• Nem Talált Eredményt

Historia ophthalmiae omnis aevi observata medica continens

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Historia ophthalmiae omnis aevi observata medica continens"

Copied!
624
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

W B M C E S L A I T R N K . A

.> D E I R Z O W Í T Z "

S . R . í . F . a U I T I S M E D I C . D O C T .

I N R E G . U N I V : P . S . B U D E N S Í

P A T H O I O G I i E . ?

P R O F . p. o ,

H I S T Ó R I A

ÖPHTHAíJáDE

O M N I S i E V í O B S E R V A T A - .

C I D I O C C L X X X 1 1 1 .

(2)
(3)

I L L Ü S T K I ^ t ^ V " ]

• • . ^ c - ^

I N T E G E R E . I M O

- ' ' 2 5 ^

V I R O

löSEP'HO F R I D E R 1 C O ,

N Ö B I L I

D E T O M A S O N I

R E G N I B O H É M I A

» E G N O X •

S A C R . R O M . I M P E H Í I , E Q . U I T I

\

(4)

4 H O C S U U M D E

0 P H T H A L M 1 A

O P U S

1 I N

V E U P E T U U M

A M I C l T I

G R A T I T U D I - N I S E T OBSERVANTI«

M O N U M E N T U M D , D , D ,

A U C T O R .

(5)

S E R I E S .

O F E I ^ Ä ^ K

P. I . D e f i m t i o i p. i L G e n e r a , q u a : p r o b e t 4

i . S e d e s : u n d e O p h t h a l m i a e f t 5

1 . M o n o c u l a i b i d . 2 . U t r i u s q u e o c u l i r 7

3 . I n t e r n a i b i d . 4 . E x t e r n a 8

a ) T o t a l i s i b i d . b ) A n g u l a r i s " i b i d .

I i . G r a d u s : u n d e i b i d .

i . T a r a x i s 9 1. Chemoűs i b i d . i n . H a b i t u s : h i n c O p h t h a l m i a 1 1

1 . S i c c a i b i d . s . H u r n i d a i b i d *

a ) S e r o f a 12 b ) S a n i o f a . i b i d . ív, D u r a t i o : o b q u a m O p h t h a l . 1 3

1 . A c u t a i b i d . 2 . C h r o n i c a i b i d .

a ) C o n t i n u a 1 4 b ) R e c u r f a n s 1 4

1 ) V a g a _ . ? 4 2 ) P e r i o d i c a i b i d .

% ) ( 3

(6)

V , C m i f a f p e c l a f a e f t 1 6 i.Pröcoparhica i b i d .

%. Deüteropathiea. i b i d . C A Í J Iii.« P r o e g t n n e i K B e a u i i e : i b i d .

1,/ücas, f e x u s i b i d ,

%. H s r e d i t a r i a , I a b e s ' 1 7 3 . ÍJsoíyncniíia i b i d . 4 . L . t x i t . i r r i t a b i l i t a s o a ü i 1 8

5 . C o n f e n f u s o c u l o r u m 1 9 6 . C i U - h e x i s : , u t ; 2 0

a ) S e r o f a ; i b i d . b ) i > c o r b u t i c a 2 1 e ) P u r u l e n c a i b i d . d ) G a u e r t ) fa 2 2 e ) S c r o p h u l o f a i b i d .

f ) S y p h i l i t i c a . 2 3 c A pjV.J?rocataráic« caüfe 1 4

J . L u c u b r a t i o n i m i a i b i d . 11. S t i m u l u s e x t e r n u s 2 6 i n . L s ü o e x t e r n a 3 1

I V . f n g e f t a 3 6 v . C o l i u v i e s i n p r i r a i s v i i s 3 9

v i . S p a f t n i h y f l e r . hypochond» 4 0 v i L l V i o r b i c a p i t i s j a u r i u m , d e n - -

d u m 4 1

v i l i . Metaítafes i a n i r n o r b o f i 4 5, f . P e r r p i r a t i o i w S j f u d o r i s i b i d .

2. S a n g u i n i s 5 1 j . L o t i i c o n t e n t o r u m 5 4

4 . E x a n t h e m a t u m 5 5 5 . 111 fiammá t o r i i J f t i m u l i 5 9

6 . T u m o r u m 6 0

(7)

7» U l c e r u m 6 1

• 8 . A r t h r i t i d i s , podagr« 6 4

I X . F e b r e s 6 5 1 . C a c a r r h a l e s i b i d .

2 . l n t e r m i t t e n t e s 6 6 a ) i r r i t a t i e e m e t k i s i b i d .

b ) L a r v a t a ; 6 8 x . C o n t a g i u m n e e t i a m ? 7 0

C A P . V , S y m p t o m a t a _ t 7 4

1 . C o m m u n t a i n f l a r a i n a t i o n i s 7 5

1 . R u b o r 7 6 2. T u m o r 7 7 3 . D o l o r 7 9 4 . F e b r i s 8 1 n . P r o p r i a o p h t h a l m i a r u m 8 4

/ 1 . C e p h a i a l g i a i b i d . 2 . S p a f m i , c o n v u l i i o n e s 8 5

a ) P u p i l l e i b i d . b ) P a l p e b r a r u m 8 5 c ) M u f e u l o r . f a c i e i i b i d .

d ) A r t u u m 8 6 3 . L u c i s i m p a t i e i i t i a 8 6

4 . E p i p h o r a i b i d . 5 . A n c h y l o b l e p h a i ' o f i s

f p n r i a 8 8 6 . V i f u s immiúutio. 8 9

f A P . V I . P r o g n o f i s . 9 0 I . C h r o n i c a r a r o c u r a b i l e s i b i d .

I I . Effeítus d u p l i c e s : 9 3 A . C o m m u n e s i n f l a m m a t . 9 7

1 . S u p p u r a t i o , f e i l , i b i d . a ) H y p o p i o n i b i d .

) ( 4

(8)

b ) Abfcefíus a d n a t s 1 0 3 c ) U l e e r a t i o t a r f o r u m 1 0 8 d ) U l c e r a c o r n e a e 1 0 9 2 . S c i r r h u s , C a n c e r i b i d . 3 . G a n g r a e n a - . 1 1 0 B . P r o p r a o p h t l i a l m i a r u m : i b i d .

i . L e u c o m a t a H l a . P t e r y g i a i b i d . 3 . P u f t u l a : v a r i s e 1 1 2 4 . A i i c h y l o b l e p h a r o f i s

v e r a 1 1 3 5 . I r i s fiffa, ítaphyloma 1 1 3

6 . C a t a r a d a 1 1 4 7 . A m b l y o p i a ^ a m a u r o f . i b i d .

iií.Letalisne u n q u a m o p h -

1 . R e f o l u t i o b e n i g n a i b i d . a ) H s e m o r r h a g i a i b i d .

3. Metaftaűs, p a r t i m i b i d . a ) M a l a , p a r t i m i b i d . t h a l m i a ?

ív. S o l v u n t e a t n

i b i d . 1 1 6 2 . Criíis3 u t i b i d .

b ) S u d o r

c ) A I v i fluxus

1 2 6 1 2 7

b ) B o n a 4 . Febrís 5 . T e m p u s

(9)

P A R S I L

Í E O L E G O M E N O N : c u r a t i o n i s íuma 1 4 7 S E C T I 0 . I . v

P H A B . M A C A .

C A P , I , E m e t i c a , 1 4 9 , . C a t l i a i - t i c a , h o r u m 1 6 5

C a u t e l s e , f e i l . 1 6 9 i . S e í e & u s i b i d . a . I t e r a t i o 1 7 7 3 . C o n t r a i i i d i c a n t i a 1 8 4

C A P . I I . S o l v e n t i a i 8 5 ' 1 . N i t r u m i b i d . 2 . A q u £ m i t i e r a l e s 1 8 6

3 . L u m b r i c . t e r r . f u c c u s 1 9 0

4 . C i c u t a i b i d . ' 5 . A r n i c s e flores 1 9 1

C A P . I I I . D i a p h o r e t i c a 1 9 4 1 . j L i g n o r u m d e c o d u m 1 9 6

2 . ' P h o f p h o r u s u r i n s e 1 9 8 3 . A u r i p i g m e n t i f u l p h u r 1 9 9 ,

4 . V i t i u m 2 0 7 C A P . • ' I V . C o r t e x P e r u v i a n u s . 2 1 4

C A P . V . M e r c u r i u s 2 2 7 C A P . V I . O p i u m . 2 4 1

(10)

S E C T I O I I .

C H I R U R G I A .

C A P . L S a n g u i n i s m i f f i o , q u a m 2 4 3

I n d i c a u t : 2 . 4 4 1 . P l e t h o r a _ i b i d .

2 . P h l o g i l l i c a d i a t h i f i s i b i d . 3 . P r i n c i p i u m m o r b i i b i d . 4 . S y m p t o r o a t a g r a v i a 2 4 6 C o p i a quae • d e m e n d a ? i b i d . D e l e c l u s v a f o r u m 2 5 3

A . Artéria t e m p o r a l i s i b i d . B . VeiiíE a u t e m 2 5 8

j . B r a c h i i i b i d . * a ) Humeräria . 2 5 9

b ) C e p h a l i c a * i b i d . c ) S a l v a t e l l a i b i d . a . P e d i s 2 6 1 3 . A n i , v u l v s e i b i d -

4 . J u g u l i 262 5 - F r o n t i s , t e m p o r u m

o c c i p i t i s , & c . 2 6 6 6 . P a l p e b r a r u m 2 7 1 7 . C a n t h i 2 7 6 8 . A d n a t a j 2 7 7 M o d i m i t t e n d i a 8 4

i ' . F e r r o i b i d . 2 , H i r i i d i i i i b u s . 2 8 5

C o n t r a i n d i c a n t : . 2 8 8

1 . M o r b i l e v i t a s i b i d . 2 . H u m o r e s t e n u e s a c r e s 2 8 9

C A P U T I ItB n e m a t a , & c . 2 9 0

(11)

E a l u e a " 2 9 1

1 . H n i v e r f a l i a i b i d . 2 . P e d i l u v i a 2 9 4 3 . Capitilúvia 30Í C A P U T I l i . Cuciu'bitulíe, a c 3 0 3

R u b e i a c i e u t i a , i n p r i m i s 3 0 4 1 . U r t i c a u r e u s 3 0 7 2 . ,'rhyinelíeí v e i i b i d . 3 . M e z e n a i c o r t i c e s , . 3 1 0

C A Í Ö T I V . M u c u m e e a p i t e e l i c i e n t i a 3 1 í 1 . E r r h i n a 3 1 2 - ' - 2 . Apophlegmatifnú 3 1 4

C A P U T V i R a l i i r a c a p i t i s 3 3 5

C A P U T V I . U l c e r a arteía&a 3 1 8 V e f i e a n t i a i b i d , F o n t i c u l i , f e t a c e a ; 3 3 2

1 . L o c a e o r u m l u u t 3 3 4 '

a ) B r a c h i a i b i d . b ) M a x i l l a i n f e r i o r 3 3 $

c ) N u c h a 3 3 8 d ) 0cuü i b i d . e ) M a f t o i d e a a p o p h y -

fis 3 3 9

f ) A u r i c n l ^ , 3 4 0 a . I n d i c a t u i a e o r u m f u n t

a ) R e e i d i v s e 4 4 2 b ) C o n t u raaxra o r b u 3 4 7

, c ) E p i p h o r a a c r i s 353^

d ) A c r m i o n i a h u m o

r u m i b i d ,

* g . C a u t e l s e , u t

a ) V a c u a t i o n e s p t t e c e

dánt; 3 0 7

(12)

b ) F o n t i c u I u s i n lafce»

. r e a f f e d o fit; 3 5 8 c ) S e t a c e u m n o n j u -

v a n t e < f o n t i c u l o f u f f i c i a t u r ; • 3 5 9 d ) S e t a c e o íana'to f o n -

t i e u l u s f u r r o g e t u r ; 3 6 7 e ) ülcerahsecdiufo-

v e a n t u r ; 3 6 9 f ) E a d e m íanata r e n a -

t o m o r b o r e n o v e n -

t u r , 3 7 1 4 . C o n t r a i n d i c a n t i a e o -

r u m 3 7 6 Periícyphifmus 3 8 0 c A P ü T V I I . I n o c u l a t i o 3 8 2

1 . G o n o r r h c e a ; r e p r e f -

fö i b i d . 2 . S c a b i e i retrogreífe 3 8 4

C A P U T V I I I . O p h t h a l m i c a 3 8 7 X . S i m p l i c i a 3 9 5

Á. E m o l l i e n t i a ; i b i d .r

1 . Albumén o v i 3 9 6 . 2 . L a c t e p i d u m 3 9 7 3 . M u c i l a g i n e s 3 9 9 4 . M a l v s e flór. d e c o d u m 4 0 1

5 . Axungiíe 4 0 5 ó.Goffypiumne ? 4 0 7 B . S t i m u l a n t i a : 4 0 8

1 . V a p o r e s d i f c u t i e n t e s i b i d . 2 . E c h i u m m i n i m u m 4 1 3

• 3 . S t e r c u s v a c c i n u m i b i d . 4»Camphora - 4 1 4

(13)

5 . C r o c u s , o p i u n i j & c . 4 1 5

C . A t t e n u a u t i a : • i b i d . 1 . A c e t u u i 4 1 6 2 . P o m i p u l p a i b i d . 3 . M u l f a 4 1 8 4 . U r i n a 4 1 9

5 . A q u a R u l a n d i 420 D . R e p e r e u t i e n t i a i b i d .

1 . Áquafrig, n i x5 g l a -

c i e s 4 2 1 2 . A q u a : f o t e r i i e 4 2 5

3 . S p i r i t u s v i n i 4 2 6 a ) S i m p l e x i b i d . b ) G a l b a n a t u s 4 2 7 c ) C a m p h o r a t u s i b i d .

4 . A k i m e n 4 2 9 5 . V i t r i o l a 4 3 1

a ) C o e r u l e u m i b i d . b ) A l b u m 4 3 1 ó.Tutia 4 3 6 7 . Z i n c i flores 4 3 3

8 . S a t u r n i u a 4 3 9 E . M e r c u r i a l i a 4 5 5 F . E l e d r i c i t a s ^ 4 6 1

Slt C o m p o f i t a e p r i o r i b u s ! 4 6 2 i.Aquíe Ophthalmie»: 4 6 3

a ) A . m a t i i b i d . b ) F o r e f t i _ 4 6 4 c ) G e r b e z i i 4 6 - ; d ) Gherlü _ 4 6 6 e ) Grülingii i - b i J . f ) H e i f t e r i 4 6 9 fí) Hoíimanui 4 7 1

(14)

h ) L u f i m i i i ) R i d l e v k ) S \ Y v e f i i

4 7 2 i b i d . i b i d . 1 ) S y d e n h a m i L . L . i b i d .

m ) T b o n e r i 4 - 3 7 n } Vieiín. difijénfato-

• r i i 4 8 9 2 . U n g v e n t a o p h t h a l m i -

e a i b i d ; a ) W h i l i a l b i i b i d .

b ) Fraüeadorfferi. 4 9 t

c ) j a n i n i 4 0 2 d ) P e n o t i 4 9 3 e ) S . Y v e f i i i b i d . f ) S l o a n i 416 g ) W i l l i i 4 9 7

C a u t e l s e i n borúm u F u : 5 0 0 I . l ' t n i p u s e a a d h i b e i i d i i b i d . 2 . V i o r i u s i i s D t e n d i .* 5 0 1

a ) C a l i d c n e a n f r i -

g i d e ? i b i d . b ) T e r r e a lievigatißi-

üv<i f u i i t o . 5 0 5 c ) A d h a i i i o líé fit a r -

d ) i i u p i n o c a p i t e e x - c i p i c n d a i l e ) V a f c u l i ? c o n t e n t a

a p p l i c a ' ; S . D e i e d u s tí<rumdem;

u i ; i n d e

i b i d , ibíd.

5 0 6

(15)

a ) P e l l u c i d i t a s o c u l i n o n p e r e a r . i b i d . b ) Difpoütioad r e c i -

d i v a s t o l l a t u r . 5 0 7 C A P U T I X . S t i m u l i e x t e r n i a b l a t i o g o x

I . T u m o r e s e x f t i r p a n d i 5 1 0 I I . I l l a p f a e x i m e u d a p e r 5 1 2

a ) C o l l y r i a 5 x 3 b ) G l o b u l o f a C o r -

p o r a Í I 9 c ) M a g n e t e m 5 2 0

d ) A n t h e l m i n t i c a 5 2 4 e ) I n i t r u m e n t a 5 2 6 n i . Phalangoüs e v e l l e n -

d a & c . 5 3 0 C A P U T X . Exftirpaüo o c u l i . 5 3 5

S E C T I O I I I .

D I A E T A . S 4 0

(SApüTunicum:.

1 . Q u e i s c o r p o r i s e t a n i m i i b i d .

2 . A l i m e n t a 5 4 1 3 . A e r 5 4 3 4 . S t i m u l i v i t a t i o . §44

(16)

H i f t o r i a e f e l e d a ; f e p t e m d e c i m

1 . D e c k e n 5 4 8 2 . F o r e i l i 5 5 1 3 - " 5 5 3 4 - 5 5 6 5« 5 6 0 6 . H e i f t e r i 5 6 3

7 - . 5 " 4

3 . — . 56 6

9 - ~ . • 5 6 7 1 0 . H o f f m a i m i - 5 7 0

1 1 . ~ T - 5 7 4 '

1 2 . J a n i n i 5 7 6 1 3 . _ 5 7 9 ' 1 4 . S c h m u c k e n 5 8 Q

' • i S . — — .. 5 8 3 1 6 . — — . 5 8 5 1 7 . S i b b e r n i i " 5 8 9

HISTÓRIA

(17)

MISTOJR.1AM

O P H T H A L M I A

P A R S 1

B E J í A t U H A A C V A R I E T A T É O P H T H A L M I A Ei

P H T H A I . M. I A ( o'$&áK[A.Í* cino *•»

ocpa-oíApZ a b o c u l o ) i i o l i l i u l l i s , quoá i n t e r e t i a m J A C C H I N U S t e f t e P . F O R E -

S T O ( a ) e f t , g e n e r i c u m proríus cujus-'

( ß ) Obi, e t cuí'.jnedJc.Lib. I T . f c h o U a d p b G i ,

C A P U T I .

ÍJ E F I • N I T I Ot

A

(18)

2 H I S T O R I E : . O P H T H A L M I A . § , I«

c u n q u e m o f b i o c u l o s a f f l i g e n t i s> n o m e n I e f f e yidébatur, u t ophthalmiam i d e m a c morhum oculi e f f e , u e c n i f i p e r a n t o n o - m a f i a m i n f k m m a t i o n i o c u l o r u m n o m e n l i o c a Gríecis t r i b u i , c o n t e n d e r i n t . S e d u t u t h i e c fint, c e r t u m . t a r n e n e i l , a b n e i n i n e G r s e c o r u m O p h t h a l m i a ; n o m e n u l l i : eltéri s e g r i t u d i n i p r r e t e r q u a m . • i u J k m m a - >

t i o n i o c u l o r u m f u i u e i n d i t u m , e t i d fo- I i q u i d e m i n f k m m a t i o n i tunic« a d n a t a ; , q u o d e x G A L E N i (b) v e r b i s c o l l i g i t u r ! d i c e n t i s : „ O p h t h a l m i a q u i d e m e i l i n - j

„ flammatio m e m b r a n s e , q u i e a d n a t a e i l i

„ c o r n e s e , e x äccidenti v e r o e i l t o t i u s !

„ o c u l i m o r b u s >,-. H o d i e r n i t a r n e n p a - thölogi n i h i l h i c a c c i d e n t i d a n d u i n e i l e v o l u n t , , ftatuüntque a b e a d e m c a u f a , q u ; e a d n a t i e i f i f l a m m a t i o n e m p r o d u k i t , e a m ; c e t e r i s q u o q u e p e r i n d e o c u l i p a r t i b u s a b i p f a c o n l c i f c i p o i F e , fi m o d o t a n t a c a u f b l m j u s f u e r i t i n . t e u f i t a s , u t i n i l l a s u f q u e 1 f u a m e x f e r e r e v i m q u e a t . G U i i e c u m i t a fint, Ophthalmia eft inflammatio in oculo vel folius adtiata..vel aliarum quoque par- tium, u t c o n i e s e , u v . e s , & c . v e l u t j ,

P L E N C R (c ) a i t „ e i l . . . c o n j u n c t i v a e

„ v e l t o t i u s b u l b i o c u k r i s i n f l a m m a t i o , , ,

l>) D a d i f f e r e n t . m o r b o r . • C a p . 1 , 3 , e ) D o c k i a a d e m o r b i s c w i l o r , p , 7 0 .

(19)

§. i i P A R S Í Í § IVÍiraíi i t a q u e l i i c c e f u b i t d e f i n i t i o n e i t l

E 0 E R H A A V I I ( d ) d i c e j l t i s I „ O p h - t l i a l r a i a . r. .. e f t i n f l a n i j h a t i o V e r a t u - nie» ädnatse e t c o r n e a ; i n o c u l o e o n -

„ ípicua,,; qüaíi v e r o fóla a d n a t a c i t r a e x t r a q u e c o r n e a n i i n f l a m m a r i n o n p o f f e t i v e l e a t e n u s i n f l a m m a t a O p h t h a l m i a ; n o m i *

n e e l f e t i n d i g n a ,

§. 2 .

L a t i n i s O p h t h a l m i a d i c i t u r lippitudó * i t a GTíecum v o c a b u l u m Latiné íeddenté A . c . c E L s o ( e 3 > u t U t adniöduHi i m - p r o p r i e ; q u a n d o q u i d e m lippa o c u l o r u m l e m a s e . matéria álba ípiiíaV7 p U r i f o r m i e n a t a s n o t a t , c u j u s o p e p a l p e b i x ípatiö n o c l i s i t a i n t e r f e gluáiiaiitur > u t i i n e moleítia d i r i i i i i i i e q u e a n t : h i n c f o r d i b u s h u j u s m o d i k b o r a h t e s o c u l i lippi > ipfaqué l i t e c a f f e c t i o e o r u m lippitüdo nímcupatur;

q u r e c u m O p h t h a l m i a ; u t p l u r i m u i n fit c o m e s , i f t a h i n c a p u d L a t i n o s n o m e i i t r a x i t , q u o d a p t i u s a d i d v o c a b u l u m b a u d f u p p e t e r e t . C u m a u t e m ítepeliumero a c - c i d a t , u t i n levioíe öculoruíti X e r o p h -

t h a l m i a n i h i l i d g e n u s íordium c o l l i g a n t

(e) D e raedkiua L , 2, C . i . 6 c L 6 , C . 6.-

Á 2

(20)

4 H I S T O R I E O P H T H A L M I A §. 3 .

o c u l i j f u a p t c n a t u r a l i q u e t , q u a m a b - fone X e r 4 $ h ( M # k; ( / ) 'Mppitudo arida

d i c a t u r •(§).• . ' •••x .

C A P U T 1 ' ,

:

.

G I i N I i R A .

§• 3 -

• O p h t h a l m k m v a r i i p r o m o d u l o p a - t h o l o g i c i f u i f y f t e m a t i s v a r j a s a i n c l a f l e s d i f p e f c u n t , g e n e r a q u e l i u j u s a i g r i t u d i n i s a d m o d u m n u m e r o f a c o n d i m t , a d f c i t i s h u c e t i a m c a u f i s c u m p r p e g u m e n i s t u m procataréticis; q u a s c u m e g o a g e n e r x - b u s . _ . m o r b o r u m n u n q u a m n o n f e j u n g e r e c o n f v e v e r i m , o p h t l i a l m k m q u o q u e a d % t a i i t u m m o d o g e n e r a c o g e n d a m p u t a v i , q u i e i u p p e d k a i i t

I . S e d e s

. 2 . G r a d u s i n f l a m m a t i o n i s 3 . D u r a t i o

4 . H a b i t u s

5 . Cauíié. G L u a p r o p t e r •• .

( / ) V i d i §. 6 , N a - 1 . (jg) c a s u s Í, c.'L, 2 . C . lYy.

(21)

$ . 4 . P A R S T .

a u t u t e r q u e o c u l u s e f f e f b l e a t , a c p o r r o c u m i n f l a m m a t i o j a m e x t i m a m o c u l i t u - n i c a m a d n a t a m j a m i n t i m i o r e m u v e a m c h o r o i d e m v e a f f i c e r e \ o b f e r v e t u r ; e r i t O p h t h a l m i a

1 . Monocula , q u a ; a l t e r u t r i oculö t a u t u m m o d o i n f e f t a e i l . P e r d e c u r f u m l i u j u s l i b e l l i n o n p a u c o s v i d e r e e r i t , o p h - t h a l m i a m a u t d e x t r i t a n t u m o c u l i , u t A L 1 x 1 1 ( b ) a d o l e f c e n t i a c c i d i t . , a u t i i n i f t r i , n t A M A T I ( i ) e r u d i t o e v e u e - r a t , p e r p e i l b s , a d e o u t c u m c l . 0 E H M B ( £ ) » e t P E Z O X D i ( / ) j u v e n i s , e t R O M M E -

L I 1 (m) p u e l l a c o m p l u r e s • O p h t h a l m i e recuríus f u i f f e n t p e r p e f f i , i l l a a l t e r n i s j a m d e x t r u m j a m finiftrum t a n t u m o c u l u m i n - v a f e r i t . „ Paműficis . . . f i l i a 1 3 a n n o -

„ r u m ( u a r r a t i l l e ) a b a l i q u o t j a m a n -

„ n i s f e r o f i s e t a c r i b u s d e f t i l l a t i o n i b u s

„ e t d e f l u x i o n i b u g o b n o x i a i i n g u l i s a n n i s

„ t e m p o r e v e r n a l i , p r s e f e r t i m c i r c a se- i , q u i n o c t i u m , O p h t h a l m i a g r a v i c o r r i -

( / J ) V i d e 7 7 .

( i ) . V i d e §. 7 2 . I . D . N o 6 . ( / i ) V i d e % 4 3 , N o 4 , ( / ) V i d e §. 6 5 N o 3 . c ) .

(ja) M i f c , n a t , c u r . dec> 3 , a n n . 2 . o b f . a n »

\

A 3

(22)

6 HISTÓRIA O P H T H A L M I A § . 4 , p i t u r c u m d o l o r i b u s i n f k m m a t o r i i s ma«

x i m i s , tumoré, r u b o r e , t a n t a q u e v i -

„ f u s i m m i n u t i o n e , u t v i x d i e m a noíle

„ d i f c e r n e r e , l u c e m n o n t o l e r a r e , e a t

» q u e e t i a m , q u a ; o c u l o a d m o v e n t u r ,

„ v i f u i q u e o b j i c i u n t u r , minimé c o g n o i c e - :

„ r e p o f f i t , n o n fine p e r i c u l o o m n i m o - i, dje i a c u l t a t i s v i d e n d i a b k t i o n i s , q u i a

„ p u p i l l a q u a f i v e k m i n e o b d u d l a c o n -

„ f p i c i t u r . - HE C a n n u a t i m r e v e r t e n s o p l i - .

„ t l i a l m k f u b i n d e t a r n p e r t i n a x f u i t , u t

„ p e r a l i q u o t , i m o q u a n d o q u e p l u r e s f e p t i m a n a s , v i x c o m p e f c i b i l i s e x i t i t e r

„ r i t , a e g r a m q u e c o n t i n u i s d o l o r i b u s e x - , j c r u c k r i t a t q u e d e f a t i g a r i t ; q u a m v i s

„ p r a e t e r V« S . e t f e t a c e u m n u l l u n i r e i n e ,

„ d i o r u m • g e n u s o m h T u m f u e r i t , e t j u x t a u n i v e r f a l i a m e d i c i s d i c l a , o m n i a a l i a

„ i n t a l i aiFeóhi i n e t e x t e r n e a d e t ex-.

h i b e r i f o l i t a , c a p i t i , f r o n t i , v e r t i c i ,

„ n u c l i t e , f c a p u l i s , o c u l i s i p f i s , b r a c l i i i s ,

„ p e d i b u s , & c . a p p l i c a t a j c o l l y r k , ca*.

„ t a p l a f m a t a , u n g v e n t a , p u l v e r e s , & c , p e n t a c u i a e t a m u l e t a v a r i a v a r i e ufur».

3 ) p a t a e t a p p e n i a fint, H a c l e n u s tarne«

f e m p e r , . . c o u t i n u a t i s a l i a s u f i t a t i s

„ c o l l y r i i s , e t i n t e r n e c e r e b r u m e t y i f u i n C Q i T Q b o r a n t i b u s , e t i a m f i d e v i f u r e c u - ,

„ p e r a n d q a l i q u o t i e s j a m d e f p e r a t u m fit, d e m i o r e c o n y a l u i t . , v i f u s q u e i n t e g r e n reaitutu§ f u i t , G L u o d i n h o c c a f u n o -

(23)

P A R S I . 1:

„ t a t u maximé d i g n u m m i h i videtúr, e f t ,

„ q u o d . h s e c a n n i v e r f a r i a O p h t h a l m i a n o n

„ f e m p e r u u u m e u n d e m q u e o c u l u m v e l

„ a m b o s fim-uf, f e d íingulis a n n i s u n i c u m

„ d u m t a x a t o c u l u m , m o d o d e x t r u m m o - i, d o finiftrum, a l t e r n a t i m a f f l i g a t , e t i n

„ e o d e m *" t y r a n n i d e m f u a m . e x e r c e a t .

„ P r a t e r i t o t a r n e n v e r e p r a e t e r h a d t e n u s

„ o b f e r v a t u m o r d i n e m d e n u o o c u l u m fi-

„ n i f t r u m i n v a f i t ; c u m t a r n e n , i i e o n - f v e t u m t y p u m o b f e r v a l T e t , h a c V i c e

„ d e x t r u m c o r r i p e r e d e b u i l T e t . S e d . . .

„ h a c e t i a m v i c e v a l e t u d i n i reílitutus e f t .

„ R e l i q u i e t i a m l i b e r i i f t i u s m o d i d e f l u -

„ x i o n i b u s a d o c u l o s v a l d e o b u o x i i f u n t j

„ f e d m i t i u s a b i i s d e m h a b e n t u i v G t u i d

„ i n p o f t e r u m f u t u r u m , e t u t r u m c o m -

„ p a r e n t i b u s f u o t e m p o r e c a t a r a e n i i s e a -

„ ' d e m i t e r u m fit r e v e r f u r a , t e m p u s d o -

„ c e b i t , , .

2. Utriusque ocuW, i d q u e a u t f i m u l a c f e m e l , a u t i f t f l a m m a t i o n e e x u n o o - c u l o f e n f i m i n a l t e r u m q n o q u e o b r e p e n - t e ; c u j u s u t r i u s q u e . r e i e x e m p l a poftino«

d o p a f f i m o c c u r r e n t .

3 . Interna p o r r o O p h t h a l m i a e f t , q u a : i r i d e m , u v e a m , c h o r o i d e a m y e t e n e t . B f e c Phlegmone oculi, a b n o n n u l l i s v o c i - .

A 4

1

(24)

8 HISTÓRIA O P H T H A L M I A

t a t u r , ophthalmites v e r o a b R . A , V O G E T

L I o .(n) e f t a p p e l l a t a .

4 , Externa d e n i q u e e f t , qua» tűni, cám a d n a t a m , a c i n t e r d u m corneám q u o - q u e , p r o ' f e d e n a f t a e f t , A t q u e n s e o m n i u r a e f t frequenüílhna ; q u a ; a b n o n mülis b i f a r i a m r u r i u s dirmű íblet, d i - c i t u r q u e

a ) Totalis, d u m o m n e m adnatas f u p e r f i c i e m i n f e d i t j f e e u s pártialis, f p e , c i a t i m q u e

b ) • Angularis a b s A i N T - Y v s i o ( o ) m e m o r a t u r , d u m i n ' a l t e r a t r o t a n t u m oculorúm c a n t h p e f t conípicua,

f u n t , . n o n omniá, i ' e d a l i q u a t a n t u m , in«

f k m m a t i o n i s p h s e n o m e n a exlűbentes, alise c o n t r a t o t p e j u s d e m cliaracleré ' c o u f p i c u o p r f c d i u e . H a ; n o n a b s - r e perfe£i#, i l l a ; imperfeSia v o c a r i p o f f u n t : a t q u e fic a n , x i e t a s i l l a , q u a m a l i q u i e d i f f i c u l t a t e p p l i .

( ? / ) D e c o g n . e t c i i r , príccip. C . H . a f f e c t i o n i b ,

§• I78-"

( « ) Vg» d e n e n K r a n k h e i t e n d e r A n g e n 2 Tt>«

4 C a p . § a r t . p . m . 1 7 8 +

(25)

§•5- P A R S I . 9 t i l a l m i a m r i g o r e d i a l e c l i c o d e f i n i e i i d i c o n - c e p e r u n t , e v a d e t c u r a b i l i s . H u c i t a q u e p e r t i n e n t

1 . Taraxis ( -v»^t'). f e u omli per- turbatio, i . eroplitliálmia i m p e r f e c t a l i v e

( " u t a l i i s p r s e p l a c e t , a t q u e i n i d e m r e c i ~ . d i t ) i u d i c a t a , i n q u a p r o i n c l e f o l e n n i a i n f l a m m a t i o n i s p l i i e n o m e n a n e c o m n i a f e m p e j r l i e c n i i i l e v i o r i i n g r a d u p r i e f t o f u n t , u t a l i b i ( p ) e n u c l e a t i u s v i f u r i f u - m u s . p . A E G I N E T A ((]) i d i i i f u p e r t a , r a x i pecüliare e i l e v o l u i t , q u o d a n i a - niféfta t a n t u m c a u f a ( u t f o l e , f u m o , p u l v e r e * v i n o , e f u a c r i u m , i c l u , & c . ) o b o r i a t u r : „ e x p e f i e n t i a t a r n e n , i n q u i t

„ v. P O R E S T Ü S ( f ) , c o n f t a t , n o n r a r o

„ a b i n t e r n a e x c j t a r i „ . A t q u e h a ; c r a - t i o e f t , c U r t a r a x i s a b n o n n u l l i s Ophthal- mia fpuria f u e r i t c o m p e l l a t a ( i ) ,

2 . Chemoßs (x ^ u t r a) v e r o e f t g r a - v i i T i m a o c u l i i n f l a n i m a t i o . ( p r o i n d e O p h - t h a l m i a p e r f e c t a , i n q u a n o n m o d o o m n i a i n l l a m m a t i o n i s p h i e n o m e i i a m a n i f e f t e a d - f u n t , f e d fimul v e h e m e n t i o r i i n g r a d u .

(p ) V i d e §T 2 g . f q q . (q~) L i b . g. C a p . 2 2 .

( r) G b i e r v . & c u r a t , m e d . L i b , I I . f c h o l . ' a d Ohl, I ,

( Í) I b i d . & G U E R I N V e r / i i c h über d i e A n - geukrajüvh, I T h . j A b f c b n . §• i . p . g,

A g

(26)

I

H Í S T O R I A O P H T H A L M I A

i t a u t a d n a t a o c u l i iníígniter r u b e a t , t u - l n i e a t , d o l e a t q u e c u m f e b r e ) c u m t a n t o a d n a t a ; tumoré, u t i n t r a i l l u m C o r n e a v e l u t i i n íbiTa a u t f o v e a q u a d a m v i d e a t u r e f f e l o c a t a . U n d e n o m e n e t i a m t r a x i i T e m i h i v i d e t u r ; e t e n i m .xí/**i e t c o n c h a s m a r i n a ; h i a n t l s _ n o m e n e f t , e t m e n f u r s e cav3í apudÁtticos, c o u c h a ; f o r t e diéta;

c a p a c i t a t e m s c q u a n t i s , q u a r u m c a v u m \ o c u l i , c h e m o f i s a ; m u t e r i e f t v i f a . S i n - 1 gúla c l i e m o f e o s f y m p t o m a t a p r o m a g n i - [' t u d i n e f u a n o n m u l t o p o f t (í) recénfebun-

t u r . C h e m o f i s c e r t e f u i t , q u a m p e r p e f f i íimt E g r i 4 J A N I N I ( & ) , g S C H M U C K E - l R I ( # ) , f e m i n a R I C H T E R I (y), m a t r o - | n a s , Y V E S i i ( 2 ) , a d o l e f c e n s T I L L I N - \ Gij. ( a ) , v i r S C H U S T E R I (l>) , a c í

m a t e r c u m p r o l e a p u d V r a t i s l a v i e u f e s \

1 5 . 1 6 .

O ) O b f . c h i r n r g . ' F a f c ; i . C a p , 1 3 . O b i " , g , ( z ) V i d e 2 2 . N o g . -

( < i ) V i d e 7 2 . I . A . N o 2 . • • ( £ ) V i d e $ . 6 4 .

( c ) V i d e §. 7 2 . I . D , N o 7 ,

( 0 -

( í ) V i d e §. »5. f q q .

( a ) V i d e §„ 5 5 B . N o 8 . e t §• 3 4 N a 1 , a ) . ( * ) ' V i d e \. 3 5 N o 5 . % g 4 . & h i f t o r . 1 4 .

i

(27)

? A , R S h IX

I I I . H A B I T U S Ophthalmia d u p l e x d u o q u o q u e e j u s d e m g e n e r a f u p p e d i t a t , eítque O p h t h a l m i a

i. Sicca, G r s e c i s Xerophthalmia (£»Í- focpB-aAfiU) diéta,íive o c u l i i n f l a m m a t i o c i - t r a u l l u m f i m u l t a n e u m e x e o d e m humorúm e f f l u v i u m , q u a l e m d e f e r i p f i t L . H E I S T E - R U S (cl); qua? fi m a j o r e m b u l b i p a l p e b r a -

r u m q u e d u r i t i e r a , d o l o r e m , ficcitatemque

p r a ; fe. f e r a t , Sclerophthalmia (<r»A^<xf)S-<»A- ,y ) v o c a t u r : fin m i n u s , t u n c c E L S Q ( e )

n o t a n t e „ f u b h o c ( O p h t h a l m i a ; génére ) • ,, n e q u e t u m e n t , n e q u e fluunt o c u l i ,

„ . f e d r u b e r i t t a n t u m , e t c u m d o l o r e , q u o - , j d a m f e r e l e v i a c p r u r i g i n e g r a v e s f u n t , -

„ e t p a l p e b r a ; c i t r a d u r i t i e m i i l l a i n n o - . ,, étu p r a e g r a y i p i t u i t a i n h s e r e f c u n t t T n d e i d g e n u s x e r o p h t h a l m i a a d c a r a x i n , f c l e r o p h t h a l m i a y e r o a d c h e m o f i n v e r g e c , _

2. Humida], H I P P O C R A T I ( / )

•fö&cthpU poiíhi diéta, l i v e o c u l i i n f l a m - m a t i o c u m l i u m o r i s c u j u i p i a m i n d e p r o - . . fluviq. C u m y e r o h u m o r h i e d i y e r f e

(d) V i d e h ' j f l o r . 7 , • ( < ? ) 1 . c . L i b . Ő. (,,'ap. 6 . a r c . 2 Q .

( / ' ) E p i d e m , L , : i . S e i l . 2 . S t a t , 2. p , m , , 9 4 3 .

(28)

1 2 HISTÓRIA O P H T H A L M I A §. 6 . ;

i n d o l i s ^ ( d u p l i c i s u t p l u r i m u m ) e i l e f o , \ l e a t ; O p h t h a l m i a q u o q u e h u m i d a e f t v e l f

a ) Scrofa, u b i f e r u m l a c r y m i s >;

f e r v i d i s m i f t u m e x o c u l i s u b e r t i m p r o - , I ' íluit. A t q u e l i o c c e O p h t h a l m i a ; g e n u s |;

o m n i u m e f t l o n g e f r e q u e n t i f f i m u n i , u t l in. p l u r i m i s p o f t h a c e x e m p l i s p a t e b i t . V e l verő '., f

b ) Saniofa, u b i f a i i i e s p u r u l e n - j t a e x d i f c u f l i s abfcefiibüs a u t u l c e r i b n s j f a n i o f i s a d o c u l o s transláta, e o s i n f l a m - | i n a t , i n d e q u e i i s d e m p r s e d i t a d o t i b u s , | c u m q u e i s a u t i n abícéflu c o e r c e b a t u r , j a u t e x u l c e r e p a t u l o p r o f i u e b a t a n t e a , >

j u g i t e r - d i m a n a t . S a n i o l a m i d g e n u s o p h - tíialmiam a b e x a n t h e m a t e c u t a n e o r e t r o - í p u l f o i n j u v e n e v i d i t R I B E (g), a c f a ; - [ p e n u m e r o U l i s a c c i d i t , q u i p r t e p o f t e r a | m e d i c a t i o n e g o n o r r l i o e a m íyphiliticam íí- I b i . r e p r e l F e r u n t e n i m v e r o „ b i d u o v e l ;

„ t r i d u o p o f t iuppreííam g o n o r r h c e a m , f

„ i n q u i t j . P L É N C K (h), o r i t u r uberri«. t

„ m u s - f l u x u s e x ocüló r u b e n t e h u m o r i s j 3, p u r i f o n n i s , a l b q - f l a v e f c e n t i s , e t m a - |:

„ teriíe g o n o r r h o i c a - a n t e e x p e n e ftil- !

„ l a n t i f i m i l l i m i . R u b o r o c u l o r u m f e r e ;

„ f e m p e r i n chemoíim f e u a d e o g r a v e m •

(g) V i d e §. 5 5 . B . N o 8 . ' (h) Doíh\ d e rnorbis v e n e r e i s p , i

(29)

P A R S ! « 1 3

„ i n f l a m m a t i o n e m a b i t , u t C o r n e a o b f c u -

„ r e t u r , e t o b e n o r m e m m e m b r a i i a ; a l -

„ b u g i n e s e i n t u m e f c e n t i a m i n f o v e a m q u a -

„ fi depreflkappäreat „ q u o d s C H M U - C K E R I (i) j u v e n i s a n t e a l i o s e i l e x p e r - t u s .

§. ?.

I V . D O R A T I O mofbi c u m p e r i n d e f i t a d m o d u m v a r i a O p h t h a l m i a q u o q u e fic düplicis e r i t g e n e r i s , n i m i r u m

1 . Acuta, q u a ; c e l e r i t e r e t c u m p e - r i c u l o o c u l i d e c u r r i t : c u j u s m o d i p r t e f e r - t i m c h e m o f i s e f t i d t a r n e n p e e u l i a r e fibi h a b e t g r a v i s haec O p h t h a l m i a , q u o d fie- p i u s p r a e t e r ' m o r e m . inflammatiömim g r a - v i o r u m i n l o n g i u s e x c u r r a t t e m p u s . N a m c u m i4«s d i e s t e r m i n u s fit a c u t o r u m m o r b o r i i m n o n u f q u e a d e o v e h e i n e n t i u m , O p h t h a l m i a ; a c u t i o r e s m u l t u m f s e p e u l t r a h u n c t e r m i n u m e x c u r r e r e l b l e n t , u t d e - i n c e p s e x e m p l a d o c e b u n t .

2 . Chronica , a l i i s habitualis d i f t a , q u a ; v e l c o n t i n e n t e r d u r a n s p e r q u a m d i u d e t i n e t , v e l c r e b r i u s r e c u r r e n d o i t i d i u - t u r n k a t e m t e n d i t . H a b i t u a l e s e j u s m o d i

Q) V i e l e h i f l o r , 1 6 ,

(30)

1 4 H I S T O R I E O P H T H A L M I A § 7 ^

ophthalmiasfuftinüere i e g r i B Ó R E L L i[k), i C I R C H M E Y É R I ( l) , rüftíCUS R I V E * R H (w),puér S I B B E R N Í Í ( W ) , f e m i n a ;

. A C R E L I I ( o ) , L E N T I L 1 1 ( f) > P 0 U - P A R T I (ej) jpuellsequebiüaä G Ü H L I I ^

e t c u j u s N Ő S E ( Í ) m e m i n i t . E f t p r o i i ^ d e O p h t h a l m i a c h r o n i c a r u r f u s d u p l e x ,

v i d e l i c e t v e l ' x

a ) Contimit , q u a m H E I S T E *

R i ( i ) j u v e n i s t o l e r a v e r a t , V , e ) b ) Recurfans, e a q u e .

i ) Fäga, i d e f t i n c e r t i s t e i r i - p o r i b u s f e v e r t i f o l i t a , q u a l e m t e i l e

H E N Z . E (U)'• a n c i l l a q u i c d a m p e r 7 a n - n o s , a l i i q u e c o m p l u r e s p a f f i m p o f t m o d o d i c e u d i , d i u t u r n o f a t i s t e m p o r e p e r t u l e - r u n t , q u o s i n t e r d u o s e g r i H E I S T E R I (X) f u n t r ' e f e r e n d i .

• 2 ) Periodic a, q u E ftatis t e m - p o r i b u s r e v e r t i o b f e r v a t u r , u t q u a ;

( / 0 V i d e §, 4 7 . (»•) V i d e §, 2 2 N 0 2 ( 0 V i d e §. 5 9 N 0 1. & 6i

& § . 7 2 . 1 . D . N o 2 . ( j ) Vide-§. 4 2 N o 5 . ( w ) / V i d e §.4.7, ( t) M e d i c . c h i r . «, ( « ) V i d e : § , 7 2 . 1 . D , a n a t . W a h r n e h m .

N o 8 - 2 B a n d N o 3 2 1 . ( 0 ) V i d e 3 5 N 0 4 . (u ) V i d e §. 7 6 . e ) . (p) V i d e 6 3 , N o , ( > ) 1, c . 1 B a n d N o

3 * * ) ) • . * 2 9 S , 3 0 1 , (q) V i d e §. 7 2 , I . D ,

N o 8 .

(31)

. § i 7 - P A R S Í« ' I g G O H L I I (y) j u d i e o i t a e x f t i t i t m o l e f t a , e t q u a ; f m g u l i s m e n f i b u s Í E ' Z O I D I ( 2 ) p u e l l i e , v i r g i n i W O L F F I I ( a) , m o n a - c h o q u e Z Ä C U T I ( ) , f p e c i a t i i n v e r o o m n i p l e i i i l u n i o R E I M A N N I ( C ) p u e r o , r e v e r t e b a t u r . A l i o s ' e x a n n u i s i n t e r W a l - l i s a f f l i g e r e c o n f v e v i t , U Í O E H M B I U u(d), e t f e p t u a g e n a r i u m L A H M I I (e), a c B I - E R L I N G I I ( / ) m u l i e r e m , q u a m t r i m e - i t r i f e m p e r d e t i n e b a t . P e r v i c e n o s a n - n o s H O F F M A N N I (g) P r i n c i p e m J u n i o q u o v i s p r e h e n d i t , i n 6 f e m p e r h e b d o m a - d a s d u r a n s 5 f e n i i n a s v e r o e j u s d e m ( b ) q u o l i b e t O c l o b r i r e v e r f a m e n f e s a l i q u o t a f f l i g e b a t . R I V E R I I (i) p u e l l a m q u o - l i b e t a u t u m n o i n v a d e n s t o t a d e i n d e l i y e - m e v e x a b a t ; R O M M E L I I (Ii) v e r o p u - e l l a m q u o v i s v e r e c o r r i p i e n s n o n n i f i p o f t a l i q u o t f e m p e r h e b d o m a d a s c o n q u i - e f c e b a t . A l i q u a n d o a u t e m f u b h i s o p h - t l i a l m i i s p e r i o d i c i s f e b r i s i i i t e n n i t t e n s

l a t e t ( / ) . '

O) V i d e §. 4 2 N o 2 . C f) V i d e §. 6 3 n , 3 , 1 ) , O ) V i d e § . 2 2 N o 4 . (g ) Vide§.-50.11. 2 , ( « ) V i d e §. 3 7 n . 2 a ) . ( b) V i d e 4 2 . n , 2 . ( Z > ) V i d e $ . 5 4 . ( i ) Vjde§. 4 1 n . 2 , { c ) V i d e §. 6 ; j n . 3 f ) ( /c ) V i d e §. 4 - n . I . - (]d) V i d e f c . 4 8 n - . 4 - ( / 3 V j d e §. 4 8 s , 4+

L i ) V i d e j .7 2 I I . N o , t, h),

(32)

l 6 HISTÓRIA ' . O P H T H A L M I A <J,

V , C A U S A ; d e n i q u e f p e c í a t a , u t i p l u * r i m i a l i i m o r b i , i t a O p h t h a l m i a ' ' q u o q u e d u p l e x e f t , f c i l i c e t

1 . Protopathica, q u a ; a b n u l l o a u t i . p r s e g r e f l b a u t präsente raorbo, f e d a f o - '

l o c o m m i f f o . i n 6 r e b u s n o n n a t u r a l i b u s í e r r o r e , o b o r k u r , v * g . a b i l k p f i s acri« \ b u s , i i n m o d i e a l u c u b r a t i o n e , p o t u , & c . | 2. Deuteropathica, q u a ; m o r b o a l t e r i | íive .prsEgreffo. ( v . v a r i o l i s ) t a n q u a m F effeótus, five p r a i e n t i . . ( v . g . c a n c r o , ! f c r o p h u l i s , & c . ) . v e l u t f y m p t o m a í u p e r - í v e n i t , v a í i a m q u . e ' p r o d i v e r f i t a t e m o r b i , í a q u o p r o f i c i f c i t u r f c u r a d a n e m e x p o f c k : [

• i d q u o d m a x i i n a m i n p r a x i t h e r a p e u t i c a ; e x i g i t a t t e n t i o n e m .

C A P U T M i

l i O E G U M ' . E N A E C A U S A E .

§< 9«

T . A T A s , fexusvQ n i h i l h i c d i f c r i * m i n i s íiabent ; p o t i o r , j u x t a a c f e q u i o r J íexus raalo h u i c e f t objeőtus, n e c u l l a \ e t i a m setas q u e m q i i a m ..ab e o d e m v i n d i - j c a t j a c u n i s a d aniíos uíque d e c r e p i t o s '

v a g a t u r i

(33)

§. 1 0 . I I . T A U S . I . 1 7 v a g a t u r m o r b u s , r 1 v e r 1 1 ( w ) f a n e 3n-_

f a n s r e c e n s n a t u s e r a t , e t 1 4 d i e s h a b u i t s c h m ü c k e r í (n) p u e l l a , " e t j . c . a . t h e d e n 1 1 ( 0 ) • p u i i o 11011 d u m a n i c u l u s e r a t , d u m O p h t h a l m i a l a b o r a r u n t 5 f e p t u a - g e n a r i i a u t e m f u e r u n t s e g r i g e n s e - L H (p), H I L D A N l ( í j ) , L A H M H ( r ) , L I M P R E C H T l (s), a C R I E D L I N I (t), h o c i p f u m s e g r i t u d i n i s g e n u s p e r p e f f i .

§. 1 0 .

2 . g e N t i l i t - i a labes a d h a n i m c a u f a r u m e l a i f e m . n o n i m n i e r i t o a c c e n f e r i p o t e r i t j - l i q u i d e m p u e l l t e r o m m e l i i ( í í ) c a f u i d e d o c e m u r .

§ . 1 1 /

3 . i d i o s y n c r a s i a q u o q u e i n - t e r d u m f u b e l f e v i d e t u r , q u s e o p h t h a l m i a s

( » ) V i d e §. 7 2 , 1 . A , N o 6 , ( » ) V i d e § . 5 4 .

( 0) B e m e r k , u . E r f a h r : 7.m* B e r e i c h e r u n g d e i W i i d a r z . I T h , 2 5 A b f c h n . p , 1 7 2 . fq»

( ? ) V i d e §, 62 N o , 2 . ( q) V i d e §. 3 3 .

( r ) V i d e § , 7 2 . I I . N o i . h ) , C s ) V i d e §, 3 3 ,

( i ) V i d e §, i g . e t §. 4 1 . N o r . ( a ) V i d e 4 , N o 1 ,

B

(34)

1 8 H I S T O R I E O P H T H A L M I A §.12.

i d e n t i d e m m o v e t . U n u m h a u e i n r e m e x e m p l u m v . r i e d l i n ü s ( X ) m e m o - r i s e p r o d i d i t , n e m p e „ j u v e n i s q u i d a m

„ 2 4 a n n o r u m , l i o r o l o g i o p o s u s , i n p u e -

„ r i t i a q u i d e m c a t a r r l i i s f a t g r a v i b u s o b -

„ n o x i u s , e x i l l o t a r n e n t e m p o r e , e x

„ q u o p u e r i t i a ; a m i o s p r s e t e r g r e f f u s f u i t ,

„ . . . b e n e v a l u i t , n i f i q u o d i n t e r d u m

„ O p h t h a l m i a c o r r e p t u s f u e r i t : i n c u j u s

„ c a u f a m c u m i p f e m e t a t t e n t i u s i n q u i f i -

„ v h T e t , n o t a v i t , q u o d q u o t i e s c u n q u e

„ . . k c e r e v i f i a m ( f u f e a m d i c l a m 3 b i - j , b a t , e a d e m ftatim f u b f e q u a t u r ; c u m

„ a b a l t e r a cereviíia n o n h a b e a t , q u o d

„ m e t u a t , q u i n e t v i n u m o c u l i s o m n i n o

„ i a l v i s b i b e r e p o f f i t . I n d e e t h u n c p o -

„ t u m p e r b e n e l o n g u m t e m p o r i s f p a t i u m

„ o m n i n o f e p o i u i t ' , o c u l i s i u t e r e a f e m p e r

„ i n t e g r i s u f u s ; a t c u m n u p e r i n g r a -

„ t i a m fodalium n o n i n t e g r a m m e n f u r a m

„ d e n u o e v a c u a f f e t , a l t e r e d i e c o n f v e -

„ t u m j n a l u m r e d i i t , , . ,

§ . 1 2 .

4 . l a x i t a s irritabilitasve oculi j u - i l o ' m a j o r , q u a m p r j e f e r t i m O p h t h a l m i a

a u t v e h e m e n t i o r a u t & p i u s j a m p r a e g r e f -

• ( * • ) L i n , m e d , m i n , 3 , O i l o b r , 2 g . j s , 7 2 2 ,

(35)

' J

§ . ' I 3 . , P A U S , I 4 1 9 f a p o f t f e r e l i n q u e r e f o l e t . S i c d 0 b s 0 -

N i (y) s e g r a j u b i p o f t contüfioliem o c u l i i n o p l i t h a l m i a m i n c i d i f f e t , d e i n d e a f o l o c a t a r r l i o e a n d e m d e i i u o c o n t r a x i t . G U i o d p l u r i m i s q u o q u e a l i i s e v e n i H e paíüm d e - i n d e v i d e b i m u s . . N e q u e m i n u s h u i c m a - l o o b n o x i i f u n t , q u i b u s f y f t e m a nervo«

f u m i r r i t a b i l i u s o b t i g i t c u m iníigni f o l i - d o r u m l a x i t a t e , v e l u t f u c e e n t u r i o g e a - q h i i (z).

' §• 1 3 .

5 . c o n s e n s u s oculoTwm mutüusi q u o fit, u t a l t e r u t e r graviuá d i u t i u s v e i n f l a m m a t u s ' h a u d i t a m u l t o p o f t a l t e r i q u o q u e e a n d e m l a b e m c o m m u n i c e t , q u e m - a d m o d u m a c c i d i t i n s e g r i s d e l i i ( í / ) , G O H L I I Q>), H E I S T E R I ( c ) , H I L D E - B R A N D ll(d), L A Y A R D l ( f i ) , R I D L E ?(f),

O ) Vide §„ 3 9 . ( s ) V i d e §. 4 8 N o 2 . ( a ) V i d e §. 7 2 . 1 . B , N o I , ( h ) V i d e §, 22, N o 6 . ( c ) V i d e §, 4 9 N o 2 , C <*) V i d e §. 46 „ ( e) V i d e §. 7 9 .

( / ) V i d e §. 4 i , . N o 1 .

B a

(36)

2 0 ^ H I S T O R I J E O P H T H A L M I A §'*4- S A I N T - Y V E S I I ( g ) , S A U N D E R I (/>),•

S C H U S T E R i q u e («').

§. 1 4 .

6 . C A C H E X I A E v a r i a : , i n prímis v e r o a ) Serofaacris, c p j a l i s a d f u i t i n e a f u i s . w . w E D E L 1 1 ( f c ) , n e m p e „ p i f t o r 5 0 c r r -

„ c i t e r a n n o r u m q u o d d a m v e l u t d i l u v i u t n

„ p a t i e b a t u r f e r i f c o r b u t i c i a c r i s e t f a l u .

„ i n c a p i t e . F l u x i o f e u c a t a r r h u s 11a-

„ f u r a o c c u p a b a t , p o f t q u a m d i u l i a c l e -

„ u n s o d o r a r i n o n ' p o t u e r a t ; u n d e d e -

„ p l u u s m e n t u m i n p r i m i s f u p e r i u s e x -

„ u l c e r a b a t c u m c r u f t i s i n f i g n i b u s ( m e n -

„ t a g r a m d i x i i f e s aptiíTime); o c u l o s v e -

„ r o u t r o s q u e O p h t h a l m i a g r a v i f f i m a c u m

„ f u m m a e t t a n t u m n o n flammea rubé-

„ d i n e . Ichoroía matéria e x a u r i b u s

„ q u o q u e a f f e f t a b a t e x i t u m , e t i n ' o c c i -

„ p i t e f c a t u r i e b a t e a d e m c u m f c e t o r e .

„ A p p l i c a t a a d a b a r c e n d u m m o r b u m q u : e -

„ c u n q u e g e n e r o f a e x c o g i t a r i p o t e r a n t ,

„ p u r g a n t i a , a n t i f e o r b u t i c a , veíieatoria,

„ c o l l y r i a , a l i a q u e ; f e d fruítrá o m n i a .

„ A d e o e n i m i n v a l u e r a t f e r i v i t i u m , u t

„ h u m o r e s v i t a l e s o c u l o r u m e t d o m e f t i c i

„ f u p p u r a t i o n e m l i i b i r e i i c , deítruerentur,

C g ) V i d e §. 2 2 N o 5 ; O ) V i d e §. 3 7 N o 2, a ) . ( / ) V i d a \. 6 4 .

( k) Miíe. n a t . c u r , d e c , a . a n i w 2 , o b f , 1 8 3 .

(37)

§, 1 4 . P A R S I . 2 1

„ e t c o n c i d e r e n t . U n d e c u m m a c l i i n a

„ o c u l i u t r i u s q u e e x a c l a u n a a l t e r a q u e

„ h e b d o m a d e d e t u r p a t a v i f e r e t u r , a c t u m

„ e i l e d e i i s d e m e d i x i m u s , n u l l a a r t e

„ r e p a r a b i l i v i f u „ .

, b ) Scorbutica, a q u a g r a v i f f i m a m o p h t l i a l r n i a m e t A L I S C H E R I ( 7 ) p u e l l a , e t L . H E i s T É R i im) c e n t u r i o e f t p e r p e f - f u s . I t a e t c . F . P A U L Í Í N I (n ) f c r i b i t

„ d e v e t u l a d e c r e p i t a t o t a f c o r b u t i c a , - j , l i i u l t i s a n n i s l i o r r e n d a o p h t l i a l m i a c r u -

„ c i a t a c u m l a c l i r y m i s f e r e p e r p e t u i s ,

„ f u m m o p r u r i t u , e t n o t a b i l i i n f j a m m a -

„ t i o n e 5 a d e r a t fimul a l i q u u n d o f p u t u m

„ v e r m i n o f u m : t a n d e m n o c a t i l ' u n t p u f i l -

„ I i a c o r i e x c r e t i v i f u m . f e r e e f l u -

„ g i e n t e s „ .

c) Purulenta , d u m n e m p e . p u s a c r e u l c e r u m r e f o r p t u m e t a d o c u l o s d e - l a t u m e o s i n f k m m a t . L . H E I S T E R I ( O )

•Cr n f u l u l c u s a i i t i q u u m p e d i s e g a n g r i c n a f r i g u s c o n f e c u t a o r t u m p a l l u s a l i q u a n d o i n u t r i u s q u e o c u l i i n c i d i t o p h t l i a l r n i a m c u m v e h e m e n t i f e b r e , q u a ; r e l i c r o o c u l o d e x t i o fiiiiitrum d i u t i u s t o r i i t , q u i d u -

( / ) V i d e §. 6 5 N o 4 . (»0 V i d e §. 3 5 N o 2 .

(«) ObC m e d , p h y f . C e n t , 4 . O b f , . 1 1 ,

( 0 ) M e d , c h i r , 11. a j i a t . W a h r n e h m . 2 . B a n d N o . 200»

(38)

2 2 H I S T O R I J E O P H T H A L M I A § . I 4 . p l o m a j o r n a t u r a l i f a 6 h i s d u r u s a d m o d u m e v a f i t c u m r u b o r e , a c tumoré a d n a t a ; , q u a l i s i n c h e m o fi. o b t i n e t y • a t q u e u l t r a p a l p e b r a s f o r a s p r p m i n e b a t . l i l a ; q u o q u e a d m o d u m inflammatíe u s q u e a d e o t u m e - b a n t , u t oculús a p e r i r i h a u d p o t u e r i t .

d ) Cancrofa , a r e f o r p t a n e m p e matéria c a n c r o f a , q u a ; h a u d r a r o g k n d u - l a s M E i E O M i l petére e a s q u e i n f l a m - m a r e f ö l é t , p e f f i m o , f e m p e r o m i n e . . , u t J . L . S C H M U C K E E . U S ( p ) p l U f i b U S o b - fervaűs oílendit. N o n hujüs i t a q u e , f e d a l t e r i u s p r o f a p i a ; v i d e t u r fuiífe O p h t h a l ­ m i a , q u a m v . R I E D L I N U S (q) i n v i - d u a . 6 5 a n n o r u m e c a n c r o m a m m a ; j a m m o r i b u n d a i n d e x t r o o c u l o o b o r t a m f o l a a q u a r o f a r u m c u m p a u x i l l o v i t r i o l i o c y u s p r o f l i g a v i t .

e ) Scrophulofa , o p h t h a l m i a r u m o p p i d o c o n t u m a c i u m feraciílima , qúali b i n i F O T H E R G i L L i i ( r ) p u e r i , e t p u e l - l a , c u j u s N ' O S E ( Í ) m e m i n i t , l a b o r a r u n t . ' H E i s T E R O q u o q u e d u o e j u s m o d i s e g r i ' o b t i g e r u n t c u r a n d i . , matróna ( t ) n e m p e ,

( p ) C h i r u r g . W a h r n e h m , 2 , T h , I I B e o b a c h t , p . 174» % .

(q) C u r a r , m e d i e a r . m i l l e n a r . N o 555»

(rj V i d e §. 4 8 N o 3 .

( 1 ) V i d e §. 4 7 N o 5 . ' ( 0 V i d e h j f t o r , 8 . ,

(39)

§. 1 4 . J? A R S I . . 2 3 e r i i i f a n s 2-1- a n n o n m i ( w ) , c u i O p h t h a l -

m i a f s p e r e v e r t e b a t u r .

f ) Syphilitica, q u a ; u b i t o t o j a m c o r p o r e d i f f u f a e i l , o c u l i s q u o q u e l a b e m i u f e r t , e x c i t a t q u e c h r o n i c a s o p h t h a l m i a s , n o c t u p r s e f e m n i g r a v e s , f u b a u r o r a m v e r o r e m i t t e n t e s , q u e i s i n t e r d u m d o l o - r e s o i t e o c o p i noérurni f u i i t c o m i t e s . H u - j u s p r o f a p i s e f u i t O p h t h a l m i a iü v i r i s

B R E Y E I I WJ G E A C H I I (y) , W E I - K A R D I (z), Z A C U T i q u e (a), e t i n p u e l l a H E i N R i c i (b), p i i e r o q u e T H O - N E R I ( c ) . U n q u a m n e e t i a i h e x t e r n o c o n t a g i o r e c l a o c u l i s a p p l i c a t o e x c i t a r i p o t e i l ? „ C h i r u r g u s Monfpelienüs d . e -

„ c u m b e i i d o f u p r a p u l v i n a r p t y a l i f m o l y -

„ p h i l i t i c i c o n f p u r c a t u m i l l a m e o n t r a x i t , , t e i l e F . S A U V A G E S (d). F a c t u m f a n e a d m o d u m a m b i g u u m !

O O l . c . N o 1 3 1 . O ) V i d e §. 4 9 N o 3 . (y) V i d e §, f O .

( a ) V i d e § . 4 9 N o 3 . e t V e r m i f c h t . m e d . S c h r i f t e n 4 S t . 3 A b f e h n , p . 1 * 1 . f q . ( 0 ) Ibidem» •

(J>) I b i d e m .

( 0 V i d e §. 6 g N o 2 . b ) .

(d) N o f o l . m e t h . T . 3 , P . j . C l , 7 . O r d . 2 . a r t . 1 4 . N o I i .

B 4

(40)

2 4 • H I S T O R I J E O P H T H A L M I A §. I g ,

C A P U T T V .

P R O C A . T A R C T I C J E . C A U S i E ,

§• 1 5 .

I . L U C U 3 1 A T I O immodica h a u d i n - f r e q u e n t e r o p h t h a l m i a m p o f t f e t r a h i t , q u a m indé e t B L O C H I I ( e ) literátus r e - t u l i t , . e i C . A . B E R G- E N 1 1 ( / ) „judäUlS I g

„ a n u o r u m , tempéramenti c h o l e r i c i ,

„ qúi ítudiis d i c a t u s t o t a m f«pius n o i r e m

„ i n p e r l e g e n d o e i f c r u t a n d o T a l m u d o

„ c o n f u m p f e r a t , h i n c q u e v i r e s c o r p o r i s

„ n o n l e v i t e r d e b i l i t a v e r a t , 1 4 a b i n d e

„ d i e b u s d e d o l o r e o c u l o r u m q u e r e b a t u r p u n g e n t e , i n q u e d i e s a d e o i n g r a v e -

„ I c e n t e , u t leétum . p e t e r e c o g e r e t u r ,

„ n e q u e d i u v n a m l u c e m n e c i g n i s l u m e n . „ f e r r e p o f l e t . G l u e m e g o c u m i n v i f e -

„ r e m , a t q u e e x p u l f u nullám a d e f f e f e -

„ b r i m c o g n o f c e r e m , i n c a p i t e t a r n e n

„ e t f r o n t e ficcum d e p r e h e n d e r e m s e f t u m , d u m i n t e r e a a p p e t i t u s i a t i s a d h u c vi»

„ g e b a t , n e q u e a l i a p r r e i t o e r a n t f y m -

„ p t o m a t a ; e x i n d e l e v e m f u b e i f e f u f p i -

( c ) V i d e 15. 5 9 N o 3 .

( / ) G o n i m e r c , N o r . T . g , A , 1 7 5 5 . h c b d . 2 S . N o s, p . 2 0 3 .

(41)

T g . P A R. 5 I . ' -2§

„ c a b a r i n f k m m a t i o n e m o c u l i t i m i c a -

„ r u m , prseíertim c l i o r o i d e a i v e i m a g i s

„ r e t i n a ; , q u a m e x n i m i a a t q u e ftudiola

„ leclioné T i b i c o n t r a x i t . V e u a m i d c i r -

„ c o i n c i d e n d a m fvaíi . . . q u o d , p a r e n -

„ t e s r e n u e b . a n t : p r o i n d e f a u g u i l u g a s ,, t e m p o r i b u s a p p l i c a n d a s j u f l l , p e d i l u -

„ v i a o r d i n a v i , d a t i s i n t e r n e p u l v e r i b u s -„ t e m p e r a n t i b u s e t p r o p i n a t i s p o r i o n i b u ' s

„ e x t e m p o r a n e i s d i a p n o i c i s p r o ftafi h a c '

„ iníiammatoria r e f o l v e n d a a t q u e dií'cu-

„ t i e n d a . S e d m a l u m i n d i e s a u g e b a t u r ,

„ p u l f u s fiebat f e b r i l i s , ícger c o n d i t i o

„ íeftu f e r v e b a t , d o l o r q u e l a n c i i i a n s a d

„ a u r e s e t n u c h a m u i q u e e x t e n d e b a t u r , ,, n e q u e t a r n e n a b e o i n o c u l i s rémitte-

„ b a t . A l i u s i n c o n f i l i u m fimul v o c a t u s '

„ M e d i c u s m o r b u m h u n c f e r i ftaguatio-

„ n e m e t g r a v e d i n e m e i l e - • • ' j u d i c a b a t ,

„ m a l u m q u e e x p e r r u p t i o t i e m a t e r i r e f e -

„ r o f e i r i f u b l a t u m . G L u e i n i n f i n e m eí-

„ f e n t i a e c a t a r r h a l e s p r j e f c r i b e b a n t u r , ,, n u l ' l o a u t e m levaminé f e c u t o j q u i p p e ,, íeíhis q u o t i d i e i n c r e f c e b a t •, s e g e r q u e

„ p e r 2 4 h o r a s d e l i r a b a t : q u i b u s a c c e -

„ d e b a t p a r a l y f i s d e x t r u m l a t u s a t q u e l i u -

„ g u a m c o r r i p i e u s , s e g r u m q u e e x a n i -

„ m a u s , , . A n a t o m e n o n e i l c o n c e f l a ,

(42)

2.6 H I S T Ó R I A C P H T H A L M I J E §.1,6.'

§. 1 6 .

I I . S T I M U L U S extémus f e u c l i y m i - c u s f e u m e c h a n i c u s o c u l i s a p p l i c a t u s , e o s q u e i r r i t a n s . S i c B a r o n i G E R B E -

z u (<>•) t a n t i l l u m aqua* f o r t i s o c u l o i l l a - p f u m o c y u s o p h t h a l m i a m e x c i t a v i t , q u a m

K . A E M P F I I (Jl) e t K A L T S C H M I E -

D i l ( i ) . p u e r i s c a l x v i v a . i n o c u l o s i n - j e 6 t a p e r i u d e c a u f a y i t . c . p . P A U L L I -

N I (fc) n a r r a n t e m u l i e r q u a s d a m „ e n u n -

„ d i u i s a l i q u a n d o d o m u m r e v e r f a , i n f a n -

„ t e m f a m e l i c u m f u b i t o l a c t a t u r a j u x t a

„ p a r i e t e m i n v e i t i b u l o a i d i u m f u a r u m

„ c o n f i d e t , e t f e f i a I n t e r i m a b i t i n e r e

„ p a r u m p e r o b d o r m i r e c o e p i t P u f i o i n

„ u l n i s m a t e r n i s i t a f t i p i n u s j a c e n s e x c i -

„ p i t f o r t e d e x t r o o e u l o ítercus a c o -

„ l u m b a f u p r a c a p u t e j u s i n a n g u l o p a -

„ r i e t i s n i d u l a n t e , a q u o g r a v i f f i m a i n -

„ flammatio , f u b f e q u e n t e d e m u m o m n i

„ v i f u s a b o l i t i o n e „ . C l o a c a r u m e x l i a - l a t i o n e s f o r i c a r i i s , t e f t e B . R A M M A Z - Z I N O ( I ) r u b o r e r a o c u l o r u m d o l o r i f i -

C O V i c ,e §• 7 - . 1. D . N o 8 - 0 6 ) I b i d e m M o 3 , b ) ,

( 0 V i d e §, 3 5 N o , 4 . ' ' ik) O b f . m e d : p h y f . 1 2 2 i n M i f c , n a t . c u r , des»

2 , a n n , 5 . a p p e n d . p , 7 6 , ( / ) D e m o r b i s a i t i f i c u m C a p , 1 3 .

(43)

§.l6, P A R S I . 2 J c u m c u m c c e c i t a t i s p e r i c u l o a c c e r f e r e f o -

l e n t . E t q u a n t u m a c r i o r a c o l l y r i a i m p o r - t u n e a d h i b i t a r s a l i f j e p e a c c e r f a n t , p o f t - e a (m) v i d e b i m u s . I d e m q u o q u e f u m i a c r e s o c u l i s admiíli e i l i c i u n t : L a p p o n i - b u s , F i n n i s , N o r w e g i s S C H E F F E R O (n) n a r r a n t e f r e q u e n t e s f u n c l i p p k u d o e t O p h t h a l m i a , u n d e n o n r a r o c c e c i t a s e v e - n . i t ; i n c a u f a e f t , q u o d a p r i m a setate i n f u m o v e r f a r i c o g a n t u r , q u o t u g u r i a i h lórum a i f t a t e e t h y e m e a b u n d a n t . A b e j u s m o d i f u m o g r a v i fíimam o p h t h a l m i a m i n p u e r o o b f e r v a v i t j . M U Y S ( O ) . F u c i . q u o q u e , q u e i s m u l i e r e s o r n a r e f a c i e m a f f o l e n t , fi a c r i o r i b u s c o n f t e n t , O p h t h a l - , , m i a s t e f t e G E N D R O N ( p ) i n d u c u n t . H O F F M A N N i (</) v i r o f u c c u s a c e r i n o c u l u m i l l a p f u s o p h t h a l m i a m i n t u l i t g r a - v i f f i m a m c u m v i f u s d e p e r d i t i o n e . . L u x q u o q u e i n t e n f i o r , p r s e f e r t i m a c a n d i d i s c o r p o r i b u s i n o c u l o s r e f l e x a , mórbo'líüic f a v e t , q u o d j . H . F Ü R S T E N A Ü I I (-r )

„ e x p e r t u s e f t v e n a t o r m e d i a ; s e t a t i s , l i -

„ q u o r u m a r d e n t i u m a b u f u i d e d i t u s , q u i

(m) V i d e §. « 8 .

( » ) D e C c r i p t . L a p p o m ÍB C a p , ( O V i d e §, 7 2 . I . D . N o g . b ) , (p) D e s m a l a d i e s d e s Y e u x T , 2 . ( j ) V i d e h i f l o r , 1 1 .

( r ) Aít, nat, cur. Vol. 6. Qbü i i u

Hivatkozások

Outline

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A segment s ∈ S is said to be shielded if there are at least 5k4 k segments of the same type, belonging to different edges of E, preceding s and at least 5k4 k such edges coming after

La obra de Carlos Fuentes trata de reconstruir la historia del mundo hispánico del siglo XVI con los recursos de la novela, y, como parte de esta historia, esboza también la

peculiaris hie lingvae status sensim sensimqne rursus dispavet, durante autem illo sensus gustus parum so- Vummodo a norma abludit, licet adpetentia cibi utplu- rimum nimium

funda inspiratione, tussi nunc frequentius compa- rante magis mtendendo, sputa serosa majori quan- titate secernuiitur; urina coloris profundioris visa, ideo 28-a hirudines 12,

Litterae Circulares ad Venerabilem Clerum Almae Dioecesis Quinque- Ecclesiensis. Litterae Circulares ad Venerabilem Clerum Almae Dioecesis

A dualizmus korszakában nagy vitákat eredményeztek az elkeresztelések. Ugyanis a vegyes házasságot a katolikus egyház csak azzal a feltétellel enge- délyezte, ha a

65 A hivatalos megegyezési ceremó- nián az osztrák főtárgyaló következőképpen nyilatkozott: „meg vagyok győződve arról, hogy ezek a katonai intézmények civil kézen

Van azonban egy olyan pontja az értekezésnek, amely – könnyen lehet, hogy nem szándékolt módon – úgy adja a Naturalis historia és egyben az idősebb Plinius

óta: Chinese Medical History Database (TCMHIST), Chinese Materia Medica Database (HERMLINE), Acupuncture-Moxibustion Literature Analysis and Retrieval Database (ACULARS), TCM

óta: Chinese Medical History Database (TCMHIST), Chinese Materia Medica Database (HERMLINE), Acupuncture-Moxibustion Literature Analysis and Retrieval Database (ACULARS), TCM

Természetesen más tényezőket is számításba kell venni a honi protestáns egyháztörténet-írás gondolati sémáinak kialakulásánál: egyrészt a fent már említett

merítette. Neumayer expeditió tervének kivitelére eleinte illetékes hatóságánál az an- gol kormánynál tett lépéseket, de siker nélkül, csak azután fordult a continens

A cselekmény vétség, azonban bűntett lesz abban az esetben, ha erőszakkal, csalárdsággal vagy fenye­ getéssel követi el a tettes, vagy ha a cselekményt hozzátartozója,

omnis rigide summota libellis, alludit ad prooemium Artis Amatoriae (I. lege severa, lege Iulia de adulteriis ab Augusto lata. — notas, tamquam dedecora,

b asados en la experiencia del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado en las asigna- turas de Historia económica de Colombia e Historia económica Mundial, en el programa

Tertius hic superest ex longo ardore tumultus. Huic modo terga diabis, qui fert tibi, nate, coronamJ Turpe erat initio cadere, at nunc turpius omniem Spem

blici Hungáriáé aevi medii libri XV. Alkalmazott észjogtan kérd. és feleletekben ford. Bűnvádi eljárás gyak.tana. Jus publieum Hungáriáé, ed. Polgári és

Megj.: Teleki Mihálynak ajánlva. Dimény Pál üdvözlőversével. 8.) AJTAI András: Dissertatio medica theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu, quam rectore […]

Quamvis Conventus Posoniensis, omnium Provinciae S. Mariae Conventuum antiquissimus, et una felicissimus existat, qui Divina Providentia favente , usque praesentem

La historia precolonial de Perú es iden- tifi cada principalmente con la historia de los Incas 13 aunque, antes de la ascensión de los Incas en el siglo 15., varias

uo. Kinevezése szerint is a boszniai egyház lektora volt: CONRADUS EUBEL: Hie- rarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. cardinalium, ecclesiarum antistitum series

Sí conviene, en cambio, reflexionar a propósito de un extremo sobre el que no se insiste cuando se estudia San Manuel Bueno, mártir y es el hecho de que se trata, con todas

In: Tüskés Anna (szerk.), Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70.. mével magyarázta, mások szerint a körülmények miatt nem tudott élni a királyi