• Nem Talált Eredményt

A Rend ő rség 1997-ben

In document Óbudai Egyetem (Pldal 35-38)

2. A REND Ő RSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

2.7. A Rend ő rség 1997-ben

2.7. A Rend ő rség 1997-ben

A 12/1991. ORFK utasítás területi szervek szervezetére vonatkozó rendelkezései továbbra is meghatározzák a kötelezően műköttetendő szervezeti elemeket, azonban az 1996-ben hatályba lépett rendőrségi törvény [45] és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott szolgálati szabályzat [46] egyértelműsítette a rendőrség szervezeti felépítését. A törvény18 szerint „…a Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme”.[45;1.§]

A törvény indoklása szerint a törvény „…a rendőrségi struktúrának csak a stabil és állandó elemeit alkotó központi, területi és helyi szerveit határozza meg. A rendőrségi feladatok változásaihoz, a közbiztonság igényeihez való rugalmas alkalmazkodás követelményét szem előtt tartva, nem nevesíti a rendőrség speciális feladatkörű szerveit (rendőri ezred, terrorelhárító különleges szolgálat, repülőtéri biztonsági szolgálat stb.)”. E megfontolás alapján egyben felhatalmazást ad az alapstruktúra rendszerét nem érintő rendőri szervek létrehozására. A Rendőrség központi országos hatáskörű szerve az Országos Rendő r-főkapitányság. Területi szervei az ORFK közvetlen alárendeltségében működő rendő r-főkapitányságok. Helyi szervei a rendőr-főkapitányságok önálló feladatkörrel felruházott szerveként működő rendőrkapitányságok. Ezeken túl rendőr-főkapitányság vezetője saját hatáskörébe a rendőr-főkapitányság és a rendőrkapitányság szervezetében rendőrőrsöt szervezhet és megszüntethet. A rendőrőrs feladat- és hatásköri önállósággal nem rendelkező szervezeti egység. [45;1-3.§]

A szolgálati szabályzat19 szerint „ A rendőrség szervezete szolgálati ágakra, szolgálatokra és szakszolgálatokra tagozódik. A szolgálati ágak, a bűnügyi szolgálati ág, a közrendvédelmi szolgálati ág, a közlekedésrendészeti szolgálati ág és az igazgatásrendészeti szolgálati ág.”

[ ] Szolgálatok a személyi és objektumvédelmi szolgálat, a terrorelhárító szolgálat, a repülőtéri biztonsági szolgálat, a tűzszerész szolgálat, a rendőri csapaterő, az ügyeleti szolgálat és az állami futárszolgálat. A szakszolgálatok, a gazdasági (pénzügyi, anyagi-technikai) szakszolgálat, az információ technikai (tájékoztatási) szakszolgálat, a személyügyi (oktatási, kiképzési, szervezési) szakszolgálat, és a hivatali (jogi, egészségügyi, titkársági, ügykezelési) szakszolgálat.

[46;4.§]

A Kormány a belügyminiszter útján irányítja a Rendőrség működését. A miniszterelnök a belügyminiszter elterjesztése alapján nevezi ki és menti fel az országos rendőrfőkapitányt, aki a rendőr-főkapitányságok vezetői felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, kinevezi és felmenti a helyetteseiket.

18

19 1997. II. 27.-1997. IX. 18. szövegváltozat szerint.

2.7.1. A megyei rend ő rség szervezete

Heves megye tekintetében az elmúlt években nem volt jelentős változás a szervezeti struktúrában, azonban az 1991. évben végrehajtott szervezetkorszerűsítés óta nem volt ilyen nagymértékű átalakítás, mint a vizsgált időszakban (6. számú ábra).

A főkapitányság főbb célkitűzései 1997. évre a megye rendőri szervei munkájában elért eredményének megtartása, a társadalmi elismertség javítása, a külső és belső kommunikációs rendszer továbbfejlesztése. Jelmondata „Változnak az idők és vele együtt változunk mi is…”

Ennek érdekében a vidéki főkapitányságok közül elsőként létrehozzák a Sajtó- és Kommunikációs Osztályt. Kapitányságonként egy-egy státusz lett beintegrálva ebbe az osztályba, a kihelyezett személyek jogállásukat tekintve a megyéhez tartoznak, de feladataikat a helyi szervnél látják el. A bejelentésekre történ gyors reagálás, a beavatkozás hatékonyságának növelése érdekében a megyében új alapokra helyezték az ügyeleti tevékenységet. A tűzoltósággal és a polgári védelemmel együtt üzemel közös Tevékenység Irányító Központot (a továbbiakban: TIK) hoztak létre, mellyel együtt szolgálatirányító parancsnoki rendszer váltotta fel a korábbi kapitánysági ügyeleti rendszert. A Szervezett Bűnözés Elleni Osztály létrehozásával hatékonyabb lett a titkos információgyűjtő tevékenység is. Jelentős átalakításon ment át a HMRFK Hivatala, amely a továbbiakban a szolgálati szabályzat szerinti szakszolgálati feladatrendszer elemeit tartalmazza. Az értekezés szempontjából azonban a legjelentősebb változás a híradástechnikai és az informatikai szakterületek egy szervezetbe a Híradó-és Informatikai osztályba történ integrálása (8. számú melléklet).

A rendőrkapitányságok közül a jelentős átalakítás miatt részleteiben is bemutatom a kiemelt Egri Rendőrkapitányság struktúráját (9. számú melléklet).

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Hivatalán belül létrejött az informatikai csoport, minden kapitányságon megszűnt a kapitányságvezető törzs.

A Bűnügyi Osztály, Nyomozó Alosztályán belül Bűnügyi-technikai és Helyszínelő Csoport jött létre. A Közrendvédelmi Osztály Domoszlói Rendőrőrse megszűnt. Az Igazgatás-rendészeti Osztályon belül új szervezeti elemként létrejött a Közlekedésigazgatási Al-osztály.

A Hatvani Rendőrkapitányságon új szervezeti elemként létrejött Rendőrkapitányság Hivatala. A Hevesi Rendőrkapitányságon, és a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon új szervezeti elemként létrejött a Rendőrkapitánysági Hivatal. Megszűnt a korábban önálló közrendvédelmi és közlekedési szakterület, melyek alapjain megalakult a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály két szervezeti elemre, a Közrendvédelmi Alosztályra és a Közlekedésrendészeti Alosztályra tagolódik. Új alosztály jogállású szervezetként létrejött a Kápolnai Rendőrőrs, megszűnt a Kiskörei és a Káli Rendőrőrs.

2.7.2. Híradó és Informatikai szakterület

Híradó és Informatikai Osztály

Az elmúlt években fokozódó technológiai konvergencia20 hatása szükségessé tette a hagyományos híradó és informatikai struktúrák felcserélését egy, a korszerű, komplex és rugalmas kiszolgálását lehetővé tevő szervezeti egységre [47]. Ennek érdekében a híradástechnikai és az informatikai szakterületek egy szervezetbe a Híradó és Informatikai osztályba integrálódott. Az éles szakterületi szétválasztást nélkülöző osztály ki tudja elégíteni azokat az igényeket, amelyeket az alaptevékenység hatékony ellátása érdekében a területi és a helyi rendőrszakmai szakterület támaszt. A szervezeti felépítés rugalmassága lehetővé teszi a technológiai konvergencia beteljesedése mellett az alaptevékenységet támogató híradó és informatikai rendszerek üzemeltetését, a felhasználók támogatását, kiszolgálását. Az osztály a Gazdasági Igazgatóság szervezeti elemeként a gazdasági igazgató közvetlen alárendeltségében látja el feladatát 20 fővel. Ez a létszám 1 fővel több, mint a két szakterületen korábban szakfeladatot ellátók száma. Megerősítésre kerültek a kapitánysági információs egységek is, melyek a kapitányságok hivatalaiba szervezve a Híradó és Informatikai Osztály szakirányítása mellett biztosítják a helyi szervek információtechnikai üzemeltetését. Az egri és a gyöngyösi kapitányságon 4-4, a füzesabonyi kapitányságon 2 fő, a hatvani és a hevesi kapitányságon 1-1 fő főfoglalkozású szakember dolgozik. Ezzel 32 főre növekedett a szakállomány létszáma (10. számú melléklet).

Információs egységek

Az információs egységeknél az Egri és Gyöngyösi Rendőrkapitányságon történt változás, melyek mértéke miatt részleteiben bemutatom a felépítésüket.

Rendőrkapitányság Eger informatikai szakterület teljes integrációjához vezet (vezetett) az alkalmazott technológia szintjén. A konvergencia kialakulását a digitális jelfeldolgozás széleskörű elterjedése tette lehetővé, amely kiváltotta a hírközlésben alkalmazott analóg eljárásokat.

In document Óbudai Egyetem (Pldal 35-38)