A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (a továbbiakban: Hivatal)

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 88-100)

megállapítja, hogy

a/az: ...

kutatószervezet

Székhely: ...

További azonosító adatai:

– Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: ...

– Adószám: ...

– KSH szám: ...

– Alapítás éve: ...

a Hivatal által lefolytatott akkreditációs eljárás szerint megfelel a rendeletben elõírt feltételeknek, ezért [írásban elõter-jesztett kérelmére tekintettel]* részére a

.../200.... számú akkreditációs tanúsítványt

abból a célból állítom ki, hogy a kutatószervezetben megvalósítandó kutatási programok megvalósítása céljából a kuta-tószervezet harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadhasson.

A jelen akkreditációs tanúsítvány ... év ... hónap ... napjáig érvényes.

Budapest, 200.., ..., ...

...

a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke

* A szögletes zárójelben található szövegrészt csak a kérelemre induló eljárás során kiállított akkreditációs tanúsítványnak kell tartalmaznia.

A gazdasági és közlekedési miniszter 58/2007. (VI. 15.) GKM

rendelete

a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet megszüntetésérõl és jogutódlásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontjában foglaltakra – a pénzügymi-niszterrel egyetértésben –, valamint a gazdasági és közle-kedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felügye-lete alá tartozó MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet költségvetési szervet e rendelet hatálybalépésével egyide-jûleg megszüntetem.

(2) A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet jog-utódja – a 2. §-ban meghatározottak kivételével – az Álla-mi Egészségügyi Központ [Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ] (a továbbiakban: ÁEK).

2. §

A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézetnek a mel-lékletben meghatározott járóbeteg szakellátási feladatai-nak az ott megjelölt óraszámban történõ ellátása tekinteté-ben jogutód a Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: VKht.).

3. §

(1) A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet felada-tai és a kezelésében lévõ vagyon és vagyoni értékû jog te-kintetében – a 2. § szerinti feladatok ellátáshoz szükséges vagyon kivételével – jogutód az ÁEK.

(2) A VKht. a 2. § szerinti feladatok ellátásához szüksé-ges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht.

108. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közér-dekbõl történik.

4. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:

a) a MÁV Központi Rendelõintézet megszüntetésérõl és jogutódlásáról szóló 38/1999. (XII. 17.) KHVM ren-delet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet 11. §-a, 1. számú melléklete II. részének a)–c)ése)–f)pontja,

c) a vasutas biztosítottak körérõl és a vasútegészség-ügyi intézetekbe történõ beutalás szakmai rendjérõl szóló 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet mellékleténeka)–b)és d)–e)pontja.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet az 58/2007. (VI. 15.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti óraszám megjelölése, amely tekintetében a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet jogutódja a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.

Szakma csoport

kód

Név Szakma

kód Név szakrendelĘ

szakorvosi

szakrendelĘ nem szakorvosi

gondozó szakorvosi

01 Belgyógyászat és társszakmái 0100 általános belgyógyászat 120 01 Belgyógyászat és társszakmái 0101

angiológia, phlebológia,

lymphológia 135

01 Belgyógyászat és társszakmái 0102 haematológia 2

01 Belgyógyászat és társszakmái 0123 diabetológia - *sze* 80 01 Belgyógyászat és társszakmái 0104 gasztroenterológia 5

02 Sebészet és társszakmái 0200 általános sebészet 135

03 Traumatológia 0300 általános traumatológia 40

04 Szülészet-nĘgyógyászat 0400

általános

szülészet-nĘgyógyászat 150

05

CsecsemĘ- és

gyermekgyógyászat 0500

általános csecsemĘ- és

gyermekgyógyászat 76

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0600

általános fül- orr-

gégegyógyászat 120

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0601 audiológia 30 30

07 Szemészet 0700 általános szemészet 249

08

BĘrgyógyászat és

nemibeteg-ellátás 0800

általános bĘr- és

nemibeteg-ellátás 90

08

BĘrgyógyászat és

nemibeteg-ellátás 0803 nemibeteg-gondozás 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 135

09 Neurológia 0904

EEG és EMG diagnosztika -

*sze* 30

10 Ortopédia 1000 ortopédia 60

11 Urológia 1100 urológia 60

12 Onkológia 1200 klinikai onkológia 7

12 Onkológia 1203 onkológiai gondozás 30

14 Reumatológia 1400 reumatológia és fizioterápia 123

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 86

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 4

40 Kardiológia 4000

általános kardiológia (szakorvosi

szakképesítéssel) 90

40 Kardiológia 4004

echokardiográfiai

diagnosztika 30

40 Kardiológia 4005 EKG és Holterdiagnosztika 30

50 Laboratóriumi diagnosztika 5000

általános laboratóriumi

diagnosztika 67

51

Képalkotó diagnosztika és radiológiai terépia :

röntgendiagnosztika és -terápia 5100

általános

röntgendiagnosztika 60

53

Képalkotó diagnosztika és radiológiai terépia :

ultrahang-diagnosztika és -terápia 5301 ultrahang-diagnosztika 60

56 Speciális diagnosztika 5602 lézerdiagnosztika 20

57 Fizioterápia 5711 gyógytorna 100

71

Pszichológia (pszichológusi, illetve klinikai szakpszichológusi

szakképesítéssel) 7100 általános pszichológia 30

76 Dietetika 7600 dietetika 30

Összesen: 2124 190 60

A gazdasági és közlekedési miniszter 59/2007. (VI. 15.) GKM

rendelete

a Budai MÁV Kórház megszüntetésérõl és jogutódlásáról

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap-ján, figyelemmel az Áht. 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-jában foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e)pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felügye-lete alá tartozó Budai MÁV Kórház költségvetési szervet e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszüntetem.

(2) A Budai MÁV Kórház jogutódja – a 2. §-ban megha-tározottak kivételével – az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiakban: ÁEK).

2. §

A Budai MÁV Kórháznak a mellékletben meghatáro-zott szakmák szerinti feladatainak az ott megjelölt óra-számban történõ ellátása tekintetében jogutód a Vasútegé-szségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiak-ban: VKht.).

3. §

(1) A Budai MÁV Kórház feladatai, és a kezelésében lévõ vagyon és vagyoni értékû jog tekintetében – a 2. § szerinti feladatok ellátáshoz szükséges vagyon kivételé-vel – jogutód az ÁEK.

(2) A VKht. a 2. § szerinti feladatok ellátásához szüksé-ges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht.

108. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közér-dekbõl történik.

4. §

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet

az 59/2007. (VI. 15.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti óraszám megjelölése, amely tekintetében

a Budai MÁV Kórház jogutódja a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.

Szakma csoport kód

Név Szakma

kód Név

Szak-rendelõ

szak-orvosi

Gondozó szakorvosi

09 Neurológia 0900 általános

neurológia 8

19 Tüdõ-gyógyászat

1901 tüdõgondozás

62 19

Tüdõ-gyógyászat

1902

tüdõ-gyógyászat 40

Összesen: 48 62

A gazdasági és közlekedési miniszter 62/2007. (VI. 29.) GKM

rendelete

a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak

kiszervezésérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértés-ben – a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és ha-táskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánake) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézetnek a mellékletbenmeghatározott járóbeteg szakellátási felada-tait az ott megjelölt óraszámban kiszervezem, azoknak a megjelölt óraszámban történõ ellátása tekintetében jog-utód a Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társa-ság (a továbbiakban: VKht.).

(2) A VKht. az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásá-hoz szükséges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht. 108. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közérdekbõl történik.

2. §

(1) A mellékletben meg nem határozott járóbeteg szak-ellátási feladatokat és a fekvõbeteg szak-ellátási feladatokat – figyelemmel az egyes központosított egészségügyi

szol-gáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, va-lamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló kormányren-deletben foglaltakra – az Állami Egészségügyi Központba [Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ]

(a továbbiakban: ÁEK) szervezem ki.

(2) Az ÁEK az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásá-hoz szükséges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht. 108. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közérdekbõl történik.

3. §

A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet megszün-tetésérõl és jogutódlásáról szóló 58/2007. (VI. 15.) GKM rendelet nem lép hatályba.

4. §

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti óraszám megjelölése, amely tekintetében a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet jogutódja

a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.

Szakma csoport kód

Név Szakma

kód Név

Szak-rendelõ

szak-orvosi

Szak-rendelõ

nem szak-orvosi

Gondozó szak-orvosi

01 Belgyógyászat és társszakmái 0100 általános belgyógyászat 120

01 Belgyógyászat és társszakmái 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia 135

01 Belgyógyászat és társszakmái 0102 haematológia 2

01 Belgyógyászat és társszakmái 0123 diabetológia – *sze* 80

01 Belgyógyászat és társszakmái 0104 gasztroenterológia 5

02 Sebészet és társszakmái 0200 általános sebészet 135

03 Traumatológia 0300 általános traumatológia 40

04 Szülészet-nõgyógyászat 0400 általános szülészet-nõgyógyászat 150 05 Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 0500 általános csecsemõ- és

gyermekgyógyászat 76

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0600 általános fül- orr- gégegyógyászat 120

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0601 audiológia 30 30

07 Szemészet 0700 általános szemészet 249

08 Bõrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 0800 általános bõr- és nemibeteg-ellátás 90

08 Bõrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 0803 nemibeteg-gondozás 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 135

09 Neurológia 0904 EEG és EMG diagnosztika – *sze* 30

10 Ortopédia 1000 ortopédia 60

11 Urológia 1100 urológia 60

12 Onkológia 1200 klinikai onkológia 7

12 Onkológia 1203 onkológiai gondozás 30

14 Reumatológia 1400 reumatológia és fizioterápia 123

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 86

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 4

Szakma csoport kód

Név Szakma

kód Név

Szak-rendelõ

szak-orvosi

Szak-rendelõ

nem szak-orvosi

Gondozó szak-orvosi

40 Kardiológia 4000 általános kardiológia (szakorvosi

szakképesítéssel) 90

40 Kardiológia 4004 echokardiográfiai diagnosztika 30

40 Kardiológia 4005 EKG és Holterdiagnosztika 30

50 Laboratóriumi diagnosztika 5000 általános laboratóriumi diagnosztika 67 51 Képalkotó diagnosztika és radiológiai

terápia: röntgendiagnosztika és -terápia

5100 általános röntgendiagnosztika

60 53 Képalkotó diagnosztika és radiológiai

terápia: ultrahang-diagnosztika és -terápia

5301 ultrahang-diagnosztika

60

56 Speciális diagnosztika 5602 lézerdiagnosztika 20

57 Fizioterápia 5711 gyógytorna 100

71 Pszichológia (pszichológusi, illetve klinikai szakpszichológusi

szakképesítéssel)

7100 általános pszichológia

30

76 Dietetika 7600 dietetika 30

Összesen: 2124 190 60

A gazdasági és közlekedési miniszter 63/2007. (VI. 29.) GKM

rendelete

a Budai MÁV Kórház fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezésérõl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértés-ben – a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és ha-táskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e)pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Budai MÁV Kórháznak amellékletben meghatáro-zott szakmák szerinti feladatait az ott megjelölt óraszám-ban kiszervezem, azoknak a megjelölt óraszámóraszám-ban történõ ellátása tekintetében jogutód a Vasútegészségügyi Szolgál-tató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: VKht.).

(2) A VKht. az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásá-hoz szükséges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht. 108. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közérdekbõl történik.

2. §

(1) A mellékletben meg nem határozott járóbeteg szak-ellátási feladatokat és a fekvõbeteg szak-ellátási feladatokat – figyelemmel az egyes központosított egészségügyi szol-gáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, va-lamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló kormány-rendeletben foglaltakra – az Állami Egészségügyi pontba [Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Köz-pont] (a továbbiakban: ÁEK) szervezem ki.

(2) Az ÁEK az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásá-hoz szükséges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht. 108. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közérdekbõl történik.

3. §

A Budai MÁV Kórház megszüntetésérõl és jogutódlá-sáról szóló 59/2007. (VI. 15.) GKM rendelet nem lép ha-tályba.

4. §

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet

a 63/2007. (VI. 29.) GKM rendelethez Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt

heti óraszám megjelölése, amely tekintetében a Budai MÁV Kórház jogutódja a Vasútegészségügyi

Szolgáltató Kht.

Szak-ma csoport

kód

Név

Szak-ma kód Név

Szak-rendelõ

szak-orvosi

Gondozó szak-orvosi

09 Neurológia 0900 általános

neurológia 8

19 Tüdõ-gyógyászat

1901 tüdõgondozás

62 19

Tüdõ-gyógyászat

1902

tüdõ-gyógyászat 40

Összesen: 48 62

A gazdasági és közlekedési miniszter, az egészségügyi miniszter,

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 67/2007. (VII. 10.) GKM–EüM–FVM–SZMM

együttes rendelete

a vendéglátó termékek elõállításának feltételeirõl Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. §-ának (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánakd)pontjában, az egész-ségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában, a földmû-velésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-rérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e)pontjában, a szociális és munkaügyi miniszter feladat-és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánakk)pontjában meghatározott feladatkörben eljár-va a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a vendéglátó üzletet üzemeltetõ, a vendéglátás keretében történõ élelmiszer-elõállító és -for-galmazó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. §c)pont] (a továbbiakban: vendéglátó) terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység folytatására szolgáló üzletre, illetve annak létesítésére, bõvítésére vonatkozó közegészségügyi, élelmiszer-higié-niai és kereskedelmi feltételeket külön jogszabályok tar-talmazzák.

(3) E rendelet tekintetében az élelmiszerjog általános el-veirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszer-bizton-sági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az élelmi-szer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az Étv. és a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

2. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiak-ban: miniszter) és az egészségügyi miniszter a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal bevonásával a Helyes Higié-niai Gyakorlatra (Good Hygiene Practice) (a továbbiak-ban: GHP) vonatkozó útmutatókat értékeli abból a szem-pontból, hogy tartalma nem ütközik közösségi jogi aktus-ba, illetve jogszabályba.

(2) A miniszter továbbítja az Európai Bizottságnak a GHP-ra vonatkozó, az (1) bekezdés szerint megfelelõ útmutatókat.

(3) A miniszter a Gazdasági és Közlekedési Minisz-térium hivatalos lapjában tájékoztatást ad az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kihirdetett GHP útmu-tatók elérhetõségérõl.

3. §

(1) Az üzletben a „Veszélyelemzés Kritikus Szabályo-zási Pontok (HACCP)” rendszer (a továbbiakban: HACCP rendszer) dokumentációja meglétének ellenõrzésére a fogyasztóvédelmi hatóság, az alkalmazásának ellenõrzé-sére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézete (a továbbiakban:

ÁNTSZ), az állat-egészségügyi-járványvédelmi elõírások betartásának ellenõrzésére – állatjárvány fennállása vagy annak gyanúja esetén az ÁNTSZ egyidejû értesítésével – a területileg illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogosult.

(2) A vendéglátó a HACCP rendszer elkészítéséhez olyan szaktanácsadó közremûködését veheti igénybe, aki felsõfokú szakirányú végzettséggel vagy felsõfokú köz-egészségügyi, higiénés végzettséggel rendelkezik, és aki a HACCP rendszerre vonatkozó, legalább tanfolyami vég-zettséget igazol.

4. §

(1) A vendéglátónak gyártmánylapot nem kell vezetnie.

A vendéglátó a vendéglátó termékek összetételére, csoma-golására vonatkozó adatokról az elõállítás helyén a minõ-ség-ellenõrzés céljára is alkalmas módon, termékenként

anyaghányad-nyilvántartást köteles vezetni. Vendéglátó-terméket kizárólag az anyaghányad-nyilvántartásban fog-laltak alapján lehet elõállítani.

(2) Az anyaghányad-nyilvántartás tartalmazza:

a) a vendéglátó nevét,

b) a vendéglátó termék megnevezését, c) a kalkuláció készítésének idõpontját,

d) az egységnyi termékhez felhasznált élelmiszer- össze-tevõ megnevezését és mennyiségét (az ételek termékösszeté-telét – a szakmai sajátosságok figyelembevételével – 10 adagra, a közétkeztetésben 100 adagra, illetve cukrászati ké-szítményeknél formára, darabra kell nyilvántartani),

e) a termékhez felhasznált élelmiszer adalékanyagok megnevezését és mennyiségét,

f) a csomagolás esetén a csomagolóanyag megneve-zését, az egységnyi termék csomagolásához felhasznált mennyiséget,

g) az elõrecsomagolt termékeknél a fogyaszthatóság vagy a minõségmegõrzés idõtartamát, és szükség szerint a tárolási hõmérsékletet,

h) a tömegre értékesített vendéglátó-termékeknél a fel-használt élelmiszer-összetevõk bruttó tömegét, a készter-mék nettó tömegét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekö-vetkezõ bármely változást az anyaghányad-nyilvántartás-ban a változást követõen haladéktalanul át kell vezetni.

Amennyiben a termék elõállítását megszüntetik, az arról vezetett anyaghányad-nyilvántartást a megszüntetéstõl számított egy évig meg kell õrizni.

5. §

(1) Vendéglátó-termék közvetlen hûtésére csak ivóvíz minõségû vízbõl elõállított jég használható fel. Az italok felszolgálásakor a jeget kézzel érinteni nem szabad, azt kizárólag az erre a célra rendszeresített tárolóedényben szabad a vendégnek átadni.

(2) A gyorsan romló cukrászati és hidegkonyhai készítmé-nyek csak a hûtõlánc megtartásával szállíthatók, ennek hiá-nyában csak az elõállítás helyéhez közvetlenül csatlakozó, il-letve ugyanazon épületben lévõ üzletben, és csak hûtõtérben tárolhatók, továbbá csak onnan hozhatók forgalomba.

6. §

(1) A vendéglátó melegkonyhás üzletében, a grillkony-hában vagy a vendéglátó-termék elõállítási helyén, a hús-elõkészítõben hurkát és kolbászt is elõállíthat, és azt ven-déglátó-termékként értékesítheti.

(2) A lefagyasztott termék csomagolásán fel kell tün-tetni az élelmiszer megnevezését, a lefagyasztás idõpontját és az eltarthatóság végsõ idõpontját. A felengedett élelmi-szert újra lefagyasztani és tovább tárolni tilos. Darálthús és húskészítmény lefagyasztása tilos.

(3) A vendéglátó saját termékei elõállításához szükséges mennyiségben zöldséget, gyümölcsöt tartósíthat a külön jog-szabályokban meghatározott elõírások betartásával.

7. §

(1) A vendéglátó kötelessége a közegészségügyi köve-telményeknek való megfelelés és a vendéglátó-termékek minõsége megfelelésének tanúsítása. A vendéglátó-termé-kek csomagolásán a 9. § (1) bekezdésében meghatározott jelölés egyben a megfelelõség tanúsítását is jelenti.

(2) A vendéglátónak a cukrászati és hidegkonyhai készítmények minõségmegõrzési idejét a termékhez fel-használt legrövidebb minõségmegõrzési idejû élelmi-szer-összetevõ alapján – az alkalmazott technológiai eljá-rás figyelembevételével – kell megállapítania.

(3) Olyan terméket, amelynek minõségmegõrzési ideje lejárt, forgalomba hozni, élelmiszer-összetevõként fel-használni tilos.

(4) Amennyiben a vendéglátó, vagy felelõs alkalma-zottja arról szerez tudomást, hogy az általa elõállított vagy forgalmazott termék elfogyasztása következtében megbe-tegedés történt, vagy annak gyanúja merült fel, a termék elõállítását és kiszolgálását azonnal be kell szüntetnie, és a meglévõ készlet megõrzése mellett haladéktalanul érte-sítenie kell az ÁNTSZ-t.

8. §

(1) Vendéglátó-termékek szállításakor, tárolásakor biz-tosítani kell, hogy azokat minõségcsökkenés, sérülés és szennyezõdés ne érje. A szállítás csak a közegészségügyi követelményeket kielégítõ zárt edényzetben, az Étv. 9. és 10. §-ában meghatározott feltételeket kielégítõ csomago-lásban történhet. A kísérõjegyen tanúsítani kell a gyártás és a minõségmegõrzés idejét.

(2) Vendéglátó-termék szállítására csak tiszta, szagtalan, szennyezõdéstõl és fertõzõ anyagoktól mentes, könnyen tisz-títható, fertõtleníthetõ szállítóeszközt, jármûvet, szállítótar-tályt szabad használni, amely alkalmas a vendéglátó-termék minõségének és állagának megóvására.

(3) Vendéglátó-termék végsõ fogyasztó részére történõ kiszállító tevékenység végzéséhez az ÁNTSZ engedélye szükséges.

9. §

(1) A vendéglátásban elõállított és elõrecsomagolt élel-miszer csomagolásán jól láthatóan és közérthetõen fel kell tüntetni a termék

a) megnevezését;

b) mennyiségét (nettó tömeg, db, térfogat);

c) fogyasztói árát az árak feltüntetésére vonatkozó ren-delkezések szerint;

d) minõségmegõrzési idõtartamának lejárati napját a következõk szerint:

da) ,,minõségét megõrzi: .... dátum”, vagy

db) ,,minõségét megõrzi: ... (utalás a dátum feltünte-tési helyére)”;

e) a fokozott közegészségügyi veszélyforrást jelentõ, az összetételük miatt (állati eredetû élelmiszer, gomba stb., illetve ezeket tartalmazó) mikrobiológiai vagy más okból gyorsan romló, ezért a minõségük megõrzéséhez 0–10 °C közötti tárolási hõmérsékletet igénylõ élelmiszerek eseté-ben a „minõségét megõrzi” felirat és dátum helyett a

„fogyasztható” felirat és a hónap, nap megjelölésével a dá-tumot;

f) a tárolási hõmérsékletét, amennyiben az a minõség-megõrzés, fogyaszthatóság szempontjából lényeges.

(2) A helyszíni eladáskor történõ csomagolás kivételé-vel minden csomagoláson fel kell tüntetni a vendéglátó vagy az elõállító nevét és telephelyét is.

10. §

(1) A vendéglátás keretében történõ csoportos étkezte-tésre vonatkozó energia-tápanyagbeviteli, illetve

(1) A vendéglátás keretében történõ csoportos étkezte-tésre vonatkozó energia-tápanyagbeviteli, illetve

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 88-100)