A FID hírei megtekintése

Teljes szövegt

(1)

BESZÁMOLÓK *mB00Z&S^///

v ^/z/Aamam SZEMLEK

BEFEBÁ TÜMOK ^MMT////^

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására kiírt pályázat

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításé­

nak támogatására kiirt pályázat keretében az OMFB- hez közvetlenül benyújtott (mecenatúra jellegű) - fo­

lyamatos - pályázat eddigi könyvtári-informatikai, il­

letve ezzel rokon területek nyerteseit lapunk 1991.

Pályázó

Budapesti M ű s z a k i Egyetem V e g y é s z m é r n ö k i Kar

111) Budapest. M ű e g y e t e m rkp. 3.

Budapesti M ű s z a k i Egyetem

T á r s a d a l o m - é s G a z d a s á g t u d o m á n y i Intézet. Szociológia T a n s z é k

1111 Budapest. Egry J ó z s e f u. 1 - 3 . E.ép.

Magyar T u d o m á n y o s , Üzemi é s Szak­

lapok Újságíróinak Egyesülete 1027 Budapest, FÖ u.68.

A FID hírei

A FID bejelentette, hogy az ETO g o n d o z á s é é r t v a l ó f e l e l ő s s é g e t 1991 v é g é v e l á t a d t a egy a l a p í t v á n y k é n t m ű k ö d ő új szervezetnek, amelyet belga, brit, holland, j a p á n é s spanyol szervezetek a l a p í t o t t a k azzal, hogy az "ETO-konzorclumhoz" k é s ő b b m á s szervezetek ís csatlakozhatnak.

9 - 10. és 12. számában közöltük. Most az Államtitkári Bizottság által 1991. október 21. után elfogadott, a fentiek szerint válogatott pályázati nyerteseket sorol­

juk fel. (A szerkesztőségben a teljes. 67 nyertes pályázatot tartalmazó lista megtekinthető.)

Kért ö s s z e s Megitélt ö s s z e g torráa ö s s z e g

(eFt) (eFtl (eFt) 7850 12660 7850

1030 1930 1030

500 500 500

A konzorcium gyors ü t e m b e n k í v á n j a fejleszteni az ETO-t. Javaslat s z ü l e t e t t egy s z á m i t ó g é p e s ETO r e f e r e n s z - a d a t b á z l s l é t e s i t é s é r e (amelynek f u n k c i ó j a azonos a hiteles v e r z i ó é v a l , b á r a terjedelme kisebb).

Ennek a l a p j á n a s z á m í t ó g é p e s é s k é z i a l k a l m a z á s o k e g y a r á n t l e h e t s é g e s e k . L e h e t ő v é v á l i k t o v á b b á a Elfogadott pályázatok

T é m a

Kari számitógép-hálózat

T a n s z é k t számítógépes hálózat kiépítése - egy db DEC 433 PC. két db DEC 286 PC hálózati szoflverre

A műszaki tájékoztatás segilése, az Innováclóbarót környezet segítése a sajtó útján. Információszolgáltatás, cikkszolgálat

90

(2)

TMT 39. évf. 1992. 2. 9 z .

t ö b b n y e l v ű k i a d á s o k é s a s z a k v á l o g a t á s o k megjelen­

t e t é s r e is. A s z á m í t ó g é p e s ETO a d a t b á z i s r ö v i d e s e n e l k é s z ü l .

A konzorciumban r é s z t vesz a FID is, v é d e l m e z i a l e i h a s z n á l ó k é s a FID-tagok é r d e k e i t . Az egyes k i a d ó k t o v á b b f o l y t a t h a t j á k az ETO m e g j e l e n t e t é s é t , de a t e l t é t e l e k e t ú j r a t á r g y a l j á k v e l ü k . A FID ugyanis a copyrightot á t a d t a a konzorciumnak. F e l t é t e l e z i k , hogy t ö b b k i a d ó csatlakozni fog az ETO-konzorcium- hoz, m á s o k pedig m e g v á s á r o l j á k a k i a d á s j o g á t .

Az e l m ú l t öt é v b e n az ETO f e n n t a r t á s á r ó l , majd a konzorciumhoz v a l ó p r o b l é m a m e n t e s á t a d á s á r ó l az ETO I r á n y í t ó T e s t ü l e t e gondoskodott.

A k o r á b b i helyzethez k é p e s t l é n y e g e s k ü l ö n b s é g , hogy a konzorcium nem profit v á l l a l k o z á s k é n t piac­

o r i e n t á l t á n m ű k ö d i k , é s á l l a n d ó a n s z á m o t vet a fel­

h a s z n á l ó k i g é n y e i v e l , azok v á l t o z á s á v a l , amit ú j t e r m é k e k m e g j e l e n é s e is t ü k r ö z n i fog. Emellett a fel­

h a s z n á l ó k n a k s z e r z ő d é s e s alapon s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t a s z á m í t ó g é p e s í t e t t ETO-rendszerek kifejlesz­

t é s é h e z .

Az ETO f ő f e l h a s z n á l ó t k ö n y v t á r o s o k é s I n f o r m á ­ c i ó s szakemberek, akiknek a k ö z r e m ű k ö d é s e az ETO j ö v ő j é n e k a l a k í t á s á b a n t o v á b b r a Is n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

F. T.

Compfair'91 könyvtáros szemmel

A k ö n y v t á r i i n f o r m á c i ó s rendszer k i é p í t é s e , ter­

v e z é s e s z e m p o n t j á b ó l sok-sok é r d e k e s s é g g e l , ú j d o n s á g g a l t a l á l k o z h a t t u n k a Compfair '91 k i á l l í t á ­ son. Ezek k ö z ü l e m l í t e n é k n é h á n y a t , a t e l j e s s é g i g é n y e n é l k ü l .

Ú j l e h e t ő s é g k é n t jelent meg a kisebb c é g e k , í g y t e r m é s z e t e s e n a kisebb k ö n y v t á r a k r é s z é r e is a

NetWare Lite-hátózat, amely a l e g o l c s ó b b m e g o l d á s s z á m í t ó g é p e k h á l ó z a t b a k a p c s o l á s á r a , é l v e z v e a magas s z i n t ű h á l ó z a t i s z o l g á l t a t á s o k e l ő n y e i t . Kis h á t t é r t á r a t h a s z n á l , nem kell k ü l ö n s z e r v e r g é p , é s teljes a k o m p a t i b i l i t á s m á s N o v e l l - v á l t o z a t o k k a l . A m u n k a á l l o m á s o k s z á m a legfeljebb 25 lehet, é s az e r ő f o r r á s o k m e g o s z t h a t ó k az e g é s z h á l ó z a t b a n . Ezzel a m e g o l d á s s a l k é s ő b b t o v á b b lehet l é p n i , a h á l ó z a t b ő v í t h e t ő , é s illeszkedik a t ö b b i Novell- h á l ó z a t l rendszerhez.

A k i á l l í t á s o n a laptop k a t e g ó r i á j ú a k mellett a nofe- book k a t e g ó r i á j ú s z á m i t ó g é p e k is megjelentek, ame­

lyek, b á r s ú l y u k csak 2 kg, é s n é m e l y i k ü k m é g fax e l k ü l d é s é r e is alkalmas, ú g y hiszem, a k ö n y v t á r i in­

f o r m á c i ó s rendszernek nem elengedhetetlen t a r t o z é ­ kai. A laptop é s notebook k a t e g ó r i á j ú g é p e k tel­

j e s í t m é n y e az AT 286 é s 3 8 6 g é p e k é v e l m é r h e t ő ö s s z e , az á r u k azonban - szinte k i v é t e l n é l k ü l mind­

e g y i k é - m e g k ö z e l í t i a k é t s z á z e z e r forintot.

Megjelentek m á r a hordozható nyomtatók la, ame­

lyek k ö n y v t á r a i n k s z á m á r a nemigen tartoznak a k i ­ emelt b e r u h á z á s o k k ö z é . L e h e t s é g e s azonban, hogy erre a technikai f e j l ő d é s r e m é g i s oda kell f i g y e l n ü n k , hiszen megjelenhet majd az o l v a s ó a s a j á t kis hordoz­

h a t ó s z á m í t ó g é p é v e l , hogy a k ö n y v t á r b a n talált in­

f o r m á c i ó t t o v ó b b f e l d o l g o z á s r a hazavigye m a g á v a l . Ebben az esetben ú j r a g o n d o l h a t j u k a s z o l g á l t a t á s o k árait. T a l á n új divat lesz az e l k ö v e t k e z ő é v e k b e n : t a l á l k o z h a t t u n k b i l l e n t y ű z e t b e é p í t e t t s z á m i t ó g é p p e l Is, tartok tőle, nem a mi v i l á g u n k , ha az á r á t n é z z ü k .

A f o r g a l m a z ó k t ö b b f a j t a szünetmentes áramforrás­

sal Is jelen voltak. S z á m í t ó g é p e k b e s z e r z é s e k o r jobb, ha eleve k a l k u l á l u n k ezen e r ő f o r r á s o k á r á v a l is. Ahol a d a t b á z i s - é p í t é s Is folyik, f e l t é t l e n ü l gondoljunk az esetleges á r a m k i m a r a d á s v e s z é l y é r e . Ha m e g f e l e l ő

s z ü n e t m e n t e s á r a m f o r r á s t v á l a s z t u n k , esetleg k é t vagy h á r o m s z á m í t ó g é p e t is r á k ö t h e t ü n k .

A P C - k a t e g ó r i á n á l nagyobbak, de a h a g y o m á n y o ­ san n a g y g é p k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó s z á m í t ó g é p e k n é l m é g j ó v a l kisebbek a VAX 6000-es sorozat g é p e i . Al­

kalmasak s z e m é l y i s z á m i t ó g é p e k s z á z a i n a k szerve­

r e k é n t , a d a t b á z i s g á p k é n t m ű k ö d n i , v i l l á m g y o r s a d a t á t v i t e l r e k é p e s e k , é s í g y osztott a d a t f e l d o l g o z á s ­ ra Is alkalmasak.

E n n é l is nagyobb t e l j e s í t m é n y ű e k az IBM RISC System/6000 sorozat g é p e i . Ezek m e m ó r i a k a p a c i t á s a é s b e é p í t e t t merevlemezes k s p a c i t á s a m á r g i g a b á j ­ tokban m é r h e t ő . Á r u k a P C - á r a k t ö b b s z ö r ö s e .

Megjelent a rugalmasan k i é p í t h e t ő é s u t ó l a g is k i ­ c s e r é l h e t ő processzoros AT 386-os PC. M e m ó r i á j a s p e c i á l i s m e m ó r i a k á r t y a s e g í t s é g é v e l 49 M b á j t l g b ő v í t h e t ő . A technikai l e h e t ő s é g azonban ö n m a g á b a n nem lenne e l é g , s z e r e n c s é r e i d ő k ö z b e n kifejlesztet­

tek olyan programokat is, amelyek a processzor- d u p l á z á s n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e k e t ki Is h a s z n á l j á k .

N é h á n y s z ó a n y o m t a t ó k r ó l is. A t a l á b a n k ö z e l sem t ö r ő d ü n k annyit a n y o m t a t ó k i v á l a s z t á s á v a l , mint amennyi e n e r g i á t a g é p k i v á l a s z t á s é r a f o r d í t u n k . N y o m t a t ó k r a m á r csak a m a r a d é k p é n z jut. T e r m é s z e ­ tesen a n y o m t a t ó k k ö z ö t t is tudunk anyagi l e h e t ő s é ­ geinkhez k é p e s t v á l a s z t a n i , e l é g nagy a k í n á l a t . A l e g o l c s ó b b k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó n y o m t a t ó k t ó l e g é s z e n a magas á r f e k v é s ű l é z e r n y o m t a t ó k i g s o k f é l e t í p u s t é s f o r g a l m a z ó t t a l á l u n k . L é t e z n e k 9 t ű s (ennyi p o n t b ó l á l l egy karakter rajzolata) n y o m t a t ó k m á r alig t ö b b mint 18 e z e r é r t , e n n é l szebb k é p e t ad a 24 t ű s , ami ennek d u p l á j á b a sem k e r ü l . L é z e r n y o m t a t ó t 100 ezer forint alatt szinte nem Is t a l á l u n k , de a m i n ő s é g ü k Is a r á n y o s az á r u k k a l , é s I g a z á n I g é n y e s k i a d v á n y o k a t k é s z í t h e t ü n k a s e g í t s é g ü k k e l . Nem szabad azonban s z á m í t á s a i n k b ó l kihagynunk a folya­

matos ü z e m e l é s k ö l t s é g é t sem, ami l é z e r n y o m t a t ó a l ­ k a l m a z á s a e s e t é n t ö b b s z ö r ö s e a n o r m á l n y o m t a t ó f e n n t a r t á s á n a k . L á t h a t t u n k m é r s z í n e s n y o m t a t ó k a t Is, a n y o m t a t ó v á l a s z t á s n á l azonban f i g y e l n ü n k kell a szoftver é s a n y o m t a t ó m e g t e l e l ő i l l e s z t é s é r e .

9 1

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :