A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására kiírt pályázat megtekintése

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

BESZÁMOLÓK *mB00Z&S^///

v ^/z/Aamam SZEMLEK

BEFEBÁ TÜMOK ^MMT////^

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására kiírt pályázat

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításé­

nak támogatására kiirt pályázat keretében az OMFB- hez közvetlenül benyújtott (mecenatúra jellegű) - fo­

lyamatos - pályázat eddigi könyvtári-informatikai, il­

letve ezzel rokon területek nyerteseit lapunk 1991.

Pályázó

Budapesti M ű s z a k i Egyetem V e g y é s z m é r n ö k i Kar

111) Budapest. M ű e g y e t e m rkp. 3.

Budapesti M ű s z a k i Egyetem

T á r s a d a l o m - é s G a z d a s á g t u d o m á n y i Intézet. Szociológia T a n s z é k

1111 Budapest. Egry J ó z s e f u. 1 - 3 . E.ép.

Magyar T u d o m á n y o s , Üzemi é s Szak­

lapok Újságíróinak Egyesülete 1027 Budapest, FÖ u.68.

A FID hírei

A FID bejelentette, hogy az ETO g o n d o z á s é é r t v a l ó f e l e l ő s s é g e t 1991 v é g é v e l á t a d t a egy a l a p í t v á n y k é n t m ű k ö d ő új szervezetnek, amelyet belga, brit, holland, j a p á n é s spanyol szervezetek a l a p í t o t t a k azzal, hogy az "ETO-konzorclumhoz" k é s ő b b m á s szervezetek ís csatlakozhatnak.

9 - 10. és 12. számában közöltük. Most az Államtitkári Bizottság által 1991. október 21. után elfogadott, a fentiek szerint válogatott pályázati nyerteseket sorol­

juk fel. (A szerkesztőségben a teljes. 67 nyertes pályázatot tartalmazó lista megtekinthető.)

Kért ö s s z e s Megitélt ö s s z e g torráa ö s s z e g

(eFt) (eFtl (eFt) 7850 12660 7850

1030 1930 1030

500 500 500

A konzorcium gyors ü t e m b e n k í v á n j a fejleszteni az ETO-t. Javaslat s z ü l e t e t t egy s z á m i t ó g é p e s ETO r e f e r e n s z - a d a t b á z l s l é t e s i t é s é r e (amelynek f u n k c i ó j a azonos a hiteles v e r z i ó é v a l , b á r a terjedelme kisebb).

Ennek a l a p j á n a s z á m í t ó g é p e s é s k é z i a l k a l m a z á s o k e g y a r á n t l e h e t s é g e s e k . L e h e t ő v é v á l i k t o v á b b á a Elfogadott pályázatok

T é m a

Kari számitógép-hálózat

T a n s z é k t számítógépes hálózat kiépítése - egy db DEC 433 PC. két db DEC 286 PC hálózati szoflverre

A műszaki tájékoztatás segilése, az Innováclóbarót környezet segítése a sajtó útján. Információszolgáltatás, cikkszolgálat

90

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :