„NAFARROAKO ARKUMEA”

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 110-115)

Köz le mé nyek

„NAFARROAKO ARKUMEA”

EK-szám: ES/0212/17.10.2001 OEM ( ) OFJ ( X )

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztatás céljára készült. Részletesebb tájékoztatásért az érdeklõdõk az 1. pontban megjelölt nemzeti hatóságnál vagy az Európai Bizottságnál1 beszerezhetõ teljes termékleírást tanulmá-nyozhatják.

1.A tagállam felelõs szerve:

Név: Subdirección General de Sistemas de Calidad Di-ferenciada-Dirección General de Alimentación/Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Cím: Paseo de la Infanta Isabel, 1 E-28071 Madrid

Tel.: (34) 913 47 53 94 Fax: (34) 913 47 54 10 e-mail: sgcaproa@mapya.es 2.Csoportosulás:

Név: Grupo de trabajo del Cordero de Navarra Cím: Avenida Serapio Huici, 22

Edificio Peritos E-31610 Villava Navarra

Tel.: (34) 948 01 30 40 Fax: (34) 948 01 30 41 e-mail: –

Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

1Európai Bizottság, Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Fõigazgatóság, Mezõgazdasági termékek minõségpolitikája, B-1049 Brüsszel.

A csoportosulásban termelõket és feldolgozókat tömö-rítõ szervezetek egyaránt találhatók: Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, Sindicato Agrario Unión de Agriculto-res y Ganaderos de Navarra, Sindicato Agrario E.H.N.E., Asociación de Criadores de Raza Navarra, Asociación de Criadores de ovino de raza Lacha de Navarra, Matadero La Protectora, Sección de ovino de la Cooperativa del Vacuno de Navarra, Asociación Comercial Ovina de Navarra

3.A termék típusa:

1.1. osztály: friss bárányhús

4.Termékleírás [a 4. cikk (2) bekezdésében elõírt köve-telmények összefoglalása]

4.1. Elnevezés: „Cordero de Navarra” vagy „Nafarroa-ko Arkumea”

4.2. Leírás: A földrajzi jelzés oltalma alá anavarraés a latxa fajtájú fajtatiszta bárányok tartoznak, amelyek friss hús formájában kerülnek forgalomba.

Két kategória különíthetõ el:lechalésternasco.

Lechal: a latxa vagy a navarra fajtához tartozó hím vagy nõstény állatok, amelyeket egészen a levágásig az anyajuh táplál tejjel. Vágott testük tömege (fejjel, melléktermékek-kel és belsõségekmelléktermékek-kel együtt) 5–8 kg a latxa, 6–8 kg a na-varra fajta esetében.

Ternasco: a navarra fajtához tartozó hím vagy nõstény állat, amelyet az anyajuh a születéstõl számítva legalább 45 napig szoptat; a vágott test súlya 9–12 kg között (a fej, a melléktermékek és belsõségek nélkül).

A lechal bárányok közül csak a közösségi osztályozási rendszer szerinti elsõ osztályú, „A” és „B” kategóriába tar-tozó állatok, a ternasco bárányok közül pedig csak az elsõ osztályú, „B” és „C” kategóriába tartozók kerülnek kivá-lasztásra. (2137/92/EGK és 461/93/EGK rendelet)

A vágott testeknek ezen felül a következõ jellemzõkkel kell rendelkezniük:

Lechal bárányok: A faggyúréteg csekély vagy közepes vastagságú (2. vagy 3. osztályú a 2137/92/EGK rendelet, illetve a vágott juhtestek közösségi osztályozási rendsze-rére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 461/93/EGK rendelet szerint). A hús színe gyöngyház-fényû fehértõl halvány rózsaszínig terjedhet. A hús jel-lemzõi: omlós, magas nedvtartalmú, lágy állagú, jellegze-tes ízû.

Ternasco bárányok: A faggyúréteg csekély vagy köze-pes vastagságú (2. vagy 3. osztályú a 2137/92/EGK rende-let, illetve a vágott juhtestek közösségi osztályozási rend-szerére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 461/93/EGK rendelet szerint). A hús színe halvány rózsaszín. A hús jellemzõi: omlós, megfigyelhetõek az izomszöveti zsírosodás elsõ jelei, nedvtartalma magas, ál-laga lágy, íze jellegzetes.

4.3. Földrajzi terület: A bárányok elõállításának területe egész Navarrára kiterjed; a latxa fajta a régió északi

felé-ben fordul elõ, míg a navarra fajta az északnyugati rész ki-vételével a régió teljes területén megtalálható.

4.4. A származás igazolása: A termék származásának igazolására három nyilvántartás szolgál: a bárányokat ne-velõ gazdaságoké, a vágóhidaké és a feldolgozóüzemeké.

A bárányokon az elválasztás elõtt (25–30. nap a lacha, 40–45. nap a navarra fajta esetében) el kell helyezni a szü-letési gazdaság kódját viselõ bilétát, amelynek alapján azonosíthatóak a levágásig. Az egyes gazdaságokból a vá-góhídra érkezõ bárányszállítmányokat állat-egészségügyi igazolás kíséri, amelyen a gazdaság azonosító száma, vala-mint az oltalmat élvezõ bárányok száma, fajtája és kora is szerepel.

A születési anyakönyvet is mellékelni kell, amely tartal-mazza a gazdaság és az állatok adatait. Ezeket az informá-ciókat továbbítani kell a szabályozó tanácshoz.

Amenniyben a bárányokat másik gazdaságban nevelték, mint ahol születtek, ezt a gazdálkodók adásvételi nyilatko-zatával kell bizonyítani, amelyet szintén el kell juttatni a szabályozó tanácshoz.

A vágóhídon ellenõrizni kell, hogy a bárányok a nyil-vántartásban szereplõ gazdaságokból származnak-e. A hús nyomon követhetõségének biztosításához a 4.2. pontban elõírt követelményeknek megfelelõ vágott testeket a sza-bályozó tanács által kibocsátott számozott címkével kell ellátni. Hasonlóképpen, a vágóhíd azon pontján, ahol a tes-teket bontják, az egyes darabokat is számozott címkével kell megjelölni.

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés ellenõre levágás elõtt szemrevételezi az állatokat, ellenõrzi a kísérõ irato-kat, meggyõzõdik arról, hogy az oltalom alá tartozó fajtá-ról van szó, az állatokon van biléta, és a származási gazda-ság szerepel a nyilvántartásban. Az azonosítatlan vagy az oltalmat nem élvezõ fajtájú állatokat el kell különíteni, és nem szabad õket az oltalom hatálya alatt feldolgozni. Az oltalom alá tartozó bárányok egyes szállítmányait a nyo-mon követhetõség biztosítása érdekében egymástól elkü-lönítve kell levágni.

Nyomon követhetõség

Az oltalmat élvezõ szállítmányokat a vágóhíd saját cím-kéjével is megjelölik, amelyrõl leolvasható az állatok tö-mege. Az ellenõrök a földrajzi jelzés leírásának megfele-lõen osztályozzák a bárányokat (tömeg, faggyúréteg, szín alapján), feljegyzik az adatokat, és címkézik a megfelelõ állatokat.

A lechal bárányok darabolása során a nyomon követhe-tõséget négy (lábanként egy-egy) címke biztosítja, hogy a test mindegyik negyede azonosítható legyen a földrajzi jelzés ellenõrzõ száma révén. A ternasco bárányokat a nyaktól a faroktõig futó, élelmiszer-ipari tintával húzott vonal jelöli, ezekre testenként csak egy címkét helyez-nek el.

4.5. Az elõállítás módja: Az oltalom alá tartozó bárá-nyok olyan anyajuhoktól származnak, amelyeket extenzív vagy félextenzív módon tartanak a szaporodási ciklus alatt, így legelõkön és más növényi tápanyagon élnek a földrajzi régió hagyományainak megfelelõen.

A latxa fajtájú juhokat tartó gazdaságok nagy része (86%-a) hagyományos legeltetést folytat, vagyis a völgy és a közeli hegyek között, kis távolságon belül vándorol-tatja a nyájat. A rendszer alapja, hogy nyáron és õsszel a közös hegyi legelõket használják, októberben és novem-berben a síkvidéki legelõket, az év hátralévõ részét pedig az állatok a gazdaságokban töltik, ahol száraztakarmányt (szárított lucernát, szénát vagy bükköny és zab keverékét) és friss takarmányt (gabonákat és hüvelyeseket) kapnak.

A navarra fajtával foglalkozó gazdaságok közül többen a függõleges vándorlást (a hegyvidék és a síkság között) vagy a vízszintes vándorlást gyakorolták – mindkettõ hosszú út megtételét feltételezi, manapság azonban csak kisebb távolságokra viszik a nyájat, vagy helyben marad-nak. Három, a földrajzi régiónak megfelelõ módszer kü-lönböztethetõ meg: 1.) a Pireneusok magashegységi lege-lõinek használata nyáron (a völgyekben), 2.) a vándorló le-geltetés a gabonaföldeken, kihasználva a tarlókat és a kö-zéphegységi legelõket, 3.) az öntözött, mûvelt vegyes le-gelõkön alkalmazott terelõ legeltetés. Az elsõ két mód-szernél a szûkös idõszakokban (általában télen) szénával, szalmával és természetes takarmánnyal (kukoricával, ár-pával) kell kiegészíteni az állatok étrendjét. Az öntözött te-rületeken a lucerna másodhajtásai, a tarlók növényzete és az aratási hulladékok is a juhok diétájának részét képezik.

A lechal bárányokat egészen levágásukig (25–30. nap a latxa, 40–45. nap a navarra fajta esetében) szoptatja az anyajuh, a levágáskor 5–8 kg testsúlyt érnek el.

A ternasco bárányokat legalább 45 napos korukig szop-tatja az anyajuh. A hizlalás szakaszában gabonaszalmát és gabonákból, hüvelyesekbõl, vitaminokból és ásványi anyagokból álló tápszert adnak az állatoknak. A 45 napos korukban el nem választott bárányok a hizlalási szakasznál jelzetteken kívül anyatejet is kapnak. A levágáskor a test súlya 9–12 kg közötti.

A tápanyagkeverék nem tartalmazhat olyan növényi összetevõt, amely nem gabonából vagy hüvelyesbõl ké-szült, és nem tartalmazhat ureát (karbamidot) sem.

Kifejezetten tilos olyan anyagok használata, amelyek befolyásolják az állat természetes növekedési és fejlõdési ütemét.

A bárányokat a vágóhídra szállítják, levágják, feldol-gozzák, és az engedélyezett navarrai vágóhidakon testeket állítanak elõ.

4.6. Kapcsolat: A bárány a navarrai népesség számára kétségkívül fontos: e vidék népi konyhájában fõszerepet játszik. Különbözõ mesterszakácsok és történetírók szám-talanszor dicsérték az idõk folyamán a navarrai bárány ki-válóságait.

Történelmi iratok szerint a középkorban a navarrai la-kosság, a szerzetesek és a királyi udvar tagjai is elõszere-tettel fogyasztották a bárányhúst.

Ez a hagyomány a mai napig él, a navarrai bárányhúsról a gasztronómusok számos idevágó idézete maradt fenn a XX. század elejérõl, derekáról és végérõl egyaránt. Ve-gyük pédául Cristino Álvarez, ismertebb nevén „Caius Apicius” írását: „A navarrai bárányok méltán híresek, kü-lönösen a Pamplonamedenceiek. A bárány a navarrai hús-ételek talán leghagyományosabb alapanyaga, az állat ugyanis mindig kitûnõ minõségû, ami a kulináris siker alapja.”

A „navarra” és a „latxa” fajok vitathatatlanul kapcso-lódnak a földrajzi régióhoz, ugyanis már a történelem elõt-ti idõkben élt Navarrában mind a kettõ, néha ugyanazokon a legelõkön, ugyanazokon a területeken fordultak elõ, másszor a fajták jellegzetességeinek megfelelõ zónákat foglalták el.

A navarrai juhállomány a római kor, a középkor és az újkor során is fennmaradt, és a XX. században a vidéki te-rületeket sújtó viszontagságokat és változásokat is sikere-sen átvészelte.

4.7. Felügyeleti szerv:

Név: Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra (ICAN)

Dirección: Avenida Serapio Huici, 22 Edificio Peritos

4.8. Címkézés: Az oltalom alá tartozó vágott testeken fel kell tüntetni az OFJ címkéjét vagy ellenõrzõ címkéjét, amelyet a szabályozó tanács állít ki. A címkén szerepelnie kell a következõ feliratnak: „Indicación Geográfica Prote-gida Cordero de Navarra o Nafarroako Arkumea”.

Három címke létezik az oltalom alá tartozó három kü-lönbözõ bárányfajtához: 1.) „raza navarra, ternasco”, 2.)

„raza navarra, lechal” és 3.) „raza latxa, lechal”, mindegyi-ken szerepel az ellenõrzõ szám és az OFJ logója. Ezenfelül a háttér színe is jelzi az állat fajtáját, valamint hogy lechal vagy ternasco bárányról van-e szó: a navarra faj ternasco bárányait kék háttér, a navarra faj lechal bárányait sárga háttér, a latxa fajta lechal bárányait piros háttér jelzi.

4.9. Nemzeti elõírások:

– 25/1970. törvény (1970. december 2.) a szõlõrõl, a borról és az alkoholtartalmú italokról,

– 835/1972 rendelet (március 23.) a 25/1970. törvény végrehajtásáról

– 1994. január 25-i rendelet a spanyol jogszabályok és a 2081/92/EGK rendelet közötti megfelelésrõl a mezõgaz-dasági és élelmiszer-ipari termékek oltalom alatt álló ere-detmegjelölései és földrajzi jelzései tekintetében,

– 1643/1999 királyi rendelet (október 22.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések közösségi nyilvántartásába való felvétel iránti ké-relmekre vonatkozó eljárásról.

Pályázati felhívás

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Természeti Erõforrások Fõosztálya

fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1860 Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.) pályázatot hir-det a Természeti Erõforrások Fõosztálya fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére.

A fõosztályvezetõ fõbb feladatai:

– Felelõs a fõosztály ügykörébe tartozó döntések elõké-szítéséért és meghozataláért, az általa adott információk és adatok helyességéért.

– Szakmailag elõkészíti a feladatkörébe tartozó jogsza-bályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek kon-cepcióit.

– Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és utasítások végrehajtásáról.

– Gondoskodik a fõosztály nemzetközi kapcsolatok tar-tásával, a tagállami mûködéssel összefüggõ jogharmoni-zációs feladatainak ellátásáról.

– Meghatározza a fõosztály munkatervét, elkészíti a fõ-osztály ügyrendjét, szervezi és ellenõrzi a feladatok végre-hajtását.

– Gondoskodik mindazon feladat ellátásáról, amelyet a minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata a fõosz-tály feladat-és hatáskörébe utal*.

A fõosztályvezetõ megbízása – köztisztviselõi kineve-zéssel – határozatlan idõre szól. Besorolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított, kiegészített 1992. évi XXIII.

törvény (Ktv.) alapján történik.

A munkakör az 1995. évi CXXV. tv. alapján fontos és bizalmas munkakörnek minõsül. A munkakört betöltõ a Ktv. elõírásai szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-natkozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek megfelelõ szakemberek, akik:

– egyetemi végzettséggel,

– angol nyelv tárgyalási szintû ismeretével,

– legalább öt év államigazgatásban szerzett vezetõi gya-korlattal rendelkeznek.

A kiválasztásnál elõnyt jelent a széleskörû hazai és nem-zetközi szakmai tapasztalat, további idegen nyelv legalább társalgási szintû ismerete, a tudományos és oktatói tapasz-talat.

* A Természeti Erõforrások Fõosztálya feladatait részletesen tartalmazza az FVM Szervezeti és Mûködési Szabályzata, mely megtalálható a miniszté-rium honlapján (www.fvm.hu).

A pályázathoz mellékelni kell:

– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, ed-digi munkahely(ek) és munkakör(ök) feltüntetésével, refe-renciát adó személy(ek) megjelölésével,

– szakmai, vezetõi elképzeléseinek rövid leírását, – iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását igazoló okiratok másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – orvosi igazolást, hogy egészségileg alkalmas a vezetõi munkakör ellátására.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelené-sétõl számított 15 napon belül kell benyújtani a Földmûve-lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályára „Természeti Erõforrások Fõosztály – fõosz-tály-vezetõi pályázat” megjelöléssel (1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 11., levélcím: 1860. Bp. 55. Pf. 1).

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-idõt követõ 30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a jog-szabályban meghatározott módon kezeljük. Az elbírálás eredményérõl írásban tájékoztatást adunk.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

a Humánpolitikai Fõosztály részérõl:

Sályi László tanácsos (telefon: 301-4391).

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

a szaktanácsadás és a gazdálkodás eredményességét segítõ ismeretátadás támogatásának

felfüggesztésérõl

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámoga-tások, az azokhoz kapcsolódó nemzeti költségvetésbõl nyújtott kiegészítõ támogatások, valamint a nemzeti hatás-körben nyújtott agrártámogatások igénybevételének álta-lános feltételeirõl szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 230–244. §-ai, a szaktanácsadás és a gazdál-kodás eredményességét segítõ ismeretátadás támogatására fordítható támogatási elõirányzatra vonatkozó kötelezett-ségvállalást eredményezõ intézkedéseket, a támogatási elõirányzat forráshiánya miatt,az alábbiak szerint fel-függeszti.

1. E közlemény megjelenését követõen a minisztérium-ba, valamint a megyei földmûvelésügyi hivatalokba pályá-zat és támogatási kérelem nem nyújtható be.

2. E közlemény megjelenését megelõzõen benyújtott, de el nem bírált pályázatok értékelése nem folytatható.

3. E közlemény megjelenését megelõzõen benyújtott és elbírált támogatási kérelmek/pályázatok esetében, a támo-gatási szerzõdés (állami megbízás) nem köthetõ meg még abban az esetben sem, ha a támogatási döntésrõl szóló ér-tesítés már megtörtént, kivéve a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 231. § (4) bekezdésénekb)pontja alapján megho-zott döntéseket.

4. A közlemény megjelenése elõtt a minisztériumba, va-lamint a megyei földmûvelésügyi hivatalokba benyújtott és már elbírált szakmai kiadványokra irányuló pályáza-tokra vonatkozóan támogatási kötelezettség e közlemény megjelenését követõen nem vállalható.

5. A közlemény megjelenését követõen további kötele-zettséget sem a minisztérium, sem a megyei földmûvelés-ügyi hivatalok nem vállalhatnak.

A közleményben foglaltak nem érintik e közlemény megjelenése elõtt érvényes szerzõdésben/állami megbí-zásban vállalt támogatási kötelezettségekkel összefüggõ és a támogatás igénybevételére jogosító – a 25/2004.

(III. 3.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti – „Iga-zolás”-oknak a szerzõdésben foglalt feltételek szerint tör-ténõ kiadását.

Budapest, 2006. szeptember 5.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 110-115)