• Nem Talált Eredményt

A színpadi hatás és az irodalmi érték, a költői gond egy darabjában sem érezhető annyira, mint a Grittiben

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A színpadi hatás és az irodalmi érték, a költői gond egy darabjában sem érezhető annyira, mint a Grittiben"

Copied!
2
0
0

Teljes szövegt

(1)

és a szabadságharc emlékét idéző Halottak emiéke című társadalmi drámája belekerüljön a kötetbe. A színpadi hatás és az irodalmi érték, a költői gond egy darabjában sem érezhető annyira, mint a Grittiben. Nemcsak szerepeket írt benne, hanem igazi, sokoldalúan megrajzolz, élő jellemeket. A Gritti színvona­

lát nem tudta többé Szigligeti elérni a törté­

nelmi drámáiban, csak a / / . Rákóczi Ferenc fogságával közelíti meg, de az is elsősorban nem dramaturgiai értékeinek, hanem annak köszönhette sikerét, hogy a közönség saját gondolatait és érzéseit hallotta viszhangozni a színpadról.

A Halottak emléke a magyar társadalmi dráma ragyogó lehetőségeit hordozza magá­

ban, sejteti, mivé fejlődhetett volna Szigligeti szerencsésebb társadalmi történelmi körül­

mények között.

Ha már a válogatásba nem kerülhetett be, Z. Szálai Sándor egyébként igényes utó­

szavában feltétlenül részletesebben szólhatott volna a Gritti-ről, A Halottak emlékét pedig mégsem említi. Pedig ez kulcs-darab, Szigligeti 67-es világnézetének hű tükörképe. Megmu­

tatja ragaszkodását 48-hoz, de már látszik a kiábrándultság is, amely a haza sorsán változtatni úgy sem lehet tanulságot leszűrő drámájához, a Straenseehez vezet. Általában röviden intézi el Z. Szálai Szigligeti szabad­

ságharc utáni korszakát, olyan fontos művek­

ről, mint A fény árnyai, vagy A sztrájk, említést sem tesz.

A kötet értékét jelentősen emeli a gazdag és gondos jegyzet-szótár s színesebbé, élőbbé teszi a képanyag is. Különösen jó ötletnek bizonyult a felszabadulás utáni felújításokról készült fényképfelvételek közlése.

Osváth Béla Ady Endre: A fekete lobogó. 2. módosított kiadás. A kötetet összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Földessy Gyula és Király István. Bp. 1960. Kossuth K. 272 1.

A századforduló és a századelő erős nem­

zetközi és hazai antiklerikális harcainak doku­

mentuma ez az Ady-cikkgyűjtemény. Ady a magyar polgári radikalizmus legprogresszí­

vebb szárnyán (a hibákban kevésbé, pozití­

vumaiban inkább osztozva) már fiatalon következetes harcot folytatott a magyar klérus, a magyar feudalizmus szellemi tá­

masza ellen.

Ezekben a cikkekben egyszerre jelentkezik Ady kétségbeesése a magyar haladás elmara­

dottsága fölött, istenhitének vívódása, a magyar társadalmi haladás osztálybázisának keresése, a nemzetiségi kérdés megoldatlan­

ságának problémája. Ady érezte, hogy fél­

feudális elmaradottságunk egyik oka az egy­

ház, amely minden rosszat összefog és terror­

ral üli meg az agyakat. Bizalommal, de nem

kétségek nélkül indul el a vörös lobogó felé, mely méltó és győző ellenfele a fekete lobogó­

nak.

Bátran és vádlón írja meg: Magyarorszá­

gon klerikális-feudális uralom van, ez az ország a „butaság országa", ahol a zsidó­

üldözés címén harcot folytatnak minden szabadgondolkodó ellen, ahol a parasztok egyházellenessége vallási türelmetlenséghez, sőt feudalizmus elleni lázadáshoz vezet.

Ezekben az írásokban sokkal egyértel­

műbben foglal állást az istenhit kérdésében, mint verseiben. A vallást történeti produk­

tumnak tekinti, mely véges. Még a deizmusra is haraggal gondol, gyűlöl minden felekezetisé- get, mely útját állja a „szegény emberlény­

nek". A protestantizmus nemzeti, történeti értékét látja, de ezt az értéket már csak a múltra nézve tudja megbecsülni. Iróniával ír Prohászka modern katolicizmusáról és lelki bénaságnak tartja Adcrlphe Rétté „meg­

térését". (A. R. többször „megtért"; 1911-ben Juhász Gyula is cikket írt az egyik „megtéré­

séről".) Minden szellemi és testi nyomorúság­

nak okát a vallásban és az egyházban jelöli meg és „ezt nem lehet rejtegetni az elefánt­

csonttoronyban".

Igen érdekes, hogy néhány cikkben a sokkal később íródott versek motívumai jelennek meg: Pl. „Ide új hit, új erő, új munka kell !" . . . (István király. Nagyváradi Napló, 1902. aug. 20. Vö. Fölszállott a páva.

1907.); „A világ nagy rostája ki fog lassan- lassan hullajtani b e n n ü n k e t . . . . " (Ideális őrültek. Nagyváradi Napló, 1903. jan. 15.

Vö. Az idők rostájában. 1913.);- „Góg és Magóg népét érckapukkal zárták el, de Góg és Magóg népe legalább döngethette ezt az érckaput. A mi népünk ezt sem teheti."

(Bilek. Nagyváradi Napló, 1903. júl. 28.

Vö. Góg és Magóg. 1907.) A Góg és Magóg motívum előkerülése Ady írásaiban tehát sokkal régibb, mint a vers megjelenése.

(Erről nem szól: Földessy: Ady minden titkai.

25—26. Sinor Dénes: It. 1957. 78—79. Schei­

ber Sándor: It. 1957. 372. sem.)

A jegyzetek néha túlmutatnak a kérdéses cikk problematikáján. Ilyen pl. a 135. sz.

jegyzet, ahol a duk-duk motívum első meg­

jelenését kommentálja (1908. márc), értékeli az 1908. novemberi duk-duk-cikket is, az eddigi vélemények közül a legelfogadhatóbb módon. A szerkesztők nem időrendben, hanem problémakörök szerint közlik a cikkeket, azzal a megokolással, hogy „az olvasó minél áttekinthetőbb képet kapjon Ady Endre egyházi reakció-ellenes harcáról." Vélemé­

nyünk szerint az időrendi közlés jobban szolgálta volna ezt a célkitűzést. A probléma­

körökön belül sincs időrend, így azután zavaró például âz olyan eset, hogy a 113.

cikkben azt írja Ady: „Nyolc-kilenc hónappal ezelőtt proponáltam itt e lapban: állítsunk

9* 507

(2)

szobrot Dózsa Györgynek." — de csak a következő cikkben olvasható Ady szobor­

állítási propoziciója. A jegyzet közölhette volna a cikkek szignóját, ebből is érdekes következtetéseket lehetne levonni. A 26. sz.

cikkben szereplő Gerő — Gerő Ármin váradi rendőrfőkapitány. A 28. sz. cikk Hoványi- járöl nem derül ki, hogy Gyula vagy Géza, akik testvérek voltak és egyi dőben éltek Váradon. Hiányoljuk a névmutatót is, a jegy­

zetekben történő ide-oda utalások megnehezí­

tik a keresést.

A kitűnő bevezető tanulmányban az 1959.

kiadáshoz képest csak lényegtelen változtatá­

sok vannak

A kötetnek rendkívül nagy politikai nevelőereje van. Ez is, mint minden Ady- válogatás, az Ady-kritikai kiadás szükséges­

ségét követeli.

Ilia Mihály

Szabó Lőrinc összegyűjtött versei. Az utószót írta: Sőtér István. Bp. 1960. Magvető K- 1327 1.

Élete és műve csupa „szabálytalanság".

Líránk történetében, melynek elsőrendű ihletője volt mindig a nemzeti sors, nem volt még nagy költő, akit ily kevéssé érintettek volna korának „magyar" gondjai; kortársa a népieknek és József Attilának, de mintha más planétán élt volna, oly nyomtalanul múlt el költészete fölött ez a közös kortársi élmény, s végül a legsúlyosabb: hogy sodró­

dott a fasizmus közelébe ez a nagy humánu­

mot őrző művész? S ami az életét illeti:

a Lóci és Klári versek írója adja ki a hallga­

tás évei után megrendítő emberi fájdalmában is költői diadalként „A huszonhatodik év"-et. Nem csoda hát, ha életműve körül oly szenvedélyesen lángoltak fel a viták a felszabadulás után: Szigeti József kérte számon először egy, a magyar líra

1947-es termését elemző tanulmányában a

„Tücsökzené"-nek a költő saját múltjával, tévedéseivel szembenéző s leszámoló strófáit.

Szigeti egy szempontú (bár vitathatatlanul a költő útjának egyik nagy kérdését jelentő) s kissé goromba megfogalmazású cikke is közrejátszhatott Illyés Gyulának a kortárs és barát útját a céhbeliek biztonságával ismerő, de egyben túl igazoló, mindenáron megma- gyarázzni akaró művészi fogantatású esszéje létrejöttében, amely 1956-ban, Szabó váloga­

tott versei élén jelent meg.

Sőtér Istvánnak Szabó Lőrinc össze­

gyűjtött verseit kísérő tanulmánya — ha közvetetten is — az irodalomtörténész igaz­

ságtevése is a költő életműve körül zajló vitákban: halála után az első kísérlet pálya­

képe megrajzolására. Sőtér Szabó életművét

„újabb irodalmunk egyik legnagyobb, leg­

jelentősebb teljesítményének" (1267.1.) látja s „lírájában a magyar értelmiség egy jelentős részének útját, válságait, kereséseit és drá­

máit" (1256.1.) ismeri fel. Értelmiségi proletár volt életformájában Szabó Lőrinc. Érthető, hogy Sőtér elemzésében előtérbe állítja Szabó fiatalkori líráját, a 20-as évek termését, melyet későbbi, talán csillogóbb, minden­

esetre kortól elvonatkoztatottabb, az örök emberi kérdéseket ábrázoló versei az olvasók emlékezetében némileg háttérbeszorítottak.

Sőtér finom jelzőjét idézve „megszólaltató"

a Kalibán, a Fény, fény, fény, A Sátán mű­

remekei s némileg még a Te meg a világ költője is, aki úgy érzi, hogy „vaskor"-ban él.

Csupa lázadás a kevesek kezében levő Pénz ellen ez a fiatalember. Sőtér gondolatait tovább gondolva, megállapíthatjuk, hogy éppen ez a közös élmény is rokonítja fiatalkori költészetét a Vér és Arany Adyj áéval. A 30-as évek Szabó Lőrince — ismét csak Sőtér találó megfigyelését idézve — „hordozó"-ja lett kora ellentmondásainak. „Különbeké"-!

kötött ez a költő már az élettel és saját magával,' s jellemző kötetcímek árulják el lírája megváltozott attitüd-jét,' hangját:

Harc az ünnepért, Régen és most. Költői világa és hangja ugyan a húszas években alakult ki — hogy ismét csak Sőtér István esszéjének egyik lényeges gondolatára utal­

junk — s ez a már meghódított művészi tartomány megmarad akkor is, de a régi számonkérő versek mindinkább megfogyat­

koznak, hogy helyet adjanak a test, a termé­

szet, az érzelmi élet nagy titkait feszegető- faggató daraboknak. így rajzolódnak ki ebben a szép tanulmányban a Szabó Lőrinc-i élet­

mű igazi korszakhatárai. „Életregény"- ez való­

ban, hogy Sőtér Illyéstől kölcsönzött szavával éljünk: egy réteg és egy ember életregénye a maga meztelenségében. Irodalmunkban nem volt nála Baudelaire-ibb alkatú költő:

„írtam magamat, azt, ami velem tör­

tént, a fejlődéstörténetemet, ami végered­

ményben egyetlen igazi témája minden líri­

kusnak" — vallotta maga Szabó Lőrinc, versei 1941-es kiadásában „Az olvasóhoz" címzett utószavában. „Moralista" és „materialista":

e két fogalommal határozta meg Illyés barátja költészetének tartalmát: az elsőt Sőtér is elfogadja, a másodikat azonban lényegesen árnyalja, amikor Szabó materializmusát

„misztikus"-nak nevezi. „Moralista" mivoltát pedig a polgári. család belső életét, atmosz­

féráját boncoló versei árulják el (Pl. „A huszonhatodik év" Keresztények c. darabja.) És még mennyi fontos megfigyelésben gazdag ez a kísérő tanulmány: utaljunk talán csak a műfaji természetüekre. (1263. 1.). S mond­

juk ki azt is, hogy Szabó Lőrinc költészetének súlyos eszmei megtorpanását, a kor barbár­

ságának, a fasiszta „vezéreszmének" lírájába való beszüremkedését Sőtér megvilágításában

508

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

Garamvölgyi „bizonyítási eljárásának” remekei közül: ugyan- csak Grandpierre-nél szerepel Mátyás királyunk – a kötet szerint – 1489 májusá- ban „Alfonso

Az eddig ismertetett területeken privilegizált realizmus, empirizmus, objektivizmus és dokumentarizmus, olyan álláspontok, melyek csak erõsítik azt a nézetet, hogy az alsóbb

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

A kiállított munkák elsősorban volt tanítványai alkotásai: „… a tanítás gyakorlatát pe- dig kiragadott példákkal világítom meg: volt tanítványaim „válaszait”

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

25 A rasszisták természetesen jellemzően nem vallják magukat a bíróság előtt rasszistának. Ennek következtében, ha sértettek, akkor azzal érvelnek, hogy nem

A meg ké sett for ra dal már ...83 John T.. A kö tet ben több mint egy tu cat olyan írást ta lá lunk, amely nek szer zõ je az õ ta nít vá nya volt egy kor.. A kö tet

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban