A köz le mény ha tá lya

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 70-78)

Köz le mé nyek

II. A köz le mény ha tá lya

Je len köz le mény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Ez zel egy ide jû leg a bo rá sza ti mel lék ter mé kek kö te le zõ le pár lá sá ból, il let ve a krí zis le pár lá sá ból szár ma zó al ko hol ter mé kek in ter ven ci ós tá ro lá sá ról szó ló 39/2005. (IV. 29.) MVH köz le mény mó do sí tá sá ról szó ló 7/2006. (I. 17.) MVH köz -le mény ha tá lyát veszti.

To váb bi in for má ció az ugy fel szol ga lat@mvh.gov.hu ema il cí men, il let ve a 0612194517es te le fon szá mon kér -hetõ.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 8.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

Szer zõ dés szá ma: ……… …… szá mú pél dány

IN TER VEN CI ÓS AL KO HOL TÁ RO LÁ SI SZER ZÕ DÉS

amely lét re jött

egy rész rõl a Mezõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (1095 Bu da pest, So rok sá ri út 22–24.

kép vi se le té ben el jár: Mar git tai Mik lós, el nök), – a to váb bi ak ban: MVH – Kap cso lat tar tó: Dr. Ri e ger Lász ló, igaz ga tó

Te le fon: 219-6260 Te le fax: 219-6259

más rész rõl ………. (………….. kép vi se le té ben el jár ……….) – a to váb bi ak ban Kész le tezõ – Kap cso lat tar tó: ………

Te le fon: ……….

Te le fax: ……….

E-ma il cím: ……….

Cég jegy zék szám: ……….

Adó szám: ……….

Szám la ve zetõ bank: ……… Szám la szám: ……….

– to váb bi ak ban együt te sen: Szer zõdõ Fe lek –

kö zött az alul írott he lyen és na pon az aláb bi fel té te lek kel:

1. A szer zõ dés tár gya

Je len szer zõ dés alap ján a Kész le te zõ vál lal ja ………… hl in ter ven ci ós nyers al ko hol nak a 11. pont ban meg ál la pí tott mér té kû té rí tés el le né ben tör té nõ tá ro lá sát az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tá ro ló he lyen, to váb bá tel je sí ti a szerzõdésben meghatározott kötelezettségeket.

A szer zõ dés tár gyát ké pe zõ tá ro ló he lyek le írá sát a szer zõ dés 1. szá mú mel lék le te tartalmazza.

2. A tá ro lás fel té te lei

a) Az in ter ven ci ós al ko holt tá ro ló hely nek al kal mas nak kell len nie az al ko hol op ti má lis tá ro lá si fel té te le i nek biz to sí tá -sá ra, az in ter ven ci ós al ko hol ál la gá nak meg óvá -sá ra.

b) A tá ro ló tar tá lyo kat az MVH ál tal meg ha tá ro zott mó don kell meg je löl ni, va la mint egy ér tel mû en ol vas ha tó an az aláb bi ak sze rint kell ki táb láz ni:

IN TER VEN CI ÓS AL KO HOL TÁ RO LÓ Mezõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal

c) A Kész le te zõ a je len szer zõ dés tel jes idõ tar ta ma alatt kö te les gon dos kod ni a tá ro ló he lyek, tá ro ló tar tá lyok szer zõ -dés sze rû hasz ná lat ra al kal mas ál la po tá nak fenn tar tá sá ról.

d) A Kész le te zõ kö te les a be és ki tá ro lás hoz, a mé rés hez, az el len õr zés hez szük sé ges mû sza ki be ren de zé se ket és esz kö zö ket ren del te tés sze rû hasz ná lat ra al kal mas ál la pot ban tar ta ni és az e mû ve le tek el vég zé sét, il let ve az el len õr zé sek le foly ta tá sát ve szé lyez te tõ mû sza ki hi bá kat az MVH ré szé re je lez ni, il let ve azo kat ha la dék ta la nul – leg ké sõbb két mun ka -na pon be lül – meg szün tet ni, il let ve in téz ked ni a meg szün te té sük ér de ké ben. A mû sza ki hi bák ból ere dõ en az in ter ven ci ós al ko hol ban ke let ke zett ká ro kért és egyéb kö vet kez mé nye kért a Kész le te zõ fe lel.

e) A Kész le te zõ kö te les a tá ro ló he lyek te her gép jár mû vel tör té nõ meg kö ze lí té sé re al kal mas köz le ke dé si utat bizto -sítani.

f) A Kész le te zõ kö te les a tá ro ló hely zá rá sá ról és õr zé sé rõl mun ka idõn kí vül is gon dos kod ni.

g) Je len szer zõ dés tel je sí té sé re ki zá ró lag az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tá ro ló he lyek és tá ro ló tar tá lyok ve -he tõk igény be. A mel lék let ben fel tün te tett tá ro ló -he lyek és tá ro ló tar tá lyok al kal mas sá gát az MVH elõ ze te sen el is mer te.

h) A Kész le te zõ az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tá ro ló he lye ket és tá ro ló tar tá lyo kat a szer zõ dés alá írá sá val egy ide jû leg kö te les az MVH ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

3. Be tá ro lás

Az in ter ven ci ós al ko hol szál lí tá sá nak üte me zé sé rõl a Kész le te zõ és az al ko hol fel aján ló (Be szál lí tó) egyez tet. A szál lí -tás üte me zé sé rõl ké szí tett ütem ter vet a Kész le te zõ nek meg kell kül de nie az MVH Köz pon ti Hi va ta la ré szé re fa xon és pos tai úton leg ké sõbb az elsõ üte me zett be tá ro lás kez de tét öt mun ka nap pal meg elõ zõ en. Az in ter ven ci ós al ko hol be tá ro -lá sa az MVH en ge dé lyé vel kez dõd het meg. A beszállítási ütemterv az MVH elõzetes engedélyével módosítható.

A be tá ro lás csak az MVH el len õré nek je len lé té ben vé gez he tõ el. A mû ve let rõl be tá ro lá si jegy zõ könyv ké szül. A jegy -zõ könyv ben té te len ként rög zí te ni kell az in ter ven ci ós al ko hol mennyi sé gét és al ko hol tar tal mát, fel tün tet ve, hogy az adott té tel mely tí pu sú ter mék le pár lá sá nak az ered mé nye (tör köly, sep rõ, bor a 1493/1999/EK ren de let 27. cikk (4) be -kez dés sze rint, cuk ro zott asz ta li bor, cuk ro zott mi nõ sé gi bor, nem cuk ro zott asz ta li bor, nem cuk ro zott mi nõ sé gi bor.)

4. Tá ro lás

a) Az in ter ven ci ós al ko holt más al ko ho lok tól el kü lö ní tet ten kell tá rol ni.

b) Az in ter ven ci ós al ko holt bár mi fé le más al ko hol ra ki cse rél ni, he lyet te sí te ni ti los.

5. In ter ven ci ós al ko hol mi nõ sé gé nek meg õr zé se

a) A Kész le te zõ a ki tá ro lás idõ pont já ig – azaz a szál lí tó esz köz re tör té nõ ra ko dás be fe je zé sé ig – vál lal ja a fe le lõs sé get az in ter ven ci ós al ko hol mi nõ sé gé ért és mennyi sé gé ért.

b) Az in ter ven ci ós al ko hol mi nõ sé gé nek, mennyi sé gé nek ve szé lyez te tett sé ge ese tén a Kész le te zõ kö te les ha la dék ta la -nul meg ten ni a szük sé ges in téz ke dé se ket az al ko hol meg óvá sa ér de ké ben. A meg tett in téz ke dé sek rõl az MVH Köz pon ti Hi va ta lát ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell te le fo non, majd ezt két mun ka na pon be lül írás ban, fa xon meg kell erõ sí te nie.

c) A Kész le te zõ min den be tá ro lást meg elõ zõ en kö te les a tá ro ló hely és tá ro ló tar tá lyok ren del te tés sze rû hasz ná lat ra való al kal mas sá gát újra meg vizs gál ni, és amennyi ben bár mi fé le prob lé mát ész lel, azt je lez ni és ki ja ví ta ni.

d) A Kész le te zõ kö te les a tá ro ló hely és tá ro ló tar tá lyok ren del te tés sze rû hasz ná lat ra való al kal mas sá gát a tá ro lás idõ -tar ta ma alatt az in ter ven ci ós al ko hol mi nõ sé gé nek meg õr zé sé re al kal mas ál la pot ban -tar ta ni.

e) A Kész le te zõ kö te le zett sé get vál lal arra, hogy be tart ja a vo nat ko zó kö zös sé gi és nem ze ti jog sza bá lyo kat, ha tó sá gi elõ írá so kat, kü lö nös te kin tet tel azok ra, ame lyek a tá rolt al ko hol mi nõ sé gé nek és mennyi sé gé nek meg õr zé si fel té te le i vel kap cso la to sak.

f) Az Üze mel te tõ fe le lõs sé get vál lal arra, hogy az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tá ro ló he lyek és tá ro ló tar tá -lyok min den te kin tet ben meg fe lel je nek a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény, to váb bá a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 8/2004. (II. 10.) PM ren de let elõ írá -sa i nak.

g) Amennyi ben a Kész le te zõ nem tel je sí ti az a)–f) pon tok ban rög zí tett fel té te le ket, úgy az szer zõ dés sze gés nek minõsül.

6. Tá ro lás el len õr zé se

a) Az in ter ven ci ós tá ro lás ra vo nat ko zó kö te le zett sé gek tel je sí té sét az MVH el len õr zi. A Kész le te zõ kö te les az MVH ál tal vég zett hely szí ni el len õr zé sek ben köz re mû köd ni, azo kat elõ se gí te ni, így kü lö nö sen a kész let nyil ván tar tást be -mutatni.

b) A hely szí ni el len õr zés ered mé nyé rõl jegy zõ könyv ké szül, az ab ban rög zí tett hi á nyos sá go kat és hi bá kat a Készle tezõ a jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kö te les pó tol ni, il let ve ki ja ví ta ni. A jegy zõ könyv ben rög zí tett hi á nyos sá gok pót lá sá nak és hi bák ki ja ví tá sá nak el mu lasz tá sa szer zõ dés sze gés nek mi nõ sül, to váb bá eb ben az eset ben a tá

-ro ló hely in ter ven ci ós al ko hol tá -ro lá sá ra szó ló jó vá ha gyá sát az MVH vissza von ja. Eb ben az eset ben a Kész le te zõ kö te les a jó vá ha gyás vissza vo ná sa kö vet kez té ben fel me rü lõ kárt, to váb bá az MVHnak a kész let át szál lí tá sá ból, an nak más he -lyen tör té nõ to váb bi tá ro lá sá ból adó dó min den ne mû több let költ sé gét meg té rí te ni.

7. Ér té ke sí tés re ke rü lõ in ter ven ci ós al ko hol ki tá ro lá sa

a) Az in ter ven ci ós al ko hol kész let ér té ke sí tést kö ve tõ en tör té nõ ki tá ro lá sá nak tény le ges idõ pont ját – az MVH ál tal meg sza bott idõ sza kon be lül – a Kész le te zõ az ér té ke sí té si pá lyá zat nyer te sé vel (to váb bi ak ban: vevõ) egyez tet ve ál la pít ja meg, ami rõl az MVH Köz pon ti Hi va ta lát kö te les írás ban, leg ké sõbb a ki tá ro lás idõ pont ját két mun ka nap pal meg elõ zõ en, fa xon ér te sí te ni. Amennyi ben a Kész le te zõ a ki tá ro lás idõ pont já ban nem tud meg egyez ni a ve võ vel, ar ról kö te les az MVH Köz pon ti Hi va ta lát ha la dék ta la nul értesíteni.

b) A Kész le te zõ az MVH ál tal ki ál lí tott ki tá ro lá si ér te sí tõ be mu ta tá sa el le né ben kö te les az al ko holt ki tá rol ni a ve võ -nek, il let ve meg ha tal ma zott já nak.

c) Ér té ke sí tés cél já ból al ko hol ki tá ro lá sa csak az MVH el len õré nek je len lé té ben vé gez he tõ el. A mû ve let rõl ki tá ro lá si jegy zõ könyv ké szül. A jegy zõ könyv ben té te len ként rög zí te ni kell az in ter ven ci ós al ko hol mennyi sé gét és al ko hol tar tal -mát. A min ta vé te le zés, a min ták vizs gá la ta, va la mint az ér té ke sí tés re ke rü lõ al ko hol mi nõ sé gé nek vizs gá la ta e szer zõ dés 3. pont já ban elõ ír tak sze rint tör té nik, a meg ál la pí tá so kat jegy zõ könyv ben rög zí tik.

8. Kész let nyil ván tar tás

a) A Kész le te zõ kö te les fo lya ma tos, bi zony la tok kal alá tá masz tott szá mí tó gé pes nyil ván tar tást ve zet ni az in ter ven ci ós kész le tek rõl, azok be- és ki tá ro lá sá ról, va la mint a kész le tek mennyi sé gi vál to zá sa i ról úgy, hogy ab ból a min den ko ri kész let, va la mint a kész let moz gá sok meg ál la pít ha tó ak le gye nek. A nyil ván tar tás do ku men tu ma it a Vám és Pénz ügy õr -ség, az MVH és az Eu ró pai Bi zott ság tiszt vi se lõi, va la mint azok meg bí zot tai ré szé re ké rés re be kell mutatni.

b) Az in ter ven ci ós al ko hol át vé te lé re, tá ro lá sá ra és ki tá ro lá sá ra vo nat ko zó kész let nyil ván tar tá so kat, kész let vál to zá so -kat és mû ve le te ket a szer zõ dés 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott nyom tat vá nyon kell a Kész le te zõ nek ve zet nie.

Kész let vál to zá sok ese tén a napi je len té se ket a kö vet ke zõ mun ka nap 12.00 órá ig (sze mé lye sen vagy fa xon), a havi kész -let je len té se ket a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ti ze dik nap já ig kell (pa pír ala pon, sze mé lye sen vagy fa xon) el kül de ni az MVH Köz pon ti Hi va ta lá nak. Az át adott do ku men tu mok nak leg alább a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz ni uk:

– a tá ro lás he lye,

– az elõ zõ idõ szak ról át ho zott kész let, – a be- és ki tá ro lás tranz ak ci ók sze rint, – az idõ szak vé gén fenn ál ló zá ró kész let.

c) A Kész le te zõ nek a vo nat ko zó do ku men tu mo kat el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban az in ter ven ci ós al ko hol ki tá ro lá sá nak idõ pont ját kö ve tõ en öt évig kell meg õriz nie.

9. Kész let hi ány

a) A Kész le te zõ fe lel min den, a tény le ges és az MVHnak kül dött kész let ki mu ta tá sok ban sze rep lõ mennyi sé gek kö -zött fenn ál ló mennyi sé gi kü lön bö ze tért (kész let hi á nyért). Havi 0,1 V/V%-os al ko hol tar ta lom csök ke nés meg en ge dett a kész le te zõ ál tal tá rolt tel jes al ko hol mennyi ség vo nat ko zá sá ban. Amennyi ben a hi ány zó mennyi ség meg ha lad ja a 0,1 V/V%-ot, úgy a hi ányt a Kész le te zõ nek kell meg té rí te nie. A meg en ge dett havi 0,1%-os hi ányt ki zá ró lag az adott hónapra vo nat ko zó kész let je len tés ben le het el szá mol ni. Amennyi ben egy adott tar tály ban a hó nap fo lya mán vál to zott a kész let, úgy a havi 0,1%-os meg en ge dett el szá mol ha tó vesz te ség napi bon tás ban ke rül meg ha tá ro zás ra.

b) A 0,1%ot meg ha la dó hi ány zó kész let ér té ke a mennyi sé gi hi ány ról fel vett jegy zõ könyv alap ján, a vé tel ár ki szá mí tá sa kor meg ha tá ro zott in ter ven ci ós áron ke rül meg ha tá ro zás ra. Bár mi lyen ok ból fel lé põ kész let hi ány ese tén a Kész le te -zõ kö te les a hi ány zó kész let – a vé tel ár kal ku lá ci ó já nál al kal ma zott – in ter ven ci ós ár ral szá mí tott ér té ké nek 110%-át az MVH ré szé re meg té rí te ni.

10. Egyéb je len té si kö te le zett sé gek

a) A kész let rész le ges vagy tel jes meg sem mi sü lé sét oko zó kár ese ményt a Kész le te zõ kö te les a kár ese mény ész le lé sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul je lez ni az MVH Köz pon ti Hi va ta lá nak, majd ezt kö ve tõ en az MVH uta sí tá sai alap ján el jár ni.

b) Az MVH ér te sí té sé nek el mu lasz tá sá ból, vagy ké se del mes ér te sí té sé bõl ere dõ ká ro kért és jog kö vet kez mé nye kért a Kész le te zõ fe lel.

11. Dí ja zás

a) Az e pont ban meg ha tá ro zott dí jak nem tar tal maz zák az ál ta lá nos for gal mi adó ér té két. A dí jak ki fi ze té se fo rint ban tör té nik.

b) A Kész le te zõt az in ter ven ci ós al ko hol be- és ki tá ro lá sá val kap cso lat ban a min den ko ri kö zös sé gi áta lány dí jak il le tik meg, ame lyek a szer zõ dés ha tály ba lé pé se kor az aláb bi össze gek kel egyez nek meg. A kész le te zõ tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben a Kö zös ség mó do sít az aláb bi össze ge ken, úgy az MVH az új össze gek nek meg fe le lõ en fi ze ti ré szé re a dí ja -kat.

– Be tá ro lás: 0,48 euró/hl/100% al ko hol – Tá ro lás: 1,45 Ft/hlf/hó

A 2006. költ ség ve té si évre vo nat ko zó an, a me zõ gaz da sá gi ter mé kek in ter ven ci ós köz rak tá ro zá sá hoz kap cso ló dó áru -ke ze lé si mû ve le tek fi nan szí ro zá sát szol gá ló áta lány össze gek meg ha tá ro zá sá ról szó ló 2005/X/12 Bi zott sá gi Ha tá ro zat ér tel mé ben amennyi ben sem mi fé le fi zi kai ter mék moz gás nem tör té nik az in ter ven ci ós al ko hol át vé te le kor, úgy a be tá ro -lá si díj mér té két 0,22 euró/hl/100% al ko hol ér ték kel csök ken te ni kell.

Amennyi ben az in ter ven ci ós al ko hol a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl szó ló 1493/1999/EK ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 1623/2000/EK ren de let IV. fe je ze te (78–102. cik kek) alap ján ke rül ér té ke sí tés re, a Kész le te zõt az aláb bi dí ja zás il le ti meg:

Amennyi ben az in ter ven ci ós al ko hol a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl szó ló 1493/1999/EK ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 1623/2000/EK ren de let IV. fe je ze te (78–102. cik kek) alap ján ke rül ér té ke sí tés re, a Kész le te zõt az aláb bi dí ja zás il le ti meg:

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 70-78)