• Nem Talált Eredményt

(6) ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK M ÉTERM ÉRTÉKRE.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "(6) ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK M ÉTERM ÉRTÉKRE."

Copied!
282
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(4) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(5) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(6) ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK M ÉTERM ÉRTÉKRE.. K IDOLGOZTA. A FÖLDMIVELÉS- IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. E R D É S Z E T I OSZTÁLYA,. A Z Á LLAMI ERDŐFELÖGYELETT EL ÉS A KINCSTÁRI ERDŐ K KEZELÉSÉVEL MEGBIZOTT. KIRÁLYI ERDŐFELÜGYELÖSÉGEK ÉS ERDŐHATÓSÁGOK SZÁMÁRA, VALAMINT AZ 1879. ÉVI X X X I. T.-CZ. 17. §-A ALAPJÁN KÉSZÍTENDŐ REND­ SZERES GAZDASÁGI ÜZEMTERVEK KIDOLGOZÁSÁNÁL VALÓ HASZNÁLATRA.. K IA D J A :. A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. 1882. É VI 5850. SZÁM.. B U D A P E S T E N , 1883. A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMNYOMDÁBÓL.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(7) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(8) 5850. 1882.zá m s. Jelen táblák magukban foglalván mindazon főbb adato­ kat, melyek az erdőkezelés körében előfordulnak, a szükséges egyöntetű eljárás czéljából, a földmivelés-, ipar- és kereske­ delemügyi magy. kir. ministerium vezetése alatt álló kincstári erdők kezelése körében, a királyi erdőfelügyelőségek részéről, valamint az. 1879.. alapján készítendő. évi XXXI. t.-cz. erdőgazdasági. 17.. §-ának. rendelete. üzemtervek kidolgozásánál. kizárólag ezen táblák használandók. Budapest, 1882. februárhó 12-én.. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister:. B. Kem ény Gábor.. í* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(9) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(10) 1874. ÉVI VIII. TÖRVÉNYCZIKK a m é te rm é rté k behozataláról. 1. §. A magyar korona országaiban az eddig használt mértékek helyett uj mértékrendszer hozatik be, melynek alapja a méter, tizes felosztással és töbszörözéssel. 2. §. Alapmértékül az országos levéltárban őrzött platinapálczán két vonással jelzett távolság szolgál,. mely 1870-ik. évben a magyar kormány és a franczia kormány részéről ki­ küldött bizottság által a párisi állami levéltárban lévő eredeti méterpálczával (métre des archives) egybehasonlittatván, ahhoz mérve a fagypont felett 16 Celsius foknyi mérsékletnél 1'00000219 méternek találtatott. 3. §. A hosszmérték egysége a méter. A méter tizedrésze a deciméter, századrésze a centiméter, ezredrésze a milliméter. Ezer méter a kilométer, tízezer méter a miriaméter. 4. §. Térmértékek a hosszasági mértékek négyszögei. Száz négyszögméter: azár, tízezer négyszögméter: a hektár. 5. §. A köbmértékek általában a hosszasági mértékek köbei. Az ürmérték egysége a liter. A liter a köbméter ezredrésze. A liter tizedrésze: a deciliter; századrésze: a centiliter. Száz liter a hektoliter.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(11) 6 6. §. A sulymértékre nézve alapmértékül az országos levéltárban őrzött platinakilogramm szolgál, mely 1870. évben a magyar kormány és a franczia kormány részéről kiküldött bizottság által a párisi állami levéltárban lévő eredeti kilo­ grammal (kilogrammé. prototype). egybehasonlittatván,. annak. 0 ’ 99999973 részével egyezőnek találtatott. 7. §. A sulymérték egysége a kilogramm. A kilogramm. egy. liter lepárolt viz súlya a fagypont. felett 4 Celsius foknyi mérsékletnél. A kilogramm ezredrésze a gramm. A grammnak tizedrésze: a decigramm; századrésze: a centigramm; ezredrésze: a milligramm. T íz gramm: a dekagramm; ezer kilogramm: tonna. 8. §. Az erőmérték egysége a lóerő; alatta azon erő ér­ tetik, mely 75 kilogrammnak egy másodpercz alatt egy méter­ nyi magasságra emeléséhez megkíván tátik. 9. §. A régi és az uj mértékek viszony-számai a forgalmi használatra következőleg állapíttatnak meg: a) Hosszmértékek. 1 méter annyi mint 0 -52729 ötvenkétezer hétszázhuszonkilencz százezredrész bécsi öl. 1 méter annyi mint 3’ 16375 három egész tizenhatezer háromszázhetvenöt százezredrész bécsi láb. 1 méter annyi mint 37’ 965 harminezhét egész kilenczszázhatvanöt ezredrész bécsi hüvelyk. 1 méter annyi mint T 2 86 egy egész kétszáznyolezvanhat ezredrész bécsi rőf. 1 centiméter annyi mint 0 ’ 37965 harminezhétezer kilenczszázhatvanöt százezredrész bécsi hüvelyk. 1 kilométer annyi mint 0 -11971. tizenegyezer kilencz-. százhetvenegy százezredrész m. mértföld.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(12) 7 1 kilométer annyi mint 0-13182. tizenháromezer száz-. nyolczvankét ausztr. (posta) mértföld. 1 miriaméter annyi mint T1971 egy egész ezer kilenczszázhetvenegy tizezredrész magy. mértföld. 1 miriaméter annyi mint. 1-3182. egy egész háromezer. egyszáznyolczvankét tizezredrész ausztr. (posta) mfld. 1 bécsi öl annyi mint 1-89648 egy egész nyolczvankilenczezer hatszáznegyvenuyolcz százezredrész méter. 1 bécsi láb annyi mint 0 -31608 harminczegyezer hatszáznyolcz százezredrész méter. 1 bécsi rőf annyi mint 0-777 hétszázhetvenhét ezred­ rész méter. 1 bécsi hüvelyk annyi mint 2-6340. két egész hatezer. háromszáznegyven tizezredrész centiméter. 1 magyar mértföld annyi mint 8-3536 nyolcz egész há­ romezer ötszázharminczhat tizezredrész kilométer. 1 magyar mértföld annyi mint 0-83536 nyolczvanháromezer ötszázharminczhat százezredrész miriaméter. 1 ausztriai mértföld annyi mint 7-5859 hét egész ötezer nyolczszázötvenkilencz tizezredrész kilométer. 1 ausztriai mértföld annyi mint 0-75859. hetvenötezer. nyolczszázötvenkilencz százezredrész miriaméter. 1 marok (lómérték) annyi mint 10-536 tiz egész ötszáz­ harminczhat ezredrész centiméter.. b) Térmértékek. 1 négyszögméter annyi mint 0-27804 huszonhétezer nyolczszáznégy százezredrész bécsi négysz. öl. 1 négyszögméter annyi mint 10-00931 tiz egész kilenczszázharminczegy százezredrész bécsi négyszögláb. 1 ár annyi mint 27-804 huszonhét egész nyolczszáznégy ezredrész négyszögöl.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(13) 8 1 hektár annyi mint 2*317 két egész liáromszáztizenliét ezredrész magyar hold (1200 négyszögölével). 1 hektár annyi mint 1*738 egy egész hétszázharmincznyolcz ezredrész catasteri hold. 1 négyszög miriaméter annyi mint 1*433 egy egész négyszázharminczhárom ezredrész magyar négyszög mfld. 1 négyszög miriaméter annyi mint 1*738 egy egész hétszázharmincznyolcz ezredrész ausztr. négyszög mfld. 1 bécsi négyszögöl annyi mint 3*5966. három egész öt­. ezer kilenczszázhatvanhat tizezredrész négyszögméter. 1 bécsi négyszögláb annyi mint 0*0999 kilenczszázkilenczvenkilencz tizezredrész négyszögméter. 1 bécsi négyszöghüvelyk annyi mint 6*9379 hat egész kilenczezer liáromszázhetvenkilencz tizezredrész négyszög centiméter. 1 magyar (1200 négyszögöles) hold annyi mint 0*4316 négyezer háromszáztizenhat tizezredrész hektár. 1 catastralis hold annyi mint 0.5755 ötezer hétszázötvjenöt tizezredrész hektár. 1 magyar négyszögmértföld annyi mint 0*6978 hatezer kilenczszázhetvennyolcz tizezredrész négyszög miriaméter. 1 ausztriai négyszögmértföld annyi mint 0*5755 ötezer liétszázötvenöt tizezredrész négyszög miriaméter.. c). Köbmérték. 1 köbméter annyi mint 0*1466 egyezer négyszázhatvan­ hat tizezredrész bécsi köb-öl. 1 köbméter annyi mint 31*6669 harminczegy egész hat­ ezer hatszázhatvankilencz tizezredrész bécsi köbláb. 1 liter annyi mint 1.1787. egy egész egyezer hétszáz-. nyolczvanhét tizezredrész magyar itcze. 1 liter annyi mint 0*7068 hétezer hatvannyolcz tizezred­ rész bécsi pint.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(14) 9 1 hektoliter annyi mint. 1-8418. egy egész nyolczezer. négyszáztizennyolcz tizezredrész magyar akó (64 itczés). 1 hektoliter annyi mint 1-7671 százhetvenegy tizezredrész bécsi akó.. egy egész hétezer hat-. 1 hektoliter annyi mint 1-5992 egy egész ötezer kilenczszázkilenczvenkét tizezredrész pozsonyi mérő. 1 hektoliter annyi mint. 1 '6264 egy egész hatezer két­. százhatvannégy tizezredrész bécsi mérő. 1 bécsi köb-öl annyi mint 6-8210 hat egész nyolczezer kétszáztiz tizezredrész köbméter. 1 bécsi köbláb annyi mint 0-0316 háromszáztizenhat tiz­ ezredrész köbméter. 1 bécsi köbhüvelyk annyi mint 18-2746 tizennyolcz egész kétezer hétszáznegyvenhat tizezredrész köbcentiméter. 1 magyar itcze annyi mint 0-8484 nyolczezer négyszáznyolczvannégy tizezredrész liter. 1 bécsi pint annyi mint 1-4147 egy egész négyezer száz­ negyvenhét tizezredrész liter. 1 magyar (64 itczés) akó annyi mint 0-5430 ötezer négyszázharmincz tizezredrész hektoliter. 1 bécsi akó annyi mint 0-5659 ötezer hatszázötvenkilencz tizezredrész hektoliter. 1 bécsi mérő annyi mint 0*6149. hatezer száznegyven-. kilencz tizezredrész hektoliter. 1 pozsonyi mérő annyi mint 0-6253 hatezer kétszázötven­ három tizezredrész hektoliter.. d) Súlymér fékek. 1 kilogramm annyi mint T7855 egy egész hétezer nyolczszázötvenöt tizezredrész bécsi font. 1 kilogramm annyi mint 2 két vámfont.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(15) 10 1 kilogramm annyi mint 2‘ 3807. két egész háromezer. nyolczszázhét tizezrcdrész gyógyszertári font. 1 kilogramm annyi mint 3*5629 három egész ötezer hatszázhuszonkilencz tizezredrész bécsi márka. 1 gramm annyi mint 0 '0 5 7 1 4. ötezer hétszáztizennégy. százezredrész bécsi lat. 1 gramm annyi mint 0 -06 hat századrész vámlat. 1 gramm annyi mint 0*28646 huszonnyolczezer hatszáznegyvenhat százezredrész aranybeli sulyegység. 1 gramm annyi mint 4*8551 négy egész nyolczezer öt­ százötvenegy tizezredrész bécsi karát. 1 dekagramm annyi mint 0*5714 ötezer hétezertizennégy tizezredrész bécsi lat. 1 dekagramm annyi mint 0*6 hattized vámlat. 1 tonna annyi mint 17*855. tizenhét egész nyolczszáz-. ötvenöt ezredrész bécsi mázsa. 1 tonna annyi mint 20 busz vámmázsa. 1 bécsi font annyi mint 0*56006. ötvenhatezerhat száz­. ezredrész kilogramm. 1 vámfout annyi mint 0*5 öttized kilogramm. ' 1 gyógyszertári font annyi mint 0*42004 negyvenkétezer négy százezredrész kilogramm. 1 bécsi márka annyi mint 0*28067 huszonnyolczezer hat­ vanhét százezredrész kilogramm. 1 bécsi lat annyi mint. 17*502 tizenhét egész ötszázkét. ezredrész gramm. 1 bécsi lat annyi mint 1*7502 egy egész hétezer ötszáz­ két tizezredrész dekagramm. 1 vámlat annyi mint. 16*666 tizenhat egész hatszázhat­. vanhat ezredrész gramm. 1 vámlat annyi mint 1*6666 egy egész hatezer hatszáz­ hatvanhat tizezredrész dekagramm.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(16) 11 1 aranybeli sulyegység annyi mint 3'4909. három egész. négyezer kilenczszázkilencz tizezredrész gramm. 1 bécsi karát annyi mint 0 -20597 húszezer ötszázkilenczvenhét százezredrész gramm. 1 bécsi mázsa annyi mint 56'006. ötvenhat egész hat. ezredrész kilogramm. 1 vámmázsa annyi mint 50 ötven kilogramm.. e) Erőmérték. 1 lóerő (430 láb-font) annyi mint 75 hetvenöt kilogramm­ méter. 10. §. A közforgalomban csak a következő határozatok szerint hitelesített és bélyegzett mértékek és mérőkészülékek használhatók. 11. §. Hitelesítés és bélyegzés alá csak olyan mértékek vehetők, melyek a jelen törvény 3., 5. és 7. §§-ban felsorolt mennyiségeknek, azok felének és negyedrészének, illetőleg két­ szeres, ötszörös, tízszeres és húszszorosának felelnek meg. A mértékek hitelesítésénél és a közforgalomban azoknak szabályszerű értékétől engedhető eltérések legnagyobb mérvét a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister szabályren­ delettel határozza meg. 12. §. Mely mérőkészülékek esnek hitelesítés és bélyegzés alá, azt a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister szabályrendelettel határozza meg. Tized-mérlegeknél legkisebb sulymértékül egy gramm, szá­ zad-mérlegeknél egy dekagramm használandó. 13. §. Ha a bor, sör és szesz hordóban adatik el, a hordónak hitelesítve (köbözve), s tartalmát az uj mérték szerint kitüntető bélyeggel kell ellátva lennie. Kivételnek csak a kül­ földről érkezett bor, sör és szesz eladásánál akkor van helye, ha a további eladás az eredeti edényekben történik.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(17) 12 14. §. A mértékhitelesitést és köbözést a mérték-hitelesitőhivatalok és közegek teljesitik. Ily mérték-hitelesitő-hivatalokat a törvényhatóságok köte­ lesek felállítani, a minister által ezen törvény alapján kibocsá­ tandó szabályok szerint. A. hitelesítésért. és. köbözésért. járó. dijak maximumát. szabályrendelet utján a minister határozza meg. — E dijak azon törvényhatóság pénztárába folynak be, melynek közegei a hitelesítést, illetőleg köbözést teljesitik. 15. §. Budapesten állami központi mérték-hitelesitő bizott­ ság állittatik fel. Ezen központi bizottság őrködik a jelen törvény életbeléptetésére szükséges műszaki munkálatok, s az uj mértékrendszer helyes. alkalmazása. felett.. E. czélból. az. országos. alapmértékek hiteles másait és a mintamértékeket elkészítteti és hitelesíti, s az utóbbiakkal a törvényhatóságokat, a mértékhitelesitő hivatalokat és közegeket a költségek utólagos meg­ térítése mellett ellátja. A központi mérték-hitelesitő bizottság szervezetét és hatás­ körét ép úgy, mint a mérték-hitelesités körül követendő eljárás részleteit, a miniszter szabályrendelet utján határozza meg. 16. §. A jelen törvényben meghatározott uj mértékrend­ szer 1876. január 1-jén lép érvénybe, s ezen időponttól kezdve a közforgalomban a 18-ik §-ban tett kivétellel kizárólag az ezen törvényben meghatározott mértékek használandók. Az említett időpont előtt kötött szerződésekben előforduló régi mértékek a szerződéseknek a mondott időpont után történő teljesítése alkalmával a 9-ik §-ban foglalt arány szerint átszámitandók. 17. §. A minister által rendeleti utón megszabandó határ­ naptól fogva a feleknek kölcsönös megegyezése mellett az uj mértékek a 16. §-ban meghatározott határidő előtt is alkal­ mazásba vehetők.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(18) 13 18. §. A földterület mennyisége jogügyletekben és minden­ nemű magánjogi okiratban a 16. §-ban meghatározott időn túl is az eddigi mérték szerint fejezendő ki, s a telekkönyvi bejegyzések is az eddigi szabályok szerint eszközlendők; sza­ badságukban állván a feleknek az okiratokban az eddigi mér­ tékhez az uj mértéket is hozzáírni. A földadó-alap tekintetében a törvényhozás további intéz­ kedéséig szintén a jelenlegi területmérték tartatik fenn. A tengeri hajózásnál az egyenlítő egy fokának 60. részét tevő tengeri mértföldnek és az 1871: XVI. törvényczikk által megállapított hajótonnának. használata e törvény által nem. érintetik. 19. §. A jelen törvény határozatainak meg nem felelő mértékek és mérő-készülékek használata a közforgalomban a szabályellenes mérő-eszközök elkobzásán kívül közigazgatási utón behajtandó és 100 forintig terjedhető pénzbírsággal fenyitendő, fennmaradván azonkívül a netáni bűnvádi eljárás alkal­ mazása is. Hasonló birsággal sujtatnak azok is, kik a 13. §-ban említett határozatokat a hordókra nézve meg nem tartották. A kihágás ismétlése súlyosbító körülménynek veendő. A be nem hajtható birság, minden öt forintot egy napba számítva, fogságbüntetéssé változtatandó át. A bírságok azon hatóságok pénztárába folynak, melynek rendőri közegei által kiszabattak. 20. §. Ezen törvény végrehajtásával a földmivclés-, ipar­ és kereskedelemügyi minister bizatik meg.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(19) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(20) SZABÁLYRENDELET a m éterm ért é. k. alm azásáról.. A métermérték behozataláról szóló 1874. évi VIII. törvényczikk 16. §. értelmében a közforgalomban 1876. évi január 1-től kezdve, kizárólag a métermérték lévén használandó, az államerdők kezelése körében, a királyi erdőfelügyelőségek részé­ ről, valamint az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-ának rendelete alapján készítendő. erdőgazdasági üzemtervek. kidolgozásánál. előforduló becsléseknél, osztályozásoknál, méréseknél és köbözéseknél a jelen rendelet szabályai követendők. I. Tutajfa. A tutajfák osztályozása a hosszaságra nézve méterenként, a középvastagságra nézve pedig centiméterenként történik. A jelzés hatványmutató alakjában a méternél m., a cen­ timéternél cm. például 5”1', 30CW !\ A tutajfák felső átmérőire nézve a következő határok tartandók be: A. t u t a j f á n. a k. h o sOsOz/inUsOíitlw &ÍL X iV Cl/. fe lső átm érője le g a lá b b. m éter 30 29 28 27 26 25 24 28. 22 21 20. A. Vm sO s 7,n tra. IIU O / j U sá ü CIw CI. 18 18 18 18 16 16 16. 30 30 30 30 26 26 26 26. 22 22 22. m éter. .. felső átm érője leg aláb b. | le g fe lje b b. ce n tim é te r. 20 20 20 20. t u t a j f á rl a k. 19 18 17 16 15 14 13. 12 11 10. leg feljeb b. ce n tim é te r 16 14 14 14 14. 12 12 12 10 8. 22 18 18 18 18 16 16 16 14. 12. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(21) 16 Az ezeknél hosszabb tutajfák felső átmérője mindig úgy határozandó meg, hogy a tutajba való kötés alkalmával az átfúrás vagy bevágás után is megfelelő erős legyen, és a 30 méternyi hosszú szálfákra nézve megállapított felső átmérőnél kisebb ne legyen. Miután a tutajfa eladásánál, a mennyiben az illető kincs­ tári hivatal külön helyi eljárása vagy szerződések más intéz­ kedést nem tartalmaznak, csak a gúzslyukak, illetőleg a heve­ derbevágások között mutatkozó hosszúság vétetik számításba, ennélfogva a tutajfák a vágás alkalmával úgy hosztolandók, hogy ezek a befurás, illetőleg a berovás után az illető osz­ tálynak megfelelő hosszúsággal és felső átmérővel bírjanak. Magától értetik, hogy miután a gúzslyukakon, illetőleg a hevederberovásokon kívül eső, és csak a szállítás. eszkö­. zéül szolgáló szálfavégek az eladásnál számba nem vétetnek, ezek sem a termelési, sem a szállítási bérek megállapításánál számba nem jöhetnek, vagyis a termelési, szállítási stb. bér csak azon fatömeg után térítendő meg, a mely a tettleges eladás tárgyát képezi. A szálfák köbtartalma köbméterekben, és ezeknek az utolsó helyen a számtan szabályai szerint kikerekitett század részei­ ben határozandó meg. A köbméter jelzése hatványmutató alakjában: kbm., pél­ dául 61-45Mm' A köbözés a hivatalos használatra szolgáló jelen köbtáblák szerint eszközlendő. A közép átmérő átlazó segélyével azon ponton mérendő, a hová az illető szálfaosztaly egész méretekben megállapított hosszának fele, a fa vastagabb végén lévő gúzslyuk, illetőleg heveder bevágás felső szélétől mérve esik. A közép átmérő egész centiméterekben fejeztetik ki, a centiméter tört részei mindig számításon kiviil hagyandók.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(22) 17 II. Fűrészrönkök. A. fűrészrönkők,. a mennyiben. külön. rendeletek. vagy. szerződések mást nem állapitnának meg, rendszerint négy, öt és hat méternyi hosszúságban készítendők. A nem tengelyen, hanem csúsztatás és usztatás által szállí­ tandó rönkök,. melyeknek. végei a szállítás. folytán kisebb-. nagyobb sérülésnek vannak kitéve, 30 centiméterrel hosszabbra hagyhatók Ezen 30 centiméternyi hosszúságért sem termelési, lsem szállítási bér nem számítható. A fűrészrönkők vastagsági osztályozása az azok vékonyabb végén mért és a tört részek elhagyásával egész centiméterekben kifejezett átmérők szerint történik. A fűrészrönkők köbözés'e a vékonyabb végén mért átmérő (szerint az e czélra szolgáló hivatalos köbtábla szerint eszközlendő. III. Gömbölyű épület- és szerszámfa. A megelőző I. és II. fejezet alá nem tartozó gömbö­ lyű épület- és szerszám fáknak különleges méretei a fennálló vagy jövőben kötendő szerződések, továbbá a különféle meg­ rendelések,. nemkülönben. az. időnként. kiadandó. árszabályok. által lévén szabályozva, itt általában megállapittatik: hogy a hol az álló fának mellmagasságban mért alsó átmérőjéről van szó, ez mindig a fának a föld színétől (lejtős helyen a magasabb oldalon) másfél (11/ 2) méternyi magasság­ ban fekvő pontján mérendő; hogy a hosszúság méterekben, és a páros számú deciméte­ rek határáig veendő, a legközelebbi páros számú decimétert meg nem ütő végrész pedig számításon kívül hagyandó; hogy a köbözés azon egész centiméterekben kifejezett valódi közép átmérő szerint történik, mely az illető fadarab vastagabb végétői mért, és a számba vett hosszúság felével egyenlő tettleges középre esik;. 2 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(23) 18 hogy a köbtartalom kiszámítása a hivatalos használatra szolgáló jelen köbtáblák segélyével eszközlendő és köbméterek­ ben s a köbméter századrészeiben kifejezendő.. IV . Deszkák,. léczek,lépcsők s egyéb apró. A mennyiben szerződések vagy külön megrendelések mást nem kívánnának, a deszkák, léczek, lépcsők és más fűrészáruk ezután is az eddig szokásos oly választékokban állitandók elő, a melyek az illető fogyasztók igényeinek megfelelőleg a rendel­ kezésre álló fából a legkevesebb apadék mellett legjutányosabban metszhetők. A fűrészáruk szélességére és vastagságára nézve régebben hüvelykekben kifejezett méretek helyett, az alább következő centiméterekre átvitt méretek tartandók be, mindazonáltal azon' figyelmeztetéssel, hogy ezen méretek a kiszáradt fűrészárura értetnek; minélfogva azok a metszés alkalmával a fanemnek és a fa szárazsági fokának megfelelőleg bővebbre szabandók. A fűrészáruk vastagsági és szélességi méreteire nézve, használandó:. 33. 57. 33. 77. 33. 77. 33. 33. 33. 35. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. co. 73. 7, hüvelyk helyett = = v* = 1 = 17* = 17, = 174 = 2 = 27, 4 5 6 7 00. A régebbi. 9. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 73. 33. .. —. = —. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. = = = =. 1-5 centiméter. 2 33. 2.5 3-5 4 4-5 5 7 8 10 13 16 18 21 24. 37. 33. 33. 33. 33. 33. ;? 33. 33. 33. 33. 33. 33. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(24) 19 A régebbi 10 hüvelyk helyett = = íi n 11 11 n 12 = n 11 11 11 = 13 11 n ii 11 14 = 11 n ii 11 = 15 11 n ii 11 = 16 11 11 n ii. 26 centiméter. 29 H 32 11 34 11 36 11 39 11 42 11. A fűrészáruk hosszúságára nézve használandó: A régebbi 10 láb helyett 3 méter, 11. 11. 1 2. 11. 11. 15. 11. 11. 18. „„ „. 11. 4. 11. 11. 5. 11. 11. 6. 11. A köbtartalom köbméterekben és ennek ezredrészeiben a tizedes tört harmadik helyére álló számnak számtani kikerekitése mellett fejezendő kT. Az eladás a helyi szokáshoz és a vevő kívánságához alkalmazva, köbméterek vagy darabok szerint eszközlendő. V.Fűrészelt. vagyfa. A fűrészelt vagy faragott épületfák készletben rendszerint nem lévén tartandók,. hanem csak határozott megrendelésre. készítendők, ezeknek méretei általánosan már azért sem álla­ píthatók meg,. mert azokat esetről-esetre a használati czél. szabja meg. Mindazonáltal czélszerünek mutatkozik oda törekedni, hogy az épületi fákra nézve azon méretek állapíttassanak meg és vétessenek általános használatba, melyek az észszerű szerkezet elméleti és gyakorlati követelményeinek leginkább megfelelnek. Ezen méretek például: a régebbi 4/ 5 hüvelyk helyett 9/12 centiméter, 12/ 12 11 11 11 ii n 5/e 11 11 11 ii ii 15/ 20 7V 11 ii ii 18/ 24 11 11 7s 21/ 28 n 11 7) ii n 7 10. 2. *. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(25) 20 A fűrészelt és faragott épületfák köbegységére és kötö­ zésére nézve azon szabály követendő, mely a fűrészárukra meg lett állapítva. VI.. Zsindelyekés más hasított áru. A zsindelyek egy fél (0.5) méter hosszúságban hat. egés^ tiz (6 — 10) centiméter. szélességben és a hornyolt. oldalor. másfél egész két (1.5 — 2) centiméter vastagságban készítendők. Az apróbb hasított áruk, küllők, keréktalpak és agyak, fejsze- és kapanyelek,. lapátok stb., melyek készletre készít­. tetnek, a régebben szokásos méretekhez^legközelebb álló, de métermértékben kifejezett méretekben állitandók elő. Ezen anyagok darabszám szerint adatván el, azok köb­ tartalmának kiszámítása nem szükséges. V II. Tűzifa és szénfa. Az űrtartalom szerint számba veendő és eladandó tűzi-; és szénfára nézve a következő szabályok tartandók szem előtt 1. A hasábok,. dorongok és. rőzsenyalábok. rendszerint;. egy méter hosszúságban készítendők. A hol a viszonyok ezei mérettől eltérő hasábhosszuságnak alkalmazását mellőzhetlenil) követelik, dig. egész. ott, de csak ideiglenesen, más hosszúságú és min§ deciméterekben. végződő. hasábok. is készithetőK. azonban oda kell törekedni, hogy egységes méterhosszuság* hasábok készíttessenek. 2. A rakatok magassága a vágásokban, meredek heg oldalokon egy méter kevésbbé lejtős vagy lapályos helyek, s az erdei raktárakban két méter, sőt a hol a hely szül úgy kívánná, három és négy méter is lehet. 3. Hogy a rakatok a fának teljes kiszáradása és ülep dése után is a szabályszerű magassággal bírjanak, a nyí fából készült rakatok, ezek szabályos magasságának tíz ( l i százalékát tevő „ aszréteggel“ látandók el; igy például azé?. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(26) méter magasságú rakatok egy, a két méter magasságúak pedig két deciméterrel magasabbra rétegelendők; Magától értetik,. hogy vágási és szállítási béreknél az. aszréteg számításba nem jöhet. A vágásokban vagy erdei rakhelyeken már kiszáradt s az eladási raktárakba szállított tűzifa aszréteg nélkül rakásolandó, s az ennek folytán' esetleg mutatkozó szaporulat sza­ bály szerint, mint rakásolási többlet veendő számba. ■ 4. A rakatok hossza a helyi viszonyok szerint bár milyen, de csak az egész méter többszöröse és egy méternél kisebb nem lehet. 5. A tüzifa-készitésnél minden fanemre nézve rendszerint a következő választékok különböztetendők meg. a) G a l y f a . Minden öt (5) centiméternél vékonyabb darab, Hehát a csúcsok, a gályák és a rőzge a galyfához. tartozik,. mely vagy.kötetlenül szabálytalan rakásokban, vagy kötve sza­ bályos ürméterekbe rakva,. avagy a nyalábok száma szerint. 'adatik el. A nyalábok vastagsága harmincz centiméter. Egy ürméterre tizenöt (15) ilyen nyaláb számítandó. b) V é k o n y. d o r ó n g fa_glatt értendők az öt egész tiz. (5— 10) centiméternyi vastag darabok. c) tizenöt. Vastag. (10 — 15). centiméter. dorongfához. számítandók. vastag és hasitlanul hagyandó. gömbölyű tűzifa darabok. d). A h a s á b f a a tizenöt centiméternél vastagabb. boknak hasítása által nyeretik. A 1 5 — 20 centiméter vastag darabok csak egyszer, t. i. a közepén át két felé hasittatnak, a 20 centiméternél vasta­ gabb darabok a vastagság szerint négy, hat, nyolcz vagy több hasábra osztatnak. Ezen osztásnál azon szabály tartandó szem előtt, hogy. a hasábnak kérges oldala megközelítőleg tizenöt. (15) centiméter s ennél inkább nagyobb, mint kisebb széles­ séggel bírjon.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(27) 22 e)Az idomtalan és szabályos hasábokra nem hasítható görcsös, valamint a redves és korhatag darabok a jé minőségű fától elkülönítve rakandók. A tűzifa-választékok osztályozására nézve általában felállí­ tott ezen szabályok a helyi viszonyok szerint különféle módo­ sításoknak vannak alávetve. így például, a hol a galyfát és vékony dorongfát egyáltalában értékesíteni nem lehet, ez nem is állittatik e l ő ; — vagy a hol a vékony és vastag dorong­ fának elkülönítése előnynyel nem jár, ez mellőztetik; — sót néha, például. a szénégetés czéljára termelt fa, sem fanemek,. sem választékok szerint nem különittetik el, hanem keverve a mint jön, rakatik fel. Munka- és költségkímélés tekintetéből a termelt tűzifa, fanem és választék szerint gyakran nem a vágásban, hanem, csak az illető rakhelyeken különittetik el. Az általános szabálytól való eltérések csak külön enge­ dély alapján eszközölhetők. 6. sek. vagy. A tűzifa felrakásának módjára nézve, a hol szerző külön. rendeletek. mást. pem állapítanak meg,. következők tartandók szem előtt. Azon tűzifa, mely azon helyről a hol felrakva áll, köz­ vetlenül és részletekben eladaíik, úgy volna rakandó, hogj abból a törvényes legkisebb köbmértéket, tehát egy ürköbmétért el lehessen adni, minthogy azonban oly eset, hogy a vevő csak egy ürméter tűzifának kiszolgáltatását kívánná, már csali azért is ritkán fog előfordulni, mert annak elfuvarozása arány­ lag sokba kerülne, minthogy továbbá a közönség által eddig, venni szokott legkisebb tűzifa-tömeg mint legkisebb fuvarteher fél ölet tett s ezen tömeg két ürméter tűzifához legközeleb! áll: az egyes méterek szerint való rakásolásnak csak kivételes viszonyok közt lehet helye s ennélfogva a tűzifa rendszerinr úgy rakásolandó, hogy abból két-két métert lehessen kiszol­ gáltatni.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(28) 23 Ezen eljárás természetesen ki nem terjed azon vágásokra és rakhelyekre, a honnan a fa közvetlenül és részletekben el nem adatik és a hol a fa a szenités czéljára termeltetett. A részletes eladásra szánt fának az eladási helyen való rakásolása vagy karók, vagy keresztrakások között történik. A karók között két méter szélességben és két méter ma­ gasságra rakott fa,. egy méter magasságban vagy a karók. összetartására szolgáló. horgos ágak,. vagy pedig ezen kívül. egy keresztbe rakott hasábréteg által választandó két részre, utóbbi esetben a keresztréteg a felső két ürméterhez tartozik. A karókat az alsó két méter vevője kapja. Minthogy. a sima és keresztrakások tömtartalma némi. különbséget mutat,. minden vevő. pedig. egyenlő. mértékben. részesülni kíván: a keresztrakások segélyével történő rakásolás úgy eszközlendő, hogy a két ürméternyi legkisebb köbmérték egységnek fele kereszt és fele sima rakásból álljon; e czélból a raktárakban. bármily,. de páros. számú méter hosszúságú. sorokban rétegelendő méterhasábos tűzifa első és végső osz­ lopának, mint a sor két támaszának keresztrakásból két utolsó előtti egyesitett,. tehát két méter. széles. oszlopának sima. rakásból kell állnia, a többi közbeeső páros számú oszlopok simák, a páratlan számuak pedig keresztrakásból képezendők. Ha e mellett. a sima oszlopok egy méternyi magasságban. keresztbe rakott hasábrétegek által még két részre osztatnak, lehetővé váland két ürköbméter fát úgy kiszolgáltatni, hogy annak fele kereszt, fele pedig sima rakásból álljon, a meny­ nyiben előbb a felső, azután az alsó sorból felváltva, két-két ürméter szolgáltaik ki, megjegyzendő, hogy a legutolsó nyolcz ürméter csak négy-négy méterenként adható ki,. még pedig. együtt a felső és együtt az alsó sor. A hol a felek által venni szokott legkisebb tűzifatömeg legnagyobbrészt négy ürköbmétert tesz és két köbméterenként ritkán, egy köbméterenként pedig sohasem. történnek. vételek,. ott. az. előbb. leirt. némi több. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(29) 24 költséget okozó rakásolási. mód annyiban változást. szenved,. a mennyiben a soroknak egy méter magasságban való vízszin­ tes osztása mellőzendő. V III. Faszén. A faszénnek átvétele és átadása, illetőleg eladása a vevő kívánsága szerint, ürmérték vagy súlymérték szerint történhetik. A legkisebb szénürmértékegység egy hectoliter; miután azonban ily kis ürmértélpiek használata a nagyban való átadások­ nál időveszteséget és több költséget okozna, a szénmérésnél hasz­ nálandó ürmérték két hectoliter űrtartalommal határoztik meg. Ezen, derékszögben. összerótt deszkából. készítendő ür-. mértéknek belső hosszúsága nyolcz (8) decimétert, belső szé­ lessége öt (5) decimétert és belső mélysége (5) decimétert tesz. A. sulymérték. szerinti. eladásnál. mértékegységül. ötven. kilogrammnyi súly szolgáland. Az. égetési. és fuvarozási. bérek a szénnek. csak azon. tömege, illetőleg súlya után fizettetik, a mely a raktárakban történő átvételeknél tettleg találtatik. A faszén árának. egyrészt. súlymérték,. másrészt. pedig. ürmérték szerinti eladás czéljából való helyes megállapítása végett továbbra is lehető számos kísérletek teendők annak megállapí­ tására, hogy egy hektoliter ürtartalmu faszén a bogsából való kihúzás után, és azután különböző idő lefolyása után fanemek és választékok szerint átlagosan hány kilogramm sulylyal bir. IX . Erdei mellékhasználat. Az. erdei. mellékhasználathoz tartozó anyagok közül az. épületi és terméskövek, a nyers mészkő,. agyag,. az. alom,. moha sat. köbméterek; — az égett mész, a gubacs, a magvak és gyümölcsök ellenben a helyi viszonyokhoz képest vagy hek­ toliter, vagy kilogramm szerint mérendők. Az égetett mész súly szerinti eladásánál a mértékegység ötven (50) kilogramm.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(30) 25 X. Miután az 1874.. ,T s érm. térszámit. VIII. törvényczik 18. §. értelmében. ugy a telekkönyvekben, mint a földadó kezelésénél, s igy a telekzeti mérnökség munkálatainál a törvényhozás további intéz­ kedéséig a jelenlegi terület mértékegység,. vagyis. az. 1600. négyzetöllel számított katasztrális hold használandó, s miután az erdők felmérésének alapját rendesen a katasztrális felmé­ rések képezik: ennélfogva a törvényhozás további intézkedé­ séig az erdészeti felméréseknél is az eddigi térmértékegység használandó. Az annak idején. elrendelendő. átmenet. előkészítése. és. könnyítése czéljából azonban szükséges, hogy minden térképre a megfelelő lépték, a métermértékben is reá rajzoltassák, azon kimutatásokban pedig, melyekben tértartalmak szerepelnek, a végső főösszeg. más szinü tentával. hektárokra is. átszámítva. feljegyeztessék. X I. Erdőbecslés. Az erdők becslésénél a fatömeg holdanként és egészben az eddigi 100 köbláb tömörfát tartalmazó normál ölek helyett, tömör köbméterekben fejezendő ki. Egy normálöl egyenlő. 3-16,. három. egész és tizenhat. századrész tömör köbméterrel. Az. 1880.. évi szeptemberhó. szeres erdőgazdasági 1880.. évi. üzemtervek. augusztus hó 2-án. miuisteri utasítás. 1-je előtt, tehát a rend­ elkészítését. 23,374.. szabályozó. és. szám alatt kiadott. megjelenése előtt készített becslési munká­. latokban a holdanként normál ölekben kimutatott fatömegek­ nek holdanként köbméterekre. való. részletes,. tehát. szerinti átszámlálása csak akkor eszközlendő, midőn. tételek az illető. iizemtest becslésének legközelebbi tiz éves revíziója fog megejtetni; addig azonban csak az illető munkálatokhoz tartozó. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(31) 26 kimutatások végösszegei számítandók át, és más szinü tentával jegyzendők be. A termési tábláknak holdanként köbméterekre való rész­ letes. átszámítása azonban. már most eszközlendő, s miután. ezen táblák tudományos értékkel bírnak, de a hektáronkénti számításra. való. átmenetet is előkészitendik és könnyitendik,. a termési táblákban még egy uj rovat nyitandó, melyben a fatömegek köbméterekben. és. hektárakban tüntetendők ki. A. termési táblákban holdanként normál ölekben kifejezett fatöme­ geknek, hektáronként köbméterekre való zőül 5.49 —. átszámításnál ténye­. öt egész negyvenkilencz századrész —. nálandó, e szerint ha a holdanként. normál. hasz­. ölekben kimuta­. tott fatömeg ezen viszonyszámmal szoroztatik,. az eredmény. hektáronként köbméterekben kifejezett fatömeg leend. X II. A. faanyagkészletek. m átsz. A különféle hasáb hosszúságú ürölekben rakott tűzifának ürköbméterekre való átszámítása a dolog természeténél fogva az űrtartalom,. nem pedig. a tömtartalom. szerint történik,. ennél fogva: egy hat láb hosszú hasábokból rakott öl az 1874. VIII. t.-cz. 9. §. c) pontjának. 9-ik. bekezdése szerint annyi,. 6'8210, hat egész és nyolczezerkétszáztiz. mint. tizezredrész ürköb-. méter; és ebből folyólag egy öt láb. hosszú. hasábokból rakott öl. anynyi,. mint. 5*6842, öt egész és hatezer nyolczszáznegyvenkét tizezredrész ürköbméter; egy négy láb hosszú hasábokból rakott 4*5473,. négy. öl annyi, mint. egész és ötezernégyszázhetvenhárom. tizezred­. rész ürköbméter; egy három láb hosszú hasábokból álló úgynevezett bécsi öl annyi,. mint. 3*4105,. három. egész és. négyezcregyszázöt. tizedrész ürköbméter;. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(32) 27 egy harmadfél mint 2’ 8421,. láb hosszú. hasábokból. rakott öl. annyi,. két egész és nyolczezernégyszázhuszonegy tiz-. ezredrész ürköbméter; egy két láb hosszú hasábokból álló öl annyi, mint 2.2737. két egész és kétezerhétszázharminczhét tizezredrész ürköbméter. X III. A rendszeresített fajárandóságok átszámítása. A rendszeresített fajárandóságok átszámításánál a köbmé­ terek. töredékeinek. mellőzése. czéljából. a. következő. kulcs. használandó: 1 három láb bosszú hasábos bécsi öl annyi mint. 4 ürköbméter.. 2. 77. 7. 77. 77. 77. 10. 77. 14. 77. n. y>. 3. n. 77. 4. n. n. 5. 77. n. 6. 75. 77. 7. n. 77. 8 9. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 7. 7?. 7?. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 5). 77. 77. 17. 7?. n. 77. ?7. 7. 77. 77. 20. 77. 77. 7?. 77. 77. 77. ». 77. ». 77. 77. 77. 77. 24. 77. 77. 27. 77. 77. 77. 7). 77. 31. 77. 77. n. 77. 34. 77. 77. ». 5?. 77. 77. 68. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 102. 77. 75. n. 77. 77. 77. 77. 136. 77. 77. 77. 77. 7?. 77. 10. ». 7. 77. 77. 20. n. 77. 77. 30. 77. 77. 40. r>. 77. Ezen. r>. kulcs. szerint. például. 12. bécsi. öl. fajárandóság. átszámítva 34 + 7 = 4 1 ürköbméternek felel meg. Minthogy egy ürköbméternél kisebb mennyiség se ki nem szolgáltaik, se meg nem téríttetik, a fajárandóságnak a nyári és téli hónapokra eső szabályszerű részei is egész köb­ méterekben szabandók ki.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(33) 28. I. Átszámítási táblák. a) B é c s i l á b , m é t e r r e .. L áb. 0. 10. 20. —. 30. 1 b é csi láb — 40. 50. 0.3 160 81 m éter. 60. 70. |. 80. 90. 3.161. 6.322. 1 2 3 4 '5. 0.3 16 0.632 0.9 48 1.264 1.580. 3.477 3.7 93 4.1 0 9 4.4 25 4.741. 6.638 6.9 54 7 .9 70 7.586 7.902. 9.7 99 10.115 10.431 10.747 11.063. 12.959 13.275 13.591 13.908 14.224. 16.120 16.436 16.752 17.068 17.384. 19.281 19.597 19.923 20 .229 2 0 .545. 2 2 .442 2 2 .758 2 3 .074 2 3 .390 23 .706. 25 .603 2 5 .919 26 .235 26.551 26 .867. 28 .763 29 .079 29.396 2 9 .712 3 0 .028. 6 ' 7 8 9. 1.896 2.2 1 3 2.529 2.845. 5.057 5.373 5.689 6.006. 8.2 18 8.534 8.8 5 0 9.1 66. 11.379 11.695 12.011 12.327. 14.540 14.856 15.172 15.488. 1 7 .7 0 Í 1$.017 18.333 18.649. 20.861 21.177 21 .493 •21.810. 2 4 .022 24 .338 24 .654 24 .970. 27 .183 2 7 .499 27 .815 28.131. 30 .3 4 4 30 .660 30.976 31 .292. b) B é c s i l á b. L áb. 1. 9.482 12.643 15.804 18.965 22 .126 25 .285 28.447. é s h ü v e l y k , m é t e r r e . —• 1 h ü velyk = 2. 4. 3. 5. 6. 2.6 340 1 cen tim éter. 8. 7. 10. 9. hüvelyk 0.316. 0.6 32. 0.9 48. 1.264. 1.580. 1.896. 2.2 12. 2.5 29. 2.8 45. 3.161. 5 6. 0.342 0.369 0.395 0.421 0.448 0.474. 0.659 0.685 0.711 0.737 0.7 6 4 0.7 90. 0.975 1.001 1.027 1.054 1.080 1.106. 1.291 1.317 1.343 1.369 1.396 1.422. 1.607 1.633 1.659 1.686 1.712 1.738. 1.923 1.949 1.975 2.0 02 2 .0 2 8 2.0 54. 2.239 2.265 2.291 2.3 18 2.3 4 4 2.371. 2.555 2.581 2.6 08 2.6 3 4 2.6 60 2.687. 2.871 2.897 2.9 24 2.9 50 2.9 76 3.0 03. 3.187 3.2 13 3.2 40 3.2 66 3.2 9 2 3.319. 7 8 9 10 11. 0.501 0.527 0.5 53 0.579 0.6 06. 0.817 0.8 43 0.8 69 0.896 0.9 22. 1.133 1.159 1.185 1.212 1.238. 1.449 1.475 1.501 1.528 1.5 54. 1.765 1.791 1.817 1.844 1.870. 2.081 2.107 2.1 33 2.1 60 2.1 86. 2.397 2.4 23 2.4 5 9 2.4 76 2.5 02. 2.7 13 2.7 39 2.766 2.792 2.8 1 8. 3.0 29 3.0 55 3.0 82 3.1 08 3.135. 3.3 45 3.371 3.3 98 3.4 24 3.4 50. 1 2 3 4. c) B é c s i h ü v e l y k é s v o n a l , m i ll i m é t e r r e . —. Hüvelyk. 0. | 1%. 2. 3. 4. 5. 6. 1 v on a l = 7. 8. 2.1 9 5 0 m illim éter. 9. 10. 11. vonal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11. 26.3. 52.7. 79.0. 105.4. 131.7. 158.0. 184.4 210.7. 237.1. 263.4 289.7. 4.4 6.6 8.8 11.0 13.2. 28.5 30.7 32.9 35.1 37.3 39.5. 54.9 57.1 59.3 61.5 63.6 65.8. 81.2 107.6 88.4 109.8 85.6 111.9 87.8 114.1 90.o 116.3 92.2 118.5. 133.9 136.1 138.3 140.5 142.7 144.9. 160.2 162.4 164.6 166.8 169.0 171.2. 186.6 188.8 191.0 193.2 195.4 197.6. 212.9 215.1 217,3 219.5 221.7 223.9. 239.3 241.5 243.7 245.9 248.0 250.2. 265.6 267.8 270.0 272.2 274.4 276.6. 15.4 17.6 19.7 21.9 24.1. 41.7 “ 6SÄ) “ 94.4 70.2 96.6 43.9 72.4 1 98.8 46.1 48.3 74.6 lO l.o 76.8 103.2 50.5. 120.7 122.9 125.1 127.3 129.5. 147.1 149.3 151.4 153.6 155.8. 173.4 175.6 177.9 180.0 182.2. 199.8 201.9 204.1 206.3 208.5. 226.1 228.3 230.5 232.7 234.9. 252.4 278.8 305.1 254.6 281.0 307.3 256.8 283.1 309.5 259.0 285.3 311.7 261.2 287.5 313.9. ÖJ. 291.9 294.6 296.3 298.5 300.7 302.9. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(34) 20. I. Átszámítási táblák. d) Bécsi térmérték, métertérinértékre, e) Bécsi köbmérték, méterkóbmértékre.. 1 □ öl = 3 .5 9 6 6 5 2 □ inét. 1 □ láb = 0.0 9 9 9 0 7 C inét. 1 □ hüv. = 0 .0 0 0 6 9 3 8 0 m ét. □. Szám. 0. láb,. 0 hü velyk,. m éterre. | |centiméterre. □. öl, méterre. 0. 1 köböl =. 1 2 3 4 5. 3.597 7.1 93 10 .790 14.387 17.983. 0.0 9 9 9 0 .1 998 0.2 997 0 .3 996 0 .4 995. 6.9 3 8 13.876 2 0 .8 1 4 27 .7 5 2 34 .6 9 0. 6. 21 .580 25 .177 2 8 .773 3 2 .370. 0.5 9 9 4 0 .6 9 9 3 0.7 9 9 3 0.8 9 9 2. 4 1 .6 2 8 4 8 .5 6 6 55 .5 0 4 6 2 .443. 7 8 9. f ) B é c si k ö b l á b , k ö b m é t e r r e .. terre. 1 2 O 4 5. 6.821 13.642 2 0 .463 2 7 .2 8 4 34 .1 0 5. 31 .579 63 .1 5 7 94 .7 3 6 12 6.315 157.893. 18.275 36.549 54 .824 73.099 91 .373. 6 7 8 9. 40 .9 2 6 4 7 .747 5 4 .568 6 1 .389. 189.472 221.051 25 2 .6 2 9 28 4.20 8. 109.648 127.923 146.197 164.472. —. 0 .3 158 0.6 316 0 .9 474 1.2631. 1.5789 1.8947 2.2 105 2.5 263 2.8421. 1 2 3 4 5. 0 .0 316 0.0 632 0.0947 0 .1 263 0.1579. 0.3 4 7 4 0.37.89 0 .4 105 0.4421 0.4 737. 0.6 632 0.6947 0 .7 263 0 .7 579 0 .7 895. 0.9 789 1.0 105 1.0421 1.0737 1.1 053. 1.2947 1.3263 1.3579 1.3895 1.4210. 1.6105 1.6421 1.6737 1.7052 1.7 368. 1 .9 2 6 3 1.9 579 1.9895 2 .0 210 2 .0 526. 2.2421 2.2 737 2.3 052 2 .3 368 2.3 684. 2.5 579 2.5 895 2 6210 2.6 526 2.6 842. 2.8737 2.9052 2.9368 2.9684 3.0000. 6. 0.1 895 0.2211 0 .2 526 0 .2 842. 0 .5 053 0 .5 368 0.5 684 0.6 0 0 0. 0.8 2 1 0 0.8 526 0 .8 842 0.9 1 5 8. 1.1368 1.1684 1.2000 1.2 316. 1.4526 1.4842 1.5158 1.5474. 1.7684 1.8000 1.8316 1.8632. 2 .0 842 2.1 158 ' 2.14731 2.1 789. 2 .4 000 2 .4 316 2.4631 2.4 947. 2.7 158 2.7 473 2.7 789 2.8 105. 3.0316 3.0631 3.0947 3.1 263. 7 8. 9. 40. g) B éc si f o n t , k i l o g r a m m r a . —. F on t. í. 0. -I. .1 0. 20. 30. 50. 0.0 3 1 5 7 8 6 7 köbm éter.. 10. #. 30. 1 k öblá b =. 0. K ö b lá b. 20. K öb lá b , li­. o. ~. K ö b h ü v e ly k , köb­ ce n tim é te rre. K ö b ö l, k ö b m é te rre. |Szám. i. 6.8 2 0 9 9 2 köbm éter.. 60. 1 b é csi fo n t = 40. 50. |. j. 70. 80. 90. 0.5 6 0 0 6 k ilogra m m .. 60. 70. 80. 90. #. 5.60. 11.20. 16.80. 22 .40. 28.00. 33.60. 39 .20. 44 .8 0. 50.41. 1 2 3 4 5. 0.56 1.12 1.68 2.2 4 2.80. 6.16 6.72 7.28 7.84 8.40. 11.76 12.32 12.88 13.44 14.00. 17.36 17.92 18.48 19.04 19.60. 22 .96 23 .52 24 .08 24 .64 25 .20. 28 .56 29 .12 29 .68 30 .24 30 .80. 34.16 34.72 35.28 35.84 36.40. 39 .76 4 0 .3 2 4 0 .8 8 41 .4 4 42 .0 0. 45 .3 6 45 .92 46 .48 47 .05 47.61. 50.97 51.53 52.09 52.65 53.21. 6 7. 3.36 3.92 4.4 8 5.0 4. 8.96 9.52 10.08 10.64. 14.56 15.12 15.68 16.24. 20 .16 20 .72 21 .28 21 .84. 25 .76 26 .32 26 .8 8 27 .4 4. 31.36 31 .92 32 .48 33 .04. 36.96 37.52 38.08 38.64. 4 2 .5 6 4 3 .1 2 4 3 .6 8 44 .2 4. 48 .17 48 .73 49 .29 49 .85. 53.76 54.32 54.88 55.45. 8. 9. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(35) 30. I. Átszámítási táblák. h) P o z s o n y i m é r ő , h e k t o l i t e r r e .. M érő. 0. 10. 20. 30. 40. | 50. 60. |. 70. 80. 90. 6.2 53 12.506 18.759 25 .012 31.265 3 7 .518 43.771 50.024 56.277 1 2 3 4 5. 0.6 253 1.2506 1.8759 2.5 012 3.1 265. 6 .8 7 8 7.5 04 8.1 29 8.7 54 9.379. 13.131 13.757 14.382 15.007 15.632. 19.384 20 .009 20 .635 21 .260 2 1 .885. 25.637 2 6 .263 2 6 .888 27 .513 28 .138. 3 1 .890 32 .515 33.141 3 3 .766 3 4 .392. 3 8 .143 3 8 .769 39 .3 9 4 4 0 .0 1 9 4 0 .6 4 4. 4 4 .3 9 6 45.021 4 5 .647 4 6 .2 7 2 46 .8 9 7. 50.649 51.275 51 .900 52 .525 53 .150. 6 7 8 9. 3.7 518 4.3771 5.0 024 5.6277. 10.005 10.630 11 .255 11.881. 16.258 16.883 17.508 18 .134. 22.511 2 3 .136 23.761 24 .387. 28 .7 6 4 2 9 .389 30 .0 1 4 3 0 .640. 35.017 35 .6 4 2 3 6 .267 36 .8 9 3. 4 1 .2 7 0 4 1 .8 9 5 42 .4 1 0 4 3 .0 4 6. 4 7 .5 1 3 4 8 .1 3 8 4 8 .7 6 3 4 9 .3 9 9. 53 .776 60.029! 54.401! 60.654 55.026 61.279 5 5 .652 61.905 1. 56.902 57.527 158.153 58.778 59.403. i) B é c s i m é r ő , h e k t o l i t e r r e .. M érő. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. .. .. 1 2 3 4 5. 0.615 1.230 1.845 2.460 3.0 74. 25.211 25 .826 26 .441 27 .056 27 .6 7 0. 3 1 .360 3 1 .9 7 5 3 2 .5 9 0 3 3 .2 0 5 3 3 .819. 37 .509 38 .1 2 4 3 8 .739 3 9 .3 5 4 3 9 .968. 4 3 .6 5 8 4 4 .2 7 3 4 4 .8 8 8 45 .5 0 3 46.117. 4 9 .707 50 .422 51 .037 51 .6 5 2 52 .366. 55.966 56.571 57.186 57.801 58.415. 6 7 8 9. 3.6 89 9.838 15.987 22 .136 2 8 .285 4.3 04 10.454 16.602 22.751 2 8 .990 4.9 19 11.068 17.217 2 3 .366 2 9 .515 5.534 11.683 17.832 23.981 3 0 .130. 34 .4 3 4 35 .049 35 .6 6 4 36 .2 7 9. 4 0 .5 8 3 4 1 .1 9 8 4 1 .8 1 3 4 2 .4 2 8. 46 .7 3 2 4 7 .347 4 7 .9 6 2 48 .5 7 7. 52.971 53 .496 54.111 5 4 .726. 59.030 59.645 0 0 .2 6 0 60.875. 6.149 12.298 18.447 2 4 .596 3 0 .745 36.894 4 3 .0 4 3 49 .1 9 2 55.341 6 .7 6 4 7.379 7.994 8.609 9.223. 12.813 13.428 14.143 14 .758 15.372. 19.062 19.677 20 .392 20.907 21.521. h) M a g y a r (6 4 itczés) a k ó , h e k t o l i t e r r e .. Akó. 0. .. .. 2 3 4 5. 0.5 43 1.086 1.629 2.172 2.715. 1. 6 7. 8 9. 10. 20. 30. 40. 50. |. 60. 70. 80. 90. 5.4 30 10.860 16.290 21 .7 2 0 2 7 .150 32 .5 8 0 38 .0 1 0 4 3 .4 4 0 48.870 5.9 73 6.516 7.059 7.602 8.1 45. 1 1 .403 11.946 12.489 13.032 13 .575. 16.833 17.376 17.919 18.462 19.005. 22 .263 2 2 .806 23.349 2 3 .892 24 .435. 2 7 .693 28 .236 28 .7 7 9 2 9 .322 2 9 .865. 33 .1 2 3 3 3 .666 34 .209 3 4 .752 35 .2 9 5. 38 .5 5 3 39 .096 3 9 .639 4 0 .1 8 2 40 .7 2 5. 43 .9 8 3 44 .5 2 6 4 5 .069 45 .6 1 2 46 .1 5 5. 49.413 49.956 50.499 51.042 51.585. 3.2 58 8.6 88 3.801 9.231 4.3 4 4 9.774 4.8 87 10.317. 1 4 .148 14.661 15 .204 15 .747. 19.548 20.091 2 0 .6 3 4 21 .177. 24 .978 25.521 2 6 .0 6 4 26.607. 30 .4 0 8 30.951 31 .4 9 4 32 .037. 3 5 .8 3 8 36 .381 3 6 .9 2 4 3 7 .467. 4 1 .2 6 8 41 .811 4 2 .3 5 4 42 .8 9 7. 4 6 .6 9 8 47.241 47 .7 8 4 4 8 .327. 52.128 52.671 53.214 53.757. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(36) 31. I. Átszámítási táblák. l) B é c s i a k ó. Afcó. 0. #. 10. 20. 30. h e k to lite r r e .. 40. 50. 60. 70. | 80. 90. 5.659 11.318 16.977 2 2 .6 8 6 28 .295 33.954 39.613 45.272 50.931. 1 2 3 4 5. 0.5 66 1.132 1.698 2.264 2.829. 11.884 12.450 13.016 13.582 14.147. 17.543 18.109 18.675 19.241 19.806. 2 3 .2 0 2 2 3 .768 2 4 .334 2 4 .900 25.465. 28.861 29.427 29 .9 9 3 30 .559 3 1 .124. 34 .520 35 .086 3 5 .652 36 .218 3 6 .783. 40 .1 7 9 4 0 .745 41.311 41 .877 42 .4 4 2. 4 5 .838 46 .4 0 4 46 .970 4 7 .536 48.101. 51.497 52.063 52.629 53.195 53.760. 6 7 8 9. 3.3 95 9.0 54 14.713 3.961 9.6 20 15.279 4.5 27 10.186 15.845 5.0 93 10.752 16.411. 2 0 .372 2 0 .938 2 1 .504 22 .0 7 0. 26.031 26.597 2 7 .163 27 .729. 3 1 .690 3 2 .256 32 .822 33 .3 8 8. 3 7 .349 37 .915 38.481 39 .047. 4 3 .008 43.5741 4 4 .140 44 .7 0 6. 48 .667 4 9 .233 49 .799 50 .365. 54.326 54.892 55.458 56.024. 70. 80. 90. 6.2 25 6.791 7.357 7.923 8.4 8 8. m) K a t a s z t r a lis h o ld , h e k tá r r a .. Hold. 0. #. .. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 5.7 55 11.510 17.265 2 3 .020 2 8 .775 3 4 .530 40 .285 46 .0 4 0 51.795. 1 2 3 4 5. 0.575 1.151 1.726 2.3 02 2.877. 12.085 12.661 13.236 13.812 14.387. 17.840 18.416 18.991 19.567 20 .1 4 2. 23 .5 9 5 24.171 2 4 ,746 2 5 .322 25 .897. 29 .350 29 .926 30.501 31 .077 31 .6 5 2. 3 5 .1 0 5 35 .681 36 .2 5 6 36 .8 3 2 37 .407. 4 0 .860 4 1 .436 42.011 42 .587 43 .1 6 2. 4 6 .615 47.191 47 .7 6 6 48 .3 4 2 48 .917. 52.370" 52.946 53.511 54.097 54.672. 6 7 8 9. 3.4 53 9.2 08 14.963 4.0 2 8 9.7 83 15.538 4 .6 0 4 10.359 16.114 5.179 10.934 16.689. 20.718" 21 .293 ! 2 1 .869 2 2 .444. 2 6 .473 2 7 .048 27.624 28 .199. 32 .2 2 8 32 .8 0 3 33.379 33 .951. 3 7 .9 8 3 43 .7 3 8 38.558, 44 .3 1 3 3 9 .1 3 4 4 4 .8 8 9 3 9 .709 4 5 .464 1. 4 9 .493 50 .068 5 0 .644 51.219. 55.248 55.823 56.399 56.974. 80. 90. 6.3 30 6.9 06 7.481 8.057 8.6 32. n) M a g y a r h o l d. Hold. 0. 10. 20. 30. (1 2 0 0 Q 40. öles) h e k t á r r a . 50. |. 60. 70. 17.264 21 .5 8 0 25 .896 30 .212 34.528 3 8 .844. 4.3 1 6 8.6 32 12.948 • i • i ! 0.4 32 " 4.7 48 9.0 64 13.380 2 0.8 63 9.4 95 13.811 5.1 79 O O 1.295 5.611 9.927 14.243 4 6.042 10.358 14.674 1.726 5 2.158 6.4 74 1Ó.790 15.106. 17.696 18.127 18.559 18.990 19.422. 2 2 .012 22 .443 2 2 .875 2 3 .306 23 .7 3 8. 26.328 26.759 27.191 27.612 28.054. 30 .644 31 .075 31.507 31.938 32 .370. 34 .960 35.391 35 .823 3 6 .254 36.686. 39.276 39.707 40.139 40.570 41 .002. 15.538 15.969 16.401 16.832. 19 .854 20 .285 20 .717 21 .148. 24 .170 24.601 2 5 .033 2 5 .4 6 4. 28.486 28.917 29.349 29.780. 32 .802 3 3 .233 3 3 .665 3 4 .096. 3 7 .118 37 .549 37.981 3 8 .412. 4 1 .434 41 .865 42.297 42 .728. 6 7 8 9. 2.5 90 3.021 3.4 5 3 i 3.8 8 4. 6.90C 7.337 7.7 69 8.2 0 0. 11.222 11.653 12.085 12.516. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Míg a határ mentén elhelyezkedő térségek környezeti-táji szempontból a fent leírtak szerint nem elválaszthatók, és a két ország között lényegében nincs

az Írások „megváltoztatása” 2 A muszlim keresztény-ellenesség aktivizálódásának lehetséges kiváltó oka a „az iszlám világ” konfliktusa „a nyugati

Ez azonban még nem minden, mert a bűnbánat ugyan bátorrá523 tehet Isten előtt, de igazán közel hozzá csak az alázatosak, a kicsinyek kerülnek: Ha tízezernyi bűn terhét

Az építőipari fizikai munkát végzők havi átlagbére Komárom megyében 1983-ban 4.907.- Ft volt, ami már csak 120.Ft-tal több mint az országos átlag.. A nem

Mondják, hogy még mieltt ez történt, Károly gróf megkérte volna a Koháry berezegi család legutolsó ni sarjának kezét, a ki azonban már ekkor Koburg berezegnek volt

Ein jeder Oberförster soll nach dem formular vo seiten des praefectorats mit gedrukten polleten ternion versehen werden, in welches die von jeden unterthan oder andern

Európa, a román vagy a keleti kérdés kapcsán, belügyeibe vagy területi viszonyaiba avatkozzék; a liga emberei azonban ügy a béke, mint háború esetén arra spekulálnak,

Az ilyen köteles volt női ruhát magára ölteni, guzsalyt hordani, miáltal az asszonyok gúnyjának és bosszújának lön kitéve.*2 A midőn a szerb czári birodalom elesése

3 ha fölös számú magfa helyett kevesebb, de legkivá­ lóbb növésű — igy pedig könnyebben is ellenőrizhető tölgyet még egy fordán át föntartunk: ez utón különös

a földet jobbra-balra arányosan kihányjuk, s e két egyenes part mellé teszsziik függőle­ gesen a csemetéket, hogy egyenes irányban le­ gyenek, s úgy bánunk el velők, mint

Egy rúdnak különleges feszülése alatt e szerint kilogrammokban kifejezett azon nyújtó vagy torlasztó erőt értjük, mely egy négyzet milliméterre esik; a rugalmassági

Minél nagyobb területen óvja meg az erdő azt a természetszerű külsejét, mely lélekemelő, üdítő hatással van reánk, annál vonzóbb, látogatottabb valamely vidék; mivel

Azon hallgatók, kik valamely tantárgyból szór© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018.. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

Az egyes részletekre nem térhetünk ki, hanem utalnunk kell a közölt táblázatra, amelyikből láthatjuk, hogy a két erdélyi állomás közül a Mezőségben fekvő Szabéd

Ezt a közönség érdeke épen úgy szüksé­ gessé teszi, mint az erdőgazdaság követelményei, s ez az oka annak, hogy még azt az erdőrészt sem véljük kivonandőnak az

De a tényleges kárt a kimutatás számadatai nem mutatják a maguk teljes valódiságában, mert az életben levő csemeték közt, különösen az érintetlen öt ágyban még sok

Daß dieses Verfahren kein günstiges Ergebnis abgeben konnte, war wohl vorauszusehen, doch da ein solches Verfahren manchmal hie und da empfohlen wird ja, sogar noch im Jahre 1914

Az államerdészet tulajdonában levő kincstári épületek és azok tartozékai az erdészeti tisztviselőknek, altiszteknek és erdőszolgáknak kivétel nélkül csak

Az államvizsgához csak azok bocsáthatók, kik előlegesen igazolják: a hogy szaktanulmányaikat hazai vagy valamely külföldi szakintézeten vagy más felsőbb tanintézeten mint

Innen van az, hogy az erdélyi megyék nem tartanak külön közgyléseket, hanem az erdélyi vajda elnöklete alatt az összes megyék együttes közgylésen jönnek össze, amik

S éppen azért, mei-t neki is be kell látnia, hogy itt semmi sem lehet, ha már elmondtam azt, mint lett Bakai tigrisbl macska, a Tisza Lajos épülésére.. szép

A vajdasági önkormányzatok taggá válásához az alábbi feltételeknek kellene teljesülni:  az EGTC-ben legyen legalább két EU-tagállamból származó résztvevő, valamint 

Amikor Seneca odakiáltja az ö «non vitae séd scholae discimus»-át, amely szállóigévé s a gyakorlati életre irányuló oktatás jelszavává lett, nem amiatt panaszkodik, hogy