A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására kiírt pályázat megtekintése

Teljes szövegt

(1)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

Támogatás Saját Intézmény Adatbázis összege ráfordítás

(eFtl (aFt)

Országos Mérésügyi Hivatal Mérésügyi adatbázis 5 0 0 8 0 0

Országos Munkavédelmi Kutató Intézet - T U D O R G V E S Z V E G Y (Veszélyes vegyi anyagoki 1400 1 4 0 0

Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nemzeti Bibliográfia 1600 1600

Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Periodika Adatbázis 1600 3 4 0 0

Országos Széchényi Könyvtár Hungarika 1000 3 1 0 0

Országos Találmányi Hivatal Ipari Minta 750 1 5 0 0

Országos Találmányi Hivatal N S Z G 5 + 1900 2 1 0 0

Országos Találmányi Hivatal Védjegy Lajstrom 11O0 1 5 0 0

Országos Tervhivatal Informatika K U F M E C A B IK+ F makrogazdasági adatbázis) 1 1 0 0 6 0 0 0

P i n n o n Agrártudományi Egyetem Országos műtrágyázási tartam kísér let 1300 eoo

S A C I T E Q U I S T . H E S Z A D . K O R R A C 1000 1 0 0 0

Társadalomtudományi Informatikai Társulás (TÁRKI! TARKÁDAT (Szociológiai adatbázia) 1250 4 5 0 0

T Á R K I - T E X O F T Ktt. KI k i c s o d a ? 1200 1800

TÁRKI - Országos Egészségvédelmi Tanács O R O G A D A T 1 0 0 0 1 0 0 0

Természettudományi Múzeum Kártevő rovarok, Algológiai adatbázis 1 6 0 0 1 5 0 0

T U N G S R A M Rt. R T T K R T T K érzékelő adatbázis 1 1 0 0 1 1 0 0

Megjegyzés: Azon intézmények, amelyeknél a táblázatban támogatási összeg nem szerepel, az odaítélt támogatás ellenére pályázatuk meg­

valósításától elálltak.

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására kiírt pályázat

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításá­

nak támogatására kiírt pályázat keretében az OMFB- hez közvetlenül benyújtott (mecenatúra jellegű) - fo­

lyamatos - pályázat eddigi könyvtári-informatikai, il­

letve ezzel rokon területek nyerteseit lapunk 1991.

9- 10. számában közöltük. Most az Á l l a m t i t k á r i B i z o t ­ tság 1991. október 7-i ülésén elfogadott, a fentiek szerint válogatott pályázati nyerteseket soroljuk fel.

(A szerkesztőségben a teljes, 53 nyertes pályázatot tartalmazó lista megtekinthető.)

Elfogadott pályázatok

Pályázó Téma

Kárt összeg

(•Ft)

ö s s z e s forrás

(•Ft)

Megítélt összeg (•Ft)

Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 0 5 3 Budapest, Egyetem tér 1 - 3.

A D E C a magyar egyetemek részére 75%-Os árkedvezménnyel korszerű VAX számítógépet ajánlóit fel oktatói és kutstói munkához. Az E L T E kéri a fennmaradó ós saját költségvetésben rendelkezésre nem álló további forrás biztosítását*

4 9 0 0 9 8 0 0 4 9 0 0

József Attila Tudományegyetem 6 7 2 0 S z e g e d , Dugonics tér 1 3 .

Ha.

A J A T E kéri a fennmaradó és saját költségvetésben rendelkezésre nem álló további forrás biztosítását

3 2 5 0 6 5 0 0 3 2 5 0

Széchenyi István Műszaki Főiskola 9 0 2 6 Győr, Ságvári E n d r e u. 3.

Ua.

A S Z I M F kéri a fennmaradó és saját költségvetésben rendelkezésre nem álló további forrás biztosítását

1 7 5 0 3 5 0 0 1 6 5 0

534

(2)

THT 3 6 . évf. 1 9 9 1 . 1 2 . s z .

Kért Összes Megitélt Pályázó Téma összeg forrás összeg

(eFt) (eFtl (eFO

Budapesti Műszaki Egyetem

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 - 9.

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

J a n u s Pannonius Tudományegyetem 7601 Pécs, 4 8 - a s tér 1.

Kossuth Lajos Tudományegyetem 4 0 3 2 Debrecen, Egyetem tér 1.

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 1101 Budapest. Hungária krt. 9 - 11.

Országos Széchényi Könyvtér 1 0 1 4 Budapest, Budavári Palota " F "

épület

Ua.

Az MKM kéri a fennmaradó és saját költségvetésében rendelkezésre nem álló további forrás biztosítását

Ua.

Ua.

U a .

Számítógépes hálózat és szoftverfej­

lesztés nyilvános adatbázis-szolgál­

tatás céljából

Hozzájárulás az Új Információs T e c h ­ nológia nemzetközi konferencia meg­

rendezésének költségeihez, és a kon­

ferencia magyar résztvevőinek rész­

vételi dijához

4 9 0 0 9 8 0 0 4 9 0 0

3 2 5 0 6 5 0 0 3 2 5 0

3 2 5 0 6 5 0 0 3 2 5 0

3 2 5 0 6 5 0 0 3 2 5 0

1310 4 0 4 0 1310

6 0 0 2 5 0 0 6 0 0

• Értesülésünk szerint e számitógépet több helyen a könyvtári-Információs munkába is bekapcsolják. - A szerk.

Avatás a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában

1 9 9 1 . október 9-én kettős avatás volt a BME Köz­

ponti K ö n y v t a r á b a n . Pungor Ernő akadémikus, tárca nélküli miniszter, az OMFB elnöke felavatta a könyvtár új szakolvasótermét, amellyel 5 0 0 m

2

-rel bővült a használók által igénybe vehető könyvtárj terület. De nemcsak ezzel az ízlésesen, kényelmesen berendezett, szabadpolcon elhelyezett gazdag kézikönyvtárral és kölcsönzési állománnyal felszerelt térrel gazdagodtak az olvasók, hanem lehetőséget kaptak arra is, hogy az eddiginél sokkal több informá­

cióhoz férjenek hozzá, a régebbinél pontosabban és gyorsabban. Az új szakolvasóteremmel egy időben felavatták a könyvtár integrált számítógépes rendsze­

rét is.

IBM kompatíbilis PC-vel, NEDIX-vonalon jelenleg 7 nemzetközi adatbázist tudnak elérni. Az integrált könyvtári rendszer Digital Equlpment MIcroVAX 3 3 0 0 - a s típusú számítógépre, DECnet-ETHERNET hálózatra és az izraeli ALEPH szoftverre épül. A rendszer a VAX-terminálokon kívül IBM-kompatlblis PC-kről Is elérhető. A könyvtári erőforrások bárhol az egyetemen rendelkezésre állnak, de a könyvtári szolgáltatások a világ bérmely részéből Igénybe vehetők, Illetve a nemzetközi hálózatba kapcsolt Intézmények a könyvtárból Is elérhetők. E nemzetközi Összekapcsolódás a könyvtárközi kölcsönzést is segíti, gyorsítja.

ur. Lebovlts Imre, a B M E K K főigazgatója,

dr. Mlchelberger Pál, a B M E rektora, dr, Pungor Ernő, az O M F B elnöke (balról jobbra) a megnyitón

535

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :