Ha tály ba lé pés

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 91-110)

Köz le mé nyek

IV. Ha tály ba lé pés

Je len köz le mény ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal, hogy egy ide jû leg a 14/2004. (V. 13.) MVH köz le mény ha tá -lyát vesz ti.

A je len köz le mény ben ki hir de tett, a havi je len tés alap já ul szol gá ló for ma nyom tat vá nyo kat a 2006/2007. gaz da sá gi év kez de té tõl kell al kal maz ni.

V. Kap cso ló dó jog sza bá lyok

– a Ta nács 2006. feb ru ár 20-i, 318/2006/EK ren de le te a cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl,

– a Bi zott ság 2006. jú ni us 29-i, 952/2006/EK ren de le te a cu kor bel sõ pi a ca és a kvó ta rend szer irá nyí tá sa te kin te té ben a 318/2006/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról,

– a Bi zott ság 2006. jú ni us 29-i, 967/2006/EK ren de le te a kvó tán fe lü li cu kor ter me lés re vonatkozóan a 318/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról,

– a Bi zott ság 2006. már ci us 27i, 493/2006/EK ren de le te a cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sét érin tõ re form ke -re té ben át me ne ti in téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK -ren de let mó do sí tá sá ról, – a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kapcsolódó el já rás egyes kér dé se i -rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2003. évi LXXI II. tör vény.

A je len té sek tel je sí té sé vel kap cso lat ban tá jé koz ta tás kér he tõ az ugy fel szol ga lat@mvh.gov.hu e-ma il cí men.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 17.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ18. szám

Az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet III-2/032/1/2006. számú

közleménye

a takarmányok analitikai vizsgálatára engedélyezett laboratóriumokról és vizsgálati körükrõl

A jelen közleményben közölt adatok a javító összehasonlító vizsgálatok eredményeinek kiértékelése alapján kiadott határozatokban szereplõ paraméterek.

Az egyes laboratóriumok engedélyezett vizsgálati köre a jelen közleményben és az Országos Mezõgazdasági Minõsí-tõ Intézet III-2/032/2006. számú közleményében közölt paraméterekkel együtt értendõ.

AGLAB Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minõségtervezõ Laboratórium 7100 Szekszárd, Mérei u. 29.

Nyilvántartási szám: R/0014/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-201/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Nyers fehérje MSZ 6830-4:1981

Cink MSZ EN ISO 6869:2001

ÁRPÁD-AGRÁR Rt. Szentes Erõtakarmánygyár 6600 Szentes, Vásárhelyi út 141.

Nyilvántartási szám: R/0004/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-208/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Nyersrost MSZ 6830-7:1981

Nyers zsír MSZ 6830-6:1984

Keményítõ MSZ 6830-18:1988

Savszám, peroxidszám MSZ 6830-11:1999

Bábolna Takarmányipari Kft. Laboratóriuma 2942 Nagyigmánd, Pf. 16

Nyilvántartási szám: R/0010/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-211/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Vitaminok

A MSZ EN ISO 14565:2001

B1 MTK_2004_III 42. számú módszer

B6 MTK_2004_III 46. számú módszer

Nikotinsav MTK_2004_III 50. számú módszer

Folsav MTK_2004_III 52. számú módszer

Mikotoxinok

F2 Saját módszer HPLC-FD

T2 Saját módszer HPLC-UV

Ochratoxin A Saját módszer HPLC-FD

Bács - ÁG. Kft. Mezõgazdasági Vizsgáló és Termékminõsítõ Laboratóriuma 6001 Kecskemét, Parasztfõiskola 18. K-252/10

Nyilvántartási szám: R/0015/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-212/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Szervetlen toxikus elemek

Ólom MSZ 6830-33:1982

Higany MSZ 08-1783-24:1984

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Központi Laboratórium 3534 Miskolc, Stadion u. 39/a

Nyilvántartási szám: R/0002/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-215/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Szervetlen makroelemek

Foszfor MSZ ISO 6491:2001

Szervetlen mikroelemek

Mangán MSZ EN ISO 6869:2001

Szervetlen toxikus elemek

Kadmium MTK 1990. II. 17.5.1.

Arzén Átvett módszer AAS

Vitaminok

A vitamin MSZ EN ISO 14565

Mikotoxinok

Aflatoxin B1 Saját módszer HPLC

Ochratoxin A ELISA (tájékoztató módszerrel)

DON ELISA (tájékoztató módszerrel)

Bunge Zrt. Martfûi Gyára Laboratórium 5435 Martfû, Szolnoki út 201.

Nyilvántartási szám: R/0040/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-216/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Nyersrost MSZ 6830-7:1981

Nyerszsír MSZ 6830-19:1979

CONCORDIA Közraktár Zrt. Gabona Control Központi Laboratórium 1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/B

Nyilvántartási szám: R/0009/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-217/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Mikotoxinok

F2 ELISA (tájékoztató módszerrel)

Aflatoxin B1 ELISA (tájékoztató módszerrel)

Ochratoxin A ELISA (tájékoztató módszerrel)

DON ELISA (tájékoztató módszerrel)

Csong rád Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más Köz pon ti La bo ra tó ri u ma 6722 Sze ged, Bé csi krt. 5.

Nyil ván tar tá si szám: R/0049/2006

En ge dély ha tá ro zat szá ma: III-2-2/20-218/1/06

Vizs gá la ti pa ra mé ter Mé ré si mód szer

Mi ko to xi nok

DON Sa ját mód szer HPLC

Deb re ce ni Me zõ gaz da sá gi Ter mék vizs gá ló és Szak ta nács adó Szol gá lat Kft.

4032 Deb re cen, Bö ször mé nyi u. 210.

Nyil ván tar tá si szám: R/0042/2006

En ge dély ha tá ro zat szá ma: III-2-2/20-221/1/06

Vizs gá la ti pa ra mé ter Mé ré si mód szer

Nyers rost MSZ 6830-7:1981

Össz cu kor MSZ 6830-26:1987

DSM Nut ri ti o nal Pro ducts Hun ga ry Kft. La bo ra tó ri u ma 2367 Új har tyán, Ja pán fa sor 4.

Nyil ván tar tá si szám: R/0001/2006

En ge dély ha tá ro zat szá ma: III-2-2/20-222/1/06

Vizs gá la ti pa ra mé ter Mé ré si mód szer

Szer vet len mak ro ele mek

Kal ci um MSZ EN ISO 6869:2001

Fosz for 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 10. szá mú mel lék let XXI II. mód szer

Ká li um MSZ EN ISO 6869:2001

Mag né zi um MSZ EN ISO 6869:2001

Fej ér Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más Ké mi ai La bo ra tó ri u ma 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 33

Nyil ván tar tá si szám: R/0005/2006

En ge dély ha tá ro zat szá ma: III-2-2/20-223/1/06

Vizs gá la ti pa ra mé ter Mé ré si mód szer

Nyers rost MSZ 6830-7:1981

Emészt he tõ nyers fe hér je MSZ 6830-5:1987

Ke mé nyí tõ MSZ 6830-18:1988

Sav szám, per oxid szám MSZ 6830-11:1999

Szer vet len fél mik ro ele mek

Ko balt Sa ját mód szer AAS gra fit

Sze lén Sa ját mód szer AAS hid rid

Szer vet len to xi kus ele mek

Hi gany Sa ját mód szer AAS hid rid

Vi ta mi nok

A vi ta min MSZ EN ISO 14565:2000

Mi ko to xi nok

DON Sa ját mód szer HPLC

Felsõ-Bácskai Agrolabor, Agrokémiai Szolgáltató Kft.

6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 19.

Nyilvántartási szám: R/0041/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-224/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Nyersrost MSZ 6830-7:1981

Nyersfehérje MSZ 6830-4:1981

Emészthetõ nyersfehérje MSZ 6830-5:1987

ISV Zrt. Premixgyár Minõségbiztosítási Osztály 4461 Nyírtelek-Görögszállás,

Nyilvántartási szám: R/0024/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-227/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Nyerszsír MSZ 6830-6:1984

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar, Kémiai Intézet, Analitikai Laboratórium 7401 Kaposvár, Pf: 16.

Nyilvántartási szám: R/0011/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-228/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Nyersrost MSZ EN ISO 6865:2001

Kalcium MSZ EN ISO 6869:2001

Mezõgazdasági Szakszolgáltató Kft. Agrokémiai Laboratórium 6800 Hódmezõvásárhely, Serház tér u. 2.

Nyilvántartási szám: R/0020/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-229/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Savszám, peroxidszám MSZ 6830-11:1999

„MEZÕLABOR” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8500 Pápa, Jókai Mór u. 32.

Nyilvántartási szám: R/0033/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-230/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Emészthetõ nyersfehérje MSZ 6830-5:1987

A vitamin MSZ 6830-36:1985

SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe Mezõgazdasági Laboratórium 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6.

Nyilvántartási szám: R/0028/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-236/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Nyersrost MSZ EN ISO 6865:2001

Keményítõ MSZ 6830-18:1988

Szer vet len fél mik ro ele mek

Sze lén Sa ját mód szer AAS hid rid

Nik kel Sa ját mód szer AAS ETA

Vi ta mi nok

A vi ta min 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 10. szá mú mel lék let XV. mód szer

Szer vet len to xi kus ele mek

Hi gany Sa ját mód szer AAS hid rid

Mi ko to xi nok

Och ra to xin A VI CAM HPLC

DON VI CAM HPLC

Szer ma ra dék

Ald rin, di eld rin, DDT, ˜-HCH MSZ EN 14181:2000

So mogy Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más Élel mi szer vizs gá ló La bo ra tó ri u ma 7401 Ka pos vár, Pf. 126

Nyil ván tar tá si szám: R/0016/2006

En ge dély ha tá ro zat szá ma: III-2-2/20-237/1/06

Vizs gá la ti pa ra mé ter Mé ré si mód szer

Szer vet len mak ro ele mek

Fosz for 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 10. szá mú mel lék let XXI II. mód szer

Vi ta mi nok

A vi ta min 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 10. szá mú mel lék let XXV. mód szer

E vi ta min 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 10. szá mú mel lék let XXVI. mód szer

Mi ko to xi nok

F2 Sa ját mód szer HPLC

TRO UW NUT RI TI ON KÖR NYE Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. La bo ra tó ri u ma 2851 Kör nye, Tó part u. 1.

Nyil ván tar tá si szám: R/0036/2006

En ge dély ha tá ro zat szá ma: III-2-2/20-243/1/06

Vizs gá la ti pa ra mé ter Mé ré si mód szer

Nyers rost MTK_2004_III 8. szá mú mód szer

Nyers zsír 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 10. szá mú mel lék let XI. mód szer

Vi ta mi nok

E vi ta min 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 10. szá mú mel lék let XXVI. mód szer

Veszp rém Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más Élel mi szer vizs gá ló La bo ra tó ri um 8200 Veszp rém, Dó zsa György u. 33.

Nyil ván tar tá si szám: R/0025/2006

En ge dély ha tá ro zat szá ma: III-2-2/20-244/1/06

Vizs gá la ti pa ra mé ter Mé ré si mód szer

Och ra to xin A ELI SA (tá jé koz ta tó mód szer rel)

DON ELI SA (tá jé koz ta tó mód szer rel)

VITAFORT-LABOR Mezõgazdasági Szolgáltató Kft.

2370 Dabas, Szabadság u. 3.

Nyilvántartási szám: R/0013/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-246/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Emészthetõ nyersfehérje MSZ 6830-5:1987

Összcukor MSZ 6830-26:1987

Szervetlen toxikus elemek

Ólom MSZ 6830-33:1982

Arzén MSZ 6830-35:1984

Dr. E. Weßling Kémiai Laboratórium Kft. Élelmiszervizsgáló Laboratórium 1047 Budapest, Fóti út 56.

Nyilvántartási szám: R/0050/2006

Engedély határozat száma: III-2-2/20-247/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Mikotoxinok

Aflatoxin B1 VICAM, fluorimetria

Az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet III-2/033/1/2006. számú

közleménye

a takarmányok mikrobiológiai vizsgálatára engedélyezett laboratóriumokról és vizsgálati körükrõl

A jelen közleményben közölt adatok a javító összehasonlító vizsgálatok eredményeinek kiértékelése alapján kiadott határozatokban szereplõ paraméterek.

Az egyes laboratóriumok engedélyezett vizsgálati köre a jelen közleményben és az Országos Mezõgazdasági Minõ-sítõ Intézet III-2/033/2006. számú közleményében közölt paraméterekkel együtt értendõ.

ÁNTSZ Laboratórium Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. Pf. 174.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0019/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-301/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Enterobaktériumszám MSZ ISO 7402:1999

Bács ÁG Kft. Mezõgazdasági Vizsgáló és Termékminõsítõ Laboratórium 6001 Kecskemét, Parasztfõiskola 18. K 252/10

Regisztrációs szám: R/MB/ 0017/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-303/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Escherichia coli MSZ ISO 16649-2:2005

Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Központi Laboratóriuma 6000 Kecskemét, Halasi út 34.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0020/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-304/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Mikroorganizmusszám (Aerob mezofil

mikrobaszám) MSZ EN ISO 4833:2003

Bólyi Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság Mezõgazdasági Laboratórium 7700 Mohács, Budapesti országút 21.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0023/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-307/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Mikroorganizmusszám (Aerob mezofil

mikrobaszám) MSZ EN ISO 4833:2003

Escherichia coli MSZ ISO 16649-2:2005

Enterobaktériumszám MSZ ISO 7402:1999

Penészszám MSZ ISO 7954:1999

Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Központi Laboratóriuma 6722 Szeged, Bécsi krt. 5.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0016/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-309/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Enterobaktériumszám MSZ ISO 7402:1999

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Laboratóriuma 9002 Gyõr, Régi-Veszprémi u. 10. Pf. 76

Regisztrációs szám: R/MB/ 0025/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-315/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Escherichia coli MSZ ISO 16649-2:2005

Enterobaktériumszám MSZ ISO 7402:1999

Penészszám MSZ ISO 7954:1999

Hajdú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Laboratóriuma 4002 Debrecen 2., Diószegi u. 30. Pf. 137.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0004/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-316/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Escherichia coli MSZ ISO 16649-2:2005

Országos Állategészségügyi Intézet Kémiai Osztály 1581 Budapest 146, Pf. 2.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0010/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-319/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Mikroorganizmusszám (Aerob mezofil

mikrobaszám) MSZ EN ISO 4833:2003

Pannon Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, Keszthely

Növénytudományi és Biotechnológia Tanszék, Kémiai és Mikrobiológiai Csoport 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0030/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-323/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Szalmonella sp. MSZ EN ISO 6579:2002

Somogy Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Laboratóriuma 7401 Kaposvár, Pf. 126

Regisztrációs szám: R/MB/ 0024/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-320/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Enterobaktériumszám MSZ ISO 7402:1999

TROUW NUTRITION KÖRNYE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma 2851 Környe, Tópart u. 1.

Regisztrációs szám: R/MB/ 0015/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-321/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer Mikroorganizmusszám (Aerob mezofil

mikrobaszám) MSZ EN ISO 4833:2003

Penészszám MSZ ISO 7954:1999

Clostridium perfringens MSZ EN ISO 7937:2005

Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Laboratóriuma 8901 Zalaegerszeg, Pf. 224

Regisztrációs szám: R/MB/ 0009/2006 Engedély határozat száma: III-2-2/20-322/1/06

Vizsgálati paraméter Mérési módszer

Escherichia coli MSZ ISO 16649-2:2005

Közlemény

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um il le té kes sé gi kö ré be tar to zó, is ko la rend sze rû szak kép zé sek szak mai írás be li vizs gái köz pon ti té te le i nek ki adá si rend jé rõl

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um il le té kes sé gi kö ré be tar to zó, 2006. ok tó be ri vizs ga idõ szak ban tar tan dó is ko la rend sze rû szak mai vizs gák köz pon ti írás be li vizs ga idõ pont ja a 4/2006. (II. 24.) OM ren de let ben is köz -zé tet tek sze rint 2006. ok tó ber 04. 14.00 óra.

Az írás be li vizs gák vizs ga cso por ton ként cso ma golt és tit ko sí tott köz pon ti té te le it az is ko lák meg bí zot tai az aláb bi idõ -pon tok ban ve he tik át a Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet erre ki je lölt he lyi sé gé ben.

Ré gió (me gye) meg ne ve zé se Té tel át adás idõ pont ja

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(Veszp rém me gye, Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye)

2006. szep tem ber 19. kedd 9 órá tól 15 órá ig NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye, Za la me gye) DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(So mogy me gye, Ba ra nya me gye, Tol na me gye) DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

(Bács-Kis kun me gye, Csong rád me gye, Bé kés me gye) 2006. szep tem ber 20. szer da 9 órá tól 15 órá ig KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

(Bu da pest, Pest me gye)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

(Nóg rád me gye, He ves me gye, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

2006. szep tem ber 21. csü tör tök 9 órá tól 15 órá ig ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

(JászNagy kunSzol nok me gye, Haj dúBi har me gye, Sza bolcsSzat -már-Be reg me gye)

Az is ko lák írá sos elõ ze tes be je len té se sze rin ti vizs ga lét szám ra cso ma golt és tit ko sí tott té te lek a fen ti ek ben jel zett na -pon és idõ -pont ban az in téz mény igaz ga tó ja ál tal ki töl tött és le bé lyeg zett meg ha tal ma zás el le né ben, a sze mély iga zol vány be mu ta tá sá val ve he tõk át. Az át ve võ az át vé telt alá írá sá val és sze mély iga zol ványszá má nak meg adá sá val, dá tum és idõ -pont be írá sá val iga zol ja, amellyel egy ben vál lal ja a té te lek sér tet len ál la pot ban való le szál lí tá sát a meg bí zó ré szé re.

A meg bí zó tól Pa ta ki Ta más fõ igaz ga tó nak cím zett írá sos (le vél, fax, vagy e-ma il) vissza jel zést ké rünk az át adást kö ve tõ 3 na pon be lül, hogy a meg fe le lõ té te lek sér tet le nül, rend ben meg ér kez tek a fel hasz ná lás he lyé re. Az eset le ges prob lé má -kat a te tel@kszi.hu e-ma il cím re le het elküldeni.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 18.

Be ne dek Fü löp s. k.,

szak ál lam tit kár

Közlemény

az Európai Közösség más tagállama által benyújtott földrajzi árujelzõbejelentéshez kapcsolódó

Összefoglaló lapok megjelentetésérõl I.

Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Nö-vényegészségügyi Fõosztályaa mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára vonat-kozó részletes szabályokról szóló 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (2)bekezdésben meghatározott fel-hatalmazás alapján, azEurópai Közösség más tagállama által benyújtott földrajzi árujelzõbejelentéshez kapcso-lódó PL/0451/21.02.2005 számú Összefoglaló lapot az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az Összefoglaló lapbanfoglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelentésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl(2006. augusztus 2.)számított négy hónapon belülírásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-bizton-sági, Állat- és Növényegészségügyi Fõosztályára (Bp. 55.

Pf. 1, 1860).

Kérelem közzététele

a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

6. cikkének (2) bekezdése alapján (2006/C 180/09)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga.

A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel nap-jától számítva hat hónapon belül kell megérkeznie a Bi-zottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ BEJEGYZÉSI KÉRELEM AZ 510/2006/EK RENDELET

5. cikke és 17. cikkének (2) bekezdése alapján

„OSCYPEK”

EK-szám: PL/0451/21.02.2005 OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztatás céljára ké-szült. Bõvebb információért az érdekeltek a termékleírás teljes változatát tanulmányozhatják, amely az 1. pontban említett nemzeti hatóságnál vagy az Európai Bizottságnál szerezhetõ be1.

1Európai Bizottság, Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Fõigazgatóság, Mezõgazdasági termékek minõségpolitikája, B-1049 Brüsszel.

1.A tagállam felelõs szerve:

Név: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Cím: ul. Wspólna 30

PL-00-930 Warszawa Telefon: (48) 22 623 27 07 Fax: (48) 22 623 25 03

e-mail: Jakub.Jasinski@minrol.gov.pl 2.Csoportosulás:

Név: Regionalny Zwi¹zek Hodowców Owiec i Kóz Cím: ul. Szaflarska 93 d/ 7

PL-34-400 Nowy Targ Telefon: (48) 18 266 46 21 Fax: (48) 18 266 46 21 e-mail: rzhoik@kr.home.pl

Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( ) 3.A termék típusa

1.3. osztály Sajtok 4.Termékleírás

(A 4. cikk (2) bekezdésében elõírt követelmények összefoglalása)

4.1. Megnevezés: „Oscypek”

Az „Oscypek” megnevezés megfelel az 510/2006/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében elõírt követelmé-nyeknek. Az elnevezés eredete egyrészt az elõállítási fo-lyamat egyik lépésére utal, másrészt két tõre, az oszczypy-waæ(az elõállítás 6. lépésében végzett aprítás) vagy az osz-czypek(lándzsahegy – a sajt jellegzetes alakja) szavakra vezethetõ vissza. Az elnevezés szorosan kapcsolódik a 4.3. pontban említett régióhoz. A kapcsolatot irodalmi adatok, természetes tényezõk és a helyi termelõk szaktu-dása igazolják.

4.2. Termékleírás:

A sajt dupla gúla vagy orsó alakú. 17–23 cm hosszú és a legszélesebb pontján 6–10 cm vastag. Súlya 60–80 deka-gramm. Vágott felülete krémszínû, a sajt kérge sötétebb, de fehéres is lehet. A sajt külseje szalmaszínû, világosbar-na, enyhén fényes. AzOscypeksajtot csak a májustól szep-temberig tartó idõszakban lehet készíteni, és csak egész-ben kerül forgalomba.

A sajt kémiai összetétele függ a füstölés hosszától és az évszaktól. Nedvességtartalma legfeljebb 44%, a száraz-anyag-tartalom legalább 56%, a szárazanyag zsírtartalma pedig legalább 38%-ot tesz ki.

4.3. Földrajzi terület:

A terület a következõ településeket foglalja magában a

A terület a következõ településeket foglalja magában a

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 91-110)