• Nem Talált Eredményt

2010 from by

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2010 from by"

Copied!
818
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3) Digitized by the Internet Archive in. 2010 with funding from University of Toronto. http://www.archive.org/details/horvttrtne01marg.

(4)

(5)

(6)

(7) HORVÁT TÖRTÉNELMI REPERTÓRIUM. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL. írja. D^. MARGALITS EDE EGYET. NY.. R.. TANÁR. ELS KÖTET. ^^"^. CD. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1900.

(8) Budapest.. Az Athenaeum. r. t.. könyvnyomdája..

(9) ELSZÓ. Horvátország Magyarországtól. év. ötven. dacára. óta,. a sok százados közjogi kapocsnak, érzelemben és szellemben majdnem teljesen elszakadt nem értjük, nem ismerjük egymást Horvátország mvészete, költészete, szépirodalma, tudományos irodalma, különösen történetirása nálunk teljesen terra a magyar is az Horvátországban. A közeledés, incognita, :. !. —. és megismerés nemzetiségi politikájának. megértés. kölcsönös. sokszer feladataiból egynek elmozdítását, a horvát költészet, mvészet, tudományosság, történetírás megismertetését, hazafias és hivatásbeli kötelességemnek ismerem és igyekszem négy év alatt ezekre vonatkozó 21 is annak megfelelni,. —. munkát adtam. A. ki. » Horvát. és. évben. ezen. is. az. ez. ötödik.. melyet a magyar. történelmi repertórium «,. tudományos akadémia történelmi bizottságának megbízásából irok, két kötetben magában fogja foglalni rövid kivonatokban a horvát történelmi társaság és a zágrábi délszláv akadémia összes történelmi munkásságát 1850-tl 1899-ig. Ezen els kötet épen. 100 kötetnek regesztaszerü kivonatát tartalmazza. és pedig 1850-tl 1888-ig; e. a második kötet a. jöv. tudományos. ismerni. világ. munkát egy év. évben jelenik fogja. a. meg. alatt. végeztem. és akkor a. magyar. horvátoknak az elmúlt. félszázad alatti összes történelmi munkásságát, ez pedig igen fontos dolog, mert a horvát történelem a. nek kiegészít része eddig nálunk. nem. és. magyar. történelem-. sok reánk nézve igen fontos,. ismert adatot tartalmaz.. A. uj. és. múlt hézagait. így betöltvén, a jövre nézve e tekintetben már nem lesz fenakadás, mert 1900. január elsejétl kezdve a »Századok«ban,. a. szerkesztség kérelmére, egy. » Szláv. szemle «. cimü. rovatban lépést fogunk tartani a megjelen horvát, szerb és A*.

(10) IV. egyéb szláv történelmi mvekkel. nyomban meg-. azokat. s. jelenésk után ismertetni fogjuk. Ha valamely szépirodalmi folyóirat egy szláv szépirodalmi szemle vezetésére felkér, azt is. meg fogom. készségesen. A. arkivumának. társulat Kukuljevics-féle. történelmi. mked-. anyaggyjtés és nagyobbrészt a délszláv akadémia (Rad. 1867. 2 kötete. 1. veli színvonalon. 140. horvát. fenállott. írni.. áll;. kötet) igen jelentékeny és értékes. nek irányító szelleme Rácski Ferenc. munkát. volt,. — 1899.. végzett, mely-. a hírneves Theiner. római munkatársa.. A. » Horvát. történelmi repertórium « a nyelvészeti, iroda-. tanulmányoknak csak czimét. lomtörténeti stb.. régészetieknek pedig tartalmát. ténelmi, földrajzi,. szer kivonatokban. —. vel,. sokat. is. regeszta-. hiven adja vissza a források megjelelésé-. érdem vagy felelsség a horvát tudószemély- és helynevekben nagy nehézséget okoz. ezekért tehát az. A. illeti.. hogy némelyikre. az,. a tör-. közli,. el. fordul. latin,. magyar, horvát,. oklevelekben és értekezésekben. (pl.. német alak. olasz,. Tragurium, Tra-. gur, Trogir, Trahu, Trau, Traun), azonkívül a horvát irók min-. den nevet horvátosítva irnak, ami a felismerést és eligazodást. —. megnehezíti,. ingadozást. a. mutató,. az oklevéli jogosultsággal biró nevekben való. helyreigazítja a kötet. hol. végén lev tárgy és név-. minden név minden változatában elfordul,. folytonos egymásra való utalással.. ez. a. név-. nevekre. és. és. tárgymutató,. tárgyakra. nyosan. elforduló. magyar. történészek,. vehetik,. mert. az évszámot. déseim. összes. az. egybefoglalja. egyes. adatokat. —. hanem a horvátok. ennek. nemcsak a. és szerbek. is. hasznát. munkáikról ilyetén egybefoglaló kimutatásuk. is. kitettem,. helyreigazítását. egyes személynevek. mellé. zárjel. között. helylyel-közzel. mi a tájékozódást és esetleges tévemegkönnyíti; ugyanezen célból az. mellé genealógiai adatokat. is. soroltam,. egy-egy nagy családban (Frangepán, Subics-Zrinyiek. mert stb.). mely. fontos része. vonatkozó és a munkában szórvá-. Az egyes nevek. nincs.. E munkának. többen viselték ugyanazon keresztnevet. Legtöbb nehéz-. séget. okoz a. humi, narentai pítása,. raszciai, stb.. mirl már. szerb,. uralkodók. Farlati. is. diokleai,. családi. zetai,. montenegrói,. viszonyainak megálla-. panaszkodott, e tekintetben több.

(11) V kérdés. (pl.. a Nemanja a. talom «-ban. dynastiában). horvát-szerb. szempontjából az eredeti és. a. név-. és. irók. máig az. nevét. pedig. A. ». Tar-. hsége. idézhetés. adom, a szövegben. helyesirásban. tárgymutatóban. vitás.. is. a. magyar helyesirás. illetleg kiejtés szerint.. ennél. Ami e munkám magyar irályát már szebben is, magyarosabban. illeti,. is irtak,. szerü kivonatolásnak saját stilusa van, mely. szer, mert röviden sokat kessé. kell. hogy. bevallom,. de a regeszta-. nem épen. mondani, ami az. minta-. irályt. nehéz-. azonkivül száz nagy kötetnek áttanulmányozása. teszi,. és kivonatolása egy év. alatt. igen. nagy munka. ;. irályi és. nem. bíbeldhettem, (így néha Wentzel Gusztávot, Garayt, Zápolyát, majd Wenzelt, Garait, Szapolyait formai kicsinységekkel. stb.. Írtam). ;. munkám. ezen és egyéb fogyatkozásait szívesen. beismerem és ha ezek megrovást érdemelnek, úgy az csak engem illethet, nem pedig a tudományos akadémiát, mely iránt. nagy háládatossággal vagyok eltelve, mert megbízásával mat adott nekem hivatásbeli kötelességem teljesítésére.. alkal-. Budapesten, 1899. december hóban.. Dr. Margalits Ede..

(12) i.

(13) TARTALOM. I.. Archív a délszláv történethez.. (Arkiv. za povjestnicu jugosla-. vensku.) Lap. 1.. Horvát. krónika. vieka.) Ark. 2.. Kukuljevic. egyház.. és. 84—104. Kukuljevic (Ilirski. :. Kukuljevic. Kukuljevic. Tündérek.. riju. A. A. :. i. I.. 155. — 172.. Ark.. ili. listinah. i. tis-. —. 1. — 1429.. 186—202.. I.. hrvatski. 11. (Zakoni grada 12. 1. sudovi.). (Staro-Italia Slavjanska.). Itália.. Ark.. I.. Arkiv. I.. 13. 1. :. Szlavóniai. nél és keresztelésnél. Ark. :. (Knjige. 12. 0-szláv. 13. Stojanovic Miját. Kukuljevic. törté-. vise vazne za povjest-. ili. — 185.. (Stari. Ítéletei.. 11. biró könyvek.. 1242. histo-. 1. megjelent és a délszláv. 181. I.. fontossággal. 1. :. 209-215.. 7. 1-. manje vaznosti za. 173—180.. I.. Zagreba od godine 1242—1429.) Ark.. János. 5. 10. kisebb-nagyobb. Kukuljevic: Zágráb város törvényei. 203—208.. 121—154.. I.. 1. Az 1846—1851 közt. Régi horvát bíróságok. Rómában. 105—120. 1.. drágaságai és mtárgyai Csáktor-. délszláv történetre. jugoslavensku.). I.. umjetne stvari grofovah Zrinjskih u gradu. nicu jugoslavensku.) Ark.. 14.. crkva. Vile.) Arkiv. és XVI. sz.-ban. (Tiskari. XVI. vieka.) Ark.. Zrinyi grófok i. XV.. kane od god. 1846 do 1851, manje. 12. Kollár. i. 4. 1. hospiciuma és temploma. illir. netre kisebb-nagyobb fontossággal. II.. — 85.. (Bajoslovje. Délszláv nyomdászok a. :. Kukuljevic:. 55. I.. biró kéziratok. (Rukopisi od vece. 10.. 2. 1. crkva sv. Jerolima u Rimu.) Ark.. i. Cakovcu.) Ark.. 9.. 38 — 54.. I.. 5. zavod. Kukuljevic. Osora.) Ark.. i. Jeromos. Sz,. :. nyán. (Dragociene. 8.. 1. poro-. (Ilirske. 1. jugoslavenski XV. 7.. iz XII.. Veglia, Keres és Oszorára (Absari) vonatkozó oklevelek. (Povelje. 4. Hitrege. 6.. hrvatska. 1. családok a velencei nemességben.. otoka Krka, Kresa. 5.. (Krónika. u mletackom plemstvu.) Arkiv. dice 3.. 1—37.. I.. Illir. :. századból.. a Xll-ik. szerémi I.. népszokások. 216 — 220.. a. születés-. 13. 1. Kivonatok boszniai iratokból és oklevelekbl. (Izvadci poveljah bosanskih.) Ark.. II.. 1. — 48.. 1. 13.

(14) VIII. Lap. 15.. Kukuljevic sanski. 16.. Boszniai. :. montenegrói. és. crnogorski.) Ark.. i. Kukuljevic. A. :. II.. (Spomenici. kraljevine. danja kuce habsburgske.) Ark. 17. Carrara. (Spomenici bo-. oklevelek.. — 48.. 20. 1. királyság oklevelei a Habsburgok uralko-. horvát. dása idejébl.. 35. hrvatske za vrieme vla-. 49 — 70.. II.. 21. 1. Katalinics Iván életérl és iratairól.. János:. pismim Ivana Katalinica.) Ark.. 77. 11.. —. 78.. (O zivotu. i. 23. 1. 18.. A. zengi káptalan statútuma 1380-ból. (Naredbe kaptola senjskoga. 19.. A. modrusi. 20.. Modruske od godine 1589.) Ark. II. 86-89. Orbán bullája, melj^ben VIII. Ozegovic Imre. od godine 1380.) Ark.. püspökség. 79—85.. II.. 24. 1. 1589-bi.. statútumai. (Naredbe biskupije. 24. 1. újra. :. a XIII.. Gergely. 90-97.. 1. 23. Ljubic. (Zivot Andrie Dubica.) Ark.. II.. 24. 1. 129-168.. Simon. 24.. Ljubisa István. 25.. A. II.. 26. 1. 0-dalmáciai pénzisme. (Staro-dalmatinsko pjenezo-. :. slovje.) Ark.. Ark.. élete.. Clovius Július Georgius horvát fest élete és munkái.. :. II.. II.. intézetet.. illir. 24. 98-127. Ark.. Ark.. alapított lorettói. Dudich András. 21. Kukuljevic:. 22. Kukuljevic. által. alapítja. II.. 169-208.. 208-212.. délszláv. 26. 1. Njegos Petrovics Péter montenegrói vladika.. II.. :. 26. 1. nézve. történetre. többé-kevésbbé. fontos. kéziratok. a velencei és lajbachi könyvtárakban és levéltárakban. Ark.. 212-220. 26.. A. 26. délszláv történetre nézve többé-kevésbbé fontos könyvek jegy-. Ark.. zéke.. 27.. Sztarcevic. II.. 220-225.. Antal:. Isztriai. 277-308.. 27. 1. határjárás. janski iz godine 1325.) Ark. 28. Veglia sziget statútuma. II.. istri-. 27. 1. (Statut otoka Krka.) Ark.. II.. 27. 1. Mozcenicah. i. 1395-bl. (Razvod medjah od. Kozlaka od godine 1395.). Ark.. 11.. 308 — 310.. 1.. 27. Buccari, Grobnik és Tersatto határainak megállapítása 1455-bl. (List. od konfini med Bakrani, Grobnicani. 311., 312.. 31.. (Razvod. 1325-ben.. 227-275.. 1338—1499.. 29. Mozcsenica és Kozlacsa határjárása. 30.. II.. 1. A. i. Tersacani.) Ark.. 11.. 27. 1. Zrínyiek és Frangepánok tengermelléki birtokai határainak megállapítása 1657-ben. Ark. IL. 32. Horvát per és Ítélet. 1613.) Ark.. II.. 1613-ból.. 27 i. osuda od god.. 317-319. Demeter Jácint. 33. Vizsgálat. 313—316 (Hrvatska párba. 28. meghalt zengi püspök lelkének. gos hazajárása tárgyában.. 1699.. állítóla-. (Razvidjenje vrhu ukazanja. duse pokojnoga biskupa senskoga Jacinta Dimitra, godine 1699.) Ark.. II.. 320-324.. 1. 28.

(15) ÍX Lap.. 34. Carrara János 35. Pavic Antal. 343.. Okrugic. 38. Pavic. descritta. Ark.. 325 — 338.. II.. Miját. Illés. Antal. Délszláv népszokások. Ark.. :. Szerémségi régiségek.. :. Pozsegamegye rövid. :. II.. 423-438.. Ark.. 339 —. 344—403.. II.. 407 — 410.. II.. 1.. .... 29. 29. 1. (Kratki opis zupanije. leírása.. 29. 1. György szerb krónikája. Ark. III. 3 — 30. Medvevár története. (Dogadjaji Medvedgrada.) Ark. Kukuljevic. 39. Brankovic. 1. 30. :. III.. 31-132.. 41. Petrovic. 30. 1. Száva montenegrói. vladika és Radonic Iván kormányzó. a raguzai köztársasághoz. szerb levelei. crnogorskog vladike Savé Petrovica. Ivana Radonica dubrovackoj 42.. II.. 28. pozeske.) Ark.. 40.. 28. 1. Pozsega megyére vonatkozó adatok. Ark.. :. 1. 36. Stojanovic 37.. Dalmazia. :. Zeng város. statútuma. 1388.) Ark.. 140. III.. 43. Görz és Gradiska, irta. :. 1767. — 1776.. (Dopisi. gubernátora crnogorskog. vladi.) Ark.. 1388-ból.. — 170.. i. III.. 133—138.. 1.. .... 34. grada Senja od god.. (Statut. 35. 1. Kociancic Iván.. Ark.. 173. III.. — 222.. 1.. 35. 44. Kukuljevic jelentése 1853-iki velencei és bécsi utazásáról. (Izvesce. Kukuljevica o svom putovanju u Mlietke Ark.. 334-338.. III.. Bee, godine 1853.). i. 36. 1. (Zivot Stefana Decanskoga,. 45. Decsanszki István szerb király élete.. 1-30.. kralja srbskoga.) Ark. IV.. 37. 1. 47.. 30—36.. 1.. 37. Kozma pap beszéde a bogomilekrl és eretnekekrl. (Presvitera Kozme slovo o bogomilih hereticih.) Ark. IV. 60 — 97.. 39. 46. Rövid horvát krónikák. (Kratki Ijetopisi hrvatski.) Ark. IV.. i. 48. Racki Ferenc. (Njekoje. dájáról,. Ark. IV.. J.. J.. A. :. 111-125.. 50. Lucius János horvát. Ark. IV.. 125-136.. 51. Benkovic Frigyes IV.. 52. Nedic. Márton. 39 39 olasz. 54. Dimitrev Milán. zadig. IV.. Divnic Dánielhez.. 39 fest. irta Kukuljevics.. életrajza,. Ark.. 40. 1. (Starine Bosanske.). Ark. IV.. 40 Szerem. :. némely. nevezetességei.. 178-188.. (Njekoje zna-. 40. 1. Körösmegye. (Krizevac). Ark,. :. IV.. 191. — 198.. 1..... 41. Történelmi vázlatok a Szerémségrl, (Povjestnicke. :. crtice iz Sriema.) Ark. IV.. 56. Racki Ferenc. levelei. 1. menitosti íz Sriema.) Ark., IV.. Illés. glagoljskoj.). 1. 53. Stojanovic Miját. 55. Okrugic. (O pismenosti. 1. történetíró. Boszniai régiségek.. :. 143-178,. legen-. 99-108 glagol írásról,. horvát. 136-142.. két. opazke vrhu dvijuh legendah o slavenskieh. apostolih.) Ark. IV.. 49. Sreznyevski. 1. Némely észrevételek a szláv apostolok. :. :. A. délszlávok. 201-232.. (Nacrt jugoslavenskieh. 235-280.. 1. 42. 1. történelmének povjestij. vázlata a. do IX.. IX.. szá-. stoletja.). Ark.. 46.

(16) Lap. 57. Racki Ferenc. Hamisítvány-e. :. Hadrián. II.. pannon legendában. és Kocelhez, mel}^ a. podmetnuta poslanica Hadriana se nalazi u panonskoj legendi. 58.. 60.. 281—298.. Ark. IV.. (Je. ?. je. li. Kocelja, sto. i. 55. 1. grcke. Arkiv IV.. srbske.). i. 55. tudományos célu utazásáról Dalmácián. Nápolyba és Rómába.. u Napulj. foglaltatik. na Rostislava. ]. 59. Kukuljevic Iván jelentése át. ?). crkve. o sjedinjenju. listine. 299-304.. II. Rosztiszlávhoz. a görög és szerb egyház egyesülésérl. (Dvie. Két görög okmány grcke. levele. Rim. i. Marino Sanuda. A. :. putovanju kroz Dalmaciju. (Izvjestje o. stb.) Ark. IV.. 305-392.. velencei köztársaság. 56. 1. viszonya a délszlávok-. hoz 1496—1533. Kivonat. (Odnosaj skupnovlade mletacke prema juznim slavenom.) Ark. V. 1—476. 1. 61. O.. Lukács. Ilic. A. :. katonai. határrvidék keletkezése.. vojnicke granice.) Ark. VI. 62.. A. Kaznacic. od. Vekenege,. 131-135.. 67. roda hrvatskih kraljevah.). (Rukopisi. a raguzai. u. hrvatski. 64. Horvát kéziratok Kukuljevic Iván. ferencrendi knjiznici. 161-186. Miját. 73. könyvtárában Zágrábban. (Ru-. caji.). 189-205.. M.. A. :. A. :. 69. Kadcic Péter 70. Matosic L.. ban. VI.. ere-. 74. 1. Lovrana rövid. leírása és népszo-. 78 statútum. 1400-ból. (Poljicki statut.). 78. A makari. kerület. (Primrje.) Ark. VI. melletti. (Njesto od Rakovca pokraj. leveleibl, kralj.. :. Ark.. 1. Valami a Vrbovec. :. 77. 1. 1. 341-344.. jest.). dalmáciai. 206—217.. poljicai. :. 71. Racki Ferenc. iz. városok,. sombereki vidékrl. (O krajini zumberackoj.) Ark.. 225-318.. VI.. szlavon-szerémi. (Kratko opisanje Lovreca u Dalmaciji s narodnimi obiArk. VI.. 218-222.. VI.. A. :. némely. püspökségek és plébániák nevének. falvak,. Simon. 67. Hicinger P.. 68. Mesic. u Zagrebu.) Ark. 73. Apróságok. detérl. Ark. Ví.. kásai.. franceskana u. 1. :. mezvárosok, 66. Milanovic. szerzetesek. 1. kopisi hrvatski u knjiznici Ivana Kukuljevica VI.. VI.. 73. könyvtárában.. 65. Stojanovic. Ark. 1. Horvát kéziratok. :. Dubrovniku.) Ark. VI. 139-163.. 72.. (Postának. 1. horvát királyi családból származó Vekenega síremléke. (Grobni. spomenik. 63.. 101-127.. 67. 321-340.. 1.. 78. Rakovecrl Horvátország-. Vrbovca u Hrvatskoj.) Ark. 79. 1. Kivonatok a nápolyi királyi központi. levéltár ok-. melyek a délszláv történetre vonatkoznak. (Izvadci. osrednjega arkiva u Napulju za jugoslovjensku pov-. Ark. VII.. Stojanovic Miját. :. 1-71.. 1. Valami a mi katonai határrvidékünk szerve-. 79.

(17) XI. Lap. zési történetébl.. (Njesto. nase krajine.) Ark.. 73. Kadcic-Peka Péter minoiita. 74. Milinovic. 75.. 80. 1. dalmáciai. makari. u. (O Sinju. Matkovic Péter. VII.. lev. régi-. Dalmaciji s okolisnimi starinami.). 76. Starcevic Antal. velencei köztársaság. 1408. és 1455.. kereskedelmi szerzdése. (Tragovacki. Ilirija. Ark. VII. 163-177.. :. (Crtice iz okoline. zumberacke).. 83 társulat által tett néprajzi kérdé-. 84. 1. velencei köztársaság viszonyai a délszlávok-. 1517-1525-ig. Ark.. 80. Kukuljevic Iván. gö-. 1. 189-351.. A. ;. grckog.). iz. 83. vidékrl.. 178-186.. sekre. Ark. VII.. Appianus Alexandrinustól. Illyria. od Apiana Alexandrinskoga,. 78. Feleletek a délszláv történelmi. :. 1455.) Ark.. i. 1. Vázlatok a sombereki. Marino Sanuda. ugovor repu83. római. rögbl. (Rimska. Ark. Vlf.. 1408. 1. A. :. Ark.. 82. A. :. 149-160.. kal. Arkiv. és a környékén. blike Mletacke sa knezovi senjskimi godine. 79.. törté-. 1. a zengi grófokkal.. 77.. kerület. 81. Zengrl Dalmáciában. :. 129-146.. VII.. vojnicke. 1. Sim(jn. ségekrl. VII.. A. :. uredjivanja. makarskoga u Dalmaciji.). okruzja. (Povjest. nete.. 92-128.. povjestnice. iz. 72—92.. VII.. VII.. 1—256.. 85. 1. Némely, sajtó utján még. ki. nem. adott. szerb,. boszniai és raguzai oklevél. (Njekoliko tiskom neizdanih srbskih,. bosanskih. dubrovackih. i. Ark. VIII. 193. listinah.). nek néhány horvát nyelviá oklevele.. nah bratje Nikole gah.) Ark. VIII. 82. Kukuljevic VIII.. 83.. A. 204-229.. 233-285.. 86. 1. 89. 1. könyvek jegyzéke. Ark.. Szabó Károly. 35-51. 86. Pernar A.. A. :. 1. —34.. 1860—1865. és. 289 — 300.. VIII.. Chronicon breve regni. :. minoritáé. Ark. IX. 85.. V.. 90. bolgár-magyar. sz.. háború. 888-ban.. Arkiv. IX.. keresztrl nevezett horvát-krajnai minoritarendi. Adalékok k. Ark. IX.. els. Tomasich. 1. 93. A. :. 88. Kukuljevic. 89. 1. :. (Prilozi. közt megje-. 1. Croatiae Joannis. Ark. IX. 52. provincia keletkezése és elterjedése. 87. Jagic. listi-. njihovih supru-. Bolgár népszokások. (Bugarski narodni obicaji.) Ark.. :. 84. Kukuljevic. i. 85. 1. feleségé-. (Njekoliko hrvatskih. Petra knezovah Zrinjskih. i. délszlávok történetére vonatkozó lent. — 203.. Zrinyi Miklós és Péter grófoknak és ezek. 81. Kukuljevic:. :. a. horvát-szerb. historiji knjizevnosti. 63-151.. 63. 1. nép irodalomtörténetéhez.. naroda hrvatskoga. i. srbskoga.). 95. 1. Horvát irók a Velebit innens. felében.. — 62.. (Knjizevnici. u hrvatah. prvoj polovini XVII. vieka.) Ark. IX.. s. felén. a XVII. század. ove strane. 152-343. X.. Velebita u 1. — 222.. 1.. 95.

(18) XII Lap.. könyvek. és áhítatos. Theologusok Nyelvészek. írói. ... 98. :. 98. Latin költk Horvát költk Történetírók. 102 103. Földrajzi irók. 128. Társadalmi-politikai irók. 130. Jogtudományi irók. 131. Horvát-magyar irók. 134. Okmánytár az irodalomtörténethez a XVIL század els Ark. X. 143-222.. 89.. felében.. 137. 1. 90. Br, Patacíc Boldizsár és gr. Orsics. Ádám. (Zapisci barona Baltazára Patacica. i. grofa. 91. Kukuljevic. :. 1-206. 92. Kukuljevic. Adama. 140. 1. XIV. usque perducta. Croatiae. 142. Melyik évbl való. :. Trpimír adománylevele Trpimirova.) Ark. XI.. listina. A. :. küzdelme a harminc. horvátok. 95. Adalékok a kajkav-horvát. 218 — 269.. irodalomtörténethez.. Válasz. :. Rácski bírálatára. az. én. (Odgjvor Rackomu na ocjenu. véltáromról.. koga zbornika.) Ark.. 111-118.. XII.. 1. —47.. okle-. diplomatic-. 146. tudományos. és. Arkiv XII.. 121 —. mvészeti akadémia munkálata. umjetnosti. 1867. i. Racki Ferenc: Adalékok a szerb és boszniai. za sbirku. srbskih. i. bosanskih. — 1899.). okiratgyüjteményhez.. listina).. Rad.. I.. 124 — 147. 163. lap 2.. Ljubic Simon. 3.. 164-173. Danicic György. Régészeti vázlatok.. :. (Arkeologicke. crtice.). Rad.. I.. 151. 1. :. Feljegyzések némely. koliko rukopisa.) Rad. 4.. Bogisic V.. 5.. Novakovic Stoján. I.. 174-188.. 1.. kéziratokból. (Zapisi iz ne-. 151. 1. XVI-ik századbeli emlék a szokásjogról. (Spomenik na-. rodnoga obicajnoga prava Rad.. 144. 145. 1. diplomatikai. moga. .... 147. (Rad jugoslavenske akademije znanosti. :. 144. 144. za po-. (Prinesci. — 111.. 1.. „. délszláv. (Prilozi. 1.. .... 1. 97. Felelet a társulat némely régészeti kérdéseire. 165. lap. 1.. háborúban.. éves. vjest knjizevnosti hrvatske etc.) Ark. XII. 51. 96. Kukuljevic. (U koju. ?. 207—216.. (Borba hrvatah u tridesetoljetnom ratu.) Ark. XII.. 1.. Arkiv XI.. series.. 93. Feleletek a társulat néprajzi kérdéseire. Ark. XI.. A. et. 1. godinu pada darovna. 94. Kukuljevic. Orsica od go-. 225-231. Mikócy Josephi »Banorum Dalmatiae,. Slavoniae ad saeculum. — 1814-ig.. 1691. naplói. dine 1691 do 1814.) Ark. X.. II.. 95. :. A. 236-242.. iz. XVI. vieka.) Rad.. szerb irodalom 1. története.. I.. 229 — 236.. 1.. 151. Jágics bírálata.. 152.

(19) xiir. Lap, 6.. Petranovic Bozidár resztények.. 242 — 250. 7.. 8.. kozó. A. :. Rad.. Bogisic V.. bogomilek,. Bosanska. crkva. I.. horvát történet. 251—261.. i. I.. 154. jogszokások Összeírására vonat-. munkálkodásról.. eddigi. 153 vázlata. (Pregled hrvatske po-. (Izvjestaj. o dosadanjoj. opisivanja narodnijeh obicajá pravnijeh.) Rad. 9. Jagic V.. Rad.. krscani.). Meszics M. ismertetése. 1.. Jelentés a nemzeti. :. boszniai egyház és a ke-. a. Rácski ismertetése. 1.. Ljubic Simon viesti.). A. :. (Bogomili,. radnji. 261—263.. I.. 1.. 155. Adatok a glagol paleográfiához. (Gradja za glagolsku. :. paleografiju.) Rad. 10.. Racki Ferenc. 11.. Racki Ferenc:. 1—36.. 11.. 155. 1. Ritka szlovén irat a vatikáni kézirattárban. (Riedko. :. slovensko pismo u vatikanskom rukopisu.) Rad.. 36—39.. II.. 1.. mozgalom a XlV-dik század végén. Délszláv. 155. és. a XV-ik század kezdetén. (Pokret na slavenskom jugu koncem XTV-i pocetkom XV. stoljeca.) Rad.. 1-140.. IV. 12.. 68-160.,. II.. 155. 1. Mesic Mátyás: Beriszló Péter. bánsága. II.. Lajos korában. (Bano-. vanje Petra Borislavica za kralja Ljudevita.) Rad. 13. Bogisic V.. István »a kicsiny* montenegrói. :. — 1773.. guzával 1771. Muhic Pál. A. :. a büntetjog terén.. 1.. tja. 1.. i. naposé. 206. 1. :. do god. 1358.) Rad. V. 44—123. V.. A. :. régi. Raguza. Makusev liko. V.. 207. 1. irott családi. jogának. 123-150. Néhány uj forrás a délszlávok. :. fbb. vonásai.. prava u starom Dubrov-. (Glavnije crte obiteljskoga pisanoga. 218. 1. történetéhez. (Neko-. novih izvora za historiju juznih slovena.) Rad. V. 150. — 218. 178. lap. Ruvarac Hilarion. :. Szent Lukács evangélista testének átszállítása. Szemendriába. (0 prienosu V. 19.. 203. különösen. és. (0 razvoju pravnih idea u obce. niku). Rad. V.. 18.. 195. Raguza viszonya a velencei köztársasághoz egészen 1358. (Ob odnosajih dubrovacke sa mletackom republikom. Ljubic Simon. 16. Bogisic. 17.. 153-176.. III.. általában. u podrucju prava kaznenoga.) Rad. V. 1—30. 15.. — 64.. (Prepiska laznoga cara Stjepana maloga. eszmék fejldésérl. jogi. 1. III.. álcár levelezése Ra-. sDubrovackom republikom 1771-1773.) Rad. 14.. 64-152.,. III.. 178—186.. Petranovic. P.. szokásjogban.. Luké u Smederovo.) Rad. 219. 1. A. :. tiela sv.. boszu,. (0. békítés. osveti,. és. mirenju. vérdíj a régi szerb-horvát i. vrazdi. po. negdasnjem. 220 jegyzkönyve 1808 — 1812-ig. (Protokol sabackoga magistrata od 1808-1812.) Rad. VL 221 214-218. srbsko-hrvatskom pravnom obicaju.) Rad. VI. 1--20.. 20. Bogisic V.:. A. 1. sabáci városi tanács. 1. 21. Racki Ferenc. :. A. bogomilek és patarénusok. (Bogomili. Rad. VIL 84-180., VIIL 128-188., X. 160-263.. patareni.). i. 1. 221.

(20) XIV Lap.. 22. Matkovic. P.. Adalékok. :. raguzai köztársaság kereskedelmi és. a. Rad. VII. 180-266.. republike Dubrovacke.). A. historiji. trgovacko-politickoj. k. (Prilozi. politikai történetéhez.. 245. 1. 1359—. raguzai köztársaság magyar-horvát védnökség alatt. 245. 1526-ig 23. Mesic. A Máté 30-104. :. VIII.. V.. 24. Jagic. 26.. 259. 1. trubadúrok és a legrégibb horvát lírikusok. (Truba-. 271 lirici.) Rad. IX. 202-233. 1 De Dominis Márk Antal. (0 Markantunu 271 Dominisu Rabljaninu.) Rad. X. 1-160. 1 Matkovic Péter ismerteti a következ mvet: Fac-Simile deli Atlante di Andrea Bianco. Venezia 1436. Rad. XI. 1870. 228-236. 1. 277 duri. 25.. A. :. nemzetsége. (Pleme Berislavica.) Rad.. Beriszlók. najstariji hrvatski. i. Ljuhic Simon. Arbei. :. mvét. 27. Matkovic Péter ismerteti e. Szerbia hivatalos statisztikája.. :. (Drzavopis Srbije.) Rad. XI. 1870. 239-260. 28. Jagic V.. mvet. ismerteti e. szerb irodalom. Ferenc. Angelina. (Marija, kei Angelinína. 1-9.. 278. ujabbkori. za noviju. 278. 1. leánya és Aranit Konstantin.. Konstantin Aranit.). Rad. XII.. 1870.. 278 Purkynje János. :. zivotu. djelih. i. cseh. hires. fiziolog. és munkái.. élete. slavnoga fiziologa Ivana Purkynje.). 118-200.. 1870.. XII.. i. Az. Sztoján,. 1. 30. Sulek B.. (O. 260-265.. 1870.. Mária,. :. .... (Srbska bibliografija. bibliográfiája.. knjizevnost.) Rad. XI.. 29. Miklósié. Novákovics. :. 1. Rad.. 279. 1. György ismerteti Hilferding mvét A szerb közmondások régi gyjteménye. Rad. XII. 1870. 201—209. 1 279. 31. Danicic. :. 32. Jelentések a délszláv. tásával. tudományos. slavenske akademije znanosti. 222-233. 33. Jagic V.. mvészeti akadémia támoga-. és. utazásokról. (Izvjestaj o putovanjih pomocju jugo-. tett. i. umjetnosti.). Rad.. 1870.. 280. 1. Párhuzam a horvát-szerb hangsúlyozás. :. XII.. között. (Paralele. k hrvatsko-srbskomu naglasivanju.) Rad. XII. 1870. 1 — 17. 1. 281 34. Mesic M. Frangepán Kristóf idegen földön. (Krsto Frankapan u tudjini.) Rad. XIII. 1870. 17—80. 281 :. 1. 35. Racki. F.. i. ismertetése. Rad. XIII.. rl. 37. Racki. :. A F.. felett.. 39.. :. Rad. XIII. 213. — 230.. dalmát. Emlékbeszéd Rad. XIV. 110 :. A. gyjteményé288. 1. és. iílir. pénzekrl.. (0 dalmatinskih. novcih najstarije dobé.) Rad. XIV. 45. Matkovic Péier. 288. 1. Ungoldski szláv-orosz kézirat. 231-233.. legrégibb. ilirskih. 38. Racki. középkori szláv kronográfiáról. (O slovenskoj krono-. srednjega vieka.). grafiji. 36. Danicic. A. :. Érben. — 132.. J.. Károly. hires. — 88.. 1. 289. cseh történész. 1. legújabb földrajzi publikációk európai Török-. 289.

(21) XV Lap. (Najnovije geografske publikacije o europskoj Tur-. országról.. Rad. 1870. 133-156.. skoj.). 40. Ljubic. Simon. ismerteti. Tergestum,. Aqiiilejensem,. 289. 1. Documenta ad Forumjulií patriarchatum. :. Goritiam spectantia. Edidit. Istriam,. Minotto. 1870. Rad. XIV. 1870. 156-168. 41. Jagic V.. A. :. 289. 1. szláv filológia haladása az utóbbi években. (Napre-. dak slovinske. 169-189.. posljednih. filologije. Rad. XIV.. godina.). 1870.. 290. 1. 42. Matkovic Péter. Adalékok. :. laguzai. a. köztársaság. kereskedelmi. Raguza kereskedelmi viszonyai Középk trgovacko-politickoj historiji republike Dub-. és politikai történetéhez.. í. Itáliához. (Prilozi. odnosaji. Trgovinski. rovacke.. izmedju. Dubrovnika. Italije.) Rad. XV. 1870. 1—70. Racki A sz. Ciryll és Method életére vonatkozó. i. srednje. 290. 1. 43.. források. :. újabb kiadványai. (Najnovija izdanja izvora za zivot i. Metoda. Rad. XV. 166-178.. leg-. sv. Cirila. 290. 1. mvét. Dusán István szerb cár törvénykönyve 1349., 1354. (Zakonik Stefana Dusana cara srbskog.) Rad. XV. 178-182. 290 Novákovics Sztoján. 44. Danicic ismerteti. :. 1. 45.. Matkovic Péter tárakban.. Régibb. :. rukopisni. (Stariji. Rad. XV. 192-223. 46. Crncic Iván. kéziratos útleírások putopisi. a velencei. u knjiznicah mletackih.). 290. 1. Helyreigazítások a glagol-bets iratokon. (Popra vei. :. ka glagolskim spomenikom.) Rad. XVI. 1—6.. M.. 47. Brasnic. Adalékok. :. néprajzhoz. i. (Odlomci. iz. 48. Ruvárác Hilárion. zemljopisa. narodopisa. Hrvatske. 294. 1. zárdabeli szerb. (O napisu srbskom u manastiru Banji blizu Koiora).. Rad. XVI. 19-21.. 297. 1. 49. Liebbald-Ljubojevic Július. Az eskü a mi népünknél.. :. u nasem narodu.) Rad. XVI. 22 — 59. 50. Petranovic Bozsidár. :. A. i. po srbskim spomenicima. 297. abszolgaságról a szerb. XVI. 59-75.. i. emlékek és a (0 robstvu. statutima prím. dalm. gradova.) Rad.. —. 1. György. (Prisega. 1. dalmát városok statútumai szerint.. tengermelléki. 51.. i. 7—18. Bánja lev közelében A Kattaró. :. 294. 1. századbeli horvát-szlavón föld- és. a IX.. Slavonije u IX. stolecu.) Rad. XVI.. feliratról.. könyv-. 297. György nyelvtana. (Gramatika Gjurgja Krizanica.) Rad. XVI. 159-198. 300 Ljubic Simon A raguzaí pénzverésrl. (O dubrovackoj kovnici.) Rad. XVI. 198-216. 300 Ljubic Simon Raguza viszonya Velencéhez, míg Raguza magyarhorvát kormányzás alatt állott. (O odnosajih medju DubrovDanic c. :. Krizsánics. 1. 52.. :. 1. 53.. :. cani. XVII.. i. Mletcani za ugarsko-hrv. vladanja u Dubrovniku.) Rad.. 1-70.. 1. 300.

(22) XVI Lap. 54. Racki Ferenc. Mikor. :. ség királysággá. hogyan alakult át a horvát fejedelemkako se preobrazi hrvatska kneze-. és. (Kada. ?. i. 70-90.. vina u kraljevinu.) Rad. XVII. 55. Jagic V.. A. :. 319. 1. szláv filológia haladása az utóbbi években. (Napre-. Rad. XVII. 172. godina.). filologije posljednjih. dak slovinske. — 323. 208. lap 56. Racki. Ljubicsnak a velencei levéltárból közölt oklevelei Kis. :. malom. vántól. (Spomenici o Stepanu. Rad.. stb.). Ist-. XVII. 208. — 323. 211. lap. W.. 57. Macielovszki S. és. nagyobb. A. :. poljiszták. vagy poljánok Nyugat-Európa. Németország földmivelési. különösen. hasznára. váltak. civilizációjának. leg-. teutonokkal a suevek. a. és. neve. alatt egyesülvén, híresekké lettek a világtörténelemben. (Polisti. ÍH poljani etc.) Rad. XVIIl.. 58.. M.. Mesic. A. :. horvátok. 64-77.. Beriszló. 323. 1. bán. után a mohácsi. (Hrvati nakon bana Berislavica de muhacke. 1872. 77-164., XXII. 1873.. 55-205.. 59. Jagic V. ismerteti Bezsonov orosz. iró. 323. 1. mvét. Krizsánics. :. Rad.. (Biografija Jurja Krizanica etc.). életrajza.. vészig.. bitke.) Rad. XVIII.. György. XVIII.. 164 —. 377. 205. lap 60. Racki Ferenc és. A. :. délszlávok történetére vonatkozó kéziratok közép. Olaszország levéltáraiban. (Rukopisi. déli. vinske povjesti u arkivih srednje. 205-258.. dolnje. Rad. XVIII.. Italije.). 377. 1. Pótlások és helyreigazítások Horvátország régibb. 61. Racki Ferenc:. történetéhez. (Dopunjici. Rad. XIX. 62-105. 62.. i. ticuci se juzno-slo-. i. izpravcí za stariju povjest hrvatsku.). 378. 1. Dusán királyságának els éveirl. (0 prvim godinama Dusanova kraljevanja.) Rad. XIX. 178 — 188. 386. Ruvarac Hilárion. :. 1. 63. Kurelac Ferenc. nasem.). Oláh szók a mi nyelvünkben, (Vlaske. :. Rad. XX. 93-138.. György. 64. Danicic. XX. 150-234. 65. Nevostrujev K.. ban. és. crkve. sz.. u. :. 388. 1. ili. srbske.) Rad.. 388. 1. Pillantás a keleti. Vencel. Ceskoj. 134-170.. u jeziku. Adalék a horvát-szerb hangsúlyozás történeté-. :. (Prilog za istoriju akcentuacije hrvatske. hez.. rieci. i. egyház történetére Csehország-. régi. miséje.. (Pogled na historiju istocne. stara. sluzba. sv.. Veceslavu.). Rad.. XXI.. 388. 1. Erazmus János cseh történész és régész nekrológja. (Jan Erazim Vocel. Nekrológ.) Rad. XXII. 233—. 66. Racki. Ferenc. :. Vocel. 257. lap 67. Petranovic Bozsidar. 388 :. Az örökösödési. nasljedstva kod srba.) Rad. XXIII.. jogról a szerbeknél. (0 pravu. 24-43.. 1. 388.

(23) XVII. Lap. 68. Kukuljevic. A. :. 86-158. 69.. Torbar. J.. 388. l. Kopernik tekintve. :. svojemu zivotu 70. Racki. Rad. XXIII.. (Panonia Rimska.). Pannónia.. római. Ferenc. A. :. életét és tanait,. (Kopernik prema. 158-204.. Rad. XXÜI.. nauki.). i. 388. 1. küzdelme állami függetlenségükért. délszlávok. a XI. században. (Borba juznih slovena za drzavu neodvislost. XXV. 180-244., XXVII.. u XI. vieku.) Rad. XXIV. 80-150.,. 77-131., XXVIII. 147-183., XXX. 77-141. M.. 71. Brasnic. Zsupánságok,. :. a. nemzeti. horvát. 388. 1. család. uralkodó. idejében Horvátországban. (Zupe u hrvatskoj drzavi za narodne. Rad.. dinastije.). 72. Ljubic. Simon. XXV. 31-53.. 419. 1. Történelmi kutatások Hervoja boszniai nagyherceg. :. és spalatói hercegrl. (Poviestnicka iztrazivanja o Hervoji veli-. kom bosanskom 74-92. 73. Ljubic. i. spljetskom hercegu.). Rad. XXVI.. 422. 1. Simon. iz. 92-108.. 1. Ferenc. emlék Branimir horvát herceg korából. (Pisán. írott. :. spomenik. 74. Racki. vojvodi. dobé hrvatskog vojvode Branimira.). XXVI.. Rad.. 430 Kutatások. :. a. dalmáciai levéltárakban és könyv-. tárakban. (Iztrazivanja u pismarah. Rad. XXVI. 153-188. 75. Matkovic Péter. Legújabb. :. i. knjiznicah dalmatinskih).. 431. 1. földrajzi publikációk a Balkán-félsziget-. rl. (Najnovije publikacije o Balkanskom poluotoku.) Rad. XXVI.. 189-215. 76. Racki. Veber Adolf. okmánytárát.. Kukuljevics. ismerteti. 194-211. 77.. 431. 1. Ferenc. 431. Kurelác Ferenc horvát nyelvész életrajza. (Vjekopis. :. Jankó. .'. A ni. 432. 1. népdalainkban. (0 zenskih. jellemek a mi. karakterih u nasih narodnih pjesmah.) Rad.. Bozsidár. 79. Petranovic. Rad.. Rad.. XXX. 60-77.. Dalmácia. :. i. 432. 1. horvát történész nekrológja.. 435. 1. kormányzóiról. római. a. uralom. alatt.. Rad. XXXI.. 435. 1. Ármin:. (Prilog. po. po statutima dalmatinskih. (O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja.). 82. Pavic. k. 432. és a dalmát városok statútu-. Bozsidár. Petranovics. :. XXX. 179-194.. 1-69.. 1..... jobbágyságról a szerb szokásjog, Dusán. rendelkezései. Dusanova zakonika. ustanovama. 81. Ljubic Simon. XXX. 1—20.. (O kmetstvu po srbskom uobicajnom pravu,. mai alapján. gradova.). A. :. törvénykönyvének. 80. Racki Ferenc. XXVII.. 1. Franje Kurelca.) Rad. XXIX. 160-205. 78. Jurkovic. Rad.. Adalék. a. Margalits; Horvát. horvát. Dubrovacke hrvatske. historiji. XXXI. 134—196.. raguzai. irodalom történetéhez. knjizevnosti.). Rad.. 435. 1. tört. repert.. ^.

(24) xvm Lap. 83.. Vitális horvát természettudós nekro-. Torbar József: Vukaszovics Rad. XXXI.. lógja.). Máté. 84. Mesic. 240—250.. Kereselichrl. :. és. 436. 1. az. Annuáiról.. 1-83.. njegovih Annuah). Rad. XXXÍI.. i. 85. Brasnic Mijó. A. :. 86. Pavic. Ármin. 436. u hrvatskoj drzavi za narodne. 83-103.. dinastije.). 448. 1. Ozmán cimü eposzának. Gundulics. :. (0. 1. városok a horvát államban a nemzeti dinasztia. idejében. (Municipija. Rad. XXXII.. Kercelicu. szerkezetérl.. (0 kompoziciji Gunduliceva Osmana.) Rad. XXXII. 104—151. 87.. Hanel. J.. 173-197. 88. Pavic. na. pogled. ticki. Ármin. Hanel. J.. 58-118.. 90. Tkalcic Iván. A. :. 451. mvekre. Kola451 munkái. Rad. XXXIII. 208—227. jogról. küzdelme az Anjou-ház mellett. nemzet. Endre. III.. an'^uvinsku kucu. proti. (Borba naroda hrvatskoga za. ellen.. ugarskomu. kralju Arpadovcu, Andriji. XXXIV. 1-35. Az ó-szerb aranypénzek. Rad.. irott. 1. horvát. árpádházi. Marnavic).. 1. Kritikai pillantás a szláv. :. 451. Tomko. (Iván. János.. :. 451 hitelességének. 75-111. 92. Geitler L.. 460. 1. A. :. ». Rad.. Hrvat.). horvát* névnek etymologiája. (Etimologija imena. XXXIV. 111-119.. 93. Zora L.:. Észrevételek Pávics. irodalom. horvát. zai. Armina Pavica 94. Racki Ferenc. dinasztia. :. A. 460. 1. Ármin értekezésére. k. historiji. XXXIV. 133-181.. :. Adaléko"^ a ragu-. razpravu. na. (Primjetbe. történetéhez.. Prilog. :. Rad.. zevnosti). Dubrovacke hrvatske. 1-50.. 460. horvát udvari kancellária és oklevelei a nemzeti. uralkodása. idejében.. (Hrvatska dvorska kancelarija. 460 :. Jelentés. Dalmáciában. XXXVI. 168-175.. J.. A. :. 97. Racki Ferenc. tett. levéltári. kutatásairól.. 461. 1. jog irodalomtörténetének vázlata. (Ocrt literarne. c-^eh. povjesti prava ceskoga.) Rad.. latai,. XXXV.. 1. Iván. Rad. 96. Hanel. knji-. 1. njezine izprave za vladavine narodne dinastije.) Rad.. 95. Tkalcic. védel-. XXXIV.. mére. (Na obranu pravosti staro-srbskih novaca.) Rad.. i. III.). 1. Simon. 91. Ljubic. A. XII.. XXXVI. 1-35.. századig terjed'. összehasonlítva az eredetiekkel.. izprava do XII. vieka prema. 462. 1. horvát oklevelek máso(Stari. maticam.). Rad.. prepisi hrvatskih. XXXVI. 135 —. 165. lap 98.. 462. Novakovic Stoján az. Adriai. 451. XXXII.. Rad.. pravn.). 1.. (Kri-. ,.. Marnavics-Tomko. revszki orosz iró. és. slavenskom. 1. :. Rad. XXXIII. 89.. o. djela. mvekre.. a szláv jogról irott. pillantás. Kritikai. :. :. Brskovo (Krusevo), Danj (Dagno) és az utak. tenger partjairól az. ó-szerbiai. földekre. ;. a szerb földek középkori földrajzához. Rad. XXXVII.. adalékok. 1—29. 1.. 462.

(25) XIX Lap.. 99. Novakovic. Stoján. nyomtatványok a bolgárok számára.. Régi. :. Rad. XXXVII. 29-33.. (Stara stampanja za Bugare.) 100. Jagic V.. za slovinsku narodnu poeziju. Rad. XXXVIt. 33-138. 101. HanelJ.. svjedocanstva. Historijska. etc.). 462. 1. Palacky Ferenc nekrológja. Rad. XXXVII. 138—186.1. 462. :. mvérl. Simon ismertetése Cubich Giambatista. Notizie. :. Rad. XXXVII.. naturali e storiche suU' iscla di Veglia.. 203.. (Gradja. szláv népek dalairól és költészetérl.. a. bizonyítékok. 102. Ljubic. 462. 1. Adatok a szláv népköltészet történetéhez, történelmi. :. 186. — 462. lap. Adatok a délszláv zene történetéhez. (Prilog za 462 povjest glasbe juznoslovjenske). Rad. XXXVIII. 1—97.1 A horvátok az örökösödési háború idejében. 104. Kukuljevic Iván 462 (Hrvati za nasljednoga ráta.) Rad. XXXVIII 79-177. 1 103.. Kuhac Ferenc. :. :. 105. Racki Ferenc. :. Petrovics Pogodin Mihály orosz történetíró nekro-. 200-227.. (Rad. XXXVIII.. lógja.. 106. Maixner. F.. némely. Adalékok. :. latin és. tumacenju. 474. 1. múzeumban lev. nemzeti. zágrábi. a. görög feliratoknak magyarázásához.. nekih. latinskih. u. napisa. grckih. i. muzeju u Zagrebu.) Rad. XXXVIII. 228—235. 107. Mesic. Máté. Dömötör. Zvonimir. :. (Prinesci. narodnom 474. 1. (Dimitar Zvo-. király.. 474 XXXIX. 115-142. Gundulics Ozmán cimü eposzának szerkezetérl. Zora Lukács (O kompoziciji Gundáliceva Osmana.) Rad. XXXIX. 1 51 — Rad.. nimir kralj hrvatski.). 108.. horvát. kr.. 1. :. 475. 193. lap 109. Veber A.. Valami. :. horvát. a. költészetrl.. hrvatskom.) Rad. XL. 19-45. 110. Geitler L.. :. Bretkun. litvániai. 475. 1. posztillája. litavska postilla iz god. 1591.) Rad.. Simon:. 111. Ljubic. történetérl.. narodnu. 1591-bl.. A. XL. 130-147.. zágrábi. XLI. 122-154.. püspökség. 475. 1. újjászületése. XlII-ik. Rad.. 475 Safarik. :. XLL 199-227.. 114. Matkovic. a. XIII. vieku.). 1. Novakovic Sztoján Rad.. 475. 1. Jagicevoj razpravi o gradji za slovinsku. (Prilog. században. (Prieporod biskupije zagrebacke u. 113.. (Bretkunova. XL. 116-130.. Pótlék Jágics értekezéséhez a szláv népköltészet. poeziju.) Rad.. Iván:. 112. Tkalcic. (Njesto o pjesnictvu. Jankó. szerb történész nekrológja.. 483. 1. Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a középkorban.. (Putovanja po Balkanskom poluotoku za srednjega vieka.) Rad. XLII. 115. Racki. 56-185. Ferenc:. Itáliában,. 483. 1. Szláv. és. fképen a. a naposé bugarski. i. különösen. IX.. bolgár. és. század második. hrvatski u. polovice IX. vieka.) Rad. XLII.. Italiji. horvát. utasok. felében. (Slovenski,. putnici ponajvise druge. 198-209.. 501. 1. B*.

(26) XX Lap. 116. Hanel. J.. A. :. (Ocrt literarne povjesti. cseh jog irodalomtörténete.. prava ceskoga.) Rad. XLIIL 92-107.. A. 117. Ljubic Simon:. Szermonak arany. (1018.) i. novcih. o zlatnih. 107-149.. (0 Posavskoj Hrvatskoj. pénzeirl.. kneza Serma.. njezina. 502 Miért. :. slaveni postuju lipu. Sztoján. tisztelik. ?). A. :. a. szlávok a hársfát?. Rad. XLIII. 149-188.. i. diadima. Markantuna de Dominis.) Rad.. 503 (Ob. optikájáról.. 196—219.. XLIII.. 503. 1. (Bartolomije Georgijevic, 'hrvat, pisac sesnaestoga vieka.). 122. Valjavac M.. :. 504. 1. Adatok az uj-s"láv nyelv hangsúlyozásához. (Prinos. k naglasu u novoj slovenstini.) Rad.. 1-78.. XLV. 50 — 128.. 1.,. 504. Ferenc:. gyanús. Hamisított,. átdolgozott. és. (Podmetnute, sumnjive. századig.. i. oklevelek. preradjene. do XIL vieka.) Rad. XLV. 128-151., XLVIL 1-93. 124. Matkovic Ferenc. :. XLVIL 129-222. 125. Vukasovic Zs.. geológiájához.. Ármin:. Rad.. Két. narodne pjesme.) 127. Racki Ferenc. 78—166.,. L.. :. tekéivel,. 504. XLVL 166-279.. régi. horvát. Szlavónia. és. 504. 1. népdal.. Rad. XLVIL 93-129.. (Dvije. hrvatske. stare. 504. 1. Meszics Máté horvát történetiró nekrológja. Rad.. :. XLVIL 222-240. Zima. 504. 1. Adatok Dalmácia, Horvátország. :. listine. 1. ..?. Gundulics Ozmánjának aesthetikai méltatása.. (Esteiicka ocjena Gunduliceva Osmana.) Rad. XLVI.. 128.. XLVL. 1. a Xll-ik. 126. Pavic. optici. Georgievics Bertalan XVI. századbeli horvát. :. Rad. XLIV. 106-124.. 123. Racki. krunitbenim. 1. De Dominis Márk Antal. 121. Mijatovic Cedomil. 503. srpskim. u. ceremonijama.) Rad. XLIII. 189-196. 120. Torbar József:. (Zasto. 1. koszorú és korona a szerb koronázási. (Vijenac. szertartásokban.. iró.. Rad. XLIII.. 1018.). 1. 118. Sulek Bogoszláv. 119. Novakovic. 502. 1. szávamelléki Horvátországról és fejedelmének. A mi. 504. 1. nemzeti metrikánk összehasonlítva más nemze-. különösen. más. szlávokéival.. (Nacrt. nase. metrike. narodne obzirom na stihove drugih naroda, a osobito Slavena.) Rad. XLVIIL 170-222. 129. Racki Ferenc tott,. Helyreigazítás ezen cimü értekezésemhez. :. gyanús. listine. :. Hamisí-. és átalakított horvát oklevelek a Xll-ik századig.. (Izpravak k mojoj razpravi. 130. Racki. 505. 1. :. Podmetnute, sumnjive. i. preradjene. hrvatske do XII. vieka.) Rad. XLVIIL 222., 223.. Ferenc. :. Traui. Lucius. 506. 1. János történetiró, halálának 200. éves évfordulója alkalmából. (Povjestnik Iván Lucic, Trogiranin.. Na uspomenu 103.. lap. 200-godisnice smrte njegove.) Rad. XLIX. 65. — 506.

(27) I. XXI Lap.. Utazások a Balkán-félszigeten. 131. Matkovic Péter:. XLIX. 103-165.. A. János:. 132. Tkalcic. desetine. Rad.. 510. 1. miatti ellenszegülés és lázadás a zág-. tized. püspökségben. rábi. XVI. század-. a. po Balkanskom poluotoku XVI, vieka.). (Putovanja. ban.. a. XIV.. században.. (Odpor. u biskupije zagrebackoj u XIV.. vieku.). 165-230. Kuhac Ferenc: Adalék. buna radi Rad. XLIX. i. 513. 1. 133.. a délszláv zene. povjest glasbe juznoslovjenske.) 134. Sulek B. L.. 176-197.. Hrvatska. chroaticarum a Xll-ik század. 523. 1. Fehér- Horvátország. :. Biela-Srbija.) Rad.. i. 137. Utíesenovic Ognjosláv. LII.. Fehér-Szerbia.. és. 141. — 190.. 535. Utjesenovics György, alias. :. György bibornok. életrajza.. LIV.'. 1-62.. Martinuzzi. kardinala brata. (Zivotopis. századtól. fogva. Mletackom. i. J.. :. Velence és Raguza. bukásukig.. Ármin:. medju republikom. 1. XVL. mvének. spletskoj. 553 (Gundulicev Vladislav.). 557. 1. Húsz György,. :. u. 1. Vladiszlávja.. 1-116.. nevezetes utazó.. 142. Zore Lukács. 178-212.. 1880.. Gundulics. 141. Matkovic Péter beli. viszony a XVI.. közötti. (0 odnosajih. Jogi élet Spalató városában. (Pravni zivot. Rad. LV. 1881.. putnik. raszinjai horvát, XVI-ik század-. (Gjuro Hus, hrvat. vieka.) Rad. LV.. 1881.. iz. Rasinje, znamenit. 116-185.. 557. 1. Adalékok Gundulics »A szemérmes szeret« cimü. :. irodalomtörténeti. méltatásához.. (Gragja. za. poviestnu ocjenu Gunduliceva »Ljubovnika Sramezljiva.). LV. 1881. 185-202. 143. Krsnjavi Izidor. (Apolló. 207-220.. 561. Apolló szobra a zágrábi nemzeti múzeumban.. narodnom muzeju.) Rad. XV. 1881. 561. Horvátország. :. területi kiterjedését és népét.. na. 1881.. 145. Matkovic Péter. ban. obseg. zemljisni. LVIL. ;. Rad.. 1. Ferenc. 144. Racki. :. knjiz-. 1. zagrebackom. u. —. Dubrovackom od pocetka XVI. stoljeca do njihove 94—185., LIV. 62—160. 540. obcini.) Rad. LIV.. 140. Pavic. 1. 535. propasti.) Rad. LIII.. 139. Hanel. LIII.. 1. A. Simon:. 138. Ljubic. (Biela-. 1. Gjorgja Utiesenovica, prozvanoga Martinusius.) Rad. 94.,. Rad.. 523 rerum. Scriptores. Ferenc. Fráter. 523. 1. 1. :. Rad. LI. 140-208.. eltt.. — 96.. Visiani Róbert olasz természettudós nekrológja.. :. 135. Racki Ferenc. 136. Racki. történetéhez. (Prilog za. Rad. L. 44. i. 102-150. :. a. Xll-ik. század. (Hrvatska. narod.). Rad.. eltt,. prije XII.. LVI.. 1881.. tekintve. vieka glede. 63—141.. 1.,. 561. 1. Utazások a Balkán-félszigeten a XVI-ik század-. Kuripesics, Nogaroll és. Rambert utazásai. (Putovanja po.

(28) xxn Lap.. XVI.. Balkanskom poluotoku .. L. Nogarola. 146. Ljubic. Simon. A. :. putovanje. vieka,. B. Kuripesica,. Ramberta.) Rad. LVI. 1885. 142-233.. B.. i. A. :. Rad.. krune.). njihove. 148. Geitler L.. Bugára,. vladaoci. LVII.. LIX. 1881. 103-157.. 1-52.,. 563. 1. k hrvatskoj gramatici. Srba. i. 1881.. 563. 1. hangtanhoz.. és. (Prilozi. Rad. LVIII. 1881. 191. glasoslovju.). i. Hrvata. 1881. 188-234., LVIII.. Adatok a horvát nyelvtanhoz. :. — 589. 199. lap 149. Katyanovski VI.. Kérdés V. Uros szerb cár és Vukasin szerb király. :. (Pitanje o godini smrti srbskoga cara. halálozási évérl. V.. i. srbskoga kralja Vukasina.) Rad. LVIII.. 150. Brcic Iván Írott,. 561. bolgárok, horvátok és szerbek els királyai. (Prvovjencani. koronáik.. és i. .... glagol Írásért való küzdelem Lossinón. (Borba. za glagolicu na Losinju.) Rad. LVII. 1881. 150-188. 147. Kukuljevic Iván. 1.. Néhány nem. :. rég. 199-214.. 1881.. hrvatskih. i. knjiga. 1.. 589. részben glagoHcával. felfedezett,. részben nyomtatott ó-szláv és horvát könyv.. staroslavenskih. Urosa. pisanih,. sto. (Njekoliko. sto. tiskanih. glagolicom, kojim se u skorasnje dóba u trag uslo.) Rad. LIX.. 158-186.. 1881.. 590. 1. 151. Veber Adolf: Ljubisa István mint iró (Scepan Ljubisa kao pisac.). Rad. LIX. 1881. 186-200. 152. Racki Ferenc. 590. 1. mveit Constantinus. Grott és Florinski. ismerteti. Porphyrogenitusról. Rad. LIX. 1881.. 201-218.. 590. 1. Tanulmányok a horvátok és szerbek néphitérl és pricanja u Hrvata iz puckoga vjerovanja 591 i Srba.) Rad. LX. 1882. 117-203., LXIL 1882. 1-45. 1. Krsnjavi Izidor Az atyaisten ábrázolása a régi keresztény mvészetben. (Slika Boga oca u starokrscanskoj umjetnosti.) Rad. LX. 1882. 203-208. 591. 153. Maretic. T.. :. népmeséirl. (Studije. i. .... 154.. :. 1. 155. Racki Ferenc. Alekszándrovics Kotlarevszkij Sándor orosz régész. :. (szül.. 1837. megh.. 1882.. 208-226.. 156. Matkovic Péter. :. 1881. szept. 21-én). Kuhac. Ferenc. S.. :. Rad. LX.. 592. 1. Seper D., Chesneau. Balkán-félszigeten a 157.. nekrológja.. XVL. J.. sz.-ban. Rad.. és. Zeno K.. utazásai a. LXIL 1882. 45-134.1. 592. Adatok a délszláv zene. történetéhez. (az. srégi hangszerek rajzával.) Rad. LXIL 1882. 134-187. L 158. Sulek B.. :. Bleiweisz János dr. nekrológja. Rad.. .... LXIL 1882. 187598. 230. lap 159. Zore. Lukács. :. Adatok. dalomtörténeti. GunduHcs »Ariadne« cimü mvének (Gragja. méltatásához.. ocjenu Gunduliceve Arijadne.) 160. Maixner F.. 598. :. za. knjizevnc-povijesnu. Rad. LXIIL 1882. 129-189.. »Pásztor beszélgetéseké Kátáncsics. tumnales« cimü. mvében.. Fructus auctumnales.). (Pastirski razgovori. Rad.. iro-. 1.. 598. ^Fructus auc-. u Katancicevih. LXV. 1883. 71-92.. 1. 598.

(29) XXIII. Lap. 161. Nodilo N.. Az els krónikások. :. (Prvi Ijetopisci. davna. i. 92-129.. 1883.. 162. Ljubic Simon. Budmani. P.. történetírás.. régi. LXV. 598. 1. Uj források a dalmáciai epigráfiához. (Növi izvori. :. za dalmatinsku 163.. és a raguzai. historiografija dubrovacka.) Rad.. A. :. epigrafiju.). Rad.. LXV.. 129-155.. 1883.. 1.. .... raguzai tájszólás amint most beszélik. (Dubro-. LXV. 1883. 155 —. vacki dialekat, kako se sada govori.) Rad,. 602. 180. lap. Ami Boué György 180-200.. 164. Pilar. francia. :. 1883.. 602. Schlosser József horvát botanikus életrajza.. :. 125-207. Ármin 1-89. 1. 167. Pavic. 169. Maretic F.. iró.. 602. 1. Rad. LXVIII. 1883.. 602. LXX.. Palmotics Június horvát költ. Rad.. :. (Nov. Rad.. LXX.. adatok a horvát-szerb hangsúlyozás történeté-. 89-153.. 1884.. 171. Maixner F.. XII.. század eltt.. LXX.. 602 Ranjina Dinko fordításai latin és görög klasszikusok-. :. (Prievodi. Rad.. LXX.. Ranjine. 1884.. 172. Matkovic Péter:. Dinka. 196-223.. Verancsics. iz. 1884.. 1-61.. latinskih. i. grckih klasika).. 602. 1. Antal. 1553-ban. (Putovanje A. Vrancica. L. 1884.. 1. ból.. LXXL. srpske).. 602. Horvátország bels állapota a. Ferenc:. ili. 1. (Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca.) Rad.. 153-191.. 1884.. 602. prilog za istoriju akcentuacije hrvatske. hez.. 170. Racki. Medo horvát. 1. Uj. :. Pucics. :. LXV.. „. (1808—1882.) Rad. LXV. 1883. 200-211. Markovié Ferenc. Rad.. nekrológja.. iró. 1. 165. Vukotinovic Lajos. 166.. 602. utazása Konstantinápoly ba g.. 1553. u Congrad.) Rad.. 603. 1. Adatok a raguzai eroikomikus költészet megismeréséhez. (Gragja za poznavanje eroikomicne dubrovacke pjesme.) Rad,. 173. Zore. :. LXXl.. 1884.. 145-175.. 607. 1. Máté: Praehistorikus keszközök a múzeumban. (Predhistorijsko kameniío orudje iz narodnoga 607 muzeja u Zagrebu.) Rad. LXXI. 1884. 188-204. 1 zágrábi nemzeti. 174. Kispatic. 175. Crncic. János. :. A. »szloven és. illir«. név ami hoszpiciumunkban. Rómában 1453 után. (Imena Slovjenin i Ilir u na sem gostinjcu 607 u Rimu poslije 1453 godine.) Rad. LXXIX. 1886. 1-71. 1. .... 176. Tkalcic Iván. honi. iró. :. János. (Iván). a XIV. századból.. goricai. (de. fdiákonus,. Gverche). (Iván arcidjakon goricki, domaci. 607 u XIV. vieku.) Rad. LXXIX. 1886. 71-135. 1 Horvát egyház. Horvátország bels állapota 177. Racki Ferenc: pisac. a XII. század eltt. (Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca.. Crkva hrvatska.) Rad. LXXIX. 1886. 135-185.. 1. 614.

(30) XXIV Lap.. 178. Nodilo N.. A. :. és népies. pjesama.. osnovi. 179.. prica. govora. i. 1790-ti. (Obrana. 1835-ig.. eszme. (0. Dimitriji. LXXX.. dobi) Rad.. 181. Sulek Boguslav. A. :. 73-100.. 1885.. mint. Demeteru. fejl-. és. hrvatske narodne. LXXX.. Dömötörrl,. Demeter. :. dramatikusáról.. 615. 1. védelme. razvitak. i. LXXVII.,. Rad.. 147—218.. 1886.. od 1790 do 1835 godine.) Rad.. Markovié Ferenc. dalaik, meséik. hrvata na glavnoj. i. narodnog.). :. ideje ,180.. alapján, (Beligija srba. LXXIX. 1886. 185-247., LXXXI. A horvát nemzeti Smiciklas Tádé dése. fkép. szerbek és horvátok vallása,. beszedk. 1885. 11-73.1. 615. az. korszak. illir. kao dramatiku. ilirske. 620. 1. mi haladásunk a természettudományokban az. elmúlt ötven év alatt. (Nas napredak u prirodnih znanostih za. LXXX.. minulih 50 godina.) Rad. 182. Pilar Györg}^. 100-140.. 1885.. 1835— 1885-ig.. szágban, Szlavóniában és Dalmáciában. dak mineralogije. geologije u Hrvatskoj, Slavoniji. i. LXXX.. od god. 1835. dogod. 1885.) Rad.. Simon. 183. Ljubic. Az. :. (O. LXXX.. i. i. :. A. hospitalci sv. Ivana. LXXXIL. 1886.. 186. Maretic F.. :. A. 187. Nodilo. nase. 1885.. gramatike. 165-186.. (Priorat. vranski. 1-69.. sa. 622. 1. horvátok és szerbek nemzeti neveirl és. mondák Hrvata. i. Rad.. narodnog.). kereszt-. prezimenima u hrvata. i. szólások. és. népies. na. glavnoj. LXXXI.. alapján.. i. srba.) 1.. .... 662. nép-. (Sunce. Religija. osnovi pjesama, prica. i. govora. 147-218., LXXXIV. 100-. 1886.. 662. lap.... 188. Matkovic Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI-ik. ban. Seydlitz,. egy névtelen és Betzek. po Balkanskom polnotoku putovanje. 43-100.. 621. 1886. 1—81.,. :. Srba. 1.. templari. vitézi. LXXXL. LXXXL 1886. 81-147., LXXXIL 1886. 69-155. A napról. A horvátok és szerbek vallásáról, a N.. dalok,. 180.. istoriju. LXXX.. u Hrvatskoj.) Rad.. neveirl. (0 narodnim imtnima. Rad.. 620. 1. vránai perjelség a templáriusokkal és johani-. Horvátországban.. tákkal. 148-165.. na. (Pogled. óta.. od 1835 godine.) Rad.. leksikografije. 185. Kukuljevic Iván. 1885.. mi grammatikánk és szótárirodalmunk. Pillantás a. :. 1835.. történetére. Dalmaciji. i. 140—148.1. 620. 1885.. napredku arkeologicke znanosti u nasoj. hrvatskoj zemlji.) Rad.. Budmani Péter. (Napre-. tudományok haladásáról a mi. archaelogiai. horvát földünkön.. 184.. 620. 1. Haladás az ásványtan és földtan terén Horvátor-. :. bezimena. XVI.. putopisca. vieka i. J.. J.. ;. utazása.. század-. (Putovanja. putovanje Seydlicevo,. Betzeka.). Rad.. LXXXIV. 662. 1. 189. Racki Ferenc. :. Boskovics. József Roger hires horvát tudós élet-. munkái. rajza. (1711-1787.),. 1887.,. LXXXVIIL 1888. és. levelezései.. Rad. LXXXVII.. 663.

(31) Archív. a. délszláv. történethez.. (Arkiv. za. povjestnicti. jngoslavensku.) Szerkesztette: Kukul jevics Iván. L. 1. iz. .. Horvát krónika a Xll-ik századból. (Krónika hrvatska 37 vieka). Közli Ktikuljevics Iván. Arkiv I. 1 Ezen. —. XII.. 1851.. k.. 1.. krónikát a XV-ik század végével Dmne Papalics gróf találta egy Markovics nev faluban Bar (Anti vári) vára környékén. Ennek egy másolatát megkapta Marulics Aiárk hires spalatói iró ezen latin fordítást és azt Papalics kérelmére latinra fordította 1660-ban Lucius (Lucics) János kiadta (De regno Dalmatiae et Croatiae, Francofurti) és Schwartner »Scriptores rerum Hungaricarum, tomus III. « A fordítás kézirata megvan a Velence melletti Murano szigeten lev könyvtárban a 721. Az eredeti horvát krónika 1546-ban és az 1116. sz. a. Kaletics Jeromos kezébe került, kitl Lucius kapta. Lucius az eredeti horvát codexet a latin fordítással együtt Rómába vatikáni a könyvhalála után a két kézirat vitte; tárba került, a hol ma is 7019. szám alatt megvan. A krónika kritikai értéke nagyon kevés és valóban csodálatos, hogy két hírneves tudós, Marulics és Pejácsevics, valódi horvát történelemnek vették és az utóbbi az egyes uralkodókat chronologiai rendbe foglalta, pedig tulaj donképen csak három horvát királyról és bánról van benne szó, a többi mind szerb, narentai, humi, zetai stb. uralkodó, ami Pejácsevicset arra vitte, hogy valamennyit szerb uralkodónak nevezte. A kró37-ik lapján közöltetik és pedig ügy, nika maga az ark. I. 4 :. —. —. —. szöveg mellett laterális sorrendben a mai horvát helyesírással és nyelven együttesen adatik minthogy a krónika latin fordítása Lucius fentemlített mvében megvan, azért a tartalomra nézve elég csak oda utalni. Az egész szöveg 1158 sorból áll; a krónika Zvonimir. hogy a. Papalics-féle régi helyesirásu. :. Kálmán magyar. királyokkal végzdik. Többször említést tesz Attiláról, a hunokról, avarokról, magyarokról, ezeknek a délszláv vidékekre való beütéseik-. halálával, illetleg László és. Margalits. Horvát tört. repert.. 1.

(32) _. 2. —. mel3^ekrl a mag3^ar történelem nem tesz említést; érdekes, hogy a hunokat, avarokat, magyarokat mindig az ugri (ungri, ungari-magyar) névvel nevezi. Kukuljevics a szövegkiadást 58 jegyzettel kiséri, melyekben a horvát szöveget egybeveti a Marulics-féle latin fordítással és több helyütt helyreigazítja a latin fordító tévedéseit a helynevek fordítása tekintetében, majd meg felvilágosítja a horvát helynevet a latin fordító helyes nézetével. A krónika számos történelmi 1158 tévedése között érdekes, hogy a végs sorokban (1135 sor) azt állítja, hogy Zvonimirt 1076-ban megölték és hogy a horvátok L Bélának ugyanekkor meghódoltak, holott köztudomású, hogy még 1086-ból is vannak Zvonimirtól okmányok és utána egy ideig II. István és Gvozdáni Péter is uralkodtak Horvátországban és ez nem I. Bélának, hanem elbb már Sz.-Lászlónak s utóbb véglegesen Kálmán magyar királynak hódolt meg. Abban azonban igaza van, hogy 1079-ben Horvátországban Zvonimir ellen lázadás volt ennek vezére Veszelin zsupán volt, kit Gergely pápa levelében megintett, hogy hagyjon fel a királya elleni lázadással. rl,. olyanokról. is,. —. :. 2. Ktikuljevics I. : Illír családok a velencei nemességben. Ark. I. 38 54.1. (Ilirske porodice u Mletackom plemstvu). Kukuljevics a »DanicaIlirska« cimü folyóirat 1842-ik évf. 2 5. számaiban elsorolja azon illíreket, kik a római császárságnak szolgáltak; a »Luna« 1844-ik évfolyamában elsorolja azokat, kik az ottomán birodalomban hírnévre vergdtek itt velencei és bécsi okmányok alapján elsorolja azokat a délszlávokat, kik részben Velencébe költöztek, részben hónukban maradtak és a Velencének tett szolgálatokért a velencei nemességet kapták. A bevezet értekezés jegyzeteiben megnevezi az olasz okmányokat, melyekbl merített és megjegyzi, hogy minden család mellett annak színes címere és rövid története is megvan. Értekezésében rövid történetöket közli cimerök nélkül és megjegyzi, hogy nevöket a velenceiek elolaszosították. Itt közlöm azon családok nevét, kik a magyar történelemben is szerepeltek. Badoeri, Magyarország Prága (kétségkívül tévedés) városából (de Ongaria della citta de Prága) 703-ban költöztek Velencébe, családjukból több dogé volt (Badoer ditto Poretha) és oly büszkék voltak, hogy e méltóságot családjukban örökölhetvé akarták tenni. CastrioH, Albániából; a nemességet Kasztriota György 1465-ben nyerte, utódai Velencébe költöztek, hol családjuk a XVI-ik században virágzott. Cernovichi, Zetából, Montenegróból költöztek Velencébe, a nemességet Cernovics Iván 1470-ben nyerte. Neve így van bejegyezve II magnifico e potente Giovanni Zernovich, signore nelle parti di Zenta superiore e vajvoda. A család egyik. —. —. ;. :.

(33) —. 3. —. ide. Címere kardos kéz, mely Kossazza, (Koszacsics), Hercegovinából a félholdat átszúrja. költöztek Velencébe 1455-ben. Az aranykönyvben: L'illustre don Stefano dúca di Santa Sava, gran vajvoda del re della BosVelence harmadik dogeja, sina. Dandolo (Ipato) Dalmáciából Orsó (726 736) az Ipató családból való, mely 1181-ben a Dandolo nevet vette fel. Sok dogé volt köztük. Frangepani, az aranykönyvben 1386. jul. 7-ével ez áll: il magnifico et egregio signor Giovanni (Anzello Michieli) conte di Segna di Frangepani. Ez a Frangepán összeveszett Mátyás királylyal és Veglia (Krk) szigetét átadta Velencének és családjával oda költözött, 20.000 aranyat vivén magával. Fia Miklós velencei asszonytól született, kinek nemességét 1443-ban újra megersítették. Ennek fiai vezetéknévül öregapjuk Michieli keresztnevét vették fel és családjuk ezen néven virágzott tovább. Ketts címere volt a Frangepánok ismert címere és az uj velencei címer, fehér és kék mezben arany karikák.. ága a törökök ell menekült. ;. —. :. Gradenigo. (Gradenics), Aquilejából menekült, résztvett Velence,. alapításában, e család soraiból több dogé volt. Morosini, dúsgazdag dalmáciai család, sok vár urai. Mikor jöttek Velencébe. nem tudni, mert errl csak ez van az okmányban álla venutto de uno Papa (egy pápa látogatása alkalmával). Cimerök arany mezben kék csíkok. Alberto Morosini, kinek nvére Morosini Tomasína III. Endre anyja volt, ennek alkalmából címerébe fehér keresztet vett fel. Tomasína férje István, Il-ík Endre fia volt. A híres Morosini család most is virágzik. III. Endre anyjának a » horvát és dalmát hercegn « cimét adományozta. Polo Dalmáciából, 1381-ben kapta a nemességet. Ezen családból való Marco Polo is. Cimerök kék és arany mezben két fekete tyúk piros lábakkal. Frelli, Attila ell Istriába menekültek. Ragogio (Ragozzi, Raguzeo, Ragusin, Ragusoni) Raguzából költöztek Velencébe^ a család 1252-ben kihalt. Ragozzi Sándor kitnt egy raguzai lázadás alkalmával; R. János Kandia szigetén szenátor volt. Sagredo, Sebenicót velencei kézre juttatták, ezért 1 297-ben nemességet kaptak. Trandomenego, Polából; Péter dogé S62-hen a narentai horvátok ellen sikertelenül harcolt. Vtikovics, uralkodó család Hercegovinában, Boszniában és Macedóniában, rokonai a bizánci császároknak. V. György, János trapezunti császár sógora, 1433-ban Velencében mint követ idzött, ekkor kapta a nemességet. Családja Bizánc bukása után Velencébe kölKülföldi tözött. alapították itt az els ciril nyomdát. Tvardko, Rascia, Bosznia fejedelmek közül velencei nemesek és a dalmát tengerpart királya 1383. jul. 30-án. Dabissa, Rascia, és Bosznia királya 1391. Tvardko IL, az elbbinek :. k. —. :.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

") Orsz. 3-ai manifesztumról van szó. A martonvásári halmokon csakugyan könnyebben tudott volna védekezni — ha már védekezésre egyáltalán szabad lett volna gon- dolnia

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

A kiállított munkák elsősorban volt tanítványai alkotásai: „… a tanítás gyakorlatát pe- dig kiragadott példákkal világítom meg: volt tanítványaim „válaszait”

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

A meg ké sett for ra dal már ...83 John T.. A kö tet ben több mint egy tu cat olyan írást ta lá lunk, amely nek szer zõ je az õ ta nít vá nya volt egy kor.. A kö tet

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban