• Nem Talált Eredményt

A Rend ő rség 1990-ben

In document Óbudai Egyetem (Pldal 26-29)

2. A REND Ő RSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

2.3. A Rend ő rség 1990-ben

A rendszerváltás rendőrségének szervezeti változásaira elsősorban a társadalmi változások voltak hatással. Struktúráját a Magyar Köztársaság Rendőrségének Szolgálati Szabályzata [36]15 (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) határozta meg, mely alapján rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. A rendőrség e kötelezettségei

11 BM Anyagi – Pénzügyi - Technikai Fcsoportfnökség Híradástechnikai Osztály.

12 Néhány megnevezés: ORFK Híradástechnikai Iroda, ORFK GIF Anyagi -Technikai és Informatikai Fosztály, ORFK GF Információtechnológiai és Műszaki Főosztály, stb.

13 Alapveten: főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes és kinevezett polgári alkalmazott.

14 Ezzel szélesebb kedvezmények, valamint magasabb illetmények.

15 1990. IV.27-1993. XII. 30. állapot.

teljesítése érdekében, bűnözés elleni, közrendvédelmi, a közlekedés rendjét biztosító, és igazgatásrendészeti feladatokat lát el.[36;1.]

A Szolgálati Szabályzat alapján a rendőrség Országos Rendőr-főkapitányságra, rendő r-főkapitányságokra, rendőrkapitányságokra és rendőrőrsökre tagozódik. Megkülönböztet még központi szerveket, területi szerveket és helyi szerveket valamint tanintézeteket, karhatalmi alakulatokat és önkéntes rendőri szervezeteket. A központi szervek az ORFK, az ORFK főosztályai, osztályai, alosztályai, melyek önálló hatóságként működő országos hatáskörű szervek. A területi szervek a rendőr-főkapitányságok, a BM Rendőri Ezred, a BM ORFK Légirendészeti Parancsnokság és a BM ORFK Útellenrző Parancsnokság. Helyi szervek a rendőrkapitányságok és a vízirendészeti rendőrkapitányságok. A rendőr-kapitányság szervezetén belül rendőrőrs működhet.

A belügyminiszter a rendőrség állományának képzésére, valamint a közrend biztosítása érdekében történ felhasználására a tanintézeteket és karhatalmi alakulatokat szervezhet. A rendőrség szerveinek, a feladatok ellátásában való segítése céljából, az állampolgárokból önkéntes rendőri csoportok szervezhetők.

A rendőrség szervezete szolgálati ágakra és szakszolgálatokra tagozódik. A szolgálati ágak nem kerülnek taxatíve meghatározásra. A Szolgálati Szabályzat úgy rendelkezik, hogy a szolgálatok a meghatározott főbb feladatcsoportoknak megfelelően szakosodva, végzik a rendőrségi feladatokat. A szakszolgálatok az állománnyal, a rendőri munkával kapcsolatos személyügyi, pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi információ feldolgozó, nyilvántartó és tájékoztató feladatokat látnak el. Részt vesznek az ezekkel összefüggő igazgatásrendészeti tevékenységben, jogszabályokban és rendelkezésekben meghatározott esetben adatigazolást, tájékoztatást végeznek.

A rendőrséget a belügyminiszter irányítja és ellenőrzi. Az országos rendőrfőkapitány irányítja a rendőrség munkáját, kinevezi a rendőr-főkapitányságok vezetőjét. A rendő r-főkapitányságot a rendőrfőkapitány irányítja és kinevezi a rendőrkapitányságok vezetőjét. A rendőrkapitányságok élén a rendőrkapitány áll, kinevezi a rendőrőrs parancsnokát [36;68-84.]

2.3.1. A megyei rend ő rség szervezete

A legjelentősebb változás az volt, hogy a depolitizált rendőrségből eltűntek a politikai jellegű szervezeti elemek, beosztások, illetve az állambiztonsági szolgálat is megszűnt. A megyében érintett bűnügyi szerveknél a Népgazdaság és Társadalmi Tulajdonvédelmi megnevezés egységesen Gazdaságvédelmire változott. A bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának javítása érdekében, bűnmegelőzési szervezeti egységek jöttek létre, döntően a korábbi állambiztonsági szerveknél rendszeresített státuszok egy részének átcsoportosításával. A további állambiztonsági szerveknél rendszeresített státuszok jellemzően a bűnügyi szakterületre kerültek átcsoportosításra, illetve a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz került átadásra. Új szervezeti elemként jelent meg a főkapitány közvetlen alárendeltségébe a Gazdasági Igazgatóság. Heves megye vonatkozásában a gazdasági igazgatói státus a Magyar Szocialista Munkáspárt HMRFK Alapszervezete Politikai Bizottsága Titkári státus terhére került rendszeresítésre. A megyei rendőr-főkapitányságon a Pénzügyi Osztály, az Anyagi

Osztály, a Híradó Alosztály, a Gépjármű Alosztály és az Orvosi Hivatal került az igazgatóság szervezetébe. A felsorolt szervek munkáját az illetékes vezetőkön keresztül irányítja.

Munkaköri leírása [37] alapján a gazdasági igazgató hatáskörébe tartozik még a főkapitányság energiagazdálkodása, környezetvédelme, tűzvédelme, újítási tevékenysége.

(2. számú ábra)

Főkapitányi közvetlen szervek közül, a bekövetkezett jelentős változás miatt részleteiben bemutatom a Központi Közbiztonsági Szervek felépítését.

Központi Közbiztonsági Szervek Törzs

Bűnmegelőzési Alosztály Ügyeletvezetők

Bűnüldözési Osztály

Bűnügyi-technikai Csoport Gazdaságvédelmi Osztály

Gazdasági Rendészeti Csoport

Kereskedelmi Mezgazdasági és Idegenforgalmi Csoport Vizsgálati Osztály

Közrendvédelmi és Közlekedési Osztály Közrendvédelmi Alosztály

Közlekedési Alosztály Igazgatásrendészeti Osztály

Rendőrkapitányságok tekintetében a II. kategóriás kapitányságokon (Eger Rk., Gyöngyös Rk.) a törzs keretén belül új szervezeti elemként bűnmegelőzési csoport jött létre. A korábbi közbiztonsági és közlekedési szervezeti egységek elnevezése minden esetben közrendvédelmi és közlekedési elnevezésre módosultak.

A III. kategóriás kapitányságok (Hatvan Rk., Heves Rk.) korábbi felépítése nem változott.

A IV. kategóriás kapitányság (Füzesabony Rk.) törzsében új elemként megtalálható egy bűnmegelőzési főelőadó, illetve az ügyeletesek is ide kerültek átszervezésre.

2.3.2. Híradástechnikai és informatikai szakterület

A Híradó Alosztály kikerült a főkapitány közvetlen alárendeltségéből, feladatát Gazdasági igazgatóság szervezeti elemeként a gazdasági igazgató közvetlen alárendeltségébe önálló alosztályként végzi. A szervezet homogénnek egyáltalán nem nevezhet, hiszen itt kapott melyet a pénzügyi, az anyagi, a gépjármű szakterület illetve az orvosi hivatal is. A szakterület belső szervezeti struktúrája nem változott. A korábbi állománytáblához képest a Híradó Alosztály segédelőadói státusa előadói státussá került feljebbsorolásra.

A megyei informatikai feladatokat továbbra is a Főkapitányi közvetlen szerveknél a Titkárságon lévő 1 fő informatikai kiemelt főelőadó (rendszerszervező) alezredes, és 1 fő adatrögzítő, kinevezett polgári alkalmazott látja el. Az állomány táblázatban nem szerepel, azonban egy az ORFK személyügyi főosztályvezetőjének a megyei személyzeti osztályvezető által elküldött jelentésből az derül ki, hogy további 6 fő hivatásos állományú (5 fő bűnmegelőzési főelőadó, 1 fő nyomozó) és 2 fő kinevezett polgári alkalmazott (1 fő gyors- és gépíró a bűnügyi osztályról, 1 fő ügyviteli alkalmazott igazgatásrendészeti osztályról) végez „számítógépes adatszolgáltatással, információáramlás-szervezéssel”

kapcsolatos munkát.

In document Óbudai Egyetem (Pldal 26-29)