A közlemény hatálya

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 58-65)

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

Ezzel egyidejûleg a borászati melléktermékek kötelezõ lepárlásából, illetve a krízislepárlásából származó alkoholter-mékek intervenciós tárolásáról szóló 39/2005. (IV. 29.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 82/2006. (VIII. 8.) MVH közlemény, illetve a 19/2006. (II. 21.) MVH Közlemény hatályát veszti.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-1-219-4517 telefonszámon kérhetõ.

Budapest, 2007. április 13.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

INTERVENCIÓS ALKOHOL TÁROLÁSI SZERZÕDÉS amely létrejött

egyrészrõl aMezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal(1095 Budapest, Soroksári út 22–24., képviseletében eljár:

Margittai Miklós, elnök),– a továbbiakban: MVH)– Kapcsolattartó: dr. Rieger László, igazgató Telefon: 2196-260

Telefax: 2196-259

másrészrõl………(………….. képviseletében eljár ……….) – a továbbiakbanKészletezõ – Kapcsolattartó: ...

Telefon: ...

Telefax: ...

E-mail cím: ...

Cégjegyzékszám: ...

Adószám: ...

Számlavezetõ bank: ……… Számlaszám: ………

– Továbbiakban együttesen:Szerzõdõ Felek

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerzõdés tárgya

Jelen szerzõdés alapján a Készletezõ vállalja ………… hl intervenciós nyersalkoholnak a 11. pontban megállapított mértékû térítés ellenében történõ tárolását az 1. számú mellékletben meghatározott tárolóhelyen, továbbá teljesíti a szer-zõdésben meghatározott kötelezettségeket.

A szerzõdés tárgyát képezõ tárolóhelyek leírását a szerzõdés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. A tárolás feltételei

a)Az intervenciós alkoholt tároló helynek alkalmasnak kell lennie az alkohol optimális tárolási feltételeinek biztosítá-sára, az intervenciós alkohol állagának megóvására.

b)A tárolótartályokat az MVH által meghatározott módon kell megjelölni, valamint egyértelmûen olvashatóan az alábbiak szerint kell kitáblázni:

INTERVENCIÓS ALKOHOL TÁROLÓ Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal

c)A Készletezõ a jelen szerzõdés teljes idõtartama alatt köteles gondoskodni a tárolóhelyek, tárolótartályok szerzõ-désszerû használatra alkalmas állapotának fenntartásáról.

d)A Készletezõ köteles a be- és kitároláshoz, a méréshez, az ellenõrzéshez szükséges mûszaki berendezéseket és esz-közöket rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban tartani és az e mûveletek elvégzését, illetve az ellenõrzések le-folytatását veszélyeztetõ mûszaki hibákat az MVH részére jelezni, illetve azokat haladéktalanul – legkésõbb két munka-napon belül – megszüntetni, illetve intézkedni a megszüntetésük érdekében. A mûszaki hibákból eredõen az intervenciós alkoholban keletkezett károkért és egyéb következményekért a Készletezõ felel.

e)A Készletezõ köteles a tárolóhelyek tehergépjármûvel történõ megközelítésére alkalmas közlekedési utat bizto-sítani.

f)A Készletezõ köteles a tárolóhely zárásáról és õrzésérõl munkaidõn kívül is gondoskodni.

g)Jelen szerzõdés teljesítésére kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott tárolóhelyek és tárolótartályok ve-hetõk igénybe. A mellékletben feltüntetett tárolóhelyek és tárolótartályok alkalmasságát az MVH elõzetesen elismerte.

h)A Készletezõ az 1. számú mellékletben meghatározott tárolóhelyeket és tárolótartályokat a szerzõdés aláírásával egyidejûleg köteles az MVH rendelkezésére bocsátani.

3. Betárolás

Az intervenciós alkohol szállításának ütemezésérõl a Készletezõ és az Alkohol-felajánló (Beszállító) egyeztet. A szál-lítás ütemezésérõl készített ütemtervet a Készletezõnek meg kell küldenie az MVH Központi Hivatala részére faxon és postai úton legkésõbb az elsõ ütemezett betárolás kezdetét öt munkanappal megelõzõen. Az intervenciós alkohol betáro-lása az MVH engedélyével kezdõdhet meg. A beszállítási ütemterv az MVH elõzetes engedélyével módosítható.

A betárolás csak az MVH ellenõrének jelenlétében végezhetõ el. A mûveletrõl betárolási jegyzõkönyv készül. A jegy-zõkönyvben tételenként rögzíteni kell az intervenciós alkohol mennyiségét és alkoholtartalmát, feltüntetve, hogy az adott tétel mely típusú termék lepárlásának az eredménye (törköly, seprõ, bor a 1493/1999/EK rendelet 27.cikk (4) be-kezdés szerint, cukrozott asztali bor, cukrozott minõségi bor, nem cukrozott asztali bor, nem cukrozott minõségi bor).

4. Tárolás

a)Az intervenciós alkoholt más alkoholoktól elkülönítetten kell tárolni.

b)Az intervenciós alkoholt bármiféle más alkoholra kicserélni, helyettesíteni tilos.

5. Intervenciós alkohol minõségének megõrzése

a)A Készletezõ a kitárolás idõpontjáig – azaz a szállítóeszközre történõ rakodás befejezéséig – vállalja a felelõsséget az intervenciós alkohol minõségéért és mennyiségéért.

b)Az intervenciós alkohol minõségének, mennyiségének veszélyeztetettsége esetén a Készletezõ köteles haladéktala-nul megtenni a szükséges intézkedéseket az alkohol megóvása érdekében. A megtett intézkedésekrõl az MVH Központi Hivatalát haladéktalanul értesítenie kell telefonon, majd ezt két munkanapon belül írásban, faxon meg kell erõsítenie.

c)A Készletezõ minden betárolást megelõzõen köteles a tárolóhely és tárolótartályok rendeltetésszerû használatra való alkalmasságát újra megvizsgálni, és amennyiben bármiféle problémát észlel, azt jelezni és kijavítani.

d)A Készletezõ köteles a tárolóhely és tárolótartályok rendeltetésszerû használatra való alkalmasságát a tárolás idõ-tartama alatt az intervenciós alkohol minõségének megõrzésére alkalmas állapotban tartani.

e)A Készletezõ kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokat, hatósági elõírásokat, különös tekintettel azokra, amelyek a tárolt alkohol minõségének és mennyiségének megõrzési feltételeivel kapcsolatosak.

f)Az Üzemeltetõ felelõsséget vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott tárolóhelyek és tárolótartá-lyok minden tekintetben megfeleljenek a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, továbbá a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai-ról szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásászabályai-ról szóló 8/2004. (II. 10.) PM rendelet elõírá-sainak.

g)Amennyiben a Készletezõ nem teljesíti az a)-f) pontokban rögzített feltételeket, úgy az szerzõdésszegésnek mi-nõsül.

6. Tárolás ellenõrzése

a)Az intervenciós tárolásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését az MVH ellenõrzi. A Készletezõ köteles az MVH által végzett helyszíni ellenõrzésekben közremûködni, azokat elõsegíteni, így különösen a készletnyilvántartást bemu-tatni.

b)A helyszíni ellenõrzés eredményérõl jegyzõkönyv készül, az abban rögzített hiányosságokat és hibákat a Készlete-zõ a jegyKészlete-zõkönyvben meghatározott határidõn belül köteles pótolni, illetve kijavítani. A jegyKészlete-zõkönyvben rögzített hiá-nyosságok pótlásának és hibák kijavításának elmulasztása szerzõdésszegésnek minõsül, továbbá ebben az esetben a tá-rolóhely intervenciós alkohol tárolására szóló jóváhagyását az MVH visszavonja. Ebben az esetben a Készletezõ köteles a jóváhagyás visszavonása következtében felmerülõ kárt, továbbá az MVH-nak a készlet átszállításából, annak más he-lyen történõ további tárolásából adódó mindennemû többletköltségét megtéríteni.

7. Értékesítésre kerülõ intervenciós alkohol kitárolása

a)Az intervenciós alkohol készletértékesítést követõen történõ kitárolásának tényleges idõpontját - az MVH által megszabott idõszakon belül - a Készletezõ az értékesítési pályázat nyertesével (továbbiakban:vevõ) egyeztetve állapítja meg, amirõl az MVH Központi Hivatalát köteles írásban, legkésõbb a kitárolás idõpontját két munkanappal megelõzõen, faxon értesíteni. Amennyiben a Készletezõ a kitárolás idõpontjában nem tud megegyezni a vevõvel, arról köteles az MVH Központi Hivatalát haladéktalanul értesíteni.

b)A Készletezõ az MVH által kiállított kitárolási értesítõ bemutatása ellenében köteles az alkoholt kitárolni a vevõ-nek, illetve meghatalmazottjának.

c)Értékesítés céljából alkohol kitárolása csak az MVH ellenõrének jelenlétében végezhetõ el. A mûveletrõl kitárolási jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyvben tételenként rögzíteni kell az intervenciós alkohol mennyiségét és alkoholtartal-mát. A mintavételezés, a minták vizsgálata, valamint az értékesítésre kerülõ alkohol minõségének vizsgálata e szerzõdés 3. pontjában elõírtak szerint történik, a megállapításokat jegyzõkönyvben rögzítik.

8. Készletnyilvántartás

a)A Készletezõ köteles folyamatos, bizonylatokkal alátámasztott számítógépes nyilvántartást vezetni az intervenciós készletekrõl, azok be- és kitárolásáról, valamint a készletek mennyiségi változásairól úgy, hogy abból a mindenkori készlet, valamint a készletmozgások megállapíthatóak legyenek. A nyilvántartás dokumentumait a Vám- és Pénzügyõr-ség, az MVH és az Európai Bizottság tisztviselõi, valamint azok megbízottai részére kérésre be kell mutatni.

b)Az intervenciós alkohol átvételére, tárolására és kitárolására vonatkozó készletnyilvántartásokat, készletváltozáso-kat és mûveleteket a szerzõdés 2. számú mellékletében meghatározott nyomtatványon kell a Készletezõnek vezetnie.

Készletváltozások esetén a napi jelentéseket a következõ munkanap 12.00 óráig (személyesen vagy faxon), a havi kész-letjelentéseket a tárgyhónapot követõ hónap tizedik napjáig kell (papír alapon, személyesen vagy faxon) elküldeni az MVH Központi Hivatalának. Az átadott dokumentumoknak legalább a következõ adatokat kell tartalmazniuk:

– a tárolás helye,

– az elõzõ idõszakról áthozott készlet, – a be- és kitárolás tranzakciók szerint, – az idõszak végén fennálló zárókészlet.

c)Készletezõnek a vonatkozó dokumentumokat eltérõ rendelkezés hiányában az intervenciós alkohol kitárolásának idõpontját követõen öt évig kell megõriznie.

9. Készlethiány

a)A Készletezõ felel minden, a tényleges és az MVH-nak küldött készletkimutatásokban szereplõ mennyiségek kö-zött fennálló mennyiségi különbözetért (készlethiányért). Havi 0,1 V/V%-os alkoholtartalom csökkenés megengedett a készletezõ által tárolt teljes alkoholmennyiség vonatkozásában. Amennyiben a hiányzó mennyiség meghaladja a 0,1 V/V%-ot, úgy a hiányt a Készletezõnek kell megtérítenie. A megengedett havi 0,1%-os hiányt kizárólag az adott hó-napra vonatkozó készletjelentésben lehet elszámolni. Amennyiben egy adott tartályban a hónap folyamán változott a készlet, úgy a havi 0,1%-os megengedett elszámolható veszteség napi bontásban kerül meghatározásra.

b)A 0,1%-ot meghaladó hiányzó készlet értéke a mennyiségi hiányról felvett jegyzõkönyv alapján, a vételár kiszámí-tásakor meghatározott intervenciós áron kerül meghatározásra. Bármilyen okból fellépõ készlethiány esetén a Készlete-zõ köteles a hiányzó készlet - a vételár kalkulációjánál alkalmazott - intervenciós árral számított értékének 110%-át az MVH részére megtéríteni.

10. Egyéb jelentési kötelezettségek

a)A készlet részleges vagy teljes megsemmisülését okozó káreseményt a Készletezõ köteles a káresemény észlelését követõen haladéktalanul jelezni az MVH Központi Hivatalának, majd ezt követõen az MVH utasításai alapján eljárni.

b)Az MVH értesítésének elmulasztásából, vagy késedelmes értesítésébõl eredõ károkért és jogkövetkezményekért a Készletezõ felel.

11. Díjazás

a)Az e pontban meghatározott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adó értékét. A díjak kifizetése forintban történik.

b)A Készletezõt az intervenciós alkohol be- és kitárolásával kapcsolatban a mindenkori közösségi átalánydíjak illetik meg, amelyek a szerzõdés hatálybalépésekor az alábbi összegekkel egyeznek meg, továbbá Készletezõt az alkohol táro-lási tevékenységéért tárotáro-lási díj illeti meg. Készletezõ tudomásul veszi, hogy az MVH jogosult a jelen szerzõdéstõl eltérõ díjtételeket megállapítani, a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti szabályozás változásának megfelelõen.

– Betárolás: 0,50 euró/hl/100% alkohol – Tárolás: 1,45 Ft/hlf/hó

– Kitárolás: 0,72 euró/hl/100% alkohol

A 2007. költségvetési évre vonatkozóan, a mezõgazdasági termékek intervenciós közraktározásához kapcsolódó áru-kezelési mûveletek finanszírozását szolgáló átalányösszegek meghatározása tekintetében irányadó bizottsági döntés ér-telmében, amennyiben semmiféle fizikai termékmozgás nem történik az intervenciós alkohol átvételekor, úgy a betáro-lási díj mértékét, illetve amennyiben kitároláskor nem történik fizikai termékmozgás, akkor a kitárobetáro-lási díj mértékét 0,23 euró/hl/100% alkohol értékkel csökkenteni kell.

Készletezõt a kitárolási díj abban az esetben illeti meg, amennyiben az intervenciós alkohola piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapítá-sáról szóló 1623/2000/EK rendeletIV. fejezete (78. – 102. cikkek) alapján kerül értékesítésre.

Az összeg forintra történõ átszámításához a Bizottság az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgaz-daságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló 1913/2006/EK rendeletének megfelelelõen az Európai Központi Bank által közétett, az adott mûvelet (betárolás, kitáro-lás) számviteli éve elõtti utolsó átváltási árfolyam szerint jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

A számviteli év az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garancia Alap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megállapításáról szóló 884/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdéséneka)pontja alapján a minden év október 1-jétõl a következõ év szeptember 30-ig tart.

c)A készlet részleges vagy teljes megsemmisülését okozó káresemény esetén a káresemény idõpontjától kezdõdõen a Készletezõ az érintett mennyiség után díjazásra nem tarthat igényt.

d)Amennyiben bármilyen oknál fogva a biztonságos tárolást veszélyeztetõ, vagy egyéb okból a Készletezõ kezdemé-nyezése alapján felmerül az áttárolás szükségessége, az MVH más jóváhagyott tároló rendelkezésre állása esetén hozzá-járul, hogy a Készletezõ – az elõzetes bejelentésre vonatkozó eljárással összhangban – az általa tárolt intervenciós alko-holt áttárolja az MVH másik tárolóhelyére. Ebben az esetben a készletek kitárolásával, szállításával és betárolásával kap-csolatos költségeket, illetve a szállítási veszteségeket a Készletezõ viseli.

e)Az intervenciós alkohol beszállításáról az alkohol felajánlójának kell gondoskodnia, ezért az MVH részérõl a Kész-letezõnek külön térítés nem jár.

f)Készletezõ tudomásul veszi, hogy amennyiben az MVH a Készletezõnél tárolt intervenciós alkoholt értékesíti, és a vevõ az alkoholt a közösségi rendeletben meghatározott határidõben nem szállítja el, az el nem szállított alkoholkészle-teket az MVH árumozgás nélküli kitárolással vezeti ki az intervenciós készletbõl. Ezzel egyidejûleg az értékesített alko-holmennyiség még ki nem tárolt része a vevõ tulajdonába kerül. Az ezt követõen felmerülõ mindennemû költségét Kész-letezõ kizárólag a vevõtõl követelheti.

12. Fizetési feltételek

a)Az MVH a helyszíni ellenõrzéseken készült jegyzõkönyvek, illetve a Készletezõ által havonta az elõírt idõben be-küldött készletnyilvántartások alapján teljesítés igazolást állít ki, amelyet a tárgyhót követõ hónap tizenötödik napjáig megküld a Készletezõ részére. A teljesítés igazolására az MVH részérõl az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának vezetõje jogosult.

b)A Készletezõ a díjakat az MVH által kiadott teljesítés igazolás alapján jogosult számlázni. A számlát az MVH Köz-ponti Hivatalához, az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának címezve kell benyújtani. A számla ellenértéke annak kézhezvételétõl számított huszonöt munkanapon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla kiállításakor – ameny-nyiben a számlát kiállító program lehetõvé teszi – a megadott nettó egységár maximum két tizedes jegyet tartalmaz-hat, valamint a nettó egységár és a megadott mennyiség szorzata kerekítést követõen meg kell, hogy egyezzen a nettó ér-tékkel.

13. Biztosítás

a)A Készletezõ köteles a tárolóhelyekre felelõsségbiztosítást kötni, ezt az MVH felé igazolni és a szerzõdés fennál-lása alatt folyamatosan fenntartani.

b)A Készletezõ köteles az alkohol betárolásától annak kitárolásáig terjedõ idõszakra a tárolt alkohol mennyiségére vonatkozóan vagyonbiztosítást kötni, és errõl az MVH részére igazolást küldeni.

c)A biztosítás alapján meg nem térülõ kárt az MVH jogosult a Készletezõvel szemben érvényesíteni.

14. Szerzõdésszegés, kötbér

a)Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha

– a káresemény, az intervenciós alkohol minõségének romlása, mennyiségének csökkenése a Készletezõnek felró-ható okból következik be;

– az intervenciós alkohol minõségének, mennyiségének veszélyeztetettsége esetén a Készletezõ nem teszi meg hala-déktalanul a szükséges intézkedéseket az alkohol megóvása érdekében;

– a Készletezõ a károsodott intervenciós alkoholt nem különíti el haladéktalanul annak érdekében, hogy a készlet to-vábbi romlása és károsodása megelõzhetõ legyen.

b)A Készletezõ köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidõk betartására. Késedelmes vagy nem szerzõ-désszerû teljesítés esetén az MVH – a szerzõdésszegésbõl adódó egyéb kárigényén túl – kötbérre jogosult. Az MVH a kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, amennyiben a késedelembõl vagy nem szerzõdésszerû teljesítésbõl kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti a Készletezõt a teljesítési kötelezettség alól.

c)Az MVH által felszámítható kötbér mértéke:

– 100 000 Ft, azaz százezer forint három határidõn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha a készletnyilvántartás-veze-tési hiba két alkalommal fordul elõ;

– 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint a negyedik határidõn túl benyújtott jelentést követõen, illetve a harmadik kész-letnyilvántartás-vezetési hibát követõen;

– 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint az ötödik határidõn túl benyújtott jelentést követõen, illetve a negyedik kész-letnyilvántartás-vezetési hibát követõen.

Az MVH követelését attól a hónaptól kezdõdõen jogosult érvényesíteni, amelyben a Készletezõ a fenti mulasztásokat elkövette.

A készletnyilvántartás-vezetési hibák körébe nem tartoznak bele a nyilvánvaló, egyértelmû tévedésbõl vagy elírásból keletkezett hibák. A téves adatot tartalmazó készletjelentését a Készletezõnek haladéktalanul korrigálnia kell.

Az MVH jogosult az esedékessé vált kötbért a kifizetendõ díjból visszatartani.

Az MVH kötbérigényét írásban köteles közölni Készletezõvel, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

Az MVH a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti a Készletezõvel szemben.

d)Amennyiben a káresemény a Készletezõnek felróható okból következik be, illetõleg a Készletezõ egyéb súlyos szerzõdésszegése esetén az MVH jogosult a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, és a tárolt intervenciós alkohol készletet más tárolási helyre átszállítani. Az átszállítás költsége és a további tárolással kapcsolatos többletköltségek a Készletezõt terhelik, és az MVH ezen költségeit a még ki nem fizetett díjból visszatarthatja, illetve egyéb úton érvénye-sítheti a Készletezõvel szemben.

15. A szerzõdés hatálya:

Jelen szerzõdés az aláírás napján lép hatályba, és az intervenciós alkohol kitárolásával, vagy az értékesített alkoholnak a jelen szerzõdés 11.f)pontja szerint a vevõ tulajdonába kerülése idõpontjában szûnik meg.

16. Egyéb rendelkezések

a)A Készletezõ kijelenti, hogy a jelen szerzõdés, annak mellékletei, valamint az MVH által végzett vagy végeztetett ellenõrzésekre és a szabálytalanságok következményeire vonatkozó rendelkezéseket megismerte és magára nézve köte-lezõnek ismeri el.

b)A Készletezõ kijelenti, hogy harmadik személynek a tárolóhellyel kapcsolatban nincsen olyan joga, amely a jelen szerzõdésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését kizárná vagy korlátozná.

c)A Szerzõdõ felek rögzítik, hogy a Készletezõ a jelen szerzõdésben elõírt mindennemû bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatósága felé köteles tel-jesíteni (1385 Budapest 62., Pf. 867, tel.: 219-6260, fax: 219-6259).

Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezé-sei irányadóak.

Jelen szerzõdés négy eredeti példányban készült, amelybõl egy példány a Készletezõt, három példány az MVH-t illet meg.

Szerzõdõ felek jelen szerzõdést, mint akaratukkal mindenben egyezõt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

Budapest, ………

Margittai Miklóss. k.,

elnök

………

………

Mellékletek

1. számú melléklet

Tárolást végzõ tárolóhely címe: ………

Tárolóhely adóraktári engedélyének száma: ………

Telepi kapcsolattartó neve: ………

Telepi kapcsolattartó telefon- és faxszáma: ………

Tárolótartály jele: ………

Tárolótartály kapacitása: ………

INTERVENCIÓS ALKOHOL TÁROLÁSI SZERZÕDÉS 2. számú melléklet

Oldalszám:

Készletnyilvántartás, készletváltozások, mûveletek

Tartály jele: Tartály tárolókapacitása: (hlf) Idõszak: év hónap

Sorszám Mûvelet megnevezése (betárolás, kitárolás, …)

Mûvelet elvégzésének napja éééé.hh.nn

Bevétel (hlf)

Kiadás (hlf)

Kitöltési dátum, aláírás

Megjegyzés Áthozat a ………… oldalról, nyitókészlet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Összesen:

Zárókészlet:

FÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ10.szám

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2007. (IV. 12.) MVH

közleménye

a termelõi csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás 2007. évi kifizetésének igénylésérõl

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 58-65)