• Nem Talált Eredményt

ÜVtSlET ÉPITÖ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "ÜVtSlET ÉPITÖ"

Copied!
39
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR ÉPITÖ

ÜVtSlET

BÉRHAzAK

A MISKOLCI KÓRHAz

XXIX. ÉVF. 1929 7-8. SZAK ,

MLGJLLENIK MINDEN HOBAN- ,

ELŐFIZETÉSI ÁRLGY ÉV R F., 32 PENGÓ·

EGYES FÜZET ÁRA 7 PENGŐ

(2)

. CSEPAY JENÖ

OKL. M1!RNOK

V.

MŰEGYETEMI

TANARSEG1!D

"ELEKTR I e"

VILLAMOSsAGI

ÉS MŰSZAKI B. T.

BUDAPEST, IX., TOMPA-UTCA 14

TELEPON : J.403-77

KRISZ- TIÁN SÁNDOR

SZOBRÁSZ

BUDAPEST, VII., GYARMAT-UTCA 12. TELEFON: JÓZSEF 396-80

[LIFT] . [lIFT I

HAVERLAND ANTAL

BUDAPEST, VII!., NAP==U. 22

TELEFO N: J.

329-66

I LIFT I I LIFT I

(3)

MAGYAR ÉPÍTŐM ÜVÉSZ E K

WOSSALA SANDOR

MŰSZAKI FÖTANACSOS

A FÖVÁROS SZOCIÁLIS ÉPÍTKEZÉSEINEK VEZETÖJE (L. FÜHRER ILUS RAJZA)

(4)

Magyar Építőművészet XXIX. évfolyam, 7-8. szám

,

. l

__

~"

... _ .. __

._._.~.::":.:.·.i.t.

...

~

...

~II.".:':'.':'~~,.: ... : ...

1

Bérházak.

Fi magánépítl\ezések évről évre csökkennek. Fi népjóléti minisztérium a lakás- építést beszüntette. Csupán a szél\esfőváros - hála Líeber Endre t(Jllácsnol\ságá- nnk - foglalkozik komolyabban a bérházépítéssel. Fiz utóbbi évben három bérház, illetve bérház-csoport épült.

Fi Németvölgyi-úton Medgyaszay Jstváll eldíjjal kitüntetett tervei szerint épített bérház-csoport három épületből áll. Egy-egy épületben 50 lakás, 7 üzlet- helyiség, 4 műhely vall, összesen tehát 150 lakás, 21 üzlethelyiség és 12 műhely.

Fi lakásokl'>61 mindegyik épületben 24 háromszobás, 10 h.ét szobás, 16 egyszobás Fi két- és háromszobás lakások fürdő- és cselédszobával vannak ellátva. Fiz összes lal\ások parkettások, a tLízhelyek és szerelvények körÍtőfalán csempézve, ajt6k, ablakok lahkozva, a konyhákban a lak6k kívánsága szerint takarék- vagy gáz-

tűzhely. Fi házal\ használhat6sága a kényesebb polgári igényeket, kiképzése pedig a legmagasabb művészi igényeket is kielégíti.

Fi R6na-utcában Szabolcs FerellCllek ugyancsak első díjat nyert terve alapján épült bérház 1-2-3 szobás Ial\ásoJ\at és azonl,ívül egy tüdőbeteg-gondoz6 inté- zetet tartalmaz, mely ut6bbi a lakásokt61 teljesen elkülönített bejárattal van ellátva úgy, hogya betegek még az épület udvarára sem juthatnal~. Fi két- és háromszobás lakások itt is fürdőszobával vannak ellátva. Minden szoba (a cseléd- szoba is) parkettás, minden három lakáshoz egy-egy porol6udvari balkon.

Fiz udvar oly nagyméretű, hogy abban a parkozáson :\ívül még egy gyermek- játsz6teret is el lehetett he yezni.

Kívánatos volna, hogy ha a székesfőváros ezen épület teIl,ével egy nagy telektömböt alkot6 és észak felé a Bácsl\ai-utcáig terjedő 5 kis telket a rcrjtCl épült lds törpe házakkal együtt kisajátítaná, hogy az eredetileg elgondolt és ezen új vidék városswbályozásába egyedül beillő épitést az egész telektömbnek egységes körülépítését, CI középen egy nagy, egy oldalra nyitott díszudvarral megalkotná.

Ezen épületekkel egyidejűleg a Schőmer ferenc elsődíjas tervei szerint épült Kisfaludy-utcai bérhcízat mult számunl,ban közö!tü!,.

EGRI ÉS fIf\ DR. EGRI ISTVAN

OI<:LEVELES CiÉPÉSZMÉRNÖI<:

BUDFiPEST, VIL, ROTTENBILLER-UTCFi 28. SZ.

TELEFON: JÓZSEF 318-Ol TELEFON: JÓZSEF 318-O!

KÖZPONTI

fŰTÉS

VÍZVEZETÉK

CSFiTO RN AzAs

(5)

\

BUDAPEST SZÉKESFÖV ÁROS NÉMETVOLGYI,ÚTI BÉRI-lAZA ÉpíTETTE: BERÉNYI IGNÁC ÉpíTÖMESTER

~ ~

l::' c:;'l

><

>

cll N

>

><

-

cll ....;

<:

>,

Z

~

O

5:

$ll

-..

~ $ll

~

$ll '"i

~

:::;:

O,

;3 !:::,

~ /'1), cll N /'I)

...

(6)

tr

'f

'~ . I ' I ~I ~ .. ' ~~ -:: =' " 1 fr'

~T'T .rl ' ~- ~ ' TJ

t;J- r-.

E ~

u

~

~ ? at .". 17' " ,'. "Tt. 4 ' ~ - ~ . ",

. ' "

~~.

_ . - ".4 '. ,

~I~ . ~I~

,.--J b---r t ~

,, ~

1,

:1-..) "'--e r:-L1

, ,

r E.R" rl$Z KA~~ . Ln"CA

BUDAPEST SZÉKESFÓvAROS NÉMETVÖLGYI~ÚTl BÉRHAzA

AZ 1. HAzAT ÉPÍTETTE: BERÉNYIIGNAC, A II. HAzAT ÉPÍTETTE: LlTTKE ÉS TÓTH

;3 t::I ~

c;'l

~

'"

N ;J>o

><

- '"

>-i

<:

>

z

~ tu

crq ~ tu '""I

~

:::;.:-

o,

;3

1::.

"<:::

(1;),

cn N (1;)

-

vo

o

~

" -

(7)

6. oldal

MEDGYASZAY ISTVÁN

Magyar

Építőművészet

BUDAPEST SZt:KESFÓvARQiaNtMETVÖLGYI.ÚTI BI:RHAZAI RÉSZLET A II. I:PÜLETRÓL

ÉPITETTÉK: LlTTKE ÉS TÓTH I:píTÓMESTEREK

(8)

Magyar

Épitőművészet

7. oldal

A némefvölgyi,úti székesfővárosi I. számú bérháznál :

Berényi Ignác építőmester (Budapest, VI., Nagymező-utca 68., telefon: 11ut.

295-64) végezte a föld-, I,őmíves-, elhelyező- és vasbetonmunl~át.

Abrabám Károly é!' GürlIer .fintaI bádogosol, és szerelők (Budapest, VIL, Dohány-utca 29., telefon: József 430- 13) készítették az összes bádogosmunkákat.

Nagy Gyula lakatosmester, lal~atosárúl, gyára (Budapest, VII!., Kőris-utca 10., telefon: József 348-15) az összes épület- és díszlakatosmulll,át, melyek l'{özül I,ülönösen a lépcső korlátrácsai emelendők ki.

Özvegy Nagy Kálmánné és Társa parkettpadlózási vállalata (Budapest, VIII., Rál,óczi-tér 17., telefon: József 431- 88) a parkettburkolást.

Kr/seb Fellete János tetőfedő- és speciális templomfedőmester (Budapest, L, I<:arolina-út 16., telefon: Lá. 5-51) az összes épületek cserépfedését.

Král Gyula l~őfaragómester (Budapest, Ill., Lajos-utca 77., telefon: 11ut. 624-88) a hőfaragómunl,ákat. Král Gyula nevét lal?Unkban gyakran láthatjul" mert mint egyike a legrégibb, legszolidabb I,őfaragómestereknek, majdnem minden városi, de igen sok magánmunl,át is az ő I,őfaragó-üzeme végzi.

Magyar 'Nadiaforgyár 'H-T (Budapest, X., Gyömrői-út 76., telefon: József 350 - 88) a Marabu I,azánjairól híres, de vaskályháiban is elsőrendü gyár szállí- totta az összes vaskályhálwt.

Zsolnay-féle kerámiai gyár (Pécs) szállította a cserépl,ályhákat.

Vozáry 'Pál ol\leveles gépészmérnöl~, müszaki iroda, villanyszerelési és lal,atos- ipari vállalata (Bucklpest, VII!., Hunyadi-utca 37., telefon: József 373-34) végezte a villanyszerelési munl,át, precizitás szempontjából az ügyosztály teljes meg- elégedésére.

Munkácsy Ernó' szabadalmazott gáztakarél,Wzhely, kémény toldó, cserép- és Meidinger-kályhagyára és vasszerh.ezeti gyár (Budapest, VI., Rózsa-utca 39., telefon: József 312-80) az összes takarékWzhelyeket. 11 gyárat Mlwl?áesy Gyula,

székesfővárosi bizottsági tag emelte ily naggyá és csak utóbbi időben adta át fiánal" Munkácsy Ernőnel,.

Janiseb János és fia vízmügyár, központi fLítés, légszesz- és vízvezetékberen-

dező, épület- és díszmübádogosok (Budapest, VII., Jósil,a-utca 12., telefon: József 424 -68) a vízvezetél,-, csatorna- és gózberendezési munl,át.

Némefvölgyi,úti széI,esfővárosi II. számú bérháznál :

/,if/ke és Tó/b okleveles építészei, építőipari vállalata (Budapest, lX., Bolu-éta- utca 12., telefon: József 381-91) végezte a föld-, I,őmíves-, e1l1elyező- és vas- betonmunkát.

Oláb József bádogos és szerelő (Budapest, VII., Thököly-út 95., telefon: József 393-59) a bádogosmunkát.

Rorányí és Frőblicb acélredőny, eszlingeni faredőny-, sZLlb. ajtócsul,ó- és lakatosmunkák gyára (Budapest, VIII., Kisfaludy-utca 5., telefon: József 323-76) az eszlingeni és vászonredőnyöket.

SZENTGYÖRGYI ÉSTARSA I

FŰTÉS., SZELLŐZTETÉS.

ÉS VíZVEZETÉKBERENDEZÉSI VÁLLALAT

I

BUDAPEST, VIII.,

BAROSS~U.

88. -' TELEFON: J. 308-97

(9)

- - ---_ .. "-- - "-

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS RDNA,UTCAI BÉRHÁZA

--- - - - - - - -

fil N )o 1::1'

O ~

n fil

"!Il

~ ~

~

z

n

"j

",::" ..

~--:--_~"t~,~{~;l:.--

t~,,,

Ft."Ílf-:;--.. ~!'I':8'

- 1

.

ÉPÍTETTE: WIHART FERENC ÉpíTÖMESTER

?o

o

5::

lU "-'

~ lU

~

lU '""I

.g;-

:::;:

o,

S

~,

-:: r\:) , c;"

... ~

(10)

Magyar Építőművészet 9. oldal

SZABOLCS FERENC

(11)

10. oldal Magyar

Építőművészet

PALÁSTHY BÉLA

HOMLOKZAT

..

~ ... ,

,

.;._.:.

,7

, ....

I ·

I

"

.

- -

••

.. -

ALAPRAJZ

A SZÉKESF6vÁROS FONYÓDI LEÁNYÁRVAHÁZA ÉpíTETTE: HERBERT JÓZSEF, FONYÓD

(12)

Magyar

Építőmüvészet

11. oldal

./Íbrahám Károly és Gűrfler An/al (BUdapest, VII., Dohány-utca 29., telefon:

József 430-13) a csatorna-, vízvezeték- és gázberendezési munkákat.

!J1űller 'Rezső kőfaragómester, kőbányatulajdonos, kő- és márványipartelepe (Budapest, IX., Vágóhíd-utca 18., telefon: József 318-74) a l,őfaragó- és márvány- burlwlási munkát.

Ma.qyar 'Radia/orgyár tr.-T. (Budapest,

x.,

Gyömrői-út 76- 78., telefon:

József 350-88) a vaskályhál,at.

Munl?ácsy Ernő szab. gáztalwréktűzhely, l,éménytoldó, cserép- és Meidinger- kályhagyára (Budapest, V!., Rózsa-utca 39., telefon: József 312-80) a tal,arék-

tűzhelyel,et.

Németvölgyi~úti szél,esfővárosi Ill. számú bérháznál :

Lit/ke és Tó/b ol,leveles építészeI, építőipari vállalata (Budapest, IX., Bol,réta- utca 12., telefon: József 381-91) a föld-, l,őmÍves-, elhelyező- és vasbetonmunkát.

máb József bádogos és szerelő (Budapest, VIL, Thököly-út 95., telefon:

József 393- 59) a bádogosmunkát.

Galambos Jenő mű- és épületlakatos (Budapest, VI., forgách-utca 27 lb, telefon: Fiut. 913-10) a lal,atosl11unl,át. Fi kettős üvegezésű nagy műterel11 szer- kezete és ajtói itt először I,észültel, magyar profil vasakból. Ezideig csak külföldi vasból készültel,.

'íJielek Károly táblaüveg nagykereskedő és épületüvegezési nagyvállalat (Buda- pest, VIll., Tavaszl11ező-utca 18., telefon: József 325-94, fiól'üelep: Budapest, VII!., Csepreghy-utca 4.) az összes üvegezési munkákat.

.flndrea cementárugyár és építőipari r.-t. (Budapest, V., Vígszínház-utca 5., Pannonia-utca sarok. Telefon: 298-37) a műkő- és burl\olómunkál,at.

Krisch Feke/e János tetőfedő, speciális templomfedőmester (Budapest, L, Karolina-út 16., telefon: Lá. 5-51) a cserépfedést.

Král Gyula kőfaragómester (Budapest, Ill., Lajos-utca 77., telefon: Fiut.

624-88) a kőfaragómunl\át.

'Paulay László elektrotechnikai és műszal,i vállalata (Budapest, VIII., Losonci- utca 3., telefon: József 401-76) I,észítette a villanyszerelési munkát.

A Róna~utcai székesfovárosi bérháznál :

liVibárl Ferenc műszal\i tanácsos, építőmester (Budapest VIl., Columbus- utca 5/b., telefon: József 350-97) a föld-, kőmíves-, elhelyező- és vasbetonmunl\át.

fi liegl Mihály'íJéla bádogos és szere(Budapest, VilI., Vas-utca 7., telefon:

József 435-07) a bádogosmunl,át.

.fIndrea cementárúgyár és építőipari r.-t. (Budapest, V., Vígszínház-utca 5., Pannonia-utca sarok, telefon: Lipót 298--37) a műl,ő- és burl\oIómunkát.

Nasici Tanningyár és Gó'zfürész N.-T. (BudCIpest. V., Nádor-utca 21., telefon:

Fiut. 272---:58, a telep: Budapest, V., Csáklya-utca 16., telefon: Fiut. 909-99) a parkettpadlózó munkát.

FÜHRER LÁSZLÓ

ELEKTROTECHNIKAI V ALLALATA

TELEfON: 842-60 B U D A P E S T TELEFON: 842- 60

IRODA:

IV. KER., MOLNÁR,UTCA 53 MÚHEL Y ÉS RAKTÁl<: VIIl., NAGYTEMPLOM,U. 28

(13)

~.

rJ:

NERFELD FERENC SZOLNOKI BANK. ÉS BÉRHÁZA .

(lj

N t!l Z cl t!l )o

Z cl O ~

ÉPÍTETTE A »STABIL« ÉPÍTÉSI R .• T.

-

N

o

~

...

~ Q.j

~

Q.j

'-t

~

;:;.' o,

:3

$::!, o::::

fi),

cn N fi) '"'I-

(14)

Sr--,. · i l -

:- ' L~:I ,

' 'r ~ , BT; I

)- -i 'I

k ,

,

-'

.

\.- --- .

,. ~ .;; ,~

~ ... ~.

' - < , ' . }--~r I ' . ).. I ,

' / I ) _.{ , ~ .. _.

",.l ~. .. . . .

EMELETI ALAPRAJZ

. ~.

NERFELD FERENC SZOLNOKI BANK. ÉS BERHAzA

(lj

N t!l Z l:'

t!l )o

l:' Z O ~

tl.l ~

~

tl.l

"'1

~

~

S

o, s::;: ,

'<:::

~, GIl N

....

~

-

\.".J

o

5:

tl.l

(15)

14. oldal

Magyar Építőművészet

SZENDE ANDOR

ERFELD FERENC SZOLNOKI BANK, ÉS BÉRHAzA

HOMLOKZATRt:SZLET

(16)

..

'~" <I'

- "

".

-;ra.)O,t. ,

\, ".

~'\.,;

- ---

'~ .... ~~

I

~lO(

NERFELD FERENC SZOLNOKI BANKHÁZA .,

\ (

-

/ '\..

, ,

J",

~

I, .... ~

/ \~~

'\

.--

,.

...

, \

ÉPÍTETTE: A »STABIL« ÉPÍTÉSI R .• T.

'<

" ~

..-....,

::\ r -, _~

\ -

.

\

~

RÉSZLET A BANKHELYISÉGBÓL

(lj

N t'!J

Z C t'!J )o Z C O ~

~ lU

~

lU

"'l

~

~

o.

S

s::;.

~ ~, CI)

N ~ o;.

"-

'-"

o

-

fr-'

...'

(17)

16. oldal

:. KOTSIS IV AN

SAROKFELŐLI OSSZKÉP

Magyar Építőművészet

(A FALSÍKOK PASZTELLZOLD Tl:RRANOVÁVAL VAKOLTATTAK)

UDVARI FÜGGÖ FOLYOSÓRÉSZLET A NYÍREGYHÁZA.! ÁG. H. EVANG. EGYHÁZ,

KÖZSÉG BÉRHÁZA

(18)

Magyar

Építőművészet

17. oldal

DR. KOTSIS IV AN

MAGÁN.UTCA NÉZETE (A FALStKOK PASZTELL.ZÖLD TERRANOvAvAL VAKOLTATTAK)

A NYíREGYHAZAI AG. H. EV. EGYHAZKOZS"tG B"tRHAzA

(19)

18. oldal Magyar

Építőművészet

DR. KOTSIS IV AN

(20)

,

r

'=fia -

ri

' F F, ,.-=-l' i

~, j"~~Tll a -

I ~ [ I

0/4%1

k

UJ'

2 3 -( z

A NYíREGYHAZAI AG. EV. EGYHAZKÖZSÉG BÉRHAzA

~

2

3 3

1. EMELETI ALAPRAJZ

t::1

?=' ::o::

o H

~

-

~

<

)00.

z

~ $l)

~

$l)

'"1

~

:::;..' o,

S

$::, 11:l, ~

~ N l1:l

""I-

...

\Q

o

5:

$l)

...

(21)

20. oldal Magyar

Építőművészet

W ANNENMACHER F ABIAN

]t

I

..,;I;;;;1&-tiI~

I.

1~lrl~~11 ; 4f1

BUDAI BÉRHÁZ

(22)

Magyar Építőművészet

i

l '

i~:mI9

I

I

I

l, .I'Nfil'TI ÁfAPKA.I.7,

BALOGH GÁBOR DEBRECENI BÉRHÁZA ÉPÍTETTE: BERNHARTH SANDOR MÉRNOK

21. oldal

JANSZKY BÉLA ÉS SZIVESSY TIBOR

(23)

22. oldal

JANSZKY ÉS SZIVESSY:

A PESTERZSÉBETI REF. EGYHÁZ BÉRIIÁZA ÉPÍTETTÉK: KOROKNAY JENÖ ES ZOLTÁN ÉpíTÖMESTEREK

gazdasági épületben a főzől,onyha, tálaló, h elyeztette k el.

Magyar Épifömúvészet

GablerJ. egészségügyi és központi fűtésberendezési gyára (Budapest, VI., l1radi-utca 63., tele- . fon: l1ut. 225-64) vízvezetéki és

csatornázási munl,át.

Magyar Nadlatorgyár R.-T.

(Budapest,

x.,

Gyömrői-út 76-78., telefon: józsef 350- 88) a vas-

kályhákat.

!J1unkácsy Ernő szab. gáz- takarékttízhely, kéménytoldó-, cse- rép- és Meidinger-kályhagyára (Budapest, VI., Rózsa-utca 39., tele- fon: józsef 312-80) a takarél,-

tűzhelyeket.

A székesfőváros fonyódi leányárvaháza. Lieber Endre ta- nácsnok l,ezdeményezésére még 1928. évben elhatározta a Tanács a fonyódi leányárvaház megépí- tését. 11 IX. ügyosztály és a II.

ügyosztállyaI együttesen megálla- pított építési programm és tervek alapján az építh,ezést 1928. őszén

megl,ezdtél, és ez év nyarán már az Erzsébet-Ieányárvaháznak 60 növendéke üdült Fonyódon a Bala- ton mellett.

l1z egyemeletes főépületben

földszinten az igazgató és telep-

felügyelő lakása, iroda, betegszoba,

ápolónőszoba, 80 árva számára közös nagyebédlő, az emeleten k' t nagy hálóterem, fel ügyelő­

és tanítónői szobák, a földszintes mosókonyha és élelmiszerkamrák

Herbert József építőmester Fonyód, végezte az árvaház föld-, kőműves-, elhelyező- és vasbeton munkáit.

Kajtár Lajos a Wachter l1ntal épület-, műlakatos és vasszerl,ezetek gyára cég utóda (Budapest, lX., Liliom-utca 26., telefon: józsef 345-21) a lakatos-, dísz- lakatosmunkát és a takaréktűzhelyel, egy részét.

;}funkácsy Ernő szab. gáztakaréktűzhely és Meidinger-kályhagyára (Buda- pest, VI., Rózsa-utca 39., telefon: józsef 312-80) a takaréktűzhelyeket.

Kocsner ./lntal vízvezetéki vállalata (Budapest, IL, Retek-utca 2., telefon:

l1ut. 527 - 68) a vízvezetéki és csatornázási munl\ákat.

(24)

Magyar Építőművészet 23. oldell

JANSZKY BÉLA ÉS SZIVESSY TIBOR

KAPUBEJÁRAT {:

A PESTERZSÉBETI REF. EGYHÁZ BÉRHÁZA

ÉPÍTETTÉK: KOROKNAY JENÓ ÉS ZOLTÁ ÉPÍTÓMESTEREK

(25)

JANSZKY BÉLA ÉS SZIVESSY TIBOR

24, oldal

..1:;;' .11>.

];;:

=-

- -

'--

Magyar Építőművészet

f-<

-<

~ N

~

O -<

O ~

::c:

T'

r-

r

-<

-< N

:r::

e>:::

-w p::)

,-<

N

:r::

>--

<..?

w

,.

i f-<

-<

~

-O

:2

p:::

-»-l ~ ::E w

~ (/)

Ál U w

~

'- ~

(26)

Magyar

Építőművészet

25. oldal

N JANSZKY BÉLA

~

ÉS SZIVESSY TIBOR

p.,

<:::

....J

<

(27)

26. oldal

MEDGYES ALAJOS

Magy ar

Építőművészet

MEDGYES ALAJOS TATRA.UTCAI B"ÉRI-IAZA

"ÉPÍTETTE; KIRSCI-INER JÓZSEF "ÉPÍTÓMESTER

(28)

Magyar

E'pitőmüvészet

27. oldal

MEDGYES ALAJOS

A TATRA,UTCAI BÉR HAz KAPUZAT

A VASRAcSKAPU SIMA NANDOR LAKATOSMESTER MŰVE

,

(29)

28. oldal Magyar

Építőműv~

STEINER JÓZSEF

(30)

Magyar

Építőművészet

29. oldal

STEINER JÓZSEF

FADRUSZ~UTCAI BÉRHÁZ

(31)

KOSSUTH LAJOS,TÉRI BÉRPALOTA

ÉPÍTETTÉK: POLLACSEK ÉS EPSTEIN ÉPÍTÖMESTEREK

lI:l ttJ·

<

ttJ·

rII N ttJ·

(Il

~ O

t"

t"

;1>.

lI:l

"'"

a

o

5:

III

...

~

~ III

"1

~

~

3

o.

1::.

~ ~,

CI>

~ ...

(32)

Magyar

Epítómüvészef

31. oldal

Hicker és Társa sodronykerítés- és szitaárúgyár (Budapest, IV., ferenc József- rakpart 23., telefon: Fiut. 826-83) készítette a I~épen (10. oldal) látható vasl,erí- téseket, bejáratokat, kerti berendezéseket és az összes sodronyhálózati munkál,at.

A M.aros-udvar bérház munkáinál :

'Berey Lajos építőmester (Budapest, V., Maros-utca 21., Maros-udvar, telefon:

554-60) végezte a föld-, I,őmíves- és elhelyezőmunkát.

Frifsch Emil bádogos, vízvezeték és egészségügyi vállalat (Budapest, V., Margit-körút 1 L, telefon: Fiut. 535-50) a bádogosmunl,át.

('zikomyay Gyula üvegezési, üvegcsiszolási, üvegtetől,észítési vállalClta (Buda- pest, VI., Király-utca 98/a., telefon: Lipót 985-09) az üvegesmunkákat.

Jlkov/ls f. központi fűtő- és vízvezetéki vállalat (Budapest, VI., l1ndrássy-út 92., telefon: Fiut. 212- 07) végezte a vízvezeték-, csatorna- és gázberendezési munl,át.

Fimikor egy iparosnak szolídságát és megbízhatóságát akarjuk megbírálni, fölös- leges minden információ, ha tudjuk róla, hogy 20 éven I,eresztül 'lJIoch és Holilseher

építőmestereknek dolgozik. Ez többet jelent minden elismerésnél.

Szántó Károly és Társa elelürotechnikai vállalat (Budapest, VI., Szinnyey Merse-utca 30., telefon: Fiut. 134-14) készítette a villanyszerelési munl,át.

A Kossuth-téri bérpalota munl,ái közül:

PolJaeseJ? és EpsteÍIl építőmesterek, ol,leveles mérnökök (Budapest, VI., Vilmos császár-út 20, telefon: Fiut. 216-14 és Fiut. 296-59) végeztél~ a föld-,

kőmÍves-, elhelyező- és vasbetonmunkát.

Koch és Szilágyi (Budapest, V!., Székely Bertalan-utca 2/b., telefon: 290-78) cora sit ipari vállalat, "Gorasi!" nemes vakolatával készült a homlokzat.

Weisz Simoll műszaki vállalata (Budapest, VL, Székely Bertalan-utca 19., telefon: Fiut. 203-64) készítette a manzárd-tetők- és az épület összes bádogos- munkáit.

Heilzer Ferenc és Fiai 'R.-T. festőipari, festőiparművészeti és tapétázó vállalat, (Budapest, VIL, Rózsa-utca 32., telefon: József 311- 81) végezte a művészi szín- vonalon álló, saját tervszerű szobafestőmunkákatés az épület mázolómunkáit.

Neusebloss-Uehtig repülőgépgyár és faipari vállalat r.-t. (Gyártelep: l1lbert- falva, telefon: Lá. ll- 79, budapesti iroda: Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 9.,

telefon~: Fiut. 890-47) a díszterem és a lakások parkettmunkáit.

Etemit-művek (Ha/sehek Lajos) asbest-palagyára (Bp., VIL, Findrássy-út 33.

telefon: ftut. 212-92, Fiut. 213-44) a tetőfedőmunkát (lapunl, 30. old.).

FreissJer .!lntal felvonó és gépgyár r.-t. (Budapest, VI., Horn Ede-utca 4., telefon: 229-72) a személy- és teherliftfelvonókat.

/{orállyi és FrőhJieh acélredőny-, esslingeni faredőny-, vászonroletta-, ablak-

szellőztető-, napellenző- és lakatosárúk gyára (Budapest, VIII., Kisfaludy· utca 5., telefon: József 323 - 76) az acélredőny, esslingenj és vászonredőnyöket.

JÍJtalállos Gázizzófény és Villamos>sági 'R.-T. (Budapest, IV., Váci-utca 27- 33., telefon: Fiut. 897-96, fiók: Budapest, VII!., József-körút 44., telefon: József 310-40 és 88 --31) a gáztakaréktűzhelyeket.

A Tátra-utcai bérháznál :

Kirschner József építőmester (Budapest, VI., Fiulich-utca 7. sz., telefon:

Fiut. 981-50) a föld-, kőmíves-, elhelyező- és vasbetonmunkát.

(33)

BLOCH ALFRÉD ÉS STIMM LAJOS

32. oldal

.!lJid;i. bor.l~;;

L--.---.J

Magyar

Építőművészet

--'..JO i

I

A MISKOLCI KÓRHAz AZ ApOLÓNÓI ISKOLA PA VILLON]A ÉpíTETTE: MAoA y GYÓZÓ ÉPÍTÓMESTER

(34)

Magy ar

Epitöművészet

A MISKOLCI KÓRHÁZ A RÖNTGEN~INTÉZET PAVILLONJA

ÉPÍTETTE: HEVESI LAJOS MÉRNÖK

33. oldal

BLOCH ALFRÉD ÉS STIMM LAJOS

(35)

34. oldal Magyar

Építőművészet

Trau/mann 'Rezső és Fia ácsmesterek, "Ojlzos" tető készítő k (Budapest, V., Pozsonyi-út l2/a., telefon: lll. 905-27) a tetőszerkezeteket és a többi ácsmunkákat.

Kressalek Testvérek és Polyi asztalosárúgyér (Bp., VL, Szent László-út 52., telefon: Fil. 913-74) az elsőrangú kivitelben készült ajtókat, ablakokat és az egyéb asztalosmunkákat.

Sima Nándor lakatosmester (Bp., VIL, Hajtsár-út 139., telefon: józsef 355-08) lapunk 27. oldalán látható, művészi kiviteW, remekül megmunkált vasrácskaput és az épület többi lakatosmunkáit.

Han/os Tes/vérek 'R.-T. Iestő, mázoló és tapétázó iparüzeme (Budapest, VL, Horn Ede-utca 5., telefon: Fil. 985 -23) a mázoló-, szobafestő- és tapétamunkákat. Itt említjük meg, hogy ugyancsak Han/os Tes/vérek végeztek a mult számunkban Izözölt

mezőtúri városháza dísztermének és az összes helyiségeknek szobafestő-munkáit.

'Buxbaum Dezső épületüveges (Budapest, VIIL, Népszínház-utca 46., telefon:

józsef 304- 39) az összes üvegezési munkálatokat.

Jtohonczi Hugó okI. mérnök, egészségügyi műszaki berendezési gyára (Buda- pest, VJ., fóthi-út 19., telefon: 111. 908 -78) készítette a központi fíítés, a víz- vezeték, csatornázást és II legmodernebb egészségügyi berendezéseket, amelynek képét már csak helyszűke miatt nem tudtul, leközölni. Legközelebbi aHzaiommal erre visszatérünl,.

Rorányi és FröhIich acélredőnygyár esslingeni és vászonrolettagyár (Budapest, VIIL, Kisfaludy-utca 5., telefon: józsef 323- 76) az acél, esslingeni és vászon-

redőnyöket.

A Fadrusz-utcai Steiner józsef bérháznál, a Vak Bottyán-utcai és a Ber- csényi-utcai bérházaknál :

Steiner József okI. építész, építőmester, (Budapest, VL, fadrusz-utca 6., telefon: Lá. 6-80) a fadrusz-utcai, Vak Bottyán-utcai és a Bercsényi-utcai bérházak föld-, kőmíves-, elhelyező- és 'vasbetonmunkáit.

jus/us Sándor és Fia ablakredőnygyára (Budapest, V., Vörösmarty-utca 24., telefon: Fiut. 223 - 06) a fadrusz-utcai és a Bercsényi-utcai bérházak összes acél-

redőny, esslingeni és vászonrendőnymunkákat.

Pes/szenflőrinCÍ 'Parketfgyár és Gőzft7rész 'R.-T. (Budapest, V., Személynöl,- utca 16., telefon: Fiut. 212- 44) a fadrusz-utcai és Bercsényi-utcai bérháwk parI:,ett- munkáit. Itt említjük meg, hogy a júniusi számunkban közölt belügyminisztériumi díszterem parkettáit a pestszentlőrinci parl,ettgyár gyártotta.

E/ernif-mz7vek cementpalaárúgyára (Budapest, VL, Findrássy-út 33., telefon:

Fiut. 212-92 és 213-44) a fadrusz-, Vak Bottyán- és Bercsényi-utcai bérházak valódi Eternit palafedését.

Magyar Amerikai Faipar f?-T. (Budapest, VI L, Kerepesi-út 29/a, telefon:

józsef 344-62, igazgatóság józsef 443-ll) végezte a Vak Bottyán-utcai épület ajtó-, ablak- és egyéb épület- és portál-asztalosmunkákat.

A Vállalkozók Lapja ezévben ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját.

Nekünk, al,ik a Vállall\Ozók Lapjával 30 év óta vagyunk barátságos laptársi viszonyban, módunkban volt megfigyelni, mint fejlődött évről évre a mai nagy- ságáig. Mert a Vállalkozók Lapja nagy lap. Sokoldalúságával, tartalmas műszaki

cilzkeivel, mindent meglátásával és mindennek közreadásával, nagy elterjedtsé- gével elérte azt a színvonalat, amelyet kicsiny Mllgyarországunkban szaklap egyáltalán elérhet.

(36)

Magyar

Epítőmüvészef

35. oldal

A miskolci kórház. Borsod vármegye miskolci "Erzsébet"-közkórháza régi intézmény, melyet a háború okozta stagnálás után 1924. év óta dr. Sóldos Béla megyei főispán nagy szeretettel és megértéssel fejleszt tovább, melyben fárad- hatatlan munkatársa dr. Kőiiner Károly kórházigazgató. 1924-25-ben épült a

"báró 'Botflik István alapítványi - 60 ágyas - gyermekgyógyászati pavillon";

1925-26-ban a sebészeti pavillonra emeletráépítés készült új, modern műtőkhel

és szanatóriumi résszel; 1927-28- ban épült a budapesti Rockefeller-Intézet fiól\- jának tekinthető Bakteriológiai Intézet. ft 'Bioeb ftlfréd és Stim117 Lajos építészek tervei szerint jelenleg épülőfélben vannak: 1. a konyha épület bővítése és emelet- ráépítése ; 2. Q proszektura-épület (hullaház) bővítése; 3. a röntgen-intézet és végül:

4. az ápolónő-iskola.*

Az "Innendekoration" legújabb száma a szokottnál is gazdagabb és vál- tozatosabb tartalommal jelent meg. ft szép és kedves lalzásrészeken kívül hatal- mas és főleg értékes anyagot hoz a képzőművészet teréről is.

Megjelent az ugyancsak l1lexander Koch Idadásában a legújabb "Hand- arbeiten und Spitzen II száma is. Építész-kollegáink feleségeinek figyelmébe ajánljuk ezt a modern, művészi Ízléses I,ézimunl,ál,kal, bájos dívánpárnál,kal, függönyől,kel

és terítőkkd dazdagon illusztrált füzetet.

Jelen számunkban ez utóbbi l{ettöt közöljük.

Kiadásunkban folyó hó folyamán

"

TETOSZERKEZETEK II.

mintalapjai jelennek meg, SÁNDY GYULA építész,

mű=

egyetemi tanár tervei szerint. Csarnoh és

templomtetők,

párkányok, gazdasági épületek, O]KOS, STEF ÁN és a többi modern

tetőszerkezetek

kiképzési és részletrajzai.

A 32 táblát tartalmazó, díszes en kiállított kötet

ÁRA: 16 PENGŐ.

Az

első

kötet is

megrendelhető

:

ÁRA 16 PEN GŐ.

(37)

A MISKOLCI VÁROSI ZENEPALOTA HANGVEKSENYORGONÁJA KÜLSEJÉT TERVEZTE: WALDER GYULA MŰEGYETEMI TANÁR

ÉPÍTETTE:

ANGSTER JÓZSEf ÉS fiA ORGONA. É'i HAK.\1ÓNIU.\\GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. PÉCS

AN GST ER JO ' ZSEF

ÉS

FIA

ORGONA, ÉS GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HARMÓNIUM.

PE ' CS

ORGONAK ,.

MŰVÉSZI KIVITELBEN. - ÁTÉpíTÉSEK. - VILLAMOS fUjTATÚBERENDEZÉSEK.

- HARMÚNIUMOK MINDEN NAGYSÁGBAN. - 1030 Új ORGONA. - CSAK ELS6 DÍJAKKAL KITüNTETVE. IRODÁNK : BUDAPEST, IV., SEMMELWEIS,UTCA 10.

TELEfON: 139- 2+ TEI.EFON: 139-24

(38)

'M. A.R. A. B. U.

KAZANOK ÉS RADIATOROK KÖZPONTI FÚTÉSEKHEZ

.

i

MAGYAR RADIÁTORGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BUDAPEST .

. x. K, ER., GYÖMROI~ÚT 76-78. SZ.

TELEFON: J. 550-88, 390--34

ZUZÁN BÉLA ,

SZOBAFESTŐ ÉS MÁZOLÓMESTER

BUDAPEST, X., MARTINOVICS~TÉR 41b. IE~ :.

A JELENKOR LEGJOBB TETÓFEDÓANYAGA

, ETERN IT ~PALA

ETERNIT~MÚVEK: HATSEK LAJOS

KÖZPONTI IRODA:

BUDAPEST, VI.,ANDRASSY~ÚT 33.

GYAR: NYERGESÚJFALU

,

(39)

/Hántas~

~ TfSTvtREKRT. ~.

/' ftstŐ'

rt!

Z OI;O.[S

'TAPL'rÁm .., IJ:JAROZEt1E.

MAGYAR FŰTÉSI

ÉS SZELLÖZTETÉS==

BERENDEZÉSI VALLALAT

(ADAMY ARNOLD)

BUDAPEST

VI., HORN ED&U.5.

TELEFON ~ L. 994- 51

.... L. 985-25 -

TELEFON:

J.

340-71

BUDAPEST

IX., MARTON-UTCA 35/a.

5zerkesztóstg ts kiadóhiuatal: Budapest, lU., molnár-utca 53.

Telefon: fiut. 84Z-60

Fe/eI4. aztrteutl6t t1a~ó: fllllrer IIW.. Pátrlcl Ir84I. Yill. 6 • . , . . . . IL-T., ... , ... , . . . . .,.nd: ... YItInI

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Beszerezhető a Statisztikai Kiadó Vállalat Statisztikai és Számitástechnikal Könyvesboltjában Budapest, II., Keleti Károly utca 10.

A távközlési kiadások a magyar háztartásoknak nagy terhet jelentenek: míg a többi országban a háztartások kiadásaiknak csak körülbelül 1-2 százalékát, addig a magyar

VÁROSOK, INTÉZMÉNYEK – Baja, Eötvös József Gimnázium ( Budapest), Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa), Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI

Földing Elemér IV. esztergomi; Kopcsányi Miklós IV. pécsi; Zakar András lll. veszprémi; Galambos József IV. év: Molnár Vince, szombathelyi; V. év: Hudáky Aladár,

Bizony, napjainkra alaposan megváltozott a sajtó műszaki környezete, a házi fényképezés és a sajtófotózás, a dilettantizmus, a kóklerség, a szakmaiság ugyanúgy

Bizony, napjainkra alaposan megváltozott a sajtó műszaki környezete, a házi fényképezés és a sajtófotózás, a dilettantizmus, a kóklerség, a

Osztrák Császári Ferenc József Rend középkeresztje a csillaggal, hadiszalagon, kardokkal Osztrák Császári Ferenc József Rend középkeresztje a csillaggal,

Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ 1450 Budapest, 9 Pf. Mikes Kelemen 46

4 Dömötör Ferenc et alii: Járműdiagnosztika. Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Köz- lekedésmérnöki Kar, Typotex, 2011.; Szabó József

[2] Bor, Ferenc – Tóth, Timea : Budapest I Fő utca 41-43, Bem József rakpart 29, Szent Ferenc Sebei római katolikus templom, Műemléki tudományos dokumentáció

lítjuk néhány oldal forrásából a színkódokat, látható, hogy nincs egység az egyes aloldalakon, mintha minden részleg honlapjának más és más személy lenne az elkészítője:

Varga István (Eger) Varga József (Budapest) Vargha Kálmán (Budapest) Vásárhelyi J u d i t (Budapest) Végh Ferenc (Budapest) Veres András (Budapest) VIrágh László (Budapest)

Geönczy József (Hajdúszoboszló) Gömöri György (Cambridge) Grezsa Ferenc (Szeged) Haiman György (Budapest) Hargittay Emil (Budapest) Heltai János (Budapest) Holl Béla

Barta János (Debrecen) Bernáth Árpád (Szeged) Bertényi Iván (Budapest) Bíró Ferenc (Budapest) Botka Ferenc (Budapest) Budai Balogh Sándor (Budapest) Csanda Sándor (Pozsony)

vállalkozott. A partszegély falai beton-alapra vannak rakva még pedig vereses mészkő lapokból. A partozat nagy része két emeletből áll; az alsó emelet 18 lábnyira melkedik

Hogy' eltévedtem egészen1 Mily rémes e némaság. Ah, mily fenyegetve szorongnak Köröttem e marczona fák. Ugy lart itt valami fogva, S ugy kerget valami el. Van, van

Még másképp átírva mindezt, a kérdés az, hogy mennyire kínálja fel a szubjektumpozíciót a film a benne megjelenő nő és férfi cigány festők számára egyrészt

A nagy ünnepies Szent- háromság-tere, ahol máskülönben csak elvétve járt egy-egy püspöki komornyik, s csak déltájt kopogott végig egy istenfél ő énekl ő kanonok vagy

 Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai III. Liszt Ferenc: Années de Pèlerinage. Akkord Zenei Kiadó, Budapest, 1994. változat, 2 CD-vel) (Rózsavölgyi és Társa,

Ferenc József

(A. Kajtár, Technical University Budapest, Department of Building Services and Process Engineering, 1111 Budapest, M ű egyetem rakpart 3-9, Building D, Laboratory.. Spengler,

Kerti mllszerek ,.. Szilvisy Miklósné Sz.. Kovács József Sziklay Alajos ,. r.] első évncgycdblSI átvett Octob.. r.) Kiadandó félév alatt... Pákh Február

Még mindig nem hittem el, hogy ez már ezentúl így ma- rad.. Csak tessék-lássék kezeltek, de én reménykedtem,