A tudományos-műszaki tájékoztatás és a nemzeti bibliográfia kapcsolata megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok Az i n f o r m á c i ó g y ű j t e m é n y e k akut h i á n y a mellett

h i á n y o z n a k a k o m m u n i k á c i ó s l e h e t ő s é g e k is ( s z á m í t ó g é p - h á l ó z a t , Teletext/Videotex t í p u s ú n y i l v á ­ nos s z o l g á l t a t á s o k , a külföldi h á l ó z a t o k h o z csatla­

k o z ó k a p u s z o l g á l a t , a gateway), amelyek m e g k ö n n y í - t e n é k a h o z z á f é r é s t a l é t e s í t e n d ő hazai é s a létező külföldi adatbankokhoz.

R o m á n i á b a n az á t a l a k u l á s i d ő s z a k á b a n a z é r t lenne nagyon fontos a n y i l v á n o s adatbankok l é t r e ­ h o z á s a é s a már p o t e n c i á l i s a n l é t e z ő k h o z z á f é r h e t ő v é tétele, mert m e g g y o r s í t a n á az á t t é r é s t a p i a c g a z d á l ­ k o d á s r a , s e g í t e n é a szakemberket, hogy az adatban­

k o k b ó l szerzett i n f o r m á c i ó k f e l h a s z n á l á s á v a l gyor­

sabban t u d j á k h e l y e t t e s í t e n i a régi c e n r a l i z á l t v e z e t é s i mechanizmust egy ú j . rugalmas mechaniz­

mussal. Ezt a m e g á l l a p í t á s t t á m a s z t j a a l á a K ö z ö s Piac e l h a t á r o z á s a , hogy K ö z é p - é s K e l e t - E u r ó p á b a n , valamint a S z o v j e t u n i ó b a n f e l l e l t á r o z z á k az i n f o r m á ­ ciós e r ő f o r r á s o k a t , s e b b ő l kiindulva d o l g o z z á k ki a s e g í t s é g a d á s m ó d o z a t a i t .

A felgyorsítás útjai

Az adatbankok l é t e s í t é s é t é s h a s z n á l a t á t a k ö v e t ­ k e z ő m ü v e l e t e k k e l lehetne f e l g y o r s í t a n i :

• az o r s z á g b a n létező információs torrások, a külföldi nagy k ö z p o n t o k t ó l kapott m á g n e s s z a l a g o k

(AGRIS, INIS, CAS, MEDLARS, INPADOC) m a x i m á ­ lis h a s z n o s í t á s a . Ennek legnagyobb a k a d á l y a a nagy k a p a c i t á s ú s z á m í t ó g é p e k h i á n y a ;

• a m á r l é t e z ő automatizált adatgyűjtemények hasz­

n o s í t á s a . Azonnal lehetne h a s z n o s í t a n i a k ü l ö n b ö ­ z ő t e r ü l e t e k e n l é t r e h o z o t t d o k u m e n t á c i ó s adat­

g y ű j t e m é n y e k e t (Könnyűipar, k o h á s z a t , energetika stb.);

• a pénzügyi alapok é s a műszaki feltételek megte­

r e m t é s e , hogy a nyugati adatbankok i n f o r m á c i ó i h o z z á f é r h e t ő k k é ( b e s z e r e z h e t ő k k é ) v á l j a n a k ;

• állami szubvenció olyan adatbankok l é t e s í t é s é h e z , amelyeket nem lehet külföldről á t v e n n i ( t ö r v é n y ­ h o z á s , i g a z s á g s z o l g á l t a t á s , s z á l l í t á s , kereskede­

lem, e r ő f o r r á s o k stb.);

• a t ö r v é n y e s keretek m e g t e r e m t é s e az I n f o r m á c i ó s i n t é z m é n y e k m ű k ö d é s é n e k s z a b á l y o z á s á r a . A s z e r z ő a t o v á b b i a k b a n r é s z l e t e s e n Ismerteti az adatbankok elvi alapjait, h a s z n á l a t u k m ó d j á t , az a d a t b a n k - k a t a l ó g u s o k a t , a k r i t é r i u m o k a t , amelyek a l a p j á n ki lehet v á l a s z t a n i az i g é n y e k n e k legmegfe­

lelőbb adatbankot vagy bankokat.

T E O D O R E S C U , B • Bancl de date publlce. - Probleme de informare si documentare, 24. köt. 3. sz. 1990. p.

91-102./

A tudományos-műszaki tájékoztatás és a nemzeti bibliográfia kapcsolata

A f e l h a s z n á l ó k m i n é l teljesebb, pontosabb é s gyor­

sabb t á j é k o z t a t á s a a mai k ö r ü l m é n y e k között, amikor minden t e r ü l e t e n hihetetlen m é r t é k b e n elszaporodtak a l e g k ü l ö n b ö z ő b b k a t e g ó r i á j ú folyóiratok é s k i a d v á ­ nyok, s z ü k s é g e s s é teszi az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó é s - f o r g a l m a z ó i n t é z m é n y e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s t r a t é g i á j á n a k új alapokra h e l y e z é s é t .

R o m á n i á b a n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i h á l ó z a t b a n a k ü l ö n b ö z ő s z a k o s í t o t t e g y s é g e k (doku­

m e n t á c i ó s i n t é z e t e k , irodák, k ö n y v t á r a k stb.) meg­

s z e r v e z é s e é s m ű k ö d é s e az egyszeri f e l d o l g o z á s - t ö b b c s a t o r n á n való t e r j e s z t é s e l v é n alapul, azaz arra t ö r e k e d n e k , hogy a primer dokumentumokat csak egyszer d o l g o z z á k fel, s az i n f o r m á c i ó k a t a z u t á n m i n é l t ö b b c s a t o r n á n j u t t a s s á k el a f o g y a s z t ó k h o z .

Az o r s z á g o s h a t á s k ö r r e l f e l r u h á z o t t i n t é z m é n y e k k ö z ü l a legfontosabbak az Institutul National de Infor­

mare si Documentare (INID = O r s z á g o s I n f o r m á c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s Intézet) é s a Biblíoteca Nationala (BN = Nemzeti K ö n y v t á r ) . Az e l ő b b i feladata a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s , az u t ó b b i é t ö b b e k között — s a jelen dolgozat s z e m p o n t j á b ó l ez a legfon­

tosabb - a hazai n y o m t a t v á n y o k bibliográfiai s z á m ­ b a v é t e l e . A k é t i n t é z m é n y közötti e g y ü t t m ű k ö d é s n e k régi h a g y o m á n y a i vannak, t ö b b síkon is. Szoros az e g y ü t t m ű k ö d é s egyebek mellett az I n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó á l t a l á n o s m ó d s z e r t a n á n a k a kidol­

g o z á s á b a n , e s z k ö z e i n e k k i m u n k á l á s á b a n ( s z a b v á ­ nyok, e l ő í r á s o k , ú t m u t a t ó k , az E T O r o m á n n y e l v ű k i a d á s a stb.). A s z á m í t ó g é p e s rendszerek l é t r e h o z á ­ sa a k é t i n t é z m é n y b e n új l e h e t ő s é g e k e t teremtett az e g y ü t t m ű k ö d é s r e , é s j e l e n t ő s e n m ó d o s í t o t t a a c é l ­ jaikat. Jelenleg a szakemberek figyelme a k ö v e t k e z ő feladatokra ö s s z p o n t o s u l : a f e l d o l g o z á s b a n a p á r h u ­ z a m o s s á g o k k i k ü s z ö b ö l é s é n e k s z i g o r ú b b e l l e n ő r ­ z é s e , a dokumentumok l e í r á s á n a k ( a d a t s t r u k t ú r á j á ­ nak) e g y s é g e s í t é s e , a k é t i n t é z m é n y b e n l é t r e h o z o t t i n f o r m á c i ó á l l o m á n y k ö l c s ö n ö s á t v é t e l e .

Ezeknek a c é l o k n a k a m e g v a l ó s í t á s a a z é r t l e h e t s é g e s , mert b á r a k é t I n t é z m é n y informatikai r e n d s z e r é n e k m á s - m á s a feladata, s a j á t o s a k a funk­

ciói, m é g i s vannak k ö z ö s v o n á s a i k Is. E l s ő s o r b a n az, hogy a hardver azonos, r o m á n g y á r t m á n y ú , s így e g y m á s s a l kompatibilis. Az Informatikai e g y ü t t m ű ­ k ö d é s e l s ő s z a k a s z á b a n az volt a c é l , hogy a hazai t u d o m á n y o s - m ű s z a k i irodalmi t e r m é s bibliográfiáját, amelyet a BN állít elő, a k ö z ö s e n m e g á l l a p í t o t t szerke­

zetben m á g n e s s z a l a g o n á t a d j á k az INID-nek.

A BN t ö b b sorozatban adja ki a nemzeti b i b l i o g r á ­ fiát. Ebben a v o n a t k o z á s b a n k é t sorozata é r d e k e s , a havonta k é t s z e r m e g j e l e n ő Carfl, a l b u m é , hartj ( K ö n y v e k , albumok, t é r k é p e k ) ó s az é v e n t e m e g j e l e n ő Teze de doctorat (Doktori d i s s z e r t á c i ó k ) . 1 9 8 3 - t ó l m i n d k e t t ő t Félix s z á m í t ó g é p e n készítik, eredeti prog­

ramok s e g í t s é g é v e l .

350

(2)

TMT 36. évf. 1 991.8. 9z.

Az INID PRODOC nevet viselő s z e l e k t í v i n f o r m á ­ c i ó t e r j e s z t ő s z o l g á l a t á t 1978-ban s z á m í t ó g é p e s í t e t ­ ték. E l ő s z ö r F é l i x s z á m í t ó g é p p e l dolgoztak, majd á t t é r t e k az Independent m i n i s z á m í t ó g ó p r e . A doku­

mentumok t a r t a l m á n a k f e l t á r á s á r a a tematikai kódot (az INID által kidolgozott s z á m k ó d o t ) , ETO-jelzetet é s deszkriptorokat alkalmaznak. Ebben a rendszerben nemcsak az INID-hez b e é r k e z ő külföldi dokumentu­

mok szerepelnek, hanem a m á s I n t é z m é n y e k h e z b e é r k e z ő külföldi dokumentumok, illetve a nemzeti b i b l i o g r á f i á b a n ugyancsak s z e r e p l ő hazai dokumen­

tumok adatai is. Az egyszeri f e l d o l g o z á s b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n az INID é s a 8N megegyezett, hogy a r o m á n t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k i a d v á n y o k r a vonat­

k o z ó adatokat az INID a B N - t ő l veszi át, olyan f o r m á ­ ban, hogy k ö z v e t l e n ü l b e é p í t h e t ő k legyenek a PRODOC-ba. Az e l e m z é s kimutatta, hogy a BN adat­

s t r u k t ú r á j a , amely a MARC s t r u k t ú r á j á t k ö v e t i , sokkal r é s z l e t e s e b b , sokkal t ö b b elemet tartalmaz, mint az INID által k é s z í t e t t leírás, á m ez u t ó b b i n a k minden eleme m e g t a l á l h a t ó benne. Az egyetlen m e g o l d a n d ó p r o b l é m a a dokumentumoknak a P R O D O C - k ó d d a l v a l ó e l l á t á s a voit. A m e g e g y e z é s é r t e l m é b e n ezt a m u n k á t a k ö n y v t á r o s z t á l y o z ó r é s z l e g e v é g z i el.

M i u t á n a z o n o s í t o t t á k az INID r e n d s z e r é b e n s z e r e p l ő adatelemeket, s ezeknek a s t r u k t ú r á j á t , m e g t e r v e z t é k é s k i d o l g o z t á k a s z e l e k t á l á s u k r a é s á t v i t e l ü k r e

s z o l g á l ó e l j á r á s o k a t . T e r m é s z e t e s e n az átvett in­

f o r m á c i ó k , m i u t á n b e k e r ü l t e k az INID a d a t t á r á b a , nemcsak a s z e l e k t í v i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s útján, hanem m á s c s a t o r n á k o n , m á s s z o l g á l t a t á s o k r é v é n is eljutnak a f e l h a s z n á l ó k h o z .

Ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k nagyon sok haszna van. Biztosítja a szakemberek k i m e r í t ő i n f o r m á l á s á t , c s ö k k e n t i az á t f u t á s i időt, k i k ü s z ö b ö l i a p á r h u z a m o s ­ s á g o t a f e l d o l g o z á s b a n stb.

A k ö z e l j ö v ő b e n a k ö v e t k e z ő feladatokat kell megol­

dani:

• ki kell terjeszteni az e g y ü t t m ű k ö d é s t m á s doku­

m e n t u m t í p u s o k r a Is (pl. a r o m á n s z a k f o l y ó i r a t o k cikkeire);

• meg kell oldani a k é t i n t é z m é n y között az online a d a t á t v i t e l t ;

• ki kell dolgozni az a d a t b á z i s o k k i é p í t é s é n e k é s ü z e m e l t e t é s é n e k m ó d s z e r t a n á t .

Ugyancsak az INID é s a BN feladatai k ö z é tartozik, hogy s z é l e s k ö r b e n a l k a l m a z h a t ó e l j á r á s o k a t dolgoz­

zon ki a s z á m i t ó g é p e s t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n . MOSU, A.- BANCIU, D.: UMle aspecte ale tratflrll inter- acfluntl dlntre controlul blbliograf le sl Informarea tehnlco- stilnffflca la nlvel nafional. - Probleme de Informare si documentare, 24. kot. 3. sz. 1990. p. 114- 118./

(Fülöp Géza)

Deep Structure Indexing System (DSIS) - a PRECIS egyik változata?

Az indiai iskola, nevezetesen G. Bhattacharyya, lét­

rehozott egy i n d e x e l é s i rendszert [1,2). A rendszer neve Deep Structure Indexing System (DSIS), é s m e g l e h e t ő s e n e m l é k e z t e t Derek Austin P R E C I S inde­

xelést e l j á r á s á r a . (A P R E C I S hazai k ö r ö k b e n sem is­

meretlen, hiszen az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kidolgozta a magyar nyelvi viszonyokra, é s h á r o m é v e alkalmazza a p e d a g ó g i a i irodalom osz­

t á l y o z á s á r a . )

A k ö n y v t á r o s o k j ó l t u d j á k , hogy a g y o r s u l ó tu­

d o m á n y o s f e j l ő d é s h a t á s a , a s p e c i a l i z á l ó d á s , a n ö v e k v ő k o m p l e x i t á s é s az I n t e r d i s z c i p l i n á r i s kap­

csolatok m i n d i n k á b b olyan h a t á s s a l vannak a tu­

d o m á n y o s szakirodalomra, ami egyre jobban megne­

hezíti a tartalom a d e k v á t o s z t á l y o z á s á t a hagyo­

m á n y o s m ó d s z e r e k k e l . így nem v é l e t l e n , hogy az utóbbi m á s f é l é v t i z e d b e n i n k á b b a nyelvi f e l t á r á s i m ó d f e l é fordulnak, mert ez a tartalomnak h a j l é ­ konyabb, r é s z l e t e s e b b é s m é l y e b b f e l t á r á s á t jelenti, a p e r m u t á l á s s e g í t s é g é v e l pedig s o k o l d a l ú h o z z á ­ f é r é s t tesz l e h e t ő v é a k e r e s é s n é l . Ugyanakkor azt is f e l i s m e r t é k m á r , hogy a v e r b á l i s m ó d s z e r r e l e g y e d ü l nem lehet m i n ő s é g i v i s s z a k e r e s é s t e l é r n i , s a nyelvi alapokon álló i n d e x e l é s t / v i s s z a k e r e s é s t szisztema­

tikus o s z t á l y o z á s i elemekkel kell k i e g é s z í t e n i . A nyelvi i n d e x e l ő m ó d s z e r s z á m á r a angol nyelv­

t e r ü l e t e n k i d o l g o z t á k a Strlng Index f o g a l m á t - a

P R E C I S t e r m i n o l ó g i á r a t á m a s z k o d v a - , amelyet n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n Strang I n d e x k é n t emlegetnek a PRECIS-zel v a l ó ö s s z e f ü g g é s b e n . Ezt a k i f e j e z é s t

Timothy C. Craven találta ki [3], é s ezzel a nyelvi in­

d e x e l ő m ó d s z e r e k n e k olyan s z é l e s s k á l á j á t jelöli, amely az e g y s z e r ű KWIC/KWOC r e g i s z t e r t ő l a PRECIS-ig terjed.

Derek Austin a P R E C I S {PREserved Context Index System) m e g a l k o t á s á t arra a f e l t é t e l e z é s r e ala­

pozta, hogy a rendszer f ő a l k o t ó r é s z e az o p e r á t o r o k s é m á j a - amelyek a PRECIS-termlnusok szisztema­

tikai s z e r e p é t m e g h a t á r o z z á k - megegyezik a gram­

matikai m é l y s z e r k e z e t t e l , é s a legtöbb nyelvben egy­

forma. A Chomskyés t á r s a i áltat kidolgozott g e n e r a t í v t r a n s z f o r m á c i ó s g r a m m a t i k á r a , valamint Fíllmore m é l y e s e t - g r a m m a t i k á j á r a hivatkozott.

DSIS

Az e l s ő l á t á s r a a P R E C I S - h e z igen h a s o n l ó DSIS rendszert Ranganathan e l m é l e t i a l a p j a i b ó l kiindulva I n d i á b a n d o l g o z t á k kl. Ranganathan e l m é l e t é t az indiai Iskola - m i n d e n e k e l ő t t Bhattacharyya [2] - fejlesztette t o v á b b . Ö s s z e h a s o n l í t v a Cutter, Kaiser, Dewey és Ranganathan o s z t á l y o z á s i m ó d s z e r é t , arra a k ö v e t k e z t e t é s r e Jutott, hogy kell lennie egy "Deep Structure of Subject Indexing Languages"-nek, a

351

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :