Kik az új film-Sztáiixrdíjasok?

Teljes szövegt

(1)

FILM, SZÍNHÁZ ÉS RÁDIÖ HETILAP

I I . évfolyam, 25. szám 1947 Június 20.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

P Á N C Z É L L A J O S

Swdalem:

Kik az új film-Sztáiixrdíjasok?

Nyilatkozik Szobotka Tibor, a Vígszínház új igazgatója összeírják a filmstatisztákat

*

Magyar újságíró amerikai bélyegen

*

Kodály Zoltán moszkvai útjáról

*

Reinhardttól a filmig

*

Enister Dezső, a Metropolitan Opera basszistája Budapesten

A hadifogoly-feleség problémája filmen

Mit hoz a nyári hangversenyszezon?

Magyarországon is megalakul a Filmbarátok Köre

Rejtvény, munkáskultúrrovat, film tehetségkutatás, regény, kozmetika MozF. színház-, hangverseny-, sport-

és teljes rádióműsor

A Z UJ M A G Y A R F I L M G Y Á R T Á S B A N

A M o z i E l e t multhctl számú ismertette

<1Z ú] magyar filmgyártás legközelebbi tervelt.

Értesüléseinket most újabb adatokkal egészíthet- jük ki. A Hunnia filmgyár igazgatóságából és a Fllmalkalmozottak Szakszervezetéből alakult bizottság a már említett T a m á s i Áron

filmen kívül ( M e z e i p r ó f é t a ) még két forgatókönyvet javasolt állami támogatásra.

Az egyik M ó r a Ferenc: É n e k a b ú z a - m e z ő k r ő l című híres, színdarabnak Is fel- dolgozott regénye, amelynek forgatókönyvét S z ő t s István írta s ő végzi a rendezést Is.

A Móra-regény megfilmesítése 1942-ben is sze- repelt n gyártási tervek között, de az akkori filmkamarilla nem engedélyezte, minthogy a film hőse, egy orosz hadifogoly, — a film az első világháború alatt játszódik, — igen rokon- szenves beállításban szerepel. A másik elfoga- dott íUmkönyv S z a b ó Pál, a kiváló népi

írónak P.i r o s G ó z című falusi története.

A regény föflgurájáról ezt mondja az író :

— Piros Uóz Jóska a mai falu híres legénye, lányok, asszonyok ideálja, legénypajtások példa- képe. Természetes, élő, eleven figura, aki a könyörtelen és a szürke hétköznapos paraszti élet küzdését, harcát, reménykedését, a múló-

félben levő világrenddel szembeni magatartá- sát tettekkel és cselekedetekkel dokumentálja.

Vagyis Piros Góz Jóska a modern magyar paraszt.

A filmet a Nemzeti Parasztpárt érdekeltségé- ben a Sarló (ilm készíti és két fiatul művész:

M o l n á r István és M o r e 11 Mihály rendezi.

A M o z 1 É l e t értesülése szerint befejezés előtt áll M ó r i c z Zsigmond : A z a s s z o n y b e l e s z ó l . . . című regényéből készülő for- gatókönyv, s előrehaladott stádiumban van a J ó z s e f A t t i l a életéről készülő film is.

A U G U S Z T U S E L E J É N U I O I / A I a a h Ü N N E P I J Á T É K O K L E S Z N E K l Y I l S K O I C O Í I

Augusztus 9—19-ig Miskolcon ünnepi játékokat rendeznek, amelyek keretében színre keriilaz Álarcosbál, Svéd Sándor és az Aida, Halmos János vendégszereplésével. Görörnböly-

Tapnlcán szabadtéri balettet mutatnak be, továbbá Strauss és Lehár koncertet rendeznek.

A Miskolci Nemzeti Színház három napon keresztül Sárdy Jánossal a főszerepben eredeti budapesti szereposzlásban, a Rigó Jancsit játssza, a drámai együttes pedig az Ember tragé- diáját mutatja be.

A Miskolci Ünnepi Játékok rendező-fővédnökei dr. Gál/jy Imre polgármester, dr.

Hammer l'idél főjegyző és Földessy Géza a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója.

A Mozi Élet jelentette, hogy a Magyar Kes- kenyfilm Szövetség minden előkészületet meg- tett a cannesi nemzetközi kcskenyfilmversenyen való részvételre. A filmek elkészítéséhez szük- séges nyersanyagok megérkezését a szövetség .a közeli napokban várja. Időközben a Magyar

Keskenyfilm Szövetséget értesítette a világ keskenyfilmeseinek szövetsége, az UNICA arról, hogy a zürichi központ felvette Magyarországot tagjai sorába. A nagyjelentőségű eseménnyel kapcsolatban a Mozi Élet munkatársa beszélge- tést folytatott Balassa Ferenccel, a Magyar Keskenyfilm Szövetség főtitkárával, aki a kö- vetkező felvilágosítást adta :

— A magyar kcskenyfilmesek számára ör- vendetes hir az, hogy Magyarországot felvették az UNICA tagjai közé. Ebben a szövetségben harminchat állam keskenyfilmesei tömörülnek.

Balassa Ferenc elmondotta, hogy a tag- felvételen kivül két érdekes meghívás is érke- zett a Magyar Keskenyfilm Szövetséghez.

Augusztus 11-én Stockholmban nemzetközi kongresszus lesz, amelyre meghívták a magyar keskenyfilmeseket. A másik nemzetközi kon-

gresszus szinhelye szeptember folyamán Prága lesz, amelyen Magyarország szintén részt vesz.

— Stockholmban —mondja Balassa Ferenc

— augusztus 11-én választják meg az UNICA új választmányát, amelybe — minden bi- zonnyal — magyar szakembert is beválaszta- nak. A svéd fővárosban a magyar delegátusok előterjesztést tesznek abban az irányban, hogy.

a legközelebbi nemzetközi kongresszus szín- helye a jövő esztendőben Budapest legyen.

A centennáris év ünnepségeinek keretében a Magyar Keskenyfilm Szövetség nagy nemzetközi filmversenyt rendezne Budapesten, amelynek keretében az UNICA valamennyi tagállama részt venne.

i

, 1

(2)

Ú J I G A Z G A T Ó Ú J P R O G R A M M J A :

IJuM<ziuUá>zail

Szobotka Tibor

nyilatkozik a Mozi Életnek

E s ő - , b a l l o n - , v í h a r - é s l ó d e n k a b á t

A

z u t ó b b i h e t e k b e n sok szó esett az o r s z á g l e g n a g y o b b m a g á n s z í n h á z á r ó l , a Vígszín- házról. Mint i s m e r e t e s a szín- ház súlyos anyagi helyzetbe ke- rült. A k ü l ö n l e g e s színházi s t í - lust t e r e m t ő és n a g y t r a d í c i ó - k a t őrző s z í n h á z súlyos b a j a i Ortutay G y u l a v a l l á s - és köz- o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r t is fog- l a l k o z t a t t á k , a k i a s z í n h á z leg- u t ó b b i t á r s u l a t i ülcsén b e j e l e n - t e t t e , h o g y m i n d e n t e l k ö v e t , h o g y a V í g s z í n h á z á t t a l p r a - á l l í t s a . A v á l s á g m e g o l d á s a so-

rán r ö p p e n t fel a s z í n h á z z a l k a p c s o l a t b a n Szobotka T i b o r

n e v e . a k i a V í g s z í n h á z igaz- g a t ó j a l e t t . A Mozi Élet m u n k a -

t á r s a f e l k e r e s t e a f i a t a l igaz- g a t ó t , a k i a r á d i ó egyik v e z e t ő m u n k a t á r s a . S z o b o t k a T i b o r ú j f e l a d a t k ö r é r ő l a k ö v e t k e z ő - k e t m o n d o t t a :

— J ó b Dániellel k a r ö l t v e , m i n t társigazgató veszek r é s z t a Vígszínház j ö v ő é v i p r o g r a m m - j á n a k k i d o l g o z á s á b a n . C é l u n k ,

h o g y a s z í n h á z a t a v á l s á g o s idők l e k ü z d é s e u t á n t o v á b b - vezessük és egészséges a l a p o k r a f e k t e s s ü k . Meg v a g y o k győ- z ő d v e arról, h o g y a s z í n h á z t o v á b b i v e z e t é s e a l e g n a g y o b b e g y e t é r t é s j e g y é b e n t ö r t é n i k . J ó b Dániel é r e t t és t a p a s z t a l t színházi t u d á s a p á r o s u l m a j d f i a t a l o s a b b e n e r g i á m m a l .

— Mi a Vígszínház elvi pro- grammja?

— L e g f ő b b s z e m p o n t u n k az, h o g y a régi Vígszínház művészi tradícióit továbbvigyük és a f o r - m á t h a l a d ó s z e l l e m ű , r a d i k á l i s t a r t a l o m m a l t ö l t s ü k m e g .

— Mi a hivatalos fórumok álláspontja a Vígszínház fel- élesztésével kapcsolatban ?

— A h i v a t a l o s f ó r u m o k a z t az á l l á s p o n t o t k é p v i s e l i k , h o g y

k o z á s o k a h é t f o l y a m á n soro- z a t o s a n f o l y n a k . O r t u t a y G y u l a k u l t u s z m i n i s z t e r k o m o l y ígé- r e t e t t e t t a k é r d é s rendezésére.

A f i a t a l m i n i s z t e r , a k i a r o m b a - d ö n t ö t t rádió h a t a l m a s szer- v e z e t é n e k ú j j á t e r e m t é s e k ö r ü l i r á n y í t ó szerepet v i t t , e b b e n a k é r d é s b e n is szokásos lelki- ismeretességével j á r el.

— Milyen elgondolások van- nak a sorra kerülő darabokkal kapcsolatban?

— E l s ő s o r b a n az a n y a g i ü g y e k m e g o l d á s a a legfonto- s a b b f e l a d a t . T e r m é s z e t e s e n m á r v a n n a k elgondolásaink a m ű s o r t e r v v e l k a p c s o l a t b a n is.

T ö b b d a r a b e l ő a d á s á n a k t e r v e f e l m e r ü l t : S h a w , P r i e s t l e y egy-egy d a r a b j a szerepel a j ö v ő e s z t e n d ő m ű s o r t e r v é b e n . Sze- r e p e l m é g m ű s o r t e r v ü n k b e n B e n J o h n s o n , S h e r i d a n , S c h i l l e r , I b s e n és S t r i n d b e r g egy-egy s z í n m ű v e . É s m a g y a r szerzők m i n é l t ö b b jó d a r a b j á t szeret- nők b e m u t a t n i . E z e n a t é r e n

— p i l l a n a t n y i l a g — s a j n á l a t t a l n é l k ü l ö z z ü k a m a g y a r d a r a b o - k a t .

az o l y a n n a g y m u í t ú , régi és t é k e s s z í n h á z a t , m i n t a Víg-

színház, a m e l y a színházi k u l - t ú r á b a n n a g y szerepet j á t s z o t t , n e m h a g y h a t n a k elveszni, h a - n e m f e l k a r o l j á k és l e h e t ő v é t e s z i k , h o g y a színház m u n k á - j á t újult erővel k e z d j e el.

S z o b o t k a T i b o r e l m o n d o t t a , . . J

(A*5.old*lon bemvhtkoiom.) í 1

- T f l / y V * r j ML.

— Sor kerül a Víg- és Pesti Színház társulatának felfrissí- tésére?

— Célunk, h o g y a Vígszínház t ö k é l e t e s e g y ü t t e s t n e v e l j e n .

E z pedig csak állandó t á r s u l a t ö s s z m ű k ö d é s e a l a p j á n a l a k u l - h a t ki. Az az e l g o n d o l á s u n k ,

MÁRTON és SZÁSZ

Gróf T e l e k i P&l-atca 3 legyen. A P e s t i S z í n h á z — m i n t eddig -— p á r h u z a m o s a n dolgo- zik a Vígszínházzal. E b b e n a s z í n h á z b a n a z o n b a n h e l y e t k a p a k ö n n y e b b m ű f a j is.

— Mikor nyitja meg újra kapuit a Vígszínház?

— S z e p t e m b e r e l e j é n ! A közbeeső k a b a r é m ű s o r a r á d i ó r e n d e z é s é b e n z a j l i k le. J ú l i u s k ö z e p é n m e g k e z d ő d n e k a pró- b á k és az é v a d n y i t ó d a r a b o t ezen a h é t e n k i v á l a s z t j u k .

— Mi az igazság a Hegedűs Tibor-ügyben?

— Azok a híresztelések, a m e - lyek szerint H e g e d ű s T i b o r lesz a Vígszínház f ő r e n d e z ő j e , n e m felelnek m e g a v a l ó s á g n a k . A Vígszínház rendezői t o v á b b r a is M a r t o n E n d r e és E g r i I s t v á n , a k i k k i t ű n ő e n végzik felada- t u k a t — f e j e z t e b e n y i l a t k o - z a t á t S z o b o t k a T i b o r , a Víg- színház f i a t a l i g a z g a t ó j a .

Maros László

m i emberi lélek legtökéletesebb kifejezője a i m művészet, de nemcsak az irodalom, a zene, a festészet, a költészet, hanem a film is.

Filmet készíteni művészet. Milyen nagy különb- ség van azonban vers és vers, zene és zene között. Mennyiremás a vadember tam-tamja és Mozart muzsikája! A művészietlen film még a kezdetleges emberből is unalmat, bosszúságot vált ki. Szomorú tapasztalat, hogy hol a mohó- ság, hol a kontárság termel ki erőszakolt beállí- tottságú,művészietlen filmeket minden kompro- misszumba beilleszkedő irók, szegénységi bizo- nyítványhoz hasonló, céltalanul Irt tartalom-

szegény könyveiből.

Természetes, hogy a művészietlen filmnek nincs külföldi piaca s így nemzetgazdasági szem- pontból is teljesen értéktelen.

Mint ahogy az épület, a hid a rajztáblán, a film az Író asztalán születik meg. Ha ez a gyer- mek némán születik meg,kevés a remény még arra is, hogy a legjobb szakorvosi kezelés mel-

lett csak dadogni is tudjon. A forgatókönyv minősége sorsdöntő szerepet játszik a film elkészí- tésénél. Egy cselekmény- és ötletszegény, a léniát filmszcrűtlenül vagy tévesen felfogott és (eldolgozott forgatókönyv alapján csak bizony- talan és kilátástalan gyártás Indulhat meg.

Nincs az a mesteri kéz, amely annak alapján kerek-egész, hasznes és művészi filmet formál- jon. Ez legfeljebb fordítva lehetséges.

A modern filmgyártás legfőbb sajátsága és

S Z É P É S J Ő F I L M E T !

irányelve, hogy bár a témától függő, de kidolgo- zásában, előadásmódjában egyéni. Alkalmazko- dik a korhozésközönségéhez. A hangosfilm meg- jelenésével nem korlátozzák a csapongó képze- letet kijegecesedett formák, stílusok. Már vég- telenbe nyúló lehetőségek vannak a legszíne- sebb álmok megelevenitésére is. Ma már könnyelmű vétkezés művészietlen, rossz filmet gyártani.

A legsűrűbben előjorduló hiba a téma filmsze- rűden leidolgozása. Nagyon kevés író tud kü- lönbséget tenni filmszerű és színházi (katedrai) előadásmód között. Ez végeredményben még természetes is. A gondolatokat eleven, egy- másba kapcsolódóképekkelkifejeznj: szakisme- ret, gyakorlat, művészet kérdése. A szövegnek és zenének legnagyobbrészt mellérendelt, ill. alá- festő szerepe van a művészi és modern irány- elvek alapján készítendő filmekben. Ezt már a forgatókönyv írásánálkell figyelembe venni leg- elsősorban, mert a forgatókönyv egy részletesen kidolgozott munkaterv is. A hangosfilm nem- csak lehetőséget ad, de megköveteli lehetősé- geinek kihasználását és sajátos törvényeinek be- tartását. A téves irányelvek alapján művésziét-

lenül megírt ís elkészített hangosfilm gúnyoló- dik írójával, gyártóival, nevetségessé teszi őket, ámító szándékaikat, ötletszegénységüket muto- gatva, minden képkockája nyelvet ölt feléjük

— hatástalan és érdektelen lesz közönsége előtt.

Az ilyen esetben tehát az író munkáját ki kell egészíteni a szakíró munkájával. Az alapötletből további ötletekkel gazdagítva művészi, film- szerű forgatókönyvet kell készíteni: bármeny- nyire fájdalmas pont is ez — a szakemberrk bevo- násával. Ennek belátásához elég az is, hogy a szövethez korszerű fazónt választunk, majd k|- szabatjuk és megvarratjuk, mert ba csak a szö- vetet csavarnánk magunkra, nevetségesen hatna.

A magyar lélek olyan, mint a virágos kert.

Szeretjük a változatos formákat és színeket.

Gazdag fantáziánk megnyilvánul meséinkben, dalainkban, népünk ruházatában, kézimunkái- ban, bútoraiban stb. Miért ne mutatkozhatnék meg filmjeinkben is7 Nincs nemesebb ipar, mint a filmipar, mely a legmagasabb /okán már nem

ipar, hanem színtiszta művészet. Mi magyarok sok széppel ajándékoztuk meg a világot ; csak rajtunk múlik, hogy ml adjuk a legszebb, legművészibb filmeket is . . .

Németh Károly Amerikai l ó b » z « r t e l e n ( t é s é s jzempillafesléí

V ó r a d i n é P. A r o n k q ^ 2 7 - ' "

(3)

Filmrendezők, irók, színészek, o p e r a t ő r ö k

A Z Ú J

>SZTALIN-DIJASOK

. - >L á l

K Ö Z Ö T T

Moszkvában most osztották ki a tudások, irók, művészek számára alapított Sztálin-dijakat, amelyek a Szovjetunió legnagyobb művészt ki-

tüntetését jelentik. A kitüntetettek élén S z 1 m o n o v, a nagy szovjet író áll, aki ezúttal negyedszer — az Idén A z o r o s z k é r d é s című darabjáért — kapta meg a legnagyobb elismerést, pályatársa : T v e r- d o v s z k l viszont harmadszor. Első ízben nyerte el a Sztálin-dijat Vera P a n o v a, aki Útitársak című elbeszéléséért részesült a kitüntetésben, E. G r I n pedig D é l i s z é l eimű regényéért kapta meg a kitüntetési.

A filmművészet terén kitüntetettek között szerepel M. C s l u u r e l i , a nagy rendezfi, A z e s k ü megalkotója, P a v I c n k o író, A z e s k ü színész együttese, továbbá Vsevolod Illarlanovlcs P u d o v k i 11 a világhírű rendezűművész, a legutóbb nálunk is nagy sikerrel bemu- tatott N a e b l m o v t e n g e r n a g y rendezője és egyik szereplője, n N a e b l m o v t e n g e r n a g y szereplő gárdája, 1). V n s z l l j c v rendező, I. L u k o m s z k i ] forgatókönyvíró, A. P t u s k o rendező, F. P r o v o r o v operatőr a |Kőv|rág eimű szinrs filmért: S. J u t- k o v 1 c s rendező, V. D o b r o n l c k l j , M. T r ó j a n o v s z k l j és

S. S z i m j o n o v operatőrök az If- júság flnnepe eimű színes filmért ; L. S z t y e p a n o v a rendező, S.

S k o l n y l k o v és V. G o m b é r t operatőrük a Szovjet Észtország című filmért.

Másodfokú dijat kaptak : L. A r n- s t a m rendező és forgatókfinyiró és a »Gllnka< című film előadói együt- tese ; V. K l s m o o t rendező és a

•Varjag cirkálói című film előadói együttese; L. V a r l a m o v ren- dező, V. M u r o m c e v, A. S z o- l o g u b o v és V. J e s u r l n opera- tőrök a •Jugoszlávia hegyeiben<

című fűméit; II. K a r m e n rendező, V. S t a t l a n d és B . M a k a - s z e j e v operatőrök »A népek ítélőszéke' című filmért.

A M E R I K A I FILMSZTÁROK EURÓPÁBAN

B r ü s s z e l b e n m o s t k e z d ő d t e k m e g a M ű v é s z e t i H e t e k , a m e - l y e k k e r e t é b e n n a g y k é p z ő m ű - v é s z e t i kiállítások n y í l n a k m e g , h a n g v e r s e n y e k e t t a r t a n a k és f i l m b e m u t a t ó k a t . A k é p z ő m ű - v é s z e t n e k , z e n é n e k és f i l m n e k ez az első közös j e l e n t k e z é s e . A Mozi É l e t b r ü s s z e l i j e l e n t é s e s z e r i n t a M ű v é s z e t i H e t e k r e P á r i s b ó l B r ü s s z e l b e u t a z i k R i t a H a y w o r t h , a h í r e s a m e r i k a i r e v ö f i l m s z t á r , később p e d i g R a y Milland, E l e a n o r P a r k e r , L i n d a D a r n e l l és J ó s é I t u r b i , a kiváló k a r n a g y és z o n g o r a m ű v é s z is e l l á t o g a t a belga f ő v á r o s b a .

O c t u t a y , ( f o u l a kultuszminiszter felavatta az egyetem angol intézetének új helyiségét

A P á z m á n y P é t e r T u d o m á n y e g y e t e m bölcsészeti k a r á n a k rendezésében a v a t t a fel O r t u t a y G y u l a k u l t u s z m i n i s z t e r az e g y e t e m angol i n t é z e t é n e k ú j helyiségét. A m e g n y i t ó ü n n e p s é g e n H e l m angol k ö v e t e t D o n n e r , a b r i t k ö v e t s é g ú j s a j t ó a t t a s é j a képviselte, m e g j e l e n t M c N a b ő r n a g y , a B r i t i s h Council v e z e t ő j e , F r i g y e s i József dr., a P á z m á n y P é t e r T u d o - m á n y e g y e t e m r e k t o r m a g n i f i c u s a , H a j n a l í s t v á n d é k á n , T a m á s L a j o s igazgató és s o k a n m á s o k .

( M a g y a r K ö z p o n t i H i r a d ó felv.)

A bukaresti királyi operaház kit estére vendégszereplésre hívta meg G á b o r y Magdát, az Operaház fiatal, nagytehetségű szoprán/át, aki- nek szereplése az Opera évadjának egyik eseménye voll.

G&hory Magda

Gábory Magda a következüket mon- dotta a Mozi Élet munkatársának :

— A bukaresti vendégszereplésre valószínűleg az Osz elején kerül sor.

Az egyik szerep, amit énekelek, a Pa- rasztbecsület Neddája lesz, amelyet egyébként a közeli napokban az Állat- kertben is énekelek Svéd Sándorral.

A másik szerepet még nem válasz- tottam kl repertoáromból. Nagyon örülök a meghívásnak, ami újabb bizonyítéka annak a kellemes kap- csolatnak, ami zenei vonalon Magyar- ország és Románia közöli kialakult.

— Egyéb terv?

— Június 21-én ugyancsak az Állatkertben, a Slrauss-esten énekelek, de a nyári szabadiéri színpadon lesz még több más fellépésem is. Egyéb- ként tanulok, tanulok, tanulok, meri úgyebár, nemcsak a jó pap, de a jó operaénekesnó is holtig tanul. ..

HOLLYWOOD- LONDON-PiÍHIS

Simoné Simon, a franciák fitos- orrú fiatal színésznője, aki a világ- háború alatt Hollywoodban ját- szott, Londonba szerződött, ahol befejezte Temptation Harbourcíiuü filmjét. London után Simoné Simon visszatér Párisba és újra francia filmszinésznő lesz.

MAGYAR OPERAÉNEKESNÓ BUKARESTBEN Kodály Zoltán

moszkvai útjáról

S z o m b a t o n d é l u t á n é r d e k e s e s e m é n y színhelye volt a Ma- g y a r - S z o v j e t Művelődési T á r - saság S z e n t k i r á l y i - u t c á b a n levő s z é k h á z a . A zenei s z a k o s z t á l y m e g h í v á s á r a n a g y és é r d e m e s k ö z ö n s é g e l ő t t K o d á l y Z o l t á n b e s z á m o l t l e g u t ó b b i m o s z k v a i ú t j á r ó l . N a g y elismeréssel szólt a S z o v j e t u n i ó z e n e i k u l t ú r á j á - ról, i s m e r t e t t e h a n g v e r s e n y e i t és e l r a g a d t a t á s s a l beszélt arról a szivély es f o g a d t a t á s r ó l , a m e l y - b e n egész ú t j a s o r á n része volt

Eábszőnteíenités Szempilíafestés

valódi

VITACIT

szerekkel:

J Cocáud ICö-zmctiUa

OKTOGON-TÉR 3. II. — F o n t o s 1 Ba|dratunk csak a »Lordnd-Vltaclt«

loliésű m d t o d i * alt ön t

A FINOM HOLMIK JÓL HABZÓ, FOLYÉKONY MOSÓSZERE.— A GONDJAIMRA BÍZOTT HOL- MIKKAL KÍMÉLETESEN BÁ- NOK. ÖRÖM VELEM MOSNI.

A SELYEM, GYA P JÚ, KÖTÖTT- HOLMIK MINTHA MOST KE- RÜLTEKVOLNA KL AZ ÜZLET- BŐL, A MOSÓVÍZBEN NINCSE- NEK CSOMÓK, ALIG KELL ÖBLÍTENI, N E M M A R A D S Z E N N Y G Y Ü R Ü A MOSÓ- EDÉNYBEN. KÜTVIZBEN ÉS HIDEGVÍZBEN IS KITŰNŐEN H A B Z Ó M ÉS T I S Z T Í T O K . Kapható fűszer és szaküzletekben

FORGALOMBA HOZZA : SIDOL RT. TELEFON: 296-620

(4)

Filmstatiszták jelentkezzenek!

Megnyílik a Filmszakszervezet statiszta elosztó irodája

A m a g y a r f i l m g y á r t á s m i n - d e n j e l szerint j ú l i u s h ó f o l y a - m á n t e l j e s l e n d ü l e t t e l meg- i n d u l . A F i l m s z a k s z e r v e z e t is f e l k é s z ü l a r r a , h o g y a m a g y a r f i l m g y á r t ó k n a k segítségére áll- h a s s o n és ezért l e g u t ó b b el- h a t á r o z t a , h o g y a segédszíné- szek s z á m b e v é t e l e , e l o s z t á s a és i r á n y í t á s a céljából segéd-

szereplő ( s t a t i s z t a ) elosztó iro- d á t állít fel. A f i l m g y á r i ók s t a - t i s z t á t és segédszereplőt csak az e l o s z t ó i r o d a ú t j á n szerződ- t e t n e k . Az e l o s z t ó i r o d a h e l y i - sége : V I I I . , N é p s z í n h á z - u t c a 14. sz. a l a t t j ú n i u s 19-én k e z d t e m e g m ű k ö d é s é t . J e l e n t k e z n i l e h e t n y i l v á n t a r t á s b a v a l ó v é - t e l r e m i n d e n n a p d . e. 1 0 — l - i g .

• ' Üdvözlet St. Luisból

E z t a f é n y k é p e t S t . L o u i s b ó l k a p t a a Mozi É l e t . Szömji L e n - k é t , az i s m e r t p e s t i színésznőt á b r á z o l j a f é r j é v e l , R ó b e r t Bil- lings-szel, a k i v e l m é g B é c s b e n k ö t ö t t h á z a s s á g o t . Most S t . L o u i s b a n é l n e k , Mr. Billings m á r n e m k a t o n a r u h á t h o r d , leszerelt és ú j r a g é p é s z m é r n ö k i h i v a t á s á n a k él az e g y i k l e g n a - g y o b b st.-louisi g y á r b a n . Sző- n y i L e n k e — a z a z Mrs. Billings p e d i g a Mozi É l e t e n k e r e s z t ü l k ö s z ö n t i p e s t i i s m e r ő s e i t . . .

A népkönyvtárakért

A Népkönyvtárakat Szervező Or- szágos Bizottság a falusi népkönyvtár- akció javára szombaton nagyszabású mű vészestet rendezett az Angol Park- ban, amelyen megjelent Rákosi Má- tyásininiszterelnökhelyettes, Vas Zol- tán miniszter, a Gazdasági Főtanács főtitkára, Antos István államtitkár, Antall József, dr. Saltay Alajos, a Külforgalmi vezérigazgatója és sok más vezető személyiség. A kitűnően sikerült műsorban' Karády Katalin Gábory Magda, Neményi Lili, Kapi- tány Anna, Sándor Klára, Tersáruzky Józsi Jenő, Liontas Konstantin, Vár- ternyi Zoltán, Perlaky Gábor és má- sok léptek fel.

Száraz bőrnek, ráncok ellen

valódi

VITACIT

krém

nagy tubus Ft 14.70 Mitesszerek, tág pórusok ellen otthonra

Vitáéit arcpakolás, nagy doboz Ft 14.70

lerakat:

Jtocáud iítouutíUca

OKTOGON-TÉR 3.

VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZEK

ae. Ailatkedi Szahadtéci Seísftad Mfáci uendétjti hönött Budapest mult esztendőben létesített nívós nyári szórakozóhelye, az Állatkerti Szabadtéri Színpad ezen a héten kezdi meg előadásait »A sevillai bor- bély-lyal. A Szabadtéri Színpad programmjáról megkérdeztük Bán Zoltánt, a Libertás hangver- senyvállalat igazgatóját, aki a Mozi Élet munka- társának a következőket mondotta :

Itóu Zoltán — Programmunk három részre tagozódik : a komoly zenét, a könnyű zenét és a vidám szórakozást kívánjuk szol- gálni. Minden kedden és csütörtökön operaelőadás lesz, amelyen az Operaház zene- és énekkara, valamint kiváló művészegyüttese műkö- dik közre. Az előadásokat Fcrenesik, Lukács, Komor, Friesay, Pless, Varga, Kerekes, Ungcr, Paul Tibor karmesterek vezénylik. Az Opera kitűnőségein kívül világhírű külföldi vendégművészek is szerepeinek, így a külföldön annyi sikert aratott magyar művészek : Anday Piroska, Svéd Sándor, Ernster Dezső, továbbá az operaszínpad olyan nagy- ságai, mint Svanholm Set, Mihail Stirbcy, Arta Florescu, Dóra Massinl, Doris Doe, Ella Eleseit és mások.

— Szombatonként általában könnyű zenés műsort adunk : klasszikus és modern operetteket, könnyebb hangversenyeket, vasárnaponként viszont vidám műsort, kabarét, könnyű, de nívós szórakozást.

Magyarország bekapcsolódott a nemzetközi légiforgalomba

A Maszovlet igazgatósága sajtó- fogadáson ismertette a magyar légi- forgalom nagyjelentőségű esemé- nyét, amely szerint június 16-tól kezdve menetrendszerű légiforgalom Indul a Budapest—Bratislava—

Prága vonalon, ami azt jelenti, hogy Magyarország prágai átszál- lással közvetlenül bekapcsolódott a transzkontinentális és transz- óceáni forgalomba. Gyakorlatban tehát a Budapestről" reggel induló utas másnap reggel New Yorkban

lehet, de nem sokkal tart tovább a repülőút a Távol-Keletre vagy Dél-Amerikába. A fogadáson a többi között részt vettek : Szintay József tábornok, a vállalat elnöke, Josef Krainov vezérigazgató, Tö- rök István -h. vezérigazgató, Kanka Henrik kereskedelmi igazgató, Zá- rnék Vladimír titkár. A közlekedési minisztériumot Gerő Ernő miniszter megbízásából Koós Imre főtanácsos és Gát György miniszteri tanácsos, a sajtóosztály vezetője képviselte.

£g*f mandal

Kovács István, <i Mafirt vezér- igazgatója súlyos betegen érkezeti haza párisi áljáról s mosl a Fasor- szanalóriumba ápolják.

A Nemzeti Színház lekötötte elő- adásra O'Neill, a nagy amerikai drámaíró New Yorkban a mult év- ben bemutatott: Jön a jegesemben cimü új darabját.

*

Cziffra Géza, a magyar szárma- zású bécsi filmrendező »Az ország- utak királynője« című filmje után új film rendezéséhez kezdett a sieve- ringi műteremben.

*

Szabadtéri előadások lesznek a berlini-utcai Phöbus sporttelepen, Szokolyi Gyula, a kecskemét-üjpesti színigazgató vállalkozásában.

*

Egri István, a Vígszínház kiváló rendezője filmrendezői tanulmányo- kat folytat s a nyári hónapokban külföldön is tölt néhány hetet.

Veszprémben nagyszerű drámai előadásokai tart Horváth Gyula tár- sulata, legutóbb a Hamlet és Az ember tragédiája került színre a tehetséges Lelkes Ágnessel a fő- szerepben.

*

Shirley Temple, az egykori gyer- mekszlnisznő most fejezte be nagy filmjét, amelyben két olyan kitűnő színész a partnere, mint Cary Grant és Franchot Tone.

A Belvárosi Színház az új évad- ban felújítja Crommelynek: Csoda- szarvas című drámáját, amely ne- gyedszázad előtt a Renaissance szín-

ház nagy sikere volt.

*

Márkus László Ibsen hires drá- mája: A vadkacsa új fordításán dolgozik.

*

Pécsi Dénes felvételoezető i7 éves korában Cheb-ben, Csehország- ban, május végén meghalt.

Asszonyom!

Szeretek moziba járni, ön is. Ez még rum volna baj, de kegyed rendszerint előttem kap he- lyet. Ez sem volna baj, ha kegyed még mindig azt a helyes fejkendőjét viselné, amivel az ost- rom után és az elmúlt télen is sorra bájolta el a ]ér fiakat. Sajnos, őn a meleg beálltával gondolt merészet és nagyot: pénzt csikart ki bé férjéből és kalapot vett. Szintén merészet és nagyot. Ez a baj, mert tőle nem látom a filmet.

— Na és? Akkor ne járjon moziba! — felel- hetné kiskegyed, amire én azt válaszolom. — Nekem járnom kell. Ne járjon a kalap!

Láttam az ön kecses fején az Eiffel-tornyot, tövében apró virággal ékesítve, mintha egyenest Párizs aszfaltjából nőttek volna ki, pedig dehogy.

Láttam ízletes dobostortát, hab nélkül és már majdnem kóstolni kezdtem, amikor észrevettem, hogy filcből van. Sajnos, ugyanekkor nem ve- hettem szemügyre Rita Hayworth-ot, aki ingerlő csábtáncot mutatott be a filmlepedőn. Láttam szőke alapon kifordított piaci szatyorféleséget,

fekete fürlökön palacsintasütőt és barna hajko- ronán csúcsíves mesterművei, ami legalább 400 forintba kerülhetett. Sajnos, a moziban pont a szemem elé került s én nyakcsigolya/icamot kap- tam balról, hogy néhány futó jelenetet elcsíphes- sek az izgalmas dokumentfilmböl.

Az élet az embert előrelátással ajándékozta meg, amit ön és Önök, hölgyeim, eloettek tőlünk.

Gyáva kukac vagyok, hál hogyan is mertem volna rászólni a moziban vagy színházban előttem ülő hölgyre, aki fején citadellaszerü kalap- építménnyel összes kilátásaimat tönkretette. Szép, szép volt »A háromszögletű kalap« előadása az Operaházban, de én ebből mindössze az ön nyolc- szögletű kalapját láttam, tarka növényzetlel dí- szítőé, mintha bizony körítésként a > Francia salátát« is bemulatta volna. Fészkelődlem jobbra, kilengtem balra, mini a szélben a nád, amiglen is a hátam mögött megszólalt mérgesen egy másik hölgy (bodor haján gémeskutat ábrázoló felhő- karcolóval), aki is így mond:

— Ne tessék annyit mocorogni. Hallatlan!

Alig lálok valamit.

Én behúztam a nyakam és magamba roskad- tam, mint egy túlterheli futbalUribűn. Idáig, kérem. Mert rövidesen újra látni fogok! Annyi kifakadás hallatszott el a külterjes női kalapok

ellen, hogy a rendőrség ismét életbelépteti azt a régi, remek rendeletet, amely aszonta :

— Le a kalappal!

Férfiúi becsszavamra mondom, nem én kezd- tem el a dolgot. Nők fakadlak ki leginkább egy- más ellen és Ok csinálták a zimzirit. Látókörünk tehál bővül, ha a magaslati és kisbirtok kilerfe- jedésü kalapok ruhatárba vagy kézbe száműzet- nek s a fejet ékesítő notredami torony helyett élvezhetem a filmen a toronyőrt s őnagysága egész estét betöltő, egyetlen hatalmas fejdtszmüoe helyett végre meglátom tPipo hét éjszaká*-ját.

Brávó!

Le a kalappal, asszonyom. Kövessenek ben- nünket, férfiakat, akik már most mélyen meg- emeljük kalapunkat a várva-várt intézkedés előtt és újra nyill tekintethez jutunk a színházban, moziban. Kalapos a gyanúm, hogy mindnyájan jól járunk majd: kegyed nem vesz a (fjébe min- dent, bé férje, nem vesz önnek kéthetenkint új kalapot és előlem rum veszi el a kilátást. Nem is merem leírni, hogy csoda történik: látni, látni jogok!

Strandra: Omiew— Idöszöntetenitést J o o a Lisa" kozmetika &e.h r BoM» 6 . )

(5)

I

Magyarors^onjs FILMBARÁTOK KÖRE

A m a g y a r f i l m és m o z i é l e t k u l t ú r s z í n v o n a l á n a k emelése é r d e k é b e n a F i l m s z a k s z e r v e z e t r e n d k í v ü l é r d e k e s n e m z e t k ö z i . a k c i ó b a k a p c s o l ó d i k bele. A z a k c i ó F r a n c i a o r s z á g b ó l i n d u l t k i , a h o l a f e l s z a b a d u l á s u t á n m e g a l a k u l t a Fédération Fran- caise des Ciné Clubs, a m e l y m i n d e n n a g y o b b f r a n c i a v á r o s - b a n m e g a l a p í t o t t a a Ciné-Clu- b o t és e z e k a h e l y i k l u b o k igen é l é n k e n részt v e s z n e k a f r a n c i a v á r o s o k m ű v é s z i é l e t é b e n . E g y i k i l y e n Ciné-Club r e n d e z i p é l d á u l a c a n n e s i k e s k e n y - f i l m - v e r s e n y t is, a m e l y e n a m a g y a r k e s k e n y f i l m e s e k is r é s z t v e s z -

n e k .

A f r a n c i a S z ö v e t s é g e b b e n az ü g y b e n a k ö z v e t l e n k a p c s o - l a t o k f e l v é t e l é r e m e g h í v t a a m a g y a r F i l m s z a k s z e r v e z e t e t , a m e l y n e k k é p v i s e l e t é b e n a k ö z - o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m t á m o - g a t á s á v a l Radó I s t v á n , a F i l m - s z a k s z e r v e z e t f ő t i t k á r a a közel- j ö v ő b e n u t a z i k el P á r i s b a . Az é r d e k e s m ű v é s z i k e z d e m é n y e - zésről a főt i t k á r a k ö v e t k e z ő k e t

m o n d o t t a :

— A Ciné-Club i n t é z m é n y é t M a g y a r o r s z á g r a F i l m b a r á t o k K ö r e n é v e n a k a r j u k á t ü l t e t n i . E l s ő f e l a d a t u n k n a k a z t t e k i n t - j ü k , h o g y a m a g y a r m o z i k ö z ö n - séget i g é n y e s e b b é , m a g a s a b b s z í n v o n a l ú v á t e g y ü k , m e r t m o z i m ű s o r a i n k s z í n v o n a l á n a k emelése és a m o s t n e k i l e n d ü l ő m a g y a r f i l m g y á r t á s s z í n v o n a - l á n a k m é r v e a t t ó l f ü g g , h o g y m i t k í v á n a j ö v ő b e n a m a g v a r m o z i t ó l a k ö z ö n s é g . A F i l m - b a r á t o k K ö r e p r o p a g a n d á j a h a r c o l n i k í v á n s a j á t t a g j a i ú t - j á n a k e s k e n y f i l m - m o z g ó s z í n - h á z a k f e l á l l í t á s á é r t és a m o z g ó - s z í n h á z a k s z a p o r í t á s á é r t , d e e g y b e n a z é r t is, h o g y m i n t a m o s t k é s z ü l ő m a g y a r , m i n t a m o s t i d e k e r ü l ő k ü l f ö l d i f i l m e k v á l o g a t o t t a n é r t é k e s a l k o t á s o k l e g y e n e k . E z t á v o l r ó l s e m je l e n t i a z t , h o g y v í g j á t é k r e v ű v a g y o p e r e t t n e m k e r ü l h e t m a j d a m o z i k v á s z n á r a , h o g y

e z e k t ő l el a k a r j u k t é r í t e n i a a m a g y a r m o z i k ö z ö n s é g e t , h o g y m e l y e k a z o k a z e s z k ö z ö k , a m e - k ö z ö n s é g e t , d e e b b e n a m ű - ezt k i v á n j a , k ö v e t e l j e és csak l y e k a f r a n c i a k ö z ö n s é g e t o l y a n f a j b a n is a l e g j o b b a t a k a r j u k a l e g j o b b elégítse k i P á r i s i igényessé t e t t é k h o g y a f r a n c i a l á t n i és a F i l m b a r á t o k K ö r e u t a m n a k é p p e n az a célja : f i l m v a l ó b a n m ű v é s z i s i k e r e k e t ú t j á n a r r a i g y e k s z ü n k n e v e l n i m e g n é z n i és t a n u l m á n y o z n i , t u d a r a t n i .

Plerre Illnnchur ás Hichele Morgun mosolyogva pihen az Kivesztett

boldogság telv ételi szünetében

készült az

Elvesztett boldogság

Érdekes felvételt kapott a Mozi Élet Svájcból. Dr. Góczé Elemér, aki évek óta Genfben él, a svájci havasok között üdült, amikor a ma- gyar közönség elótt is nagy sikert aratott finom francia film, az El- vesztett boldogság felvételei folytak A film két főszereplójéról: Michel Morganról és Pierre Blancharról Gócze dr. érdekes felvételt készített s ezt mutatjuk be most a Mozi Étel olvasóinak.

E G Y M A G Y A R Ú J S Á G Í R Ó A M E R I K A I B É L Y E G E N

Az idén volt száz esztendeje, hogy megszületett Joseph Pulitzer, a világhírű újságíró és lapkiadó.

Magyarországon látta meg a nap- világot, 17 esztendős korában ván- dorolt ki Amerikába, 1865-ben St.

Louisban lapkiadó lett. Előbb né- metnyelvű lapot adott ki, később

azonban megalapította a The New- York World-ot, amelyet a világ egyik legjelentősebb sajtóorgánumává fejlesztett. A magyar újságíró szédületes karriert futott be, hatalmas vagyont szerzett, amelyet azonban arra fordított, hogy nagy alapít- ványt létesített, amelyből azóta is évről-évre kitüntetik a kiemelkedő irodalmi és újságírói teljesítményeket. Pulitzer 1911-ben halt meg.

Hogy milyen kegyelettel őrzik emlékezetét második hazájában, az Egyesült Államokban, azt bizonyltja a kép is, amelyet itt közlünk, s amely a születési centennáriumára forgalombahozott 3 centes bélyeget

ábrázolja. Újságíró a bélyegen, — ez aztán a karrier I Az amerikai h á m u l cent i s

Pulltzer-bélyeg

VÁLÁS ÉS HÁZASSÁG

Két érdekes hír Hollywoodból:

1. Gene Tierney, a fiatal film- színésznő hatévi házasság után elvált Olec Cassini divattervező- től. A házaspárnak egy hároméves kislánya v a n : Daria, aki az anyá- nál maradt.

3. Ella Ralues, az érdekes holly- woodi színésznő — a magyar kö- zönség a Rejtélyes asszony című filmből Ismeri — férjhez ment Richárd Olds őrnagyhoz.

Külföldi turnéra indul VOTISKY EMMY zongoraművésznő

A zeneértő magyar közönség jól ismeri Votisky Emmy zon- goraművésznő nevét.

A fiatal művésznő a komáromi zeneiskola tanárnője volt, a fel- szabadulás után ke- rült Budapestre és hangversenyei soro- zatos sikert és meg- érdemelt elismerést jelentettek számára.

Votisky Emmy most külföldi turnéra indul, amely előtt házihang- versenyen mutatta be

műsorát. A hangversenyen sok ki- tűnőség jelent meg: Francois Gachaut, francia követségi tanácsos, Mar- sovszky Miklós, a párisi magvai közös- ség alelnöke, Mrs. Lucic Ádams, az UNRRA budapesti megbízottja, Jcm- nitz Sándor, Járdányi Pál, Sohftffer György és sokan mások.

— Külföldi turnémon csak egy szempont lebeg előttem — mondotta a fiatal művésznő a Mozi Élet m unka- társának —, hogy én is azok közé tartózhassam, akik megbecsülést sze- reznek a magyar művészetnek.

Votisky Emmy első külföldi állo- mása — Párizs lesz . . .

A H É T

bemutatójáról I

Foto : V úrkouyl Sludlo

1. Tersánszky Józsi J r u ő 2. Kmliir Klárii, Szó

k u l ó , Gáti Mimi 3. Sándor Klára

KÉPESKÖNYV

i' 9

(6)

Reinhardttól a filmig A h a d i f o g o l y - f e l e s é g p r o b l é m á j a f i l m e n

Reinhardt egyik leghíresebb művésze volt Wilhebn Dieterle, aki színpadi szereplése mellett sokszor játszott filmen, később pedig a náci-Németország előtti kor egyik élvonalbeli filmrendezője lett. Hi'- lerék uralomrajutása után akárcsak Reinhardt, Wilhelm Dieterle is elhagyta Németországot és Amerikába emigrált. Hollywood szívesen fogadta a nagy művészt és Weggdta a lehetőséget, hogy dolgozhas- sák. Még emlékezetes Shakespeare Szentivánéji álom című híres mese- játékának tündéri filmváltozata, amely a legtisztább művészetet jelen-

tette d mozivásznon is. Ezt a filmreme- ket Reinhardt és Wilhelm — illetve most már — Wil- liam — Dieterle közösen rendezte.

Dieterle most új filmmel lép a kö- zönség elé. Címe: A

sátán hét éve Műfaja: filmfanlá- zia. Valóban. — nem mindennapi film. sem témájá- ban, sem mondani- valójában. sem ki- vitelében• Egy em- berről szól, aki el- adta lelkét az ör- dögnek. s aztán egy napon az ör- dög (megjelenik, hogy inkasszáljon...

Parádés művész- együttes játszik a filmben: aréglátotf francia sztár: Si- mone Simon, Wal- ter Huston, a nagy jellemszínész, Ja- mes Craig, egy új amerikai szerelmes színész és Ed- ward Arnold, aki- nek alakítása szín.

tén maradandó em- léket jelent. (x)

1. Edward Arnold (a védő- ügyvéd) á< Waltér Hua- ton (a sátán) 3. „A sátán hót óve" sze-

rel mespárja: Simoné Si- mon. aki ezúttal oiö-

»zör vampot alakit 6a Jamaa Craig

3. A film egyik drámai jelenete: a nagy csalta a Jó ós Rossz között (RKO Mopex-film)

PESTI BESZÉLGETÉS

A NEWYORKI ETROPOLITÁN VILÁGHÍRŰ MAGYAR BASSZISTÁJÁVAL

1944 nyarán, a legnagyobb náci- és nyilasdúlás idején deportálták el Németországba Ernster Dezsőt, a világhírű basszistát, aki Hitler uralom,rajutása előtt, tíz évig volt a berlini Operaház tagja.

A műit hét szerdán este érkezett haza látogatóba a ki- tűnő operaénekes, aki — másnap, csü örtökön délelőtt házas- ságot kötött Budapesten. Ernster Dezső hazaérkezése után fontos tárgyalásokat bonyolított le Tóth Aladárral, az Ope-nar ház igazgatójával, továbbá az egyik ismert hangtversenyren- dező vállalatta', amely szabadtéri operaelőadáson lépteti fel' a Magyarországról elszármazott kiváló operaénekest.

— 1944-ben »utaztam< el először Magyarországról — mondja Ernster Dezső;- — Ez az jutazáeoan* & németországi halaikamrák vi ágúba, Bergen Belsenbe vezetett A felszaba- dulásunk után először Svájcba kerültem, majd áthajóztam Newyorkba, ahol a Metropolitan %gjai sorába szerződtetett

— Milyen stoereped volták a MefcropolátjanMiól ?

— E sősorban Wagner.

— Az ottani szakkörök hogy vélekednek a magyar zene- kultúráról?

— Itt elsősorban ki kell emelnem Kodály Zoltán amerikai látogatásának óriási jelentőségét Kodá yt Amerikában kitfi-

Ernsler Dezső

(Foto: Várkunj) Stndiú) nően ismerik ég ame-

rikai útja csak meg- erősítette a talentuma

iránti komoly megbecsülést

— Miik a budapesti terveit

—• Néhány hetes látogatásra jöttem Budapestre. Az Opera- házban több fellépésem lesz és szabadtéri operaelőadásokon is szerepellek inajil. Hőn óhajtott vágyam, hogy az 0M1KE javára, ame'ym k négy éven keresztül szereplő müvésztiagja voltam, külön előadást rendezzenek.

— fttarló/Jtodásának néhány napja alatt milyen benyomá- sokat szerzett Budapesten?

— Elsősorltan Tóth Aladárról, az Operaház igazgatójáról kell az e'iagndtatás hangján nyilatkoznom. Szimpatikus, ki- tűnő ember, akinek tudása nagy fejlődést hozhat a magyar Zen©- és énckíku ltúra, terén.

— Szubjektív benyomás?

— Newyojfcltan minden csendes, Budapest csupa lendület!

— mondja búcsúzás közben Ernster Dezső, aki mánt az ame- rikai Metropolitan élvonalbeli énekinfivésze, néhány hétig Budapest operakedvelő közönségéit is gyönyörködteti inajd Vi'ágszerte niegcsodált zengő hangjával.

K e r t é s z P á l

a s z o v j e t f i l m m ű v é s z e t r ő l

Művklődési Túri a MAFIUT remde A Magyar-Szovjet

filmszakosztálya és trs.-isag rendezésé- ben folyó filmszeminárium legutóbbi elő- adója Kertész Pál, a naífr kultúrájú film- rendező volt, aki érdekes és élvezetes elő- adásában a szovjetfilntmüvtég/^t^] beszélt Kertész Pál, mint filmesztétikus is a leg- kiválóbbak közé tartozik s a témának ala- pos ismerője, hosszabb időt töltött Moszk- vában s már eddig is több előadást tartott

az orosz filmről. Mostani előadásában szí- nesen ismertette az orosz filméletet, rá- mutatott arra a forradalmi hallásra, ame- lyet annakidején a nyugatra elkerült első szovjetfilmek keltetitek. Majd a mai otrosz filmről beszélt részletesen é3 méltatta a szovjetfilmkultúrát, amely számos nagy alkotással ajándékozta meg a filmművé- szetet és továbbra is megingathataltanul művészi vonalon tartja a filmet.

M A . M O M t J J F I L M Á 1 C

- RENÉE SAINT-CYB az új francia filmszínésznő gárda fiatal, értékes tehetsége. Parisban már első- vonalbeli színésznőnek számít, hozzánk még csak ezntin érkeznek el nagy si- kerei. Finom, érdekes színésznő, az egyik francia kritika szerint sok van

benne az Ifjú Garbóból.

2 . VIVECA LINDEORS a svédek új nagy Hmszínésznője. Két nagy film főszerepét játszotta s ez elég volt ahhoz, hogy Hollywood elhódítsa.

Greta Garbó és Ingrid Rergman után a harmadik svéd fw'nésznő, aki a svéd vizekről áthajózik KaUfo r n i a partjára Azt írják róla, hogy népszerűségben ls

követi "Mid elődeit

3 . .LAUREN BACALL, ezt a nevet is meg kell tanulni: az ame- rikai film új, nagy reménysége. Első szerepeiben kiugró sikert aratott, klvá.

tó játékkészség találkozik benne az elsőrangú film)-meg jelenéssel. Lauren KaraiI felfedezője Humphrey Bogart, a neves filmszínész, aki mellesleg — a

férje l s . - .

Most. hogy a hadifoglyok hazatérése megkezdődött, kétségtelen, hogy új társadalmi probléma merül fel: a hadifogoly-feleség prolr lénuíja. Mindenütt a világon sokezer hadifogoly-feleség várja haza a lágerből férjét, s nem egyszer olyanok is visszatérnek, akikről az ,i hír terjedt el, hogy elestek vagy eltűntek a nagy világégésben Megtörtént. hogy a feleség a gyászév letette után más férfim fordí tolta a tekintetét. De előadódtak olyan helyzétek isn, hogy a távollét alatt akár az otthon várakozó asszony, akár a fogságban lévő férj érzelme megválto-

zott.

Uj férfi vagy áj asszony jele- nik meg a csir.

hídi élet láthatárán s ennek a problé- mának megoldása aktirhányszor rend- kívül nehéz- Ez a probléma a témája a Nem voltaim sen- kié! című új oszt- rák filmnek, amely már a demokrati- kus Ausztria, film- művészetét mutat, ja be. A hadifogoly - feleség szerepé' Mária AndergacJ, a magyar közönség régi ismerőse játsz- sza- A fibn — ame- lyet a Royal Apol- lo mutat be — ér- iékes alkotás, érde- kes motívumok fáj- dalmas kérdőjelek tolulnak fel benne, de végül az írói és művészi útmutatás megnyugtató meg- oldást teremt ebben, a napjainkban sok- szor ismétlődő kér- déskomplexumban.

(x) l

L Maria Aadergast H IIIUI Holt

3. Foglyok a lágerben 3 Maria Andergaet a

Nem voltam senkié!

főszerepében

(Foto: Maiin)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :