• Nem Talált Eredményt

Homogén gázfázisú reakciók

In document 8. KÉMIAI EGYENSÚLYOK (Pldal 33-44)

Kicsit komplikáltabb a helyzet a gázreakcióknál, ahol többféleképpen felírhatjuk az egyensúlyi állandót: a koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandó mintájára definiálhatunk anyag-mennyiségekkel, móltörtekkel, illetve parciális nyomásokkal kifejezett egyensúlyi állandókat.

Az anyagmennyiségekkel kifejezett egyensúlyi állandót (Kn) úgy kapjuk, hogy a koncentrációk helyett a megfelelő egyensúlyi anyagmennyiségeket helyettesítjük az egyensúlyi állandó képletébe.

Természetesen a megfelelő hatványra emelést itt sem szabad elfelejteni!

a A + b B + … ⇄ z Z + y Y + … kiindulási anyagok ⇄ termékek

 

b e a e

y e z e

n n n

n K n

A képletben nA,e, nB,e, nZ,e, stb. az A, B, Z stb. anyagok egyensúlyi anyagmennyiségét jelöli (mólban).

(Megjegyzés: a koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandókhoz hasonlóan itt is elosztjuk az összes anyagmennyiséget az „egység-anyagmennyiséggel”, azaz 1 móllal, melynek következtében a Kn is dimenziómentes.)

A móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó (Kx) az előzőekhez nagyon hasonlóan adódik, csak a koncentrációk, illetve anyagmennyiségek helyett a komponensek egyensúlyi móltörtjeit kell behelyettesíteni az egyensúlyi állandó kifejezésébe:

 

b e , B a

e , A

y e , Y z

e , Z

x x x

x

K x .

A képletben szereplő xA,e, xB,e, xZ,e stb. az A, B, Z stb. anyagok egyensúlyi móltörtjét jelöli. A móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó a többi egyensúlyi állandóhoz hasonlóan dimenziómentes.

A parciális nyomásokkal kifejezett egyensúlyi állandó (Kp) esetén is hasonlóan járunk el, ám ebben az esetben a parciális nyomásoknak a standard nyomásra vonatkoztatott értékét kell az egyensúlyi állandó kifejezésébe behelyettesíteni:

 

 

 



 

 

 

 



 

 

b e , B a e , A

y e , Z z e , Z

p

p p p

p

p p p

p

K .

A kifejezésben pA,e, pB,e, pZ,e stb. az egyes komponensek egyensúlyi parciális nyomásait jelentik, p° pedig rendszerint a légköri nyomást jelenti (101 325 Pa). Ettől eltérő konvenciók is léteznek, bizonyos könyvek például az 1 bar = 105 Pa értéket veszik alapul. A továbbiakban minden esetben a normál légköri nyomást alkalmazzuk a parciális nyomásokkal kifejezett egyensúlyi állandó számításakor. (A félreértések elkerülése végett, amennyiben irodalomból, egyéb táblázatokból veszünk Kp értékeket, mindig érdemes alaposan utánajárni, hogy az milyen standard nyomásra vonatkozik. Választhatnánk például az 1 Pa-t is a normál légköri nyomás helyett, ám az így számított egyensúlyi állandók – nagyságrendjük következében – nem túl praktikusak.) Mivel minden nyomást ezzel elosztunk, a kifejezés dimenzió nélküli. A nyomásokat nem szükséges pascal mértékegységben

beírni a képletbe, viszont ha nem így teszünk, a légköri nyomás értékét is ugyanolyan mértékegységre kell átváltani, mint a parciális nyomásokét!

A Kc, Kn, Kx és Kp egyensúlyi állandók közt összefüggéseket lehet levezetni, melyek segítségével át lehet térni az egyik egyensúlyi állandóról a másikra. Mikor lehet erre szükség? Például, ha a probléma megoldásánál Kp-t lenne célszerű használni, viszont csak Kc-re találunk értéket valamely szakkönyvben vagy adatbázisban. Ezért a következőkben bemutatjuk az egyes egyensúlyi állandók egymás közötti átszámítását. Minden esetben a következő homogén fázisú reakciót leíró, egyszerű egyenletet vizsgáljuk, majd ennek eredményeiből általánosítunk:

A ⇄ B + 2 C.

Kc  Kn

A koncentráció és az anyagmennyiség között az alábbi kapcsolat áll fenn: ni = ci · V, ahol V az elegy térfogata.

2 sztöchiometriai egyenlet együtthatóival: a kifejezést a reakció mólszámváltozásának nevezzük, és

λ-vel jelöljük. A fenti reakcióban tehát a mólszámváltozás: λ = 2.

Egy reakció mólszámváltozását megkapjuk, ha a termékek szöchiometriai együtthatóiból levonjuk a kiindulási anyagok sztöchiometriai együtthatóját. Például a következő általános reakcióra:

a A + b B + … ⇄ z Z + y Y + … λ = (z + y + …) − (a + b + …).

A reakció mólszámnövekedéssel jár, ha λ > 0, illetve molszámcsökkenéssel jár, ha λ < 0. Ha

λ = 0, akkor a reakciót mólszámváltozás nélkülinek mondjuk.

Egy általános reakcióra a Kc és Kn közötti összefüggés:

Egy adott komponens móltörtje a komponens anyagmennyiségének és az összanyagmennyiségnek a hányadosa:

Általános esetben pedig a következő formulát kapjuk (Vigyázzunk! A kivetőben a mólszámváltozás ellentettje található.):

A gáztörvény segítségével kifejezhetjük a térfogatot és az összanyagmennyiséget:

össz

Ezt behelyettesítve a képletbe:

A parciális nyomásokkal kifejezett egyensúlyi állandó (Kp) csak gázreakciókra értelmezhető. Az ideális gázok állapotegyenlete összefüggést szolgáltat a parciális nyomások (pi) és a koncentrációk melyből a parciális nyomásra kapjuk:

T

Kp képletébe behelyettesítve kapjuk:

2

Általános esetben pedig a következő kifejezést kapjuk:

Az eddig megismert átszámításokból már bármely két egyensúlyi állandó közötti kapcsolatot fel tudjuk írni:

Kp  Kn

A képletet egyszerűsíthetjük még az ideális gáztörvény segítségével:

össz

Így a következő összefüggést kapjuk:

Foglaljuk is össze a képleteket!

Kc Kn Kx Kp részecske (molekula) található, azaz λ = 0, mindegyik egyensúlyi állandó azonos értékű!

0

  Kc KnKx Kp

8.14. példa:

107,0 g tiszta ammónium-kloridot egy 5,000 dm3-es levákuumozott edényben 573,0 K hőmérsékletre hevítünk, mely során teljesen elszublimál és részben disszociál az alábbi egyenlet szerint:

NH4Cl (g) ⇄ NH3 (g) + HCl (g).

Az edényben a nyomás ekkor 3048,9 kPa lett. Mekkora a disszociációfok? Mekkorák a folyamat alábbi egyensúlyi állandói: Kn, Kc, Kx, Kp ezen a hőmérsékleten?

Megoldás:

Az ammónium-klorid moláris tömege: M = 14,0 + 4 · 1,0 + 35,5 = 53,5 g/mol.

Így az ammónium-klorid anyagmennyisége: n0 = 2 mol.

NH4Cl (g) ⇄ NH3 (g) + HCl (g)

Kiindulási: 2 0 0

Átalakul: − x + x + x

Egyensúlyban: 2,000 − x x x

A tartályban lévő anyag összanyagmennyisége az egyensúlyban:

x

Az összanyagmennyiséget megkaphatjuk a tartályban mért össznyomásból:

mol 200 , 3 573mol 314

A disszociációfok:

%

Kn értéke igen könnyen kiszámítható:

800

A koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandó:

dm ,

Az adatokat behelyettesítve kapjuk:

3600

A móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó kiszámításához ismernünk kell a móltörteket:

,

Már csak Kp kiszámítása van hátra. Ehhez viszont ismernünk kell az egyes komponensek parciális nyomását, melyet megkapunk, ha az adott móltörttel beszorozzuk az össznyomást.

, szerint:

N2O4 (g) ⇄ 2 NO2 (g).

Az egyensúly beálltakor az edényben az össznyomás 399,24 kPa (343 K-en).

Adjuk meg a disszociációfokot, a gázelegy összetételét térfogat%-ban, és a gázelegy átlagos moláris tömegét! Állapítsuk meg a disszociáció

a) koncentrációkkal, b) anyagmennyiségekkel,

c) nyomásokkal, d) móltörtekkel kifejezett egyensúlyi álladóját!

Mekkora tömegű N2O4-ot kell még a rendszerbe juttatni, ha azt szeretnénk, hogy az össznyomás 600 kPa legyen?

Megoldás:

A dinitrogén-tetraoxid kiindulási anyagmennyisége: n0(N2O4)=0,100 mol.

Írjuk fel a disszociációs folyamatra a jól ismert táblázatot!

N2O4 (g) ⇄ 2 NO2 (g)

Kiindulási: 0,1 0

Átalakul: − x + 2 · x

Egyensúlyban: 0,1 − x 2 · x

Az egyensúlyi rendszer összanyagmennyisége az ideális gáztörvény alapján:

. mol 140 , 0 343 mol

314

Mivel a két gáz anyagmennyiségének összege a gáztörvény alapján 0,14 mol:

.

Az igen egyszerű egyenlet megoldása: x = 0,040 mol.

Mivel 0,04 mol disszociált a 0,1 mólból, a disszociációfokot nagyon könnyen kiszámíthatjuk:

% összetétel (mely megegyezik a mol%-os összetétellel):

% A móltörtekből egyszerűen számítható az átlagos moláris tömeg:

g/mol.

A feladat kérdései között szerepelnek az egyensúlyi állandók is:

Az anyagmennyiségekből Kn közvetlenül adódik. Mivel ebben a speciális esetben a térfogat 1 dm3, Kc

számértéke megegyezik Kn-nel:

.

A móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó:

. (101,325 kPa) osztva beírjuk a Kp kifejezésébe megfelelő formában.

kPa juttatni, ha azt szeretnénk, hogy az össznyomás 600 kPa legyen?

I. megoldás:

Induljunk ki az előző részfeladatban kapott egyensúlyból:

Adjunk a mólnyi dinitrogén-tetraoxidot a rendszerhez!

N2O4 (g) ⇄ 2 NO2 (g)

Ebből kiszámítható az egyensúlyi elegy összanyagmennyisége:

. mol 2104 , 0 343 mol

314

A táblázat utolsó sora alapján felírhatjuk, hogy:

,

Az anyagmennyiségekkel kifejezett egyensúlyi állandó alapján:

.

Behelyettesítve a = 0,0704 − b értéket:

. kémiai szempontból nem értelmezhető, így b = 0,0128 mol, a = 0,0567 mol.

A hozzáadott N2O4 tömege:

II. megoldás:

Elméletileg ugyanazt a megoldást kapjuk, ha egy ismeretlen n mólnyi dinitrogén-tetroxidból indulunk ki:

N2O4 (g) ⇄ 2 NO2 (g)

Kiindulási: n 0

Átalakul: − y + 2 · y

Egyensúlyban: n − y 2 · y

Az összanyagmennyiség:

), mol ( 2104 , 0 y n y 2 y n

nö,2        melyból n = 0,2104 − y,

Az egyensúlyi állandó (Kn) alapján:

. 1067 , y 0 2 2104 , 0

) y 2 ( y

n ) y 2 K (

2 2

n

 

 

A másodfokú egyenlet gyökei: y1 = 0,0528, y2 = −0,1062, ám ez utóbbinak nincsen kémiai tartalma. Így y = 0,0528 mol, n = 0,2104 mol − 0,0528 mol = 0,1576 mol. Eredetileg a tartályban 0,100 mól dinitrogén-tetraoxid volt, azaz 0,0576 mol N2O4-ot kell a tartályba juttatni, melynek tömege 5,300 gramm.

8.16. példa:

A foszgén magasabb hőmérsékleten az alábbi reakció szerint (homogén gázfázisú reakcióban) disszociál:

COCl2 (g) ⇄ CO (g) + Cl2 (g).

Egy levákuumozott edénybe 773 K hőmérsékleten tiszta foszgéngázt teszünk. Az egyensúly beálltakor a foszgén disszociációfoka 67%, az össznyomás 101,0 kPa.

Számítsa ki a gázelegy térfogat%-os összetételét és az átlagos moláris tömegét!

Mekkora a móltörtekkel, illetve a parciális nyomásokkal kifejezett egyensúlyi állandó ezen a hőmérsékleten?

Az edény hőmérsékletét 100 K-nel megemeljük, s egy dugattyú segítségével a nyomást 101,0 kPa értéken tartjuk (eközben az edény térfogata növekszik). Az így keletkező gázelegyben a foszgén disszociációfoka 91%. Hány %-kal nőtt meg az edény térfogata? Mekkora 873 K-en a móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó?

Ar(C): 12,0; Ar(O): 16,0; Ar(Cl): 35,5.

Megoldás:

Nem ismerjük a foszgén kiindulási mennyiségét, ezt jelöljük n-nel!

Az egyensúly táblázatos felírása (a disszociációfok a feladat szövege alapján 0,67):

COCl2 (g) ⇄ CO (g) + Cl2 (g)

Kiindulási: n 0 0

Átalakul: − 0,67 · n + 0,67 · n + 0,67 · n

Egyensúlyban: 0,33 · n 0,67 · n 0,67 · n

A móltörteket (melyek megegyeznek a térfogattörtekkel) ezek alapján ki tudjuk számítani: ebből a mól%-os (illetve térfogat%) összetételek:

%

Az átlagos moláris tömeg:

. moláris tömeg pedig 59,3 g/mol.

A móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó:

815

A parciális nyomások segítségével kiszámítható a nyomásokkal kifejezett egyensúlyi állandó:

p(COCl2) = 0,1976 · 101,0 kPa = 19,96 kPa

Ezután az edényt melegítve, a térfogat megnövekedett. A kiindulási foszgén mennyisége (tehát n) nem változik (nem adtunk semmilyen anyagot az egyensúlyi rendszerhez), így az előzőekhez hasonlóan a disszociációfok segítségével:

.

Írjuk fel az ideális gáztörvényt mindkét hőmérsékletre. Vigyázzunk, az anyagmennyiség nem állandó, mivel növekszik a disszociációfok!

773 K-re: pV1nössz,1RT1, 873 K-re: pV2 nössz,2 RT2.

A két egyenletből kifejezhető a két térfogat aránya:

A két hőmérsékleten ismerjük a disszociációfokkal kifejezett összanyagmennyiséget:

292

Azaz a térfogat-növekedés 29,2%-os volt.

873,0 K-en az összetétel az előző részfeladat mintájára:

%,

A móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó:

.

873 K hőmérsékleten a móltörtekkel kifejezett egyensúlyi állandó 4,819.

Érdemes megfigyelni, hogy a hőmérséklet növekedésével növekedett az egyensúlyi állandó. A disszociációs reakciókat általában endoterm hőváltozás kíséri (bizonyos kötések megszüntetéséhez energiát kell befektetni), a Le Chatelier–Braun-elv értelmében a hőmérséklet-növekedés a felső nyíl (odaalakulás) irányába tolja el az egyensúlyt, azaz fokozódik a disszociáció. Ez kiváló összhangban van a feladat eredményeivel.

Érdekességképp megmutatjuk, hogy a feladat eredményeiből megbecsülhető a reakcióhő is. A van ’t Hoff-egyenlet átalakításával a következő egyenletet kapjuk:

T.

Két különböző hőmérsékleten:

T ,

T . R A H ln K ln

2 r

2

 

A két egyenletet kivonva egymásból:



 

 

 



 

 



 

 

1 2 r 2 r 1

r 2

1 2

1 T

1 T

1 R

H T

R A H T ln

R A H K ln

lnK K ln K

ln .

A két egyensúlyi állandót és a két hőmérsékletet behelyettesítve:



 

 

 

K 773

1 K 873

1 K mol 314 J ,

In document 8. KÉMIAI EGYENSÚLYOK (Pldal 33-44)