• Nem Talált Eredményt

a gróf Kun Kocsárd és Kuun Géza szobrai ügyében.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "a gróf Kun Kocsárd és Kuun Géza szobrai ügyében. "

Copied!
4
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

A SZÁSZVÁROSI EV. REF. KUN-COLLEGIUM ÚJ ÉPÜLETE.

Sz. 274-1906.

Felhivás

a gróf Kun Kocsárd és Kuun Géza szobrai ügyében.

l ~

EGYSZÁZ ÉV ÓTA Magyarországon majdnem minden tudományos és

közművelődési, egyházi és· közgazdasági intézmény társadalmi úton jött létre. Egyesek munkája és áldozatkészsége tartotta fenn a nemzetet és szolgáltatta a fegyvereket a politikai szabadsághoz is. E tekintetben a nagy férfiak hosszú sorozatához méltóan csatlakozik a két osdolai Kun gróf, Kocsárd és Géza, e Dioscur-pá~, kiknek élete és működése áldás, eredmény és tanulság a magyarságra nézve. Mindketten a nemzeti király Szapolyai János leghűsége­

sebb fővezére, a csatatéren elhalt I. Kun Kocsárd ivadéka gyanánt, a nemzeti fejedelmek szolgálatában érdemesült ősök hosszú sorozata után, a kurucz erkölcsök fentartói az új

idők szellemében és szükségeihez képest.

Gróf Kun Kocsárd a mult század első felében, a nemzeti ébredés korszakában

á

vándor patrioták egyike, a ki társaival bejárja az erdélyi és kapcsolt megyék törvényhatóságait, izgat az absolut idegen uralom ellen, 48-ban kormánybiztos és forradalmi főispán. Azután halálra ítélik, de. kegye- lemből hat évi komáromi várfogsággal váltja meg· életét.

Haza jön s a Hunyadvármegyei ·Algyógyon, ősei bir- tokán lemészároltan s az ősi kastély udvarán egy kutba behányva talál ja papjával együtt az algyógyi magyar- ságot; mindene rom s ő egy jól-rosszúl kitatarozott zseliériakba vonulva, innen kezdi meg birtoka helyre- állítását s a Hunyadi-ak vármegyéje egyházi, közmű­

velődési és magyarsági életének újratámasztását Hosszú, munkás és takarékos élete alatt százezreket áldoz a Hunyadvármegyei ref. templomokra és iskolákra, papi és tanítói fizetésekre, még mielőtt a kiegyezés és az

államsegély s a papi fizetések kiegészítése létrejött GRÓF KuN KocsÁRD SZOBRA.

volna. Százezrekre menő áldozattal modern színvonalra emeli a szászvárosi ref. colle- giumot, mely hálából és kegyeletből az ő nevéről neveztetik el. Részt vesz mint kezde-

(2)

ményező a hetvenes években a visszamagyarosító, ugynevezett Hunyadi-mozgalomban;

az erdélyi ref. egyházkerület főgondnoka, az Emke megindulásakor annak első hangadója és tiszteleti elnöke, s elhunytakor egy székely földmives iskolára az Ernkének hagyja fél millió koronára becsült algyógyi birtokát, melyet Szapolyaitól kaptak ősei, s melyet a család törzsfészkére, a székelyföldi Osdolára való visszaemlékezéssel szánt véreinek Gróf Kuun Géza a s~ellem eszközeivel követi bátyja .. anyagi áldozatát; félszáz

esztendőre terjedő tudományos és irodalmi munkásságával nemcsak Erdély főuri nagy tudósai, a gróf Kemények, Telekiek, Mikók .stb. nyomdokába lép, nemcsak országos hírnevet szerez magának, de a külföldön is mint európai hirü tudós ragyog. A magyar

őstörténelem, irodalom, vallásbölcsészet, keleti nyelvészet és néprajz terén a Körösi Csoma Sándor, Vámbéry stb. nyomdokain haladva, keresi az ősmagyarok nyomait, ter-

GRÓF KUUN ÜÉZA SZOBRA.

mékenyítőleg hat a magyar tudom~nyos és irodalmi életre, tiszteletbeli elnöke a Magyar Tudományos Aka- démiának és az Emkének, negyedszázadon át elnöke a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulatnak, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak, negyedszázadon át buzgó főgondnoka

a szászvárosi ref.

K

un-.collegiumnakJ főgondooka

az Erdélyi ref. egyházkerületnek, a ref. Egyházi érte- kezletnek, tiszteleti és választmányi tagja számos külföldi tudotnányos és irodalmi intézetnek, hazai és külföldi egyetemek doctora úgy, hogy sírjánál több 1nint 50 hazai és külföldi tudományos s irodalmi inté- zet gyászoló koszorúja veszi körűl. Különösen a szász- városi ref. Kun-collegium történetében bátyja anyagi ál dozatkészségét ő egészítette ki a szellemi gondozás és vezetés ama példájával, n1ely mintaszerű a magyar

közművelődés élettörténetében, termékenyítő a tanárok buzgalmára, lelkesítő az ifjúságra és útmutató a közönségre nézve.

Ezért elhatároztuk, hogy az újonnan épülő szászvárosi ref. Kun-collegium előtti

téren jobb és bal felől a collegium bejáratánál a két nagy férfiú érczszobra álljon, hir- detni az ország legexponáltabb vármegyéjében a lakásságnak és az idegennek, a serdülő

nemzedéknek és ·a jövőnek, hogy az a nemzet igazi útja, melyet ők megjelöltek s hogy ily áldozatkészség millióiból összetéve, a parányokat is hozzávéve, 'épül az igazán füg- getlen és az igazán boldog, gazdag és szabad, mert művelt Magyarország. A két szabor költségeihez pedig a magyar társadalom áldozatkészségét kérjük, mert a társadalomnak kell megörökítenie őket, kik a nemzeti társadalomnak éltek, annak a társadalomnak, mely fájdalom, nálunk négyszáz év óta viszonyaink közt egyszersmind a nemzet is!

Az adományok bármely kis összegben is a szászvárosi Kun-kollegium alólírott igazgatójához intézendők, a honnan a nyugtát hálás köszönettel posta- fordúltával elfogjuk küldeni s az adakozókat a szabor leleplezési ünnepére tisztelettel meg fogjuk hívni annak idején.

Kolozsvárt és Szászvárost 1906. május hó l-én.

Gróf Béldi Ákos,

az Emke elnöke,

Sándor József,

az Emke t. alelnök-főtitkára.

1. Tt!3 A!' I'J r.tlNV'ITÁI1

~IIlÁ~Y -llP.6Y lttl

Balog József,

a szászvárosi ref. Kun-collegium főgondnoka,

Simon Ferenc,

a szászvárosi ref. Kun-collegium igazgatója.

(3)

~

""

c. -

..

,

OYÜJTÓ-ÍV.

·ro 8

N é

N v

ifJ ~ Lakhely Adomány

Foglalkozás

ef) o Kor. fill.

··· ... . . . . .... ... ... ... ··· ··· l-· - ·

- - : : __ : : ::: - ··::: : ·: :: :: J:::

l

·····-····---------···-----· ----------------· ------

-

------------- -·· --------·---· --------- ----------

___ ll

.... -... ---...... -------------------·-.. . .... -~ ---··-------... -. . ---... ----.. ------· .......... --- . ----··. --. ·-.

Megjegrzés. A gyüjtött pénzek és adományok Simon Ferencz ref. Kun-collegiumi igazgatóhoz Szászvárosra kül-

dendők s ugyan oda kűldendők vissza a gyűjtő-ívek is.

If. Tt'll

Nyom. Ajtai K. Albert könyvnyomd. Kolozsvárt.

1

(4)

,

W. 4,.. • . a. • ._ w e e l w ..,•o ." ; ) tt • . w" • lltr4," 1• .. It ~· •••t~ • • .: .. ) l "" It •# ;"' -• • ". * • • ) • li #e • • • )"{\, J !..t) ' " lr"f''I1J't~ l11 ·~~~~;·t•t)l•~• ~t:J' > .,r,.•;• t( )1J

Nagys.

Bélyeg helye

SIMON FERENCZ

ref. Kun-collegiumi igazgató úrnak

Szászváros.

)

,.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

gek, települések életében a mezőgazdaság szerepe hogyan változott meg, az ágazat milyen súlyt tölt be, és hogy az endogén elméletek fényében vajon a

Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy a megfelelő intézményi kapacitással nem rendelkező és gyenge kormányzattal bíró tö- rékeny államok bizonyultak a leginkább

Bizonyára sok tanár feltette m ár magának a kérdést: „M i lehet az oka annak, hogy az egyik csoportom m al könnyen m egy a tanulás, m íg a m ásikkal egyszerűen sem m

A könyvnek, eltekintve attól, hogy az összes kihágásokat rendszerbetfoglaló teljes ranytaiggyiijtemaény is, speciálisan statisztikai vonatkozásai is vannak annak'folytán,

A szemé- szeti tünetek mellett vizsgálni kell a szisztémás eltérése- ket is, így például a fogászati és csontozatbeli mal formá- ció kat.. Amennyiben lehetséges, a diagnózist

a cross-sectional study. Oral manifestations in the epidermolysis bullosa spec- trum. Extra-articular ankylosis as a complication of dystrophic epidermolysis bullosa. Dental treatment

A használt tüzelőanyagok energetikai jellemzésére azok égéshőjét, illetve fűtőértékét szokták megadni.. neutronbefogó

A MTESZ-nek nagy szerepe van abban, hogy ez a rendezvény létezik, hisz például az egyik szervező egyesület a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a

Az elektro- mosan semleges neutronok esetén azonban a Cou- lomb-gát nem jelent akadályt, így neutronbefogási reakciók révén, az alább részletezett módon, eljutha- tunk a

1914 első hónapjaiban egy másik ügy is napirendre került Radu nagy- váradi román görögkatolikus püspök jóvoltából, aki feljelentette a bécsi nunciatúrán Miklósyt, hogy

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

vetve a kistelepüléseket, farmokat ellátó amerikai könyvtárak, közvetlenül pedig a Carnegie-alapítvány segítségével létrehozott angol megyei, „county" könyvtárak

(Ideje volna például tisztázni: részt vett-e Teleki Sándor a krimi háborúban; ő maga sehol sem említi, életének feldolgozói mégis tudni vélnek róla.) Mind Pulszky,

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

Feltevésem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító, azaz Bartos zoltán jegyzi, mint az előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az ötvenes évek klímájában

indokolásban megjelölt több olyan előnyös jogosultságot, amelyek a bevett egyházat megillették – például iskolai vallásoktatás, egyházi tevékenység végzése bizonyos

Látod anya én már csak ilyen vagyok járom a város márványkockáit s közben csak rád gondolok.. fölmászok a legközelebbi csillagra a melledre

Ezt persze anyanyelvünkön sosem vennénk észre, mert annak a szemüvegén át (s e szemüveg színtorzitása szerint) szoktuk meg a világot látni; más szóval: számunkra ennek a

Egyre világosabban fogalmazódtak meg az elmúlt évek során - k ü ­ lönösen az utóbbi 5-10 évben - az OMKDK könyvtári tevékenységével szemben támasztott igények... t Az

Sztálin rögtön felis- merte a gyors fegyvernem szükségességét és kiváló szervező tehetségével megalkotta az első lovashadsereg hatalmas lovas egységeit, amelyek

számú rendelet kiegészítése és annak a községi illetőségi ügyekben- megfelelő alkalmazása tárgyában hozott 1938. felmerült kételyek megemlítésével a belügyminiszterhez

41 A két csoport - az 1848-as rendi követek és ugyanezen év népképviselői - között jelentős volt az átfedés, hiszen a 46 reformkori múlttal rendelkező erdélyi

A statisztikai hivatalok sokféle árindexet számítanak, amelyek definíciója, struktúrája, az általuk lefedett sokaság különböző, attól függő- en, hogy azok milyen