A CD-ROM változó arculata megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, r e f e r á t u m o k Az 1. melléklet folytatása

Pályázó Hely 2 1 . MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Budapest

A múzeum kiállítási interaktív programjainak bővítése

22 MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZETE Budapest Interaktív, oktató CD-ROM készítéséhez

23. MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET RÉGI ZENETÖRTÉNETI Budapest 0 5 Z T Á L Y

Az intézet középkori mikrofilm-állományának archiválása

24. MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET Budapest Webster magnódróton rögzített egyedi népzenei felvételek

digitalizálása

25. NÉMETH TIBOR Celldömölk Nemzeti számítógépes bibliográfiai index készítéséhez

26. NÉPRAJZI MÚZEUM Budapest Interneten szolgáltatható népzenei információs adatbázis

kialakításához

27 PAULOVICS Z O L T Á N Budapest A Magyar Könyvszemle folyóirat repertóriumának digitális formában

történő kivitelezéséhez

28. RAJSLI ILONA Novi Sad 21000 Az újvidéki magyar tanszék népnyelvi és nyelvjárási szalagtárának

DAT-magnóra történő átviteléhez

29. REP BT. Pilisszentlászló Csoportos és önálló zenei tanulást segítő, kiegészítő tananyag

CD-sorozat elkészítéséhez

30. SASHEGYI G Á B O R Szombathely PhD. doktoráló bölcsészkutatók Internet-folyóiratának megvalósítása,

terjesztése

3 1 . TÓTH P Á L Szeged Kodály kórusmüvének adaptációja a zeneoktatásban használt

szolmizációs jelek segítségével

32. VÖRÖSMARTY MIHÁLY MEGYEI KÖNYVTÁR Székesfehérvár A város könyvtárainak közös információs felületen való

megjelentetése az Interneten

Megítélt összeg 800 000 Ft 2 000 000 Ft 800 000 Ft

400 000 Ft

500 000 Ft 250 000 Ft

150 000 Ft

250 000 Ft

900 000 Ft

200 000 Ft

900 000 Ft

250 000 Ft

" é v e l i J u d i t

A CD-ROM változó arculata

Rövid történeti áttekintés

A z első C D - R O M - o k , a m e l y e k e t a Philips és a S o n y fejlesztett ki, az 1 9 8 0 - a s é v e k első f e l é ­ b e n váltak k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n e l é r h e ­ t ő v é .

N a g y divatőrület v e t t e k ö r ü l ezt a z új m é d i u m o t az 1980-as é v e k b e n . Lambert és Ropiquet [1]

állapították m e g e g y c i k k g y ű j t e m é n y b e v e z e t ő j é ­ b e n , hogy a „ C D - R O M f o r r a d a l m i tárolási m é d i u m , n a g y o b b m é r t é k b e n , mint a m i k o r a papirusz váltot­

ta fel a követ, a g y a g o t és fát o l y a n felületként, a m e l y e n a régi e g y i p t o m i a k rögzítették életük f o n ­

tos e s e m é n y e i t " . S z á m o s előadás h a n g z o t t el a C D - R O M - r ó l a z 1 9 8 7 - e s tondoni N e m z e t k ö z i O n l i n e I n f o r m á c i ó s K o n f e r e n c i á n [2]. E n n e k k e r e ­ t é b e n Day k o r a i pókját nyújtott egy C D - R O M ¬ t e r m é k é r t é k e l é s é r e , a m i k o r b e m u t a t t a , h o g y a n lehet a USA a d a t b á z i s t o k t a t á s i célra használni egy k ö n y v t á r o s k é p z ő b e n , u g y a n a k k o r Hatvány Béla a C D - R O M a d a t b á z i s o k és a D i a l ó g , D a t a S t a r és E S A - I R S k ö z p o n t o k o n keresztül elér­

hető h a g y o m á n y o s online a d a t b á z i s o k h a s z n á l a t á t hasonlította ö s s z e .

A Program c í m ű folyóirat 1989. o k t ó b e r i t e m a t i ­ k u s s z á m a [3] a C D - R O M f e j l ő d é s é t m u t a t t a be, a

(2)

TMT 44. óvf. 1997. 2. sz.

BNB (British National Bibliography = Brit Nemzeti Bibliográfia) kifejlesztését a British L i b r a r y b e n , egy f e l m é r é s t a C D - R O M h a s z n á l ó i k ö r é b e n az E g y e ­ sült K i r á l y s á g b a n , a H e a l t h a n d Safety E x e c u t i v e OSH-ROM a d a t b á z i s á t , és n é h á n y o l y a n problé­

m á t , a m e l y a k k o r m e r ü l f e l , ha t ö b b C D - R O M a d a t b á z i s t h a s z n á l n a k u g y a n a z o n a m u n k a á l l o m á ­ son.

A z e g y i k korai m e g o l d a n d ó p r o b l é m a a s z a b ­ v á n y o k r a v o n a t k o z o t t . B i z t o s í t a n i kellett, hogy az egyik c é g t ő l v á s á r o l t C D - R O M o l v a s ó v a l el l e h e s ­ s e n o l v a s n i a m á s i k c é g C D - R O M l e m e z é t . 1 9 8 6 k ö z e p é n a f e j l ő d ő C D - R O M - i p a r s z a k é r t ő i n e k c s o ­ portja kialakított e g y m u n k a s z a b v á n y t , a m e l y High S i e r r a - s z a b v á n y n é v e n vált i s m e r t t é . Ezt a legtöbb kiadó e l f o g a d t a , s ez volt az alapja az 1 9 8 8 - b a n e l f o g a d o t t I S O 9 6 6 0 n e m z e t k ö z i s z a b v á n y n a k ,

amely az i n f o r m á c i ó k C D - R O M - o n v a l ó rögzítését s z a b á l y o z t a .

A s z a b v á n y n a g y m é r t é k b e n hozzájárult a C D - R O M - o k e l ő á l l í t á s á n a k és h a s z n á l a t á n a k f e j l ő d é ­ s é h e z . A l e m e z e k s o k s z o r o s í t á s á n a k k ö l t s é g e 12 dollárról 3-ra c s ö k k e n t 1987 és 1990 között, a C D - R O M - o l v a s ó k ára p e d i g 1 5 0 0 dollárról 6 0 0 - r a . Jacsó Péter [4] r é s z l e t e s e n b e m u t a t t a a C D - R O M ¬ t e r m é k e k értékelését, v á l o g a t á s á t és installálását b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t , sok keresési p é l d á v a l .

Nicholls és Enser [5] 1 9 9 3 - b a n v á z o l t á k a C D - R O M f e j l ő d é s é n e k n é h á n y j e l e n t ő s szempontját, k ö z t e az alábbiakat:

> a m u l t i m é d i a C D - R O M - o k f e j l ő d é s e ,

> a teljes s z ö v e g ű C D - R O M - k i a d v á n y o k s z á m á ­ nak n ö v e k e d é s e ,

> ú j a b b C D - R O M - k i a d ó k m e g j e l e n é s e ( S e g a , N i n t e n d o , D i s n e y , K o d a k ) ,

> a h a r d v e r és a s z o f t v e r á r á n a k c s ö k k e n é s e ,

> a f e l h a s z n á l ó k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e ,

> a C D - R O M á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t á v á l á s a ( n e m c s a k a k ö n y v t á r a k b a n ) .

S z á m o s s z a k f o l y ó i r a t f o g l a l k o z i k a C D - R O M f e j l ő d é s é v e l , e z e k k ö z é tartozik a CD-ROM Professional, CD-ROM World ( k o r á b b a n CD-ROM Ubrarian), CD-ROM Newsletter, Online and CD- ROM Review. A z UKOLUG Newslettemek r e n d ­ s z e r e s rovata v a n , a Managing Infomnation kritiká­

kat közöl C D - R O M - t e r m é k e k r ő l . T e r m é s z e t e s e n az I n t e r n e t e n is t a l á l h a t ó i n f o r m á c i ó a C D - R O M - o k f e j l ő d é s é r ő l , s z á m o s v i t a c s o p o r t v a n , mint a C D R O M L A N és a C D R O M - L , és a k ö n y v t á r o s o k ­ nak s z ó l ó á l t a l á n o s a b b lista, a L I S - U N K . A C D P l u s és SilverPlatter C D - R O M - k i a d ó k n a k s z i n t é n v a n levelezőlistájuk, ahol a f e l h a s z n á l ó k k é r d é s e ­ ket t e h e t n e k f e l , m e g j e g y z é s e k e t f ű z h e t n e k a ter­

m é k e k h e z .

Változások a tartalomban

S o k k o r a i C D - R O M bibliográfiai információt t a r t a l m a z o t t . E g y e s i n t é z m é n y e k , m i n t például az

U S A - b a n a N e m z e t i O r v o s i K ö n y v t á r ( N a t i o n a l Library of M e d i c i n e = N L M ) , a z O k t a t á s i H i v a t a l (Office of E d u c a t i o n ) , a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a K ö n y v t á r i E g y e s ü l e t (Library A s s o c i a t i o n ) m á r r é g ó t a készített s z á m í t ó g é p e s a d a t b á z i s o k a t (Medline, ERIC, LISA). A z 1 9 7 0 - e s é v e k t ő l e z e k az a d a t b á z i s o k k e r e s h e t ő k v o l t a k o l y a n online s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t o k n á l , m i n t a D a t a S t a r , Dialóg és E S A - I R S . E z e n a d a t b á z i s o k C D - R O M - v á l t o z a t a a v é g f e l h a s z n á l ó k n a k , s n e m a k ö z v e t í t ő k n e k s z á n t , f e l h a s z n á l ó b a r á t a b b k e z e l ő i f e l ü l e t é n e k k ö s z ö n h e t ő e n alternatív m ó d o t jelentett az infor­

m á c i ó h o z v a l ó h o z z á f é r é s b e n , é v e s fix ö s s z e g é r t . A z o r v o s i k ö z ö n s é g k ü l ö n ö s e n g y o r s a n reagált a M e d l i n e C D - R O M - v á l t o z a t á n a k h a s z n á l a t á v a l , e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n e z az a d a t b á z i s s z á m o s C D - R O M - k i a d ó által k ö z r e a d o t t f o r m á b a n jelent m e g .

A k ö n y v k e r e s k e d e l e m b e n is i n f o r m á c i ó k ö z v e t í ­ tő e s z k ö z z é vált a C D - R O M . A B o o k D a t a által kiadott BookFind-CD kétmillió tételről t a r t a l m a z részletes a d a t o k a t ( a n n o t á c i ó , t a r t a l o m , t á r g y s z ó ) , ezt jól h a s z n á l h a t j á k a s z e r z e m é n y e z ő k ö n y v t á r o ­ s o k a k i v á l a s z t á s b a n és a f e l d o l g o z á s b a n . A TES BookFind-CD-t a Times Education Supplementtel ö s s z e k a p c s o l v a adják ki, ez 6 0 0 0 0 tétel mellett húsz p e d a g ó g i a i folyóirat kritikáit is t a r t a l m a z z a . A W h i t a k e r s c é g 1 9 8 7 - b e n indította a Bookbank C D - R O M - k i a d v á n y t , a m e l y a British Books in Print anyagát t a r t a l m a z z a . 1992-től az a m e r i k a i B o w k e r c é g g e l , a B o o k s in Print kiadójával ö s s z e f o g v a e g y kombinált C D - R O M a d a t b á z i s t a d n a k ki, m i n t e g y kétmillió tétellel. A C D - R O M h a s o n l ó m ó d o n h a s z ­ n á l h a t ó könyvtári k a t a l ó g u s o k k i a d á s á r a is.

A C D - R O M teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k k i a d á ­ sára is a l k a l m a s m é d i u m n a k bizonyult. 2 5 0 0 0 0 oldal s z ö v e g m e g j e l e n t e t é s e , a s z ö v e g e g y e s s z a ­ vaira való k e r e s é s , a l e m e z e n k é n t n é h á n y fontért való s o k s z o r o s í t á s v o n z ó l e h e t ő s é g n e k bizonyult.

Cox [6] m e g á l l a p í t o t t a , hogy 1 9 9 2 - b e n az ö s s z e s C D - R O M 4 5 % - a volt ilyen j e l l e g ű , s z e m b e n az 1987-es 2 8 % - k a l . 1 9 9 1 elején az Egyesült Király­

s á g h á r o m v e z e t ő napilapja, a The Independent, The Times, The Guardian vált e l é r h e t ő v é C D - R O M f o r m á b a n , bár e k k o r m é g m i n d k ü l ö n b ö z ő szoftvert h a s z n á l t a k . 1994 v é g é n a B o w k e r - S a u r bejelentet­

te, hogy a New Scientist hetilapot f o g j a C D - R O M ¬ v á l t o z a t b a n m e g j e l e n t e t n i , ö t é v a n y a g á t egy le­

m e z e n h a t s z á z fontért. A teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i ­ s o k t e r ü l e t é n f o n t o s f e j l e m é n y az A D O N I S r e n d ­ szer, amely 5 0 kiadó 6 0 0 o r v o s b i o l ó g i a i és k a p c s o ­ lódó folyóiratának teljes s z ö v e g é t és illusztrációit t a r t a l m a z z a . A z előfizetők h e t e n t e k a p n a k l e m e z e ­ ket, a m e l y e k e n kb. 100 f o l y ó i r a t s z á m v a n . A z o l d a ­ lak igény szerint k i n y o m t a t h a t ó k , e z z e l a f o l y ó i r a ­ t o k n y o m t a t o t t v á l t o z a t a e l ő f i z e t é s é n e k a l t e r n a t í v á ­ ját jelentik. M e g f e l e l ő b e r e n d e z é s r e v a n s z ü k s é g a k ö n y v t á r b a n a h h o z , hogy f e l d o l g o z z á k a heti a n y a g o t , s a l k a l m a s f o r m á b a n k i n y o m t a s s á k a

(3)

B e s z á m o l ó k , szemlék, r e f e r á t u m o k cikkeket. A teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k n a k a

r e f e r á l ó e s z k ö z h ö z v a l ó k a p c s o l á s a k ü l ö n ö s e n h a s z n o s o l y a n t e r ü l e t e n , a h o l a k ö n y v t á r k ö z i köl­

c s ö n z é s és a d o k u m e n t u m s z o l g á l t a t á s e g y é b for­

mái bonyolultak. A U M I c é g volt az első, amely 1 9 8 9 - b e n a Business Periodicals Ondísc l e m e z z e l (BPO) az első p e r i o d i k u m képi a d a t b á z i s t m e g j e ­ lentette. Cleave [7] Irt arról, h o g y a n használják ezt az adatbázist a W a r w i c k E g y e t e m k ö n y v t á r á b a n . E g y e s t a n k ö n y v e k és e g y é b irodalmi m u n k á k szintén e l é r h e t ő k C D - R O M - o n , példa erre az Eng­

lish poetry ( a n g o l költészet, négy l e m e z e n 1350 angol költő m ű v e i v e l ) , a Biblia, az Oxford textbook of medicine és a Shakespeare on disc.

A C D - R O M h a s z n á l a t á n a k lehetőségét c é g i n ­ f o r m á c i ó t á r o l á s á r a , v i s s z a k e r e s é s é r e és e l e m z é ­ s é r e m á r é v e k k e l ezelőtt f e l i s m e r t é k . A J o r d a n s c é g által kiadott FAME (Financial A n a l y s i s M a d e Easy = k ö n n y ű v é tett p é n z ü g y i e l e m z é s ) a d a t b á z i s a 2 0 0 0 0 0 v e z e t ő brit c é g adatait t a r t a l m a z z a , r é s z e az a d a t o k e l e m z é s é r e és k ü l ö n b ö z ő t á b l á z a ­ t o k e l k é s z í t é s é r e a l k a l m a s szoftver is. H a s o n l ó szoftvert h a s z n á l n a k a B u r e a u M a r c e l v a n Dijk c é g által kiadott AMADEUS C D - R O M - m a l , amely a 100 0 0 0 v e z e t ő e u r ó p a i c é g adatait t a r t a l m a z z a .

A z 1990-es é v e k b e n a l e g f o n t o s a b b v á l t o z á s a multimédia C D - R O M - k i a d v á n y o k s z á m á n a k n ö v e ­ k e d é s e .

A C D - R O M - t e r m é k e k c í m j e g y z é k é t é v e n t e m e g j e l e n t e t i k o l y a n c é g e k , m i n t a T F P L és a M e c k l e r , s e z e k é v e n t e c s a k n e m d u p l á z ó d á s t m u t a t n a k , e z t itt a T F P L a d a t a i n figyelhetjük m e g (1. táblázat).

1. táblázat

Év Címek száma

1987 48

1988 189

1989 390

1990 817

1991 1522

1992 2212

1993 3597

1994 5500

1995 8000

J e l e n l e g a l e g t ö b b e l m e t P C - r e adják ki. Ez a h a t a l m a s s z á m nagy p r o b l é m á t jelent a k ö n y v t á r o ­ s o k s z á m á r a , a m i k o r új l e m e z z e l akarják k i e g é s z í ­ t e n i C D - R O M g y ű j t e m é n y ü k e t . K ü l ö n b ö z ő f o l y ó i r a ­ t o k b a n j e l e n t e t n e k m e g kritikákat a z e g y e s l e m e ­ z e k r ő l . A z Aslib ú t m u t a t ó k s o r á t adta ki a C D - R O M és online a d a t b á z i s o k r ó l , e z e k e g y e s s z a k t e r ü l e t e k a n y a g á t f o g j á k ö s s z e .

Johnston [8] írta le, m i l y e n p r o b l é m á k a t figyelt m e g a C D - R O M a d a t b á z i s o k m i n ő s é g é v e l k a p c s o ­ l a t b a n , kifejezve r e m é n y é t , hogy elfogadják a z o k a t

a s z e m p o n t o k a t , a m e l y e k e t Harry és Oppenheim [9] ajánlottak a C D - R O M - k i a d v á n y o k t e s z t e l é s é r e . C e n t r e tor Information Quality M a n a g e m e n t n é v e n o l y a n s z e r v e z e t alakult az Egyesült K i r á l y s á g b a n , a m e l y h e z a v i l á g b á r m e l y tájáról f o r d u l h a t n a k a f e l h a s z n á l ó k az a d a t b á z i s o k m i n ő s é g é v e l (vagy

a n n a k hiányával) k a p c s o l a t o s m e g j e g y z é s e i k k e l . A CD-ROM-ok használatának fejlődése

a könyvtárakban és információs központokban Á l t a l á n o s a n elfogadott, hogy az 1 9 8 0 - a s é v e k ­ ben a k ö n y v t á r a k és i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k j e l e n ­ tették a C D - R O M t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k egyik fő szektorát.

E a s f és Tilson, a W e s t m i n s t e r t E g y e t e m K o m ­ m u n i k á c i ó s és I n f o r m á c i ó s T a n u l m á n y o k K ö z p o n t ­ j á n a k m u n k a t á r s a i k é s z í t e t t e k j e l e n t é s t a C D - R O M h a s z n á l a t á n a k n ö v e k e d é s é r ő l a z Egyesült Király­

s á g f e l s ő o k t a t á s i k ö n y v t á r a i b a n 1 9 8 8 és 1992 között [ 1 0 ] , r e p r e z e n t a t í v m i n t a , 1 5 i n t é z m é n y v i z s g á l a t a a l a p j á n . F ő b b m e g á l l a p í t á s a i k a k ö v e t ­ k e z ő k voltak:

> A vizsgált i n t é z m é n y e k 1 9 8 8 - b a n 1 6 k ü l ö n b ö z ő a d a t b á z i s r a fizettek e l ő , 1 9 9 2 - b e n e z a s z á m 6 7 volt. A z előfizetett c í m e k átlaga 2,2-ről 1 1 , 2 - re n ö v e k e d e t t .

> A l e g n é p s z e r ű b b e l m e k az alábbiak voltak:

M e d l i n e ( 1 5 ) , B o o k B a n k ( 9 ) , Psychlrt (8), A B I / I n f o r m ( 7 ) , C o m p e n d e x ( 6 ) , E R I C ( 6 ) , F A M E (6).

> A C D - R O M - k i a d v á n y o k b e s z e r z é s e az e l e k t r o ­ nikus m é d i u m o k r a költött ö s s z e g 3 0 % - á t j e l e n ­ tette 1 9 8 8 - b a n , 6 2 % - á t 1 9 9 2 - b e n .

> 3 5 0 0 fontról 1 9 1 0 0 f o n t r a n ö v e k e d e t t a C D - R O M - k i a d v á n y o k r a költött ö s s z e g á t l a g o s a n .

> A l e g n a g y o b b n ö v e k e d é s a z ü z l e t i / k ö z g a z ­ d a s á g i t e r ü l e t e n k ö v e t k e z e t t b e , a m e l y n e k r é s z a r á n y a m e g d u p l á z ó d o t t o l y a n a d a t b á z i s o k ­ nak k ö s z ö n h e t ő e n , mint a F A M E és a z A B I / I n f o r m .

Batt r e n d s z e r e s e n vizsgálja az i n f o r m á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á t a k ö z m ű v e l ő d é s i k ö n y v t á ­ r a k b a n . 1 9 8 7 - b e n c s a k két o l y a n könyvtárat talált az Egyesült K i r á l y s á g b a n , a m e l y h a s z n á l t C D - R O M - k i a d v á n y o k a t , 1 9 8 9 - b e n e z a s z á m 4 9 volt, 1 9 9 1 - b e n 1 0 1 - r e n ö v e k e d e t t . L e g u t ó b b i v i z s g á l a ­ t á b a n [11] úgy találta, hogy 1 6 8 l e h e t s é g e s intéz­

m é n y közül 1 2 8 - b a n h a s z n á l t a k C D - R O M ¬ k i a d v á n y o k a t . S o k a n k ö z ü l ü k a W h i t a k e r s c é g BookBank\éX, a m e l y a C D - R O M a l k a l m a z á s á b a n katalizátornak bizonyult a k ö z m ű v e l ő d é s i k ö n y v t á ­ rak k ö r é b e n .

A C D - R O M k ü l ö n ö s e n n é p s z e r ű az iskolai k ö n y v t á r a k b a n é s a g y e r e k e k k ö r é b e n . Mabey [ 1 2 ] írja le, m i l y e n h a t á s s a l volt az i n f o r m á c i ó s t e c h n i k a iskolai k ö n y v t á r o s i s z e r e p ő r e , s bemutatja a z o k a t a C D - R O M - t e r m é k e k e t , a m e l y e k e t f o n t o s n a k tart.

(4)

T M T 4 4 . évf. 1997. 2. sz.

E z e k k ö z ö t t s z e r e p e l a M i c r o s o f t Musical instruments c i m ü l e m e z e (ez k ö z ö s a Dorling K i n d e r s l e y c é g g e l ) , t o v á b b á az Encarta. A malajziai n e m z e t i k ö n y v t á r h i p e r m é d i a - k ö z p o n t o t hozott létre a g y e r m e k k ö n y v t á r b a n , ahol s z á m o s m u l t i m é d i a C D - R O M - t e r m é k e t p r ó b á l h a t n a k ki a g y e r e k e k .

Bevan [13] az 1993 v é g i á l l a p o t o k n a k m e g f e l e l ő általános á t t e k i n t é s t nyújt a C D - R O M h a s z n á l a t á ­ ról, és ezt a m é d i u m o t i n k á b b e g y e s n y o m t a t o t t a n y a g o k h e l y e t t e s í t ő j é n e k t e k i n t i , m i n t az elektro­

nikus i n f o r m á c i ó e g y é b f o r m á i v e t é l y t á r s á n a k . Sfraffon [14] a r r ó l Ir, hogy a C D - R O M t e c h n i k a milyen f o r r a d a l m a t j e l e n t e t t a k ö n y v t á r a k b a n és i n f o r m á c i ó s i n t é z m é n y e k b e n , eloszlatva az online a d a t b á z i s o k körüli m i s z t i k u m o t , d e m o k r a t i z á l v a az a d a t b á z i s o k h o z v a l ó v é g f e l h a s z n á l ó i h o z z á f é r é s t . Siddiqui és Mirza [15] s z a ú d - a r á b i a i példán m u t a t ­ j á k b e , h o g y a n t e t t e a C D - R O M t e c h n i k a a t á j é k o z ­ tatói m u n k á t ö s s z e t e t t e b b é ; n ö v e k e d e t t a k ö n y v ­ t á r k ö z i k é r é s e k s z á m a , igény j e l e n t k e z e t t a fel­

h a s z n á l ó k k é p z é s é r e , a s z e m é l y z e t n e k készenlét­

b e n kell állnia, hogy s e g í t s é g e t nyújtson a f e l h a s z ­ n á l ó k n a k , és az új f e j l e m é n y e k k e l is lépést kell tartaniuk.

Cox [6] leírja, m i k é p p tekintik a C D - R O M - o t sok k ö n y v t á r b a n a l a p v e t ő k e r e s é s i e s z k ö z n e k , m i k é p p j e l e n t e n e k k ö l t s é g h a t é k o n y m ó d o t a könyvtar­

h a s z n á l ó k s z á m í t ó g é p e s i n f o r m á c i ó k e r e s é s é b e n . A h a s z n á l a t k ö n n y ű s é g e , és a z , hogy nincs s z ü k ­ s é g t á v k ö z l é s i h á l ó z a t r a , k ü l ö n ö s e n e l ő n y ö s a fejlődő o r s z á g o k k ö n y v t á r a i b a n és információs k ö z p o n t j a i b a n .

1992 v é g é i g a C D - R O M t e c h n i k á t f ő l e g k ö n y v ­ tárosok, k u t a t ó k és ipari i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k használták. A z ó t a n a g y m é r t é k b e n n ö v e k e d e t t a C D - R O M - t e r m é k e k e l a d á s á n a k m é r t é k e , a P C - k e t beépített C D - R O M o l v a s ó v a l árulják, e g y r e t ö b b az o l y a n l e m e z , a m e l y e t a n a g y k ö z ö n s é g n e k s z á n ­ nak, s a K o d a k P h o t o - C D - j e a c s a l á d i f o t ó a l b u m o k m e g f e l e l ő j e is lehet. S o k o k t a t á s i m u l t i m é d i a C D - R O M - k i a d v á n y t az o t t h o n i s z á m í t ó g é p p i a c o n é r t é ­ k e s í t e n e k . Nicholls és E n s e r c i k k e [5] f o g l a l k o z i k a piac e z e n s z e k t o r á v a l . A z t is kimutatják, h o g y az általános m i k r o s z á m í t ó g é p e s m a g a z i n o k m i l y e n nagy é r d e k l ő d é s t m u t a t n a k a C D - R O M iránt.

Változások a keresőrendszerben,

a végfelhasználói keresések növekedése A l e g t ö b b C D - R O M - t e r m é k e t a z z a l a céllal ter­

v e z i k , hogy k ö n n y e n h a s z n á l h a t ó l e g y e n . A z 1 9 7 0 - es é v e k b e n az o n l i n e r e n d s z e r e k b e n (BLA1SE, Dialóg s t b . ) a k e r e s é s e k p a r a n c s n y e l v e n alapultak, s jól k é p z e t t k ö z v e t í t ő k v é g e z t é k e z e k e t a f e l h a s z ­ nálók s z á m á r a . Smith és McSean [16] írják le azt a filozófiát, a m e l y 1 9 8 6 - b a n a B N B C D - R O M ¬ v á l t o z a t á n a k t e r v e z é s e k o r é r v é n y e s ü l t . A francia

n e m z e t i k ö n y v t á r r a l k ö z ö s projekt e g y i k f ő e r e d ­ m é n y e k é n t a f e l h a s z n á l ó k a C D - R O M k e r e s ő r e n d ­ s z e r é t v o n z ó n a k és f e l h a s z n á l ó b a r á t n a k találták.

G o n d o s v i z s g á l a t é s t e n d e r e z t e t é s u t á n a M a r y ­ land állambeli O n l i n e C o m p u t e r S y s t e m s k e r e s ő ­ s z o f t v e r é t v á l a s z t o t t á k ki; ezt h a s z n á l j a t ö b b n e m ­ zeti bibliográfia (Library of C o n g r e s s , D e u t s c h e Bibliothek), v a l a m i n t a B o w k e r c é g Books in Print Plus és LISA Plus a d a t b á z i s a is. A v á l a s z t á s i l e h e ­ t ő s é g e k ( k e r e s é s , b ö n g é s z é s , f o r m á t u m , a k c i ó , nyelvek, a d a t b á z i s o k ) a k é p e r n y ő t e t e j é n j e l e n n e k m e g , a pillanatnyi l e h e t ő s é g ki v a n e m e l v e , d e a bal v a g y j o b b nyíllal a f e l h a s z n á l ó á t m e h e t m á s i k ­ ra. F u n k c i ó b i l l e n t y ű k e t h a s z n á l n a k a kikeresett t é t e l e k m e g j e l e n í t é s é r e v a g y s e g í t s é g a d á s r a , a fel és le nyilakkal lehet a k u r z o r t m o z g a t n i . A nyilak és a f u n k c i ó b i l l e n t y ű k h a s z n á l a t a á l t a l á n o s a l e g t ö b b C D - R O M k e r e s ő s z o f t v e r n é l .

A z 1 9 9 0 - e s é v e k b e n k e z d t e k elterjedni a W i n ­ d o w s - a l a p ú k e r e s ő r e n d s z e r e k . Jacsó Péter [17]

mutatja be a SilverPlatter S P I R S k e r e s ő s z o f t v e r e W i n d o w s - v á l t o z a t á n a k ( W i n S P I R S ) f ő j e l l e m z ő i t . M e g j e g y z i , hogy a D O S - a l a p ú v á l t o z a t o t n e m f o g ­ j á k t o v á b b f e j l e s z t e n i a j ö v ő b e n , így a f e l h a s z n á ­ lóknak a W i n d o w s r a v a l ó á t t é r é s t j a v a s o l j a . Ilye­

n e k r e p é l d a a z Oxford English Dictionary, a McGraw Hill encyclopedia of mammalian biology és az English poetry. S o k m u l t i m é d i a C D - R O M ¬ kiadványt úgy t e r v e z t e k , h o g y W i n d o w s alatt f u s ­ s o n , s a k e r e s ő r e n d s z e r t úgy alakítják, h o g y k ö n y - n y ű v é t e g y é k a h a s z n á l a t o t . E g y e s C D - R O M ¬ kiadók speciális szoftvert is s z o l g á l t a t n a k , a m e l y ­ nek s e g í t s é g é v e l e l e m e z n i lehet a k e r e s é s e r e d ­ m é n y é t . A F A M E l e m e z e n a c é g e k j e l e n t é s e i v á l ­ nak így e l e m e z h e t ő v é , m l g a C h a d w y c k - H e a l e y c é g n é p s z á m l á l á s i l e m e z e i n a S u p e r M a p s z o f t v e r teszi l e h e t ő v é a statisztikai a d a t o k e l e m z é s é t .

M a s z á m o s k e r e s ő r e n d s z e r létezik ( O P A C , k ü l ö n b ö z ő kiadók C D - R O M - a i , online k ö z p o n t o k ) , a m e l y e t a k ö n y v t á r o s o k n a k és a v é g f e l h a s z n á l ó k ­ nak i s m e r n i ü k kell. A Z 3 9 . 5 0 protokoll a l k a l m a z á s a jelent kísérletet a r r a , h o g y k ü l ö n b ö z ő a d a t b á z i s o ­ kat egy ismert r e n d s z e r r e l l e h e s s e n k e r e s n i .

A v é g f e l h a s z n á l ó i k e r e s é s e l f o g a d o t t s á g a e l é g általános. A h o g y a n a z o n b a n Day [18] m e g á l l a p í t j a , a f e l h a s z n á l ó i k e r e s ő r e n d s z e r e k azt az illúziót keltik, hogy a ( g y a k r a n ö s s z e t e t t ) a d a t b á z i s o k b a n való k e r e s é s k ö n n y ű . M e g j e g y z i , hogy a k ö n y v t á ­ rakat és i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a t elárasztják a C D - R O M - t e r m é k e k h a s z n á l a t á r a v o n a t k o z ó k é r é ­ s e k k e l , s h a s z n o s t a n á c s o k a t a d a v é g f e l h a s z n á ­ lóknak t a r t a n d ó k é p z é s s e l k a p c s o l a t b a n .

S z á m o s s z e r z ő m e g k é r d ő j e l e z i a v é g f e l h a s z n á ­ lói k e r e s é s e k h a t é k o n y s á g á t . Hepworth [19] a v é g f e l h a s z n á l ó k négy k a t e g ó r i á j á r a utal ( e l é g e ­ d e t t / h a t é k o n y , e l é g e d e t l e n / h a t é k o n y , e l é g e d e t t / n e m h a t é k o n y , e l é g e d e t l e n / n e m h a t é k o n y ) , s v é ­ l e m é n y e szerint a v é g f e l h a s z n á l ó i k e r e s é s e k n ö -

(5)

Beszámolók, szemlék, referátumok

v e k e d é s é v e l e g y r e t ö b b e n lesznek o l y a n o k , akik elégedettek, p e d i g n e m k e r e s n e k h a t é k o n y a n . Lancaster és s z e r z ő t á r s a i [ 2 0 ] az E R I C C D - R O M ¬ v á l t o z a t á b a n v é g z e t t v é g f e l h a s z n á l ó i k e r e s é s e r e d m é n y e i t hasonlítják ö s s z e u g y a n a z o k b a n a t é m á k b a n g y a k o r l o t t p e d a g ó g i a i k ö n y v t á r o s o k és gyakorlott k ö n y v t á r o s o k csoportja kereséseivel- A z e r e d m é n y s z e r i n t a v é g f e l h a s z n á l ó k c s a k e g y h a r ­ m a d á t találták m e g a v a l ó b a n f o n t o s t é t e l e k n e k . Változások a CD-ROM-kiadók körében

A C D - R O M - k i a d ó k integrálják az a l a p v e t ő in­

f o r m á c i ó t , a k e r e s ő s z o f t v e r t , a m e g f e l e l ő d o k u ­ mentációt, és t á m o g a t j á k a f e l h a s z n á l ó k a t . S o k f é l e s z e r v e z e t k a p c s o l ó d o t t be a C D - R O M - k i a d á s b a ; e z e k között m e g t a l á l h a t ó k a h a g y o m á n y o s t u d o ­ m á n y o s kiadók (pl. O x f o r d University Press, C h a d w y c k - H e a l e y , Elsevier, B o w k e r - S a u r ) , és a s z á m í t ó g é p i p a r (pl. M i c r o s o f t ) é p p ú g y , mint a szó­

rakoztatóipar (pl, D i s n e y , S e g a , N i n t e n d o ) képvise­

lői. A C D - R O M - k i a d v á n y o k előállításába b e k a p c s o ­ lódott c é g e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e e l é g jól t ü k r ö z i a kiadott C D - R O M - t e r m é k e k s z á m á t .

E g y e s c é g e k s z á m o s C D - R O M - t e r m é k e t j e l e n ­ t e t n e k m e g m á s i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó k t ó l átvett a d a t o k a l a p j á n . A SilverPlatter h a m a r belépett erre a piacra, s m a körülbelül 2 0 0 e l m e t a d ki, e z e k n a g y o n s o k f é l e s z a k t e r ü l e t r e kiterjednek. A C D P L U S T e c h n o l o g i e s f ő l e g a z o r v o s i területet látja el, a D O S és W i n d o w s alatt is f u t ó O v i d szoftver a l k a l m a z á s á v a l . A C D P L U S C D - R O M - k i a d ó b ó l online s z o l g á l t a t ó v á is vált a B R S 1 9 9 4 eleji m e g ­ v á s á r l á s á v a l . A l e g f o n t o s a b b online s z o l g á l t a t ó k ö z ­ pont, a Dialóg 1 9 8 7 - b e n lépett be a C D - R O M ¬ piacra. O n D i s c s z o l g á l t a t á s a k e r e t é b e n m a k b . 50 a d a t b á z i s t ad ki, e z e k e t t ö b b m i n t 10 0 0 0 f e l h a s z ­ náló a l k a l m a z z a 100 o r s z á g b a n . L e h e t ő s é g v a n m e n ü m ó d b a n v a l ó k e r e s é s r e is, d e a keresést a n a p r a k é s z s é g é r d e k é b e n k a p c s o l n i lehet a távoli s z o l g á l t a t ó s z á m í t ó g é p h e z is. Baeck [21] leírja azt a kihívást, a m e l l y e l a D i a l ó g s z e m b e n é z e t t , a m i k o r k é p e k e t is próbált f e l v e n n i o l y a n a d a t b á z i s o k b a , m i n t a T R A D E M A R K S C A N . A z o l y a n folyóirat- előfizető ü g y n ö k s é g e k , m i n t a z E B S C O , szintén s o k C D - R O M - t e r m é k e t a d n a k ki, s t u d n a k a k ö n y v t á r a k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i .

N e m z e t i k ö n y v t á r a k , m i n t a British Library, s z i n t é n a d n a k ki C D - R O M - t e r m é k e t . A k ö n y v t á r d o k u m e n t u m s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t j á n a k ( D o c u m e n t S u p p l y C e n t r e ) k i a d v á n y a a B o s t o n S p a Serials ( 4 5 0 0 0 0 i d ő s z a k i k i a d v á n y ) , a B o s t o n S p a C o n f e r e n c e s ( 3 2 0 0 0 0 k o n f e r e n c i a k i a d v á n y a d a t a i ) és az Inskte I n f o r m a t i o n (10 0 0 0 g y a k r a n kért f o ­ lyóirat t a r t a l o m j e g y z é k e i ) .

S o k s z e r v e z e t adja k ö z r e saját adatait C D - R O M f o r m á b a n . E z e g y r e k ö n n y e b b é válik, a h o ­ g y a n a m e s t e r l e m e z e k előállításának k ö l t s é g e

c s ö k k e n , és m á r s z á m o s C D - R (Irható C D ) t e r m é k válik e l é r h e t ő v é . Burton [22] r ö v i d e n vázolja azokat a t é n y e z ő k e t , a m e l y e k e t f i g y e l e m b e kell v e n n i a C D - R O M házi előállítása e s e t é n .

S z á m o s c é g C D - R O M - k i a d v á n y o k terjesztője­

ként m ű k ö d i k . E z e k n é l egy h e l y e n lehet b e s z e ­ rezni az előállítók lemezeit. A M i c r o l n f o például 1 9 8 6 - b a n az e l s ő C D - R O M - k i a d v á n y o k a t is ter­

j e s z t ő c é g volt a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n , m a pedig m á r 100-nál t ö b b kiadó 8 0 0 - n á l t ö b b l e m e z e k a p ­ ható náluk.

A hardver és a hálózati alkalmazás fejlődése A m i k o r a C D - R O M t e c h n i k á t a 8 0 - a s é v e k k ö ­ z e p é n b e v e z e t t é k a k ö n y v t á r a k b a n , arra g o n d o l ­ t a k , hogy e g y m i k r o s z á m í t ó g é p n e k kell lennie a k ö n y v t á r b a n , a m e l y e t e g y s z e r r e egy s z e m é l y t u d h a s z n á l n i , és a C D - R O M - o l v a s ó t e h h e z kell csat­

lakoztatni. A z ó t a s o k m i n d e n v á l t o z o t t , a grafika n ö v e k v ő m é r t é k ű h a s z n á l a t a és a w i n d o w s o s kör­

n y e z e t b e n v a l ó f u t á s is n ö v e l t e a h a r d v e r i g é n y e ­ ket. A v é g f e l h a s z n á l ó i k e r e s é s e k s z á m á n a k n ö v e ­ k e d é s é v e l e g y i d ő b e n m á r t ö b b s z e m é l y is akarta p á r h u z a m o s a n használni a C D - R O M - k i a d v á n y o ­ kat, és e n n e k m e g f e l e l ő e n fejlődött a helyi h á l ó ­ z a t b a n való h a s z n á l a t l e h e t ő s é g e .

Bradley [23] e g y f e j e z e t e t szentelt a hardver k é r d é s e i n e k , e b b e n s z e r e p e l n e k a m u n k a á l l o m á s k i v á l a s z t á s á n a k kritériumai is. Moore [24] írja le, m e n n y i v e l k o m p l i k á l t a b b lett az idők f o l y a m á n a hardver kiválasztása.

A l a p j á b a n v é v e a hálózat két vagy t ö b b s z á m i ­ t ó g é p e t k a p c s o l ö s s z e , l e h e t ő v é t é v e o l y a n erőfor­

rások m e g o s z t á s á t , mint a n y o m t a t ó , a l k a l m a z ó i szoftver v a g y C D - R O M - o l v a s ó . A hálózat, helyi hálózat ( L A N ) és a nagy hálózat ( W A N ) f o g a l m á t e g y r e n e h e z e b b m e g h a t á r o z n i , ahogy a t e c h n i k a fejlődik. Á l t a l á b a n a L A N az egy épületen belüli g é p e k ö s s z e k a p c s o l á s á t jelenti, m l g a W A N o l y a ­ nokat k a p c s o l ö s s z e , a m e l y e k n e m feltétlenül v a n ­ nak közel e g y m á s h o z .

A hálózati C D - R O M - f e l h a s z n á l á s e l ő n y e i : k ö n n y e b b h o z z á f é r é s t ö b b C D - R O M l e m e z h e z , h o z z á f é r é s a f e l h a s z n á l ó saját m u n k a á l l o m á s á r ó l , s z á m o s f e l h a s z n á l ó egyidejű h o z z á f é r é s e , és n a ­ g y o b b b i z t o n s á g . H á t r á n y a i : l a s s a b b v á l a s z i d ő , s z a k é r t e l e m i g é n y e a hálózat felállításához és m ű k ö d t e t é s é h e z , a h á l ó z a t b a n m ű k ö d t e t e t t l e m e ­ zek d r á g á b b a k . A l e g t ö b b C D - R O M hálózat a L A N t e c h n i k á h o z k a p c s o l ó d i k , d e e g y e s i n t é z m é n y e k a c a m p u s hálózatát h a s z n á l j á k ki a C D - R O M ¬ k i a d v á n y o k h o z v a l ó h o z z á f é r é s r e . S z á m o s C D - R O M hálózati t e r m é k k a p h a t ó (pl. C D Net, S C S I E x p r e s s , O P T I - N E T , MultiPlatter és L a n T a s t i c ) , nagy f i g y e l m e t igényel a m e g f e l e l ő hálózati m e g o l ­ d á s kiválasztása.

(6)

T M T 4 4 . évf. 1997. 2. sz.

A D O S - a l a p ú L A N - o k o n m ű k ö d ő C D - R O M há­

lózatok n e m b i z o n y u l t a k e g y é r t e l m ű e n s i k e r e s n e k , a v á l a s z i d ő g y a k r a n e l f o g a d h a t a t l a n u l h o s s z ú . A p r o g r a m o k ö s s z e a k a d h a t n a k , a k á r a f e l h a s z n á l ó m u n k a á l l o m á s á n , a k á r a h á l ó z a t o n . N e m m i n d e n C D - R O M k e r e s ő s z o f t v e r t k é s z í t e t t e k a hálózati l e h e t ő s é g e k r e is g o n d o l v a , s ez is g o n d o k a t o k o z ­ hat. A z e g y i k m e g o l d á s , a m e l y e t s z á m o s c é g , például a S i l v e r P l a t t e r és a C D P L U S is t a n u l m á ­ nyoz, az a d a t o k letöltése a C D - R O M - r ó l m e r e v l e ­ m e z r e , e z z e l a m ó d s z e r r e l g y o r s a b b á t e h e t ő a keresés. A S i l v e r P l a t t e r m e g o l d á s a a z Electronic R e f e r e n c e Library ( E R L = e l e k t r o n i k u s r e f e r e n s z - k ö n y v t á r ) , ez s z á m o s a d a t b á z i s h o z kíván h o z z á f é ­ rést biztosítani VVAN-on. S o k e g y e t e m i k ö n y v t á r teszteli a z E R L s z o f t v e r t , a m e l y kliens-szerver a r c h i t e k t ú r á j ú . Van der Sompel [25] a G e n t i E g y e ­ t e m t a p a s z t a l a t a i t írja le az E R L a l k a l m a z á s á r ó l , ahol az e g é s z c a m p u s r a kiterjedő h o z z á f é r é s t biztosítanak öt a l a p v e t ő SilverPlatter l e m e z h e z ( A g r i c o l a , Biological A b s t r a c t s , C A B , P s y c h L i t , Sociofile) 4 0 0 D O S és W i n d o w s m u n k a á l l o m á s o n .

A z U K O L O G 1 9 9 4 - e s k o n f e r e n c i á j á n a k t é m á j a az o n l i n e k e r e s é s v á l t o z á s a volt, e n n e k k e r e t é b e n Bradley [26] b e m u t a t t a a C D - R O M hálózatok hely­

zetét. J ó s l a t a s z e r i n t a m u n k a á l l o m á s o k és a m á g n e s e s t á r o l á s k ö l t s é g e i n e k c s ö k k e n é s é v e l l e h e t ő v é válik, h o g y t ö b b e m b e r k e r e s s e n t ö b b adatot, g y o r s a b b a n , mint m a , s a C D - R O M t e c h n i ­ kát k ö z v e t í t ő és b i z t o n s á g i m é d i u m k é n t fogják h a s z n á l n i . Lewis [26], a S u s s e x i E g y e t e m m u n k a ­ társa a licencdíjak k é r d é s é v e l foglalkozott. A C D - R O M h á l ó z a t i a l k a l m a z á s a n a g y o n fontos a kiadók s z á m á r a , s n e m m e g l e p ő , hogy s o k a n n a g y m é r ­ t é k b e n n ö v e l i k a díjakat h á l ó z a t i a l k a l m a z á s e s e ­ t é n . A k ö n y v t á r o s o k n a k g o n d o s m é r l e g e l é s s e l kell m e g k e r e s n i ü k a z optimális m e g o l d á s t , a m í g h o z ­ z á f é r é s t b i z t o s í t a n a k h a s z n á l ó i k n a k az a d a t b á z i ­ s o k h o z . A z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a B a t h I n f o r m a t i o n a n d D a t a S e r v i c e ( B I D S ) s z á m o s a d a t b á z i s h o z nyújt h o z z á f é r é s t , például az ISI h i v a t k o z á s i i n d e x e i h e z , a z E x c e r p t a M e d i c a , a C o m p e n d e x és az Inside I n f o r m a t i o n a d a t b á z i s o k ­ hoz. A B I D S e l é r h e t ő a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g f e l s ő ­ o k t a t á s i i n t é z m é n y e i s z á m á r a é v e s előfizetés elle­

n é b e n .

Következtetések

A z e l m ú l t n y o l c év i r o d a l m á b ó l is látszik, m i l y e n nagy volt a C D - R O M t e c h n i k a h a t á s a a k ö n y v t á ­ rakra é s i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k r a . A C D - R O M t e c h n i k á t k ö r ü l v e v ő eufória kicsit a l á b b h a g y o t t McSean és Law [ 2 7 ] írásának h a t á s á r a , a m e l y b e n a s z e r z ő k s z k e p t i c i z m u s u k a t f e j e z t é k ki a C D - R O M j ö v ő j é v e l k a p c s o l a t b a n , t e c h n i k a i korlátait, k e r e s k e d e l m i s z e m p o n t j a i t és g y a k o r l a t i n e h é z s é ­ g e i t f i g y e l e m b e v é v e . A s z e r z ő k úgy g o n d o l t á k ,

hogy a C D - R O M c s a k á t m e n e t i t e c h n i k a . V a l ó j á ­ ban m i n d e n t e c h n i k a á t m e n e t i , s a C D - R O M t e c h ­ nika is s o k a t v á l t o z o t t az e l m ú l t é v e k s o r á n .

Hanson [28] f e l v á z o l t a , m i l y e n e l ő n y e i v a n n a k a C D - R O M t e c h n i k á n a k a k ö n y v t á r o s s z e m p o n t j á ­ ból:

> ismert, fix k ö l t s é g e k ( ö s s z e h a s o n l í t v a a h a s z n á ­ lat m é r t é k e szerinti f i z e t é s s e l ) ;

> k ö n n y e n h a s z n á l h a t ó k e r e s ő s z o f t v e r (a g y a k o r ­ latnak m e g f e l e l ő e n t ö b b s z i n t e n ) ;

> k é n y e l e m és e r e d m é n y e s s é g ( ö s s z e h a s o n l í t v a a n y o m t a t o t t i n d e x e k k e l ) ;

> h o r d o z h a t ó s á g (nagy m e n n y i s é g ű a d a t t á r o l á ­ s a ) .

G y e n g e s é g e k H a n s o n szerint:

> a tárolási k a p a c i t á s n e m e l e g e n d ő o l y a n nagy a d a t b á z i s o k r a , m i n t a M e d l i n e ;

> lassú h o z z á f é r é s i idő ( 2 0 0 m s ) , ez m á g n e s e s m e r e v l e m e z e k e s e t é b e n 1 0 - 1 5 m s ;

> az a d a t o k f r i s s e s s é g é n e k h i á n y a ;

> hálózati p r o b l é m á k .

B á r n e m tekinti a C D - R O M - o t a j ö v ő k u l c s f o n ­ t o s s á g ú t e c h n i k á j á n a k , m é g i s úgy hiszi, hogy a C D - R O M - n a k m é g v a n n é h á n y é v e , k ü l ö n ö s e n a helyi i n f o r m á c i ó s s t r a t é g i á k b a n .

H a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t o t t Royan [29] az 1 9 9 3 - a s International O n l i n e I n f o r m a t i o n M e e t i n g k e r e t é b e n e l h a n g z o t t e l ő a d á s á b a n . V é l e m é n y e szerint a C D - R O M h a s z n á l a t á n a k l e g a l a p v e t ő b b területei a j ö v ő b e n az alábbiak: v i s z o n y l a g kis és stabil a d a t b á z i s o k t e r j e s z t é s e ; archív t á r o l á s ; használat o l y a n h e l y e k e n , a h o l nincs m e g f e l e l ő t e c h n i k a a hálózati a l k a l m a z á s o k h o z ; a d a t b á z i s o k helyi a k t u a l i z á l á s á n a k t e r j e s z t é s e ; az O P A C hát­

tértárolása v a g y a l t e r n a t í v á j a ; d o k u m e n t u m s z o l g á l ­ t a t á s ; m u l t i m é d i a t e r m é k e k a f o g y a s z t ó k s z á m á r a . S e m m i l y e n t e c h n i k a n e m m a r a d v á l t o z a t l a n . V á l t o z á s o k v o l t a k a C D - R O M a d a t b á z i s o k által lefedett t é m á k b a n ; n ö v e k e d e t t h a s z n á l a t u k a k ö n y v t á r a k b a n és i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k b a n ; v á l ­ t o z á s o k t ö r t é n t e k a f e l h a s z n á l ó i k e r e s ő r e n d s z e r ­ b e n ; a v é g f e l h a s z n á l ó i k e r e s é s , a C D - R O M - o k a t kiadó c é g e k , v é g ü l a h á l ó z a t i a l k a l m a z á s o k f e j l ő d ­ t e k . N a g y o n v a l ó s z í n ű , hogy ez u t ó b b i n a k az

Internet t e r j e d é s é v e l e g y r e n a g y o b b h a t á s a lesz.

M á r m o s t is v a n n a k példák arra, hogy a C D - R O M ¬ ipar c é g e i t e r m é k e i k e t e l é r h e t ő v é t e s z i k az I n t e r n e t e n . P é l d á u l a U M I m e g kívánja d u p l á z n i C D - R O M - k i a d v á n y a i s z á m á t , s m i n d a s z ö v e g e s , m i n d a képi a d a t b á z i s o k a t h o z z á f é r h e t ő v é akarja tenni az I n t e r n e t e n . A k ö n y v t á r o s o k n a k t i s z t á b a n kell lenniük az új f e j l e m é n y e k k e l , hogy a s z ü k s é ­ g e s k a p c s o l a t o k e l é r h e t ő k l e g y e n e k , így f e l h a s z n á ­ lóik s z á m á r a a m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó t k e r e s s é k v i s s z a , m e g f e l e l ő m ó d o n , m e g f e l e l ő k ö l t s é g g e l .

(A szakirodalmi szemle legfrissebb hivatkozásai 1995 elején jelentek meg. Azóta a CD-ROM technika fejlődésében sok minden történt. Néhány a legfonto­

sabbak közül:

(7)

B e s z á m o l ó k , szemlék, r e f e r á t u m o k

> Döntővé vált a nagykozönségi piac. Az eladott pél­

dányszámot tekintve a nagyközönségi piac már nagyságrenddel veri a professzionális piacot. Ez zömében multimédia kiadványokat jelent, részben virtuális valóság kiadványokat.

> A CD-R technika olyan olcsó lett, hogy elárasztották a professzionális piacot a kis példányszámú alkalmi kiadványok.

> Megjelentek a több részletben felírt (multisession) lemezek.

> Megjelentek a sokszoros sebességű olvasók és CD- R felírók. Négyszeres sebességűnél lassabbakat már alig árulnak, 1996 végén a nyolcszoros sebes­

ség a jellemző élvonal, de piacon van a harmincszo­

ros sebességű olvasó is.

> Elkészült a nagy sűrűségű, többrétegű lemez speci­

fikációja. Ez az eredetihez képest huszonnyolcszo­

ros lemezkapacitás, de egy új technikai megoldás belátható időn belül ígéri a közel százszoros lemez­

kapacitást. - A szerk.)

I r o d a l o m

[1] LAMBERT. S.-ROPIQUET, S. (eds.): CD-ROM;

the new papyrus. Redmond, Washington; Micro­

soft Press, 1986.

[2] Online information 87: 11th International Online Information Meeting, 8 - 1 0 December 1987. Ox­

ford: Learned Information, 1987.

[3] Special issue on CD-ROMs. = Program, 23. köt.

4. sz. 1989.

[4] JACSÓ, P.; CD-ROM software, dataware and hardware; evaluation, selection and installation.

Englewood, Colorado: Llbraries Unlimited, 1992.

[5] NICHOLLS, P.-ENSER. P.: Ten significant CD- ROM developments in 1993. = CD-ROM Librar- ian, 8, köt. 2. sz. 1994. p. 4 8 - 5 1 .

[6] COX, J.: The CD-ROM markét. = HANSON, T.

A.-DAY, J . M. (eds.): CD-ROM in libraries: man¬

agement issues. London: Bowker-Saur, 1994. p.

5 - 2 1 .

[7] CLEAVE, G. E.: Case study: use of a full-text product in a library: business periodicals on disc at the University of Warwick. = CD-ROM in libraries;

management issues. London: Bowker-Saur, 1994.

p. 5 7 - 6 5 .

(8] JOHNSTON, C. S.: CD-ROM database quality:

somé observations based on experience at Sultan Qaboos University Library. = Program, 28. köt. 4, sz, 1994. p. 379-394

[9] HARRY, V.-OPPENHEIM, C : Evaluations of electronic databases, part 1; críteria for testing CD-ROM products. = Online and CD-ROM Re- view, 17. köt. 4. sz, 1993. p. 211-222.

[10] EAST, H.-TILSON, Y.: Changing modes of elec­

tronic access to databases in the academic sec- tor. = RAITT, D.-JEAPES, B. (eds.): Online infor­

mation 93: 17th International Online Information Meeting Proceedings, London 7-9 December 1993. Oxford: Learned Information, 1993. p. 205¬

218.

[11] BATT, C : information technology In public librar­

ies. 5th ed, London: Library Association Publishing Ltd, 1994.

[12] MABEY, M,: So now you've got IT, but what can you do with it? = AUCKLAND, M, (ed.): Comput­

ere in Libraries International 94. Proceedings of the Eighth Annual Computere In Libraries Interna­

tional Conference. London: Meckler, 1994. p. 47¬

5 1 .

[13] BEVAN, N.: Transient technology? The future of CD-ROMs in libraries, = Program, 28. köt, 1. sz.

1994. p. 1-14.

[14] STRATTON, B.; The transiency of CD-ROM? A reapprasial for the 1990s. = Journal of Librarian- ship and Information Science, 26. köt. 3. sz. 1993.

p, 157-164.

[15] SIDDIQUI, M. A.-MIRZA, M. I.: Impact of CD- ROM searching on reference and information services in a university library. = Program, 28. köt.

4 . sz, 1994. p. 4 0 5 - 4 1 3 .

[16] SMITH, R.-McSEAN, T.: Planning and producting the British National Bibliography on CD-ROM, = Program, 23, köt. 4. sz. 1989, p, 395-413.

[17] JACSÓ, P.: WinWPIRS: Windows software for SilverPlatter CD-ROMs. = Online and CD-ROM Review, 19. köt. 1. sz. 1995, p, 7 4 - 8 1 .

[18] DAY, J . M.: Training and users of CD-ROM. = CD-ROM in libraries: management issues, Lon­

don: Bowker-Saur, 1994. p. 137-158.

[19] HEPWORTH, J.: Developing information handling skills for end-users. = ARMSTRONG, C. J . - HARTLEY, R. J . (eds.): Database 2000: state of the art conference 1992, Oxford: Learned Infor­

mation, 1992,

(20] LANCASTER, F. W. et al.: Searching databases on CD-ROM: comparison of the results of end- user searching with results from two modes of searching by skilled intermediaries. = RQ, 33. köt.

3. sz. 1994, p, 370-386.

[21] BAECK, A.: Enhancing information with images:

challenges of integrating text with images in online and CD-ROM products, = Online information 93, Oxford: Learned Information, 1993. p, 4 0 9 - 4 1 6 , [22] BURTON, P,: Maklng your own CD-ROM, = BUR-

TON, P.-MOORE, C. (eds.): CD-ROM: a practical guide for information professionals. 2nd ed. Lon­

don: UKOLOG and LITC, 1994. p. 4 9 - 5 2 .

[23] BRADLEY, P,: Hardware issues, = CD-ROM in libraries: management issues. London: Bowker- Saur, 1994. p. 67-79,

[24] MOORE, C : What you need to know about equipment, = CD-ROM: a practical guide for in­

formation professionals, 1994, p. 11-17,

[25] VAN DER SOMPEL, H.: The Electronic Reference Library at the University of Ghent. = Managing Information, 1. köt. 6. sz. 1994. p. 4 4 - 4 6 .

[26] ARMSTRONG, C. J.-HARTLEY, R. J . (eds.):

Changing patterns of online Information. UKOLOG State-of-the-Art Conference 1994, Oxford:

Learned Information, 1994.

[27] McSEAN, T . - L A W , D.: Is CD-ROM a transient technology? = Library Association Record, 92. köt.

11. sz. 1990. p. 8 3 7 - 8 4 1 .

(8)

T M T 4 4 . évf. 1997. 2. sz.

[28] HANSON, T.: A fulure for CD-ROM as a strategic technology. = CD-ROM in libraries: management issues. London: Bowker-Saur, 1994. p 241-253, [29] HANSON, T.; Meeting report: UKOLOG annual

lecture: What future for CD-ROM in libraries? = UKOLOG Newsletter, 5. köt. 1. sz. 1994. p. 25¬

27.

/TEDD, L. A.: The c h a n g i n g face of CD-ROM. * Th8 J o u r n a l D o c u m e n t a t i o n , 51. köt. 2. s z . 1995. p. 8 5 - 98./

(Murányi Péter)

Az orvosi könyvtárosok és szolgáltatásaik értékelése az USA egyik államában

A k ö n y v t á r o s o k a t m i n d i g (talán kicsit k ó r o s a n is) é r d e k e l t e , h o g y m i k é n t v é l e k e d i k róluk és szol­

g á l t a t á s a i k r ó l a h a s z n á l ó i t á r s a d a l o m , illetve hogy ez m e n n y i r e k v a d r á l ö n é r t é k e l é s ü k k e l . A b e s z á m o ­ ló kilenc n e v e z e t e s e b b általános v o n a t k o z á s ú f e l m é r é s t említ e t é m a k ö r b ő l .

E z ú t t a l a W i s c o n s i n á l l a m b e l i o r v o s o k n a k - f o g - o r v o s o k n a k és m á s e g é s z s é g ü g y i e k n e k (további hat kategória) 2 3 6 8 , a W i s c o n s i n Health S c i e n c e s Library A s s o c i a t i o n regisztrált tagjainak pedig 6 0 6 kérdőívet k ü l d t e k ki a f e l m é r é s k e z d e m é n y e z ő i az imént jelzett é r d e k l ő d é s s z a k k ö n y v t á r o s i kielégíté­

se v é g e t t . A h a s z n á l ó k 2 5 % - a , a k ö n y v t á r o s o k 6 0 % - a j u t t a t t a v i s s z a - t ö b b é - k e v é s b é teljesen és helytállóan kitöltve - a v á l l a l k o z á s „alapbizonyla­

tát". (Ez a z . a l a p b i z o n y l a t " e g y é b k é n t a S p e c i a l Library A s s o c i a t i o n által r e n d s z e r e s í t e t t kérdőív o r v o s i - e g é s z s é g ü g y i s a j á t o s s á g o k n a k m e g f e l e l ő e n m ó d o s í t o t t v á l t o z a t a volt.)

A f e l m é r é s i b e s z á m o l ó t e r m é s z e t e s e n részle­

tezi a két m i n t a s o k a s á g különféle - f o g l a l k o z á s , s t á t u s , életkor és n e m szerinti - m e g o s z l á s á t , á m ezek k ö z l é s é t ő l e helyütt e l t e k i n t h e t ü n k .

A h a s z n á l ó i h a l m a z v á l a s z a i k ö z ö t t legtöbbször a n y i l v á n o s k ö n y v t á r h a s z n á l a t á t e m l í t e t t é k m e g ( 7 0 , 9 % ) , de 5 3 , 5 % - k a l k ó r h á z i , 4 1 , 2 % - k a l kollégi­

u m i , 3 3 , 5 % - k a l e g y e t e m i és 5 , 1 % - k a l m á s k ö n y v ­ t á r a k i g é n y b e v é t e l é t is „jegyzik" a v á l a s z o k .

A k ö n y v t á r b a j á r á s l e g f o n t o s a b b i n d o k a a s z a k m a i s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s e ( 8 9 , 1 % ) . Rajta kívül m é g a m ű v e l ő d é s i s z ü k s é g l e t ( 7 3 , 5 % ) , a r e k r e á c i ó s o l v a s á s ( 5 5 , 9 % ) , a h o b b i ( 4 9 , 2 % ) és s o k m i n d e n m á s ( 1 5 , 7 % ) vitte k ö n y v t á r b a a v á ­ l a s z a d ó k a t .

Arra a k é r d é s r e , hogy a h a s z n á l ó e l ő s z ö r kihez s z o k o t t f o r d u l n i , h a p r o b l é m á j a m e g o l d á s á h o z s e g í t s é g r e v a n s z ü k s é g e , a k ö v e t k e z ő feleletek g y ű l t e k ö s s z e : k o l l é g á k h o z ( 4 4 , 5 % ) , m a g á n d o k u ­ m e n t á c i ó k h o z ( 2 8 , 3 % ) , a k ö n y v t á r o s o k h o z ( 1 6 , 6 % ) , a r o k o n o k h o z - b a r á t o k h o z ( 1 , 8 % ) , e g y é b f o r r á s o k h o z ( 8 , 9 % ) . A . m á s o d s z o r k i h e z " k é r d é s válaszai: k ö n y v t á r o s o k h o z ( 3 1 , 5 % ) , a m a g á n d o ­ k u m e n t á c i ó k h o z ( 2 9 , 1 % ) , a k o l l é g á k h o z ( 2 5 , 1 % ) , e g y é b f o r r á s o k h o z ( 9 , 9 % ) , r o k o n o k h o z - b a r á t o k h o z ( 4 , 4 % ) .

H o g y az e g y e s s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l é t illetően a v á l a s z a d ó k m i l y e n g y a k o r i s á g g a l f o r d u l ­ nak segítségért a k ö n y v t á r o s h o z , egyfajta

„ o s z t á l y o z á s " á t l a g é r t é k e i a l a p j á n é r t e s ü l h e t ü n k . (Az 1-es a „ g y a k o r t a f o r d u l o k k ö n y v t á r o s h o z " , a 4 - es pedig a „ s o h a n e m f o r d u l o k k ö n y v t á r o s h o z "

választ jelenti.) M i k ö z b e n az e r e d e t i k ö z l e m é n y b e n használói kategóriák szerint is m e g t a l á l h a t ó k a z e g y e s s z o l g á l t a t á s o k „ s e g í t s é g h í v á s i " g y a k o r i - s á g á t l a g a i , m i a k ö v e t k e z ő k b e n c s a k a z a g g r e g á l t átlagokat közöljük, (me: a h a s z n á l ó k t ü z e t e s s z a k m a i t á j é k o z t a t á s á é r t 2,7, általános t á j é k o z t a ­ t á s é r t 2,6, online h a s z n á l a t b a n v a l ó eligazításért 2,3, p r o g r a m a j á n l á s é r t 3,0, m ű s z a k i s e g í t s é g é r t 3,2, I n t e r n e t b e n v a l ó e l i g a z o d á s s e g í t é s é é r t 3,3, a l e g a l k a l m a s a b b k ö n y v v a g y k ö n y v r é s z l e t m e g h a t á ­ rozásáért 2,8, a z i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t p o n t o s í t á ­ sáért pedig 2,5 é r t é k ű g y a k o r i s á g g a l f o r d u l n a k a k ö n y v t á r o s h o z .

A f e l m é r é s t v é g z ő k 1-től (kiválótól) 5-ig ( e l é g t e ­ lenig) ívelő s k á l á r a vetítették a h a s z n á l ó i v á l a s z o k

„osztályzatait" a k ö n y v t á r i s z o l g á t t a t á s o k e g y e s j e l l e m z ő i t illetően. A s z á m í t o t t á t l a g o k itt a követ­

k e z ő „ é r d e m j e g y e k r e " k e r e k e d t e k ki: a s z o l g á l t a t á ­ s o k h e l y t á l l ó s á g a 1,69, m e g b í z h a t ó s á g a 1,62, i d ő s z e r ű s é g e 1,69, h a s z n o s s á g a 1,69, é r t é k e 1,71. A k ö n y v t á r o s o k s z e r i n t a z o n b a n a f e n t i j e l ­ l e m z ő k n é m i l e g j o b b „ o s z t á l y z a t o k a t " é r d e m e l t e k v o l n a . A k ö v e t k e z ő k e t : 1,53, 1,46, 1 , 4 4 , 1 , 5 9 , 1 , 6 1 .

A k ö n y v t á r o s o k k ö r é b e n is g y a k r a b b a n előfor­

duló d o m i n á n s j e l l e m t f p u s o k a t t e k i n t v e a h a s z n á ­ lók - u g y a n c s a k az 1-tól 5-ig terjedő s k á l á n t ö r t é n ő s z ó r ó d á s t átlagolva - a k ö v e t k e z ő k b e n foglaltak állást: m a g a b i z t o s 1,8, f é l é n k 2,9, s z i g o r ú 3 , 1 , felelősségteljes 1,8, nyitott 2,5, f ü g g e t l e n 2 , 2 , s e g í ­ t ő k é s z 1,9. U g y a n e z e k e t a j e l l e m t í p u s o k a t a k ö n y v t á r o s o k e k k é n t é r t é k e l t é k : 1,4, 3,2, 3.6, 1,4, 1 , 8 , 1 , 9 és 1,4. ő k két j e l l e m t l p u s (félénk, szigorú) m e g í t é l é s é b e n e l m a r a s z t a l ó b b a k , a t ö b b j é b e n p e d i g e l n é z ő b b e k v o l t a k , m i n t a h a s z n á l ó k .

V é g ü l a h a s z n á l ó k a k ö n y v t á r o s o k l e g f o n t o s a b b j á r t a s s á g a i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n r a n g s o r o l t á k ( z á ­

rójelben a k ö n y v t á r o s o k ö n r a n g s o r o l á s á t k ö z ö l j ü k ) : 1. k o m m u n i k á c i ó s k é s z s é g ( 1 ) ; 2 . s z á m í t ó g é p - k e ­ z e l é s i ( á l t a l á b a n : m ű s z a k i ) j á r t a s s á g (4); 3. t á j é k o -

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :