• Nem Talált Eredményt

AZ EURÓPAI VÉDELMI ÜGYNÖKSÉG SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG FORGÓSZÁRNYAS HARCÁSZATI KIKÉPZÉSI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSÉBEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "AZ EURÓPAI VÉDELMI ÜGYNÖKSÉG SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG FORGÓSZÁRNYAS HARCÁSZATI KIKÉPZÉSI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSÉBEN"

Copied!
16
0
0

Teljes szövegt

(1)

Csősz József ezredes:

AZ EURÓPAI VÉDELMI ÜGYNÖKSÉG SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG FORGÓSZÁRNYAS HARCÁSZATI KIKÉPZÉSI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSÉBEN

DOI: 10.35926/HSZ.2020.2.7

ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Európai Védelmi Ügynökség (EDA1) által kezdeményezett magyar vonatkozású programok milyen hatással voltak és van- nak a Magyar Honvédség (MH) forgószárnyas képzéseire. Bemutatja, hogy a nemzetközi szereplők milyen együttműködési folyamat eredményeként jutottak el a mai integrált ki- képzési formákig, és ezek milyen eredményekkel járultak hozzá a nemzeti képesség fej- lesztéséhez. A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a programokban történő részvétel messze nem anyagi ráfordítás kérdése, hanem mindinkább a szakmai tapasztalatok és a rendelkezésre álló képességek megfelelő megosztása és felhasználása. A kor kihívásainak megfelelni képes kiképzési rendszer kialakításához és magas színvonalon tartásához az Ügynökséggel történő még szorosabb együttműködésre van szükség, ehhez a szerző ja- vaslatokat is megfogalmaz.

KULCSSZAVAK: Európai Védelmi Ügynökség, Magyar Honvédség, helikopter, harcászati ki- képzés

BEVEZETÉS

AzEurópaiUnió(EU)ageopolitikaihelyzetébőladódóan,valamintabiztonságikihívá- sokbanbekövetkezettváltozások–illegálisbevándorlás,erősödőoroszfenyegetés,azame- rikai elnökválasztás keltette bizonytalanság a transzatlanti kapcsolatokban, a német és a franciaválasztások,abrexit–miattelkezdettkialakítaniegyolyanfeltételrendszert,hogy komolytényezővéváljonanemzetközipolitikaiéshadiipariporondon,ésezzelnagyobb felelősségetvállaljonsajátbiztonságánakszavatolásában.Abiztonságszavatolásánakegyik sarkalatospontjaazeurópainemzetekkatonaiképességeinekafejlesztéseésakialakított képességekfenntartásáhozszükségesmagasszintűkiképzéslehetőségénekamegteremtése.

Máramárnyilvánvaló,hogyazállamiérdekeinkellenikihívásokelválaszthatatlanul összeforrnakszövetségirendszerünknekaNATOésazEUegészétérintőmindazonbizton- ságifenyegetésekkel,amelyekhatásaittekintveközvetettenországunkraishatnak.Magyar- országatranszatlantiszövetségikapcsolatokésazEurópaiUnióvaltörténőegyüttműködés révénigyekszikbiztosítanisajátbiztonságátésstabilitását.AzMHaZrínyi2026Honvé- delmiésHaderőfejlesztésiProgramkeretébenterveziahiányzóképességekkialakításátés

1 EuropeanDefenceAgency.

(2)

ameglévőképességeinekafejlesztését.Aprogramkeretébennagymennyiségű,akorszín- vonalánakmegfelelőhaditechnikaieszközkerülbeszerzésre.Alegújabbgenerációstech- nikaieszközöknemcsakmagasszínvonalúhozzáértést,képzettséget,defilozófiaváltástis igényelnekazalkalmazóésafelhasználórészérőlegyaránt.

Akatonaierőnemveszítieljelentőségétabiztonságegyébtényezőinekelőtérbeke- rülésévelsem,sőtegyreújabbcélokkal,előrenemlátottterületekenésnemhagyományos módonissorkerülhetalkalmazására.Ajövőharctereinaparancsnokoknakmárnemegysze- rűenazellenséglegyőzésérekelltörekedniük,hanemúgykellbefolyásolniukvalamennyi résztvevőésszereplőakaratátésviselkedését,hogyakonfliktusmélybenhúzódóokaitis kezeljék,ésígytartósmegoldástérjenekelagyőzelemmel.Ezazátfogómegközelítésmeg- követeliakatonaikiképzésierőfeszítésekösszehangolásátmáshatóságokkalésszervezetek- kel,deegybenaztisjelenti,hogyaparancsnokokésacsapatokmamárkorszerűkiképzési lehetőségekkelrendelkeznek.2

AZ EDA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, TEVÉKENYSÉGE

AzÜgynökséget2004-benazérthoztáklétrearésztvevőtagországok,hogyaztámogassa őketakatonaiválságkezelésiképességekfejlesztésében.3AzEDAtöbbnemzetiprogramo- katésprojekteketjavasoléskészítelőannakérdekében,hogyatagországierőfeszítések elmozduljanakatöbbnemzetiségirányába,mintegykatalizátorkéntműködveazeurópaivé- delmiszektorésazEU-szintűkatonaiképességhiányokmegszüntetéseterületén.

AzEDAfogjaösszeazeurópaivédelmiegyüttműködésselkapcsolatostevékenységek nagyrészét.Szakmaitapasztalatainakéshálózatainakköszönhetőentevékenységeavéde- lem széles spektrumát lefedi, melyek között fontos szerepet töltenek be a közös bizton- ság-ésvédelempolitikaiműveletekettámogatókiképzésekésgyakorlatok.Együttműködési projektekrévénsegítiamunkátarésztvevőkáltalközösenmeghatározottprioritásiterüle- teken.Aszervezetmottójaarugalmasság,aszakértelemésaköltséghatékonyságmellettaz

„EgyüttegyerősebbEurópáért”(Together for a stronger Europe).4

AzEDAtevékenységénekközpontielemeaképességfejlesztésiésavédelmiprioritások azonosítása.AzeurópaikatonaiképességfejlesztésprioritásaitmeghatározóKépességfej- lesztésiTerv(CDP5)egyátfogóstratégiaieszköz,amelyetazEDA2007ótaatagállamokkal együttdolgozki,ésfontoskiegészítőjeazátfogóképességfejlesztésifolyamatnak.

AzEDAazégiszealattfolyó,szinténtöbbnemzetifejlesztésiprojektekrenemtudki- egészítőforrástadni,azokteljesegészébenazadottprogramtagállamaiáltalazadottpro- jektre összeadott hozzájárulásokból valósulnak meg.Az EDA pluszpénzekkel nem, csak úgynevezettnempiactorzítópénzügyiösztönzőkkeltudjasegíteniatagállamoktöbbnemzeti keretbenfolyóképességfejlesztésiésbeszerzésiprojektjeit.6

2 Ált/24.MHKiképzésiDoktrína.MagyarHonvédség,2012.

3 Jelenleg–Dániakivételével–azösszesEU-tagállamatagja.EuropeanDefenceAgency:MemberStates.https://

eda.europa.eu/Aboutus/who-we-are/member-states(Letöltésidőpontja:2020.01.27.)

4 EuropeanDefenceAgency:TogetherforastrongerEurope.2012.https://www.eda.europa.eu/docs/eda-publica- tions/eda-corporate-brochure(Letöltésidőpontja:2020.01.27.)DOI:10.2836/12612

5 CapabilityDevelopmentPlan.

6 CouncilDecision2011/411/CFSPof12July2011definingthestatute,seatandoperationalrulesoftheEuropean DefenceAgencyandrepealingJointAction2004/551/CFSP.OfficialJournaloftheEuropeanUnion,13.07.

2011.https://www.eda.europa.eu/docs/documents/eda_council_decision.pdf(Letöltésidőpontja:2020.01.27.)

(3)

AzÜgynökségazEUBizottságpolitikaifelügyeleteésirányításaalattműködik.Ve- zetőjeazUniókülügyiésbiztonságpolitikaifőképviselője.AzÜgynökségvezérigazgatója felelősaszervezetmunkájánakfelügyeletéértéskoordinálásáért.Avezérigazgatóközvetlen alárendeltségébetartozikaStratégiaésIrányelvEgység(SPU7),amelyavezérigazgatóés helyettesénekamunkájáttámogatja.Aziparral,szinergiákkaléskidolgozókkal(ISE8)fog- lalkozóigazgatófelelősakapcsolatokerősítéséértazipariszereplőkkel,azegyesEU-sza- bályozókhatásánakvizsgálatáért,harmonizációjáért,valamintakatonailégiközlekedéssel és a kulcsfontosságú képességfokozókkal kapcsolatos tevékenységek összehangolásáért.

Aképességgel,fegyverzetteléstervezéssel(CAP9)megbízottigazgatófelelősaCDPki- dolgozásáért,akoordináltévesvédelmifelülvizsgálat(CARD10)koordinálásáért,valamint ezazigazgatóságlátjaelazállandóstrukturáltegyüttműködés(PESCO11)titkárságifel- adatkörébőladódótevékenységeketis.Akutatás-fejlesztésselkapcsolatostevékenységekért akutatással,technológiávalésinnovációval(RTI12)megbízottigazgatófelel.AVállalati SzolgáltatásiIgazgatóság(CSD13)funkcionálisfeladatokatlátel,felelősazÜgynökségtech- nikai,személyügyiéspénzügyitámogatásáért.

1.ábraAz EDA szervezeti felépítése14 (Szerkesztette a szerző)

7 StrategyandPolicyUnit.

8 Industry,SynergiesandEnablers.

9 Capability,ArmamentandPlanning.

10 CoordinatedAnnualReviewonDefence.

11 PermanentStructuredCooperation.

12 Research,TechnologyandInnovation.

13 CorporateServicesDirectorate.

14 EuropeanDefenceAgency:Organisation.https://www.eda.europa.eu/Aboutus/who-we-are/Organisation(Letöl- tésidőpontja:2019.10.17.)

Ipar, szinergia és kidolgozók, Igazgatóság

Az Ügynökség vezetője által elnökölt irányító testület Vezérigazgató

Vezérigazgató-helyettes

Képesség, fegyverzet és

tervezés, Igazgatóság Kutatás, technológia és innováció, Igazgatóság Ipar, Stratégia és UE Irányelv

Kritikus képességek Egységes európai égbolt

Művelet, kiképzés és gyakorlattervezés

Együttműködés és tervezés

Stratégia és irányelv Média és kommunikáció

PESCO

Haditengerészet Pénzügy

Légierő

Szárazföld és logisztika Beszerzés

Beszerzés Stratégia

Informatika Jogi iroda

Funkció Egység Igazgatóság Jelmagyarázat

Technológia és innováció

Védelmi erőforrás Személyzet

Programmenedzsment Koordinációs csoport

Vállalati szolgáltatás, Igazgatóság Belső ellenőr

(4)

Oktatás,képzésésgyakorlatokterénazEDAváltozatosképzésiésgyakorlatitevékeny- ségeketfolytatacsúcskategóriáskatonaiképességektámogatására,mintpéldáulaforgó- szárnyasésakatonailégiszállítássalkapcsolatoskiképzés.AzÜgynökségelőkészítőmun- káját követően a 2017-ben Zaragozában (Spanyolország) létrehozott Európai Harcászati LégiSzállításiKözpont(ETAC15)2019-igelérteateljesműveletiképességet.Jelenlegaz ETACnégyoktatóiésnégyvégrehajtóitanfolyamot,valamintkülönbözőtovábbképzése- ketszervezszállítórepülőgépekszemélyzeteiszámára.AzEDAközvetlentámogatásával szimpóziumokatszerveznek,éstámogatószerepemagábanfoglaljaakatonailégijárművek személyzeteiközösképzésitevékenységeinekamegkönnyítésétésfejlesztésétis.

Az új tevékenységi körök között van a pilótaképzés. Ennek célja a légi járművekre vonatkozóközöskiképzésiprogramokésközösplatformokkidolgozásaakatonaipilóták képzésénekszabványosításához,valamintegyközösműszakikiszolgálásirendkidolgozása, ami fokozottabban ösztönzi a keresztkiszolgálást a nemzeti és a nemzetközi gyakorlato- kon.Folytatódikaszemélyzetekközösképzéseésameglévőlétesítményekkarbantartását elősegítőeurópaiSpartanBkategóriás(CATB)16program,valamintazEuropeanSpartan gyakorlattámogatása.2018folyamán11tanfolyamotszerveztekahelikopterszemélyzetek harcászatiképzésével,azösszetettlégiműveletekkel(COMAO17)ésazelektronikaihadvi- seléssel(EW18)kapcsolatban.

AzEDAhelikopterprogramjaiszinténtámogatjákazösszevonásésamegosztás(pull and sharing)szinergiáit,elsősorbanakiképzésieszközökkel,aterületekkelésazoktatókkal kapcsolatban,éselősegítikazeurópaihelikopterszemélyzetekharcászatiképzésénekszab- ványosításáta15hozzájárulótagállamközött.AzETAC-hozhasonlómegközelítéstkövet- veazÜgynökségtámogattaa2021-iglétrehozandóújTöbbnemzetiHelikopteresKiképző Központ(MHTC19)koncepciófejlesztésimunkájátis.

Ahelikopterképességkulcsfontosságútényezővéváltamodernválságkezelésiművele- tekben,különösenazaszimmetrikustevékenységekelleniküzdelemsorán.BárazEUorszá- gaijelentősszámúforgószárnyasrepülőeszközzelrendelkeznek,azegyretöbbésegymást szorosankövetőműveletekbennemvoltelegendőahelikoptertámogatás.Atagállamokkal konzultálvamegállapítástnyert,hogyszámoskulcsfontosságúterületjárulhozzáatámo- gatottságelmaradásához,mintpéldáulaszemélyzetekképzésénekhiánya,arepülőeszköz előírtfelszereltségénekahiányosságaiésatelepítetterőklogisztikaitámogatásánaknehéz- ségei.AzEDAsegítségetnyújtarésztvevőtagállamoknakehiányosságokmegszüntetésé- ben,aképzésfontosságáraösszpontosítva.20

15 EuropeanTacticalAirliftCentre.

16 CouncilJointAction2004/551/CFSPof12July2004ontheestablishmentoftheEuropeanDefenceAgency.

OfficialJournaloftheEuropeanUnion,17.07.2004.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?u- ri=CELEX:32004E0551&from=EN(Letöltésidőpontja:2020.01.27.)

17 CompositeAirOperations.

18 ElectronicWarfare.

19 MultinationalHelicopterTrainingCentre.

20 EuropeanDefenceAgency:HelicopterInitiatives.02.07.2017.https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activiti- es/activities-search/helicopter-initiatives(Letöltésidőpontja:2019.11.07.)

(5)

2.ábraAz EDA által szervezett helikopteres kiképzés záróképe21

MAGYAR RÉSZVÉTEL AZ ÜGYNÖKSÉGBEN ÉS ANNAK PROJEKTJEIBEN

MagyarországazÜgynökségmegalakulásaótajellemzőenúgynevezetternyőprogramokhoz csatlakozott,amelyekenbelülkülönbözőprojektekindultak.Azernyőprogrambantörténő részvételnagyelőnye,hogynemigényelközvetlenanyagihozzájárulást.Egyesprojektek eseténtermészetbenihozzájárulásttettünk(pl.gyakorlat/képzésbefogadása,oktatóbizto- sítása,személyiállománykiküldése),aminéhatöbbetjelentettazÜgynökségnek,minta közvetlenanyagihozzájárulás.Jelenlegazalábbiprogramokbanveszünkrészt:

többnemzetimodulárisegészségügyiegység(M3U22);

európailégiszállításiflotta(EATF23);

helikoptergyakorlatokprogram(HEP24);

összhaderőnemitelepíthetőkiaknázásiéselemzésilaboratórium(JDEAL25);

multimodálisközlekedésicsomópontok(M2TH26);

személymentés-irányítóés-tervezőtanfolyam(PRCPC27);

kormányzatiműholdaskommunikáció(GOVSATCOM28);

légiutántöltés(AAR29);

katonailégialkalmasság(MAWA30).

21 Készítetteaszerző.

22 MultinationalModularMedicalUnit.

23 EuropeanAirTransportFleet.

24 HelicopterExerciseProgramme.

25 JointDeployableExploitationandAnalysisLaboratory.

26 MultimodalTransportHubs.

27 PersonnelRecoveryControllerandPlannerCourse.

28 GovernmentalSatelliteCommunication.

29 AirtoAirRefuelling.

30 MilitaryAirworthiness.

(6)

Biztosítunkmégnemzetiképviseletetaszárazföldirendszerekkel,anyagnemekkelés rádiófrekvenciásszenzortechnológiákkal,valamintvédelmikutatás-fejlesztésselfoglalkozó munkacsoportokbanésazenergiabiztonsággalfoglalkozómunkacsoportbanis.

Magyarországegyhelikopterharcászatiszimpóziumnak(HTS15)adottotthontBuda- pesten2015-ben.Ahasonlószimpóziumokonéventerésztveszünk,bármásállamokhoz hasonlítva viszonylag kis létszámban – 2010-ben kettő; 2011-ben kettő; 2012-ben egy;

2013-bankettő;2014-benhárom;2015-bentizenöt;2016-bannégy;2017-benkettő;2018- banhárom;2019-benháromfővel–,esetenkéntpedigelőadótisbiztosítunkaszimpózium színvonalánakemeléseérdekében.Hazánkegytöbbnemzetihelikoptergyakorlatotszerve- zettazzalacéllal,hogyjavuljonazeurópaihelikopterszemélyzetekinteroperabilitásaés településiképességeegykomplexműveletiszcenárióban,továbbáháromévesidőtartamra biztosítottegyfőszakértőtazEDAállományába,akikifejezettenahelikopteresprogramok érdekébentevékenykedett.

AcsehországiDark Blade 2019gyakorlatonazMHkijelölterőiisrésztvettek.Ama- gyarállományharcászatifelkészítésénekfontosabbadatai:

aBladetöbbnemzetiharcászatigyakorlatonelsőalkalommalrészvettállomány:

–6főhelikoptervezető;

–3főfedélzetitechnikus;

COMAO-feladatokvégrehajtásábanrésztvettállomány:

–misszióparancsnokbeosztásban2főkapott„megfelelt”31minősítést;

–kötelékvezetőként1főkapott„megfelelt”minősítést;

–atervezőrészlegbenakommunikációstervelkészítéséértfelelősvezetőkből7fő kapott„megfelelt”minősítést;

akiképzésifeladatokvégrehajtásaalatttörténtelőrelépések:

–műszeresrepülésekvégrehajtása(1főműszeresleszállítórendszersegítségévelhaj- tottvégrebejöveteltjólátásiviszonyokmellett;

JTAC-feladatok:

–azellenségeslégvédelemelnyomásatüzérségiéleslövészettel;

–közvetlenlégitámogatáséleslövészettelcsehMi–24harcihelikopterközreműkö- désével;

–konvojkísérésvégrehajtásabelgaA–109-eshelikopterkötelékkel;

levegő-földéleslövészetvégrehajtása:

–közvetlenlégitámogatás–kilencrávezetésvégrehajtva;

–felhasználva643db30mm-eslőszer.

A HELIKOPTERKEZDEMÉNYEZÉS PROJEKT CÉLJA

Ahelikopterkezdeményezés(HI32)2009-benazEDA14tagországa–AT,BE,CZ,DE,EL, FI,HU,IT,LU,NL,PT,SE,SI,UK–ésNO33részvételéveljöttlétreakorábbanemlített hiányosságokcsökkentéseérdekében.

Arendelkezésreállóhelikopterekhiányaválságkezelésiműveletekbenextrémviszo- nyokközött–nagytávolságok,sivatagok,hegyek–ésnembiztonságoskörnyezetbenve-

31 AzEDAvezetőoktatói,amentorokdöntésealapjáncsak„megfelelt”,illetve„nemmegfelelt”értékelésadható.

32 HelicopterInitiative.

33 NorvégiakülönmegállapodáskeretébenrésztvehetazEDAegyesprogramjaiban.EuropeanDefenceAgency:

MemberStates,i.m.

(7)

szélyeztethetiazegészküldetéssikerét.AzEDAnagyhangsúlytfektetahiányosságokcsök- kentésére,aképességmegfelelőszintűkialakításával,fejlesztésével,valamintazismeretek, tapasztalatokösszegyűjtéseésmegosztásarévénazEU-országokközött.Aképességhiány csökkentéseérdekébentöbbnemzetigyakorlatokat,évesszimpóziumokat,harcászatiképzé- seketszervez–például„képezdakiképzőt”(TraintheTrainer)programhelikoptervezetők ésaszemélyzetekvonatkozásában–ésvezetle,valamintplatformspecifikusszakműhelye- ket vezet .

Azeredményekmagukértbeszélnek.2009–2017közöttBelgiumban,Finnországban, Franciaországban,Magyarországon,Olaszországban,PortugáliábanésSpanyolországbana harcászatigyakorlatokra243helikoptert,1590személyzetetéstöbbminttízezerfőnyiszá- razföldiéstámogatóerőkettelepítettek.AzEDAhelikopterharcászatitanfolyamain12kü- lönbözőországból590repülőeszköz-személyzetvettrészt,ésötországbólösszesen59he- likopteroktatóvégezteelahelikopterharcászatioktatóktanfolyamát.

EDA-helikopterképzésátfogókoncepciójátaMiniszteriIrányítóTestület2009novem- berébenhagytajóvá.Ennekcélja,hogykeretetbiztosítsonatagállamokszámáraabevált gyakorlatokkidolgozására,megszilárdításáraésmegosztásáraannakérdekében,hogyazEU helikopterestársadalmamegfeleljenakorbiztonságikihívásainakazegyrebonyolultabb üzemeltetésikörnyezetben.AzEDAszámosegyediéskapcsoltprojektetnyújtottésnyújt mais:

helikoptergyakorlatprogram(HEP);

helikopterharcászat-oktatótanfolyam(HTIC34);

helikopterharcászatitanfolyam(HTC35);

összetettlégiműveleteket(COMAO)tervezőtanfolyam;

elektronikushadviselés(EW)tanfolyam.

HEP

AHEPkeretdokumentumaaProgrammegállapodás(PA36),amelyet2012novemberébenírt alá13tagállam–amimára14-renövekedett.Időközbentöbbország(Lengyelország,Romá- nia,Szerbia,Ukrajna)isjeleztecsatlakozásiszándékát.Azeurópaihelikopterszemélyzetek alkalmazásiképességeineknövelésévelaHEPkiemelkedőszerepetjátszikaműveletekhez szükségestelepíthetőhelikopterképességnövelésében.Agyakorlatokazegyéni,kötelékés többnemzetikiképzésreösszpontosítanak,agyakorlatitapasztalatokrévénerősítikazin- teroperabilitást, megosztják a harcászati tapasztalatokat és közös eljárásokat fejlesztenek ki.AHEPtízévesprogram,aközösképzés,azeurópaiképességekésazinteroperabilitás fejlesztésénekszervesrésze.

Amagyarhozzájárulásaprojekthez:

2016–2019:1főalezredesdelegálásaaközpontitervezőcsoportba;

2017:gyakorlatmegrendezése,befogadása(Pápa,Fire Blade 2017);

Részvétel a Blade gyakorlatsorozaton(Italian Blade 2015, Hot Blade 2018, Fire Blade 2019);

2022:gyakorlatmegrendezésénekbefogadása(tervezettenMHPápaBázisrepülőtér).

34 HelicopterTacticsInstructorCourse.

35 HelicopterTacticsCourse.

36 ProgrammeArrangement.

(8)

HTC

EzegyEDABkategóriájúprogram,37amelyhéttagállamot38foglalmagában.Aképzéshe- likopterharcászatiszimulátoronvalósulmeg,acentrikusésmodernműveletikörnyezetnem apilóta,hanemateljeshelikopterszemélyzetáltalimegértéséreösszpontosít.Aszimulációs technológiákalkalmazásávalmindelméleti,mindszintetikuskörnyezetbenvégrehajtottva- lósághűküldetésekbőláll.Aprogramkezdetbenkétévig,2013végéigfutott,hogymeg- feleljenaműveletialkalmazásokáltalmeghatározottsürgőskövetelménynek.Ajelenlegi PA2022-igszól.Évente36személyzetet(150főgépszemélyzettagot)képeznekafolyómű- veletektámogatására.Ezaképzéstöbbországbanahelikopterszemélyzetekharcászatialap- képzésénekkötelezőeleme.Azittmegszerzettalaptudástaszemélyzetekgyakorolhatják, elmélyíthetiksajátnemzetirendszerükbenésaBladegyakorlatoksoránakártöbbnemzeti kötelékbenis.

Amagyarhozzájárulásamodulhoz:

2012(IS/HTC):40fő;

2013(IS/HTC):32fő;

2018(HTC):10fő(aHEP-visszatérítésbőlfinanszírozva).

AHTCjótudásalapotbiztosítottazújThaleshelikopterharcászatiszimulátorhadrendbe állításához.

HTIC

AHTICaharcászatilagmárteljesenkiképzett,tapasztaltszemélyzetekközülkiválasztott személyekharcászatioktatóiképzésétbiztosítja:„képezdakiképzőt”.Aképzéskétfázisból áll:4hétföldifázis(tantermiésszimulátor),majd3hétrepülőfázis.Azittvégzetthelikop- terharcászatioktatók(HTI39)készekazEDA-rendezvényekenésavalósműveleteksorán isalkalmazottHEPhatályosműveletiutasítás(SOP40)alapjánasajáthelikopterharcászatot oktatni.AHTI-kaktívoktatókpéldáulaCOMAO-ésazEW-tanfolyamokonis.Azeljárá- sokstandardizálásaérdekébenaHTI-kalkotjákazEDAvezetőoktatóicsoportját(CIT41).

ACITfeladatatöbbekközöttavalósműveletekésaképzésirendezvényeksoránszerzett tapasztalatokalapjánaHEPSOPkarbantartása,szükségeseténannakmódosítása.AHEP Bladetípusúgyakorlatoksoránbelőlükállnakösszeamentorcsapatokis.Ezfontoselemea HTI-kharcászatioktatóijártasságafenntartásának,amiazEDACITvezetéseésfelügyelete mellettvalósulmeg,ezzelbiztosítvaazt,hogyaHTI-kasajátnemzetitevékenységüksorán isazaktuálisEDAHEPSOPalapján,egységesenoktassanak.

Sajnosmagyaroktatókiképzéséremégnemvoltlehetőségünk,mivelannakazelőfelté- teleahelikoptertechnikávaltörténőrészvétel.Megfigyelőkéntviszont2főhelikoptervezető résztvettaprogramokban,amijóalapotnyújtaThalesszimulátorüzemeltetéséhez.

AzEDA2019-benfelkérteatagállamokatannakmegvizsgálására,hogyképesek-ebe- fogadniaHTICrepülőfázisát.Cserébenabefogadónemzetneknemkellmegfizetnieatan-

37 AzEDAAésBkategóriájúprogramokatszervez.AzAkategóriásbanmindentagországrésztvesz,aBkategó- riásprogramokbanpedigcsakazok,amelyekaprogrambanérdekeltek.

38 Ausztria,Csehország,EgyesültKirályság,Finnország,Németország,Svédország.

39 HelicopterTacticsInstructor.

40 StandardOperatingProcedure.

41 ChiefInstructorTeam.

(9)

folyamontörténőrészvételidíjat–amijelenleg200000eurószemélyzetenként–,továbbáa BladegyakorlatokhozhasonlóanazEDAHTICprogramjaanyagiellentételezéstisnyújthat.

Ezzelalehetőséggelélveajövőben–hosszútávon–nagyszámbanvalósíthatnánkmega helikopterszemélyzeteinkHTI-képzését.

COMAO-tanfolyam

ACOMAOtervezésitanfolyamkéthetes,egyelőreazEgyesültKirályságbantartják(leg- alábbisabrexitig),éslefediaCOMAOtervezését,elméletétésalkalmazását,ahelikopteres műveletekreösszpontosítvaaHEPSOPalapján.Azelméletirésztkövetveatanfolyamrészt- vevőinapiműveleteketterveznekésjelentenekróluk.Agyakornokokatahelikopterharcá- szatioktatókésmáskiválasztottszakemberekmentoráljákésvezetik.Annakérdekében, hogyatanulókatösztönözzékazösszfegyvernemigondolkozásra,azoktatógárdátkiegé- szítikszámosmásrepülőgéptípusszemélyzeteivel,többekközöttvadászrepülő-,AWACS-, harcihelikopter-ésISR-oktatókkal.42Anapiküldetésekegyreösszetettebbintelligenciaala- púforgatókönyvetkövetnek,amelymagábanfoglaljaaképességekésafenyegetésekteljes spektrumát.

EW-tanfolyam

AzEW-képzéskéthetesidőtartamú,ésakiválasztottszemélyzetszámárabiztosítjaaföldi telepítésűésalégiEW-rendszerekalapelméleténekmegértését.Atananyagmagábanfog- laljaazEWalapvetőelméletét,arádiófrekvenciásésazinfravörösfenyegetéseket,afigyel- meztetőrendszereketésazellenintézkedéseket.Aképzéskiterjedaföldieszközökésalégi járművekeszközeire,azönvédelmirendszerekáltalánosalkalmazásielveire,beleértveaz interoperabilitáselveitis.

3.ábra Az EDA-helikopterprogramok holisztikus ábrája43 (Szerkesztette a szerző)

42 Intelligence,surveillance,reconnaissance–hírszerzés,megfigyelés,felderítés.

43 MinutesofEDAHelicopterSymposiumheldinBrussels.05.11.2019.(Aszerzőnéltalálható.)

(10)

A HELIKOPTERPROGRAMOK ÁTALAKÍTÁSA

AzEDAhelikopterprogramjaiszervezésénekésirányításának,valamintahozzákapcsolódó harcászatiképzéseknekéstanfolyamoknakújformábatörténőátszervezéseavégéhezkö- zeledik.Azátalakításifolyamat–melybenhazánkisérintett–2017-benvettekezdetét,és tervezettenkét-háromévenbelülvalósulmegazMHTCfelállításával.Ajelenlegihelikop- terprogrammalkapcsolatosmegállapodások2022-igszólnak.AzEDAfőigazgatójaegyér- telműenkinyilatkozta,hogyazEurópaiHarcászatiLégiSzállításiKözponthoz(ETAC)ha- sonlóanegybefogadónemzetnekkellátadniahelikopterprogramokatis,amelyekfeletta felügyeletettovábbraisazEDAgyakorolja.

AzEDAtagállamaiközülPortugáliajelezte,hogyaSintraLégibázisinfrastrukturáli- sanalkalmaséskészaközpontbefogadására.Atagoktámogattákaportugáljavaslatotaz MHTChelyszínérevonatozóan,ugyanakkormégnemdöntöttékel,hogyaszervezeteseté- benkiképzőközpontrólvagypedigegykiképzéstirányító,összehangolóközpontróllesz-e szó.AportugáljavaslatmellettNémetországisbemutattaelgondolásátahelikopterharcá- szatiképzéskialakításávalésakiképzőközpontbefogadásávalkapcsolatban.

4.ábra Az MHTC irányítótörzsének tervezett felépítése44 (Szerkesztette a szerző)

MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELE AZ MHTC-BEN

AtagországokkidolgoztákazMHTCszemélyitörzsénekstruktúráját,aszervezetállomány- táblájabiztosítjaajövőbenifeladatokvégrehajtását,kihívásoknaktörténőmegfelelést.

AzMHTCfelállításánakhelyszíneazérintettprogramokban(HEP,HTC,HTIC)részt vevőtagállamokegyetértésévelPortugália,SintraLégibázis.A2021-től–azMHTCkezdeti műveletiképességénektervezettelérésétől–2035-igterjedőidőszakraazMHTCirányítótör- zsébenrotációsjelleggelbetöltendőbeosztások,illetveamagyarszerepvállalásmegtervezésre került.Az1.számútáblázatbanláthatóazMHTCállománytáblábanMagyarországáltalvállalt

44 BusinesscasefortheestablishmentofaMultinationalHelicopterTrainingCentre(MHTC)throughanEDACAT Bproject.(Aszerzőnéltalálható.)

Tanfolyamszervező osztály

Vezető oktatók csoportja Koordinációs csoport Doktrinális

és tapasztalatfeldolgozó csoport

Ellenőrzőcsoport Tervezőcsoport

PARANCSNOK

Fogadó nemzet törzse Szerződéses szimulátorkezelők

Gyakorlattervező osztály Doktrínakidolgozó osztály

(11)

beosztásokbetöltésénekrotációsterve,a2.számútáblázatbanpedigazMHTCáltalbiztosított képzésekben/tanfolyamokontörténőtervezettnemzetirészvételszürkéveljelölve.45

1.táblázat A magyar beosztás rotációs terve46 (Szerkesztette a szerző)

Tervezett beosztások 2001–

2023 2024–

2026 2027–

2029 2030–

2032 2033–

2035

Parancsnok (ezredes)

Parancsnokhelyettes, a gyakorlattervező blokk vezetője (alezredes)

Doktrinális és tapasztalatfeldolgozó blokk

vezetője (alezredes/őrnagy) HU

Kiemelt oktató (alezredes/őrnagy/százados) HU

Tervező és koordinációs blokk vezetője

(alezredes/őrnagy) HU

Standards evaluator (alezredes/őrnagy/

százados) HU

Jogászblokk vezetője (alezredes/őrnagy) Beszerzési és gazdasági blokk vezetője (őrnagy)

Adminisztrációs segítő (altiszt)

Logisztikai segítő (altiszt)

45 CouncilDecision2004/677/ECof24September2004concerningtheRulesapplicabletonationalexpertsand militarystaffonsecondmenttotheEuropeanDefenceAgency.07.10.2004.https://eur-lex.europa.eu/legal-cont- ent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0677&from=EN(Letöltésidőpontja:2020.01.27.)

46 Minutesofthe1stMultinationalHelicopterTrainingCentre(MHTC)projectmeetingheldon17September 2019atEDA,Brussels.(Aszerzőnéltalálható.)

(12)

2.táblázat Nemzeti részvétel az MHTC által biztosított képzésekben/tanfolyamokban47 (Szerkesztette a szerző)

HTC HTIC HEP EW COMAO A nemzetek kiegészítő felajánlásai a kiképzéshez

AT oktató

BE CY

CZ Többnemzeti Légi Kiképző Központ

(MATC) támogatása

DE oktató

EL meleg éghajlatú kiképzés

ES HTIC nemzeti befogadása

FI HR

HU Thales harcászati helikopterszimulátor

(HCTT) és a HTIC repülőfázisának nemzeti befogadása

IT magashegyi kiképzés

PT befogadó nemzet

RS

SE oktató és a HTIC nemzeti befogadása

SI UA UK

HELIKOPTERHARCÁSZATI SZIMULÁTOR ALKALMAZÁSA

Ahelikopterharcászatiképzés,felkészítéscélja,hogyaképzésbenrésztvevőgépszemély- zetekmegismerjékamodernhelikopteresműveletekharcászatiéselektronikaielemeit,a kapottharcfeladatkidolgozásánakésazazzalkapcsolatoseligazításokrendjétolyanmér- tékben,hogynemzetiéstöbbnemzetikötelékbenissikeresenvégrehajthassákakitűzöttfel- adatot.

Aharcászatiszimulátorosfelkészítéssoránazafeladat,hogyazelméletioktatásalatt elsajátítotttémakörökfeladatközpontúformábanbegyakorlásrakerüljenek.Ezaztjelenti, hogy egy konkrét feladat vételét követően a helikopterszemélyzeteklegyenek képesek a felkészüléssoránkapottfeladatértelmezésétkövetőenönállóanelkészíteniavégrehajtási tervet,aztismertetni,végülafeladatotbiztonságosanéseredményesenvégrehajtani.Ahar-

47 Uo.

(13)

cászatifelkészítéssoránjelentősköltségetlehetmegtakarítaniszimulátorberendezésekal- kalmazásával.

AzEDAáltalalkalmazottangliaiLinton-on-Ouse-banlévőhelikopterharcászatiszimu- látorigénybevételeazEgyesültKirályságnakazEU-bóltörténőkiválásamiattproblémássá válhat,ezértaszimulátortovábbialkalmazásával,esetlegesáthelyezésévelvagypótlásával kapcsolatosanaHTCtöbbitagországának(Ausztria,Csehország,Finnország,Németország, Norvégia,Svédország)átkelldolgozniukatovábbiterveiket.

AMagyarHonvédségjelenlegiésaközeljövőbenhadrendbeállóhelikoptertechnikai eszközeitüzemeltetőszemélyzetekharcászatifelkészítéséhezelengedhetetlenarészvételaz EDAszakmaifelügyeletealattállóharcászatiprogramokon,tanfolyamokon(EW,COMAO, HTC,HTICésHEP),ésazokonhazánkajövőbenisrésztkívánvenni.

Azelektronikaihadviselés,valamintakülönbözőfegyvernemekharccsapatainakbe- vetéstervezőifelkészítésekenszerzettelméletiésgyakorlatitudáselmélyítéséhez,gyako- roltatásáhozkiválószakmaiésköltséghatékonyfelkészítésilehetőségetbiztosítazMH 86.SzolnokHelikopterBázisonhadrendbeállítottThalesszimulátor.Aberendezéshosszú távontörténőeredményeshasználatáhozelengedhetetlenazaztüzemeltetőszakemberek, kulcsoktatóktudásánakfrissítése,aktualizálásaazemlítettEDA-képzésekentörténőrész- vételekkel.

AszolnokiThalesszimulátorberendezésgrafikájamegfelelakövetelményeknek,azob- jektumokmegfelelőenrészletesekahhoz,hogyakülönfélefegyverrendszerekfelismerhe- tőeklegyenek.Aszimulátorberendezésrepüléstechnikailagegyszerűsített,avezetésitech- nikanemkötődikahelikopteraerodinamikájához,ígyaszemélyzet–mindamellett,hogy elkellkerülnieafölddel,illetvemásrepülőeszközökkeléstereptárgyakkalvalóütközést –megfelelőfigyelmettudfordítaniafeladatharcászati,együttműködésielemeire.Ahe- likoptertípusok navigációs, rádiótechnikai és fegyverzetpaneljei követik a típushoz rend- szeresítettberendezéseketkinézetbenésképességekbenegyaránt,ígyaszimulációsorán megszerzettautomatizmusokavalósvégrehajtássoránisalkalmazhatóak.Aszimulátorbe- rendezésfegyverzetszimulációjanagymértékbenvalóságosésnaprakész,ígyahelikopter- technikáhozrendszeresítetttámadó-ésvédelmiberendezésekmegfelelő,harcszerűhaszná- latakellőképpenbegyakorolható.Aszimulációsoránavirtuáliskörnyezetbenmegjelenő ellenségeserőkéstechnikákabetápláltdoktrináliselvekalapjánképesekönállóantényked- ni,céltfelderíteniéstüzetvezetni,deabetápláltharcászatiszituációtaszámítógép-animátor képesbármikorváltoztatni.

Összességébenelmondható,hogyazMH86.SzolnokHelikopterBázisonhadrendbeál- lítottThalesszimulációsberendezésalkalmasahelikopterharcászatiismeretekmagasszin- tentörténőelsajátításáraésbegyakorlására.

A Magyar Honvédség helikopteres alegységei harcászati felkészítésének az iránya egybeesikazEDAhelikopteresprojektjeinekazújMHTCszervezetébetörténőátszer- vezésénekterveivel.AMagyarHonvédségbenahelikopterharcászatikiképzéstmintké- pességkiépítéstjavasoltúgymegtervezni–azelőretoltharctérirepülésirányító(JTAC48) képességkiépítéshezhasonlóan–,hogyhazánkakárönállóan,illetveaképességelemeit/

moduljaitfelajánlvaregionálisszintenisképeslegyenaszomszédos,illetvepartnerorszá- gokkalegyüttműködni.

48 JointTerminalAttackController.

(14)

JAVASLAT AZ MH TOVÁBBI RÉSZVÉTELÉRE AZ EDA

HELIKOPTERHARCÁSZATI PROGRAMJAIN, TANFOLYAMAIN

Az elektronikai harcászaton és a különböző fegyvernemek harccsapatai bevetéstervezői- nekfelkészítésekenszerzettelméletiésgyakorlatitudásaelmélyítéséhez,gyakoroltatásához kiválószakmaiésköltséghatékonyfelkészítésilehetőségetbiztosíta2019elejénazMH 86.SzolnokHelikopterBázisonhadrendbeállítottThalesszimulátorberendezés.Aberende- zésalkalmazásáhoznélkülözhetetlenekazokarepülő-hajózószakemberek,akikmindszak- maifelkészültségük,mindaműveletiterületekenszerzettgyakorlatitapasztalataikalapján alkalmasakaszimulátoradatbázisaésazalkalmazottszcenáriókösszeállítására,arendszer üzemeltetéséreakiképzésmindenoldalútámogatásacéljából.Ezértazemlítettszakembe- rek,kulcsoktatóktudásánakfrissítése,aktualizálásaelsősorbanafentemlítettEDA-képzé- seken,gyakorlatokonlehetséges.

Anemzetiszerepvállalástovábbinövelése,kiszélesítéseérdekébenazalábbifelkészíté- sirendezvényekentörténőrészvételjavasolt:

továbbirészvételEW-ésCOMAO-tanfolyamokon2019–2022-ben;

részvétel2020-banabelga–hollandközösrendezésűSwift Bladegyakorlaton,vala- mintatovábbi(példáula2021.éviportugáliai)Bladegyakorlatokon;

aHTICgyakorlatirepülőfázisánakbefogadásaPápaBázisrepülőtérre2021-től;

egyBladetöbbnemzetihelikopterharcászatigyakorlatnemzetibefogadása2022-re.

Részvétel EW- és COMAO-tanfolyamokon 2019–2022-ben

Akéthetesfelkészítésekelengedhetetlenalapotbiztosítanakagépszemélyzetek,kötelékpa- rancsnokokrészéreabevetések,műveletektervezéséhez.AtanfolyamokköltségétazEDA HEPköltségvetésebiztosítja.Aképzésjólehetőségetbiztosítarrais,hogyazokahelikop- tervezetők,oktatók,akikaképzésenrésztvettek,átadjákszerzetttapasztalataikataszolnoki HCTTszimulátorberendezéseüzemeltetéséhez,aszcenáriókösszeállításához.

Részvétel a belga–holland rendezésű Swift Blade gyakorlaton 2020-ban

AzEDAHEPelőzetestervébenasoronkövetkezőBladetípusúgyakorlatbefogadásátBel- giumésHollandiaközösenvállalta.ABenelux-államokkétországaazegyeztetéseketköve- tőenaközöshatárhozközeliGilze-RijenLégibázistjelöltekiagyakorlathelyszínéül.Agya- korlatontörténőrészvételismételtenkiválófelkészítési,gyakoroltatásilehetőségetbiztosít 2020-banisahelikopterszemélyzetekharcászatiképességénekfejlesztésében.

Részvétel a Portugália által befogadott Hot Blade 2021 gyakorlaton

Aportugálgyakorlatkiválólehetőségetnyújtamagashegyi,amelegéghajlatiésaporos területenvégrehajtottrepülésielemekbegyakorlására,amielengedhetetlenkellékeegykü- lönlegesműveletilégicsoportba(SOATU49)kijelöltszemélyzetfelkészítésénekis.

49 SpecialAviationAirTaskUnit.

(15)

A HTIC gyakorlati fázisának befogadása Pápa Bázisrepülőtérre 2021-től

A képzés gyakorlati fázisának Magyarországra történő telepítése nem újszerű gondolat, 2017októberébenmárfelmerülttervezésiszinten.AzMHTCtagjakéntközép-európaiki- képzőalközpontjakéntazEDAigényeitiskielégítené.Atantermiésaszimulátorosképzés SzolnokonaThalesszimulátorbevonásávaltervezve,arepülőharcászatikiképzésésminő- sítésaBakonyHarckiképzőKözpontgyakorlótereire(újdörögdiromváros,Hajmáskér),a valóslogisztikaibiztosításpedigPápaBázisrepülőtértámogatásáraépül.

Asvédországirepülőkiképzésrendkívülmagasköltsége–eddig200000eurószemély- zetenként(ezajövőben140000euróracsökken)–,valamintaképzéshelyszínéülhasznált, a svédországiVidsel gyakorlótér mintegy 2000 km-es távolsága Szolnoktól aránytalanul nagyterhetjelentettpénzügyiéstechnikaibiztosításvonatkozásábanis,ezértnemvoltcél- szerűeképzésigénybevétele.Hasznosabbnaklátszikaképzéskiváltásakülföldioktatók bevonásávalmagyarországibázison(HTIC, a repülőfázismagyarországibefogadásával), felhasználvaakiválólőtérikörülményeket.

Afelkészítéstervezésében,előkészítésébenaszakirányúállománnyaltörténtegyeztetést követőenazaszakmaijavaslatszületett,hogy2021-reegytöbbnemzetihelikopterharcászati gyakorlatottervezünkbeaNemzetköziGyakorlatokésKiképzésiRendezvényProgramok 2020–2024.évitervébeaPápaBázisrepülőtérre,amelynekkeretébengyakorlatirepüléssel éséleslövészettelegybekötöttfelkészítéssoránkerülnekbegyakoroltatásraésminősítésrea helikopterszemélyzetek.

A Blade többnemzeti helikopterharcászati gyakorlat nemzeti befogadása 2022-ben

2019elejénazEDAhelikopteresprogramjainakavezetőjefelkérteaHEP-benrésztvevő társnemzeteket,hogyfinnéssvédkérésrevizsgáljákmegannakalehetőségét,hogymelyor- szághajlandóa2022.éviBladegyakorlatbefogadására,agyakorlattalkapcsolatosnemzeti támogatásbiztosítására.Vagyisazakérdés,hogya2012-benaláírtProgrammegállapodás- ban(PA)akétországáltalvállalt2022.évigyakorlatmegrendezésétáttudja-evállalnimás nemzet.Akétskandinávországazelőzeteselgondolásokalapjánagyakorlatotasvédországi Vidselgyakorlótérretervezte,amiazonbanjelentőslogisztikaikihívástjelenteneaközép-és nyugat-európaiországokrészére,ésnemérnéelagyakorlatakitűzöttcélját,aminéltöbb nemzetrészvételét.Agyakorlatratörténőjelentkezésselkapcsolatosérdektelenségelgon- dolkodtattaarendezőket,ésezértajánlottákfelmásországrészérearendezésjogát.AzEDA azilyengyakorlatotbefogadónemzetrészére150000eurótutalátarendezéstámogatására, amelyfelettazadottországszabadonrendelkezik,ígypéldáulaköltségdíjasképzéseket, felkészítéseketistudjabelőlefinanszírozni.Magyarország2017-benmárteljesítetteaPA- banvállaltkötelezettségét,illetveagyakorlatvégrehajtásátkövetőnagyonpozitívvisszajel- zésekrehivatkozvatöbbországis,közöttükAusztriaésSzlovéniaegyöntetűentámogattaa magyarrendezést.

(16)

ÖSSZEGZÉS

Európabiztonságaésvédelmenemzetiérdek,kulcsfontosságúprioritás.Ennekfényében MagyarországkiemeltentámogatjaazEurópaiUnióKözösBiztonság-ésVédelempolitikája területéntörténőegyüttműködéselmélyítését.AmagyarértelmezésszerintazEDAaNATO európaipilléréterősíti,éshozzájárulEurópavédelméhezadélikihívásokkal(példáulmig- ráció,terrorizmus)szembenahatárainkonésaközvetlenszomszédságunkban.Azállandó strukturáltegyüttműködéssikeresvégrehajtásahosszútávonhozzájárulazeurópaivédelmi képességekfejlesztéséhez,aképességhiányokcsökkentéséhezésazEUambíciószintjének eléréséhez.Emellettelősegíthetiazeurópaierőknagyobbfokútelepíthetőségét,rugalmas- ságátésinteroperabilitását.AzMHrészvételeazEDA-projektekbenhozzájárulaMagyar Honvédségképességeinekfejlesztéséhez,amitaNATOkereteiközöttfolyóvédelmiképes- ségfejlesztésselösszehangolvahajtvégre.

AfentemlítettEDA-projekteknagymértékbenhozzájárulnakanemzetiforgószárnyas harcászati kiképzési képesség fejlesztéséhez. Ha a helikopterszimulátorunk összeköthető leszmásnemzetekrendszereivel,azméginkábbelősegítiazinteroperabilitásésaharcászati kiképzésmagasszínvonalontartását.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Ált/24.MHKiképzésiDoktrína.MagyarHonvédség,2012.

BusinesscasefortheestablishmentofaMultinationalHelicopterTrainingCentre(MHTC)throughan EDACATBproject.(Aszerzőnéltalálható.)

CouncilDecision2004/677/ECof24September2004concerningtheRulesapplicabletonational expertsandmilitarystaffonsecondmenttotheEuropeanDefenceAgency.07.10.2004.https://

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0677&from=EN

CouncilDecision2011/411/CFSPof12July2011definingthestatute,seatandoperationalrulesof theEuropeanDefenceAgencyandrepealingJointAction2004/551/CFSP.OfficialJournalofthe EuropeanUnion,13.07.2011.

Council JointAction 2004/551/CFSP of 12 July 2004 on the establishment of the European De- fenceAgency.OfficialJournaloftheEuropeanUnion,17.07.2004.https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004E0551&from=EN

EuropeanDefenceAgency:HelicopterInitiatives.02.07.2017.https://www.eda.europa.eu/what-we- do/activities/activities-search/helicopter-initiatives

EuropeanDefenceAgency:MemberStates.https://eda.europa.eu/Aboutus/who-we-are/member-states EuropeanDefenceAgency:Organisation.https://www.eda.europa.eu/Aboutus/who-we-are/Organisa-

tion

EuropeanDefenceAgency:TogetherforastrongerEurope.2012.https://www.eda.europa.eu/docs/

eda-publications/eda-corporate-brochure,DOI:10.2836/12612

MinutesofEDAHelicopterSymposiumheldinBrussels.05.11.2019.(Aszerzőnéltalálható.) Minutesofthe1stMultinationalHelicopterTrainingCentre(MHTC)projectmeetingheldon17Sep-

tember2019atEDA,Brussels.(Aszerzőnéltalálható.)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A pénzintézeti szempontú rangsor csúcsán elhelyezkedő városok – Arad, Temesvár és Nagyvárad – szerepe saját periferikus régiójuk fejlesztésében lényegesen nagyobb

Országunk méretének, nemzetgazdaságunk teljesítményének, valamint védelmi képességeinek globális, európai vagy regionális összehasonlítása egyaránt rávilágít arra,

Az építési ágazatnak a struktúra fejlesztésében játszott szerepe indokolja, hogy az ágazat a társadalmi igények helyes értelmezésével, az azokból adódó

Úgy vélem azonban, hogy a népgazdasági szinten egységes adatbázis-rendszer a vállalatok számára is hasznos alapokat fog adni ahhoz, hogy saját adataik több szempontú elemzése

Országunk méretének, nemzetgazdaságunk teljesítményének, valamint védelmi képességeinek globális, európai vagy regionális összehasonlítása egyaránt rávilágít

november 1-jén a Hon- védelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédel- mi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze- tek, valamint a Magyar Honvédség

A Magyar Köztársaság Kül- ügyminisztériuma, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, a Nemzeti Fej- lesztési

az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) keretében, a védelmi beszerzések adatainak hozzáférhetõvé tételét lehetõvé tevõ, 2006. július 1-jével létrehozott..