• Nem Talált Eredményt

A tudományos és műszaki tájékoztatás a Szovjetunióban megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A tudományos és műszaki tájékoztatás a Szovjetunióban megtekintése"

Copied!
18
0
0

Teljes szövegt

(1)

001.89i002.5/.6i62 002.55:026i62

A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS A SZOVJETUNIÓBAN

1 7

Arutjunov, Níkolaj B.

Moszkva

"A Párt minden lehető módon támogatja a t u ­ domány szerepének további fokozódását B kom­

m u n i s t a társadalom építésében a tudomá­

nyos és műszaki tájékoztatás, a belföldi ée külföldi élenjáró t a p a s z t a l a t o k tanulmányozá­

sára és terjesztésire szolgáló egész r e n d s z e r mintaszerű megszervezését."

/Az SzKP programjából/

E l e m e l k e d j jelentőségű dátumunk, a s z o v j e t h a t a l o m 50 éves év­

fordulójának küszöbén a s z o v j e t nép megvonja e d d i g i t e t t e i n e k mér­

legét; mintegy u j mércével értékeli egész múltját. LENIN mondotta:

"F: napon, amikor a f o r r a d a l o m évfordulóját Ünnepeljük, egy p i l l a n ­

tást k e l l vetnünk a r r a az útra, m e l y e t e f o r r a d a l o m m e g t e t t . " És ez az u t nem v o l t könnyű.

A f o r r a d a l o m előtti Oroszország műszaki-gazdasági t e k i n t e t b e n e l m a r a d o t t ország v o l t . Az első I m p e r i a l i s t a világháború, majd ez­

után a nemzetközi i m p e r i a l i z m u s és a b e l e d e l l e n f o r r a d a l o m f e g y v e ­ r e s h a r c a a f i a t a l s z o v j e t köztársaság e l l e n aláásta, tönkretette a népgazdaságot. A B Z o v j e t népnek o l y alacsony színvonalról k i i n d u l ­ va k e l l e t t a békés építést megkezdenie, amelyre jellemző, hogy a n a g y i p a r i termelés mindössze a háború előttinek egyhetedét, az acél­

gyártás p e d i g nem egészen öt százalékát t e t t e k i . Csaknem felére csökkent a mezőgazdasági termelés. Valóban LENIN előrelátó elméjére v o l t szűkség ahhoz, hogy e nehéz körülmények között i s meghatározza a tudomány jelentóságét a pusztulás mielőbbi felszámolása, a s z o c i a ­ l i s t a társadalom sikeréé felépítése szempontjából. A k a t o n a i f e l a d a ­ t o k és a köztársaság védelmének f e l a d a t a i után közvetlenül - mondot­

t a LENIN a Komszomol I I I . Kongresszusán, 1920. október 2-án - j e ­ l e n t k e z i k a népgazdaság összes ágazatainak ujjáteremtésére v o n a t k o -

N.B.ARUTJUNOV-nak, a Szovjetunió Minisztertanácsa Tudományos és Hüezald. Bizottsága Tudományos és Műszaki Tájékoztatási és Propa­

ganda Igazgatósága vezetőjének a Nagy Októberi S z o c i a l i s t a P o r r a ­ dalom 50 éves j u b i l e u m a alkalmával a TKT szerkesztősége felkéré­

sére i r t cikkének fordítása. Fordította; VAJDA E r i k .

(2)

ARUTJDHOV,H.B.: A tudományos ás műszaki tájékoztatás a SzU-ban zó gazdasági f e l a d a t . E z t az újrateremtést azonban nem a régi mádon, hanem "a tudományra, a technikára, a villamosság alkalmazására épü­

lő , korszerű műszaki alapon .,."2/ k e l l elvégezni.

A Párt központi feladataként - a hatalom kivívása után - LENIN az ország szigorúan tudományos alapokon nyugvó irányítását jelölte meg. "Ahhoz, hogy irányíthassunk - mondotta - szakértőknek k e l l l e n ­ nünk, teljességgel és pontosan ismernünk k e l l a termelés összes f e l ­ tételeit, i s m e r n i k e l l e termelés korszerű műszaki színvonalát, b i ­ zonyos tudományos képzettséggel k e l l rendelkeznünk."3/ így fogalmaz­

t a meg LENIN az alapvető, valóban nem átmeneti jellegű f e l a d a t o t . E f e l a d a t végrehajtása a Párt és a kormány állandó gondoskodásának tárgyává vált. Tudományos intézetek és s z e r v e z e t e k egész hálózatát hívták életre, ezen belül a tudományos tájékoztatás rendszerét i s .

I .

A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁSI BE KP SZER FEJLŐDÉSÉNEK SZAKASZAI A SZOVJETUNIÓBAN

LENIN már a s z o v j e t állam létének első éveiben, midőn meghatá­

r o z t a a s z o c i a l i s t a átalakulás útjait, rámutatott, hogy a tudomány, a t e c h n i k a , a gazdaság és a dolgozók képzettségének s i k e r e s fejlő­

dése jelentős mértékben függ attól, hogy alkotóan tanulmányozzuk ée felhasználjuk mindazt, ami értékes a l e g f e j l e t t e b b tőkés országok tudományos és műszaki eredményeiben és a legkiválóbb termelési t a ­ p a s z t a l a t o k b a n , ügy értékelte a legkiválóbbak t a p a s z t a l a t a i t , m i n t össznépi vagyont, m i n t nagy nemzeti k i n c s e t , ée az élenjáró t a p a s z ­ t a l a t o k g y a k o r l a t i alkalmazását állami fontosságú ügynek t e k i n t e t t e .

Mór a s z o v j e t hatalom első éveiben határozatokat h o z t a k a t u d o ­ mányos ég műszaki i r o d a l o m kiadásának megújításáról, v a l a m i n t könyv­

kiadási központ létrehozásáról, a bibliográfiai munka állami központ­

jaként / " K n l z s n a j a p a l a t a " , v a g y i s "könyv-központ", a Szovjetunió könyvkiadásának ma i s fennálló központi s z e r v e ; f o r d . m e g j . / .

Ebben az első szakaszban LENIN különösen k i e m e l t e az összes i s ­ meretágak területén megjelenő világirodalom sokoldalú tanulmányozá­

sának feladatát, a legújabb tudományos és műszaki vívmányok t e r j e s z ­ tésére ée alkalmazására a s z o c i a l i s t a termelésben,

1921.június 14-én a Népbiztosok Tanácsa LENIN kezdeményezésére dekrétumot f o g a d o t t s l "A külföldi i r o d a l o m beszerzésének éa e l o s z ­ tásának rendjéről". E dekrétummal létrehozták a speciális "Központi Tárcaközi Bizottságot a külföldi i r o d a l o m beszerzésére és eloBztásá-

' LENIN, V . I . Müvei, 41.k. 307., 308.p.

5 / /LENIH, V . I . Müvei, 40.k. 215.p.

(3)

I M I U . é v f . 10-11.szám 1967.október-november

r a /KOKINOLIT/". A KOMINOLIT - amint a dekrétum k i m o n d o t t a - r e n d ­ szeresen jegyzékeket hoz nyilvánosságra a legértékesebb p o l i t i k a i , tudományos, v a l a m i n t műszaki-tudományos kiadványokról, pontosan meg­

jelölve a z o k a t a könyvtárakat és egyéb tárolóhelyeket, a h o l ezek a kiadványok megtalálhatók. I l y módon kormányintézkedésekkel létrehoz­

ták a tudományos és műszaki tájékoztatás Szovjetunló-beli rendszeré­

nek k e z d e t e i t . A KOMINOLIT megalapításával a s z o v j e t állam e g y i k e l ­ ső tudományos tájékoztatási szervét hívták életre.

A s z o v j e t tudomány, t e c h n i k a , i p a r és mezőgazdaság fejlődésével szükségessé vélt a tudományos tájékoztatási szolgálat kibővítése. A 30-as evekben a Szovjetunióban megkezdődött az ágazati tájékoztatá­

s i s z e r v e k létrehozása.

így például megszervezték a Nehézipari Népbiztosság m e l l e t t mű­

ködő Műszaki-Gazdasági Tájékoztatási Intézetet, a Könnyűipari Nép­

biztosság m e l l e t t működő Központi Műszaki-Gazdasági Tájékoztatási Intézetet, továbbá számos iparág területén s z e r v e z t e k műszaki tájé­

koztatási irodákat. A 40-SB években szervezték meg a tudományos és mŰBzaki tájékoztatási intézeteket a Vaskohászati és Színesfémkohá­

s z a t ! Minisztériumok m e l l e t t . Jellemző, hogy ezeket az intézeteket a Nagy Honvédő Háború o l y súlyos időszakában hozták létre, az Álla­

mi Honvédelmi Bizottság határozata alapján.

Különösen nagy fejlődést ért e l a tudományos és műszaki tájé­

koztatás a háború utáni években. Ebben az időszakban a Fárt és a s z o v j e t kormány minden szükséges intézkedést m e g t e t t és megtesz a tudomány gyorsított ütemű fejlődése érdekében. Hatalmas összegeket fordítanak tudományos kutatásokra, egyre több embert vonnak be a t u ­ dományos munka területére. E z z e l k a p c s o l a t b a n különös élességgel me­

rült f e l az a f e l a d a t , hogy a tudósokat ée más szakembereket időben ellássák a szükséges információkkal. A tudományos és műszaki tájé­

koztatásnak már korábban i s működő B z e r v e i többé nem t u d t a k m e g b i r ­ kózni a z o k k a l a növekvő f e l a d a t o k k a l , melyek az u j körülmények kö­

zött hárultak reájuk. A tudományos és műszaki tájékoztatás jól meg­

s z e r v e z e t t hálózatának léte egyre inkább a tudomány és a t e c h n i k a további eredményes fejlődésének e l e n g e d h e t e t l e n követelményévé és szükséges előfeltételévé vált.

Ezért a háború utáni években u j ágazati tudományos ée műszaki tájékoztatási Intézetek ée irodák egész sorát hozták létre; megkezd­

ték a vállalati, v a l a m i n t a tudományos kutatóintézetekben ée a t e r ­ vező-szerkesztő intézményekben működő tájékoztatási s z e r v e k megszer­

vezését. 1952-ben megalakították a V T N I T I - t /VszeszoJuznüJ I n s z t i - t u t NaucBnoj 1 T e h n i c e e e z k o j I n f o r m a c i i • Ossz-szövetségl Tudomá­

nyos és Műszaki Tájékoztatási Intézet/.

A tudomány, a gazdaság és a kultúra fejlesztése során a Párt és a s z o v j e t kormány sohasem f e l e d k e z i k meg arról, hogy a S z o v j e t ­ unió számos nemzet s z o c i a l i s t a köztársaságának szövetsége, A l e n i n i nemzetiségi p o l i t i k a J u t o t t kifejezésre abban, hogy 1957-ben a szö­

vetséges köztársaságokban, közigazgatási terűleteken és határterűle­

t e k e n több ágazatra kiterjedő jellegű, területi, tudományos és mű­

s z a k i tájékoztatási és propaganda-szerveket h o z t a k létre. A köztár­

saságok tudományos-műszaki tájékoztatási és propaganda intézetei.

(4)

ABUTJÜNOV.H.B.: A tudományos ée műszaki tájékoztatás a SzU-ban m i n t területi szervek a köztársaság területén működő számos ágaza­

t o t szolgálnak k i , ami meghatározza munkájuk jellemvonásait.

A köztársaságok tudományos-műszaki tájékoztatási és propaganda intézeteinek l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a o l y a n tájékoztatási kiadványok kiadása nemzeti n y e l v e k e n , melyekben az ágazati tájékoztatási s z e r ­ vek által közreadott anyagok fordításai l a h e l y e t kapnak.

nagyjelentőségű az az információkereső-tájékoztató" szolgálat, melyet ezeknek az Intézeteknek tájékoztatási fondókat kezelő osztá­

l y a i nemzeti n y e l v e n teljesítenek /tájékoztatási f o n d : a visszamenő­

l e g e s információkeresésre, tájékoztatásra szolgáló kiadványok, k a t a ­ lógusok és egyéb tájékoztatási eszközök gyűjteménye; f o r d . m e g j . / , közösen a köztársaságok tudományos és műszaki könyvtáraival. Az i n ­ tézetek megfelelő szabadalom-, szabvány- és szakmai szabvány-állo­

mánnyal i s r e n d e l k e z n e k .

A köztársaságok tudományos és műszaki tájékoztatási intézetei­

nek s z e r v e z e t e o l y a n , hogy termelési-funkcionális és ágazati osztá­

l y o k k a l r s n d e l k e z n e k , a köztársaságban elhelyezkedő i p a r fő ágaza­

t a i n a k megfelelően, v a g y i s az illető köztársaság i p a r i fejlődőéi ss játosságainak figyelembevételével.

Az intézetek hatáskörébe t a r t o z n a k a köztársasági tudományos és műszaki könyvtárak, v a l a m i n t a "tudományos és műszaki tájékozta­

tás és propaganda házai".

A létrshozott /ágazati és területi/ tájékoztatási szervek tevé­

kenysége mindazonáltal nem v o l t mentes bizonyos hiányosságoktól. Mi­

v e l különböző időpontokban jöttek létre, munkájukból hiányzott a kölcsönös k a p c s o l a t , tevékenységűk felépítési és módszertani e l v e i nem v o l t a k egységesek, és számos esetben f o r d u l t elő ugyanazon mun­

ka i n d o k o l a t l a n ismétlődése.

S hiányosságok kiküszöbölésére 1961-ben tudósok ás szakértők széles körének bevonásával általánosították a belföldön és külföl­

dön gyűjtött t a p a s z t a l a t o k a t ée intézkedéseket d o l g o z t a k k i a t u d o ­ mányos-műszaki tájékoztatás és propaganda rendszerének tökéletesíté­

sére ée megszilárdítására. Ezeket az intézkedéseket a Szovjetunió Minisztertanácsa jóváhagyta.

Az említett intézkedések megvalósítása a tudományos-műszaki tá­

jékoztatás és propaganda helyzetének jelentős megjavítását t e t t e l e ­ hetővé a Szovjetunióban. Számottevően bővült a tájékoztatási s z e r ­ vek hálózata, E hálózathoz t a r t o z o t t ; 6 össz-szövetségi Intézet, a Szovjetunió Állami Nyilvános Tudományos és Műszaki Könyvtára /GPNTB Goszudarsztvennaja P u b l i c s n a j a Naucsno-Tehnicseszkaja Bibliotéka SzSzSzR/. 60 központi ágazati tájékoztatási szerv és a megfelelő ága­

z a t i könyvtárak, 15 köztársasági intézet és 8 köztársasági tudomá­

nyos és műszaki könyvtár, 38 területi központi műszaki tájékoztatá­

s i i r o d a /CBTI = Centralnoe BJuro T e h n i c s e s z k o j I n f o r m a o i i / , a köz­

p o n t i műszaki tájékoztatási irodák m e l l e t t működő 38 központi t u d o ­ mányos és műszaki könyvtár /CKTB = O e n t r a l ' n a j a Naucsno-Tehniosesz- k a j a Bibliotéka/, e könyvtárak 45 fiókja és 6 1 "tudományos és műsza­

k i propaganda haza". A tudományos kutatóintézetekben és a vállala-

(5)

TMT Li.évf, 10-11.szán 1967.október-november

toknál több m i n t 5000 tudományos ée műszaki tájékoztatási osztály / i r o d a / és több m i n t 50 000 tudományos és műszaki könyvtár működött.

A tájékoztatási szervek vezetését magasfokú képzettséggel r e n d e l k e ­ ző szakemberekre bízták, a k i k mélyrehatóan i s m e r i k ágazatuk válla­

l a t a i n a k munkáját.

A vázolt intézkedések megválósitásának l e g f o n t o s a b b eredménye az v o l t , hogy megszilárdult az ágazati e l v a tudományos és műszaki tájékoztatási tevékenység felépítésében, továbbá létrejöttek az á- g a z a t l tudományos és műszaki tájékoztatási és műszaki-gazdasági k u ­ tatóintézetek. A tájékoztatási szervek hálózatának fejlődésével e- gyűtt Járt anyagi-műszaki bázisuk megerősödése.

A másik f o n t o s eredmény az információk áramlásának rendezése:

a világ tudományos és műszaki irodalmának tudományos feldolgozását ős az erről készülő bibliográfiai és referáló tájékoztatást az össz- szövetségi tájékoztatási intézetekben összpontosították. Az ágazati, központi tájékoztatási szervek figyelműket a h a z a i vállalatok ée s z e r v e z e t e k tudományos-műszaki és termelési eredményeit tükröző anya gok feldolgozására, ezek Összehasonlítására a tudományos és műszaki világszínvonallal, ágazati tájékoztatási fondok létrehozására, v a l a ­ m i n t a vállalatok és más intézmények igényeinek kielégítésére h i v a ­ t o t t tájékoztatási-információkeresési szolgálat megszervezésére Összpontosították.

A tájékoztatási-információkeresési szolgálat egységes szervezé­

sének biztosítására kötelezően bevezették az összes természettudomá­

n y i és műszaki kiadványoknak az Egyetemes Tizedes Osztályozás sze­

r i n t i egységes osztályozását; kidolgozták e szolgálat megfelelő t u ­ dományos-módszertani a l a p e l v e i t .

Hagy jelentősége v o l t a különböző kategóriákba tartozó tájékoz­

tatási szervek által teljesített funkciók elhatárolásának i s . Ennek értelmében a vállalatok és intézmények tájékoztatási s z e r v e i n e k a¬

lapvető f e l a d a t a , hogy megszervezzék a tájékoztatási anyagok haszno­

sítását a tudományoB kutatási, szerkesztési, v a l a m i n t a termelési f o l y a m a t b a n , továbbá állítsanak össze tájékoztató a d a t o k a t a vál­

l a l a t o k és intézmények eredeményeiről, és küldjék meg azokat a meg­

felelő tájékoztatási szerveknek.

Csupán az i n d o k o l a t l a n párhuzamosságok kiküszöbölésével 1962- ben több m i n t 40 £-kal csökkent a tájékoztatási kiadványok t e l j e B t e r j e d e l m e .

A Y I N I T I - b e n megindították a tudományos ős műszaki tájékozta­

tásban dolgozók szakképzettségének fokozására szolgáló t a n f o l y a m o ­ k a t . E z z e l megkezdődött a tájékoztatási szervek kádereinek tovább­

képzésére irányuló r e n d s z s r e s munka.

A Szovjetunió tájékoztatási s z e r v e i b e n végzett munka és a kül­

földi t a p a s z t a l a t o k tanulmányozása egyaránt a r r a m u t a t o t t , hogy a tájékoztatási anyagok előállításának átfutási idejét és a tájékoz­

tatási fondokban végzett információkeresés időszükségletét nem t u d ­ j u k lényegesen csökkenteni a tájékoztatási f o l y a m a t o k gépesítése és automatizálása nélkül. Ezért előirányoztuk a korszerű t e c h n i k a i esz-

(6)

ABUTJUNOV,N.B.: A tudományoB és műszaki tájékoztatás a SzU-ban

közök széleskörű bevezetését a tájékoztatási s z e r v e k g y a k o r l a t i mun­

kájába, és a g y o r s működésű, automatizált lnformáoiÓkereeÓ rendsze­

rek létrehozására irányuló tudományos kutatások fejlesztését.

Mindez megfelelően szemlélteti a z t a hatalmas munkát, a m i t a tudósok éB más szakemberek tájékoztatásának megjavítása érdekében végeztünk. Nem elkerült azonban kiküszöbölni a tudományos és műsza­

k i tájékoztatási hálózat legfőbb hiányosságát, nevezetesenjhogy h i ­ ányoznak a közvetlen k a p c s o l a t o k az ágazati, központi tájékoztatási szervek éB az illető ágazat intézetei és vállalatai között. Nem s i ­ került véglegesen felszámolni a tudományos és műszaki tájékoztatás­

nak, m i n t a tudományos kutatási, tervezési-szerkesztési és termelé­

s i f o l y a m a t o k i g e n f o n t o s részének lebecsülését, nem szűnt meg a tudományos-műszaki tájékoztatási szervek és a tudományos-műszaki könyvtárak munkájában mutatkozó káros párhuzamosság.

Az SzKP Központi Bizottsága 1965- szeptemberi plénumán h o z o t t határozatoknak megfelelően megtörténik az áttérés a népgazdaság 1 - rányitásának ágazati rendszerére és intézkedéseket foganatosítanak a tervezés tökéletesítésére, v a l a m i n t az i p a r i termelés gazdasági ösztönzésének fokozására. Mindez jelentősen f o k o z z a a tudományos- műszaki tájékoztatás jelentőségét és biztosítja az előfeltételeket a tájékoztatási rendszerben mutatkozó, e m i i t e t t fő hiányosságok s i ­ keres kiküszöbölésére.

Különösen nagy jelentőségű v o l t a s z o v j e t tudományos és műsza­

k i tájékoztatás fejlődése szempontjából a Szovjetunió Kommunista Pártjának X X I I I . Kongresszusa.

"Korunk nyilvánvaló jellemvonása - mondotta BBEZSNYEV elvtárs az SzKP X X I I I . Kongresszusán - a tudomány példátlanul rohamos f e j ­ lődése, az a n y a g i és s z e l l e m i életre g y a k o r o l t növekvő befolyása. A termelőerők fejlődésének gyors üteme, a g y o r s műszaki fejlődés nap­

j a i n k b a n nem biztositható a széles körben megszervezett tudományos kutatéBok ée e kutatások eredményeinek a termelésben történő gyors alkalmazása nélkül."

A l e n i n i eszmékkel teljét összhangban hangsúlyozták az SzKP X X I I I . Kongresszusán a z t a követelményt, hogy a Szovjetunióban meg k e l l t e r e m t e n i a tudományos és műszaki tájékoztatás nagy hatékony­

ságú egységes állami rendszerét, amely a r r a h i v a t o t t , hogy segítsé­

get nyújtson a tervező és gazdálkodó szerveknek, v a l a m i n t a tudomá­

nyos kutató intézményeknek a tudományos és műszaki eredmények a l k a l ­ mazásának meggyorsításában, az i n d o k o l a t l a n , ismétlődő munkavégzés, a f e l e s l e g e s idő- és eezköz-ráfordítás kiküszöbölésében.

A s z o v j e t emberek energiája és gondolkodása a r r a irányul, hogy segoldják az SzKP X X I I I . Kongresszusán meghatározott u j f e l a d a t o k a t . A tájékoztatásügy tudósai, mérnökei és más szakemberei mélyrehatóan és sokoldalúan elemezték a s z o v j e t tudományos és műszaki tájékozta­

tásban elért eredményeket és mutatkozó hiányosságokat; kidolgozták e rendszer további tökéletesítésének fő irányait, melyeket gondosan megvizsgáltak a tudományos és műszaki tájékoztatás ée propaganda dolgozóinak össz-szövetségi tanácskozásán, és amelyeket jóváhagytak a ezövetségee köztársaságok minisztertanácsai, v a l a m i n t a S z o v j e t ­ unió minisztériumai és más főhatóságai.

(7)

TMT 1 4 .é v i . 10-11.szám 1 9 6 7 . o t t óber-november

A s z o v j e t h a t a l o m j u b i l e u m i événeit,1967-nek előestéjén a Szov­

jetunió Minisztertanácsa határozatot h o z o t t "A tudományos és műsza­

k i tájékoztatás össz-államl rendszeréről". E határozat p r o g r a m - J e l - legü dokumentum, mely meghatározta a hatékony össz-szövetségi tájé­

koztatási r e n d s z e r megvalósításához szükséges intézkedéseket.

I I .

A SZOVJETUNIÓ JELENLEGI TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZERE

A s z o v j e t társadalom gazdasági főfeladata a j e l e n l e g i szakasz­

ban a kommunizmus anyagi-műszaki bázisának megteremtése, a tudomány és t e c h n i k a fejlesztése, a gépesités és automatizálás, a munka t e r ­ melékenységének f o l y t o n o s emelkedése, a társadalmi termelés haté­

konyságának fokozása a tervezési és gazdasági ösztönzési r e n d s z e r tökéletesítése alapján. E f e l a d a t o k megoldásának s i k e r e nagymérték­

ben függ a tudományos és műszaki kutatások méreteitől és színvona­

lától, e kutatások eredményeinek lehető l e g g y o r s a b b hasznosításától a népgazdaságban, a l e g f e j l e t t e b b h a z a i és külföldi t a p a s z t a l a t o k széleskörű terjesztésétől. Mindez megköveteli, hogy az államappará­

t u s összes egységeit, az összes vállalatokat, s z e r v e z e t e k e t és i n ­ tézményeket t e l j e s körben ás megfelelő időben ellássuk a szükséges Információkkal.

A Szovjetunió Minisztertanácsának f e n t e m i i t e t t határozata pon­

t o s a n meghatározza a tudományos és műszaki tájékoztatás össz-államl rendszerébe tartozó valamennyi egység f e l a d a t a i t és funkcióit.

A tudományos és műszaki tájékoztatás Össz-államl rendszerének fő részei az ágazati tájékoztatási r e n d s z e r e k . Az egyes ágazatok t u ­ dományos ée műszaki tájékoztatási r e n d s z e r e egyesíti az ágazati köz­

p o n t i tájékoztatási s z e r v e k e t , v a l a m i n t a vállalatok, tudományos k u ­ tatóintézetek és tervező-szerkesztő intézmények tájékoztatási rész­

l e g e i t .

A tudományos és műszaki tájékoztatási s z e r v e k összehangolt t e ­ vékenyeégének biztosítása érdekében pontosan elhatároljuk az egyes ágazati s z e r v e k tevékenységének körét, széles körben alkalmazzuk a s z a k i r o d a l m i ée dokumentációs anyagok egységes osztályozását és be­

vezetjük a tájékoztatási munka egységes módszereit.

Az ágazati tájékoztatási központok közvetlen k a p c s o l a t o t hoznak létre az ágazat témakörében dolgozó v a l a m e n n y i vállalattal és intéz­

ménnyel, m i v e l a tájékoztatási anyagok továbbításában, v a l a m i n t a vállalatok és intézmények részéről az ágazati tájékoztatási központ­

hoz küldött anyagok benyújtásában mindennemű fokozatosság késedel­

mekre, sőt információ-veszteségekre v e z e t . I g e n f o n t o s körülmény a tájékoztatási anyagok kiadásának l e g t e l j e s e b b központosítása, ami lehetővé t e s z i minőségük javítását és megakadályozza az I n d o k o l a t ­ l a n párhuzamosságokat. E z z e l k a p c s o l a t b a n hangsúlyoznunk k e l l az á¬

g a z a t i . tájékoztatási központok és a megfelelő tudományos-műszaki f o -

(8)

ARUTJTJtiOV,N.B. : A tudományos és műszaki tájékoztatás a Szü-ban

lyóiratok szerkesztőségei, i l l e t v e a kiadók közötti szoros kapcso­

l a t fontosságát i s .

I g e n hasznosak az iparvállalatok munkájának miiszaki-gazdasági mutatóiról számos ágazati tájékoztatási központban /például v i l l a - m o a l p a r i , vaskohászati s t b . / készülő szemlék, összeállítások, me­

l y e k lehetővé t e s z i k az üzemek és irányitő szervek vezetőinek a

"szűk k e r e s z t m e t s z e t e k " felszámolásához vezető h e l y e s u t a k meghatá­

rozását.

Az i l y e n összeállítások különösen értékes v o l t a éppen most, a gazdasági r e f o r m és a közgazdasági kérdések iránt megnövekvő f i g y e ­ lem körülményei között válik nyilvánvalóvá.

Az ágazati tájékoztatási központok műszaki-gazdasági kutatáso­

k a t végeznek az ágazat egésze szempontjából jelentős problémákra nézve, elemző és összehasonlító szemléket állítanak össze a terme­

lés egyes problémáiról, és egyes gyártmányokkal k a p c s o l a t b a n . E z t a Bankát közösen végzik az ágazat vezető tudományos kutatóintézetei­

nek l e g j o b b s z a k e m b e r e i v e l .

Rendkívül nagy jelentőségű a tudományos és müBzaki könyvtárak állományainak egyeeitése a megfelelő tudományos ős tájékoztatási I n ­ tézetek /osztályok, irodák/ állományaival / f o n d j a i v a l / . Ezáltal lét rejönnek a publikált és dokumentációs anyagok egységes tájékoztatá­

si-információkeresési f o n d j a i , melyek körebe t a r t o z n a k a s z a b a d a l ­ mi leírások, szerzői tanúsítványok, v a l a m i n t a szakmai normatívák és műszaki dokumentációk i s .

Az e m i i t e t t f e l a d a t o k a t a tájékoztatási intézmények a korszerű t e c h n i k a i eszközök széleskörű alkalmazásával oldják meg, ami - a rá fordítások csökkentése m e l l e t t - lehetővé t e s z i a tájékoztatási mun ka operatív voltának fokozását, v a l a m i n t pontosságának és kiváló mi nőségének biztosítását i s .

Az egyes ágazatok tudományos és műszaki tájékoztatási rendsze­

r e i n e k fejlesztéséért a Szovjetunióban az illetékes minisztériumok, i l l e t v e főhatóságok felelősek.

T e k i n t e t t e l a s z o v j e t állam soknemzetiségű jellegére, a szövet séges köztársaságok gazdaságos fejlődésének sajátosságaira, v a l a ­ m i n t az e d d i g i munka során f e l h a l m o z o t t t a p a s z t a l a t o k r a , tovább f e j lődik a tudományos és műszaki tájékoztatás és propaganda köztársasá g l intézeteinek és területi s z e r v e i n e k hálózata i s .

E szervek f o n t o s f e l a d a t a biztosítani a tájékoztatási anyagok felhasználását a vállalatoknál, a tudományos kutató, v a l a m i n t t e r ­ vező-szerkesztő intézményeknél, hogy operatív tájékoztatási-lnformá ciőkeresési szolgálatot szervezzenek ezeknek az intézményeknek cél­

j a i r a , továbbá, hogy biztositeák a megfelelő szervek és intézmények számára a szemleszerü, elemző tájékoztatást azokról a tudományos és népgazdasági problémákról, melyek meghatározzák a tudományos és mű­

s z a k i fejlődést az illető köztársaságban, területen vagy határterü­

l e t e n . A területi tudományos-műszaki tájékoztatási és propaganda- s z e r v e k hálózatának fejlődéséért a szövetséges köztársaságok m i n i s z tertanácsai felelősek.

(9)

TKI 14.évf. 10-11.szám 1967.október-november

A Szovjetunióban a világ tudományos ée műszaki irodalmának köz­

pontosított feldolgozását -a természettudományok, v a l a m i n t nagyrészt a műszaki tudományok területén i s , a VIN1TI végzi. Tájékoztatási k i ­ adványainak elkészítéséhez a V I N I T I több m i n t 17 000 külföldi és • 6000 h a z a i p e r i o d i k u s és folytatódó kiadványt használ f e l .

Az o r v o s i , építésügyi és mezőgazdasági tájékoztatási kiadvá­

nyok elkéezitését a megfelelő össz-szövetségi tájékoztatási intéze­

t e k végzik.

A j e l e n l e g i időszakban k e z d i meg munkáját az össz-szövstségi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ /Tszeszojuznüj Haucsno- T e h n i c s e s z k i j Informacionnüj C e n t r / . E központ f e l a d a t a a S z o v j e t ­ unióban végzett, b e f e j e z e t t és f o l y a m a t b a n lévő tudományos kutatá­

sok nyilvántartása, r e n d s z e r e s tájékoztatás szolgáltatása e munkák­

ról, továbbá - a minisztériumok, hatóságok, vállalatok, tudományos kutatóintézetek és tervezŐ-Bzerkesztő intézmények igényel alapján - a réazükre szükséges anyagok - többek között tudományos kutatási j e ­ lentések másolatainak - elkészítése és meghatározott rendben való szolgáltatása.

A szabadalmi anyagok központi feldolgozásét a Szovjetunió M i ­ n i s z t e r tanácsa m e l l e t t működő Találmányi és Pelfedezési Bizottság / K o m i t e t po Delara I z o b r e t e n i j 1 Otkrütij/ Központi Szabadalmi Tájékoztatási és Műszaki-Gazdasági Tudományos Kutatóintézete /Cent- ral'nüj H a u c s n o - l B z e z l e d o v a t e l ' e z k i j I n s z t i t u t P a t e n t n o j I n f o r m a c i i i Tehniko-Ekonomioseazklh I s z s z l e d o v a n i j / végzi; a szabványok és mű­

s z a k i feltételek tájékoztatási feldolgozásét p e d i g a Szovjetunió M i ­ nisztertanácsa m e l l e t t működő Szabvány-, Mérés- és Mérőmüszerűgyi Bizottság / K o m i t e t S z t a n d a r t o v , Mer i Izmeritel'nüh P r i b o r o v / Öese- szövetságl Tájékoztatási, Osztályozási és Kódolási Tudományos K u t a ­ tóintézete /Tszeszojuznüj S a a c a n o - I s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j I n s z t i t u t I n ­ f o r m a c i i , K l a s z s z l f i k a c i i 1 K o d i r o v a n i j a / .

A tudományos és műszaki tájékoztatásügy fejlődése szempontjából nagy jelentőségű a természetes és i p a r i anyagok f i z i k a i és kémiai tulajdonságairól, v a l a m i n t l e g f o n t o s a b b f i z i k a i állandóiról a d a t s z e ­ rű tájékoztatást nyújtó állami szolgálat létrehozása. Ez a szolgálat részletes, r e n d s z e r e z e t t és megbízható a d a t o k a t szolgáltat a tudó­

soknak és más szakembereknek mindazon - széles határok közötti - hő­

mérsékleti, nyomás- és m e c h a n i k a i feszültség tekintetében fennálló feltételek figyelembevételével, melyek a gépek, műszerek, s z e r k e z e ­ t e k és berendezések üzemeltetése során bekövetkezhetnek.

A tájékoztatási tevékenység f o n t o s formája az információkeresé­

si-tájékoztatási munka, amely lényegesen hozzájárul a tudósok és mérnökök által végzett munka termelékenységének, hasznosságának f o ­ kozásához. A tudósoknak és szakértőknek kimerítő és megbízható tájé­

koztatást k e l l nyújtani az Őket érdeklő kérdésekről, mégpedig éppen abban az időpontban, amikor számukra ezek az információk szükségesek.

Az információkeresési-tájékoztatási szolgálat kibővítése és f e j l e s z ­ tése az öeszea tájékoztatási intézmények e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a ­ t a .

(10)

ARUTJUNOV,N.B.: A tudományos és műszaki tájékoztatás a SzU-ban

A Szovjetunióban e z t a f e l a d a t o t ugy o l d j u k meg, hogy egymás- B a l kölcsönösen k a p c s o l a t b a n álló információkeresési-tájékoztatási fondok ée különböző szintű tájékoztatási intézmények rendszerére a¬

l a p o z o t t információkeresési-tájékoztatási szolgálatot t a r t u n k f e n n . Ezt a munkát egységes t e r v s z e r i n t végezzük és e g y e t l e n központból koordináljuk. Az össz-szövetségi és ágazati tájékoztatási központok információkeresési-tájékoztatási f o n d j a l e g y e t l e n egységes egész ré­

szeiként működnek, éB összességükben alkotják az állami, természet­

tudományi és műszaki-tudományos információkeresési-tájékoztatási f o n d o t . Ezek s z e r i n t tehát a tudományos és műszaki tájékoztatás össz-éllami rendszerének Jellemző vonása, hogy szerves k a p c s o l a t és összefüggés áll f e n n az ágazati r e n d s z e r e k , v a l a m i n t a különböző i n ­ formációforrásokat központilag f e l d o l g o z d intézmények között,

A hagyományos tájékoztatási formák m e l l e t t a Szovjetunióban a vállalatok, intézmények, v a l a m i n t egyes tudósok és más szakemberek tájékoztatásának más bevált formái i s k i a l a k u l n a k . Jelentős munka f o l y i k a l e g f o n t o s a b b intézetek, laboratóriumok, tudŐBOk és mérnö­

kök szelektív /differenciált/ tájékoztatásénak megszervezése, más­

szóval az un. szelektív /"címzett"/ információterjesztés r e n d s z e r e i ­ nek megszervezése terén. E r e n d s z e r e k létrehozásénak célja az, hogy előfizetőik - a vezető tudósok és mérnökök - külön igénylég nélkül, g y o r s a n megkapják a szükséges tójékoztatóst az Összes megjelenő és számukra potenciálisan érdekes közleményekről.

A tájékoztatási szolgálatnak ez a formája f o k o z z a a tájékozta­

tási szervek felelősségét a t e l j e s és megfelelő időben történő a d a t ­ szolgáltatásért; e r e n d s z e r a tájékoztatási szolgáltatások egyéb formáihoz képest f e j l e t t e b b és hatékonyabb. Az i l y e n tájékoztatási r e n d s z e r m e n t e s i t i a tudományos dolgozókat a f e l e s l e g e s információk­

tól. Ugyanakkor a szakembereknek a részükre nyújtott tájékoztatás minőségéről, terjedelméről és megfelelő voltéról, v a l a m i n t az előt­

tük álló feladatokról a d o t t felvilágosításai a visszacsatolás s z e r e ­ pét játsszák és lehetővé t e B z i k a tájékoztatási intézménynek, hogy f o l y t o n o s a n ellenőrizze a tájékoztatási r e n d s z e r működésének minő­

ségét, időben észlelje a változásokat az egyes megrendelők tájékoz­

tatási igényeiben, megfelelő helyesbítéseket eszközölve a r e n d s z e r ­ ben.

Napjainkban lényegesen nagyobb f i g y e l m e t fordítunk a tájékozta­

tás jeladó formáira, melyek lehetővé t e s z i k olvasóink számára, hogy céltudatosan felhasználják a megjelenő i r o d a l m a t , azáltal, hogy köz­

vetlenül felhívják figyelmüket az őket érdeklő anyagokra és könyvek­

r e .

Jelentősen megkönnyíti az információkeresést az a Szovjetunió­

ban megjelenő rendelkezés, amely s z e r i n t az összes természettudomá­

n y i és műszaki közleményeket referátumokkal k e l l ellátni.

A tájékoztatási szolgálat f o n t o s formája az iparvállalatok á l ­ t a l előállitott berendezésekről, szállítóeszközökről, gépekről,szer­

kezetekről és készülékekről összeállított katalógusok időbeni kiadá­

sa. A katalógusok elkészítése a minisztériumok /hatóságok/ felelős­

ségének körébe t a r t o z i k . E munkát az ágazati központi tájékoztatási intézmények s z e r v e z i k . A katalógusok r e n d s z e r e s kiadása ee az e l -

(11)

TMT 14,ért. 10-11.szám 1967.október-november

a v u l t gépek leírásainak felnyitása u j leírásokat tartalmazó o l d a ­ l a k cseréjével o l y a n módszer, amely széleskörű elterjesztésre ér­

demes.

Az ÖBSz-azövetségi és ágazati tájékoztatási központokban f o ­ lyamatosan felhalmozódó s z a k i r o d a l m i forrás- ée dokumentációs anyag állományok, v a l a m i n t rendszerezésük lehetővé t e s z i , hogy ezeknél az Intézményeknél f o n t o s áttekintő-elemző ée műszaki-gazdasági vizsgá­

l a t o k a t végezzenek. A tudományos és műszaki tájékoztatási intézmé­

nyekben készitett szemlék, melyek meghatározott tudomány-területek, vagy műszaki problémák állásáról b i z o n y o s időszakra adnak képet,rá­

mutatva a különböző országokban elért legújabb eredmények műszaki- tudományos színvonaléra és e kutatások fejlődésének Irányaira, nagy­

mértékben megkönnyítik a kutatók munkáját és i g e n nagy e z e r e p e t Ját­

szanak a tudomány és a t e c h n i k a fejlődésének előrejelzésében / p r o g ­ nózisainak elkészítésében; f o r d . megj./.

A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a r r a mutatnak, hogy az i l y e n v i z s ­ gálatok a minisztériumok, tervező és egyéb állami és pártszervek 1 - gen nagyfokú érdeklődésére t a r t h a t n a k számot.

A J e l e n l e g i szakaszban nagy f i g y e l m e t fordítunk a tudományos és műszaki eredmények propagandájának fokozására, a Szovjetunióban és külföldön megrendezett kiállítások, a f i l m , rádió és televízió utján. Külön alá k e l l húznunk az operatív fllmtájékoztatás jelentő­

ségét. £ tájékoztatási eszköz széleskörű alkalmazása lehetővé t e s z i hogy a tudósok és mérnökök időben megismerkedjenek a kutatómunkák

eredményeivel, az u j szerkesztési megoldásokkal, technológiai mód­

s z e r e k k e l s t b . Mindezeket a f e l a d a t o k a t főként az ágazati központi, v a l a m i n t az ágazatközi területi tájékoztatási ezervek látják e l .

A tudományos ős műszaki információk egyre növekvő mennyiségét Időben és t e l j e s e n csak a korszerű t e c h n i k a i eszközök alkalmazásá­

v a l l e h e t f e l d o l g o z n i és felhasználni. E z z e l k a p c s o l a t b a n különös f i g y e l m e t k e l l fordítani a tájékoztatási szervek szükséges a n y a g i - műszaki bázisának létrehozására, v a g y i s a megfelelő t e c h n i k a i e s z ­ közök és a tudományos-műszaki információk feldolgozására, tárolásá­

r a , keresésére éa terjesztésére szolgáló r e n d s z e r e k tervezésére, gyártására, felszerelésére és beállítására.

Az ösBz-szöveteégi, ágazati központi, köztársasági és ágazat­

közi területi tudományos és műszaki tájékoztatási s z e r v e k , v a l a m i n t a vállalatok, tudományos kutatóintézetek és tervező-szerkesztő i n ­ tézmények megfelelő részlegeinek ellátása a szükséges berendezések­

k e l , készülékekkel és műszerekkel, a Szovjetunió minisztériumainak éa hatóságainak, v a l a m i n t a szövetséges köztársaságok m i n i s z t e r t a ­ nácsainak f e l a d a t a . A gépi adatfeldolgozó /számoló; f o r d . m e g j . / köz p o n t o k , v a l a m i n t a népgazdaság automatizált tervező és irányítási r e n d s z e r e i n e k tervezése és építése során biztosítjuk a szükséges ka pacltást és üzemeltetési területet az automatizált tudományos és mü s z a k i tájékoztatási r e n d s z e r e k megszervezéséhez.

1970-re k i d o l g o z z u k az ország automatizált tudományos és müsza k i tájékoztatási rendszerének elBŐ részét, ágazati e l v r e a l a p o z v a , az e l e k t r o n i k u s számológéptechnika alkalmazáséval, a természettudo-

(12)

ARUTJUNOY.N.B.i A tudományos és műszaki tájékoztatás a Szü-ban

mányok éB műszaki tudományok egységes információs nyelvének és álla­

mi információkeresési-tájékoztatási fondjának alapjánj továbbá szá­

mos kisérleti tájékoztatási központot a l a k l t u n k k i . E munkában több m i n t 20 össz-szövetségi és ágazati központi, v a l a m i n t 11 köztársasá­

g i tájékoztatási intézmény vesz részt.

A tudományoB és műszaki tájékoztatás össz-államl rendszerének fejlődésével arányosan, gyorsan növekszik a tudományos és műszaki könyvtárak szerepe i s . Elegendő, na ennek jellemzésére a n n y i t mon­

dunk, hogy könyvállományuk j e l e n l e g csaknem egymilliárd kötetet t e s z k i . E z z e l k a p c s o l a t b a n létrehozták a tudományos ée műszaki szakkönyv­

tárak tevékenységének koordinálását végző Tárcaközi Bizottságot, a Szovjetunió Minisztertanácsának Állami Tudományos és Műszaki B i z o t t ­ sága m e l l e t t . E Tárcaközi Bizottság a r r a h i v a t o t t , hogy módszertani t e k i n t e t b e n irányítsa az e m i i t e t t könyvtárak munkáját, hogy ajánlá­

s o k a t dolgozzon k i a könyvtári szolgáltatások tökéletesítésére, a tudományos és műszaki szakkönyvtárak ésszerű állománygyarapítására, a könyvtári f o l y a m a t o k gépesítésére és automatizálására szolgáló t e c h n i k a i eszközök bevezetésére, v a l a m i n t e könyvtárak káderképzásé- nek megjavítására. Növekszik az általános jellegű könyvtárak tájékoz­

tatási munkájának jelentősége i s . A Szovjetunió Művelődésügyi M i n i s z ­ tériuma, v a l a m i n t a szövetséges köztársaságok művelődésügyi miniszté­

r i u m a i biztosítják a felügyeleteik alá tartozó, i l y e n jellegű könyv­

tárak tudományos tájékoztatási tevékenységének tökéletesítését, még­

p e d i g elsősorban az Állami L e n i n Könyvtárét, és Szaltükov-Scsedrin Könyvtárét, a külföld I r o d a l o m össz-szövetségi Állami Könyvtárét, továbbá a köztársasági, határterületi és körzeti könyvtárakét.

A tudományos és műszaki tájékoztatásügy irányítását, v a l a m i n t a tudományos és műszaki tájékoztatási szervek előirt munkarendjének ellenőrzését a kormány a Szovjetunió Minisztertanácsának Állami Tu­

dományos és MŰBZaki Bizottságára b i z t a .

Hangsúlyoznunk k e l l , hogy a tudományos-műszaki tájékoztatás és propaganda r e n d s z e r e a Szovjetunióban mindenkor a s z o v j e t s z o c i a l i s ­ t a termelés viszonyaiból következő e l v e k e n épült ée épül f e l . A v i ­ lágon elsőként vállalkoztunk i l y e n nehéz és b o n y o l u l t f e l a d a t r a , m i n t a m i t az ország egységes össz-államl tájékoztatási rendszerének meg­

teremtése j e l e n t . E f e l a d a t megoldása nagy erőfeszítéseket követel, nemcsak e munkaterület szakembereitől, hanem a gazdasági vezetőktől, tudósoktői, v a l a m i n t a párt- és társadalmi szervektől i s . A tőkés o r ­ szágokban i l y e n r e n d s z e r létrehozása l e h e t e t l e n . A f e l a d a t megoldása messze túlnő a műszaki problémák k e r e t e i n ; ez össz-gazdasági es össz- éllami kérdés.

I I I .

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN

A s z o v j e t hatalom már első lépéseivel a k t i v a n fellépett a t u d o ­ mányos es kulturális értékek széleskörű cseréje m e l l e t t .

(13)

I M I H.óvf. 10-11.szám 1967.október-november

A l e n i n i e l v e k k e l t e l j e s összhangban a s z o v j e t állam változat­

l a n u l bővíti kulturáliB és tudományos k a p c s o l a t a i t , v a l a m i n t a t u ­ dományos és műszaki eredményekről szóló információk cseréjét, hogy ezáltal minél j o b b szolgálatot tegyen az egész emberiség haladásá­

nak, a tartós béke ós a népek közötti kölcsönöB megértés ügyének.

A Nagy Október győzelme Óta a legnagyobb f o r r a d a l m i esemény a s z o c i a l i s t a világrendezer kialakulása v o l t . A s z o c i a l i z m u s világ­

r e n d s z e r e még f i a t a l , de s i k e r e i nagyok és lelkesítők. A s z o c i a l i s ­ t a országok a föld területének egynegyedét foglalják e l ; ezekben az országokban él bolygónk lakosságának m i n t e g y egyharmada. A világ 1 - p a r i termelésének mintegy 38 %-é.t szolgáltatják és gazdasági fejlő­

désük Üteme jelentősen meghaladja a tőkés országokét.

Az u j világ országainak győzelmei és s i k e r e i elválaszthatatla­

n u l összefonódnak a s z o c i a l i s t a t i p u s u nemzetközi k a p c s o l a t o k k i a l a kulásával és fejlődésével. E k a p o s o l a t o k az egyenlő jogok éB a nem­

z e t i szuverén!tás, a sokoldalú, kölcsönöeen előnyös együttműködés és a baráti segítség e l v e i n nyugszanak. A Szovjetunió, megvalósítva LENIH végakaratát, i n t e r n a c i o n a l i s t a kötelességéhez h i v e n segítette és segíti a baráti országok népeit a s z o c i a l i s t a építés nagy és bo­

n y o l u l t f e l a d a t a i n a k megoldásában.

A proletár i n t e r n a c i o n a l i z m u s eezméje mindenkor a kommunista mozgalom vezérelve v o l t . Ez az eszme testesült meg nyilvánvalóan a független s z o c i a l i s t a államok p o l i t i k a i , honvédelmi és gazdasági e- gyüttmüködésében a kétoldali szerződések rendszerében, a Varsói

Szerződés s z e r v e z e t e és a KGST tevékenységében és más területeken.

Az együttműködés ás a szolidaritás a s z o c i a l i s t a világrendszer e r e ­ jének fő forrása.

A tudományos ée műszaki együttműködés területén nagy jelentősé gü tevékenység f o l y i k a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának k e ­ retében. A minél ezélesebbkörű t a p a s z t a l a t c s e r e , v a l a m i n t a tudomá­

nyos és műszaki tájékoztatás állami hálózatának további tökéletesí­

tésére szolgáló leghatékonyabb formák ée módszerek közös kidolgozá­

sa érdekében tudományos tanácskozásokat, konferenciákat, szimpóziu­

mokat, a tájékoztatási technikát bemutató kiállításokat szervezünk.

Az i s m e r e t e k kölcsönös cseréje kizárja a f e l e s l e g e s párhuzamos ságot az elméleti ée g y a k o r l a t i vizsgálatokban; nagy mértekben b i z ­ tosítja a s z o c i a l i s t a országok tudósai által végzett munka sikerét.

Nagy munkát végez e t e k i n t e t b e n a KGST Tudományos ós Műszaki Kutatásokat Koordináló Állandó Bizottsága. így például ez év júni­

usában Moszkvában tartották meg a KGST tagországok tudományos k o o r ­ dinációs szakértői értekezletét "A KGST tagországok hatékony tudomá nyoB-müszakl tájékoztatási rendszerének kidolgozása, az információk feldolgozási, keresési, szolgáltatási és távközlési u t o n való továb bitásl f o l y a m a t a i n a k komplex gépesítési és automatizálási módszerei és eszközei alapján" problémakörben, v a l a m i n t a EGSI tagországok nemzetközi szimpóziumát az e l e k t r o n i k u s számológépeknek használatá­

ról a tájékoztatási szervek munkájában.

(14)

A R U T J U B O Y ' . N . B . : A tudományos és műszaki tájékoztatás a SzU-ban

A KGST tagországok állami tudományos és műszaki tájékoztatási r e n d s z e r e i közötti együttműködés megjavítása szempontjából nagy Je­

lentőségű az összes kiadványok és tudományos-műszaki dokumentumok egységes r e n d s z e r s z e r i n t i osztályozása, amely r e n d s z e r felölelné az összes ismeretágakat, v a g y i s t a r t a l m i l a g egyetemes l e n n e .

Az osztályozás elméletének és gyakorlatának j e l e n l e g i fejlődé­

s i fokán az a nemzetközi egyetemes r e n d s z e r , amely lehetővé t e s z i az információkeresési-tájékoztatási fondok tartalmának kellően rész­

l e t e s feltárását, és biztosítja az információk gyors keresését: az Egyetemes Tizedéé Osztályozás /ETO/.

Az ETO-t alkalmazzák a KGST összes tagországaiban, melyek e t e ­ rületen szoros együttműködést valósítanak meg. A e z o c l a l l s t a orszá­

gok a KGST Tudományos és Műszaki Kutatásokat Koordináló Állandó B i ­ zottsága által jóváhagyott egységes t e r v alapján végzik munkájukat az ETO tökéletesítése terén.

A s z o c i a l i s t a világrendszer országainak tudósai és szakértői között folyó együttműködés a KGST keretében, a tudományos és műsza­

k i eredmények cseréjével k a p c s o l a t o s l e n i n i eszmék lehető l e g t e l j e ­ sebb megvalósulását j e l e n t i .

A Szovjetunió f o l y t o n o s a n bővíti a tudományoB és műszaki i n f o r ­ mációk cseréjét a különböző országokkal; számos o l y a n nemzetközi t e r v e z e t munkájában vesz réBzt, melyek tevékenysége k a p c s o l a t o s a tudományos és műszaki tájékoztatással, m i n t a m i l y e n p l . a UNESCO, a FID /Fédération I n t e r n a t i o n a l e de Documentation = Nemzetközi Doku­

mentációs Szövetség/, az IFLA / I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f L i b r a r y A e s o c i a t i o n s = Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége/

A Szovjetunió éppen a tudományos i s m e r e t e k terjesztését t a r t j a az egész emberiséggel szembeni i n t e r n a c i o n a l i s t a kötelességének, a béke éB a PÖldön élő összes emberek jóléte érdekében végzett tevé­

kenysége e g y i k l e g f o n t o s a b b humanista feladatának.

I V .

A TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS FELADATAI A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

Az SzKP Központi Bizottsága, a Párt XXXIX* Kongresszusán kitű­

zött f e l a d a t o k n a k megfelelően határozatot f o g a d o t t e l "A társadalom­

tudományok további fejlesztéséről és a kommunista társadalom építé­

sében betöltött szerepük fokozásáról".

Amint a z t e rendkívüli fontosságú dokumentum kimondja, a Párt nagyra értékeli a társadalomtudományok eredményeit, hozzájárulásukat a s z o c i a l i z m u s , a kommunizmus építéséhez. Ugyanakkor az SzKP Közpon­

t i Bizottsága ugy véli, hogy a kommunista épités, a mai világban f o ­ lyó ideológiai harc növekvő f e l a d a t a i megkövetelik az elméleti gon­

dolkodás további fejlesztését, a nép m a r x i s t a - l e n i n i s t a képzettségé­

nek u j a b b emelését.

(15)

TMT 14.évf. 10-11.szám 1967.október-november

Az SzKP Központi Bizottsága, a Párt X X I I I . Kongresszusának ha­

tározataiból k i i n d u l v a k i t e r j e d t programot ad az ideológiai f r o n t o t dolgozók további tevékenységére, világosan megérteti velük, m i l y e n jelentőségűek, i l l e t v e m i l y e n f e l a d a t o k a t k e l l ellátniuk a társada­

lomtudományoknak a s z o v j e t társadalom j e l e n l e g i fejlődési körülmé­

n y e i között; pontosan meghatározza az összes társadalomtudományi á¬

gazatok tudósai által végzett alkotó tevékenység fő v o n a l a l t . A kommunizmus anyagi-műszaki bázisának megteremtéséhez vezető konkrét u t a k és módszerek, a kommunista társadalmi v i s z o n y o k k i a l a ­ kulásának f o l y a m a t a , az állami berendezkedés és a s z o c i a l i s t a demok rácla fejlődése, a gazdálkodás formái és módszerei, a tudományos munkaszervezés, a dolgozók kommunista nevelésének t a r t a l m a ée f o r ­ mái - ezek azok a fő problémák, melyek feldolgozásával a társadalom­

tudományoknak elsődlegesen k e l l f o g l a l k o z n i u k . Mélyreható kutatáet követelnek a j e l e n k o r i k a p i t a l i z m u s társadalmi-gazdasági, p o l i t i k a i és ideológiai irányzatai, a nemzetközi küzdőtéren lejáteződó, s z e r ­ f e l e t t b o n y o l u l t f o l y a m a t o k , a nemzetközi kommunista- és munkásmoz­

galom, v a l a m i n t a n e m z e t i felszabadító mozgalom elméleti problémái i s .

A Párt által kitűzött követelmények értelmében megfelelő t e r v e k e t k e l l k i d o l g o z n i a tudományos kutatási és propaganda munkára; ál talánositani k e l l az e területen s z e r z e t t hasznos t a p a s z t a l a t o k a t , m e l y e k e t az összes tudományos és oktatási káderek közkincsévé k e l l t e n n i . Biztosítani k e l l a m a r x i s t a elmélet külföldi fejlődéséneic sokoldalú tanulmányozását; állandó k a p c s o l a t o k a t k e l l f e n n t a r t a n i a s z o c i a l i s t a állami és a testvéri kommunista pártok tudományos intéz­

ményeivel, koordinálva velük a táraadalomtudományok terén végzett tudományos kutatómunkát.

S valóban hatalmas f e l a d a t o k a t nem l e h e t s i k e r e s e n megvalósíta­

n i anélkül, hogy a tudományos tájékoztatást jól megszerveznők a tár sadalomtudományok kerületén. A Szovjetunió Kommunista Pártja soha­

sem f e l e d k e z i k meg arról, hogy Vladimír I l j i c s LENIN, a Párt megala pltőja és vezére állandóan f i g y e l e m m e l kisérte a párton belüli tájé koztatést, amelyben a h e l y e s p o l i t i k a i vezetés e g y i k l e g f o n t o s a b b eszközét látta. Az o l y a n c i k k e k b e n , m i n t "Az OSzDMP pártkongresszu­

sán e l h a n g z o t t bizottsági és csoport-bsszámolók kérdéséről", vagy

"A pártszervezetek kéthetenkénti Beszámolóiról" szóló és egyéb Írá­

s a i b a n LENIH megfogalmazta a párton belüli tájékoztatás /"párt-In­

formáció''; f o r d . megj./ a l a p e l v e i t , melyeket azután a pártkongresz- szusok és a Párt Központi Bizottságának számos határozatában f e j ­ l e s z t e t t e k tovább. Az SzKP Központi Bizottságénak határozata "A tár sadalomtudományok további fejlesztéséről és a kommunizmus építésé­

ben betöltött szerepük fokozásáról" a tudományos tájékoztatás r e n d ­ szerének gyökeres megjavítását Irányozza elő a társadalomtudományok területén. A Szovjetunióban külön társadalomtudományi tájékoztatóéi intézetet hozunk létre, és intézkedéseket teszünk a levéltári állo­

mányok teljesebbé tételére és j o b b hasznosítására. Az állami és pártkezelésben lévő levéltárakat és egyéb dokumentumgyűjteményeket a dokumentumok másolására és sokszorosítására szolgáló korszerű t e c h n i k a i eszközökkel látjuk e l . A reá rótt f e l a d a t o k teljesítésé­

nek eredményeként a tudományos ÓB műszaki tájékoztatás rendszere a Szovjetunióban l o g i k u s a n kiegészül, és átfogja a tudomány és t e c h ­ n i k a Összes területeit.

(16)

ARÜTJUIJOV.N.B.: A tudományon ée műszaki tájékoztatás a SzU-ban A s z o v j e t tudományos és műszaki tájékoztatás nagy u t a t t e t t meg, A tájékoztatási szakemberek előtt továbbra i s komoly és i g e n nehéz f e l a d a t o k állnak. A s z o v j e t nép, ugyanakkor, amikor a megér­

demelt elismeréssel adózik a Szovjetunió tudományos és műszaki tá­

jékoztatási rendszerében elért s i k e r e k n e k és fejlődésnek, sohasem f e l e j t i e l a z t a l e n i n i örökséget, hogy a j u b i l e u m o k megünneplésé­

nek l e g j o b b módja, ha figyelmünket a m e g o l d a t l a n f e l a d a t o k r a össz­

pontosítjuk. A tájékoztatási ezervek kollektívái, m e l y e k e t lelkesít a Párt és a s z o v j e t kormány f i g y e l m e ée gondoskodása, t e l j e s e l ­ szántsággal törekednek a r r a , hogy becsülettel teljesítsék az előt­

tük álló f e l a d a t o k a t . A Szovjetunió összes dolgozóihoz hasonlóan s i k e r e s e n t e l j e s i t i k a Nagy Októberi S z o c i a l i s t a Porradalom 50. év­

fordulójára vállalt nagy és felslösségteljeB kötelezettségeiket.

A Párt és a nép a tudomány ée a t e c h n i k a fejlesztésében elért ösezee s i k e r e i t összekapcsolja nagy tanítójának, LENIN-nek nevével, a k i m e g t e r e m t e t t e a tudományos és műszaki eredmények tanulmányozá­

sára és terjesztésére szolgáló állami r e n d s z e r a l a p j a i t és a társa­

d a l m i- p o l i t i k a i tudományok, a természettudományok ée műszaki i s m e r e ­ t e k népszerűsítésének lelkesitő példáját.

ARUTJUNOV.S.B.; S c l e n t i f i c and t e c h n l c a l I n f o r m a t i o n i n t h e S o v i e t 5*555

Since t h e v i c t o r y o f t h e Great October S o c l a l i s t R e v o l u t i o n , the S o v i e t U n i o n , i n compliance w i t h t h e d l r e c t i v e s o f V.I.LENIN, h a s a t t a c h e d s p e c i a l s i g u i f l c a n c e t o t h e development o f s c i e n c e and t e c h n o l o g y and o f s c l e n t i f i c and t e c h n l c a l I n f o r m a t i o n as t h e e s B e n t i a l h a s i s f o r s c l e n t i f i c and t e c h n l c a l development. A l r e a d y i n t h e f i r s t y e a r s o f t h e S o v i e t s t a t e , s c l e n t i f i c and t e c h n l c a l I n f o r m a t i o n c e n t r e e were e s t a b l i s h e d , f o l l o w e d by s e t t i n g up a na¬

t i o n a l i n f o r m a t i o n n e t w o r k . A f t e r t h e Second World War t h i e n a t i o ¬ n a l i n f o r m a t i o n Bystem has been r e o r g a n i z e d i n o r d e r t o improve t h e c o - o r d i n a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n c e n t r e s and t o e l i m i n a t e unneeessa- r y p a r a l l e l i s m i n t h e i r a c t i v i t i e s . A f t e r s e v e r a l i n t e r m e d i a t e etages o f r e o r g a n l z a t i o n t h e r e s o l u t i o n "On t h e a l l - u n i o n system o f s c l e n ­ t i f i c and t e c h n l c a l i n f o r m a t I o nH, passed by t h e C o o n c i l o f M l n i e t e r s o f t h e S o v i e t U n i o n a t t h e end o f 1966, served t b i B purpose. The r e ­ s o l u t i o n o u t l i n e s t h e main c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i n f o r m a t i o n s y s ­ tem, t h e o r g a n i z a t i o n a l e t r u c t u r e and t h e f u n c t l o n s o f t h e a l l - u n i o n c e n t r e s , t h e b r a n c h c e n t r e e and t h e régiónál and l o c a l c e n t r e s o f s c l e n t i f i c and t e c h n l c a l I n f o r m a t i o n , t h e e c i e n t i f i c and t e c h n l c a l l l b r a r i e e f o r m i n g an i n h e r e n t p a r t o f t h e eyetem. The S o v i e t Union, t r u e t o t h e I n t e r n a t i o n a l p r i n c i p l e s o f i n t e r n a t l o n a l i s m , i s f u r - t h e r i n g t h e c o - o p e r a t i o n w i t h t h e s o c i a l i e t c o u n t r i e s i n t h e f i e l d

(17)

TKT 1 4 . S T Í . 1 0 - 1 1 .s z á m 1967.október-november

o f e o i e n t l f l o and t e c h n l c a l I n f o r m a t i o n , m a i n l y t h r o u g h j o i n t a c t i - v l t l e e c a r r l e d o u t w i t h i n t h e framework o f t h e C o u n c i l f o r M u t u a l Kconoaic A e e l e t a n c e /CMEA/. Cloee r e l a t i o n s are m a l n t a i n e d w l t h I n ­ t e r n a t i o n a l o r g a n l z a t i o n e i n t e r e e t e d i n d o c u m e n t a t i o n and i n f o r m a ­ t i o n . A r e c e n t r e s o l u t l o n o f t h e C e n t r a l Committee o f t h e Communlst F a r t y o f t h e S o v i e t Onion p o i n t e d o u t w l t h a p e c i a l emphaaie t h e n e c e s s l t y o f t h e d e v e l o p i n g a o c i a l a c i e n c e e . As a coneequence, so- c l a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n s h o u l d be improved, t h u s t h e s c l e n t i f i c and t e c h n l c a l i n f o r m a t i o n system w i l l f u r t h e r be e x t e n d e d .

o o

APyTjQHOB.H.E.: HayTHO-rexHHnecKafl nm&opMamiH B C C C P

B C C C P - B cooTBexCTBHH c yKaaamieii JlEHiíHa - nocjie noóem Be^HROÍt OKTHŐpBCKoH CoUiiajiKCTíUKJCItíJK PCBOJIBUlIi: npHflaJM QCOÖeHHO öojitinoe aHaqeHHe pa3BHTH» HayKH H rexHHXH, a i&K&e HayiHoíi a i e x - HM48cKo8 HH$opuamw, KaK senpeMennMii ycjioBiiau y c n e i n o f l paÖOTH B oÖJiacra HayqHoro JJ r e x H a i e c K o r o pa3BHTHH. y s e B nepBtie rom oo- BeTCKOfl BJiacTH Ö M H cosflaHtí nepane o p r a m Haydnon H TexmmeeKOii nH$opiíaunH, H BCKOpe oÖpaaoBSJiaci CÖTB HHíooKauitOHHux ueurpcs, oxBaTUBanniafl Hapojmoe XO3HBCTBO B I I S . - C M . tiocjie BTopoft MHPOBOH BOHHH B noBumeHHoit uape BHHBiwaci. moÖxoMUOCih paa,noHajiH3an.nii 3T0Ü c H C T e u u , noBumeHKH ee opraHHSDBaHKossii, ycTpa:»:cH/ji n3nraaHero napaJiJienHaiía paÖOT. Oocne H6CKO.ILKÜX npoHeayTO<imix nocTaHOBJieHHtt ara ocymscTBjiüHHn axofl IJSJIH B Kouqe 1 9 6 6 r . ÖHJIO IIPHHHTO pewemie C o B e i a MHHHCTPOB C C C P " 0 0 oŐnerocyflapciBeHHoa cHcieue H a y i H O - T e x - l i i i i e c K o f i H H ! t o p M a u n n " . t t e j i a r a^Tcn xapaKTepsaie lepiru cwcTeiíH, saxo- ancíeHcH B c i a j H H aaJiBBöitnero pasBKTHH , s a s a i n ueHTpojiBHUX, OTpac-

; : e s i x H TsppHTopnajiBHUX opraHOB HayiHolt TexHHHecKot) H H $ o p i d a n n H ; U6CT0 aayiEiHx i i T e x ü H q e c K K x őHőJiHoieK B CHCTeiie HH$opiiamin. C C C P - öyayqii B e p e H CBOHM npHHnunaii HHTÖ pHannoHaJIHsua - pasBHBaei CBoe coTpyAHHiecTBO c coüHajiHCTíiuecKHiiii CTpaHaiin H B oQjiaciH HayiHoti u lexniiqecKOfi HHffiopiiaHHH, B nepByo oiepeai n y i e n coBüecTHO BunoJiHae- uux paCoT H aeficiBHtl B paiutax C 3 B . HoASepiusaeT TecHue CBHBH C u e i A y H a p o w M H opraHHsauraiui no KHájopMauHH. nocjieaH.ee nocraaoBJie- BH6 IQÍ KouuyHHCTnqecKoft napTiin C C C P c OCOŐHM yaapemieM noa'JepKHyao HeoőxosKiiocTii pasBHTHH oOmecTBemüu HayK. Ha aroro c j i e j y e i , I T O HVHHO pasfliiaaTb nu^optiamiB H B oű.iacTi* OÖmecTBeHHHX aayic, l e l i H oőecneiHBaeTCfl aajitHefiaee pasBUTHe CHCTeuu HaymoH H TexniiqecKoíí HH$OpMaHHH.

(18)

ARUTJuHOV.H.B.: A tudományos és műszaki tájékoztatás a SzU-ban

AROTJTJNOW.H.B.: D i e w i s s e n s c h a f t l i c f a e und t e c h n l s c h e I n f o r m a ­ t i o n i n d e r Sow.-tetunloti

S e i t dem Sieg d e r Groeeen S o z i a l i s t i s c h e n O k t o b e r r e v o l u t l o n h a t d i e S o w j e t u n i o n - den L e n i n l s c h e n H i c h t l i n i e n entsprechend - d i e E n t w i c k l u n g T O B W i s s e n B c h a f t und Technik, sowie i h r e r u n e r l a s s - l i o h e n Voraussetzung d e r w l s s e n s c h a f t l i c h e n und t e c h n l e o h e n I n f o r ­ m a t i o n eine besonders grosse Bedeutung beigemeasen. B e r e i t s i n den e r s t e n Jahren des Jungen S o w j e t s t a a t e s wurden d i e e r a t e n Organe der w l s s e n s c h a f t l i c h e n und t e c h n i s c h e n I n f o r m a t i o n g e s c h a f f e n und b a l d e n t s t a n d e i n I n f o r m a t i o n a n e t z , das d i e ganze V o l k s w i r t s c h a f t um- f a s s t e . Bach dem z w e i t e n W e l t k r l e g z e i g t e e i o h e i n e g e s t e i g e r t e H o t - v r e n d i g k e i t das n a t i o n a l e System d e r I n f o r m a t i o n w e i t e r zu v e r b e s s e r n , d i e O r g a n i s a t i o n s t r a f f e r zu g e s t a l t e n und unnötige P a r a l l e l a r b e i - t e n auszumerzsn, üach mehreren zweckgemassen S t a d i e n d e r B e o r g a n i - s a t i o n wurde d e r Besohluss des M i n l s t e r r a t e s d e r S o w j e t u n i o n vom Jahre 1965 über "Das n a t i o n a l e System d e r w i s s e n s c h a f t l i c n - t e c h n i - Fchen Informátion" g e f a a s t . Der Besohluss b e f a s s t s i c h m i t den Eaupt- zü^en des I n f o r m a t i o n s s y s t e m s , m i t d e r S t r u k t u x des I n f o r m a t i o n s - n«txes, m i t den Aufeaben d e r S ^ n t r a l s t e l l e n , d e r I n d U B t r i e z w e i g - s t e l l e n und d e r r e g i o n a l e n Organe d e r w i s s e n s c h a f t l i o h e n und t e c h ­ n i s c h e n I n f o r m a t i o n . Die t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k e n werden a l s o r g a n i s c h e B e s t a n d t e i l e des I n f o r m a t i o n s s y s t e m b e t r a c h - t e t . D i e S o w j e t u n i o n fördert - den P r i n z i p i e n des I n t e r n a t i o n a l i s - mus entsprechend - d i e Zusammenarbeit m i t den s o z i a l i s t i s c h e n Lan- d e r n a u f dem Gebiet der w l s s e n s c h a f t l i c h e n und t e c h n i s c h e n I n f o r m a ­ t i o n , v o r allém m i t t e l s gemeinsamer A r b e i t e n und gemelnsamer A k t i o ­ nén l m Rahzen des Rates für G e g e n a e i t l g e W i r t s c h a f t s h l l f e /RGW/.

Dabel hált d i e S o w j e t u n i o n auch m i t i n t e r n a t i o n a l e n Organisationén enge Bsziehungen a u f r e c h t , welche a u f dem Geblete d e r I n f o r m a t i o n t a t i g s i n d . E i n u n l a n g s t g e f a s s t e r Beschluss des Z e n t r a l k o m i t e e s der K o n a u n i a t i s c h e n P a r t e i d e r S o w j e t u n i o n l e n k t m i t beeonderem Nachdruck d i e Aufmerksamkeit a u f d i e K o t w e n d i g k e i t d e r E n t w i c k l u n g der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . H l e r a u s f o l g t , dass das I n f o r m a t i c n s w e s e n auch a u f dem Gebiete d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n w e i t e r e n t w i c k e l t wer- den muss; d i e s g e w a h r l e i s t e t d i e w e i t e r e vervollstándigung des w l s ­ s e n s c h a f t l i c h e n und t e c h n i s c h e n I n f o r m a t l o n s s y e t e m s .

0OO0

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

[r]

láaára vonatkozó tudományos én műszaki tájékoztatás cseréjét.. Tudományos dokumentáció és

rejöttével párhuzamosan ágazati információs központokat és vállalati információs irodákat létesítettek, a z Intézet irányításával... tudományos- műszaki

ALAPELVEK A TUDOMÁNYOS ES MŰSZAKI VEZETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BALÁZS Sándor: A vizuális lyukkártyák alkalmazásának lehetőségei a tájékoztató munkában, = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 10.k.. = Tudományos és

Hem&#34; irányítottan vannak már az interdiszciplináris tájékoztatásnak előjelei... PONOHI THEWBEK Aurél: Kettősség

A különböző országok egymástól jelentósen eltérnek a tájékozta­.. tási tevékenység