• Nem Talált Eredményt

CZÍMJEGYZÉKE. M. KIR. EGYETEMI KÖNYVTÁR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "CZÍMJEGYZÉKE. M. KIR. EGYETEMI KÖNYVTÁR"

Copied!
175
0
0

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A BUDAPESTI

M. KIR. EGYETEMI K Ö N Y V T Á R C O D E X E I N E K

CZÍMJEGYZÉKE.

B U D A P E S T ,

N Y O M A T O T T A M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M N Y O M D Á J Á B A N .

1881.

(7)
(8)

A BUDAPESTI

M. KIR. EGYETEMI KÖNYVTÁR

C O D E X E I N E K

CZÍMJEGYZÉKE.

B U D P E S T ,

N Y O M A T O T T A M A G Y A R K I R Á L Y T E G Y E T E M N Y O M D Á J Á B A N .

1 S 8 1 ,

(9)
(10)

N A G Y M É L T Ó S Á G Ú

DR . T R E F O R T Á G O S T O N

M. KIR. VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M I N I S T E R N E K ,

VAL. B. TITK. TANÁCSOSNAK.

A V A S K O R O N A R E N D I. O. L O V A G J Á N A K , A M. TUD. AKADÉMIA

TISZT. ÉS IGAZG. TAGJÁNAK stb.

MINT A KI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR

H Ó D O L Ó T I S Z T E L E T T E L .

UJRA SZERVEZÉSÉT ESZKÖZLÉ.

(11)
(12)

Nagyméltóságú Minister úr!

Kegyelmes Uram!

A z egyetemi könyvtár eodexekben nem nagyon gazdag. Összesen 148 darab van birtokában: ezek közül 35-öt II. Abdul Hamid török szultán ajándékozott, me­

lyek jobbadán I. Mátyás király budai könyvtárából kerültek Stambulba. Az ezenfelül levő 108 darab, nagyrésze a II. József császár által eltörölt regi zár­

dákból hozatott ide. Mindössze 116 darab latin, 2 g ö ­ rög, 5 szláv, 9 keleti, 3 német, 8 magyar.

Hogy könyvtárunk eodexekben nem nagyon gaz­

dag, annak könnyen érthető oka van. A budapesti egyetem alapítása a könyvnyomtatás feltalálása után csaknem két század múlva történt, tehát oly időben, midőn a nyomtatott könyvek az Írottakat közhaszná­

latból már csaknem kiszorították, s ezek vásárlása, for­

galma csökkent, Külföldről — melylyel azelőtt élénk

(13)

összeköttetése volt az országnak - nem hoztak be, a scriptorok szorgalmas faja megszűnt létezni; s eszerint, a mi benn volt az országban, azok száma nem hogy szaporodott volna, ellenkezőleg apadt. Nem csoda tehát, hogy az egyetem tanárai s reetorai is csak az újabb könyvek megszerzésére fektették a súlyt, s igy a codexek beszerzése elhanyagoltatott.

De e csekély számú codexek közt sok becses és értékes darab van, melyek megérdemlik, hogy a szak­

kutatók figyelme rájuk fordíttassák; annyival inkább, mert csak a szultán által ajándékozott codexek vannak a tudós világnak bemutatva. A többiek közül csak a 8 magyar codex van ismertetve s kiadva, s kettő a nagy tudományú Kóiner Floris és Csontosi János által tüzetesen leirva, Ezen kivíil csak egy pár van még futólagosan megemlítve de részletesen leirva ezek nem voltak.

Midőn I. Ferencz József ő felsége három év előtt alulírottat legkegyelmesebben az egyetemi könyvtár igazgatójává kinevezni méltóztatott, Nagyméltóságod tudatván velem ő felsége, legmagasb elhatározását, kegyes volt figyelmeztetni, hogy a mint az egye­

temi könyvtár munkába vett újabb rendezése lehe­

tővé teszi, kezdjem meg a könyvtár catalogusának kiadását.

E meghagyás következtében kötelességemnek tar­

tottam megtenni az intézkedéseket, hogy a munka

(14)

mennél elébb megkezdessék. A meglevő személyzet azonban a folyó és rendezési munkálatokkal annyira el van halmozva, hogy az egyetem gazdag kézirattá­

rának újabb, s a réginél czélszerűbb felvételére a meg­

levő erők közűl senkit sem vonhattam el. í g y történt aztán, hogy felterjesztésemre s az egyetemi tanács szíves ajánlatára Nagyméltóságod megengedni ke­

gyeskedett, hogy a kézirattár czimtározására dr. Fe­

h é r p a t a k y László egyet, m. tanár urat alkalmazzam:

ki azonban időközben Nagy méltóságod által külföldre küldetvén, helyére az egyetemi tanács B a r a b á s Sá­

muel tanárjelölt urat nevezte ki.

Dr. F e h é r p a t a k y a codexek s a kézirattár egy részének czimtározásával készült el. Minthogy azonban a kézirattár többi részének czimtározása még hosszabb időt vesz igénybe, czélszcrűnek tetszett előttem a co­

dexek catalogusát külön, önállókig adni ki. Miután pedig a codexek czimtárának sajtó alá rendezése sok időt vett igénybe, a középkori irodalomban nagy jár­

tassággal biró dr. Á b e l Jenő tanár urat kértem fel a görög codexek catalogizálására, továbbá a revidiálás, pótlás és sajtó alá rendezés, valamint a correctura fá­

rasztó munkáját velem megosztani. A szláv codexe­

ket dr. Bojnisich Iván, s lovag K u k u l j e v i c s S a c y Iván urak, az arab codexeket dr. G o l d z i h e r Ignácz úr, a törököket Szilády Áron úr voltak szívesek czim­

tározni.

(15)

- VIII —

Remélem, hogy ha Isten erőt és egészséget ad, a codexek ezimtárát nem nagyon sok idő múlva az in­

cunabulumoké, s ezt viszont a kézirattáré fogják kö­

vetni. Az alatt, mig ezek elkészülnek, a törzskönyvtár rendezése is annyira fog előhaladni, hogy azok catalo­

gusának kiadását is megkezdhetem..

Nagyméltóságod

Budapest, 1881. június 15-én

alázatos szolgája

S z i l á g y i Sándor,

az pgyrtomi könyvtár igazgatója.

(16)

I. Catalogus Codicum

anno 1877 a gloriosissimo Turcarum Imperatorc Abdul-Hamid II.

Universitati Bmlapestiensi dono datorimi. *)

I.

Cod. membr saec. XV. fol. III. et 250. onm init. et insign. Matthiae I. regis Hung.

a) T — ITIa Vacant.

b) l1' — 250a Theophrasti de história plantarum libri X. Eiusdem de causis plantarum libri VI. Ex graeca lingna in latinam traduxit Theodorus Gaza Graecus Thessalonicensis. Inc. „Quara magna exultare".

Expl. „per se explanari dignius est."

c) Fol. 126b Vacat.

In fol. Ib legitur a marna coaeva scripta haec nota: „ Vespasianus libraiiu.s Florentinus fecit fieri Florentiae."

V. Csontosi 1. 1. Abel 1.1. p. 5.

*) Hos codices fusiua descripsit Joannes Csontosi in libello „A Kon- stantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése" (Budapest 1877.) inscripto et ex actis quae „Magyar Könyvszemle" inscribuntur seorsum impressis, tum idem Csontosi in Petzholdii „Neuer Anzeiger für Bibliogra- phie und Bibliothekswissenschaft 1877 p. 314—316, 348—350".

Csontosium secuti sunt A. Török „XXXV Handschriften" (Budapestini et Berolini 1878) et Fischer „König Mathias Corvinus und seine Bibliotbek"

(Vindobonae 1878). Necessitudinem, quae inter bos et alios eorundem aucto- rum codices intercedit, accurate examinavit Eugenius Abel („Corvincodexek"

Budapestini 1879 et „Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus" in P.

Hunfalvii „Literarische Berichte aus Ungarn" vol. II.) qui etiam nonnulla ad bibliographiam borúm codicum spectantia adtulit.

(17)

2.

Cod. membr. saec. XV. fol. II. et 177. cum init. et insign. Matthiae I.

regis Hung.

a) Ia — IIb Vacant.

b) la— 1 6 5b M. T. Ciceronis orationes septem in C.

Verrem. Inc. „Si quis vestrum". Expl. „accusare necesse est."

c) 166a — 177b Vacant. .

V. Csontosi 1. 1. Nro 2. Abel 1. 1. p. 62—67.

3.

Cod. membr. saec. XV. fol. II. et 135. cum init. miniat. et insign. Mat- thiae I. regis Hung.

a) P — I Ia Vacant.

b) IIb — 134b S. Clementis Papae, successoris Petri itinerarii libri X. (alias: Recognitionum Clementis libri X) per Rufinum presbyterum Aquilegiensem traducti.

Inc. „Tibi quidem papae gaudenti". Expl. „quam apo- stolo exhiberet."

c) 135a b Vacant.

Textus codicis madore passim corrupti a Joanne de Zredna cor- rectus est.

4.

Cod. membr. saec. XV. fol. II. et 132. cum init. et in fol.lla insignibus regináé Beatricis, uxoris Matthiae I. regis Hung.

a) Ia Vacat.

b) Ib Notae ciffris scriptae a. 1491.

c) IIa b Vacant.

d) la — 1 3 1b Qu. Curtii Rufi rerum gestarum Ale- xandri magni regis Macedonum libri novem. Inc. „In- terea Alexander". Expl. „nominis honos habetur."

(18)

e) 132a Disticha „ad Vindelinum Spirensem artifí­

cem, qui Quintum credidit in lucem."

Codex ex Vindelini Spirensis editione (a. 1470? —1471?) accurate descriptus olirn fortasse bibliothecae Mathiae Corvini regis Hung.

fűit. V. Csontosi 1. 1. Nro 4. Abel 1. 1. p. 17.

5.

Cod. membr. saec. XV. fol. I. et 79. cum init. et insign. Matthiae I. regis Hung.

a) Ia b Vacant.

b) la— 7 7b Eusebii Pamphili chronica cum inter­

pretatione s. Hieronymi presbyteri et superadditis Pro­

speri. Inc. „Adiuro te quicunque". Expl. „Hic fuit Pro­

sper post Hieronymum."

c) 7 8a— 7 9b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 5. Abel 1. 1. p. 27 — 35. Cfr. etiam Sehoenii editionem (p. X I X ) : „ex epistula a Petermanno V. D. Constanti­

nopoli data (A. 1864.) certior factus sum de Hieronymiani operis codice in Palaiii Constantinopolitani bibliotheca servato, qui olim Matthiae Corvini fuisse dicitur, scriptus saec. XV."

6.

Cod. membr. saec. XV. fol. IV. et 183. cum miniaturis et in fol. la insign.

Matthiae I. regis Hung.

a) Ia b Vacant.

b) IIa—IVa Index codicis.

c) IVb Vacat.

d) la— 1 8 2b Eusebii Pamphili libri XIV. de evan­

gelica praeparatione a Georgio Trapezuntio traducti.

Inc. „Ad sanctissimum papám". Expl. „omnium explosi sunt finis."

e) 183a b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro. 6. Abel 1. 1. p. 6.

(19)

7.

Cod. membr. saec. XV. fol. V. et 189. eum init. et fol. la insignibus Mat­

thiae I. regis Hung.

a) Ia — IIb Vacant.

b) IIIa — Vb Index codicis.

c) la — 140b Scriptores Históriáé Augustae. Inc.

„Origó imperatoris Adriani". Expl. „quam potuisse contendas.a

d) 141a — 173bCornelii Nepotis liber de viris illu­

stribus exterarum gentium. Inc. „Non dubito főre".

Expl. „possit iudicari."

c) 174a — 187a Aurelii Victoris liber de impera­

toribus Romanorum. Inc. „Proca rex Albanorum". Expl.

„cremandum curavit."

f) 187b — 189b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 7. Alél 1.1. p. 41—58.

8.

Cod. membr. saec. XV. fol. II. et 185. eum initialibus et insignibus Mat­

thiae I. regis Hung.

a) Ia — üb Vacant.

b) la — 185a Silii Italici de secundo bello Punico libri XVII. Inc. „Ordior arma quibus". Expl. „Roma tonantis."

V. Csontosi 1. 1. Nro 8. Abel 1. 1. p. 13—16.

9.

Cod. membr. saec. XV. fol. II. et 132. eum initialibus et insignibus Mat­

thiae I. regis Hung.

a) Ia — IIb Vacant.

b) la — 181b Fragmenta ex Annalibus et Historiis

(20)

P. C. Taciti (Ann. XI—XVI. Hist. I—V.) Inc. „Nam Valerium". Expl. „ne temeraretur opus."

c) 132a b Vacant.

Fol. 131b legitur haec nota: „Jo. Ar. legi transcurrendo 1467. sed mansit inemendatus." Sub „Jo. Ar." Joannes Vitéz archiepiscopus Strigoniensis intelligendus est.

V. Csontosi 1. 1. Nro 9. Abel 1. p. 20—24.

Í O .

Cod. meinbr. saec. XV. fol. II. et 179. cum init. et insignibus Matthiae I.

regis Hung.

a) Ia — IP Vacant.

b) la — 178a Q. S. P. Tertulliani adversus Marcio- nem Stoicum libri quinque. Inc. „Si quid retro gestura est". Expl. „ne hic redundantiam iudicabis."

c) 178b —. 179b Vacant.

Fol. 178a legitur a manu Joannis Vitéz archiepiscopi Strig. scriptnm: „Finivi transcurrendo Nitriae, die II.

Junii 1468. Emendare bene non potui propter ine- mendatum exemplar."

V. Csontosi 1. 1. Nro 10.

11.

Cod. membr. saec. XV. fol. 213. cum initialibus.

a) la b Vacant.

b) 2a — 9 4b J. Caesaris commentarii de bello Gallico (ínitium deest). Inc. „seque suis copiis". Expl. „quam belli gerendi."

c) 95a — 156a J. Caesaris comm. de bello civili.

Inc. „Exceptus est Caesaris". Expl. „a Caesaré est in- terfectus."

(21)

d) 156b — 165a (J. Caesaris) comra. de bello Ale- xandrino. Inc. „Bello Alexandrino". Expl. „profectus est in Syriam."

e) 165b — 176b (J. Caesaris) comm. de bello Phar- nacis. Inc. „Dum haec in Aegypto". Expl. „Omnium opinione venit."

f) 177a — 20 la (J. Caesaris) comm. de bello Afri- cano. Inc. „Caesar itineribus iustis". Expl. „ad urbem Romám venit."

g) 2 0 lb — 212a (J. Caesaris) comm. de bello His- paniensi. Inc. „Pharnace superato". Expl. „laudibus et virtute."

h) 212b — 213b Vacant.

In fol. 212a legitur: „Marinus Tomacellus seribi fecit amicis aeque ac sibi. Angelus seripsit."

Codex olim probabiliter bibliotbecae Mathiae Corvini reg. Hung.

V. Csontosi Nro. 11. Ábel 1. 1. p. 18 — 20. Codicem deseripsit etiam Mordtmann Philol. V . p . 579 et Dübner Philöl. XXV. p. 342.

13.

Cod. membr. saec. XV. fol. min. II et 145. cum miniat.

a) Ia — IIb Vacant.

b) la — 143a Duodecim Panegyrici Latini. Inc. „Bene ac sapienter". Expl. „omnium maximus imperátor."

c) 143b — 145b Vacant.

Codex olim probabiliter bibliotbecae Mattbiae Corv. regis Hung.

V. Csontosi 1. 1. Nro. 12. Alél 1. 1. p. 78—84.

IS.

Cod. membr. saec XV. fol. I et 181.

a) Ia b Vacant.

b) la — 179a Suetonii Tranquilli Vitae Caesarum

(22)

(init. deest). Inc. „iocum fuerat afficeret". Expl. „inse- quentium princípium."

c) 179b — 181b Vacant.

Fol. la legitur a manu coaeva scriptum distichon quoddam, fol. 1 8 la autem haec nota: „1487. 17.Augusti in dicionem regis Mathie per longam obsidionem tandem venit Vyhel imperialis c. Austrie."

Codex oliin probabiliter bibliothecae Matthiae Corvini regis Hung.

V. Csontosi 1. 1. Nro. 13. Abel 1. 1. p. 24—27.

14.

Cod. chart. saec. XVI. 4° I. et 96.

a) Ia b Vacant.

b) la — 93b Alberti Magni de mineralibus libri quinque. Inc. „De commissione et coagulatione". Expl.

„solo vapore vini convertetur." (Deest reliqua pars libri IV. inde a medio capitulo septimo et totus lib. V.)

c) 94a — 96b'Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 14.

15.

Cod. membr. saec. XIV. fol. I. et 48.

a) Ia b Vacant.

b) la— 2b Index capitulorum.

c) 3a— 4 6a Albucasis chirurgia cum formis instru- mentorum in linguam latinam per Gerardum Carmo- nensem traducta. Inc. „Postquam complevi tibi o fili".

Expl. „apud illos in tuo tempore."

d) 4 6b— 4 7a Figuráé anatomicae.

e) 47b Index rerum tractatarum.

f) 48a Fragmentum tractatus cuiusdam medici.

V. Csontosi 1. 1. Nro 15.

(23)

17.

Cod. membr. et chart. saec. XV. fol. ILI. et 173. eum miniat. et init. et in fol. la cum insignibus (juibusdam.

a) Ia— U Ib Vacant.

b) la - 1 4 5b Liber posteriorum Aristotelis. Inc. „Om- nis doctrina et omnis". Expl. „ac sempiternam glóriám amen." „Finit liber posteriorum Aristotilis cum eius- dem sententie explanatione famoxissimi artium ac sacre theologie magistri Pauli Veneti ordinis Here- mitarum professoris excellentissimi expeditus per . . . . (rasura) die quinta mensis septembris 1449. hora quinta de maci (sic.)."

c) 146a— 147a Vacant.

d) 147b—148a Tabulae festorum mobilium et nume- rorum aureorum de a. 1432— ad a. 1564.

e) 148b— 153b Vacant.

f) 154a—158a Aegidii Romani de Columna tracta- tus de pluriíicatione intellectus possibilis contra com- mentatorem. Inc. „Quia nonnulli dubitant". Expl. „in- tellectus possibilis."

g) 158b Vacat,

16.

Cod. membr. saec. XIV. et XV. madore passim corruptus 4" I. et 57.

a) Ia b Vacant.

é

b) la— 5 2a Aristotelis physicae auscultationis libri VIII. in linguam latinam traducti. Inc. „Quoniam qui- dem intelligere est". Expl. „nullám habens magnitu- dinem."

c) 5 2a— 5 6b Anonymi auctoris tractatus de rebus ex quibus componitur corpus coeleste. Inc. „In hoc tractatu". Expl. „est valde bon a."

V. Csontosi 1. 1. Nro 16. Abcl 1. 1. p. 4.

(24)

h) 159a—163b Aegidii Romani tractatus, quid sit médium in demonstratione potissima. Inc. „Questio est quid sit". Expl. ..hoc quod dictum est."

i) 164a Vacat.

k) 164b—167aAntonii de Parma „doctoris quondam famosi Padue" tractatus de unitate iutellectus. Inc.

„Queritur utrum sit". Expl. „dyaphanum etc."

„Questio edita ab eruditissimo viro dominó magistro Antonio de Parma die 24. Septembris 1 4 5 1 . . . "

(rasura).

1) 1 6 7b- 172b (Alani?) De artc íidei catholicae libri quinque. Inc. „Clemens papa cuius". Expl. „et sic pro- positum patet." — Idem opus extat in codice Lau- rentiano pl. LXXXI1I. Cod. 27. et in cod. Monacensi lat. Nro. 5844.

in) 172b Describitur, qualis et quanta fuerit statura et eííigies corporis domini nostri Jesu Christi.

n) 173a b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 17. Abel 1. 1. p. 4. 5. 87. 88.

18.

Cod. membr. saec. XIV. fol. min. 412. cum init. et miniat.

a) la— 412b Biblia sacra utriusque foederis cum in- dice alphabetico. Textus inc. fol. 29a : „Spiritus dicat ecclesiis". Expl. „revertere in terram tuam."

Codex eleganter exaratus, nunc autem madore cor- ruptus et singulis quaternioribus a bibliopego pessime confusis.

V. Csontosi 1. 1. Nro 18.

(25)

Cod. membr. saec. XV. 4° 56. cum miniat.

a) la— 5 6b Boetii de consolatione philosophiae libri quinque. Inc. „Carmina qui quondam". Expl. „oculos agitis iudicis cuncta cernentis."

V. Csontosi 1. 1. Nro 19. Abel 1. 1. p. 84—87.

20.

Cod. membr. saec. XIV. ex. 4" II. 89. cum init. et insignibus faroiliae Castellini.

a) la— 2b Vacant.

b) l1 1—79b M. T. Ciceronis opera de amicitia, de senectute, de officiis, de somno Scipionis. Inc. „Quin- tus Mucius augur scevola". Expl. „ego somno solutus

sum.u

c) 80a—82bFragmenta anepigrapha ex operibus Ci- ceronis: Pro Milone 1— cap. 3 „an est quisquam, qui hoc"; (Cornificii) Rhetoricae ad Herennium III. cap. 11.

§.19 sqq. usque ad „pronuntiationem bonam id perfi- cere" etc. Inc. „Etsi vereor iudices". Expl. „scriptura

conatus sum voces."

d) 8 3a— 8 6a Vacant,

e) 8 6b— 8 7b Epistola s. Bernhardi ad Raimunclum dominum castri s. Ambrosii. Inc. „(G)ratioso militi et felici". Expl. „senex accipiat iuniorem."

f) 88a Vacat.

g) 88b (S. Bernardi) ad Demotelem epistola. Inc.

., (f) (aleris 2) demoteli salutem. Monitus tuos demote- les". Expl. „et hanc dignitatem vita relinquam."

h) 8 9a b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 20. Abel 1. 1. p. 68—78.

(26)

21.

Cod. chart. saec. XV. 8° IV. et 96.

a) Ia — IVb Vacant.

b) la — 7 5a Gabrielis de Concorezio fabuláé cum allegoriis noviter repertae. Inc. „Hi quos pagani". Expl.

„TéÁog."

c) 75a — 77a Gabr. de Concorezio libellus anepigra- pbus de antiquis philosophis. Inc. „Philosophi greca".

Expl. „ implicatur."

d) 77a — 91a Gabr. de Concorezio .,de poetis". Inc.

„(P)oete unde sunt". Expl. „TéÁog."

e) 9 1b — 9 6b Vacant,

Codex olim Francisci Sforza Mediolanensium. ducis. V. Csontosi 1. 1. Nro 21. Abel 1. 1. p. 99—102.

22.

Cod. chart. saec. XV. 8° IV. et 124.

a) Ia — IVb Vacant.

b) la — 117a Sexti Pomp. Pesti (Pauli Diaconi) libri de verborum significtitione. Inc. „Augustus locus sanctus". Expl. „Vernisera mersalia aucruria."

c) 117b — 124b Vacant.

Codex olim Francisci Sforza Mediolanensium ducis. V. Csontosi 1. 1. Nro 22. V. etiam Aemilii Thewrewk de Ponor libellos: „Codex Festi Breviati Corviniani" (Budapest, 1878. E vol. XIV. annalium

„Nyelvtudományi közlemények)" et „Der Festus Pauli Codex der Corvina." (Budapest, 1878. Ex annalibus „Literarische Be- richte aus Ungarn" inscriptis.)

2S.

Cod. chart. saec. XV. 8° 108.

a) la— 1 0 4b Grammaticalatina prosa oratione scripta Danielis cuiusdam viri Itali. Inc. „Nota quod gramma- ticka". Expl. „et cetera talia ámen."

(27)

24.

Cod. membr. saec. X I V — X V . 4° I. et 71. cum init. et in fol. 1. insignibus familiae Castellini, cum litt. A. I.

a) Ia b Vacant.

b) la— 7 1b Alexandri de Villa Dei Doctrinale pue- rorum cum glossis Ludovici de Guastis. Textus inc. fol.

lb: „Rectio as es a dat". Expl. „sive de guastis."

V. Csontosi 1. 1. Nro 24. Abel 1. 1. p. 94—96.

25.

Cod. chart. saec. XV. fol. I. et 107.

a) Ia b Vacant. In fol. Ib legitur post quaedam verba inscriptio voluminis: „Incipitur liber qui vocatur Histo- riegraphus."

b) la— 8 3b Gesta Romanorum. Inc. „Alexander reg- navit prudens". Expl. „de ceteris vitiis proponit." Fol.

47a legitur de aetate codicis: „1474. Varadiensis."

c) 8 4a— 1 0 4b História septem sapientum magistro- rum et philosophorum bene moralisata de quodam filio regis famosissimi et boni. (História de Pontiano rege.) Inc. „Pontianus in urbe Romána". Expl. „pervenire etc.

1474. Reductio narrationis 4-ti magistri."

b) 104b Fragmentum litterarum, quae de concilio ge- neráli Constantiae celebrato (1414 —1418.) mentionem faciunt.

c) 105a—10Sa Vacant.

d) 108b Variae notae lingua lat. et slav. vet. scriptae, inter cetera haec nota: „A. d. M. CCCC. XL. fui infir- mus ad mortem, quod nunquam per antea talem inn'r- mitatem fui passus."

V. Csontosi 1. 1. Nro 23. Abel 1. 1. p. 88—94.

(28)

cl) 105a— 107b Vacant. 107b leguntur haec epigram­

mata:

Si modo sum degens non debet spernere me gens, Cristus pauper erat et nuc super omnia regnat.

Quando bibo vina facio mihi comoda(m) viam.

Fol. 82a legitur haec rubrica hungariea : „Hogh yhathnam."

Codex ut videtur ad commissionem magn. et egreg.

domini Ladislai de Egerwara gubematoris episcopatus Waradiensis per Mathaeum de Stara scriptus a. 1474.

(Vide cod. Nro 61.) V. Csontosi 1. 1. Nro 25.

26.

Cod. rnembr. saec. XV. 8° I. et 59.

a) Ia b Vacant.

b) la— 5 8b Plutarchi vita Aristidis et Catonis Cen­

sorini Franciso Barbáro Veneto interprete. Inc. „Elo­

quentissimi ac patricii viri". Expl. „propositum fűit."

c) 5 9a b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 26. Abel 1. 1. p. 6.

27.

Cod. chart. saec. XV. fol. IV. et 180.

a) P — IVb Vacant.

b) la — 173b Scriptores históriáé Augustae. Inc.

„Origó imperatoris Hadriani". Expl. „quam potuisse intendas."

c) 174a— 180b Vacant.

Codex olim Francisci Sforza ducis Mediolanensium. V. Csontosi 1. 1. Nro 27. Abel 1. 1. p. 3 5 — 4 1 .

(29)

28.

Cod. chart. saec. XV. fol. I. et 218.

a) Ia b Vacant.

b) la— 217b Liber synonimorum medicornm Simonis Januensis (alias Clavis sanationis). In fine vocabula- rium medicináié. Inc. „Dominó magistro Campano".

Expl. „ Tobalanachas id est scoria eris."

c) 218a b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 28.

29.

Cod. chart. saec. XV. 8° I. et 218.

a) Ia b Vacant.

b) la — 217a Simonis Januensis clavis sanationis (alias: Liber synonimorum medicorum). Inc. „Venera-

bili viro magistro Symoni'\ Expl. „Ysopus . . . . deinde refrigeratur et quod . . " (cetera desunt, deest reliqua pars litt. Y et Z.)

c) 2 1 7b— 2 1 8b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 29.

30.

Cod. rnerabr. saec. XV. fol. I. et 49. (Miniatiirae spatio vacuo relicto desunt.)

a) Ia b Vacant.

b) la— 4 8b (fol. 3 deest) Speculum lmmanae salva- tionis. Inc. „Dominus in excelso". Expl. „dignetur Jesus Christus amen."

c) 4 9a b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 30.

(30)

81.

Cod. chart. saec. XV. 8° I. et 151.

a) Ia b Vacant.

b) la — 144b P. Terentii Afri comoediae sex (Andria, Eunuchus, Heautontimorumenos, Adelphi, Hecyra, Phormio). Inc. „Sororem falso ereditam". Expl.

„Iudex noster Phormio iam hic faxo aderit. Vos valete et plaudite. Caliopius recensui. Laudetur nomen do- mini" etc.

c) 144b—15 la Vita Terentii Oxoniensi vitae similis;

argumentum Andriae prosa oratione scriptum, vita Terentii Oxoniensis, argumenta singularum Terentii comoediarum et explicatio didascaliorum; in fine regu- láé metricae. Inc. „Andria velHeunucus". Expl. „infimo loco trochei ut ibi."

Fol. 144b legitur: Terentii Afri Phormio explicit.

Deo gratias amen. Galoysius Haudry s(cripsi) de 1444.

V. Csontosi 1. 1. Nro 31. Abel 1. 1. p. 11 — 13.

32.

Cod. chart. saec. XV. fol. I. et 195.

a) Ia b Vacant.

b) la — 131b M. Vítruvii Pollionis de architectura libri. Inc. „Quum divina tua mens". Expl. „voluminibus haberet explicata."

c) 132a— 136b Vacant.

d) 137a—162a P. Candidi históriáé peregrinae libri tres. Inc. „Quantum inter se". Expl. „sentiet defuisse."

e) 162b—190a P. Candidi grammaticon libri duo.

Inc. „Qui amico detrahit". Expl. „vix statim designat.

P. Candidi grammaticon liber secundus explicit de pro- prietate verborum latinorum feliciter. Finitus die ultimo Novembris M.CCCC0 LXIII."

(31)

f) 1 9 1b- 1 9 5b Vacant.

Codex olim Franeisci Sforza ducis Mediolanensium. V. Csontosi 1. 1. Nro 32. Abel p. 58 — 62. 96 — 99.

33.

Cod. membr. saec. XV. fol. I. et 84. cum init. illustr. et in fol. la insi- gnibus quibusdam.

a) Ia b Vacant.

b) la— 7 8b Dante Alighieri Divina Comoedia. Inc.

„Nel meco del camin". Expl. „il sol el altre stelle." (Se- quuntur duae tereinae scriptoris.)

c) 7 9a— 8 2a Aphorismata e scriptura sacra et e scri- ptoribus latinis graecisque sumptaetin Itali cum idioma traducta. Inc. „Ante iudicium para iusticiam". Expl,

„qui finit esse quod est."

d) 82b legitur: „Istum librum non comodabis, si co- modabis, non reabebis, si reabebis, non tam bene, si tam bene, non tam cito, si tam cito, perdes amicum."

e) 8 3a— 8 4b Vacant, V. Csontosi 1. 1. Nro 33.

34.

Cod. chart. saec. XV. fol. V. et 101.

a) Ia—Vb Vacant.

b) la— 1 0 0b Opus italicum de navigatione, oceano- graphia et geographia, continens duas partes. Inc, „Re- munda luna quarta". Expl. „tartari, christiani e sara- ceni." (fol. 9 5b vacat.)

c) 101a b Vacant.

V. Csontosi 1. 1. Nro 34.

(32)

35.

Cod. membr. saec. XIV. ex. fol." I. et 146. cum miniat.

a) Ia b Vacant.

b) la— 1 4 3b Codex hispanus continens fragmenta ex operibus Senecae, Ciceronis et imprimis ex Aristotelis Ethicis et e Cassiodori Libris Variarum sumpta. Inc.

„Questo e lo proemio delo volgaricador". Expl. „in li segoli deli segoli amen." Sequitur index.

c) 144a—146b Vacant nisi quod nonnullae notae le- gnntur in fol. 145b : „IHS. Johannes Dárius scripsit

atramento nimphirius (?) per ipsum Kiriaco Aconitano ad scribendum adducto." et in fol. 146a: „Questo libro costa den. 8." etc. — Fol. 144b habetur figura equitis in equo sedentis cum inscriptione: „Fon(s) gloriae perennis Theodosi," de qua imagine fusius exposuit P. Dethier in tractatu „Augusteon vagy Nagy-Justinian óriás lovasszobra" inscripto et Annalibus Academiae Scien- tiarum Hungaricae („A Magyar Tudom. Akadémia Ev- könyvei XI. 1868." Pars Deciina) inserto.

V. Csontosi 1. 1. Nro 35. Abel 1. 1. p. 6—9.

(33)

II. Codices Latini saec. XIV.

36.

Cod. membr. saec. XIV. in. binis eolumnis exaratus. 4" 313. cum miniat.

a) la— 3 1 3b (finis deest) Breviárium. Inc. „Invitato- rium. Venite exultemus". Expl. „audiebat verbum illius . . . (Reliqua vix possunt legi.)

37.

Cod. membr. saec. XIV. binis eolumnis exaratus. fol. 202.

a) lb Versus nlemoriales continentes regulás iuris canonici. Inc. „Consti (?) reserip". Expl. „regula iuris."

(2a Vacat.)

b) 2b—20 la Quinque libri Decretalium Gregorii papae IX. cum commentariis Bernardi de Montemi- rato. Inc. „Gregorius episcopus servus sevvovum". Expl,

„quis homagium compellatur." (Cum glossis margina- libus valde numerosis.)

e) 20 lb Vacat.

d) 202a Variae notae in decreta.

Fol. 2b legitur a manu saec. XV. seriptum: „Liber ecclesie beaté virginis prope Zágrábiam claustri He- remitarum."

(34)

38.

Cod. membr. saec. XIV. binis columnis exaratus. fol. 196.

a) la— 1 7 9b Commentarius in secundum librum sen- tentiarum Petri Lombardi. Inc. „Qui vivit in eternum".

Expl. „in secula seculorum amen."

b) 180a—196b Commentarius in ignoti euiusdam au- ctoris de beatitudine librum. Inc. „Ad primum sic pro- cede". Expl. „omnia que vult."

c) 196b Officium de corpore Christi per magistrum ordinis et definitores generális capituli ordinatum.

In fine legitur amanu saec. XIV. scriptum: „Reverendo Patri fratri Benedicto ordinis fratrum predicantium pri- ori provinciali fratrum ordinis predicantium per Unga- riam, fráter Thomas eiusdem ordinis vicarius vester generális in conventu Pothokensi se ipsum cum obedi- entia íiliali vestre paternitati intestat, quod gratum habui, quod me absolvistis, sed magis gratum habebo, quod me supportetis."

In folio l.manus saec. XVII. adnotavit: „Est conven- tus Rhemetensis J. 16."

39.

Cod. chart. saec. XIV. binis columnis exaratus. fol. 234.

a) la— 3 4b Opus quadragesimale. Inc. „Cum ieiunatis nolite fieri". Expl. „rogemus dominum. Explicit qua- dragesimale operis Marié, que est mater dei intacta."

(35a b vacant.)

b) 36a — 47b Sermones de evangelio, de sancto spi- ritu, sermones dominicales. Inc. „Qui credit in filium dei". Expl. „oíferat mecum" (Finis deest.).

c) 4 8a— 6 1a Sermones de diebus dominicis. Inc. „se- cundum carnem vixeritis". Expl. „hunc mundum etc."

2*

(35)

(1) 61b—83aSermones in adventu domini et de evan- gelio et sermones dominicales. Inc. „Hora est iam nos".

Expl. „et nobis precare dignetur etc. Explicit opus Marié per anni circulum". Sequitur Sermo de epistola et alius de evangelio.

e) 8 3a— 8 6b Liber scintillarum habens 22 capitula.

Inc. „Dominus deus". Expl. „sunt divites etc."

f) 86b — 88a Notabile de die Dominico celebrando.

Inc. „Qui dominum non timetis". Expl, „quod nobis precare etc."

g) S8a — 90aThomae de Aquino expositio solemnis super „páter noster" cum prologo. Inc. „Páter Thomas de Aquino". Expl. „et effectu dicenda est etc."

h) 90a — 94a Tractatus de septem sacramentis. Inc,

„Septem scilicet sacramenta". Expl. „de septem sunt sancte ecclesie etc."

i) 9 4b— 9 5b Tractatus de corea et pudore. Inc. „Ad cori . . . ". Expl. „ergo libenter audienda est."

k) 96a — 226b Opus sermonum Jacobini de Vora- gine. Inc. „Prepára te". Expl. „illius pauperis. Explicit opus sermonum de domini cis per anni circulum Jacobini de Voragine completum sub anno domini M°CCC nona- gesimo sexto."

1) 227a b Sermo de s. trinitate. Inc. „Ro. XT. Saltitudo diviciarum sapiencie". Expl. „ eontra homines prevalebis."

m) 228a — 2 3 4b Vacant.

In tegumine priori fragmentum euiusdam diploniatis saec. XIV.

pro Nicola de Secz clerico Cracoviensis dioec. adglutinatum est; in tegumine posteriori fragmentum euiusdam eodicis ecclesiastici membr.

saec. XIII.

40.

Cod. chart. saec. XIV. binis eolumnis exaratus. fol. 106.

a) la— 8 4b Summa ethicae. (Primum folium deest.) Inc. „cum dominó". Expl. „Anno domini 1386. feria

(36)

tertia post Mathie apostoli predicta summa est com- pleta."

b) 8 5a— 8 7b Constitutiones Guidonis cardinalis a.

1268. factae. Inc. „Fráter Guido". Expl. „Clementis pape 1111. anno tercio."

c) 8 7b— 8 9b Constitutiones Priderici archiepiscopi Saltzburgensis a. 1274. Inc. „Adhonorem et glóriám".

Expl. „Indictione seeunda kai. Noveinbris."

d) 89b—90aMitigatio Chunradi archiepiscopi Saltz- burgensis a. 1303. facta. Inc. „Acl hec quidam". Expl.

„beneficia recurremus."

e) 9 0a— 9 2a Instituta Pridrici AEppi Saltzburg. in concilio pro vinciali Saltzburgae a. 1281. Inc. „Cum in- stancia nostra". Expl. „inventi fuerunt contemptores."

f) 9 2a— 9 7a Constitutiones concilii Herbipolensis a.

1288. factae. Inc. „Joannes miseratione divina". Expl.

„Dátum ut supra."

g) 9 7b— 9 8a Synodus per Chunradum AEppum Saltzburgensem a. 1288. celebrata. Inc. „ Contractibus matrimoniorum". Expl. „nec gaudere".

h) 98a bConcilium provinciáié per Chunradum archi- episcopum Saltzburg. a. 1310. celebratum. Inc. „Primo statútum de clericis". Expl. „canonum iam predictam."

i) 9 8b Bulla Clementis V. a. 1307. de revocatione clericorum laicorum. Inc. „Pastoralis cura". Expl. „an- no secundo."

k) 9 8b— 9 9a Synodus per Chunradum arehiepisco- pumSaltzburgensem a. 1310. celebrata.Inc. „In saluti animarum". Expl. „in hac parte."

1) 9 9a — 101b Instituta Pilgrimi archiepiscopi Saltz- burg. publicata in provinciali concilio Saltzb. a. 1386.

Inc. „Ad laudem et". Expl.M. CCC. octuagesimo sexto."

m) 1 0 1b— 103a Bulla pontificalis, sine nomine papae.

Inc. „Ut animarum". Expl. DátumNeapoliXI.kai. Dec."

n) 103a — 105b Litterae Priderici archiepiscopi

(37)

Saltzburgensis a. 1319. kai. Jun. scriptae, tenorem cuius- dam bullae Bonifatií VIII. transeribentes. Inc. „Fride- ricus dei gratia". Expl. „anno domini M.CCC. decimo nono."

o) 105b — 106b Instantiae fratrum mendicantium.

Inc. „In nomine domini". Expl. „secundo quia portio canonica." (Reliqua seriba addere neglexit.)

41.

Cod. chart. saec. XIV. fol. 239.

a) la b Tituli quaestionum libri Tegni Galieni.

b) 2a—23 9b (Finis et init. desunt.) Quaestiones trium tractatuum Tegni Galieni seeundum Jacobum de la Turre de Forlivio. Inc. „ex notatione finis". Expl, „sed alias res non . . . "

42.

Cod. chart. saec. XIV. binis eolumnis exaratus. fol. 241.

a) la b Index et registrum codicis.

b) 2a Nota super illo evangelio „Ego sum pastor bo- nus." Inc. „Bonus dicitur". Expl. „hec ille."

c) 2b Fragmentum mutilum b. Hieronymi de vita s.

Paulae. Inc. „(Q)uidam vero veteranorum". Expl. „eius quis e . . . "

d) 3a— 4a Huberti canonici in porta Ravennensi quaestio de superfluo ornatu mulierum. Inc. „Questio disputata Bononie". Expl. „voluit etc. quod deo patri amen." (Sequuntur notae de sacerdotibus, de nomini- bus Luciferi.)

e) 4b— 2 5b Postilla super passionem Cbristi seeun- dum Mathaeum. Inc. „Scitis quia post biduum". Expl,

„eternam vitám perducat."

(38)

f) 25b Variae notae de verbis Hieronymi contra illos, qui dicunt se non posse continere, de quatuor perse- cutoribus, de quinque conditionibus, quae requiruntur ad verum praedicatorem etc.

g) 26a De virtute orationis. Inc. „Domus mea, do- mus". Expl. „eternam etc. ámen."

h) 2 6a— 2 7a Sermones duo de dedicatione. Inc. „Su- spiciens Jesus". Expl. „gloriosam virginem etc."

i) 2 7a— 2 9a Postilla super egressus Jesu Christi. Inc.

„Egressus Jesus perambulabat Jericho". Expl. „eins nacione legisse."

k) 2 9b— 3 0b Sermo de dedicatione. Inc. „Oraculum in medio domus". Expl. „Require in capitulo XXIII.

levitici."

1) 3 0b— 3 5a Notae de peccatis, de blasphemia, de idolatria, de agónia, de septem vitiis et de plurimis aliis peccatis. Inc. „Nota quod peccatum". Expl. „predican- tibus."

m) 35a — 3öa Sermo sancti Augusti de honestate mulierum. Inc. „(N)emo dicat fratres". Expl. „miseri- cordia plena est terra amen."

n) 3 6a— 3 7b Sermo b. Augustini de contemptu mundi ad clerum. Inc. „(A)udite fratres karissimi". Expl. „per omnia secula amen."

o) 3 7b— 4 2b Tractatus de quatuor instinctibus, ange- lico videlicet, divino, diabolico et naturali. Inc. „(S)e- men cecidit in terram bonam". Expl. „et in calculo".

(Reliqua desunt.)

p) 4 3a— 1 8 1a Postillae hiemales. Inc. „Alpha et 0, princípium et finis". Expl. „deus in secula seculorum amen."

q) 18 lb Vacat.

r) 182a — 232a Sermones de resurrectione domini.

Inc. „Jesum queritis nazarenum". Expl. „deus in secula seculorum amen."

(39)

s) 2 3 2a— 2 3 7b Postilla super orationem dominicam.

Inc. „Páter noster, qui es in ce\\su. Expl. „possidebimus in secula seculorum ámen."

t) 2 3 7b— 239b Notae de plurimis haereticorum se- ctis. (Sequitur nota de morte.)

u) 240a— 24 lb Vacant.

43.

Cod. membr. saec. XIV. binis eolumnis exaratus. fol. min. 89.

a) la— 8 8i l Martini Poloni decreta Martiniana seu tabula decretorum alphabetica (Init. deest.). Inc. „Quod abbatissa non eligatur". Expl. „nature iura tenere.

Explicit decreta Martiniana composita a fratre Martino ordine predicatorum deo gratias amen." (88b vacat.)

b) 89a Fragmentum cantionis: „Adest dies celebris."

44.

Cod. membr. saec. XIV. binis eolumnis exaratus. 4°. 483.

a) la— 4 7 5b Legendáé sanctorum in duos libros di- visae. (Initio 10 fólia desunt.) Inc. „colis regionis osten- ditur". Expl. „dignetur per glóriám amen."

b) 47 6a Vacat.

c) 4 7 6b— 4 7 8b História burgundica, história de Gon- debando, Sigismundo, Gondermaro etc. regibus. Inc.

„Tempore Thiberii senioris". Expl. „glória, virtus et potestas per omnia s. s. amen."

d) 4 7 9a— 4 8 2b Sermo de sancto üemetrio. Inc. „(H)o- die fratres universus orbis". Expl. „honor et impérium per infima secula seculorum amen."

e) 4 8 2b— 4 8 3b Variae notae de provenientia codicis de anno 1475, 1589, 1598.

(40)

45.

Cod. membr. saec. XIV. binis columnis exaratus. 4° 323. cum init,

a) la— 2 8 4b Biblia sacra utriusque foederis cum prologo.

b) 2 8 5a— 2 8 6b Tabulae continentes legenda in sin- gulis feriis anni.

c) 287a — 315b Interpretationes nominum hebraico- rum.Inc. „ Azapprehendens vei". Expl. „Zuramconsilian- tes eos vei conciliatores eorum. Expliciunt interpreta- ciones nominum hebraicorum."

d) 3 1 6a— 3 2 2b Esdrae liber tertius et quartus.

e) 323a b Vacant.

Ante textum in adglutinata pagina legitur haec nota:

S. L e c t o r i C h r i s t i a n o .

Biblia haec ms. sancti Sebaldi fuisse, paginae lacerae a bibliopego erasae testabantur. Verum quo loco et tempore sint exarata, nulla potui ratione investigare.

Equidem ante inventam typographiam scripta fuis- se, nullus dubito. Vale et antiquitatem veri satis trutina libratam venerare.

14. April. Liliani. A. D. 1617.

Sáros-Pataehini in comitatu Zempliniensi superioris Ungariae possessor

Mich. Orvos Surius loci dicti pastor primarius. M. P. S. S.

46.

Cod. membr. saec. XIV. ex. binis columnis exaratus. fol. 149.

a) la— 2b Vacant.

b) 3a—149a (Initium deest.) Biblia sacra, continens históriám a primo libro Regum usque ad actus Apostolo- rum. Inc. „in Samariam.De vineaNaboth". Expl. „libro ypotyposeon i. e. informationum. Explicit história sco- lastica." „

(41)

47.

Cod. chart. saec. XIV. ex. fol. 231. '

a) la— 2 2 lb Commentarii et lecturae ad evangelia et epistolas apostolorum. Inc. „ Beatus quem tu". Expl.

„sic solvit Scotus. Explicit lectura epistolarum ca- nonicarum beati Johaimis et beati Jude apostolo- rum deo gratias." (194b— 196b vacant.)

b) 222a—228b Tractatus, „utrum religio catholica sit religionum perfectissima.u Inc. „Utrum religio christi".

Expl. „et sic est finis huius deo gratias."

c) 2 2 9a— 2 3 1b Vacant.

In tegumine fragmentum de officiis sacerdotum legi- tur. Inc. „Sit etiam pastor". Expl. „in stella clericorum."

48.

Cod. chart. saec. XIV. ex, fol. 208.

a) la— 4b Decem praecepta domini lingua germanica explicata, Inc. „Audi Israel precepta domini". Expl

„zeit adir ewiclich et cetera."

b) 4b— 5b Sermo de conceptione beatae Mariae vir- ginis. Inc. „Ego autem edificam nomine domum". Expl.

„rogemus ipsam."

c) 5b— 8b Sermo de sancto Servatio. Inc. „Ecce sa- cerdos magnus". Expl. „pippiano nomine perierunt."

d) 8b— 9a Confessio peccatorum germanica lingua facta. Inc. „leli zundiges mensch". Expl. „hymelischer vater genod." (9b vacat.)

e) 1 0a— 1 2b Sermo de dominica Laetare. Inc. „Abiit Jesus trans mare Galilee etc". Expl, „verbi dei et gracie etc. ut scis,"

(42)

f) 1 2b— 1 4b Fragmentum sermonis de assumptione b. Mariae virginis. Inc. „Hodie magnificata est anima mea". Expl. „quia pervenit illuc."

g) 15a—18a Speculum peccatoris. Inc. „Quoniam fratres karissimi". Expl. „qui est in secula seculorum.

benedictus amen."

h) 1 8b— 2 6b S. Bonaventurae speculum animae seu itinerarium in deum. Inc. „Ecce descripsi eam". Expl.

„rogemus dominum."

i) 2 7a— 7 4a S. Bonaventurae tractatus de doctrina dei; praecedit index. Inc. „Preparate corda vestra".

Expl. „et per eum habebunt."

k) 74b Cantio: „Si dedero somnum."

1) 7 5a— 1 0 4a Concordantia quatuor eviingelistarum super passionem domini. Inc. „Scitis quia post biduum".

Expl. „sine fine vivit et regnat amen."

m) 104a—105b Sermo de ascensione domini. Inc.

„Psallite deo, qui ascendit". Expl. „non petunt libera- cionem etc."

n) 1 0 5b— 1 0 7b Sermones duo de rogationibus. Inc.

„Petité et accipietis". Expl. „precante dominó qui vi- vit etc."

o) 107b—108b Sermo de ascensione domini. Inc. „Ele- vatus est sol et luna". Expl. „qui cum patre et spiritu sancto etc."

p) 1 0 8b— 1 1 2b Sermones quinque de corpore Christi.

Inc. „En pluam vobis panes de celo". Expl. „Oretur a nobis ut deus noster etc."

q) 1 1 2b— 1 1 4b Sermo communis. Inc. „Venite filii?

audite me". Expl. „rogemus."

r) 1 1 4b— 1 1 7b Sermones duo de assumptione virgi- nis gloriosae. Inc. „Intravit Jesus in quoddam castellum".

Expl. „quod nobis precare dignetur amen."

s) 1 1 7b— l J 8b Sermo de domina. Inc. „Yeni in ortum meuni soror". Expl. „in diebus estatis."

(43)

t) 119a — 122b Sermo de resurrectione domini. Inc.

„ Jesum queritis nazarenum ". Expl. •„ quod ut prestet etc."

u) 122b—124b Tractatus de sacro canone. Inc. „Quo­

niam sacer canon". Expl. „est benedictus in secula se­

culorum amen."

v) 124b—126b S. Augustini liber ad clericos de con­

temptu mimdi. Inc. „Audite fratres karissimi". Expl.

„deus in secula seculorum."

w) 126b—128a Sermo de novo sacerdote. Inc. „Vas electionis est". Expl. „precare dignetur Jesus Cristus amen Sy woy Schervubel."

x) 128a—130b Sermo de decimis. Inc. „Ubi est Abel fráter tuus." Expl. „nobis concedat etc."

y) 130b—131aVaria excerpta ex operibus Augustini, Gregorii, Hieronymi, Isidori, Albini, Sixti, Bedae aliorum. Inc. „Aug. si fueris". Expl. „ consolacionis munere privabitur."

z) 131a—136b Sermo de sacerdotibus. Inc. „Surge et fac, et erit dominus tecum". Expl. „sumeré et aliis."

aa) 1 3 6b— 1 4 0b Sermo de novo sacerdote. Inc. „Vado ad eum, qui me". Expl. „vivit et regnat amen."

bb) 1401'—146a Sermo de^sancto Johanne Baptista.

Inc. „Erit magnus". Expl. „terdenis alius coronatum."

cc) 146b—150a De decem miraculis corporis Christi.

Inc. „Decem sunt miracula". Expl, „et vivet in eternum hec ille."

dd) 150a - 154b Sermo de caritate. Inc.'„Si diligimus invicem deus". Expl. „dignetur amen et cetera."

ee) 154b—15 9a Variae notae de septuagesima, sexa­

gesima, quinquagesima, quadragesima et de septem sacramentis, de sacerdote, de festő die etc. Inc. „ (S)eptua­

gesima". Expl. „homine brevisC?)."

íf) 159a—160b Sermo super illó evangelio „Zachee festinans descende". Inc. „Sachee festinans". Expl „in regno celorum."

(44)

gg) 160b— 162a Sermo super illo evangelio: „Atten- dite a falsis prophetis". Inc „Attendite". Expl. „provo- earent."

hh) 1 6 2b— 1 6 5a Sermones de connumeratione ani- marum. Inc. „Mortuo non prohibeas". Expl. „testatur affectum." ( 1 6 5b— 1 6 6a vacant.)

ii) 166b Fragmentum literarum germanicarum. Inc.

„Meyne frundin". Expl. „dw wuot ge. oenet."

kk) 16 7a — 168a De sancta Catharina sermo. Inc. „Tota pulchra es". Expl. „si videris expedire."

11) 168b — 204a Opus Mariae, quae est mater dei intacta, videlicet quadragesimale continens sermones ad dominicas et ferias anni. Inc. „Olim a ieiunatis no- lite". Expl. „rogemus dominum. Explicit opus Marié, que est mater dei intacta videlicet quadragesimale."

mm) 204b—30SbLitterae complures saec. XV. ad Ma- tbaeum de Vicedominis de Placentia canonicum Strigo- niensem, Petrum plebanum de Zewles (inter haec te- stamentaria dispositio eiusdem), Casparem pictorem de Cassa etc. respicientes; aliae notae et fragmenta lingua lat. et germ. scripta. Sic etiam in tegumine posteriori.

In tegumine priori legitur index codicis. Codex olim monast. Lechnitzensis.

40.

Cod. membr. saec. XIV. ex. binis columnis exaratus. 4°. fol. 259.

a) la— 1 5 1b Commentaria in evangélium Marci. Inc.

„Quatuor facies uni et". Expl. „qui est honor et glória in secula seculorum amen."

b) 152a—259b Commentaria in Apoclypsim cum pro- logo b.Hieronymi.Inc. „Permittitur autem huic libro".

Expl. „qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat etc. Explicit hic liber."

(45)

50.

Cod. chart. saec. XIV. et XV. folio 491. binis* columnis exaratus.

a) la— 4 5b Martyrologium (lnitium deest.). Inc. „qui a primeva etate christianus". Expl. „confessorum at- que virginum."

b) 4 6a— 5 6b Tabulae concordantionales ad scriptu- ram sacram.

c) 4 7a b Vacant.

d) 5 8a— 7 1b Disputatio catholici contra haereticos super articulos fidei etc. Inc. „(S)urgente mundo".

Expl. „contra ecclesiam desevientes."

e) 7 2a— 7 5a Sermo de mercede coelesti et interpre- tatio sacrae scripturae huius dictionis. Inc. (R)ecepe- runt mercedem'suam". Expl. „nos perducat, qui vivit."

f) 7 oa— 7 7b Sermo de eiectione in tenebras cum prooemio. Inc. „(F)ilii regni eiicientur in tenebras".

Expl. „ipso dominó nostro."

g) 7 7b— 8 2b Sermo de adlaboratione ad iustitiam cum prooemio. Inc. „(A)ttendite ac iusticiam". Expl.

„rogacionum sabbato."

h) 821'—85a Sermo de navigatione Iesu Christi super mare cum prooemio. Inc. „(C)um sero esset factum erat". Expl. „nos Cristus perducat."

i) 8 5a— 8 8b Sermo de tentatione Iesu Christi a dia- bolo cum prooemio. Inc. „(D)uctus est lesus". Expl.

„pugnens(!) nos coronet in secula seculorum."

k) 88b — 92a Sermo super parabolis Iesu Christi cum prooemio. Inc. „(R)eparabit eos ab invicem". Expl.

„qui vivit et regnat amen."

1) 9 2a— 9 4a Sermo de mercatoribus a Christo e tem- plo eiectis cum prooemio. Inc. „(I)ntravit lesus in tem- pluma. Expl. „quociens in hoc" (Finisdeest.). ( 9 4b— 9 5b vacant.)

(46)

m) 9 6a— 1 0 3a Augustini liber de spiritu et anima.

Inc. „Quoniam dictum est". Expl. „aliud quam ratio etc. Explicit liber Augustini de spiritu et anima."

n) 103a—119b Confessionale. Inc. „Quia ut ait Am- brosius". Expl. „nescimus quantum hora. Explicit con- fessionale satis competens."

o) 120a — 134a Enchiridion Augustini cum ordine capitulorum. Inc. „(D)ici non potest". Expl. „de fine libri etc."

p) 134a— 143b Soliloquia beati Augustini deineffabili dulcedine dei cum ordine capitulorum. Inc. „(A)gnos- cam te". Expl, „ad beatissimam trinitatem. Explicit liber soliloquiorum Augustini cum ordine capitulorum eiusdem sub anno domini M°CCC°."

q) 144a—148b Soliloquium Augustini de arrha ani- mae. Inc, „Soliloquium de arra anime". Expl, „die ac nocte etc."

r) 148b—1551' Augustinus de íide ad Petrum. Inc.

„Epistolam fily Petri". Expl. „üli deus revelavit etc.

Explicit liber de fide ad Petrum Augustini docto- ris egregy."

s) 156a — 170b S. Anshelmi liber, cur deus homo, cum prologo. Inc. „(O)pus subditum propter quosdam".

Expl. „qui est benedictus in secula amen."

t) 170b Anshelmi tractatus de inimicis diligendis.

Inc. „(B)onus homo de omnibus". Expl, „minavit de paradiso."

u) 17 la b Tractatus Anshelmi de deploratione amis- sae virginitatis. Inc. „Anima mea, anima erumpnosa".

Expl. „in secula seculorum amen."

v) 171b—175a Anshelmi liber de liberó arbitrio. Inc

„(Q)uod potestas peccandi". Expl. „de ipsis interro- gare."

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Francisci Hógel Con(ciones) Dominicales et Festivales Ejusdem Conciones Domi(nicales) et Fest(ivales) Ejusdem Festivales et Quadragesimales. Ejusdem iterum Dominicales et Festivales

Téved, állítja, aki azt hiszi, Isten csak annyiban áll az idő fölött, s csak annyiban „örök”, amennyiben „sohase kezdett volna és sohase szűnne meg

A Szakképzés 4.0, a magyar kormány szakképzési stratégiája hangsúlyozza, hogy az oktatásnak és a képzésnek a tanulás valamennyi formájában – a vállalkozások, valamint

dendam curavit et ante dedicationem Leuvenclaii in nonnullis exemplaribus ab Oporino sibi traditis agglutinari fecit. Quia haec exemplaria tantum nonnulla fuerunt,

recognoscimus per presentes, quod egregius dominus Georgius de Ews, gubernator episcopatus Agriensis dedit et accomodavit ex voluntate et mandato reve- rendissimi domini

В угорськш лшг- вютищ немае переконливого пояснения ц!еТ конструкщУ (див. иму идти), причому в протоциган- ськш mobí майбутнього часу теж не

tes, in coetum et numerum verorum, et indubitatorum Haereditarii Nobis Transylvaniae Principatus, nec non Regni Nostri Hungáriáé, aliorumque Regnorum, Ditionum et

« Prières populaires », In : Mélusine. Revue de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, t. Derrière le mot raison peut se cacher, à mon sens, l’ancien terme