• Nem Talált Eredményt

CD-ROM hírek megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "CD-ROM hírek megtekintése"

Copied!
5
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Nemzetközi NSZO-lemez magyar anyaggal

A WIPO (World Intellectual Pmperty Organization

= A Szellemi Tulajdon Világszervezete) kiadta a Nem­

zetközi Szabadalmi Osztályozás valamennyi géppel olvasható formában létező változatát egyetlen leme­

zen. Ezen az 1980-as harmadik kiadás még csak két nyelven szerepel: angolul és franciául. Az 1985-ös negyedik kiadásban csatlakozik ezekhez a nyelvek­

hez a német, az 1990-es ötödik kiadás pedig már ötnyelvű; tartalmazza a spanyol és a magyar változa­

tot is.

A kiadvány keresőrendszere hipermédia típusú.

Information World Revicw. 69. sz. 1 992. p. 1 - 2./

CAS CD - de még nem a kurrens

A felhasználók régi álma, hogy az egyik legnépsze­

rűbb ó s legnagyobb szakirodalmi adatbázis, a Chemi­

cal Abstracls is rendelkezésükre álljon CD-ROM tormában. Bár a CA kurrens anyagára még továbbra is várniuk kell, a közelmúlt öt évének archív anyaga most lemezre kerül. Igaz, az is korlátozott keresési lehetőséggel.

A nemrég bejelentett két kiadvány egyike a 12. kol­

lektív index 114 nyomtatott kötetét tartalmazza 10 lemezen. Keresési lehetőségei ugyanazok lesznek, mint a nyomtatolt változaté: szerzőre, témakörre (generál subject terms) és vegyi anyagokra lehet majd keresni benne. A másik kiadvány ehhez szolgál kiegészítésül: a 12. kollektív index periódus ( 1 9 8 7 - 91) dokumentumainak a bibliográfiai leírását és kivonatát tartalmazza, de keresési lehetőség nélkül, így csak arra szolgál, hogy az indexkiadvány­

ból már kikereseti dokumentumok adatrekordját meg­

tekinteni, kinyomtatni lehessen róla.

/NFAIS Newsletter. 34. köt. 1 . tz. 1992. p. 69.

Advanced Technology Llbrarias, 2 1 . köt. 6. » i . 1992.

p.4./

Lassuló, majd ismét gyorsuló növekedés

A CD-ROM kiadványok számának növekedési üteme lassulni látszott 1991-ben. A korábbi

évenkénti megkétszereződéssel szemben alig több mint egyharmadnyi volt a növekedés. 1992-ben azután ismét meglódult a szekér, már az év első felében több CD-ROM kiadvány jeleni meg, mint a teljes előző é v b e n .

1991-ben is több mint kétszeres volt azonban két részterület fejlődése: 193-ról 4 1 9 - r e nőtt a multimédia-kiadványok száma, és 114-rÖI 283-ra a 100 dollár alatti áron kinált kiadványoké.

/Information World Revlaw, 66. sz. 1992. p. 1 . Information World Ravlew, 73. a i . 1992. p. 2./

Kelet-európai cégek

Eastem E u r ó p a Business Database címen CD-ROM adatbázist adott ki a The American Directory Corporation kelet-európai cégek adataival. Az adat­

bázis 50 0 0 0 cég elérési adatait tartalmazza Albá­

niából, Bulgáriából. C s e h - S z i o v á k i á b ó l (még a szótválás előttről), az NSZK új tartományaiból (volt NDK), Magyarországról, Lengyelországból, Romá­

niából, Lettországból, Litvániából és a Független Államok K ö z ö s s é g e országaiból. A nagy- és középvál­

lalatok mellett szerepelnek benne a fontosabb k i s v á l ­ lalatok is. A kiadó szerint ez az 50 0 0 0 cég a térség gazdasági kapacitásának 92 százalékát képviseli.

Emellett az adatbázis ezer oldal híranyagot tartalmaz erről a térségről, és 40 0 0 0 cég elérési adatait a térségen kívülről: 5 0 0 0 - e t Amerikából, 20 0 0 0 - e t Nyugat-Európából, 15 0 0 0 - e t a világ más részeiből.

/Information Retrieval & Library Automation. 2B. köt. 4.

sz. 1992. p. SJ

ISSN-regiszter

Az ISDS, az ISSN rendszergazdája kiadta az ISSN- regisztert CD-ROM formában. A regiszterben 24 kereshető mező van, köztük az ISSN és a bibliográfiai adatok mellett az ETO- és a D e w e y - s z á m is. A kivá­

lasztott adatrekordokból katalóguscédula vagy ISDS MARC rekord is készíthető.

/Information World Raviaw, 68. az. 1992. p. 2./

(2)

TMT 40. é»f. 1 993. 4 - 5. sz.

A Dewey Tizedes Osztályozás CD-ROM-on

Nyolc könyvtár tesztelte a Dewey Tizedes Osz­

tályozásnak az OCLC által előállított CD-ROM¬

változatát, amely az összes táblázatot, az indexet és az útmutatót tartalmazza, valamint a Library of Con- gress tárgyszavalt é s minta bibliográfiai leírásait. A C D - R O M - v e r z i ó b a n lehetőség van az online keresésre és az ablaktechnika alkalmazására, vala­

mint minden s z ó Indexelésére. Megadja minden TO- számhoz a leggyakrabban használt L C - t á r g y s z a v a - kat, s közli a TO éves módosításait és kiegészítéseit A tesztelés eredményének kiértékelése után születik döntés az O C L C - n é l a termék bevezetéséről.

/Advanced Technology Librarles. 2 1 . köt. 2. sz. 1992.

p. 2./

A BLDSC könyvkatalógusa CD-ROM-on

Boston Spa Books on CD-ROM cimen kiadták a British Library Document Supply Centre 1980 óta beszerzett könyveinek katalógusát. Keresni cím, szerző, kiadó, a kiadás dátuma és helye, ISBN és sorozatcím szerint lehet benne. Az adatrekordok tar­

talmazzák a BLDSC raktári számát is, és a keresési eredményből kész megrendelés nyomtatható. A leme­

zen található minden kiadvány kölcsönözhető. Ez az első kiadásban több mint 535 000 címet jelent, és ez évi 55 0 0 0 tétellel bővül.

/Asltb Information, 20. köt. 4. sz. 1992. p. 144

Information Ratrleval A Library Automatlon, 27. köt. 10.

sz. 1992. p. 3./

Elkészült az IEEE/IEE Publlcations Ondisc

Két év munkájával elkészült az Institute of Electri- cal é Electronics Englnears (USA) ós brit testvérin­

tézménye, az Institution of Electrical Engineers kiad­

ványainak soklemezes C D - R O M - v á l t o z a t a . A kiad­

vány 1988-tól kezdődően 8 0 folyóirat, 5 0 0 szabvány és 3 6 0 konferenciakiadvóny letapogatott oldalait tar­

talmazza. Az Indulás félmillió fakszimile oldala havon­

ta mintegy 15 0 0 0 oldallal bővül. K e r e s é s r e alkalmas indexe az INSPEC adatbázisból leválogatott megfe­

lelő adatrekordokat tartalmazza.

/Information Ratrtaval a Library Automation, 27. köt. 10.

sz. 1992.p. 4./

Négy hatóság szabványai

S z a b v á n y o k teljes szövegét tartalmazó kiad­

ványsorozatot indított a brit, a német és a francia

szabványügyi hatóság. A témakörök szerint csopor­

tosított lemezek a három ország szabványain kívül az /SO-szabványokat is tartalmazzák. A sorozat havonta aktualizált első kiadványa a minőségbiztosítás, a sta­

tisztika, a karbantartás és az alkalmassági tanúsítvá­

nyok szabványait gyűjti össze.

/Information World Raviaw, 69. sz. 1992. p. 24./

A C I A u t á n m á r a K G B I s l

A nagy hírszerző szervezeteket nemcsak a szó szoros értelmében vett kémkedéssel megszerezhető információ érdekli, hanem annak legális forrásokból összegyűjthető háttere is: a világ országainak földraj­

zi, politikai, népességi, gazdasági, katonai stb. alap­

adatai. Mivel az ilyen szervezetek igen nagy erőket vethetnek be az adatok összegyűjtésébe és ellenőr­

zésébe (beleértve a teljes diplomáciai testületet, a külügyminisztérium apparátusát, a legjobb szakértő­

ket és tudósokat), az általuk összegyűjtött Információ nagyon megbízható és sokoldalú. Mivel pedig ez az anyag nyilvános forrásokból származik, néhány hónapnyi "pihentetés" után már nincs is értelme tit­

kosként kezelni.

A CIA már hosszabb Ideje The World Factbook cimen évente kiadja az általa összegyűjtött adatokat.

Ez az 1990-es kiadás óta The CIA World Factbook cimen, a Quanta Press kiadásában CD-ROM formá­

ban is kapható. (IBM PC- és Maclntosh-változat mel­

lett Sony Data Discman-változatban is.) 1990-es kiadása több mint 2 5 0 ország adatait tartalmazza.

A C i A - k i a d v á n y párjaképpen a Quanta Press most The KGB World Factbook cimen kiadta a KGB hasonló adatgyűjteményét is. Ez a lemez 249 ország adatait tartalmazza

/Access, 1.sz. 1992./

Oxford English Dfctionary - olcsóbb, mint nyomtatva

CD-ROM formában megjelent a brit angol nyelv legkompetensebb értelmező szótára, a nyomtatva húszkötetes Oxford English Dictionary. É r d e k e s s é g e , hogy csak harmadába kerül, mint a nyomtatott ere­

deti. A már forgalomba hozott IBM PC-változat Windo ws-környezetet igényel, csak így tudták megol­

dani, hogy az ékezetes betűk, a diakritikus jellel módosított betűk, az óangol és a középangol betűk mind kereshetők legyenek. A keresés emellett a kötŐ- jelezésre, a k i s - é s nagybetűk közötti különbségre is érzékeny,

/Asim Information, 20. köt. 9. sí. 1992. p. 319.

Ontlna Notos, 1992. szeptember, p. 16 /

(3)

CD-ROM hírek

Több brit napilap - kevesebb szoftver

Amikor tavaly először jelentek meg brit országos napilapok CD-ROM lemezen, a négy napilap három különböző szoftverrel jött k i . Csak a Financial Times és az Independent jelent meg közös rendszerben, a

The Times és a The Sunday Times egy másik, a The Guardian egy harmadik szoftverrel jött k i . Most a három érintett kiadó arra a következtetésre jutott, hogy a szoftver sokfélesége akadályozza a terjesz­

tést, és tárgyalásokat kezdtek a szoftver egységesíté­

séről.

A tárgyalások első kézzelfogható eredménye az, hogy a három kiadó közül kettő, az FT Profilé é s a Chadwyck-Healey együtt indítja el az Economist, valamint a The Daily Telegraph és a The Sunday Tele-

graph CD-ROM kiadását. (Ezzel valamennyi országos brit napilap CD-ROM-ra kerül.) A két új kiadványhoz azt a szoftvert használják, amellyel a Financial Times és az Independent jelenik meg. Ugyanakkor a

Chadwyck-Healey elhagyta a The Guardianboz eddig használt szoftvert, és ezzel a kiadvánnyal is a The

Times kiadványhoz használt szoftverre tért át. így a három rendszerből már csak kettő maradt.

/Information World Review, 86. sz. 1992. p. 1 - 2.

Information World Review, 75. sz. 1992. p. 9.

Online Business Information, 1992. január, p 20.

Online Notes, 1992. július- augusztus, p. 3./

Multimédia lexikonok

A CD-ROM formában kiadott lexikonok kezdetben kevesebbet nyújtottak, mint a nyomtatott eredetik, mert azoknak csak a szövegét tartalmazták, az ábrákat, fényképeket é s térképeket nem. A multimé­

dia technika lehetőséget ad rá. hogy mindezeket már tartalmazza a lemez, emellett animációs mozgóképe­

ket, videofelvételeket és hangot is, tehát jóval többet, mint a nyomtatott lexikon.

A CD-ROM formában legelsőként kiadott lexikon, a Grolier Electronic Encyclopedia új, multimédia­

változata, a Afetv Grolier Multimedia Encyclopedia a több mint 3 3 0 0 0 szócikk mellett 3 0 0 0 ábrát és 2 5 0 nagy felbontású színes térképet tartalmaz. Ezt az ere­

deti lexikonban nem szereplő animációs képsorok és mozgóképjelenetek mellett néhány híres beszéddel, zenerészletekkel é s állathangokkal egészítették k i . Hipermédla típusú kapcsolat köti ö s s z e a szócikkeket a hozzájuk tartozó k é p - és hanganyaggal, a s z ó c i k ­ kekben található hivatkozásokat a hivatkozott s z ó c i k ­ kel, a rokon témájú vagy egyazon időszakra vonat­

kozó szócikkeket egymással stb.

A Compton's Multimedia Encyclopedia a nyomta­

tott Compton's Encyclopedia 26 kötetének teljes szövege mellett 15 0 0 0 illusztrációt. 4 5 animációs képsort, 6 0 perc hanganyagot és egy 6 5 0 0 0 szavas szótárt tartalmaz.

Mindkét multimédia lexikon megjelent mind M a - chintosh-, mind PC/Windows-változatban.

/Advanced Technology Librerles, 2 1 . köt. 9. az. 1992.

p . 8 - 7./

Adatbázis az elektromágneses tér hatásairól

K e v é s szakterületről folynak olyan ádáz viták, kevés szakterületen vannak olyan összebókithetetlen ellentmondások a különböző kutatók kutatási ered­

ményei kőzött, mint a nem ionizáló elektromágneses sugárzás biológiai hatásai terén. Hol a nagyfeszültsé­

gű távvezeték alatt élőket, hol a mikrohullámú sütők használóit, hol a rádióadók kőzetében lakókat, hol pedig a tévénézőket fenyegetik korai rákhalállal egyes kutatók, majd mások azt publikálják, hogy amazok vizsgálatai semmit sem érnek, bakfitty az egész, a veszély kisebb, mint azé, hogy egy náthába belehaljunk. Ennek a forrongó szakterületnek az a n ­ notált bibliográfiáját tartalmazza az EMF Dmtabese című új CD-ROM adatbázis. A kiadvány az 1975 óta e témában kiadott mintegy tízezer folyóiratcikk, könyv, kutatási jelentés, konferencia-előadás és kormány­

zati anyag bibliográfiai adatai és részletes kivonata mellett azok értékelését is tartalmazza.

/Information World Review, 73. sz. 1992. p. 27./

Olajfúró platform dokumentációja

Autók, hajók, repülőgépek után most az eddigi leg­

nagyobb rendszer műszaki dokumentációját készítet­

ték el C D - R O M - v á l t o z a t b a n : egy tengeri olajfúró plat­

formét. A wurlitzerben elhelyezett CD-ROM lemezek 40 tonnányi papírdokumentációt helyettesítenek.

/Information World Review, 66. sz. 1992. p. 15./

CD-ROM tankönyvmelléklet

Kisiskolások földrajzkönyvéhez készült melléklet­

nek az USA földrajza című multimédia kiadvány. Ez a lemez egy nyolclemezes sorozat első darabja. Illuszt­

rációk és magyarázatok mellett munkalapokat is tar­

talmaz a nebulóknak.

/Information Retrleval & Library Automatlon, 26. köt. 2.

sz. 1992. p. 4./

Családfák lemezen

A családfakutatók kedvében jár a Dynix cég Family Search nevű CD-ROM kiadványával. A lemez három adatbázist tartalmaz:

(4)

TMT 40. évt. 1 9 9 3 . 4 - 5. sz.

The International Genealogical Index nevű adatbá­

zisa ország és név szerint kereshetően 147 millió személy adatait tartalmazza az egész földkerekségről az 1500-as évektől 1 8 7 5 - i g . (Aki addig sem tudja s e g é d e s z k ö z nélkül visszavezetni a családfáját, arra kár is szót vesztegetni. - Aref.)

Az Ancestral File 10 millió adatrekordja családfá­

kat, családfacsoportokat és leszármazási diagramo­

kat tartalmaz.

A lemez The Family History Library Catalog nevű állománya a genealógia bibliográfiai adatbázisa. 235 ezer könyv adatai mellett tartalmazza a Salt Laké Cityben található mormon Family History Library 325 ezer mikrofilmlapjának és még további 1,75 millió e g y é b mlkroformátumú kiadványnak az adatait.

Information Retríaval ft. Library Automaüon, 28. köt. 3.

sz. 1992. p.4.

Asllb Information, 20. köt. 9. sz. 1992. p. 319.

Information World Review. 73. sz. 1 992. p. 9./

CD-I katalógusáruház

A hagyományos nyomtatott katalógus mellett CD-I katalógust is készül kihozni a brit Freemans kataló­

gusáruház (csomagküldő szolgálat). A projektben a kereskedelmi cég mellett részt vesz a Barclays Bank és a CD-I technikát létrehozó Philips is, anyagilag pedig az Európai Közösség támogatja. A lemez a nyomtatott árukatalógushoz hasonlóan csak a v á s á ­ rolni kívánt áru kiválasztására szolgál, a megrendelés feladása a hagyományos módon, telefonon történik.

Ez a program jelentősen hozzájárulhat a korábban sokáig vajúdó, de azóta végre piacra került CD-I rendszer elterjedéséhez.

/Information World Review, 75. Si. 1992. p. 1./

Nagyobb kapacitású lemezek

A kompaktlemezek irássűrüségének az íráshoz-ol- vasáshoz felhasznált fény hullámhossza szab áthág­

hatatlan határt. A mai szabványok a ma általánosan elterjedt infravörös fényű félvezető lézerekhez alkal­

mazkodnak. Most viszont két japán cég is kirukkolt olyan félvezető lézerrel, amellyel jelentősen növel­

hető az írássűrűség. A Toshiba új indlum-gallium-alu- minium-foszfid lézere vörös fényt bocsát ki, és az írássürüség meg/tóíszerezósé/ teszi lehetővé. A Sony viszont 4 4 7 nanométeres kék fényű lézert fejlesztett ki, amellyel háromszorosára növelhető az Í r á s s ü r ü ­ ség.

Az új lézerek kommerciális termékké válása még Igényel néhány évet. Ahhoz azonban, hogy ezeket kompaktlemezekhez felhasználják, még a megnövelt irássűrüséghez alkalmazkodó ÚJ szabványokat is ki ketl dolgozni. Az új szabványokat és készülékeket először a kompakt hanglemezekre kell kifejleszteni, csak azután lehet az adat- é s multimédia lemezekre,

hiszen az utóbbiak elfogadhatóan alacsony ára azon alapszik, hogy ezt a technikát a nagyságrendekkel nagyobb darabszámokkal dolgozó kompakthangle­

mez-iparág "viszi a hátán". A vörös vagy kék fényre tervezett kompaktiemezes kiadványok a mai, infravö­

rösben működő készülékeken nem lesznek olvasha­

tók. ( K ö n n y e n megoldható lesz viszont a "fölfelé k o m ­ patibilitás", ós nem kétséges, hogy ezt meg fogják oldani, vagyis az új készülékekre feltehetők lesznek majd a mai lemezek. - A ref.)

/Information Retrleval & Library Autómat Ion, 27. köt. 10.

sz. 1S92.p.2.

CD-ROM Professional, 6. köt. 1. sz. 1993. p. 8 - 9./

Még gyorsabban

A legutóbbi CD-ROM hírekben (TMT, 3 9 . köt. 5. sz.

1992. p. 242.) azt írtuk, hogy a Hitachi CDR 1700 típusú CD-ROM olvasó elérési idejét 3 4 0 ms-ra c s ö k ­ kentették. Most újabb lépést tett ez a cég. CDR 3700-as típusának már 3 0 0 ms alatt van az elérési ideje. CDR 400 típusnéven ez az olvasó n é g y e s é v e l minitoronyba szerelve is kapható.

Ugyancsak 3 0 0 ms-ra csökkent a Pioneer m i n i - wurlitzerének az elérési ideje. Ennek DRM-604X típusa más téren is gyors: adatátviteli s e b e s s é g e 6 0 0 kb/s a szokásos 153 kb/s helyett. Ez a közel n é g y ­ szeres átviteli s e b e s s é g különösen a multimédia- alkalmazásokban, a grafikus oldalak é s a mozóképek kiolvasásában jelent nagy előnyt.

/Information World Raviaw, 75. sz. 1992. p. 40./

Olcsó egyedi CD-ROM-kószítés

A CD-R (CD-ROM Recordable = a CD-ROM-mal kompatibilis egyszer írható lemez) megjelenése vi­

szonylag olcsóvá tette az e g y p é l d á n y o s vagy kis példányszámú CD-ROM lemezek készítését. A Philips CDD 521 író-olvasó készülék előkészítő (pre- mastering) programmal együtt 5 0 0 0 angol font alatti áron kapható. Ugyanez indexeld és kereső szoftver­

rendszerrel és kiegészítő programokkal együtt még mindig csak 16 0 0 0 angol font. Ehhez persze hozzá kell adni a (legalább 366-os) számítógép és a Win­

dows 3 operációs rendszer árát, de akinek gyakran kell kis példányszámú CD-ROM lemezt készítenie, az még így is rengeteget takarít meg a korábbi módszer­

hez, a hanglemezgyárban elkészíttetett mesterlemez­

hez é s egyetlen vagy néhány lenyomathoz képest.

/Information World Raviaw, 73. sz. 1992. p. 8./

CD-R hálózat

A CD-ROM hálózatok után most a Meridián Data megoldotta a CD-R (CD-ROM Recordable) e g y s é g ,

(5)

CD-ROM hírek vagyis az egyszer írható lemez CD-ROM-Kompatibilis

változatát (elíró egység hálózatba kapcsolását, igy a hálózatba bekapcsolt bármelyik munkaállomásról felírható az a kompaktlemez, amely elkészülte után már akármelyik CD-ROM munkaállomáson vagy CD-ROM hálózatban éppúgy bárhol használható, mint a hanglemezgyárban sokszorosított CD-ROM lemezek.

/Information World Review, 70. az. 1902. p. 3./

Kanjl CD-ROM

A Daiaware Technologies cég olyan C D - R O M - k é ¬ szítő és - k e r e s ő szoftvert fejlesztett ki, amely japán kan// írással működik. Ezzel tizenháromra növekedett a Dataware szoftver támogatta nyelvek száma. Az új szoftverváltozat multimédia-alkalmazásokra is meg­

felel.

/Information Retiieval a Library Automatlon, 28. köt. 2.

S z . 1 9 9 2 . p. 3./

Multimédia Data Dlscman és Bookman

A Sony multmédia-készülékké fejlesztette kézben tartható Data Discman és ugyancsak hordozható Bookman nevű CD-ROM olvasóit, és gyors tempóban növeli azok eladását.

A Data Discman újabb típusait grafikus képernyő­

vel é s hangkimenettel látták el. Ezek CD-ROM XA rendszerben tudják lejátszani a 8 cm-es lemezt, ame­

lyen 2 0 0 MB adat, 32 0 0 0 oldalnyi grafika vagy 3 3 6 percnyi hang fér el. (A hanganyag persze azért lehet ilyen sok, mert nem sztereo és nem hifi. - A ref.) A készülék hátulról világított folyadékkristályos (LCD) képernyőjét 8,6 cm-esre növelték, grafikus felbontá­

sa 2 5 6 x 2 0 0 képpont, alfanumerikus üzemmódban 10 sor fér rá, soronként 3 0 karakterrel.

A továbbfejlesztett Data Discmanre egyre újabb és újabb lemezeket adnak k i , havonta négyet-ötöt.

Kapható például rá Passport's World Travel Transla- tőreimen egy beszélő szótár, a Merriam-Webster Dic- tionary of English Usage, a Dictionary of Cultural Lite- racy című lexikon és a Grolier Electronic Encyclope­

dia rövidített kiadása, a CIA World Factbook, a Por- table Family Doctor cimü e g é s z s é g ü g y i tanácsadó és Shakespeare művei.

A készülék fejlesztése és a sok kiadvány gyors piaci előretörést tesznek lehetővé. Már az első évben 130 0 0 0 Data Discman készüléket adtuk el és hozzá 350 0 0 0 lemezt.

A másik hordozható CD-ROM XA olvasó, a Book­

man utódjaként kihozott MMCD rendes méretű, 12 cm-es lemezhez készült. így a rendes CD-ROM é s CD-ROM XA kiadványok használhatók rajta. Ez vala­

mivel nehezebb, mint a Data Discman, majdnem egy­

kilós, viszont a benne használható lemez 3 0 0 0 0 0 oldal szöveget, 3 9 0 0 0 grafikus képoldalt vagy 16 óra hangot tárolhat.

/Information World Raviaw, 69. sz. 1992. p. 3.

Information World Raviaw, 70. sz. 1992. p. 26.

Information World Review, 75. sí. 1992. p. 2.

Advanced Technology Lfbrarlaa, 21. köt. 6. at. 1992.

p. 6./

64 olvasós CD-ROM torony

Totál Access néven 64 gyors elérési idejű Hitachi CD-ROM olvasót tartalmazó CD-ROM tornyot hozott ki a Totál Enterprises Inc. cég. A 64 olvasó mindegyi­

ke elérhető egyidejűleg.

(A tornyot minden bizonnyal hálózati felhasználás­

ra szánják, de hogy milyen hálózati rendszer képes kezelni, arról nem szól a hír. Félő, hogy a leggyakrab­

ban használt PC/MS DOS-környezetbŐI nem h a s z n á l ­ ható, mert a PC/MS DOS csak 26 lemezegységet ké­

pes kezelni. - A ref.)

/CD-ROM Ltbrarian, 8. köt. 11. sz. 1991. p. 6./

összeállította: Válás György

Olcsón berendezheti raktárát

Eladó 40 db gördülőállvány tömörraktárhoz (210x200x45 cm-es, 6 polcos), újszerű állapotban, alkalmi áron — megegyezés szerint. Szétszerelésük és szállításuk a vevőt terheli!

I p a r i I n f o r m a t i k K f t . L a k a t o s H u n o r

1 1 2 6 B u d a p e s t X I I . , T a r t s a y V . u . 1 1 — 1 3 .

T e l . : 1 5 6 - 5 6 1 1 / 1 8 0 m .

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ezért is helyeztem a vizsgálataim középpontjába a gazdaságosabb termelés megvalósítását szolgáló, hálózatba integrált folyamatokkal működő vállalkozások vizsgálatát,

A nyomdai vállalkozások folyamatai hálózatba integrálásának komplex elemzési módszere a folyamat-fejlesztés gyakorlatának egy eszköze lehet, amelynek alapját

Közismert tény, hogy nem minden beszédhibás gyermek kerül a logopédiai hálózatba, illetve hogy a logopédiára jártak egy részének a beszéde elsõ osztályos korára nem

Ezek ismeretében a járműipari kiberbiztonság területén dolgozó szakemberek felelőssége, hogy megfelelő védelmi funkciókat és képességeket fejlesszenek a hálózatba

módszertani megfontolások a magyar mint idegen nyelv tanításában Az igei jelentésszerkezetből kiindulva a fentiek alapján jól átláthatók és hálózatba rendeződnek egy

Ebből adódik, hogy számos hazai könyvtár a pénzügyi források hiánya miatt egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán tudja igénybe venni az online szolgáltatáso­.. kat akár

challenges of integrating text with images in online and CD-ROM products, = Online information 93, Oxford: Learned Information, 1993. (eds.): CD-ROM: a practical guide

Ugyanakkor minden CD-R egység képes lesz a tiszta lemez (törlés nélküli) felírására és a felírt lemez olvasására, a sokszorosított lemezekhez készült (CD-ROM és

bad merevlemez kapacitás, CD-ROM meghajtó, Windows hangkártya, Microsoft Windows 3.1 operációs rendszer. Magay Tamás, Kiss László. Magyar-angol zsebszótár/. Magay Tamás,

így fordulhatott elő, hogy amikor 1993-ban csak az én tudomásom szerint már tlz CD-ROM-kiadványt adtak ki Magya­. rországon, a TFPL címtárába mindössze négyet

lik az MSCDEX programot. A Microsoft azonban úgy döntött, hogy nem építi be a CD-ROM állománykezelés képességét a DOS akkor soron következő változatába, hanem ehelyett

Nevük betűrendjében előbb az egyetemi-főiskolai könyvtárak, aztán pedig az országos és egyéb szakkönyvtárak sora

Az építési információnak piacgazdasági viszonyok között is szüksége van támogatásra, mert a piac nagyon kevéssé hajlandó elismerni az árában kifejezett értékét.

Még ha ez konkrét anyagi megtakarítást nem jelent, akkor is i n ­ dokolhatják néhány CD-ROM kiadvány beszerzését más előnyök, mint például a fix előfizetési díj, a

Az ezzel kapcsolatos felmérés eredményeit a vonatkozó szakirodalom közléseivel is szembesítették... Lehmler, W.: A

A képernyő mögött (is) egy elképesztően komplex, dinamikus, hálózatba szervezett rendszer van, és ennek összetevői alkotják az új információs világ

A technológia alapú tanulás, a hálózatba szerveződés, a tudáshálózat kialakításának egyik fontos alapvető feltétele a tanulni kívánók megfelelő szintű

Hasonló meghatározást ajánl De Buysere et al (2012), aki szerint azon egyének közös erőfeszítéseit, akik hálózatba rendeződnek és összegyűjtik, bedobják

son szerkesztésében megjelent CD-ROM Directory 1990-es kiadása szerint több mint kétszeresére nőtt egy év alatt a kereskedelmi forgalomba került CD-ROM kiadványok száma..

A hálózatba kapcsolt harctéri eszközök felhõkörnyezetbe integrálásával alakít- ható ki a Harctéri Egységes Felhõalapú Eszközrendszer (a továbbiakban: HEFE), amelynek

Hátránya azonban, hogy a keresésben csak 30 halmaz képezhető, mert a CD-ROM keresésben az ember általában több halmazt szeretne használni, mint az online keresésben..

A z optikai lemeznek eddig csak a sokszorosított (csak olvasható) és az egyszer írható változata volt üzemszerű használatban, az újraírható változat csak

síknegyed: hatásos teljesítményt vesz fel, ugyanakkor meddő energiát táplál a hálózatba (fogyasztó, hibásan beállított meddőkompenzáló