• Nem Talált Eredményt

A felhasználók biztonsági adatmentésének és adatvesztésének vizsgálata

Az általam lefolytatott kérdőíves felmérés eredményeit elemezve a felhasználók biztonsági adatmentésének és az elszenvedett adatvesztésének összefüggéseit vizsgálom a már korábban általam definiált, négy felhasználói csoport tekintetében. Összefüggést keresek a felhasználók biztonságtudatossági és digitális kompetencia jellemzői, az informatikai végzettség és az adatmentési szokások, valamint az elszenvedett adatvesztések között [170].

5.2.1 A felhasználó besorolása és az biztonsági adatmentés hiányának vizsgálata

Az alábbi vizsgálatot annak érdekében végeztem el, hogy képet kapjak arról, hogy az általam definiált felhasználói csoportok milyen számban készítenek biztonsági másolatot.

A vizsgálat során azt elemeztem, hogy az adott csoport milyen százalékos arányban nem készít biztonsági mentést (59. ábra). Az eredményekből látható, hogy a „Védendő” csoportba tartozók közül vannak a legtöbben (28%), akik nem készítenek biztonsági adatmentést.

Valószínűsíthető, hogy ez a csoport az, aki nem tudja, hogy egyrészt miért is fontos a biztonsági adatmentés, másrészt nem áll rendelkezésére olyan technikai megoldás, aminek segítségével elkészíthetné az adatai mentését. A „Magabiztos” csoportba tartozók kisebb (9,4%) mértékben nem készítenek biztonsági mentést, mint a „Veszélyes” csoportba tartozók (16,4%). Ennek vélhetően az az oka, hogy az előbb említett két csoport tagjai a saját értékelésük alapján rendelkeznek a kellő biztonságtudatossággal, viszont míg a „Magabiztos” csoportnak megvan a szükséges tudása, addig a „Veszélyes” csoportnak nincs informatikai végzettsége. Így kimondható, hogy a „Magabiztos” csoport azon tagjai, akik nem készítenek biztonsági adatmentést, felelőtlenül viselkednek. Míg a „Veszélyes” csoport azon tagjai, akik nem

Valószínűsíthető, ahogyan korábban már megállapítást nyert, hogy ennek a csoportnak vagy nincs vagy bevallottan alacsony a biztonságtudatossága, annak ellenére, hogy rendelkeznek valamilyen szintű képzésben szerzett informatikai ismerettel [172][174].

59. ábra Kapcsolat a felhasználó besorolása és a biztonsági adatmentés között (forrás: saját kérdőíves felmérés; készítette a szerző)

A felmérés alapján megállapítom ebben a vizsgálatban is, hogy a felhasználók körében szükséges a rendszeres biztonságtudatossági képzés/oktatás, mivel a biztonsági adatmentésre a végzettségnek erős hatása van, ezt a 81,54%-os értékű determinációs együttható is alátámasztja (60. ábra).

60. ábra Korreláció a felhasználó besorolása és a biztonsági adatmentés között (forrás: saját kérdőíves felmérés; készítette a szerző)

A biztonsági adatmentés hiánya és a felhasználó besorolási szintje között fordított arányosság van, a magasabb szintű felhasználók esetében alacsony a biztonsági mentés hiánya. A besorolási szint és az adatmentés hiánya lineárissal jól közelíthető, amit a korrelációs együttható

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Védendő Veszélyes Szerény Magabiztos

28,0%

16,4%

17,5%

9,4%

A felhasználói csoportok adatmentésének hiánya

Magabiztos Szerény

Veszélyes

Védendő y = -5,47x + 36,97

r = -0,9203

8 13 18 23 28

2 3 4 5

Biztonsági adatmentés hiánya (%)

Felhasználók besorolása

Felhasználó besorolása és a biztonsági adatmentés hiánya közötti kapcsolat

abszolút értéke (|r|=0,9203) is mutat. A negatív előjel arra utal, hogy minél jobban képzett az adott felhasználó, annál gyakoribb a fontos adatainak biztonsági mentése.

5.2.2 Korrelációs kapcsolat a felhasználó besorolása és az adatvesztés között

Az alábbi korrelációs vizsgálatot ez esetben azért végeztem el, mert kerestem az összefüggést a biztonságtudatosság, a digitális kompetenciával kapcsolatos besorolás, valamint az informatikai ismeretek és az adatvesztés előfordulása között (61. ábra).

61. ábra Kapcsolat a felhasználó besorolása és az adatvesztés között (forrás: saját kérdőíves felmérés; készítette a szerző)

A megalkotott négy csoport vonatkozásában végeztem el a korrelációs vizsgálatot. Ezeknél a csoportoknál az adatvesztés előfordulását vettem alapul. Jól látható, hogy a „Védendő”

kategória szenvedett el a legkevesebb adatvesztést (44%). Szintén kevés adatot vesztettek a

„Veszélyes” kategóriába tartozók (45,78%). A „Szerény” kategória esetében látható, hogy viszonylag magas (50%) az adatvesztés előfordulása. A bekövetkező problémát a kellő magabiztosság, valamint a kompetencia és a tudatosság hiánya okozhatja. A „Magabiztos”

kategória eredménye (46,16%) magasnak tekinthető volt. Valószínűsítem, hogy ezek a felhasználók olyan sok adattal dolgoznak, ami már a nagy számok törvénye értelmében is több hibázási lehetőséget rejt magában, legyen az technikai vagy felhasználói hiba. (62. ábra) A diagramon jól látható, hogy a “Szerény” besorolású felhasználói csoport illeszkedik legkevésbé a lineáris függvényre. Az adatvesztés és a felhasználói besorolás nem írható le lineáris összefüggéssel, de a kapcsolat kimutatható a vizsgált elemek között. A fentiekben bemutatottak

41,00% 42,00% 43,00% 44,00% 45,00% 46,00% 47,00% 48,00% 49,00% 50,00%

Védendő Veszélyes Szerény Magabiztos

44,00%

45,78%

50,00%

46,16%

A felhasználói csoportok adatvesztése

ismeret, hanem azt rendszeresen, kiemelt hangsúlyt helyezve a biztonságtudatosság növelésére, kell ismételten feleleveníteni és frissíteni [82][165].

62. ábra Kapcsolat a felhasználó besorolása és az adatvesztés között (forrás: saját kérdőíves felmérés; készítette a szerző)

5.2.3 Az el nem végzett biztonsági adatmentés és az adatvesztés kapcsolata.

Az alábbi vizsgálatot annak érdekében végeztem el, hogy bemutassam az adatvesztések előfordulása és a biztonsági adatmentések hiánya közötti kapcsolatot.

63. ábra A biztonsági adatmentés hiányának és az adatvesztésnek az összefüggése (forrás: saját kérdőíves felmérés;

készítette a szerző)

Látható (63. ábra), hogy a „Szerény” felhasználók és a „Védendő” felhasználók körében, akik alacsony biztonságtudatossággal rendelkeznek, magasabb, 12% körüli azon felhasználók aránya, akik nem végeznek adatmentést és vesztettek már adatot is. A „Veszélyes” felhasználók

Magabiztos

Felhasználó besorolása és az adatvesztéskapcsolata

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

Védendő

A felhasználók biztonsági adatmentésének és az adatvesztéseinek a kapcsolata

esetében ez az arány megközelíti az 6%-ot, a „Magabiztos” felhasználók esetében csak 3% ez az arány. Ezzel bizonyítható, hogy azon felhasználók esetében, akiknek bevallottan magas a biztonságtudatossága, fele vagy ennél kevesebb az adatvesztés és az adatmentés hiányának az aránya, mint az alacsony biztonságtudatossággal rendelkező felhasználók esetében [83].

64. ábra A biztonsági adatmentés hiányának és az adatvesztésnek az összefüggése (forrás: saját kérdőíves felmérés;

készítette a szerző)

A biztonsági mentés hiánya és az adatvesztés között közepesen erős kapcsolat van, a korrelációs együttható értéke (|r|= 0,5813), ez negatív korreláció, vagyis annál több az adatvesztés minél kevesebb a biztonsági mentés. (64. ábra) A biztonsági mentés tehát közepes erősségű hatással van az adatvesztés bekövetkezésére, mivel a determinációs együttható értéke 33,79%.

5.2.4 Összegzés

A biztonsági adatmentés jelenleg is nagyon fontos tényező, azonban ahogy haladunk előre a tudásalapú társadalom fejlődésében, egyre fontosabb lesz az adataink biztonsága és azoknak a rendelkezésre állása. Mivel az adat “a jövő olaja”, így egy újfajta erőforrásként kell rá tekintenünk, ezáltal magas értéket képvisel. Mindenki számára fontos, hogy az évek során felhalmozott és felgyülemlett hasznos adat védelme biztosított legyen. A felhasználói szintű adatmentés a felhasználó feladata és felelőssége. A művelet végrehajtása is, köszönhetően a technológia gyors fejlődésének, olyan szintű ismereteket követel meg, amelyekkel a felhasználó az adott technológiát alkalmazni tudja. Tehát egyaránt szükséges a magas szintű biztonságtudatosság, valamint az ezzel megegyező szintű digitális kompetencia is. Korrelációs

Magabiztos

Szerény Veszélyes

Védendő

y = -1,1856x + 72,938 r = -0,3902

5 10 15 20 25 30

43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0

Biztonsági mentés hiánya (%)

Adatvesztés (%)

A biztonsági mentés hiánya és az adatvesztés vizgálata

hatása van. Továbbá a biztonsági mentés hiánya és az adatvesztés között közepes erősségű kapcsolat van, annál magasabb az adatvesztés, minél kevesebb a biztonsági mentés. A biztonsági mentés tehát közepes hatással van az adatvesztés bekövetkezésére [174][175].

5.3 A felhasználók vírusvédelmi és adatmentési szokásainak vizsgálata