Miskolci Egyetem ajánlata ...

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

2022.03.27.

Miskolci Egyetem ajánlata ...

tárgyában

… Kft.

számára

(2)

1. Az ajánlattevő cég

Az ajánlattevő megnevezése: Miskolci Egyetem

Adószáma: 19253055-4-05,

Csoport adóazonosító szám: 17782751-5-05

Székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros

2. A projekt szakmai terjedelme

Az ajánlat tárgya

…a Miskolci Egyetem által. (Továbbiakban a(z) … Kf. és a Miskolci Egyetem közösen: Felek)

A projekt célja

o … o …

o … o …

A Miskolci Egyetem vállalkozik erre a feladatra.

A projekt keretében leszállításra kerül:

Tervezési dokumentumok (gazdasági számításokkal)

Prototípus

(3)

3. Megvalósítási módszertan, ütemezés és ráfordítások

Megvalósítási módszertan és ütemezés

Feladat megnevezése Munkaráfordítás (nap - FTE)

… nap

… nap

… nap

… nap

… nap

Összesen … nap

Egyéb költségek

Költség megnevezése Költség

… Ft

… Ft

4. Feltételezések

A projekt határidőre történő megvalósításához a korábban megküldött információk és adatok mellett a továbbiakban helyszíni mérések szükségesek a Miskolci Egyetem számára. A

határidő abban az esetben tartható amennyiben a szükséges adatok megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre állnak.

5. Kereskedelmi ajánlat

Árajánlat

(4)

A Miskolci Egyetem szolgáltatásait, termékeinek leszállítását és megvalósítását

… Ft + ÁFA/… napidíj és … Ft + ÁFA / … napidíj kalkulációs alapon biztosítja.

A szükséges anyagköltség … Ft + ÁFA, mely alapján a projekt teljes ára:

- … Ft + ÁFA

Fizetési ütemezés

A projekt árának kifizetése a projekt zárásakor kiadott teljesítésigazolás alapján történik egy összegben.

6. Többletráfordítások díja

A meghatározott – jelen ajánlat 3. és 4. pontjában részletezettek – projektterjedelmen túli munkavégzés és/vagy projekt funkcionális bővülés többletráfordításnak minősül, mely napidíjas elszámolás keretében kerül leszállításra. A többletráfordítási igényét a Miskolci Egyetem előzetesen jelzi a(z) … Kf. részére. Többletráfordítás kizárólag a(z) … Kf.

megrendelése alapján valósulhat meg. Az esetlegesen napidíjas elszámolás keretébe eső teljesítésekre a Miskolci Egyetem … Ft + ÁFA/… napidíjon vállalkozik.

7. Számlakiállítás, számla benyújtásának módja

A Miskolci Egyetem a nyújtott szolgáltatásairól és megvalósításairól átadás-átvételi

jegyzőkönyvet állít ki, amelyet a(z) … Kf. részéről kapcsolattartóként megnevezett személy az átadás-átvétel megtörténtét követően aláírásával igazol.

Az aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve a jóváhagyott teljesítésigazolások alapján a Miskolci Egyetem számlát bocsát ki. A(z) … Kf. a Miskolci Egyetem alakilag és tartalmilag helyes, jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelő, elfogadott teljesítési igazolás

mellékelésével benyújtott számláját a kiállítástól számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki, a Miskolci Egyetem által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára történő megfizetéssel.

8. Fizetési feltételek

A(z) ...Kf. fizetése akkor válik teljesítetté, amikor az esedékes részlet összegét a Miskolci Egyetem számlavezető bankja a Miskolci Egyetem bankszámláján jóváírja.

A kiegyenlítésig minden szállított termék, szolgáltatás a Miskolci Egyetem tulajdonát képezi.

(5)

A(z) … Kf. késedelmes fizetése esetén a Miskolci Egyetem késedelmi kamatra jogosult a Ptk.

mindenkori hatályos szabályainak megfelelő késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései szerint. Árajánlatunk 90 napig érvényes.

9.Referenciák

………

+kompetencialap melléklet Általános szerződési feltételek:

Az Ajánlattevő Miskolci Egyetem tájékoztatja az Ajánlatkérőt, hogy a Miskolci Egyetem, mint Kutató által végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység/Vállalkozó által végzett vállalkozási tevékenység ellátásának jogi feltételeit és kereteit, valamint a Miskolci Egyetem által megkötött kutatási, fejlesztési és innovációs szerződések/vállalkozási szerződések hatálya alá tartozó Felek jogait és kötelezettségeit a Miskolci Egyetem által - a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése alapján – alkalmazásra kerülő általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.

Az általános szerződési feltételek elérhetők és letölthetők a következő elérhetőségen: (KFI esetén) https://www.uni-miskolc.hu/files/14036/ASZFK.pdf VAGY (Vállalkozási tevékenység esetén) https://www.uni-miskolc.hu/files/14037/ASZFV.pdf).

A Miskolci Egyetem jelen ajánlatának az Ajánlatkérő általi elfogadásával a felek között a szerződés létrejöttnek tekintendő, és az Ajánlatkérő elismeri, hogy az általános szerződési feltételeket teljeskörűen megismerte és elfogadta, beleértve az ÁSZF IV.3. valamint IX.4.

pontjait, melyek a Ptk.-tól, az üzleti élet szokásos gyakorlatától, valamint a felek esetleges szokásos gyakorlatától eltérő rendelkezéseket tartalmaznak.

Jelen árajánlat a szerződés lényeges kérdéseit tartalmazó jognyilatkozat.

Miskolc,20………

Szíves visszajelzésüket várva, üdvözlettel:

(6)

……….

értékesítési vezető

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :