• Nem Talált Eredményt

Némethi Nagy János értekezése Csokonai V. Mihály életéről, mellyet kiadott Dombi Márton Pesten 1817 ; és Csokonai munkájinak kritikai megitéltetésekről Kölcsey Ferentz által, mely a' Tudományos Gyűjtemény 1817-dik eszt. II-dik kötetében találtatik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Némethi Nagy János értekezése Csokonai V. Mihály életéről, mellyet kiadott Dombi Márton Pesten 1817 ; és Csokonai munkájinak kritikai megitéltetésekről Kölcsey Ferentz által, mely a' Tudományos Gyűjtemény 1817-dik eszt. II-dik kötetében találtatik"

Copied!
127
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

' F L 'í Q I S - , 2 , 6

/ T X 7 . /7 /

V & T V U L tJ * -L o /V r v y y s / ü s i + * &

(2)
(3)

f É R T E K E Z É S E

CSOKONAI V. MIHÁLY ÉLETÉRŐL/

MELLYET KIADOTT DOMBI MÁRTON PESTEN 1817 i

É S

C S O K O N A I M U N K Á J I N A K K R I T I K A I M E G I T É L T E T É S E K R Ö L

KÖCSEY FERENTZ ÁLTAL

,

j MELLY A ’ TUDOMÁNYOS .GYŰJTEMÉNY 1817-dik ÉSZT. Ili - dik KÖTETJÉBEN TALÁLTATJA, *

NÉMETHI NAGY JÁNOS /( /^

. ‘r \

1 . - 1 '■ ***

B É T S B E N

NEMES HAYKUL ANTAL BETŰIVEL.

1 8 1 8.

(4)
(5)

%%A V t . t *4.-*/* v v \ - v « \ v l t V V U V \ V V »

A műit 1817 - dik esztendő Tavaszán éppen e g y időben jelent meg ez az egymással ellenk e­

ző pár írás. E g g y ik különösen kön yvform ában Csokonainak némely még e d d ig világot nem lá­

tott D arabjaival e g g y ü t t ; másik Könyvvizsgálás Tzim alatt a’ Tudományos Gyűjteménynek I ll- d ik Kötetében lap. 107.

A ’ ki tudja mitsoda Jelenet volt C sok on ai , a ’ maga idejében a’ Magyar Literatúra’ E g é n ; a’ ki felveszi, b o g y ő tíz Eszten deig é letébe n ,

‘ í’ iísztendeiar halála •»*> <5 r «■ Ko/.debb múlt húsz Eszten dők alatt tsak nem másokat k i ­ zárva egyed ü l bírta azt és a ’ M agyar Publicu- m o t ; a’ ki meg g o n d o lja az ő előtte és utánna való állapotját a ’ Magyar P o é s is n a k , N yelvnek

’s Literatúrának; ’ s a’ k i végre ezen két írást egymással öszvevetve megolvassa ’s m egítéli: az előtt bizon yosan nem leszsz részvétel nélkiil v a ­ ló ezt a’ maga hoszszú nappalát ritka szerentsé- vel megfutott napot míg az elkonyodási láthatár alá örökre lebukna, még e g yszer utoljára a ’ Ho- rizon szélén m e g p i l l a n t a n i h o g y í g y azt a’ he.

l y e t , mely őtet a’ másik Horizonon a' M agyar Eg több lement T s ill a g i közt illeti, néki kim ér­

hessük. Ez a’ megvizsgálás annyival interes- sansabb le h e t, mivel ez a’ szóba vett e g y pár Írás egészszen egymással ellenkező l é l e k k e l , h an ga l ’s megítéléssel szólván ugyan azon T á r g y ­ ból t. i. C sok on airól: az Olvasó mind a ‘ kettőt keresztül olvasván még jo b b a n függésben ma*

fád ezen T á r g y a k e rán t, mint az elolt vólf,

(6)

Már I-ször abban mindjárt szembetűnő kü«

lömbség van D. és K. Urak k ö z t , h o g y Amaz Cs— t szinte a ’ M agyar Poésis Herosának ele*' m érv éh , a ’ M agyar Közönség n a g y o b b részének ínye «'s Ítélete szerént ír: K. Ür p e d ig első so ­ raib a n kihird etvén h o g y az ö Kecensioja, C*— t

b annak Munkáit ille tő le g , egészen a ’ P u b li.

cum ítéletének ellenére fog kiütni, ezen feltétele mellett egész Irásábán hűségesen m e g m a ra d , nem foghatván meg azt is, h o g y C s — ról a ’ Tudós Ú jságok ’s a’ Haza n a g v o b b része dítsérettel em­

lé k e z ik . , *

I I - szór, D. Ur ú gy veszi fel Cs— t , mint a ’ k i a ’ maga g ondolkozására n é z v e , és a ’ m ennyiben a’ Poésisnak még nálunk nem g y a ­ ko rlo tt nemeiben jeget t o r t , Originális Poéta v o lt: a’ K. Ur Recensiójának p e d ig n a g y része abban forog, h o g y Cs— tói minden Originálitást

eldisputáljon. *

III- szor D. Ur Cs-nak l e g n a g y o b b Poétaságát az jÉrzés m ódjában , Sentimentalisinusban h e ly - h e z l e t i : K. Ür p e d ig éppen az Érzést nem ta lá l­

ja Sentimental Dalijaiban , v a g y ha valahol ta­

p a s z t a l , azt a ’ Biirger Echőja igen tokélletien viszsza ad ásán ak állítja.

IV. D. Ür C s - t mint Aestheticus, jó ízlésű Poétát adja elő • K. Ur p e d ig mint ízlés nélkü l való, pöbelhaft, közn épi Verseló't, k i a’ fáinabb v il á g í z l é s é v e l , tsínosságával nem bírván , tsak a ’ durva gusztust! kö zn ép n ek te ts z h e tik , és ép ­ p en ebben a ’ p ö b e lh a ft b a n , Hanswurstságban ,

ízetlen neveltetésben h elyhezteti K, Ür a’ (Í9 Poétái Characterét.

V-ször. D. Ur ditséri C s - b a n h o g y ő a' köz*

n ép n y e lv é r e , p rovincialism usok ra, iga z régi M a g y a r , de már a’ szokásból kim aradt szókra is figyeimezett, ’s azokat egészszen meg nem v e­

tette, magától p e d ig vagy más a k á rm e lly ik szó­

gyá rtó tó l k én ye szerént faragott új szókk al va g y nem élt, v a g y tsak olyanokkal, m e ll y t k a’ n y e lv természetéhez szabatván, ú jakn ak nem látszottak;

(7)

5 v w

K. Úrnak p e d ig a ’ Cs. n y e lv e re éppen ez a* p a ­ nasza van h o g y új szó k k al v a g y nem élt v a g y ha élt is} azo k n a k nem tudta megadni az újság i n g e r é t , és h o g y a ’ k ö zn é p szavait ’s n y elv ét mindenestől fogva meg nem vetette. E ze k sze­

rént azt a’ kiilömbséget se lehet még el titkolni, Vl-szor, és u toljára, h o g y a ’ két írás közziíl az elsőnek Szerzője néminémü S y m p a th iá v a l; a ’ másiké ismét bizonyos A ntipathiával viseltetnek Cs, munkái v a g y talán személye eránt is, m ely h ajlan d ó ságn ak e lé g szembetűnő nyomait lá t­

hatni mind a ’ két Munkában.

Ezen k é t egymástól egészen eltávozó G on­

d o lk o d á s o k ’ L in eáji között nem lenne Interessé n é lk ü l e g y k ö z é p Diagonalist (közölőt) vonni Cs-nak megitélésére : de ezen É rtek ezés nem Cs, hanem az őtet Ítélő két munkák körűi a' k i j e g y ­ zett p o n to k utasítása szerént forogván tulajdon­

k é p p e n , tsak o l y k o r o l y k o r ’« m ellesleg s zé li valamit m agáról az Eris Almájáról, C sok on airól, A ’ mi hát az első pontot illeti. Már mind­

járt nem tetszik Ért— n ek K. Ú rb an az a ’ n a g y m agához való és a ’ M agyar Közönség megvetésé­

v e l oszvc hoiuh j,ií.ocialom, m ellye l Recensióját elk ezd i. Ki áll u gya n is Góliáti l é l e k k e l a ’ Tsa- tapiatzra, romájával azt láttatván jelenteni, h o g y mindjárt le f e g ja verni Izrae ln e k mind a ’ 12 eze ré t, és minekelőtte ellenséget látna d e c la- rálja h o g y ő nem félelmes természetű, nem rette­

gő. Igaz h o g y b átorságán ak okát adja ezt m ond­

ván , mivel az ő állítási a ’ tisztább íz lé s n e k R e­

g u láiv al jo bb an m e g e g y e z n e k , mint a’ Fublicu - mé. De ez a’ nemfélés o ka még sértőbb a ’ Nem­

zetre n é z v e , mint maga a ’ nemfélés: mert hát h o l vette K. Úr azt a’ hitet, h o g y ő jo b b Ízlésű m in t á z egész Nemzet. — De ne f o g la lju k el a ’ d o l ­ got előre : hanem lássuk hát e ’ hatalmas Aegis alatt h o gy v í v ik meg ez a’ bátor Góliát a’ Publi- oummal.

B izon yos, h o g y nem félni a’ P u b licu m tó l, v a g y , non juraro in verba p u blici; ez minden-

(8)

ww t v-v%

k o r a ’ L é le k n e k b izo n yo s merészségét ’s erejét teszi f e l , és valamint rendesen száz szem többet lát mint e g y : ú g y megfordítva az is meg esik o ly k o r olykor, k o g y egy szem többet lát, mint száz; kivált ha a ’ dolog mellyet meg k e ll Ítél­

ni o ly m agas, h o gy abba nem minden h ala n ­ dó szemek’ látása juthat bé, v a g y o lly elrejtetett h o g y annak észrevevésére valami különös, v a g y mesteri ü gyesség kívántatik; és, ha az ítéld Pu- blicum a’ pallérozottságban még egészen hátra maradt. Illyen k örn yü lállások közt nem félni a ’ Publicumtól, ’s a ’ maga ítéletéhez jobban bízni, mint a ’ Publieuméhoz — e’ még in k áb b férjfiúi bátorság. De m egford ítva: ha a’ megítélni való d o lo g o lly a n , m ellyről minden különös tanulás v a g y mesterség n élk ü l minden józanitéletü em­

b e r Ítélhet ; és e g y meglehetősen pallérozott N é p , sót annak is a ’ p allérozottab b része tsak nem áltáljában valam it itél ’s ú g y tart; ekkor rígy hiszem senki se t a g a d j a , h o g y az egész Nemzettől kiilönöző egy em bernek jobb volna e g y kevéssé rettegőbbn ek v a g y félelm es-b b n ek lenni. Kiilönössen K. Urnák miért ne légyen oka enn yire nem féln i: azt bírt. által nem látja.

Ugyan is

l»ször. Ha a’ K. Ür e d d ig esmért Munkáiból p. o. a’ M ondolat m e gtzá fo lá sáb ó l, ,v a gy a ’ Cs.

és Bersenyi Recensiójiból k e ll K. Úrra ítéletet h o z n u n k : ezekben sem o ly erős látást, sem o ly m ély elmét nem látunk , m ellyek bennünket a r ­ ra a ’ vallástételre v in n é n e k , hogy ő többet lát mint a ’ Publicum.

De 2-szor a ’ d o lo g maga is melyről szó van, v a g y is a’ Cs. Versei o lly an o k , m eílyek re nézve az egész Olvasó M agyar Közönség competens Bíró lehet ; nem elrejtetett m élység v a g y mes­

t e r s é g , mert a’ verselés a ’ vadságot levetkezelt Nemzet Culturájának lég először kihajtó bimbó­

ja vagy lé g alsó gráditsa, n u lly b e n M agyar Publi- cumunkat competens Bírónak nem csmerui, an­

n yit te s z , mint azt a ’ vad Nemzetek k ö z z é hely*

(9)

heztetni. A zo n b a n 3 - szór. E z az egész meg*

lehetősen pallérozott Nemzet ’s ennek is p a llé - rozottabb része Cs - t mint l e g d e r e k a b b K öltői kózziil eggyet tiszteli, betsűli; a’ mint D. Úr na*

g y ó n igazán írja. Mit k e l l hát K. Ú rról ítél­

nünk , a ’ k i maga megesmérvén a’ Publicnm Cs- ról való k e d v e z ő íté le té t, m egtzáfoló ítéletével azt jelenti k i , h o g y ő többet lát mint a’ Publi- cum. Nemde nem jo b b lett volna e’, ha e g y k e - véssé félelmesebb, rettegőbb lett v o ln a ? — itt a z ­ z a l sem igazítju k el a' d o l g o t , ha az egész Ma- g y á r Publicumra azt m o n d ju k , a' mit Hubaira mond K. Úr azért, h o g y Cs-t m indenek felett b e - tsíili. Betsűli őtet a’ mint tudjuk az egész Haza is, cs mikor D, Úr a’ Nemzetnek ezen ítélete sze­

rént Cs-nak a’ M agyar Költők k ö zt az elsőb b he­

ly e t m ega d ja , mind C s - t, mind Nemzetét tiszte­

l i : ellenben mikor K. Úr tőlle azt e lv e s z i, nem tsak C s-tól, hanem a* Nemzettől is eránta tarto­

zó tiszteletét megvonja.

A ’ Fran tziák sőt inSn*^-** i« l«.ie»ít em berek

k e d v e l t P o é t á j a , Boiteau abban tart ja a ’ maga v a l ­ lástétele szerént minden érdemét ’s P o é t a s á g á t , h o g y Verselésébeti a ’ Nemzet ízlését követte. Mi­

ért volna hát a ’ Publicum o lya n veszett ízlésű , h o g y arra h algatn i o llyan megbotsáthatatlan bűn lenne az Aesthesis elle n ? Ért. u g y a n a ’ ma*

ga ítélete szerént mindég tanátsoeabbnak tartja a ’ T ö b b s é g voksát követni.

De még ha az egész Nemzet ítélete is k e v e ­ set nyomna K. Úr előtt, mint a' m ellyn ek ízlése roszsz : méltán hajthatott volna valam it Cs n a k , a ’ K ü lfö ld ie k előtt való betsületére. Nem tsak D.

hanem maga K. Ú r is hord fel b izon yságot erre a ’ végre a ’ k ü lfö ld i Tudós Újságokból, ’s a’ Cs.

M unkáinak más n y e lv e k re való lefordításiból!

Mit? Hát mind ezekn él is jo b b ízlésűnek tartja m agát? E gyeb et nem tehet p e d ig a z , midőn az önnön ítélete szerént is legszerentsésebben ki­

ütött darabjáról a’ D orottyáról is azt m ondja, h ogy arról soha se szólhat o ly m a g a sz ta lá v a l

w v <7 V M

(10)

w 8

'

mint a’ Bctsi Annalista; és midőn a 'J e n á i Tudós Ú jság k e d v e ző ítéletét is a z Anacreoni V e r ­ te irő l Cs-nak megtzáfolja. Mit tsináljunk többé a z illy e n e m b e r r e l ! T s a k a ’ Nemzet eránt való tiszte le t, és a ’ gúnyolás u tálato ssága, m ellyre n ém elly különöző L iteratorink nem igen hal- g a t n a k , tartóztatja meg É rt-őt, h o g y itt többet nem szóll. De akár í z lé s e , akár az illen d ő ség é r z é s e , akár erkőltsi mivolta másképen formál- tatott Ért-nek mint sem ezen Literatúrai E lle n ­ k ezésb en K. Ű r eránt szem élyességre m ehetne, a ’ m elly regulát kíván t volna Cs. ’s a ’ Mondolat K ia d ó ja eránt K. Ür által is megtartatni; sőt ámbár e lé g okot adott lé g y e n is K. Ur a’ gúnyolódásra, m ég is Ért. ettől a ’ Literatúrai E llen k ezéstő l is megtartóztatta v o ln a m ag á t, ha ezt a’ Nemzeti h o szszan k o d ás kifak ad ását nem hallotta volna m inden felé h a n g z a n i : H á t m á r e z a z e m ­ b e r i l l y e n b i i n t e t e t l e n g á z o l ’s m o t s - k o l ó d i k N e m z e t ü n k ö n ? . é l ő ’s m e g h o l t e m b e r e i n k e n ? M á r s e n k i s e l e s z s z a ’ k i e g y e n e s e b b g o n d o l k o z á s r a h o z ­ n á ? — Ne gon dolja mindazáltal K. Úr h o g y Ért. a ’ M a g y a r Nemzet ü g y é t akarná vedleni. Ö ki- tsin yn ek tartja magát nem tsak a’ Nemzet ellen , hanem m ég a ’ mellett is szavát felemeli. Azt se gondolja, h o g y ezen Nemzet Ítéletének mentege- tésével akarná magát b é s zin le n i, K. Urat p e d ig gyű ltilségbe hozni a’ Nemzetnél, mint ma a ’ Pa- triotismus szép színe alatt n ém e lly e k ném elly d e r é k embereink ellen tselekesznek. Ez tsak e g y e tle n e g y kiáltó szó a ’ k ö zö n séges m egelége- d etlen ség szavából, ha arra valam it tehetne, h o g y Vtjabb Literatorink k ím é llő b b hangon b e s zé ln é ­ n e k és az Illendőség, a’ Jóízlés, ’s az Erköltsiség határait^annyira keresztül ne hágnák.

K. Ür a ’ különözés szerelmétől elragadtatván, midőn azt bötsmöli, a ’ mit közönségesen a’ Nem­

zet betsü l, b izo n yo sa n arra tart számot, h o g y mint ném elly ritka paradoxu s le lk ű emberekre u jjal mutatnak rá ezt mondván ; auro? »$«. De

(11)

y " >

ez igen ritka szerentse már ma, h o g y valam elly kü lön özőnek k e d v té r t a’ Világ magát b o lo n d n ak esmérje, ’ s tsak annak az e g y n e k adjon igazsá.

g o t ; és midőn auro; f<pa*t várunk, v a g y azt h o g y ró llu n k ezt m on d ják; Plus est in unó, quam in túrba boni, izibe azzal fizetnek k i különözésün- ké rt, a’ m ivel Plinius b izo n ysá g a szerént, A p cl- les a’ Tsizmadiát, midőn a z, az ő közönségesen h e ly b e h a g y o t t festését tzirkálná.

K. Úr, h o g y böltsességgel párosított ízlésével nem tsak a’ p ó rsereget, de még a ’ jobb le lk e k e t és béavatottakat is felyűlmultnak láttassék, an­

n y ira e lh a g yja magát ragadtatni az Eltávozás v a g y paradoxia szent szerelmétől, h o gy nem tsak azt nem átalja gyalázn i a’ mit a ’ Közönség bé­

tául , hanem magokat is azon jó le l k ű k e t , k i k annyira tudnak valakit betsülni. N agyon c lh a ­ ta lm a zo tt, n g ym o n d , em bereinkben az a ’ Hiú­

s á g , h o g y szeretett embereiket Pancratistáknak tartják, ig y Cs-tis H u b a i.— Hubai Úrról az men­

n y ire le g y e n igaz Ért. nem tu dja; de ezt a ’ hiú­

s á g o t is átaljában e m b e r e i n k r ő l m o n d a n i a z igaz- s á g g a l e lle n k e z ik , D. Ür Cs-t látszik h o g y igen n a g yra betsuli: de azért J. 51 meg v a l j a , h o g y azt nehezen lehetne állítani , h o g y Cs-hoz semmi egyes F a c h b a n , hasonló M agyar Poéta nem lett v o l n a ; 1. 53 h o g y a’ való d i Poé­

m ák n ak öt, hat d a ra bja mellett k ö n n y en el szen­

v e d e g y nem sokat jelentő v a g y bohóskodó T ö r e d é k e t ; 1. 58 h o gy k ív á n n á , h o g y Cs. né- m e l l y alkalm atosság szülte Versének sok részét v a g y soha se irta v o l n a , v a g y soha senki ne hinné, h o g y ő ír t a .— De ha ném ellyekben elha­

talmazott volna is az a' hiúság, h o g y k ed vesei­

k e t szerfelett b e t s ííl jé k : ez lé g aláb b oilyan hi- n sá g , m ely jó ’s nem i r i g y lelket mutat ’s en­

n y ib e meg botsátható. l ) w- mikor K. Ú r , meg­

fordítva , a’ Külföldieket ’s Hazaiakat e g y f ö ív mán b á n tja ; mikor tsak ebben a' kis Kézfejt síá-t bán is Biirgerröl, F ö ld irő l, Csokonairól} a ’ sze­

gény Scheereröl, G yöngyösiről, R obiikról , sőt áma njinden S zázad októl tisztelt Firgilr ilo-

(12)

1 0 * ' V \

tú lir ó l is o lly megvetéssel b e szé li: ítélje meg maga, h o g y ó benne mitsoda hiúság hatalm a­

zott el ?

11 - szór. Azt a’ pontot je gy ze ttü k vala k i a’

J}. Úr Iliographiájából és a ’ K. Úr Recensiojá- ból , h o g y A m a z ú gy veszi f e l( Cs-t mint a ’ Poé- misnek minden tőle próbált nemében, a’ m ennyi­

re ez e g y embertől telik, nálunk lé g szerentsé- s e b b , 's a’ mennyire ő n ém ellyekben jeget tort Originális Poétát: a ’ K. Úr Recensiójának p e d ig e g y része abban erő lk ö d ik , h o gy Cs-tól minden Originalitast eldisputáljon.

D. Úr megkiilömbözteti Cs-nak szcmély-es Cha- rheterében az Originalitast a ’ Poétái Originalitás- sátóí. Az elsőt nielly mint Biographusn ak jobban tzéljára tartozott, és azért bőveb b en adja elő, a b ­ ban h ely h e zte ti, h o g y Cs. in k áb b a ’ maga bélá- tása és G eniejeután ment tsak, m in ta ’ mások sza­

v a után. Ennek bizon yságára hozza fel I. ~i h o g y a ’ Tanítója ezt észre vévén, neki meg en­

gedte, h o g y ne ak k o r írjon Verset m ikor annak órája, hanem mikor a ’ k ed v e eljön. L. g, 9, 10, h o g y ő a’ maga ^veszedelmére nem azt tanulta a*

mit a ’ szokás ezerént kellett volna, hanem a ’ mire k e d v e v o lt , sőt hogy a’ T h e o lo g ia alól való felsza- badíttstását kérte, és ném elly barátival új tanulás módját g o n d o l t ’s practicált. L. 12 ,1 3 , 14. h ogy az ő Tc-yiitói s z o k á s a , melly szerént ő a ’ maga T a . n itván yit tanította ’s a z o k k a l bánt, Debretzenben pzokallan volt, h o g y a ’ Czeremóniás T ö r v é n y e k ­ k e l nem sokat g o n d o lt; 1. 21 h o g y ő vele Kén- szerítéssel sőt rábeszélléssel is nein lehetett bán­

ni, hogy ö sem Hivatalokhoz, sem va lam e lly más­

tól kiszabott m u n k á h o z , ó r á h o z , terminushoz való köttetési, audentiát, u d v a rlá s t, h id e g láto­

gatást k i nem á llhatott, h ogy ő élete veszed el­

m ével is inkább a’ maga ked vét,, mint a ’ Dokto­

rok Diaeteticáját k ö v e tte .— Poétái Originalitassát p e d i g Cs-nak, D. Úr abban helyhezteti l. 2 2 , 23, h o ^ y ő a ’ maga eredeti go n d o lk o d ása módja szer ént egy új Világot teremtett m ag án ak , cs

(13)

\v\ 1 4 *v-v%

ezt a’ 74-dik laptól fogva a ’ i20 -d ik ig reálizáii.:, én még abban, h o g y 1. 5 i ő legelőször telt pró­

bát a’ Poésisnek neme Ily nemeiben, m ellyek még ő előtte m agyarul nem h a n g z o t t a n a k , m illycn az A m aryllis, az Aracreoni D allo k ’s a’ D oroty- ty a , s ő t,h o g y 1. 139, és 145 originális új Theátro- mi Darabokat is készített nagyon ifjú korában. — Ért. meg valja, h ogy ő is a ’ szónak szokott értel­

mében az Originalitáson azt szokta érteni, mikor v a l a k i nem a’ más, hanem a ’ maga útját követi.

K. Úr p e d ig minden Originalitást m eg ta­

g a d C s . t ó l , a’ mit egész R ecensiójából lát a z ember; de lé g nyilv ábban ezen szav aiból:

Különös , hogy éppen az a’ k i leg inkább pre- dikálta az O riginalitást, leg több darabot ide­

genek után készített. Jmé hát ebben helyhezteti a ’ nem - O riginalitást, h o g y le g több Darabjait id egen ek után készítette. — K. Ür abban a k a r ­ ja le gjo b b a n feln yitn i a ’ Nemzet szem ét, h o g y olvasottságát kitárván, részszerént Cs-t a’ Páva- to llaktól meg koppaszsza , részszerént p e d ig er­

re az Ítéletre v ig ye n b enn ünk et: JSem hijjába hogy CZ oZ ember iöbbet iát rnirtt m ér, mert töb­

bet is olvasott mint más.

Ért. a’ K, Ur olvasottságát meg h a g y ja a b ­ ban , a’ miben van ; hanem itt nem is egészszen a ’ maga h ellyén van fel h o z v a , ’s nem is egé­

szen éri el tzélját általa. De ha ez mind a’ k e t­

tő meg volna is: ne h igy je K .U r, h o gy ha annyit nem tudunk is m in tő, szintúgy ne tudnánk ítélni

’s látni mint ő. Ítélje meg p. o. maga K. Űr mitsoda okoskodás e z , a’ m elly p e d i g az egész Inoriginalítás megmutatását teszi : M ivel Cs. né«

m e lly darabjait Bürger, F ö ld i ’s a ’ többi után készítette, a ’ k ik eránt hasonló roszsz ítélettel van mint Cs. eránt: tehát Cs. nem Originális Poéta.

Ezen Syllogismushan a ’ major fé lig m ed d ig ; a‘

nnnor és Conclusio p e d ig egészen hamis. E ’ hát f é lig m eddig igaz h o g y Cs. ném elly d a r a b o k ­ ban Bürgert ’s másokat is k ö v etett: de erre Ért.

azt m o n d ja , h o g y az nem új találmány a ’ Alá-*

(14)

|2

g y á r Nemzetre n é z v e , mert ezt maga C». né- m e l l j helyen n y ilv á n k ije g y z é , még is azért az egész Nemzet elölt betsületben van. Azonban nem is ollyan nagyon, se nem o lly an sokban k ö ­ v e t i , mint K. Ür v a g y hiszi v a g y hitetni a k a r ­ ja, h o g y a ’ Biirger szerént készített D arabokban p. o. tsak Biirger z e n g , mint 1. 108 mondódik.

A ’ L illáb ó l és Diaetai Magyar Múzsából öt v á g y h a t D arab o t, az Ó d á k b ó l e g ye t kettőt k iv e v ő n , a ’ t ö b b i , u. m. a’ D o r o tty a , az A m aryllis , az A l.

kalm atossági Versek mind Originális D arabok, A v a g y már ha 4 Kötetből tíz 1 a gy tizenkét D a­

r a b más után író d o tt, lehet e ’ az egesz négy Iíötet Szerzőjét nem O riginálisnak m ondani?

A v a g y hát ha tsak egyetlen e g y van is C s- n a lt Originális D arabja: a b bó l az egész ember Őri.

ginalitássát nem lehet e’ megítélni ? ha igaz Les.

eing s z e r é n t , h ogy e g y kitsiny de Poétái Bord al Szerzője in k áb b Poéta , mint az ízetlen Hermán?

niásokat k o h o ló ! A v a g y ha némelJy eg gy es Id e ­ á k v a g y k ifejezések a ’ máséval m egegyeznek, l e ­ het e’ , azért azo k at másokénak tartani? N ih il est dictum vei cogitatvm quod non fó r é t dictum vei cogitatum prius. V a g y p e d ig ha K, Ür az Originalitásra azt kíván ja meg, h o g y az Istenség egészen még nem látott, nem h a l lo t t , nem g o n ­ d o lt új gondolatokat v a g y szavakat inspiráljon : í g y e g y Originális ember sem lessz a ’ V ilá g o n . Hát ha még továbbá Ért. azt m on d ja, h o gy ma­

g á b a a’ Fordításba is lehet Originális v a l a k i , h a t. i. a ’ más munkáját egészen a’ maga gondol*

k o zá sa formájába és stílusa módjába tudja önte­

ni. Hlyen O riginálisnak tartja Ért. nem tsak a’

Blumauer Virgilját és a ’ Cs. Béka-egér-hartzát, ha»

nem még a’ Kleist Tavasszá! is ;le g a lá b b O riginali- eabbn ak mint ném elly ú jabb Literátoroknak Ma­

g y a r O rig in á lja it, m ellyek et h o g y megérthessen a z e m ber, m agyarra k e l l fo rd ítan i, mint a ’ mi­

n a p á ba n is jutalmat tett fel valak i e g y új Ma­

g y a r D arabn ak m agyarra való fordítására.

E ’ volt a’ f é lig m ed d ig igaz major, h o g y Cl.

(15)

V W l ő VM.

Bürgert ’s mást k ö r e t e it ; a* minor e’ lessz: Ugy- de Bürger is roszsz Poéta vált. E z az Értelme K.

Ü rnak elég világos ném elly Bürgerről való b e ­ s z é d jé b ő l. H ogy B. jó Poéta volt e’ v a g y nem, az ebbe a ’ matériába nem ta rto z ik , ’s azért Ért.

se soká tölti vele az időt: hanem tsak az- z a l ig y e k s z ik K. Úr ‘k em én y ítélete ellen Bür­

gert v é d e lm e z n i , h o g y a’ Kémet Birodalom n ak e g y kis szegletében , a ’ h o l k étség k ív ü l a’ le g ­ jo b b ízlés u r a lk o d ik , a’ Német É g a la tt, (jól v e g y e fel K. Ú r , mert e ’ n a g y mondás) a’ h ol, talán e g y jó Német Poéta sints a’ k i ízlés v a g y tanulás k ed véért ne múlatott volna; minden más Német P o é tá k között e g y e d ü l a’ Bürger k é p e van közönséges h elyen felállítva a’ legszám o­

sabb tanúló Ifjúság elébe, h o g y bennek a’ Nemze­

ti Poésis tüzét ’s a ’ jó ízlést felgyújtsa, ezt láttat­

ván mintegy mondani a ’ jö v e n d ő Generatio Kép- v i s e l ő j i h e z ;

Vos et Páter Anchises et avunculus excitet Ue- ctor. —

Hlyen közönségesen tisztelt ’s mustra g y a ­ nánt felállított Poétát tehát nem o lly könnyű nemi is illő a’ silámok seregébe l e c r itiz á ln i.— Földiről!

is ízib e m e g l e h e t n e mutatni, h o g y nem ollyan, zordon ízlésű volt, mint K. Úr g y a lá zza .

v A ’ Conclusio : És így Cs. nem Originális, ha- niissabb mind a ’ két Praemissánál. Ila más fun.

damentomból tagadná K. Ur a ’ Cs. Originalitás- s á t : arról Ért. itt nem szóllna : azonban K. Úr ezt a.’

következést Cs. nem Originális, ebből a’ Praemis- sóból húzza ki, mert Bürger nem d erék Poéta volt.

E bb en a' pontban u gyan látszik K. Ür maga m ag á v a l e lle n k e z n i, h o gy Cs. azért nem v o ln a O r ig in á lis , mert Biirgert k ö v e tte , azt mondván 1. 107 h o g y Cs-t maga a’ Génié vitte Bürgerrel e g y ú tra, és ig y Cs. originális volna. L»e ha követte is, és ha a’ követett Exeinplár roszsz Poéta lett volna is ; innen nem kö v etk ezik , sem a z , a ’ mint f e ll y e b b a’ majorban megmutatódott.

(16)

h e g y Cs. O riginális nem lett volna, 6ein az, h o g y ha Bürger Bilim Poéta v o l t , ő is silám volna, a ’ mint most meg fog mutatódni. Ugyan is, tudjuk h o g y Virgil, Eclogáiban Theocritust, Georgicon- jában Hesiodust , Aeneisében Hornért k ö v e t t e , valamint Horátz is Pindarust: de azért mindenik tiszteletben volt minden S zá za d o k előtt, ’s né­

m elykor m eghaladták az Originált is, ámbár K.

U r ezt is mind kettőt tsalt a ’ Cyclusi Poéták k ö z ­ zé helyhezteti. Si nous est permis eu plusieurs e a s , ig y szóll a ’ n a g y D’ Alambert, atteindre les Grecques et Romains: qui nous otera 1’ espe- rance de les surpasser quelque fois ? Akár mil- lyen le gy e n is hát Bürger, Cs. lehet a’ mellett iga­

zi ’s Originális Költő is.

Ért. tehát ollyari értelemben van , h o gy ázol; , m eliyek et U. Ur a' kijelelt h e ly e k e n , Cs- n a k mind cletebeli mind Poétái Qriginálitássára felh o z, kiv ált a’ Ge-tol teremtett Poétái V i l á g , inelly a ’ fenn említett lapokon elég jó etsettel i án íeirva, igazi Originalitásra mutatnak : ellen­

ben K. Ur midőn Cs-tól az Originaliíást megta­

gad ja, ú g y látszik v a g y nem érez, l á g y nem akar érezni.

Ill-szor D. Úr Cs-t mint Aestheticus, jó íz ­ lésű Poétát a d ja e l ő : K. Úr p e d ig éppen az É r ­ zést nem találja Sentimer.al D a l i j a i b a n , v a g y ha v a la h o l ta p aszta l, azt is a’ Bürger Kohója , igen tökélletlen visszaadásának állítja 1. 109.

Már maga az a’ körn yülállás h o gy Cs. az ő Collégiumi megbántatásán annyira el tudott k e ­ seredni, h o g y az, mint a ’ Paris ítélete Vénusnál alta mente repcstum mantbat egész é letébe n ; to­

v á b b á a z , h o g y a’ Lilla szerelme annyira meg­

hatotta ’s öszvejárta, h o g y utolsó szempillantá­

sáig tsak annak élt ’s halt a’ mint a’ B io graph ia m ondja; végre h o g y ő ezen Szerelemről annyi sok hányattatás'! ’s betegeskedési között e g y egész k ö n yv et r á é r t ’s tudott írni* már ezek mondom előre azon gyanuságra viszik az embert erő vel, h o g y Cs-nak ’ 6 az ő Versei; ek n a g yo n

wv 14

(17)

ííentimentálisoknak k e l l lenni. Ezt a’ gyanako- dást az ő V e rse i ’ s kivált a ’ L illája tökélletesen jneg is igazolja. A z mindenütt Sentimentalismust, érzést leheli. Olvassa meg b ár a k á rk i kivált a ’ 1 2, 14 , 2 1, 2 5 , 26, 2 7 , 2 3 - d i k D arabokat a’

L illá b a n . Ha v a la k i ezekben igaz Érzést nem l é l , annak izibe azt lehetne m ondani, a ’ mit H eyn e mond arról, k i ezen mondásában D id ó n ak :

non ignara mali rniseris succurrtre disco külön ös megindító érzést nem talál.

Honnan van hát h o g y K, Úr Cs - bán semmi Sentimentalismust nem lát? Ennek Ért. más o k o ­ k o n k í v ü l , mellyeket felhorhdatna, ezt az okát ad ja különösen, h o g y K. Ur a ’ mint látszik a ’ Sen- timentálismusnak tsak egy nemét tartja Érzésnek t. i. azt, melly erőszakosan rohanván ki az em­

b e r mejjéböl lán gol és é g e t; ’ s mivel Cs-ban ezt nem mindég ta p asztalja, ötét h id e g n e k , nem Sentimentálisnak nevezi. Ezért m ondja 1. i o3 h o g y a’ L illa ú g y nem éri fel Himfit, mint a'

Tüzjáték fénye a ’ V u lcan t; h o g y Cs-ban ritkán van nyom a a’ kissebb mértékű É n é - n a k is mint

B ürgerb en ’a a’ t.

De lia K. Ür a ’ maga belső Érzésére figyel-

*»ozett volna, k ön nyen észre vehette volna, h o gy a z Érzésnek mind neme mind grádusa kiilömb- külöm bbféle. Más p. o. a’ fellázzad t ’ s szélve-

•z e s dühösséggel kirohanó, más a ’ tsendes, más a ’ s z e l í d , a ’ k é r l e l ő , engesztelő ’ s a ’ k i k e l ő , k i f a k a d ó , más az e p e k e d ő , p a n a s z o l k o d ó , ’ s f é l t ő , más az örülő, tom boló, ’s a ’ szomorkodó, b á n k ó d ó ’s k éttsé gb eeső , más a’ természetben s a’ m esterségben, m uzsikában g y ö n y ö r k ö d ő , más a ’ magát elszánó ’s nagy tettekre gyúlasztó,

>s ezekn ek vad ’ s erős neme ismét kiilöm bözik a szelid eb b ektő l. Cs-ban az Érzésnek mind ezen nemeit meg k e l l külömböztetni ; és mikor ő tsen-

«le8 e s d e k l é s i v e l , bájoló szelíd panaszolkodási.

v a l bé hat a’ vesékig, ez szin túgy Érzésre, tsak h o g y más és szelídebb Érzésre inditja az em­

b e r t , mint 9J> Ossián harsány ’s m enykövtző

(18)

szava, melly Scotia havasin a’ v a d a k at , erdőket, r e n g e te g e k e t, mennyet és főidet öszve rázza.

Sőt a’ g y e n g é d e d Érzés, m elly időt vesz ’s h á g y a ’ Reflexióra, még m élyebben megható megillető ig a z ib b Érzés, mint az^elragadva ro h an ó ; a’ hon.

lián S ch ille r maga K. Úr szerént kárhoztatja Bür.

gert, hogy g yak ran Érzés h ellyett zabolátlan in­

dulattal áll el ő: ő p e d ig a ’ Schiller truttzára a ’ szelíden érezve n y ö g ő Cs-it. Ért-nek tehát ú gy l á ts z ik , h a g y K. Úr éppen a’ Cs-ban lévő kü- löm bkülöm bféle Érzésnek nemei miatt nem látván azt az egyet, m ellyb en ő e g y e d ü l magában tart­

ja az Érzést, az é g é s i Cs-it érzés n élkü l v a l ó ­ nak tartja.

Van hát Cs-ban Sentimentalismus : de hogy éppen és e g ye d ü l ebben állan a az ő Poétái cha- ractere mint D. Úr á ll ít ja , ez Ért-nek nem úgy látszik. De erről a’ k ö v e tk e ző pontban leszen szó,

IV. D, Úr Cs-t mint igaz A estheticu s, jó Íz­

lésű Poétát adja elő.

Ezen pontra nézve D. Úrtól méltán kívántuk v o l n a , h o g y az Aesthesis és Sentimentalismus k ö z t , a ’ mennyiben az első a’ szó b eli ’s Idea- b e li v a g y írásb eli ízlést, tsinosságot; a' második p e d i g az indulatot érző szívet je le n t i, külömb- séget tett v o l n a , és m iilyen gradu sban le gy e n m in denik C s - b a n meghatározta v o l n a : de azt nem telyesitvén tsak öszve z a varv a és e g yg yü tt szó ll a’ kettőről. E lé g az h o z z á , h o g y D. Úr valja Cs-t A estheticu sn ak : és ezt ő tőle áltáljában nem is lehet tagadni, k iv év én ném elly ritka ese­

te k e t, midőn ő mintegy akaratján k ív ü l ném elly szókban ’ s k ü lö n vált Id eák ban ( h o g y már A e- sculapiusnak is Kakast ölessen) Inaestheticu- mokra ténferedett, a* mire oda a lá b b ném elly p é ld á k h o zó d n ak is fel.

De K. Ú r , körm éről a z egészet Oroszlánnal?

á l l i t v á n , ezek miatt az egész Cs-t ízlés nélkül v a l ó n a k , p ö b e lh a ftn a k n e v e z i, és az ő Poétái Characterét is ezen p öb e lh a ltb a n , Hanswurstság-

(19)

b á n , ízetlen neveltetésben h e l y h e z t e t i ; és h o g y étre a’ hitre az embereket annál jobban megté-i rittse : ott k e z d i el a ’ d o l g o t , h o gy a ’ Cs szüle­

t é s i , n e v e lé si, társalkodási f e g y szóval szemé­

lyes állapotját fejtegeti. Ö, ú g y mond, szegén y közön séges szü léktől származott ’s neveltet-II;

a’ D eb fetzen i Collégiumban, hol a’ Poé is tanítá­

sa módja nem Aestheticai, tanúit ’s form áltatok;

a’ zordon guíztusú F ö ld it kö v ette; ’s alat-ony ran gú em berek kel társalkod óit, k ik az ő keserű Launéját kiá lh a tlá k . Innen v á g y n a k a’ sok pa­

rasztos k ifejezések , parasztos gondolatok, a ’ ne­

veltetésre való tö re k e d é s , lJansvvurstság, ’ s a ’ t.

— Annak megítélését, h o g y az 1 Ilyen beszéd in­

k á b b Recensió e’, mint ( h o g y n a g y o b b a t ne m o n d ja k ) személyes oltsárlás, az O lvasókra b í z ­ ván, tekintsük meg ezeket közelebről.

A ’ mi ezek k ö z z ü l az i - s ó t , v a g y a ’ 0*.

közön séges születését ’s neveltetését ille ti: Ért.

a l i g tud m indöszve két három n a g y K u n b ó l va­

ló ló lő Poétát; töbnyire a ’ le g jo b b a k mind szegé­

n y e k ’s s z e g é n y e b b e k is v o lta k mint Cs. Osztán, h o l van megírva, h o g y a z Isten tsak a ’ n a g y szű-

lctésú ek n ek adna észt és jó gusztuszt •

2-izor. A’ mi C s - n a k a ’ DeLtetzeni C o llégi- umLeli tanulását ’s az ottani tanítás módját i l l e.

t i ; erre Ért. kettőt mond. Először a z t; h o gy ollyan em berekre nézve, k i k n e k egé*z élete ta­

nu lásból áll, mint Cs-nak, nem az O skolai tudo­

m á n y h atározza meg az ember tudományát vágy- ízlését, hanem az azután való go n d o lk o d ás, olva­

sás és tanulás. K iváltk ép Cs-ia nézve a’ B io g ra - p h i a éppen azt fejtegeti legjobban , h o g y ótet e g y i k a ’ C ellégiu m tól való irtó zás, másik a z ó ' sze re lm e tette Sentimentálissá, M ásodszor azt m o n d ja Ért. h o g y a ’ Debretzeni C o litg iu m b e li tanítás módja, ha m indenekben hijjános voln a is, c p p e n az Aestheaisre n ézv e első lehet m inden M a g y a r Országi Institutumok k ö z t ; mert ott, k i­

v á l t m é g Cs. idejében, tíz húsz esztendeig a’ ta,.

uúlás nem állott e g y é b b ő l CJaesica L iltiaiu rá *

%

(20)

n á l , ' a* miből kéttség k ív ü l a’ tanuló ro szsz iz . lést nem v e h e t; sőt a ’ Debretzeni Tan u lók at ha e g y é b b e n nem i s , le g a lá b b a ’ va ló d i Aesthe- Bisben igen e lső k n e k lehet tenni. A ’ D e b r e c e ­ n i tanítás m ódjából hát K. Úr, Cs-ban az ízlés nem lé tét, ha tsak Ugyan nem lett v o l n a , meg nem m a g y a r á z z a ; sőt in kább a* d o lo g h o z értők előtt a’ próbája e llen k ezőt mutat.

3*szor. De a’ F ö ld i k ö v etéséb ő l sem sok Ae- Bthesis ellen való ragadhatott ő r e á : mert F ö ld i n a g y Literátor , ’e Grammaticus v o l t , és jó Grammaticát irt. A ’ kiadott más írásiban ’s L e ­ v e le ib e n is Ért. több Aesthesist mint zordonsá- g o t l á t; sőt h o g y még a’ plánták* elnevezésében is, az ízlésre k e ll v ig yá zn i és az Inaestheticus , k ö z n é p i n ev ek et el k e l l h a g y n i , erről magáról F ö l d i e g y kis Könyvet adott ki. Osztán ha F ö l­

d i zordon ízlésű lett volna i s , és Cs. őtet követ­

te voln a is, innen mennyire kö v etk ezzen az ő Ízlésén ek z o r d o n s á g a , már oda f e ll y e b b a ’ Bür.

g e r r e l való öszve hasonlításból k ih o zh atju k , V é g r e az alatsony rangú e m berek k el való tá rsa lk o d á s sem t e t t e ötét ln acsth cticu ssá; mert e g y az, h o g y Cs. nem tsak alatsony rangú embe­

r e k közt forgott a’ mint a ’ B io g ra p h iá n a k 38 és 39. lap jaib ó l láthatjuk; más az, h o g y Cs nak b a ­ ráti, ha nem mind n a g y ran gú ak is, de mind ta- lentomos ’s tanulni szerető emberek voltak. Hát a z alatsony sorsú ember , ha taientommal bír is, h a magát p a lléro zza i s , még is ízlés n élk ü l ma­

rad V m e gfo rd ítv a , a’ n a g y rangúak akár p a ll é ­ r o z z á k magokat akár nein , szükségesképpen jó íz lé s ű ik n e k születnek? Hát K. Úr tagadj 1 azt a z Ovid id e jé tő l fo g v a mind e d d ig hitt igazsá­

g é : T

Ing enuas didicisse fldeliter artes E m o llit mores neo tin it este ferő s.

Bár édes Hazánkban a' születésben most is an n yit ne tartanának, a ’ mennyit Európában r a j­

tunk kívül e g y nemzet sem tart! A ’ n a g y rangú­

n a k vagy kitsin y r a n g ú n a k , tsak ú g y van j«

(21)

v m l g w *

Ízlése, ha azt pallérozza. Akár miilyen ts e k é ly em berek kel társalkodóit volna is hát Cs: de ha a zo k talentomos ’ s pallérozott emberek v o k a k , a* születésnél fogva roszsz ízlésű-.k nem lehet­

tek ; akár és miilyen új Századi megvilágosodott­

n ak tartsa is magát K.Úr, ez a ’ P r in c íp iu m a V ilí- d ik S zá za d b e li setétségel mutat. Mind e z e k b ő l hát K. Úr az Aesthetis nemlétét C s - b a n meg nem p i ó b á l ja : sőt a’ mit ezek p ró báln ak , ellene v a n magának K. Úrnak.

De lássuk meg, mi az, a ’ mibe K. Ú r a* Cs, AeBthesis n élkü l való létét helyh ezteti? Ezt fő­

k ép p en a ’ kózn ép i g o n d o lk o d á s módjában, k o z - népi kifejezések b en , szavak ban ’a a ’ nevetteié-i- re való türekedésben állítja lenni, midőn ó ról- la azt mondja i. jog h o g v cultura tekintetélen ötét Daykához tenni nem lehet-, 1. i i3. h o g y K á t- nyóné, o’ M éla Tcttipeföi, Crersvn du M alheu- reux Hansworsti D a tá lok — „nem tudja az etú­

lé r metty varázslat tette öt által a' mesterség szép köréből oda ’ s a’ t. I. 114. h o g y ő «’ népnek tó­

nusában lép elő ; 1. u 6 . a' ki a' Kope H ajfürtjét, vagy u% Hoiteau Luttinját olvasta ’s a’ t. az a ’ Dorottyát, ttavesiolt Batracho í.iomachiát, Crimen liaptust, fe jt sóválással fo g ja olvasni, L z e k r ő l is jó leszsz valamit szóllani.

V a la h ára van szerentséje É r t - n e k azt mon­

dani j h o g y ezekben vele kevés hijján m egegye­

z i k , k i v á l t a ' két elsőben. T a g a d n i n e m ie h e t , h o g y fáj az ember Rzíve, mikor látja Cs-ban, h o g y ő néha annyira elfelejtkezett magáról, h o g y nem tsak a ’ kife je zé se k b e n , hanem a ’ g o n d o lk o d á s ­ ban is, a’ kö zn é p h e z nagyon lte re s z k e d e lt a ’ jó Ízlés trutizára. ^4’ Eókaegérhurtz, Európa elra­

gadtatása, és még e g y k é t , k it ált az a ’ si­

ratni való : Szeme nem sír még is nedves ; a' Min­

tsem , lt ö t s i, G yö n g y a lo k , Kató ’s a’ t. ezek m indenkor ollyan ló ito k lesznek ezen h a p b a n m e ll y t k annak sok V ilágát el f o g j á k , Caesar­

ral: Isnum hoc mac'tror el doleo tibi adtsse Te- tenU. De az Igazság itt is k iv á r ja , h o g y egya

1

(22)

«v » 2 0 « w

nesek le g y ü n k . Bizonyos u gyan is, h o g y ez a’

dísze tlen*ég s o k k al ritkákban jön elő, mint sem h o g y e z t ,s z ő Poésisae cnstitutiva resztn ek lehetne m o n d a n i; ezek e g y e d ü l tsak az ő Ifjúságán a k kitsa p o n g ó szü le m e n y e ib e n találtatnak, a’ k é s ő b ­ b i e k b e n nem; és h o g y ezekben a’ szem etekben lél az ember néha ollyan g y ö n g y ö k e t , ir.ellye- k é r t a k á r m e lly ik Cáto is h ajlan dó volna az engedelemre. Nevezetesen a ’ B ck a e gé rh artzb a n és az Európa elragad tatásában o lly a n ig a z i g e n ialis s z ö k d e llé se k , ollyan e le v e n sé g é« k ö n ­ n y ű sé g v a n , m ellyek et még a k k o r is tsudálunk, m ik o r már Cs-nak minden Munkáit keresztül o l ­ vastuk, és a’ m e llye k ezekért o llyan kifigu rázó k i ­ fe jezések et nem érdem lettek \ olna K. Úrtól p. o.

meg szerentsére nyomtatás alá nem jött Cri- tnen raptus" , mivel ettől a ’ szerentsétlenségtől soha nem is tarthat K. Ür.

A ’ mi p e d ig azt a ’ lég nevezetessebb Corpus Delictit, a ’ Cs. Hansvvurstságát, v a g y a’ n ev elte­

tést illeti, m e g ebben is meglehetősen m e ge g y e z Ért. K. Ú rra l, tsak ettől az igen sértő ’s meg- alatsonyító kifejezéstő l tudta volna magát n :fg- tartóztátni.

Neveim , v a g y nevettetni, h o g y tálaljában a ’ jó ízlés ellen v o ln a mint K. Ür h isz i, mondani nem lehet. T sak ú g y van az a ’ jó ízlés ellen, ha az ember nem tud mondani nevetni v a l ó t , m é g is k ív á n ja h o g y n e v e s s é k , v a g y maga ne­

v et rá ha mások sírn ak is; külöm ben p e d ig a ’ m ag o k h e lly é n á lló elmés m on d ások, m e l y e k ­ n e k nevetni k e l l , nem tsak a ’ jó ízlés ellen Hin­

tsenek, hanem in k á b b azokat mind D eáku l (Sa- le s) mind M a g y a ru l Sónak h í v j á k , m e lly e k a ’ b e s zé d n e k ízt a d n a k , Ki m ondja Aristophanest a ’ maga ai vstfeT^ca - jában , Lucianust D ialogu- s i b a n , Cicerót a ’ maga S a le s e ib e n , sőt De- m ocritust, l l a b e n e r t , V o l t a i r e t , B o il e a u t , *8 a ’ t. Ilanstvursloknak azért , h o g y nevettek és n e ­ vette tte k ? Hiszen a ’ T h eátro m o k n ak is e g y tzél- jo k a ’ n e v e lte t é s , te még is sem A th é n é t, sem

(23)

Rómát , sem Bétáét, sem Londont v a g y Parist íz ­ lés nélkül v a ló k n a k nem mondjuk azért, h o g y a zok n élkü l nem lehetn ek el.

Ám ha K. Úr valam int természettel nem ret­

tegő , ú g y nein is nevető, ez le gy e n n a g y l e ie k ­ n e k je le : de azért a’ kisseb b lelkü eket, k i k ne­

vetnek, ne bántsa, ’s azért roszsz ízlésüek nek ne nevezze. Meg lehet h o g y K. Ú rn ak nints o k a örülni ’s nevetni, másnak p e d ig van. Osztán ha nem volna is: mit árt vele Democritus h o g y n e v e t , sőt Zeuxis, h o g y halálra nevette magát a ’ siró H e ra c lilu s n ik ? Ha hihetnem, h o g y aesthe- 8i8 d olgában meg ''dbg h algatn i K. Ú r : még c i­

tálnék a ’ B ib liá b ó l is , h o g y B ő i t 8 S a l a m o n a zt mondta : mind a ’ sírásnak mind a’ n e ­ vetésn ek ideje v a n ; a ’ J é z u s p e d ig a z ö m ­ l ő k k e l örülni a’ Bírókkal sírni parantsolt. Sőt Ért. ízíbe m agára merné vállaln i annak megmu­

tatását i s , h o g y az van a’ jó ízlés ellen, ha az ember n a g y o n való d i, és a ’ hol nevetni k e lle n e , ott is rántzos Staatsmannl, Vasárnap templomba m en eteli, v a g y Oltár előtt áldozó P a p i minákat öltözik m a g á ra ; é s é p p e n a z i l l y e n S e r i ő s l ’ e - dantokat nevette k i Cs. lé g tö b b s zö r , mint Bio- grap h u sa mondja.

rHe minek erre sok b e s zé d ? É rzi azt m aga K. Úr , h o g y a’ nevetés a ’ maga h ellyén nints a ’ jó ízlés ellen. Hiszen Cs. egész 32 esztendőkre terjedt életében nem törekedett an n yit nevettet­

ni, mint K. Úr ab ban a’ siratni v a l ó s z ü l e m é ­ n y é b e n , m ellyet a ’ M ondolat ellen írt, tsak az a ’ k á r , h o g y annak születésekor a’ Camoenák nem tsak nem n evettek, hanem sírtak , és talán éppen azért, ’s az olta esett o lly an A n tip a th iá b a a ’ nevetéssel. Mitsoda fag y la ló h id egségü ne­

veltetésre való erőlködés a z , mikor talán azt a k arván n e v e tsé ge se n elő adni, h o g y a’ M ondo­

lat Kiadója a z za l a’ ro szsz(?) munkával eltemet­

te m agát, formaliter sírt ásat, elénekelteti a’ F a ­ lusi mesterrel, és, h o g y az ízetle n sé g b ő l semmi el ne maradjon, elpa p o ltatja T . F á b iá n Úrammal,

« w 2 1

(24)

* v * 2 2 v w

r’ letzkét i« meg nevezvén. De itt meg legfris­

seb b része a ’ bolránfrozásnak az, hogy ebből eg y p o n t sem igazH orátz’ ama bólts intésének e lle ­ nére : .tic(ti voluptutis eaujS'i sint profim a veris ; hanem, h o g y erre mint elm ésségre,nevessünk i s t e z az, a’ mire roég üemocritus is keserves kö n n ye­

k e t hullatna. 1 <1 e tartozik az is, midőn a’ l é g alacson yabb közn ép n ek szokása szerént Somo­

gyinak n e v é b ő l Rohogyi tsufos név tsinálására Vetemedhetik Uram ! őrizd meg Nemzetünket ama gonosztól, h o g y az illyen ek re tsak h ozzá hu- nyoritással is n evessen , v a g y az effélékből íz ­ lést tanuljon! Vesse öszve ezzel a k á r k i a ’ Cs, T sík ó b ö rö s k u l a t s j á t , Dorottya kínjait, v a g y a ’ l é g tsek élyeb b Darabját, ’s ítélje m e g : m e lly ik a ’ kettő k ö zzú l (K. U rnák a ’ Cs, elmésségérc ho­

zott íti lete szerént) a’ Publicum e l ő t t , a ’ T h e á - trom szélén nevetésért térdepelve esd ek elő Hans- v u r s t . Itt k ellen e b e zze g igazán kiáltani. 0

<r«i? x aP‘ s,v- elidőzz a’ Grdlzidknak ! Ha K. Urat egy Mesmerisrnua - álomba tehetném, hol az ember a ’ m aga Cselekedeteit ’s gondolatait is ú g y tudja n é z n i mint id e g e n é it, bizonyosan kimondaná h o g y ez nem e g y é b e g y alatsony momuRkodás- nál. De azt maga tudja 1<, Űr h ogy p'aov noimo^ui

*’ iu\Lenr3ai-

Ért. hát megesmeri az t , h o g y Cs. ottan ot­

tan nevettetni törekedett: de még h o g y az h iba lenne, azt a’ kérd ést kellene először elriuteni, h o g y mondott e’ osztán o llyat, a’ minek nevetni lehet?

6Őt azt is megesmeri, -hogy az ő elméskedései nem m in d é g valóságos savak ; de h o g y Poétái c h a ra e itre éppen ezen ízlés n élkü l való léteiben, Hanswurstságban állan a: ez a’ legm cltatlan abb és igazán lágaim azó állítás.

Nem áll hát a’ Cs. Poétái charactere maka- tsúl trélás lélekben, v a g y Hanswurstságban K. Ú r í z n é n t ; de nem áll egéezsztn Érzés m ódjában is D. Űr szerent: hanem Ért. g o n d o lk o d ása sze­

rént áll az, a ’ felvett T á r g y a k n a k lehető eljjoétá- sitásában , v a g y poéták á léteiében. De ebben a ’

(25)

Talentomban mind b éfo glaltatik az , a’ mi &

T á r g y a t n a g y o b b á , k e d v e s e b b é , felségesebbé*

v irá g o s a b b á , e le v e n e b b é , e g y szóval szebbé te­

heti, Cs nem adja élő, v a g y írja le, v a g y festi a ’ tárgyak at a’ valóság szerén t, hanem kiszépíti, (verschönert) a’ maga Id e álja szerén t, a' hon­

nan a ’ leszsz, h o gy a ’ legeg yiig yííbb T á r g y a k is a z ő k e ze i közt valam i tiindéres ideál szépséget

*e formát öltözvén magokra, ollyan egészen má«

s o k k á , s z e b b e k k é l e s z n e k , mint a ’ közön séges Jelenetek a’ T h eátrom on , v a g y mint a* Mythus H érosinak k é p e i, az Emberiség g ya rló vonásait le tévén, felső b b r a n g ú a k k á , Isteni méltóságú- a k k á vá ln a k a ’ G örög művész k e z e i között. Mi­

k o r a ’ k o p á r Természetre a ’ maga le lk é n e k ter­

m ék en y lehelletét k iö n ti: ott omlanak a ’ Virá.

g o k mint a* tavaszi Zefir és F lóra lehelletére.- A ' rest tá rgy az 5 tolla alatt m egelevenedvén, szárnyra ka p , mint a ’ v irá g ágyon tzitzázó Grá- t z i á k ; az e g ye s puszta gondolat m egtarkásodik, v ir á g o s o d ik ; a’ lélektelen Speculatio testet öltö­

zik, a’ mit Jcnisch a’ G orög író k characteréne k m ond; e g y s z ó v a l, az ő matériája a’ reális t e r ­ mészetből kivarázsoltatván, a’ maga Ideálja sze- rént Poétáivá leszsz. P éld áid nézzük még a*

G r ó f S zéchen yih ez irt Ó dának utolsó verseit, hol ezt az eg yes gondolatot akarván k i tenni: örök­

k é élsz. i g y s zó ll: ni a’ jövendő, ni az utó világ

b a ’ t . , v a g y a’ L il l a ajánlásában ezt ak a rv á n m o n d a n i: az idősem felejteth eti e l velem a ’ bána­

tét azt mondja : ott egy vén Tölgynek aljában lá t­

tam ’s a’ f. Mitgoda te rm ék en y sége, tarkasága, Virágossága, elev e n sé g e , felsőbb Ideál k iszép i- tése, megtestesítése, elpoétásítása van az e g y ­ ü g y ű k é p zeletek n ek ezen s o r o k b a n ! Ért. eze­

réü l hát ez az elpoétásitáea a’ T á r g y n a k a.’ Ce.

ch aractere: de ehez tartozik a’ felsőbb szép Ide­

álja, a* k é p ze le tn e k termékenysége, v ilág o sság a , e le v e n s é g e , megtestesitése. Ez a’ Remek Ideál e lé g méltóképpen van előad va a’ Biographiában , mint a ’ Cs, P o é t á i- V il á g a . De ezeket D. az Ér-

%w 2 5 ^vv

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

22 Felséges Első Ferentz austriai császár, Magyar és Cseh ország koronás királlyától Buda szabad királyi fővárosa 1807-dik esztendőben, Sz. György havának 5-dik

(Csokonai Vitéz Mihály Összes mővei. Kritikai kiadás.) Akadémiai Kiadó, Bp. Csokonai színmővei szókincsének szövegszótára és adattára – Csokonai-szókincstár 1–.

Kálmán Dezső, Csokonai Vitéz Mihály emlékezete.. Kardos

~gírni! Tehát a Gersonva történik itt célzás. A debreceni Csokonai kör egyik kéziratán ugyan ez áll: «Játszódott Debrecenben a' Kis-Auditórium- ban 1793 febr. 28-dik napján,»

(Regény.) Mezőtúr. Csite Károly, a legnépszerűbb magyar drámaíró.. Csokonai Vitéz Mihály. Csokonai mint drámaíró. Csokonai ismeretlen levelei. Horváth János- Csokonai Vitéz

gálatában állott volna. Ezt támasztják alá Toldy Ferenc 1826—27-ben írott cikkei. 3 Gróf Széchenyi István Válogatott Munkái, Bp.. is buzgó bajnoka, Horvát István — hanem

7 Miért éppen ekkor került vajon a magyar közönség elé ez a lényegében neoklasszicista szellemiségű kompendium, melynek eredetijét, a Theorie der schönen

kora Csokonai szerepe a magyar irodalmi népiesség kialakulásában, talán fölösleges kitérnünk.. Csak annyit kell megjegyeznünk mégis, hogy a népiesség nem speciálisan

Kiegészítő megjegyzései: „Az ének valóban bájoló, s tanulatlan olvasónak sokkal kedvesebb lesz mint a Dayka két dalai (Előzőleg közölte őket. L.), mert — Non quivis

Kár, hogy a görög betűjelek vagy szavak - feltehetően technikai okok miatt - csak latin betűs átírásban olvashatók. Ezután következik a

10, báró Berger János (von der Pleisse), táborszernagy és az 5. hadtest kerületében, Moson vármegyében ?) Andrássy János, vezérőrnagy, 1817 decz.. Báró Marcant Mihály

Mi ördög — &#34; vagy hogy Háromlovy uram úgy elandalodjon rá, hogy egy pipa dohánya tízszer is elaludjék az olvasás köz- ben, az asszonyság pedig a sok csuda képekkel

Komjáthy Zsuzsanna: A magyar óvodatörténet nyilvántartott szakmai folyóiratainak gyermek – és ifjúságképe a XIX. Kaposvár, KE Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai

11.. gyermektelen lévén, a család egyenes ágon nem folytatódik. Berzeviczy Albert elnök válaszában azt javasolja, készítsen feltételhez kötött végrendeletet, ez a

Kulcsszavak: Csokonai Vitéz Mihály, Arany János, Karinthy Frigyes, Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Marno János.. Ritkán kerül szépirodalmi szövegművekben az olvasó szeme

Ady Endre, Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Eötvös József, Fazekas Mihály, Gárdonyi Géza, Jókai Mór,

kanunk, melyek azt mutatják, hogy ez a két kritérium egyedül nem elég. Bizonyos, hogy Csokonai hangzst, rajzolvány, zavarék féle szavai nyelvújítási ízűek, de

2 puska, egycsövű, kovás, sárgarezes agygyal, domború vadászati jelenettel, sárgaréz czimertartó paizsban pihenő szarvassal.. Puska, egycsövű, kovás, da-

A faszénégetés árendálására egy adatot őrzött meg Szentgyörgy megyéjének 1817 és 1865 között vezetett nagy protokollumkönyve: „Az el következett 1818-dik

Ak- kor még arról volt szó, hogy a német csapatok mögött csupán megszálló és rendészeti felada- tokat ellátó, gyengén felfegyverzett néhány hadosztályt kívánt Horthy

Ma már nem tudom a forrást, de vagy a magyar tisztek, vagy a tolmácsok révén csakugyan úgy tudtuk, hogy mi most hazafelé me- gyünk?. Sőt, biztos forrásból azt is tudtuk,

A többség eleinte azon volt, hogy mivel mi már nem foglyok, hanem a magunk urai va- gyunk, megköszönjük a szovjetek eddigi gondoskodását — persze, csak úgy, gondolatban —,

Elmondta, hogy a Führer „súlyosnak látja a mai helyzetet, de utalt a német nép nagy küzdelmére Nagy Frigyes porosz király idejében, akinek akkor még csak 4 millió embere