Miniszteri rendeletek

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Miniszteri rendeletek

33/2007. (IV. 26.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesz-

téséhez nyújtható kiegészítõ támogatás igénybevételének feltételeirõl - - - - 1666 34/2007. (V. 4.) FVM r. A borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

módosításáról - - - - 1667 35/2007. (V. 4.) FVM r. A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, valamint a szõlészeti és

borászati adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási felada- tokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosítá-

sáról - - - - 1701 36/2007. (V. 10.) FVM r. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elnevezésérõl szóló 120/2004.

(VII. 21.) FVM rendelet módosításáról - - - - 1702 37/2007. (V. 11.) FVM r. A szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeirõl - - - - 1703 38/2007. (V. 15.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyúj-

tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 1708 39/2007. (V. 15.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 1710

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2007. (IV. 13.) MVH közleménye a borászati melléktermékek kötelezõ lepárlásából, illetve a krízislepárlásából származó alkoholtermékek

intervenciós tárolásáról szóló 39/2005. (IV. 29.) MVH közlemény módosításáról - - - - 1722 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2007. (IV. 12.) MVH közleménye a termelõi

csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás 2007. évi kifizetésének igény-

lésérõl - - - - 1729 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2007. (IV. 18.) MVH közleménye a szárított

takarmány kvótával szabályozott támogatáshoz kapcsolódó üzemnapló kötelezõ tartalmi ele-

meirõl - - - - 1739 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2007. (IV. 23.) MVH közleménye a 2007-es tá-

mogatási évi anyajuhtartás támogatás igénylésérõl- - - - 1745 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2007. (IV. 23.) MVH közleménye az állattartó te-

lepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás igénylésérõl - - - - 1770 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2007. (IV. 23.) MVH közleménye az önálló, épí-

téssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás igénylé-

sérõl - - - - 1928 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2007. (IV. 25.) MVH közleménye a hántolatlan

rizs intervenciós felvásárlásáról szóló 29/2006. (IV. 7.) MVH közlemény módosításáról- - - 1962 Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi

árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó Összefoglaló lapok megjelentetésérõl - - - - 1963 Közlemény az FVM által ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek számára – a

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ LVIII. évfolyam 5. számában, valamint 2007.

március 8-án az FVM honlapján – meghirdetett pályázati felhívásán nyertes szervezetekrõl - 1971 A Fõvárosi Földhivatal pályázati felhívása gazdasági vezetõ munkakör betöltésére - - - - 1975 Közlemény a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal akkreditációjának kiterjesztésérõl- - - 1976

(2)

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2007. (IV. 26.) FVM

rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható kiegészítõ támogatás

igénybevételének feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha- lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso- lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör- vény 81. § (3) bekezdéséneka)pontjában kapott felhatal- mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi- niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában meghatározott fel- adatkörben eljárva a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározás 1. §

E rendelet alkalmazásában:

1. energianövény: az 1973/2004/EK bizottsági rende- let (a továbbiakban: EKR) 24. cikk (1) bekezdés szerinti kultúra;

2. energetikai termék:az EKR 23. cikk c)pontja sze- rinti termék;

3. energetikai célú felhasználás: energianövényeknek az Európai Közösség területén végzett tevékenység kere- tében energetikai termékké történõ átalakítása, felhaszná- lása;

4. energianövény típus: az adott energetikai termék elõállítására alkalmas energianövény kultúrák;

5. felvásárló:az EKR 23. cikkee)pontja szerinti felvá- sárló;

6. elsõdleges feldolgozó: az EKR 23. cikk d) pontja szerinti feldolgozó;

7. közösségen belüli vásárló:az Európai Közösség más tagállamában bejegyzett elsõdleges feldolgozó vagy felvá- sárló;

8. köztes termék:napraforgóból, õszi káposztarepcébõl elõállított növényi olaj, valamint szójaliszt, lucerna pellet és brikett;

9. fás szárú energetikai ültetvény:a fás szárú energeti- kai célú ültetvényekrõl szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdésének a)pontja szerinti sarjaztatásos fás szárú energetikai ültet- vények;

10. elismert piaci szereplõ:az EKR 37. cikk szerinti és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter „az ener- gianövény feldolgozók és felvásárlók elismerésérõl” szóló felhívása alapján elismerési nyilvántartásba vett elsõdle- ges feldolgozó vagy felvásárló;

11. reprezentatív hozam:az EKR 26. cikk szerinti rep- rezentatív hozam, amelynek kultúránkénti meghatározása a statisztikai, illetve egyéb módon gyûjtött adatok alapján történik;

12. SAPS R.: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kér- désekrõl szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet;

13. TOP UP R.:az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatá- sokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet.

A támogatás feltételei 2. §

(1) E rendelet alapján az EKR 23. cikkea)pontja sze- rinti mezõgazdasági termelõ kiegészítõ támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek együttes teljesülése esetében:

a) a területen a SAPS R. alapján támogatásra jogosult;

b) a területen energianövényt termeszt, melyet energe- tikai célra használnak fel;

c) a fás szárú energetikai ültetvények telepítése meg- történt, illetve 2007. október 31-ig megtörténik, és rendel- kezik a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továb- biakban: MgSzH) által az R. alapján kiállított, a telepítés teljesítésérõl szóló hatósági bizonyítvánnyal, illetve a fennmaradás engedélyezése tárgyában hozott hatósági ha- tározattal;

d) az EKR 26. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelõ, elismert piaci szereplõvel kötött szerzõdéssel, illetve saját célú felhasználás esetén nyilatkozatot nyújt be az EKR 33. cikk (2) bekezdésében foglaltakról;

e) közösségen belüli vásárló esetén a felvásárlási szer- zõdés akkor kerül elfogadásra, ha a Mezõgazdasági és Vi- dékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megkeresé- sére az adott tagország eljáró hatóságának az EKR 40. cik- kében foglalt tájékoztatása alapján, ha

ea) az érintett tagországban minõsítési rendszer kerül alkalmazásra, akkor a közösségen belüli felvásárló az adott tagország EKR 37. cikke szerinti elismerési nyilván- tartásában szerepel, illetve

eb) az adott tagországban a 60 euró/ha garancia letét rendszert alkalmaznak és a közösségen belüli feldolgozó a pénzügyi biztosítékot az EKR 31. cikke szerinti letétbe he- lyezte;

f) teljesíti az EKR 24–30. és 33–36. cikkében foglaltakat.

(2) A termelõ köteles a területen termelt energianövény teljes – de legalább a reprezentatív hozamokkal megegye- zõ – mennyiségét elismert piaci szereplõ részére átadni, le- szállítani, illetve energetikai célra felhasználni, és az errõl szóló szállítási, betakarítási bizonylatot az EKR 29. cikke szerinti idõpontig az MVH honlapján közzétett forma- nyomtatványon az illetékes megyei MVH hivatalhoz be- nyújtani.

(3)

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések vonat- kozásában a SAPS R., valamint a TOP UP R. elõírásait kell alkalmazni.

Támogatás mértéke 3. §

Az energetikai növénytermesztés kiegészítõ területala- pú támogatásának mértéke az 1782/2003/EK rendelet 89. cikkében foglaltak szerinti eljárás alapján kerül meg- határozásra, mely legfeljebb 45 euró/ha lehet.

Támogatási kérelem 4. §

A támogatási kérelmet a SAPS R.-ben meghatározottak szerint kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:

a) az elismert piaci szereplõvel kötött szerzõdés egy eredeti példányát;

b) évelõ kultúrák esetében, a termelõ az EKR 25. cikk (2) bekezdésében szerint köteles nyilatkozni az összes érintett alapanyagfajtáról, bevetett területrõl hektárban ki- fejezett két tizedes pontossággal és az elsõ betakarítás vár- ható évérõl.

Egyéb rendelkezések 5. §

(1) A 2. § (2) bekezdés szerinti referenciahozamokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kultúrán- kénti bontásban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Ér- tesítõben teszi közzé.

(2) Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetében az EKR 28. cikkében, illetve 34. cikk 3. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A támogatás kifizetésének együttes feltétele:

a) a SAPS R.-ben foglaltak teljesítése, és

b) az EKR 29. cikk 1. pont a), c)–d) alpontjait és 2. pontjában foglaltak teljesítése, és

c) az EKR 35. cikkében foglaltak teljesítése, és d) 2. § (2) bekezdése szerinti szállítási, illetve betakarí- tási nyilatkozat benyújtása.

(4) A támogatás összegének csökkentése, a kizárások és a szankciók a 796/2004/EK tanácsi rendeletben, valamint az EKR-ben meghatározottak szerint kerül megállapításra.

Záró rendelkezések 6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég- rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptem- ber 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapítá- sáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról IV. cím, 5. feje- zet,

b) a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címei- ben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 34/2007. (V. 4.) FVM

rendelete

a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és borgazdálkodásról szóló 2004.

évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésénekc)pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidék- fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolá- sáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1. számú mel- léklete helyébe e rendeletmellékletelép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

(4)

Melléklet a 34/2007. (V. 4.) FVM rendelethez

Borszõlõfajták osztályba sorolása megyénként, valamint az egyes fajták szinonim elnevezései

BÁCS-KISKUN MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér a

Bánáti rizling i

Bianca a

Chardonnay a

Chasselas e

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres a

Csillám a

Domina e

E.Cs.18 (Aletta) e

EB.10 (Viktor) e

Ezerfürtû e

Ezerjó a

Furmint e

Generosa e

Gesztus e

Göcseji zamatos i

Gyöngyrizling i

Hárslevelû e

Irsai Olivér a

Jubileum 75 e

Juhfark e

K.35 (Heuréka) i

Karát a

Kerner e

Királyleányka a

Kocsis Irma i

Korai piros veltelíni i

Korona e

Kövérszõlõ e

Kövidinka a

Kunbarát i

Kunleány a

Lakhegyi mézes i

Leányka a

Mátrai muskotály i

Mézes i

Nektár e

Odysseus e

(5)

BÁCS-KISKUN MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Olasz rizling a

Orpheus e

Ottonel muskotály a

Palatina e

Pátria e

Pelso e

Pinot blanc a

Piros szlanka i

Pozsonyi fehér e

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling a

Refrén e

Rizlingszilváni a

Rozália e

Rózsakõ e

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Semillon e

Szerémi zöld i

Szirén e

Szürkebarát a

Tramini a

Trilla e

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye a

Villard blanc e

Zalagyöngye e

Zefír i

Zengõ e

Zenit e

Zeus i

Zöld szilváni i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet i

Alicante boushet i

Bíbor kadarka e

Blauburger a

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Domina e

Duna gyöngye a

Hamburgi muskotály e

(6)

BÁCS-KISKUN MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Kadarka a

Kármin e

Kékfrankos a

Kékoportó e

Kurucvér i

Medina e

Merlot e

Nero e

Pannon frankos a

Pinot noir a

Rubintos i

Syrah e

Szentlõrinc i

Turán e

Zweigelt a

BARANYA MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér i

Bacchus e

Bánáti rizling i

Bianca e

Blauer Silvaner e

Chardonnay a

Chasselas i

Cirfandli a

Cserszegi fûszeres e

Csomorika e

Furmint e

Hárslevelû a

Irsai Olivér e

Juhfark e

Karát i

Királyleányka e

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pelso i

Perlette i

Pinot blanc a

Pölöskei muskotály e

(7)

BARANYA MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni e

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Szürkebarát a

Tramini a

Zengõ e

Zenit e

Zöld szagos i

Zöld veltelini e

Vörösborszõlõ-fajták

Bíbor kadarka i

Blauburger a

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Domina e

Kadarka a

Kékfrankos a

Kékoportó a

Medina i

Merlot a

Pinot noir a

Rubintos e

Syrah e

Zweigelt e

BÉKÉS MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Ezerjó i

Furmint i

Irsai Olivér i

Kövidinka i

Mézes i

Olasz rizling i

Rizlingszilváni i

Zalagyöngye i

Vörösborszõlõ-fajták

Kadarka i

(8)

BÉKÉS MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Kékfrankos i

Kékoportó i

Turán i

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Aligoté i

Arany sárfehér i

Bacchus e

Bakator i

Bánáti rizling i

Bianca i

Blauer Silvaner e

Bouvier i

Budai i

Chardonnay a

Chasselas e

Cirfandli i

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres a

Csomorika i

Ezerfürtû i

Ezerjó i

Furmint a

Gohér e

Hárslevelû a

Irsai Olivér e

Jubileum 75 i

Jubileumsrebe i

Juhfark i

Kabar e

Karát i

Kéknyelû i

Kerner i

Királyleányka i

Kocsis Irma i

Korona i

Kövérszõlõ e

(9)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Kövidinka i

Kunbarát i

Kunleány i

Lakhegyi mézes i

Leányka a

Mátrai muskotály i

Melon i

Mézes i

Nektár e

Nosztori rizling i

Odysseus i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pelso i

Pinot blanc a

Piros szlanka i

Piros veltelíni i

Pozsonyi fehér i

Pölöskei muskotály i

Rajnai rizling i

Refrén i

Rizlingszilváni e

Rozália i

Sárga muskotály a

Sauvignon e

Semillon i

Szürkebarát i

Táltos i

Tramini e

Úrréti i

Zalagyöngye i

Zefír i

Zengõ e

Zenit e

Zéta a

Zeus i

Zöld szilváni i

Zöld veltelini e

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet i

Alicante boushet i

(10)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Bíbor kadarka i

Blauburger e

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Domina e

Duna gyöngye i

Gamay noir i

Hamburgi muskotály e

Kadarka i

Kármin i

Kékfrankos a

Kékoportó e

Magyar frankos i

Medina e

Merlot a

Nero e

Pinot noir e

Rubintos i

Titán i

Turán e

Zweigelt a

CSONGRÁD MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér i

Bacchus e

Bianca a

Blauer Silvaner e

Chardonnay a

Chasselas e

Cserszegi fûszeres a

E.Cs.18 (Aletta) e

Ezerfürtû i

Ezerjó e

Generosa e

Hárslevelû i

(11)

CSONGRÁD MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Irsai Olivér e

Jubileum 75 i

EB.10 (Viktor) e

Karát i

Kövidinka a

Kunleány a

Lakhegyi mézes i

Mézes i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pinot blanc e

Pozsonyi fehér i

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni a

Sauvignon e

Szürkebarát i

Tramini e

Zalagyöngye a

Zefír i

Zöld szilváni i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Bíbor kadarka e

Blauburger i

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Domina e

Duna gyöngye e

Hamburgi muskotály e

Kadarka a

Kékfrankos a

Kékoportó e

Medina i

Merlot e

Pannon frankos a

Pinot noir e

Zweigelt a

(12)

FEJÉR MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bacchus e

Bianca i

Blauer Silvaner e

Chardonnay a

Cserszegi fûszeres a

Csillám i

Ezerfürtû i

Ezerjó a

Furmint i

Hárslevelû a

Irsai Olivér a

Juhfark e

Karát e

Királyleányka a

Lakhegyi mézes i

Leányka a

Mátrai muskotály i

Mézes i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pinot blanc a

Pintes i

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni a

Sárga muskotály a

Sauvignon a

Szürkebarát a

Tramini a

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye e

Zalagyöngye e

Zefír e

Zengõ e

Zenit a

Zeus i

Zöld szilváni i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Kékfrankos a

(13)

FEJÉR MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Kékoportó a

Merlot a

Pinot noir a

Turán a

Zweigelt a

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bacchus e

Bianca i

Blauer Silvaner e

Chardonnay a

Csabagyöngye i

Cserszegi fûszeres e

Ezerfürtû i

Ezerjó i

Furmint e

Irsai Olivér e

Királyleányka a

Korai piros veltelíni e

Leányka i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály i

Pinot blanc e

Piros veltelíni e

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni a

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Szürkebarát a

Tramini a

Zalagyöngye i

Zefír i

Zenit a

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Blauburger e

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

(14)

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Cabernet sauvignon a

Domina e

Kékfrankos a

Kékoportó i

Medina i

Merlot a

Nero e

Pinot noir a

Rubintos i

Syrah e

Turán e

Zweigelt a

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bánáti rizling i

Bianca e

Budai i

Chardonnay e

Chasselas e

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres a

Ezerfürtû e

Ezerjó e

Furmint i

Goldburger i

Hárslevelû i

Irsai Olivér e

Jubileum 75 e

Juhfark e

Királyleányka i

Kocsis Irma i

Kövidinka i

Leányka i

Mátrai muskotály i

Melon i

Mézes i

Nosztori rizling i

(15)

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Odysseus i

Olasz rizling e

Ottonel muskotály e

Pelso i

Piros szlanka i

Piros veltelíni i

Pozsonyi fehér i

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling i

Rizlingszilváni e

Sárga muskotály i

Semillon i

Szerémi zöld i

Szürkebarát e

Tramini i

Vértes csillaga i

Zalagyöngye i

Zefír i

Zenit e

Zöld szilváni i

Zöld veltelini i

Vörösborszõlõ-fajták

Bíbor kadarka i

Blauburger i

Cabernet sauvignon i

Hamburgi muskotály i

Kadarka e

Kármin i

Kékfrankos e

Kékoportó i

Medina e

Merlot i

Nero e

Rubintos i

Szentlõrinc i

Titán i

Zweigelt e

(16)

HEVES MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Aligoté i

Bacchus e

Bánáti rizling i

Bianca a

Blauer Silvaner e

Bouvier i

Budai i

Chardonnay a

Chasselas e

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres a

E.Cs.18 (Aletta) e

Ehrenfelser i

Ezerfürtû e

Ezerjó i

Furmint i

Generosa e

Gesztus i

Gohér i

Goldburger i

Göcseji zamatos i

Hárslevelû a

Irsai Olivér e

Jubileum 75 i

Jubileumsrebe i

Karát i

Kerner i

Királyleányka a

Kocsis Irma i

Korai piros veltelíni i

Kövidinka i

Kunbarát i

Kunleány e

Lakhegyi mézes i

Leányka a

Mátrai muskotály i

Melon i

Mézes i

Muscadelle i

Nektár i

Nosztori rizling i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

(17)

HEVES MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Pelso i

Pinot blanc a

Piros szlanka i

Piros veltelíni i

Pozsonyi fehér i

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling a

Refrén i

Rizlingszilváni e

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Semillon i

Szürkebarát a

Táltos i

Tramini a

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye i

Viognier e

Zalagyöngye e

Zefír i

Zengõ e

Zenit a

Zéta i

Zöld szilváni i

Zöld veltelini e

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet i

Alicante boushet i

Bíbor kadarka a

Blauburger a

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Domina e

Duna gyöngye e

Gamay noir i

Hamburgi muskotály e

Kadarka a

Kármin i

Kékfrankos a

Menoire a

Kékoportó a

Magyar frankos i

Medina e

(18)

HEVES MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Merlot a

Nero e

Pannon frankos a

Pinot noir a

Prokupac i

Rubintos i

Syrah a

Titán i

Tizián i

Turán a

Vranac i

Zweigelt a

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér a

Bacchus e

Bakator i

Bánáti rizling e

Bianca a

Blauer Silvaner e

Budai e

Chardonnay a

Chasselas e

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres a

Csillám a

Csomorika i

E.Cs.18 (Aletta) e

EB.10 (Viktor) e

Ezerfürtû e

Ezerjó a

Furmint e

Generosa e

Gesztus e

Gohér i

Göcseji zamatos e

(19)

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Hárslevelû e

Irsai Olivér e

Jubileum 75 e

Juhfark e

Karát a

Kéknyelû e

Kerner e

Királyleányka a

Kocsis Irma i

Korona e

Kövérszõlõ e

Kövidinka a

Kunbarát i

Kunleány a

Lakhegyi mézes i

Leányka a

Mátrai muskotály i

Mézes i

Nektár e

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pátria e

Pelso e

Pinot blanc a

Piros szlanka i

Piros veltelíni i

Pozsonyi fehér e

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling a

Refrén e

Rizlingszilváni a

Rozália e

Rózsakõ e

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Semillon e

Szirén e

Szürkebarát a

Táltos i

Tramini a

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye a

(20)

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Zalagyöngye e

Zengõ e

Zenit e

Zöld szilváni i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet i

Alicante boushet i

Bíbor kadarka e

Blauburger a

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Domina e

Duna gyöngye a

Gamay noir i

Hamburgi muskotály e

Kadarka a

Kármin e

Kékfrankos a

Kékoportó e

Kurucvér i

Magyar frankos i

Medina e

Merlot e

Nero e

Pannon frankos a

Pinot noir a

Prokupac i

Rubintos e

Szentlõrinc i

Titán i

Tizián i

Turán e

Vranac i

Zweigelt a

(21)

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bacchus e

Bianca e

Blauer Silvaner e

Chardonnay a

Chasselas e

Csabagyöngye i

Cserszegi fûszeres a

Ezerfürtû i

Ezerjó a

Hárslevelû a

Irsai Olivér a

Királyleányka a

Leányka a

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni a

Sauvignon a

Szürkebarát a

Tramini a

Vértes csillaga i

Zalagyöngye i

Zengõ i

Zenit e

Zöld veltelini i

Vörösborszõlõ-fajták

Cabernet franc i

Cabernet sauvignon a

Kékfrankos a

Merlot a

Pinot noir a

Zweigelt i

NÓGRÁD MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bánáti rizling i

Bianca i

Bouvier i

Budai i

(22)

NÓGRÁD MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Chardonnay a

Chasselas e

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres e

E.Cs.18 (Aletta) e

EB.10 (Viktor) e

Ezerfürtû i

Ezerjó i

Furmint i

Hárslevelû a

Irsai Olivér e

Jubileum 75 i

Karát i

Királyleányka e

Kocsis Irma i

Kunbarát i

Kunleány i

Lakhegyi mézes i

Leányka a

Mátrai muskotály i

Mézes i

Nektár i

Olasz rizling a

Pelso i

Pinot blanc e

Piros szlanka i

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling e

Refrén i

Rizlingszilváni e

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Semillon i

Szürkebarát a

Tramini a

Zalagyöngye i

Zefír i

Zengõ e

Zenit e

Zéta i

Zöld szilváni i

Zöld veltelini e

(23)

NÓGRÁD MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Vörösborszõlõ-fajták

Bíbor kadarka i

Blauburger e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Hamburgi muskotály e

Kadarka i

Kármin i

Kékfrankos a

Kékoportó i

Medina i

Merlot e

Nero e

Pinot noir e

Rubintos i

Titán i

Turán e

Zweigelt e

PEST MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér a

Bánáti rizling e

Bianca a

Chardonnay a

Chasselas e

Cirfandli i

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres a

Csillám a

E.Cs.18 (Aletta) e

Ezerfürtû e

Ezerjó a

Furmint e

Generosa e

Gesztus e

Hárslevelû e

Irsai Olivér e

(24)

PEST MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Jubileum 75 e

Juhfark e

Karát a

Kerner e

Királyleányka a

Kocsis Irma i

Korai piros veltelíni i

Korona e

Kövérszõlõ e

Kövidinka a

Kunbarát i

Kunleány a

Lakhegyi mézes i

Leányka a

Mátrai muskotály i

Mézes i

Nektár e

Odysseus e

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pátria e

Pelso e

Pinot blanc a

Pintes i

Piros szlanka i

Pozsonyi fehér e

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling a

Refrén e

Rizlingszilváni a

Rozália e

Rózsakõ e

Sárga muskotály a

Sauvignon a

Semillon e

Szirén e

Szürkebarát a

Tramini a

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye a

Zalagyöngye e

Zefír e

Zengõ e

(25)

PEST MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Zenit e

Zöld szilváni i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Alicante boushet i

Bíbor kadarka e

Blauburger a

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Duna gyöngye a

Hamburgi muskotály e

Kadarka a

Kármin e

Kékfrankos a

Kékoportó a

Kurucvér i

Medina e

Merlot a

Nero e

Pannon frankos a

Pinot noir a

Rubintos e

Szentlõrinc i

Turán e

Zweigelt a

SOMOGY MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bacchus e

Blauer Silvaner e

Chardonnay a

Chasselas e

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres e

Ehrenfelser i

Hárslevelû i

(26)

SOMOGY MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Irsai Olivér e

Jubileum 75 i

Kerner i

Királyleányka a

Kunleány i

Leányka i

Muscadelle i

Olasz rizling a

Oraniensteiner i

Ottonel muskotály a

Pinot blanc e

Pintes i

Rajnai rizling a

Refrén i

Rizlingszilváni a

Sárga muskotály a

Sauvignon a

Scheurebe i

Semillon e

Szürkebarát a

Tramini a

Zalagyöngye i

Zefír i

Zengõ i

Zenit e

Zöld veltelini e

Vörösborszõlõ-fajták

Bíbor kadarka i

Blauburger i

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Kadarka i

Kékfrankos a

Kékoportó a

Merlot a

Pinot noir a

Zweigelt a

(27)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér i

Bakator i

Bánáti rizling i

Bianca e

Budai i

Chardonnay e

Chasselas e

Cserszegi fûszeres e

Ezerjó e

Furmint a

Gohér e

Hárslevelû a

Irsai Olivér e

Jubileum 75 i

Juhfark i

Kéknyelû i

Kerner i

Királyleányka a

Korona i

Kövidinka e

Kunbarát i

Leányka i

Melon i

Mézes i

Nektár i

Olasz rizling i

Ottonel muskotály i

Pelso i

Piros szlanka i

Piros veltelíni e

Pozsonyi fehér i

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling i

Rizlingszilváni e

Rozália i

Rózsakõ i

Sárga muskotály i

Szürkebarát i

Táltos i

Tramini i

Zalagyöngye a

Zefír i

Zengõ i

(28)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Zenit e

Zöld szilváni i

Zöld veltelini e

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet i

Bíbor kadarka i

Blauburger i

Cabernet franc e

Cabernet sauvignon e

Hamburgi muskotály i

Kadarka e

Kármin i

Kékfrankos a

Kékoportó i

Kurucvér i

Merlot e

Pinot noir i

Rubintos i

Szentlõrinc i

Titán i

Zweigelt e

TOLNA MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bánáti rizling i

Bianca i

Chardonnay a

Chasselas i

Cserszegi fûszeres e

Hárslevelû e

Irsai Olivér a

Királyleányka a

Kövidinka i

Leányka e

Mátrai muskotály i

Mézes i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály e

Pinot blanc a

(29)

TOLNA MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Piros szlanka i

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni e

Sauvignon a

Szürkebarát a

Tramini a

Zalagyöngye i

Zengõ i

Zenit a

Zöld szagos i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet e

Alicante boushet e

Bíbor kadarka e

Blauburger e

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Domina e

Hamburgi muskotály i

Kadarka a

Kékfrankos a

Kékoportó e

Kurucvér i

Magyar frankos i

Medina i

Merlot a

Pinot noir a

Syrah e

Turán i

Zweigelt e

VAS MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Bianca i

Chardonnay a

Chasselas i

Cserszegi fûszeres a

(30)

VAS MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Ezerfürtû e

Furmint e

Hárslevelû e

Irsai Olivér e

Királyleányka a

Korona e

Kövérszõlõ e

Kövidinka e

Leányka e

Nektár e

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pátria e

Pinot blanc e

Pintes e

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni a

Rozália e

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Semillon e

Szürkebarát a

Tramini a

Zalagyöngye i

Zefír i

Zengõ e

Zenit a

Zöld szilváni i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Blauburger e

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Kadarka e

Kékfrankos a

Kékoportó e

Merlot a

Pinot noir a

Syrah e

Zweigelt e

(31)

VESZPRÉM MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Aligoté i

Bacchus e

Bakator e

Bánáti rizling i

Bianca i

Blauer Silvaner e

Bouvier i

Budai a

Chardonnay a

Chasselas e

Cirfandli i

Csabagyöngye i

Cserszegi fûszeres a

Csillám i

Csomorika i

Ezerfürtû i

Ezerjó i

Furmint a

Gesztus i

Gohér i

Göcseji zamatos i

Hárslevelû a

Irsai Olivér e

Jádorvány i

Jubileum 75 i

Juhfark a

Karát a

Kéknyelû a

Kerner i

Királyleányka e

Kocsis Irma i

Korai piros veltelíni i

Korona e

Kövérszõlõ e

Kövidinka i

Kunleány i

Lakhegyi mézes i

Leányka i

Mátrai muskotály i

Mézes i

Muscadelle i

Nektár a

Nosztori rizling i

(32)

VESZPRÉM MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Odysseus i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pátria e

Pelso i

Pinot blanc a

Pintes i

Piros szlanka i

Piros veltelíni i

Pozsonyi fehér i

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling a

Refrén i

Rizlingszilváni a

Rozália e

Rózsakõ a

Sárfehér e

Sárga muskotály a

Sauvignon a

Scheurebe i

Semillon i

Szürkebarát a

Táltos i

Tramini a

Úrréti i

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye i

Vulcanus a

Zalagyöngye i

Zefír e

Zengõ i

Zenit a

Zeus a

Zöld szilváni i

Zöld veltelini a

Vörösborszõlõ-fajták

Bíbor kadarka i

Blauburger i

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Hamburgi muskotály i

Kadarka e

Kármin i

Kékfrankos a

(33)

VESZPRÉM MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Kékoportó a

Kurucvér i

Medina i

Merlot a

Nero e

Pinot noir a

Syrah e

Titán i

Turán i

Zweigelt a

ZALA MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Aligoté i

Bacchus e

Bánáti rizling i

Bianca i

Blauer Silvaner e

Bouvier i

Budai i

Chardonnay a

Chasselas e

Cirfandli i

Csabagyöngye i

Cserszegi fûszeres a

Csillám i

Csomorika i

Ehrenfelser i

Ezerfürtû e

Ezerjó i

Furmint e

Gohér i

Göcseji zamatos i

Hárslevelû e

Irsai Olivér e

Jubileum 75 i

Juhfark i

Karát i

Kéknyelû i

(34)

ZALA MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Kerner i

Királyleányka a

Kocsis Irma i

Korai piros veltelíni i

Korona i

Kövérszõlõ e

Kövidinka e

Kunbarát i

Kunleány i

Lakhegyi mézes i

Leányka e

Mátrai muskotály i

Mézes i

Muscadelle i

Nektár e

Odysseus i

Olasz rizling a

Ottonel muskotály a

Pátria e

Pinot blanc e

Pintes e

Piros szlanka i

Piros veltelíni i

Pozsonyi fehér i

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling a

Rizlingszilváni a

Rozália e

Rózsakõ i

Sárga muskotály e

Sauvignon a

Scheurebe i

Semillon e

Szerémi zöld i

Szürkebarát a

Táltos i

Tramini a

Úrréti i

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye i

Vulcanus e

Zalagyöngye i

Zefír i

(35)

ZALA MEGYE

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Ajánlott Engedé- lyezett

Ideiglenesen engedé-

lyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat

Aszalásra Egyéb

Zengõ e

Zenit e

Zéta i

Zöld szilváni i

Zöld veltelini e

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet i

Alicante boushet i

Bíbor kadarka i

Blauburger i

Cabernet franc a

Cabernet sauvignon a

Kadarka e

Kármin i

Kékfrankos a

Menoire i

Kékoportó e

Kurucvér i

Medina i

Merlot a

Nero e

Pinot noir a

Rubintos i

Syrah e

Titán i

Turán i

Zweigelt e

Az egyes szõlõfajták engedélyezett szinonim elnevezései

Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér Izsáki, Izsáki sárfehér, Fehér dinka, Német dinka, Huszár szõlõ Bakator Bakar rózsa, Piros járdovány, Bakator rouge, Bakatortraube Budai Budai zöld, Zöld budai, Zöldszõlõ, Zöldfehér

Chardonnay Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Kereklevelû, Morillon blanc, Weisser Kläwner, Ronci bilé

Chasselas Chasselas blanc, Chasselas doré, Fehér gyöngyszõlõ, Fehér Fábiánszõlõ, Weisser Gutedel, Chasselas dorato, Fendant blanc, Saszla belaja, Chrupka belia

Cirfandli Piros cirfandli, Késõi piros, Cirifai, Zierfahndler, Zierfandler rouge, Zerjavina.

Csabagyöngye Perla Czabanska, Perla di Csaba, Perle di Csaba, Perle von Csaba, Zsemcsug Szaba, Vengerskii muskatnii rannüj, Pearl of Csaba

Csomorika Csomor, Szederkényi fehér, Gyüdi fehér

Ezerjó Korponai, Tausendachtgute, Tausendgute, Trummertraube, Szadocsina, Kolmreifler

(36)

Furmint Zapfner, Szigeti, Som, Posipel, Moslavac bijeli, Mosler, Tokay, Furmint bianco Gohér Guhér, Körteszõlõ, Sárga gohér, Török gohér, Zöld gohér

Hárslevelû Lindeblättrige, Lipovina, Feuilles de tilleul, Garszleveljü Irsai Olivér Irsai, Zolotis, Muskat Olivér, Zolotisztüj rannüj

Juhfark Mohácsi, Fehérboros, Tarpai, Lämmerschwantz

Kéknyelû Blaustängler

Királyleányka Dánosi leányka, Erdei sárga, Feteasca regale, Galbena de Ardeal

Korai piros veltelíni Kis veltelini, Piros malvazia, Eper szõlõ, Frühroter Velteliner, Velteliner rouge précoce, Malvasia rossa, Crvena Babovina, Veltlinske cervené Skoré

Kövérszõlõ Grasa, Grasa de Cotnari

Kövidinka Steinschiller, a Ruzsica, a Kamena dinka, a Dinka crvena, a Dinka mala, a Dinka rossa Leányka Leányszõlõ, Mädchentraube, Dievcenske hrozno, Feteasca alba

Olasz rizling Rizling, Welschriesling, Taljanska grasevina, Riesling Italien, Rizling Vlassky, Nemes rizling Ottonel muskotály Muscat Ottonel, Muskat Ottonel, Miszket Otonel

Palatina Augusztusi muskotály, Prim

Pinot blanc Fehér burgundi, Weisser Burgunder, Weisser Klevner, Pinot bianco, Pinot beluj

Piros veltelíni Bákor, Nagyságos, Somszõlõ, Fleischtraube, Velteliner rouge, Veltlinszki rozovij, Veltlinské cervené

Pozsonyi fehér Czétényi, Czétényi fehér, Cétényi Kadarka, Fehér kadarka

Rajnai rizling Weisser Riesling, Rizling ryzsky, Riesling blanc, Riesling renano bianco, Riesling d’Rhia, Johannisberger, Fehér rizling

Rizlingszilváni Müller Thurgau, Rizvanac, Müller Thurgau blanc, Müller Thurgau bijeli, Rivaner

Sárga muskotály Muscat Lunel, Muscat de Lunel, Muscat blanc, Muscat de Frontignan, Muscat bélüj, Muskat weisser, Muscat zlty, Moscato bianco, Weiler

Sauvignon Muscat Sylvaner, Weisser Sauvignon, Sauvignon bianco, Sovinjon, Sauvignon bijeli Semillon Semillon weisser, Semillon blanc, Semillon bianco, Petit Semillon

Szürkebarát Pinot gris, Ruländer, Auvergans gris, Szürke klevner, Pinot grigio, Brauer Klevner, Burgundi szürke, Graumönch

Tramini Roter traminer, Tramin cervené, Savagnin rose, Traminer rosso, Traminer, Gewürtztraminer

Zöld szagos Zöld muskotály

Zöld szilváni Grüner Sylvaner, Sylvánske zelené, Sylvaner verde, Silvanec zeleni

Zöld veltelini Grüner Muskateller, Veltlinské zelené, Valteliner vert, Ranfol weisser, Weisser Velteliner, Ranfold bianco, Valteliner blanc, Fehérhegy, Grüner veltliner

Vörösborszõlõ-fajták

Cabernet franc Carbenet, Carbonet, Carmenet, Gros Cabernet, Gros Vidur, Kaberne fran

Hamburgi muskotály Miszket hamburgszki, Muscat de Hambourg, Muscat de Hamburg, Moscato d’Amburgo, Muszkat gamburgszkij

Kadarka Fekete budai, Jenei fekete, Kadar, Törökszõlõ, Gamza, Csetereska, Szkadarka, Kadarka nera, Negru moale

Kékfrankos Blaufränkisch, Blauer Limberger vagy Lemberger, Limberger, Franconia, Frankovka, Frankovka modra, Moravka

Kékoportó Portugizer, Blauer Portugieser, Porthogese, Portugalske modré, Modry Portugal, Portugais bleu Pinot noir Kék burgundi, Kék kisburgundi, Kék klévner, Kék rulandi, Blauer Burgunder, Blauer Klewner,

Pino csernüj, Pinot cernii, Pinot nero, Pignola, Pinot Tinto, Rulandski modre, Savagnin noir Syrah Shiraz, Marsanne noir, Serine noir, Blauer Syrah, Sirac

Szentlõrinc Saint Laurent

Zweigelt Rotburger, Zweigeltrebe, Blauer Zweigeltrebe

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :