298-2192 AR 30.000,-

TSZ Bibliográfia, nemzeti

ETO 015(439)"1976/1991"

ECS 0

MARC rekord

Hívójel Indikátor Almező-azonosftó és az adatelem tartalma 022 H $a1298-2192$c30.000,-

041 0" $ahuneng

072 •1 $a0

080 $a015(439)"1976/1991'

090 4 * $aCD-ROM bb

092 •* $aCD-ROM bb

245 10 SaNektár [számítóg. fájl]$bMagyar Nemzeti Bibliográfta$pKönyvek$BHungarian national bibliography$PBooks$c[közread. az] Országos Széchenyi Könyvtár

260 0' $a[BudapestJ$bOSZK$bArcanum$c1994 300 $a1 számítóg. opt.lem Sc12 cm$ekézikv

362 0* (•1976-1991

516 H $a Működési környezet: IBM 386, VGA monitor, HP III lézernyomtató, MS DOS 6.2, 540 Kbyte központi memória, CD-ROM olvasó

710 21 SaOrszágos Széchényi Könyvtár$xközread.

730 01 SaMagyar nemzeti biblfográflaSpKonyvek

(7)

TMT 43. évf. 1996. 6. sz.

Irodalom

[1] Hangfelvételek bibliográfiai leírása : útmutató / [összeáll. Varga Ildikó]. - Bp. : OSZK-KMK, 1980. - 29 p. - ISBN 963 201 105 8

[2] MSZ 3424/9-88 Bibliográfiai leírás. Hangdokumen­

tumok. - Bp., 1989. - 18 p.

[3] MSZ 3424-10 Bibliográfiai leírás. Vídeodokumen- tumok.-Bp.,1992.-14 p.

[4] Részletesen tájékozódhatunk róla: Korongba zárt gondolatok... / Bakonyi Géza, Drótos László, Kokas Károly. - Szeged : Scriptum ; Bp. : Computer Books, 1994. -143 p. - ISBN 963 618 002 4

[5] A leíráshoz segédeszközként az

ISBD/NBM : a nem könyv anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / a kiadványt gond.

Varga Ildikó. - Bp. : OSZK-KMK, 1980. - 90 p. - ISBN 963 201 104 X

és az

ISBD/CF : International Standard Blbliographlc De- scription for Computer Files. - London : IFLA. 1990 - 97 p. - Tervezet

nemzetközi szabályzatok előírásai használhatók fel.

Beérkezett: 1996. II. 28-án.

Rendezvénynaptár

Számítógépes k ö n y v t á r - i n f o r m á c i ó s rendszerek, 6. szibériai nemzetközi s z e m i n á r i u m

Novoszibirszk, 1996. július 1-6.

Szervező: Organizing Committee VI Siberian Workshop

630200 Novosibirsk, Voskhod str., 15.

Fax: 383-2 66-33-65 E-mail: bobrov@libr.nsk.su A Magyar K ö n y v t á r o s o k Egyesülete 28. v á n d o r g y ű l é s e

Debrecen, 1996. augusztus 7 - 9 . Szervező: Gellér Ferencné

Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár 4026 Debrecen, Piac u. 8.

Tel.: (52) 347-822 Fax: (52) 310-150 Az IFLA 62. közgyűlése Peking, 1996. augusztus 2 5 - 3 1 . Szervező: Mr. Qiu Dongjiang

Secretariat Chína Organizing Committee of the

'96 Beijing IFLA Conference

Beijing International Convention Center 8 Beichendong Road

Chaoyang District Beijing 100101 R.P. China

Tel.: +86 10 493 3308 Fax: + 86 10 491-0257 Informatika a f e l s ő o k t a t á s b a n

és N e t w o r k s h o p '96 k ö z ö s rendezvény Debrecen, 1996. augusztus 2 7 - 3 0 . Szervező: Neumann János

Számitógéptudományi Társaság 1054 Budapest, Báthori u. 16.

Tel.: 132-9349, 132-9390 Fax: 131-8140

A hálózatok szerepe és a tudományos tájékoztatás korszerű gyakorlata a felsőoktatásban és a kutatásban.

Az INRA (L'lnstltut National de la Recherche Agronomique, Franciaország) 50 éves fennállása alkalmából rendezendő Kelet-Nyugat tanácskozás

Kaposvár, 1996. szeptember 2 - 5 . Szervező: Vadászné Varnyú Anikó

PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar Könyvtára 7401 Kaposvár, Ff. 16

Tel : (82) 314-155 Fax: (82) 312-624

Libtech International 96 konferencia és kiállítás Hatfield {Egyesült Királyság),

1996. szeptember 4 - 5 .

Szervező: W. A. Forster, Libtech International 96 University of Hertfordshire

College Lane Hatfield. AL10 9AD Tel.: +44 1707 284665 Fax: +44 1707 284666 E-mail: Libtech@herts.ac.uk

Részletes információ: .Libtech on the Web" at http://www. herts. ac. u k/Libtech/libtech. htm

Online információ - 2. ázsiai információs találkozó

Hongkong, 1996. szeptember 2 4 - 2 6 . Szervező: Learned Information Europe Ltd.

Woodside, Hinksey Hill Oxford OX1 5BE Tel.: +44 1865 730275 Fax: +44 1865 736354

E-mail: conferences@learned.co.uk URL www.learned.co.uk/li/

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az AgGPS 170-es terepi computer egyik előnye, hogy Microsoft Windows CE operációs rendszer alatt futtatható, amely operációs rendszer nagyon sok számítógépen használható a

július 23.: a Microsoft bejelenti, hogy a következ# Windows verzió, a Longhorn technikai nevet visel# operációs rendszer Windows Vista lesz.. k ísérlet,

• Aktuális formátum (DOS alatt MNBP) - a kiadvány legjellemzőbb adatai katalóguscédula formában az utolsóként rögzített szám alapján; a bib­.

Újra és újra felmerül a Hungarika Névkataszter CD-ROM előállításának gondolata, mégpedig úgy, hogy az MNB CD-ROM egészüljön ki a két hungarika adatbázissal, a

Keresés Megjelenítés Nyomtatás opció Kilépés 258Kb Set 1 1/1 Magyar Nemzeti Bibliográfia Periodikumok.. A hungarológia oktatása : a Magyar Lektori Központ szakmai és

gosult könyvtárak nem kapják meg az adott kiadvány egyes számait, hanem arról is, hogy esetenként még csak tájékoztatást sem kapnak a megjelent

Interaktív médiával becslésem szerint alig néhány tucat ember foglalkozik ma Magyarországon, de a fejlődés olyan hihetetlenül gyors, hogy igen rövid időn, egy-két éven

A tananyag a jelenleg elérhető legfejlettebb operációs rendszereket, a Windows 7 és a Microsoft Windows Server 2008 R2-es verzióját mutatja be, amelyek pár

Operációs rendszer: Microsoft Windows 2003 szerver Adatbázis szerver: Microsoft SQL Server Enterprise Edition Verziószám: 8.00.760 (SP3).. Munkaállomások (csoportos

Tudomány- és technikatörténet

• magyar nyelvű Microsoft Internet Explorer 5.01 magyar Windows 98 operációs rendszeren,. • magyar nyelvű Microsoft Internet Explorer 4.0 magyar Windows 98

challenges of integrating text with images in online and CD-ROM products, = Online information 93, Oxford: Learned Information, 1993. (eds.): CD-ROM: a practical guide

Ugyanakkor minden CD-R egység képes lesz a tiszta lemez (törlés nélküli) felírására és a felírt lemez olvasására, a sokszorosított lemezekhez készült (CD-ROM és

így fordulhatott elő, hogy amikor 1993-ban csak az én tudomásom szerint már tlz CD-ROM-kiadványt adtak ki Magya­. rországon, a TFPL címtárába mindössze négyet

változatát (elíró egység hálózatba kapcsolását, igy a hálózatba bekapcsolt bármelyik munkaállomásról felírható az a kompaktlemez, amely elkészülte után már

A HTML sajátos lehetősé- geit funkcionálisan kell használni; egy WEB oldal érdekesebb és motiválóbb kell hogy legyen, mint egy újság- vagy könyvoldal.. A navigációt illetően

Hátránya azonban, hogy a keresésben csak 30 halmaz képezhető, mert a CD-ROM keresésben az ember általában több halmazt szeretne használni, mint az online keresésben..

A z optikai lemeznek eddig csak a sokszorosított (csak olvasható) és az egyszer írható változata volt üzemszerű használatban, az újraírható változat csak

A CD-ROM hálózati rendszer többféle termékből áll: számítógépekből, CD-ROM meghajtókból, fizikai kapcsolati egységekből (hálózati interfészkártyák és

lik az MSCDEX programot. A Microsoft azonban úgy döntött, hogy nem építi be a CD-ROM állománykezelés képességét a DOS akkor soron következő változatába, hanem ehelyett

Nevük betűrendjében előbb az egyetemi-főiskolai könyvtárak, aztán pedig az országos és egyéb szakkönyvtárak sora

Még ha ez konkrét anyagi megtakarítást nem jelent, akkor is i n ­ dokolhatják néhány CD-ROM kiadvány beszerzését más előnyök, mint például a fix előfizetési díj, a

son szerkesztésében megjelent CD-ROM Directory 1990-es kiadása szerint több mint kétszeresére nőtt egy év alatt a kereskedelmi forgalomba került CD-ROM kiadványok száma..