[Istenes énekek]

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

l1*~ " •

^ ^ r

LECT0R1 B E N E V O , le I f f o g r . S.

I Ivei az Néhai^ jc I hírrel névvel IUQ- J d ő l d ó vitéz U r - nak,a'Tekinreres é s N á g o s

G Y A R M A T I B A L A S I B Á -

L I N T N A K iftenes Enckí;

Amaz jo emlekezerú, Iften- ben boldogul k í - n o l t N f - JUI NEMES és Nemzetes RI-

M A I J Á N O S

ékes

E q ^ K I -

, v e l a n n u r a edgvíué voltak elegyedvén, az eltbbi Bárt- fai, Lócsei, sót még a' Vá- u d i elsó ki-bucsátáiban-is»

Ax hogy

(6)

L E C T O R I

hogy, mellyek legyenek a'

v

meg-ncvezettUreltnéjének

t

. iftenes rajzati,a' má* fó Ée-j f

(

mélynek vifzontidvefséges

tl

találmányi, a' ki ugyan gya-j

n

kranolvafta légyen-is a ' k é í

y

rendbéli munkát, alig tud- hatott (avagy ugyan nemis) ' válafztáft kSzóttok tennÜ £

H o g y azért mind kettóneW j,

([ jo híre neve, nemzetünknél

n

, holtok után fc mennyen fel j j lcdékenysé^benj lm mindi

u

a' két méltoságos fzemély-l

E

nek iftenes. énekit, jóakaró-

a

I itD taratságos munícájok ál-j >

tal edgyüve fzedegettem, él e* kis formában ki-njomtat-i,

fii)

(7)

c

iek í*

S A L U T E M .

•an fzem eleibe ki-botsárot- tam. El-hittem, hogy nem fog. mindennek egyaránt^

5

#

tettzeni a' n unka, mert a*

'nint Övenus írja s

íe. r>rtmtm Gmii d»ö {emptr in orfo 1"' JecjHitur, (¡s) Hit bonm , itlt maim: Glória &

n4 r i Invidi*.

" |J Lefcntk a' kik javallják ,ta-

C

j] i t a t h a t n a k ollyak-is, kik-

; J

n

*k izetlenál efnek némely j Énekeknek matériái, avagy

1

tigvan azEnekek-is, d e u -

^ gyá azon Authorfelel-meg azoknak-is:

tahit Itliori anditot l vt flactbo.

UBor & a»Mtor no* mUoo <J*t(f, li-

és c

'lr

in

flatn.

A J Mind*

(8)

L í C T O R I

Mindazáltal azokért, a'kik a' jo és idvefséges

m u n k á t :

meg-tudgyák becsűlleni, és hog' ezáltal az Mennek ni' ve dics&ittefsék, a' két meg"í irt fó fzemélynek penig eí iftenes munka által valojo en lekezeli kózóttúnk meg maradgyon,igyekezetemet continualván, Iften kegyel'

m é b é l ki-bocsátottam;Met't

ugyan-is változás alá vette"

tettlévén minden, ugymu*

l i k - e l ,

mint ha foha nem-i*,

volt volna, csak a' fzép tü'

dománv által való j o mufl'

ka, és dicséreteffen vifeltjo-

ságos cselekedet marad-me

(9)

—T . • • i V'

S A L V T B M .

K^I % y t i g , a ' m i n t Ovenus é -

tekli in Monoftichis:

^ Omni» differeunt mundo tpxftltrß ' lidtntur, ne- fueito for, inimie» rtpU.

Çp ferpttu0 dur», Pirim, doHnnal**

r rerum, f»g« Ul*m Str> ni! quod domitu•

' JŰ t«r, b»b».

M L O O I A« V«*«fci/M te Ma¿nifiii Domini VALENTINI BALASSA.

de Gyarni»' MlUtU Ac P e c t » eult'ffi »I.

A®VAI INTINUM»AI AH- Joanne* Rimai- us.

B

AL I N T ntmx.tttdb'nkitol- tál BALASSA.

^ékádt t ki »dorn, »Q ndndm Jttm ! '¡f»,

(10)

E i o e i A De fiit elmédneinem vél! k-pbafa'

%.imk apoBonil nem volt tanul•>(*' fagy iyrfn , vagy < int, r*$)

M> syar Amphfon, Arany irtfoMbá nincsen penifx. is «*

'<'>'" ttokét nyom f i , mint ">l>l

nary rakás fzón, A'kiebbenk t'J. nyomozzon balho1

hon.

Terheli' elmését vak batyatags.it.ti Xinek munkátdhox nincs! kívánságé De fim' éuhs-tt aioktárCatiga, I llnudn k kik értik hogy nagy ga

dagttya, (í0m,

In pmig iráfid nyomát lei nyomf Ke band u) életre h <gy nevedet hoi'n Mmleker eted't mindent n hordozó*!

S'lgy hir.d nevedet mint lehet »l'í doiom.

Kyngtdtyál,koporsod légytt dicséfséges.

I

Alapműk rnol» he nígy'nyiriUgeé f i t tt ékngtttil SitT.it Iírókés.

(11)

I A l M 1 1 Ktváni hogy Ügyen hiked ieivtfle'flt,

Hibe városán, k holnyugdol, a/- láfi,,

*»gy»n : K r W i n o í k hol magot havajfr, (bi (fa, Vendég foe adóul minden njq ftah heridtt tek'filvtn hogmegis álhjffa.

Mondván: itt fekfik ax. • » a - hffi Bálint,

Ki kevés ¡rím kéu nyelt fok kefevei kint,

¡Cinek ¡ráfiban a' ki hl-« tekén, Elméit barfonyir, fiMtlilhtt Skárlót

fUnt.

IN £ V N D l M

J

A N U S B A L O G U S T o L N a u s.

Ctrtatim pttitur tát fit BAIAÍ- nova

IA valem.

att s.*

(12)

E L O G I A Nojfe vtlh q*i funt, & quafimt-

Accipe paucu,

M í r c u r i u s , Mavor», Pallas, , Apollo, Venus.

Meteurlu1 lingu-.m, Mars enfem, \ Cypris amortm,

Ingenium Palla», carmen Apol- I lo ro^at,

lile fileiu,vates orattr.forth-.amatui 1

iit ¡icet: Htc mihi [uní cuncia, Minerva referí,

Sum Vea bellipotens, fapiens funu fum queque pulchra, Hoftra V A L I N T I N U » caftrd

BXLASIA colat.

1 7 N G A R I C O I D I O M A - { le per J "hannem Rimai redditt

ln huoc moduro :

I

^ten Aftanyakkal (¿be ai Ifletiek

\J) harem t viada ¡t magak kói»

ki-vemk, £a:

(13)

B A L A 1 1

B a l a s s a B A L I NT ktllcuk mindenikének.

Kedvelvén pép voltát tudós ehnnénet Tudni »karodé ezek kik legyenek ? Mercurlus és M i t s n ve kettesnek, Pallis s' Apollo-lskózófi ezeknek, Venus mz StSdik kivel ellenkeznek.

Metcutlus keres bálimban ma- tájét,

New egyebet hanem tudós fzoüo nyel- e t ,

MátiftBi^fl, Ha vagdalkozo térét, Í í Venus beléje intőtt nagy fzerel-

mét.

Pallás kéritilleefzes béles elmését, Apolló penigltn verfes fok Ertekét, Mloervi kezdi el az után befzedit, Mindnyájan Bálintnak hadgyatok

' (mond) beket,

Bölcsebb, vitézb, fztbb u ki lehet nálamnál,

í a kedvem, fitrebnem Biliattol el ntmáü.

m *

(14)

EtooiA BALASSM. FC Méltán *.itrt S. it én t.'Ooromb» (til |

Ne» engt dem ti Lm ¡t el vonni tnáfnak i

Sem H'ktd Apollo, fem harczolo r

Mórsnok, 1

torvendvén m>gan d vthmUíif nok

Tartom it mggomnak yálhttatW

—, tárfnak.

(15)

H 'kiddck-k-k-k-k-He-k N kai Tehémttei ét Nagyságol

vitéz O r m i ,

G Y A R M A T I

ö A

L'

A S S A

B

A L I N T N A K

Iltcues, »' egynéhány

vitézi E o e k i .

E L S Ő .

Dgv « á r ciendcíiéget}

Lelki b é k e f s é g e r " , Menybéli U r . B u j d o l o , • e l m é m e t , O d d bu ul

t l ' e r a e t , K i t fok kin fur.

f Sok Ideje i m m á r , H e g y lelkem [fomjan vár, M r n t i é g e r e . N e

•dd, őrizd é b r e z d , H a r a g o d ne t ' O e z d , V e f z t s é g í r e .

. N e m klrslry irunk.i»al, H a d

•"»lilával. Váltottái-mez, Kloelc

*'deme|ért,MoftU íz&U^mtt,

*eUvcl».»-meK. l i g a l -

É

(16)

t B A L A S S A Irgalmad nagysága, Merevét kem rútsága, Fellyeb való, Irgalt reád végtelen, D e b ű n ö m é k t e l * S'romlilft valló,

Jo- voltod váltoxáft.Gazdags*

I g o d fogyáft, Erezbeté > KI í«

f

em fxo'gádat, Mint régen fok»

ar; íbrelztheté >

N e m kell kételkednem.Sít J&

reménlenem, Igéd fzerént, Meg adod kedveleD , Mit lgdríz k«' gyeién, Hitem (zerént.

Nylíd-fel hát karodnak,Szent' l é g e s markodnak, Áldott zárjáii j . A d d m e g életemnek , N y o m » rult fejemnek, Le tört íxarvát.

Repülvén áldgyalak, E l v é i v Imadgyalak, Vetek nélkül, )ol gyakorolván, H i l l y a k meg' nyugodván, Bűnön kiviül.

M

A S .

A A MNGW Ntmznntk rmlott

* * * * *

(17)

I N 1 X 1 , i

©

Szegény meg. romion, s* el- fogyott Magyar nép, Vitéz- séggel nevelt hírrel vagy i g e a - . feep. Kár hogy tartató! ugy mint ftnyvtdendő kép, Előmenetedre Jinesfgy u t a d i s ép.

K-*dv el beesőit véred lőtt tsu- foluágofti, Szablyádnakbő fold-

E

a nagy olcsoságofsá.Meg csőr- it nemzeted változott kortsoftá, N e v e L éfceliége utálatofkigofsá.

F&rí rcméoségére fel-nevelt fiak, Szemétre venettek ugy

» i n t k ő z tyúk fiak, Siro^kalhi-

*odnak az idegen fiak, H o z z á d nem kűlőuibek mint az őrdőg fiak.

Hazádnak f t é p végs tnlnde

•Ött csonkán áll, Sereged fzép

»»ama fagy, romol,s* (zilton fzáll.

'»»éged DŐ, a' árad, veled egy Jkyban bál, BŐ étkeid helyett ra- , ?*dik apro tiL

K I -

(18)

r 1111

4 B A L A S S A Ki f z á a h a t ! b i a J m a g a d nyo- morúságodat, M e r t nézi, a* n e « J érzi a z csak r o m l á f o d a t , A ' M építhetné te Éép o t f z á g o d a t . K í t i ' neyeo mulattya-el csak ziloglá- , fidau

Sem pénz, )ófzág, moftan, » j méltó á n u pofzto«. N e m ind" | b o g ? fzolgály, m e g - f z ő k ű l t a* (|

• f z t ó Csudáld hogy minden rend nem koboilo, s' fofzto, A" nagJ jj orv mert kicsim f t ó r n y e b b fel'

a k a f z t o . , O kedves n e m z e t e m , kazS*

édés f e l e m . Kivel I z e r e l u « « ' ' mind Tavafzom , T e l e m , K e f f * regi tar} kiálts Ittenedbei veletr> ^ N á l a d hogy fzetetlek legyen «

i »ers jelem. ,

M a s . d

l HáhonAtttfUvt fajdalmátfziml*1 ^

•Van kori ftent hoíj k tiégben ^.

titi'bi oltalmazz*.

Uh L

(19)

£ K E K T." f

L

Blkemnck h o z z á d való buz- g ó kláltáfa, juílcn elődben

roirobajráfa, N e badgy vefzoem kétség mi n lelkem váltsága-»,

^Vujci-kt legitő k a t ó d » (zabád-

s ig o m t a .

Angyaloknak s' embereknek

»«gycslftene Jóval forró k e g y Í - 'eaiuek éiő kut fe)e,Irgalmas,hű

""rhetővagy tétítnényeóbe, E n - gedJ lellyek kedvet (zent izined-

°ek előtte.

Látod engem fok báboru mint ''-butított, V fzedelem minden

f eŐI k ő r ő l b i . f o g o t t . N a g y hatal.

^ c s a k t e r e i d immár ízorKort,

^Dberl fr.gltségtől mindentől fofztotr.

N e hzdgy a z é t t é n Iíienrm_

*ef*edelmnt)ben. Belök cn az f á j . J'lmat ved ki kegyelmeko, A-

vtgafítalá'.odaal, s' akar más Tptm, Csak könnyebbíts ./.-g.

B LOGY

(20)

6 B A L A S S A bogv ne legyen tűrhettlen_,. né

Hild-meg imádság! m né ke« *e kit te alkottál. Ha bűnöméit o(W * rodJal meg-holdoltattál, juíTod- efxedbeo a' mit régeoten fogatta H o g y mlhelt néked kőnyőigűflf fzabaditanál.

Elfc rftenem.netn akarod ve

<M műnket, D e kévánod m e g t tűnket és életűnket,Ne hadgy.

kát engem- is t yomorult hivcd" - ü K i bűnéből hozzád térvén cég1 Hr det követ. J Joh

N e etrlekezzél ez után gonO' ságlmrcl, Mond ezt inkáb co lé- kemnek te jo voltodbol, lm éok te Idvefséged vagyok: nagy buti' bot, Ki menteni jelen vagyok azért ne bufulv.

Még h azonrol-

O

H én ¡tegye'®« [fteoenv Melly igen meg vetél ef gém, K e g y e , m c i z - m e g már éf

nézed' diec

í ditá fto,

*ed;

» I «»in, H l , t)

(21)

í N I * r, *

"ékére, N e hadgy bűnömben el.

1 Ttfiren,.

c N m tagadom mert vétkeztem, l Hitemet lokfcor meg iegtem Rut i »értelmes volt ¿leiem, K.iért>re fi meg fi7énem.

•i k ^ K y e n azért elég Immár, Sok ifi °um,és fzenvettem n-gy kár, Rut -I ',I égyen, kl ii int hegyei iát. .el-

V *e® b e n kefetveleo | >r.

fi Hol a'te irgalmafiágod? Mellyel 'f 'énedé; gyógyítod. H o l a* te etöa

I d í j ' M e l l>c l h i*e d

Aégen Dávidot Saultu .W t n i -

\ mentéd b u t u l , N c b - f o k -

>J * ° t vétett rútul, Kiért » e g - v e i -

1 l e d azontúl.

Ellened való fok vétkem Mint

fi5vldé ollyan oékem,M; 'yért »' ' '•'"ténaztvélere .Veftetikefer-

t e» eletem.

5 t > e t e D i v i d | a l f t c u c , I H . i « Ba izercn

(22)

8 A l A S S A »1 fierenetéjére, Vetettél but éa fe- lemre , Tér] hozzám már kegy«-

Iemrc_,.

B á o ő m ő n talált bum urao.K<J

• y ő r ű l y lelkem fájdalmán, l é g íxégyeat azok orczáján , Kii:

¡rám ddhőttek méltatlan.

Engem penlgbofxfzujokr.i, 1 mely-fe! lo állapotra,Ne telték * , bogv bcjába , Bíztam dolgom' c

magadra.

Kiér; a ' m í g élek Itten, Dicsét lek felséget Ilim, Ki k ő n y ő r ő ^

be Ü llly vefzrttca, Áldott léoy ő r ö k ?be z

ké, Amce. 6 7

r

M

A O ,

B A L A S I B Á L I N T N N * Melyben kt'jóng bSn- bociánd

3 K

ty ím,ti halakat teád.hagy ¡Jle/.ht Meg-tertfe •bal kedvet Uh ft'* !

Uil, l' *f által at írók kalhé- f°í

(23)

I M ! n . 9

B

izonnyal Ifraéri ta|t«n f a g y baragod F e l i é g e s U r Iftea, és kemény i ftorod. Melj-I t a g i - y • « , Bűneimén aékem igen o f t o j j »ozod.

V Alázatos fxivel U nm téged

1 «érlek,Ellenem fel emelt k e z e i - 5 éet t a n t - m e g Szent l f t . n k ö o - , "its-meg, ItgalmafságodJ* ¿a-»

» "ozzám mut<fd-n>eg,

Láttam bűneimet kikel életem-

°en, Vétkeztem ellened, vitt 8 t . éög a' bűrbe«, Bs a' teft a' tőr- ( De m e g íera gondoltam«,

"Ogylgyjáijakrbbeo.

Anyámnak méhében b ű n b e a

»°g>ntattam, Melybűi noba tőled rt «'-mofogattattam, D e gyáriba-«

,> ?"Ndt;>m El annak uttanavHi*

ié tántorodtam.

t **kiága b ű n ö m n e k r e t t - g t « R g e m e t , C u k IrgalM. »jgo«i

»«tattya fc*aflWIf?M*iB

J

(24)

r> B A L A S S A met.Bs (zlvből óhajtom kegyel' i

melségedet. i Illik bog'el-fordnly U r a m b ö ' i

Beimtől Mellyel rakva vagyok , talpig mind tététől, kegvelmefsé-1

Í

;eiltűl, N e m Illik hagy meg' <

olzirgalmafsagi dtul, { Bocvird-megkőuléi Inkába)* I

k i m n i k . K i k fzánrelen téged fc'* . 1

» a g j f m l l y a n a k . H á l á k a t a Jgy»' Bak Jovoltodérc néked blvena Ő

lzolgáilyanak, fe Á z én lelkcm-U kéfz mindé* A

kor dicsérni, Irgalmaíságodérf' b<

nagv bálákat adni, Rolád eml*

k e ¿ni. Gondolatim rajtad mi*' d énkor tartani.

L ' g y e n ez énnékem az é n b í / - B e i m é r t , Nagy óbbal-is néki mert taitozom ezért, N>gy íf| ret

vétkeimért, Engem el nem vetf r,»

í o v ilaokságimért. - ke|

lmba bűneimből ki nem tért1 de,

(25)

X N B K I. II

« l a , Vagy hogy vétkeimből ki nem emelfz vala, lm t r i n t v e f z e k

« l a , ő r ő k kárhozatra tántoro- dom vaU.

N é k e d azért neyelvem híven énekellyen, EI-vőtt|aTrtdért té- gedet dicsérjen, és holtig tifztel-

• y n , Hog> annak utánna őrők-

• ke eihellen.

" Tanúságra fzereée' verfeker- Kinek neve vagyon a'ver-

fek fejébe, Magát m e g Ifmérte, Aiáolya-is magit Mennek k e z é -

M

A S . - H

yfg.it hívebb fzroal kérleli I f i ennek haragiát,

O

H é o l f t e o e m im mliőrté- nék ea Izegeoy fejemen, Kit 'etnenleni Inoyen fem tudtam voU

¡¡* életemben" Kiért caak hálár-

*®U neked adnom, mert m e g - é t -

áe»lettem.

B4 A »

(26)

\t B A L A S S A Az elő: való reám b csátott k e - mény u f t o r l d d a l , M e g nein tanti*

l é k s ' i b o a mint játék veled é a _ . U r a m m a l , M é g fiacs mit tennem, h o z z a d kell einem én imádsá- gommal.

H a ennél n a g y o b c f t o r t b o - csát-is reám, m e g . é r d e m l e m , D e k é r l e k U r a m f t i n t é n a' f ö l d b ő s s e ver) immár e n g e m , Szent Fiad á l t a l t ő u i g é i e t i d j u f l a n a k efzed*

b e a _ .

N e adgy felettéb a' kísértetre, csak m i g • ' . t ö r h e t e m , Mert nyil- ván látod gyatio voltomat én ¿de»

I í l e n e m , r l a e l - b a t z e n g e m , o b k o v á l e g y e k ! kétségben k e l l e t

• e m _ .

I g a f s á g o d a r ' irgal m a f s á g o d , k é r l e k f-llyűl mullya.Ctefldefed*

gyék-u»> g izeot f e l i é g e d s e k fel*

f

erjítt b , r a g j a , Szent lelked által sgény U l k e o e k légy vlgaitaloja.

SÍIFC

(27)

É

N E K j. I

S Szintén el-fo|tott,és majd m e g - y é i « engem a' (ok vétek Csak

|®led lehet vlgaíztaláfa kefervej

« l k e n m e k , N e vond-meg tehát

" g y e » Ur líten ő r ö m é t íilveai- nek.

Le minden jora fordíthatod

®ég az én bánátimat, N e v e ( s e l

*«én Uram előlied: kériek mu- 'afd meg azt, H o g y }o Iftco vagy

"t meg balgitod foháikodiíiunat.

Ezen-it kérlek ne tarcs fokáig

" } t t m haragod , Fordittsad l m . J?ár kegyelmcfségre bofzfz« állá-

"éatjErdemrm Izeréot ne bfioteft

*"gem te fzegény fzolgádar.

Ml hafznod benne ha marta, ' é á j a l é f z e k a ' Sátánnak. Hifzetn

t>em néki teremtettél volt, hanem

t e magadnak, K i n - f z e n v e d ' s é r ' Vallyoa »' hijába hagyodé Fiad- n a k ?

Lám ¿11 értem-Is (tinién ugy Bf m e g -

(28)

14 B A L A S S A meg-holt minta' nagy Scntekérti p Tartozol tehát eogecret-is meg- halgatoi kedvéjért, Halgafd-aírj azétt fobáfzkodáfim az 5 fzerd- m é j é r r \

Szivem állását és kévánság*

voltaképpen tudod, Semmi elöl- ted el-r-j've nincsen mert te nyit' ván látod, Tarts tifztán azért a z é * fzivemet ésadgy bátorságot.

Tellyes éltemben kiért dicsér- jem Uram felségedet, Adgyerö*

arra hogy feguségől hlhaílam ne- vede:,Itald b é kérlek a ' t e k ő o y vedben én kőoyőrgéfimet-

Emlekezecre kik mindenkoré legvenek előtted,Bs ae boctálták botóu álláfra (zent Ifteoségedet.

T e szent Fiadért, kinek ő i ő k k d légyen nagy dicséret,

M

A * .

D t f , vitt mtnifaut arbitro,

£n O,

S&*

(29)

E N E K 1. I|

Qütmwfumme DE VS itmtl Blacaim , parié Itmiie rifpkn.&c.

O

Szent Ifteo, kit kedvedben, miut kegyei k e b l e d b e n ^ ,

•gyfzet mit bi-vörcél, Annak 6l-

*e bátor, kedve vlg, mert nlnci félelme,rakva Igaz hittel, ördög, elltmég.fok bu, lzegeny«ég,nem inbat, mert tellye« remétueggel.

Mint nagy Ízül kÖ.ugy meg. áll

& kárán nem törűdű , mindent könnyen fzenved, E' világot cefti lok jot gyűlöl mint nagy gondot, azokban nem eped. D e meny- orfzágra, mint főb Javára hal.véi,

»'arra minden kedve gerjed.

Ha vetni mér, mindgvártmeg-

«ér, ha a' bűn hozza fér, nem efikkétiégben, Iften lelke meri

»ezére, vlfeltetik tefte, Angyalok kezében, Ojjik lábalt mkitfze-

ralamint B O O h

(30)

I * B A L A S S A O h ízért Ifteo mind éltünk"

ben, t' mind holtunk idején rgye- dül reményűnk, Te vagy éltünk, benned h í l u n k , rajtad áll rolóé- k ü n k mikor léfzen v é g ű n k , T e ' ftű >k romolván fzent orfzágod- hao általad léfzen gyönyörű él"

t ű n k .

^Hoey tégedet élö lfteot f z i ' vünk kedve fzerér.t fzolgállyon, s ' tifztellyen, fo cgéftég.fzeut bé-

k e f i é g , és kedve» kegyeíség fzál' Iyoa mi kőziukben,Véletlen ka- lál , ki r e ' a k ö r t áll, ne fojcson*

meg hirtelen éltünkben.

M A S .

Könyörög l/lennekhogy bujdosó1

iában vildlye ktgyclmtjjéngond- gy*t,t' ttrtefzi-tt reá ujtb

állítót.

K

Egyelmej Iflen , K i n e k ke- iében életemet adtam,vlfeld gondomat, Vcaérld utamat, Mert fsak

(31)

£ N B\K l.

17

M lk rád maradtam..

Gyermekségemtől Fogván e - Ryedál. Csak te tőled vártam, Mint

"tya után fiu kiáltván , Kőoyő- ' ü y e jártam...

Moft-i»c«ak benned, Re mén- Egemet, Uram kelyhe ztertem*, Magam rád hattam, Rádtámafz- kodtam, T e alád vetettem.

Mi hafzood benne, H o g y h a

»efzélyre, Jutok kétség miatt l Kit Fiad által, Hozzád váltottál, Mim fogadott fiat.

Ha'g.iff-meg azért. T e nagy

"evedért, En kőayőrgéfemben.

Mmaíd-meg jódat, Sok áldát'o- dat, Az én fzerencaémben.

Add-meg énnékem En remén- 'égem fzetént való j< dac, Áld-

">eg fe|emet, KI bizlk benned, S'vllellyedgoodomat.

A'fzép harmatot, Miként hul- ktod, r«vatzizal virágra, Sok jó- dat

(32)

it B AZ A % % A dat Uram. U g y h u l l a f d r e á » , T « régi ízolgádra.

Hogy mind boltomig, Szivet*

legyen v l g , T é g e d rugafztalvád) M i n d e n e k előtt, S' mindenek f ö lőtt, Szent nevedet áldván.

Ezeket irám a' tenger partyáfli O c e i n u m mellett, Kilencavcoa egygyet, M i k o r j e g y z e t t é k . u i í í fél ezer felett.

M A S .

H öi

u

u s í ba tel ne fz. így Lenvyel ének ignil igére, is ugj* [ 4»11 >

4ion nótára.

Blihofi Inntüfi, &t. ¡ i

A

L d p meg minket U r í f t í * f 1

»' re jovoltodbul, Világofitf [ m e g minket irgalmaíságodbol', O crád világoságával, Lelkei w ajándékával* Hogy éltünkben «' J<

főidőn j'irjuek i g a f t a g g . 1. ^ Engedd m e g m i n e k ü n k ke-

gyelmes l f t e u S n k , Hogy mind- nyáján tégedet igazán i l m é r j d n k

ai

«is

(33)

1 N E K I. l í H a d d a ' kicsiny hi-ftkkel e d g y ű t örvendezzünk, Mikor t»tg iidlí Dram kegyelmez m e g n é k ő ik.

N e tintorodgyuok mi e! ioha Liram t ő l e d , N e k é t e l k e d b e f - 'Őak is többé mái felőled, Nyug.

««fsék-meg mi lelkűok i g a z h i ú

"«1 benoed, V . l h a f f n o k minde- nekben U r u n k n a k csak téged.

N o azért d i c s é r j ü k moft fel- ' » o v a l a z U n « , Mert lám csak S

; 'if»li mlodenűc gondunkat,Uram

" te nevedbe« áld-meg fzolgal- dat. K i é r t vlfzoota a m i- ii dicsér- Wk Fiadat.

M A I .

Mtüybtn bíne btcsanattjácrx Bl kinySrig.

Ocsáfd-ro-g Ur Iften iffiusil gorooak vétkét l o k hitetlen^

1 *get, u n d o k t e r t e W i s e g - t . T Ő -

^ l ' - e i rútságát, Minden i l n o k - '®git,KőnDycbbiti lelkem terhét.

(34)

to B A L A S S A

Az ¿11 bufult lelkem én

nyíri

lyás tettemben, T é t o v i bújdolí mint madár a ' fzélvéfzben, I öle el-Ijedeit,Tudván hogy vétken Akar efni kétségben.

Láijya magán való fzáratala{ ®<

nagy fok Jódat,Kiért.tudgya té' g«d, mlnttifzteit jó! tött Urár"' ^ Háládatlaotágát, Lárván ham" oe

voltát, Ugyan fzégyeoll magát. |ni Akarna gyikotta hozzád aío»'' °e meg-tétol, De bőoel mlatr ne"

mér elődbe menni. T ő l e d oW Igen fél, rád nézni feni mér, S»*' ned igen rettégl. i je',

Semmié fi-ci periig mive! előd be meonyeo, M e l l y . l j o v o l t o d W I .vifzont léged t ü i t - l l y e n , V i Ö alázat, flan. Méltó h n a g o d b ' " ' ^ T é g e d e t engelztellyen.

Sok kisértetétl mindenképp']

rettenti. V e l e d fetzg-ti,kéi«éí?j. ' fiettetLuclly mUtinajdcl-v-f ^ 1

(35)

t s t n i 2i véle ] o K é t é § , M a g á t p o k o l r a ejti.

jajgatván nagy f z o k f z o r emléii ' k e n t nevedet,Mondván: V a j h a az , ^ t h o z z á venne engemet,Bizony kedvét l e l n é m , Mert Stet k ö v e t - íj "ém, M i n t édes Ifteoemet.

!' Bátorítsad U r a m a z é t t bizrato

rZoddal, Mit hafználfz í z e g é r y . 1' " k ö r ö k kárhozattyával, H a d i , ' " k á b b dicsérjen, 1 ' f ö l d ö n é k é .

" n , Szép roagal'ztalifokkal.

' A ' t e fzodat tudom roihelyen Ifj ""tg.hilhstiya, O t t a n f z e r t n e v e .

det mint artyái ugy kláltya, K I - , '."¡efztettkézzel,

sfltű

könyves b 'emmel, M ; g í t reád bocsáttya- é L e - g ö r ő g v en köoyve orczáján 1 f§V m e g - k ő v e r . M a g a d - j s m e g jk ^ánnái'. Litván mely kefetedett,

pert z o k r g ' . l ó k k a l , S l r a ' m s g i p

* ^ k k a l . K.,r főjenek k*gyeimet.

' , Irgalmalságnd.Js annál inkább l ' ^ i e t z l k . A' mennél t ő b vetlrú.ik

C DCÍIÜCÍO

(36)

Í t a A L A % S Al n é k ü n k meg-engedtetik, Inkaj"

kegyelmedben,Mint bőntetéfc»

b e n , T e i r g a l m a d t ü n d ö k l i k . NO nem tirtod tudom tovab W ragod rajta, M e r t a ' b é k e f s é g f j ' j o b kezed ki-nyuJtva,Detfak "

i y a n o k n a k , K i k utánnad já«»' M e r t vagy mindennek U r a . ]

T é r j azért én lelkem k t t í f taes I(lenedhez, fzép kőtiyo'g' fékkel békíllyél Izent kexéb{ ,j M e r t lám hozzá f o g a d , Cfak <f

, baddmagad,IgenirgalraasUr{ 1

H i d g y é n k mind ő r ö k kéig*

zán « a k ő benne , Bűntűi ŐjJ k e d g y ű n k , ne távozzunk el tő Áldott az Ő n e v e , ő r i e k é mr

nycgbe.Kt már m e g kegyeimé E n e z l e m ezeket n»g-keferei>j ízivel, Várván Ur kegy lnaét j ' m r e (zent lel kével, Tétova''1! - doiván riűnö» Ón b á n k o d v i ^ í T u U k o d v á n ő i d ó g g c l .

(37)

I N E K r. 13

1 oS

V

M A j.

1» Uuiem verni temptrn,

A

Ldott gép P ű n k ő f t n e k g y ö - nyörű ideje, Mindect ; g é f -

•éggíl látogato Ege , H o f z f z u ta- ton játokat ícőrnyebitű fzele.

T e nyitod rosákat meg illato- saira, T e a' filemite torkát kiil-

t 5 (r a , F á k o t t e öltöztette fok ízi- ..„ »0 ruhákba,

h«* N é k e d virágoznak b o k r o k , it 11 ^ é p violák, Folyo vizek , kutak,

néked ligtulnak.A' jo hamar 'ovak-ls csak benned vigadnak.

JrW _ Mert fáratság után f ű r e mét tag- ló" b k a t . S z é p harmatos f ű v e l h i z l a - íc' 1 a7.okat, U j erűvel é p i ' v é n ü - itn lé i ác i inok.it.

e ^ •• Sűt mé g a* végábéll jo vitéz {t" katonák, Á' fzép 6águ m e z ő t k i k M fz.:llye!béjárják,moft asok-is vi- W S'doak,!1 az időt mulattyák.

í '1

K.I fzép f ű v ő n lévén bánik }

C, lóvá

(38)

U B A L A S S A lovával, K i vlgao lakozik vi'd4

bárányával, Ki penlg vérei f e g y vert rifzriitat caifzárral.

U)|u' m é g s'főld-ismiodeoű"

t e t ő l l e d , Tiiztul homállyábnl a*

I g - i s t e veled, Mioden teremteti illat tneg-ic Jul te beuned.

Ill> ¡o időt ervén Ifttn kegyeli í r é b ő l , Dicsérjük fzem nevét fe' Jenként JofzivbŐl, Igyunk, junJt egyaáfi'ii vigan.§;retetből'

M A S . In lauáem Confiniomm,

Iiézek ml leket, £' fr.él" ra V tőid felett, Szebb dolog >

Végeknél ? H o l o t t kikrletV.ot.

A' i o k tzép madár fzoll, Mellyé' ember u g v i o él, M e z ő ¡6 Illatot,

A z é g .zep harmatot, A d , uteli/

itt dves mindennél.

Eilcmeg hírére . Vitézekor*

"vive, Gyakorta 0 « f e l - b u z d u l t itaiofaklvűi.is, Csak j . kedvé-

b ő l - "

(39)

írt

l a, , * S E K T. it J

Ï Jf^ û ç d i k . ô l , f og ) vitczk,.

Homlokán vér le-csordul.

eV i p á k k a l . F é n y e , f i .

% C k . ' F o rg °k k i l "»ép mia- 51' u ¿ ° , j5" ' e c , e n lovak, Alattok

:

!í Â Â Ï

r. .u<?1; Mindenik lank»«, fára«

'c l " f í t . l a .U r t r t' 0 < í v t r t. A ' i z é . it- h a d i é r t , ők minde«,r hát^

ÚJ1 égről példát, V i . jL fro l formát, Mi.deoelmek d ^ . V1» . Midőn. » I n t jo Soly-

Í T E A R ^ '

-Ul C , Ellen,

(40)

2< B A L A S S A Ellenséget lityin, Örömmel k>' iltvin, ő k kópiákat tőrnek, S'b>

fulyofon vagyon, A' dolog ha«1' okon,Szólitatlan meg-térnek-S"' vérbe ftrtezvén , Arczul reáté"

vén ű z ő t fokfzor meg-vernek»

A'nagy (zéles m e z ő , S'a1 f»*' i liget erdő. Sérálo paloti|ok. 1 utaknak lefe, Kemény karc»0 i helye, r a n u l o o . k o l á j o k , Cs»'*

való é h s é g , Szomjasig, s. nij ; hévség,Faratság mulatságok. ,,

A z éles fzablyikkal, m M i örvendeznek, Mert fejeket * ízednek, Viadal helyeken, Vé, f

fen,febeffen,Halva fokán fekí"

nek . Sok vad, madár gyomra- Gyakran koporfoja, Vitézül V leiteknek.

O h V é g b é l l e k n e k , IfEju l e k n e k , Dlcslretei ferege, K" cl

• e k e * v l l i g o i , Szette fzerént * |c

{ • « B , MUiaesekoél jo oevt-j

(41)

. M l m i g i 27 H feeri l í P y ö m ó c i e l , Sok j o

> » ¡ g g " « * * Áldjon ISten m^

s<4 * > « é t : i t ; i l ó

l i l' \ t f °

u J \ loct ">ír hová lennem fce-

ft"~ t i l . Pe , m e t í f te o e o * Mert k ő .

:1í H e h ' .eSe d c l n ) e» . l é g y mellettem meg Izégyenednem.

))( j . J a"y Q» ¿«akarod, hogy ttfr;

j ¿ ^ f t o r o d , fcalpru« feégyeműl OT ^ ; | K m e t , h . b i o t o d , Halilo-

1 tic. n k i b e ,- h o z d . hogy nem ru- v K l i B ' r v ^ v ^ ' ir* »e | Hogy fzéptiferfsdg.

, y «e f^ d e n « v é gez z e k . e l . ő : , ő t

¡,1 « o r £e f* 8 V " " d d e l , i o é f z e l , b á r

^ e l i ^ » *1* "0 0 " g e o » kevély .1** Te légy U r m velem

<v t r® I f t e n e m , N a g y ízégye-

C4 a r a

(42)

I

2t B A L A S S A f t

nem, ne vifellyem, *' továb t O n

hadgyel-efBem. I, Kiért dlciérbeflen lelkem n>iff

Jenképpen, Hogy mindenek ell«t j meg-tartottál éppen, Áldott W bálá légyen néked e r ő k k é , At»' ,

M A S .

f[almi ly.tranjlatio Vngarico tnine'Hxta Buchan: faraphr*,

így Otafx Entk nótájára.

A

Z é n l í l e n e m , hagyerty nékem minden fegitségr' be, s ' H a életemet Őrzi, feje menti, Hát ki mint ijefzthernOT Ha.bog'fok ellenjég.Reám frgf fcrkezék.Tőlők |ovoltábolm'f mente , Rám dőiiőtt fzájokb"'1

K i vőn ő markokbol, R á j u t ó mert ingyen kőnyőrőle,

Kiért áldom nevét, éa nagy k<

gyeimét, M i g f tettben élhetek;

T ő l e e z előtt- b ez egygyer,'

•ett-li,Kértem,hogy reá nézbc f«»i

, <

(43)

. í N í K J 19

r U A i imádság lt'két.adgya te- Hogy egyedül csak

„iff e n° e hidgyek, Efzeraet a* Sátán

„líd ®e bajcsa más után, Szent ctelekc- iftd "«Jnőrvendgyek.

í 0t Otáldgy» ének Sóm, a' verfemi (c*kom, Le<»yen csak ő é n u é -

c, t «em, M m ¿'árnyékában, ésSá- ,f„í 'órában, Meg-tartoem hágy efoé,

»»efznem, Mint erős k ő f i á b a - . M ! " « n hatalmára, Hoi nem árthat c<t f fe ll e a s é g e m , S Ő t n o b a u g y t e t -

;„ít g«k hogy tnoft.i. alufzik . A z f j b rőlők meg-ment engem, -gf ,, K-'ért én meg-állom nagy foda- Mt ^J.otD> ,V őtet holtig d)ciérem_, b& ^«oyőrüly én rajtam,azért jo U - tűV S'végv ki a" búból e n g e m _ ,

~®><!y-feff ftenen,fegély remé.n- k< fc8e«*, Mert csak bennek b i i i k

;dk> lelkem. Szemem csak reád , i félvén hogy maid al-véfz, bcfl ^ ' b a d g y reménlet idvc&égem.

C t N e

(44)

ao B A L A S S A , N e badgy e'íwétben, s' ne leP®,1

el e l ő l e m , Szerelmes orczád f"1

nyét, Vefznem fzinte ne badgy' ' fittet miatt, S'tarcs megadtad' temet,Sok ellenséglmtől.kik A [ ték már k ő i ű ! , Egy-dűl árt»^ 6

fejemet, Engem már baráti11'' ' Szüléim rokonim, El-hidtaű»'

mim vefzet embert. , D e a ' j o Itten ki az hiveke^ j

i f i k vefzcdelmekben , R o g e ^ nem bagya a' bűnből kihoz»''1

N a g y csudálatos képpen, Irg»1', mas fzent Atyám e n g e d j e d bob tudgyim, A' teuuidat követne*1

Arrólfefélelem, fem»sdolog«"' g é . H o g ' foba el ne téveSthefle1"

Rágalmazó nyelvtől, áál ell«"' l é g t ő l , Menct-megUram e i f f met.Mert bariig tanukkal, kett1' vcs fzokkal K. iromlyák életem'1.

Nyelvek ő fegyverek.mellyel d hőakűdnck, K e u f i k csak vei

d

(45)

\ j

f . E N E K I 3<

-re^eiWewet.H» velem oem volnál, id M» oem bátorítanál, Eltemben ér- jykkekvoloavéert.

a J < v. ö e a ' t e jo voltod,és Ígérted Jod, c * « bum után v l g m a d c z , S*

tatld boldog éie t kegyeimettéged, K i t i m I S1' * bittel váracz, Bittatnyava- s t ^ 'yatiban.vigafztil íok búmban,S'

1 '"doni. h hogy fok jókkal áldafz, tef o e féllyen bát, Mert az U t f®" l 0* | ó t á d , N é k e d k l« » h ö b e n - ta> °e blzhatfz.

TV U A S'

bel ptr ntmm tm fcrv*

ie* A ' T é nagy nevedért tarcs-meg i f engem Iftenem.Gyözbetet- fetf' «n erőddel álly bofzfzuc értem , II«* Halgald-meg már fok imádság!»

cgf » « . T J r a m é n n é k - m . N e f e l e t k e x tí<" tellyefségeel lgy-el éu felA-

wet 1 «tn, Bizonyosteménségea, Se- dí' l « l y , moft Ideje, légy jclea— é n -

>t*9 B**enu,

(46)

3» B A L A S S A

A

> 1 En reáat mett nagy fokán i feltámadtak, Ollyanok, kik velfl fcmmitnem gondolnak, Sűrgi lelkemet, mert fzőrnyő halált ra járnak, En penig íegitsé;

csak téged egyedül várlak, l' re jd el-fogyatnak, Ha el-H*'1

él torkokba vetfz azoknak, Bo életemet Uram te táreogr J1

tod.Buvatborultlelkemetjnee'1, r

gaíztalod.Elleniégiinnek a-kíl', , ctőnt te bővenmee-adod, 'gaf'*'«3. goddal az álnok fziveket- ii a>cf ( c |

rontod, S' nyilván meg blzonV1' ¡J t o d , Hogy fegilli az hív emb«1^1

Job karod. ' J<

Tenéked akkor hálát adok l ö m m e l , Áldozom fiivem f»* t!1

rént fcép dicsérettel, A' te f e l s é g ^ nagy nevedet áldván tilztelettí» r

Mint te teremtetted ember ha hatok bátor fzivel, Dicsirlek » 1

s e k k e l , H o g y refzcekct láthajj

(47)

B N H K U a»

hét (Tememmel.

SiAS P/«I.I4*' Bnnyettertgek,boldog tlS-

l e l k e k , troberl nezec- iséflt J»kaz é g b ű l néztek. Az Urat , l i f f k k é ü m i o d d i c s é r j é t e k . -bJ»1 "gyalokax Urnák követi k i k . [ í p " ° k , Szemek kik 6 fzékit n o f f M körül illyátok. ő r ü k k é az ,eg»v r»ifel-magafzullyitok.

•kílV.^nyetnJpvilivr.e1 világ f i k - a l > S l íP H d d e j l i m p i f l a Bg- 'ok csillaga, Az Urnák Izent

, o d V i T * n > i n d &ö k k é áldja.

mb<" ' ates hatalommal forgó tl n a g ' , L V 'a ' nagy tengerekkel - g y - j k Wv 4 ,< n Hnd e o vizek, Őrükdl c sé- ' í%* t i ötet tllzte.lyétek.

*dgf M«rt csak 5 egyedül roWen Ctteh bir valamint

áthat- tt*

?8»baa rendelte , M e g marad

l®denek ellen ő fzerzéle.

'Öldnek letekké ge minden il-

latok-

(48)

4 B A L A S S A „ latokkal,Vízben való halak,« „ g ' t i c s u d á k k a l , Az Urat őrök «

S l d | y i t o k f z 6 t d k k a l g T e n g e r mely OrvenyI,tn*u«' j J

f

éj,vi!ámás,Bfjő,ho.fzélés»f ^ áboru.csattogás,Hegyek,erd",

»' Nyárban-ls fejérlŐ fok ha"!,, fi Szép halmok, zöld ágak,

sült kis d o m b o k , Fák, kik» ^ lőcnb kálőrob fzép győmöW hoztok , S'füvek kik győnyP \jt (

fzaggil illatoztok.

Sok fzlnbentündöklő ékes»' virágok Erdőkben c s :

rékbeo»' „ dak t ik i k i i k t o k , ő r ő k k é a z á l ' • oak nevét klálcsátok. »

Gyikok,kígyók, főidben J \ fok állattal,SŐ: a' mad rak-isk® s í

l ő m b k ő ' ő m b f z o k á a l , Srők-*

az Urat áldják hargofsággil.

Világfe jedelmi. u rak, és fŐ ^ p e k , K U kőt'séggel biitok, s ' » w f. L k l ő r v é n y t télztek, ő r ő k k ^

«a»,

«1®

(49)

. j IN E KI 35

r ti l r'én az Urntféllyéiek, rák % g y ű g y ű gyermekek , k e -

^ ' e k . f z e p í z n z e k j F e l - lerdőlt Vkkal becsületes v é n e k , D l -

t e t tőletek légyen Ő nevének.

IOv, Mert 5 a * a' kiaek hatalmában

! > » > ! ? , N é k i enged tenger, meny, iVC »oldi k e r e k s é g , Segilli övéit Ij jí^'at menyei felseg.

51(iíf azért ti hivek Uroak fzeot

" « g e . K i k l e g i n k á b v a g y t o k a z iterelméb., ó r ő í k é Izent ne- . j d " dicsirjeiek menybe.

M A S .

tus ad S S. Trimtatem,

A

/ , ad Dusm P.

Szent Három-ágnak első fzeméllye, Atya Itlen dicső- l'ges felsége. M i n d é ' Izélés vi- .f£°ak t e t e n t ő j e , T e kénes reám

"yen vcfzett Izegé iyte.

Mem, ésvez-l» ki Uram a'fok

"laből

t

vjfety gjadot tolaoi te

kivi

(50)

\6 B A L A S S A árváé felől.. N e ízakadgyak tőled Ifteoemtől, Segély ki ál'" da etak hozzád egyedül. fe,

Vefzett fejemnek mert oly' Kai laportya, Miit hajónak k i t e l - ő r i tenger habja,Nincs fenkl eez^ \ kormány taitoia. A'fokvlz kS*' »et csak a t egy I f t c o o j j a . bői

Reméntelen mindeneknél ko|

rem, Látván v e f r n m őrül fck fl feg leoségem, Csovalván fejeket c!"

folnak e n g e m , Barátim is nt" >115

Idegenek tőlem. i ¡íed

u o n d o d BÍI.CS rám mert mináj Syc

n i k a z t tudgv». Hogy eddig b " «"ti t e m k l k i c - u i á l l y i , Ennek,uffl K mood,a' mint vagyon ő dolga, L1' 'e, hetetlen hogy ft nki fzab»d!tta> Mt

De mlné enryi fok háborúi1" Jéo ban-ls, Erzl lelkem hogy rémé" >tf, a é g k i . ő l - l í , C . u d a k e p p - n tp'i K ki roenteft végre-is, Noba n'"1'ek, latom moll edgy csép m o d g y á ^ ' '¡g.

i f

A

(51)

. 1 N I K I. 37- Azért ez lelken) érzette fok ¡0.

i W é' t . N e balogaid u e g -f z a b a d i t á . , fodot, M e t t b a e l - v e l z e k - U U r j »

[' r J l halmod 1 A z z a l ugyan nem J ö r eg h ű l hatalmad.

V £>e ha meg-mertefi ez ]ok k ö -

<5* »"keznek,Edgylk ez, bog'mind rOltomigdicséilek.Mifik meg e z azok-Is meg-térnek. K i k

*(il ejjédelmedről keiiégbe tftt k.

Ter)czd-kl bit feoyei otczád V'^git, Szárazé azzal i z é m é i « , "'dvej voltát, Mert c»ak te f é -

"V'd firaln.« fzaraztba. . Bubol

ls ^ t h e t , jora mindem fordíthat, ' r ^'abugodüDOZOrt hét é l z t e n d ő -

• - Vived Ifmét királvl feliegére,

3' ^«g-fzinvánízetnedrtveiedlze-

^iiyre, Azért tekén u reám* it Ily

v'l Eléri vrlem edgyűtt földi keó p k é g , Dtciér teged 6 mennyel

l tg ^ f e l l é g , Vefzcodónek kl

ipl D vagy

(52)

s* B A L A S S A vagy iga* fegitség, Dicsőfsége*

del rakva mind főid s' s i ó d ég.

M A S.

Hymntu II. ad Deum Títi*np<t' impttrand* milit tri virr

A ,Szent

Háromságnak Klo«

I m á d k o z n a k , Jisusmáft*

fzeméllye.Régl vitézeknek Rof pant f e r e g e k n e k , Győzhetett"

Jftene, Te ¿ozzád kiáltok, Ki k*

tonád vagyok, Vigy kérlek vltdf • ségre.

Régeoten Dávidot. Jehmel!®1

a' pifztort. V í d királyi felség"]

M i d ő n Góliáttal. A' » a g y O r i i i * M . g viva f z t w t ó l ízembe, K1

. . . . - ... .

Ul bi Oc fal lát

fi

h, S0l tet ki Pré

l e s é n s é g e l l e n , CrudaUtos-kéf pen, Adál néki k e i é b e .

Jo Machabeufoak, jefftéo«k

Sásfonoak Cedeonnak, Juditu**

Ifi.- bátorságot, Adál diadal ím?'1

H o g y vitézül járnának , Mldö®

keoaed b i z r á » , Hadnagyai itt;

'íté 1U(

Vad

£

(53)

E N E K T. 19

r

|Í0 o r

| M k»

ét1

njl rrí 10

Után, Szerencsét probálánalc.

Moft-li vitézeknek , T e vagy hátér fzivek.Kik veled dicseked- Oek.Dea' kevélyeknek, Kik máf- j»l kérkednek,Csak fzégyen val- lás helyek, M e r i kit te n e » f e - 5 él í z , Szive, efze el-véíz, Hátat

»d ellenségnek-

A" te nagy nevedben,En-Is mcft Ménem kőiűttem-feUzablyámai

s° k jo fzerencsékrt, Várok csak

l*<ÖllciS'vitézlő fok fzép jókat, k r t nem fizetésért, fern g a z d a g Lédáért, Járom, tudod, utamat

Hanem fzent nevedért, S' a' Sép j*:efiégért,Melyben megkil.'eb-

"él, fsjchauem méltatlan, Mert ('"'és fzánatalan, Bűnömért rám

?e tiettél, D e kérlek f e l e j c s - e l ,

^ d u k vét keimet >Láa már eleg-

»értél.

t. Te vagy fzál k o p i a m , T e vagy

^ f z a b l y á m , J o lovero bamarsá-

D i í»i

(54)

4« B A L A S S A . g a , Elmémnek v e i é r e . Karjait*

ereje, Eo f z l v t m bátorsága. Bíz- ván faeot n e v e d b e , M e g y e k ő r ' v é n d m e , Bátran károm lóidra.

Csak te reád bátram, Eleiemé' Uram,Valamely helyen járok,S'T

tovságot, e l i e t , fok jo fzereocsé' k é t , Csak jovoltodbol várok, O f ciárol l ő r ő l d ' d j S z é p vitézségek' kel, S i é g y e n t . j i l t t r é g . i i vallok' H e g y vidám oiczával,$iép bk láádáílal.En fel magafatallyalak E ' Cí éles viliágnak,Téged badn»

g y o m n a k , ő t ő / r m e l kiáltsalak' Vérrel feftet liablyit.Kit adfioj- lyacókcak.KIk i á H c d a l a t járna»

M A s

Uimr.uí ajlptritum S.prifthii Ccntugio.

A

"Szent Háromságnak bartf'á dik ízemelye, Szerelem«»'' I í l e n fzerént g e r j e í z t ő j e , A' i' házaltágnak k i vagy bölcs b f

lőj'

(55)

E N B K T. 4t Szivek k e n t e t 3jí_,.

Szeot Lélek U r l f t s i , t i k i j a i

« » t o f z t a f z , M : g - k e f e r e d t e k e t OfÖmrael látogitlz, Feleimet fzl.

" k e t bátorsággal á U a f z , Siral-

"ttft v l g a f z u l f z .

R é g i fzeatek házafsigit tc_j

«érzetted., Az én fzl»emet-is

c' » k t e ébrefztetted.Egy á r v a i í p k ö z h ö z m o f t i o gerjefztetted, Hr.

engedted.

K ö a y ö r g ö k t e a é k e d hogy Seu-

»ely-meg e a g é m , Tulajdon t e m - plomod hogy leheflen l e l k e m . , ,

s" p l ö n é l k d l tiizta legyen én í e t e m , Lakozzál te bennem.

A d d - m e g azt is (áriul énné ken.

boldogul, A ' i l t m o l h n kérek t ő - led éa Uramtul. Hadd vehettek bnciuc immír b i o i t i m t u l , L e - gyek vig ezentúl.

A l d g y - m r g mind k e t t ő n k « 'gsifzerelemmel. Kétség, és *er-

D ) í'eogés

(56)

4- l A L A S S A ícngét k ő z z f i l ő n k vefzfzco-el, Eliyánk cseadsfséggel.

T e régulád fzerént hojty Iga- zán élvén, H o z z á n k tartozókkal inaádgyunk dicsérvén, T é g r d vl-

f

afztalo Szent Lélek U t iften»

Und Őrökké Amca.

M a s .

Lelkem mint Hot galambja, Mag.it tp hitivei »¿¡a.

S

Egély-aacgeogemft én édes i f t e a s m , Reméatelenségben nehadgy el-fi'lyednem, l m min- den el-higyott.-Niocsen hová len- nem, N e m tu lok mit tennem.

Sok nyavj'ya miatt apadott hi- temet, Moft többit«-naeg-benne®

fegelvén e n g e m e t , Kit e' világ utál csúfolván engemet, Vefzett életemet.

Min»

(57)

E N E K I. 43

„ M Int galamb mely N o e bárká- dból repűlt, N s g v V'1 mi-

^ t m e g bárkára kernlf. Stájábaa

»8« hozván, meg tetejére ölt, KI

*íld ággslujjult.

Szintén Dgy tnoft lelkem 6

B»gyIniégébrn. MegteTeád k a - toltkételenségébe, Noha el-h*.

volt: tnoft reraénlettében, teállotf bitiben,

kőnyörgéft hozott n é k e d í j helyen, k i )o reméméggel ' " » g t o t t , zöldellett. S ' a d g y a 4 7 2 á t - ls k e z e i b e n c'mellett.Igy

T , t bárkád felett.

^ Mint egy aagv bárkádban vedi i »»ért lzígent, joáldotnáíod-

¿ « fogiiálod ízerént, Hogy »'

^ » é j miatt el ne badgvon m e g - Téged fzentiégei fént.

J H b ő l U r a » néked de mi h i f -

* lenne? Ha a" kétség mi«« 4 D + pokolia

(58)

ujo A L A S S A -ólra menne. Lám már meg-»^"

tottad h.vgy ne égne benne, S * Jot é r d e m i e n ^ .

Régen egy gtltmbot ha N«*

m - g tanon, Hát hogy hajnál e®

g e * , kit Fiad mrg-vállott, K.lt«"

ged kefervefen régen kiáltott-

Szive fzerént áldott.

Segély azért engem kegye!®0! Ifteoem, Bőrvéoy fenekére oU hagy alá mennem , Kiérta* ®'í élek kéfz vagyok hű leoneflt-';

N a g y káládáft tennem, Szente- l e d dicsérnem.

M A t . lx rfélmt 42.

M

int a' ftomju fzarvai kit ff dafa rettentett. Hegyek f*.

tölgyeken fzéllyel mind kerg«' MU, Rl. léh, a' alig vehet feegée lélegzetet. Keret kútfejeket.

U g y keret Ur Iftenlelkem l é g e d e t. Szerte mint kiáltván '

(59)

i N E r /. 4 » . '

»$!• 14 kent nevedet, Szabadu'hira hogy 0 l t | kegyelmedet, Mintfot- 'k fejedet.

>Jal Ételem mert nincsen fohifzko- ttf ¿»'nélkül. Italom csak méreg .Ite «férfi könyvemtől, MlJőo llly

[»ót hallok én ellenségemtől,Kd- I " a lelkem el-hflt.

Inrö Mond: T e fximlclvetetr, nya- t O '»lyái m - g omlott, Amaz rernéo- nilf 'etted Iftened moft boloi.- T ő l e d iiu< '®®it tégea talám el- h a f o n l o t f » tó»' Hogy »így Hlyen romlott,

j M e l l y f t ó csak meg nem_. ől I °»gy fzégyenletembtn, Hogy kof

! 4e!y elleoségaztveti §:m;®ben,

|t»*| Kinn el-kelerede®,!'ottan jut n ke* kemben. Mint éltem he'yembea.

ti*' Midőn aagy fertggel, zengéf- . j<M felboagáfltl.Tcmp.omodbaant- :. fem fzeatelő ildálfal, Salaién az

««>* »ltodig fok tiéphangofsigfal,Oly ,a » l a r y niilto'iággal-

D ( D «

(60)

4 " B A L A S S A mindazáltal Izom ju lel' kem ne fély , Sőt régi Vradban minden ellen remély, Bízván ke- gyelmében , bi Jgy és csendeffc®

ely, Gonofzthozzá ne vé'y.

Mert m é g meg-'étltl régi fz<- reacsédet, Melyben virágozta' Jókkal ugy t é g e d e t . Tél után ti' vafzfzal mint a' fzép k e n e k e r V Meg-áldgya fejedet.

Kiért mondalz te-ii néki dlcsi- retet. Mint egy fülemile fok fzép é n e k e k « , Ámbár fzenvedgyek hát érte m i n d e n e k e t , Nyellyek but ét mérget.

Csák légyen korosként lelké- ve! mellettem , Hogy fájdalmam miatt nevefzfzen életem , M i a r "

Í

ordánés Hermon fogyhatatlan*

item,Légyen erős lelkem.

Mert ha tenger balul parancfo- lattyára, Hátrám-iső ercfztbút bfinőa fiúra, Támofzkodom azért

Joakfe

(61)

. I K I Í I ~ lOttarattyira.Mlnt Atyám k a r j j r á .

, f ő k é p p e n hogy rudom_, m á i

°®gy nem f o k á r a , M e g - k ő n y ő - 7»' r»jtam a z bofzuságára, A'kl járt

l' e t e « vefztére,s'kárára Szégyen-

, ^Hátára. V

i, Mért áldom őtet e r ő i k ő f z l k . Csak ne h i d g y a fogyol-el 'kodalmamot, M i k o r bólzontáf-

gVujtyák n y a v a l y á m é t . M i n t

Jjjal lángot.

M o o d o n : C s a k oe_, k é r d j é k , gv hol é n I f t a n e m ? M e r : m é r -

!!n»bé a k k o r nem t u d o k tnlt ten- :Ctt>. H o g y a z z a l t e r j e f z t i k kefer-

e» e t b e a n e m , K . é f z v o l n é k bolt

{üne c B.

N o A z é r t el-bágyatt lelkem te ifbuíuly, B u z g ó Imádsággal sőt '•dra boruly.Hrős r e m e o s é g g e l

^ ő h o z z á fzoruly, T ő l e el-ne

°HiiIy. M A »."

¿tjJoftmk vált (mk. ^ ^

(62)

4<i H U S S d

P

O f a á b a n sidokat vezérli I f t e i . K i előttük mentél cí ofzlop képben, ígéret főidére"

zérelvéo fzépen, Kalauzzok tál mladea fzerenc >ékea-

Te attál csillagot ama' M i foknak, Vezérül is Angyalt ü T o b i á í m k , Flcrodes e t ő r ' A Szűz Máriának, Te voltál re*1

minden fzarindoknak.

Könyörgök , nékem it b' légy már vezérem, Mertim ' dofai ű z aagy bu, és fzemérí.1

E i Iílenem ebben ne vefzfze°

vérem*. Eőrizz.meg gonof*1

Felségedet k é t e m .

Építs-fel elmémet a' )o bői

»éggel, Szivemetpenigleabl"! * remeoséggel.Bujdofo fejem:': \ ledeltnelséggel, i* te atcad le^' ty

í» \

fa

1

•ái m

>. it Ír bt ó ét V,

met buzgó kőayörgéflel.

J á r t o m b a n , kŐ.íömbeo b^:

ík reídoátzelt. Búmban. &<*

csak reád n é z z e k , Bumbia. Ő

0 1

(63)

I X * x I

®>ben reád figyelmerzek, Jo.s i ^ c f z far«öcsétcserdeflfnyifel.

. „J^er.Soha íemmi helyen el ne fa.

C s e l e k .

'rfiiL^gy bujdosáfom Idejetóítc u- édes hazámban tcrjek if- in" T i8a n - Mind azokat |o egef.

,t(t ! találván, A' kik Izomor.

*°dtiak én tőletr. búcsúzván,

1(jf í n édes hazámból való ki meni W it 0 l b e»,Szent Mihály nap előt va-

, harmad hétben,A" mis fél ezer.

fterent m

I -"•uraw uoifv».»" " »•

,en t s nyo'czv.n Irileoczben, A * xtft ° f tertnt Izeraém eztlllyer

^ « á b e n . M A « .

*'<d/c/i Patria, amicit, i'nque cm- nibm q** babait tari[sima.

.¡(j- H eo édes hazám- te fzép

~\ut y j Magvar-orlxág, Ki kerelx-

U 'yénségnck vifeled palíat, VUelfz , 4 Pogicy „ ¿,r ei feftett éles fzablyát, jfJ vitézlő I f l e ® -

•»oizid. " A W á A f i i j I l í g t l e k

í* I SliikoJ

(64)

p . B A L A S S A , , Egriek vitézek, V é g e k n e k t®

k ő r l , K i k n e k vitézségét w i u é «t s» főid vileli, Régi vitézekhez do» IV' . g ó t o k a t veti. M e n n e k a j á n l v l " ,

gyetek Immár ti.

T i is Ráró í í m y o n járó hatt*' lovak, A' kiknek bárokon a' i" , vitéz if^uk,Gyakorta kcrgitne»

«'hol p e n i g f z a i a d n a k , Adafsé*

egéfség már m i n d n y i j i t o k n a k . Fényes fok í é p fzerfzám vlté*

lő nagy f z é p f é g , Katona talá'' míny, u) f o r m a , é k e f i é g , S e r e g i t ő n d ő k l ő és fe'nlő fiiflefség, E<

t ő l e m , « ' l ü e n t ő l legyen már bál kefséo.

Sok jo vitéz legény kiket fel' emeltem, K i k k e l fok )ot 'őtteOr ta rtottarn ,s" neveltem, Mai adgyo*

nálatok jo emlekezetem, Juűe*

t í z e t e k b e n jótétemről nevem. : V i t é z p t o b t helye ki-terjrt f>t I B e z ő , Fákkal, kőlziklákkal bő-

(65)

x M i r / r í

•5« begy, vőley. erdő, Kit a' fok

t s"a jar, $' ]o fterencse leső, L e - Ifté hozzád fok vitézt legelő.

, 'gazatyámfia,s'meg-kittjo ba.

. ' » h a , Kiknél nyilván vadnak Le- j)f] 'ftvesbáoatltB, Tllutrán tfienebe

'«'"ak lok k t W i i m , Mar Iften

k o ,t á t o k jo vitet rokonim.

Ti penigfzeizettero átkötött-*

vetfek,Búnál kik egyebet né- n e « nyertetek, T u z b é mind Ménként égjetek,veííttek. Mert ''hontalanok, jot nem érdtmle-

M a s .

V*' pf*lm*ft Xizá vtrftikil ' indította, csak halál* tlítt vak

ítugiigibtn.

\7"Egetl«n irgalma, O t e nagy

„ V hatalmú I f t f o , légy már ké- ri Ryelmes, ónci-ki m i n d e n e d ü l ,

*°dat rám kebledből- Mert la

\% I fHJly vcfzrdelmes.BűoŐm miatt U Melly titkon rág engem,

" ^ « u g y f e b b e l f é r e l m c » .

(66)

5 - - B A L A S S A Mosd- el rólam immár, K Ii I'1

k t m a Ug vár.Moad- el b ő n ő m ' lágár,íg>g>itta'rut Hírrel, M mt b ő z t e r y é e é - e l , Fertelm«

bőd ős liagát. Elmérem bűnő®

Kiért nap engemet, Rettent *

tatván magár.' 1 )

Csak neked vétkeztem. u

ellened lőttem, O kegyelmes (, Itten! Xit femmi ravateság, N«f r

csalhat.Álnokság, Rejtveélőt'*1

n

» I

e

í

a

»e

l f t e e r m mái m e d g y t k í "a E n g e m mert v é t k é v e l , h ^ y

éltetett- e l j M é b é b c s hogy hor^l

jjPi

nincsen, Mert a' nagy kék éw- Mint királyi i z é k b ő l , Latod P mivel minden.

H I érdemem ízeiint, erelztefz k i n t , V e í z e k 1 Jaj ho<

legyek? Ha tellyea éltembe«

Bűnttőttemmindenben. Bit*1' pokolra megyek, Mert még lét'1? előtt,Tettem meg- főrtőzott, ™

(67)

le tű»

iák»

íj.

iW je*

itt'

4

|0<

E

N 2 K I 15

*ot V é t k e t penlg t e b á n f z , igazt f z e r t t z s ' k i v á n f z , KI l i f z i a k i » « hozott, Hogv életre adál, A z o n - nal oktatál, Mint érteném tl k»dor.

En rut há'ádatlan, Az«rt f o g b a . t « U n Iften hozzád kiáltok, T i k - titi Ifópoddal, Irgalmaftágoddal, M e t t l a ki nagy kint valló*,Hng' undok vétkemből.Meg liziulván belől, Légyek á t b b hogy fem t a g y o k .

Légyek fejérbb h ó n á l , ő t ő m

»ondáfoddal, t ő h s bé az ér f ű lemet, Vigtiztald lelkemet,Küld- vén ő t ő m ő d e t , N e fzárazd-ki ve- l o m é t , Ciontombulbánattal: N e nézv rám h a r a g g a l , Mosd-el In-

« á b b v é t k e m e t

1 eterats llmég benné, Tetero-

•ő M e n e m , T i : , k v:t k r g y e f - Fud belém ifmégént, H o g y

«ive í tiot, Lelkem igazt Híflen, Engem tomlot kegént,

£ R o f z

»en l?»gv

(68)

s-t r> a -s . A R o f z érdemem f z e i é n t , Haragod>

el ne veílen.

N e f o f z - m e g L e l k e d t ő l , S&

Idvefségeraről , M o n d g y ŐrŐm«' már nékem, Szentelő Lelkeddel) H a d d éppűílyŐc m é g f e l , M i o t » * előtt bus lelkem, Hogy fok t<t"tf-' l y e d t e k . T e b o t z á d t é r j e n e k , ^ - vetvén bizváft a a g e m

A' k ö v é r áldozat, J ó k e d v e d aem b o z h a t , j e l t u d o m , Ura®>

néked, Mert ha az kellene , ¿ ' b m t R t l f z t e l n e B u s fejenaazzalté ged , Töredelmes lzivcl, Buzg"

k ő n y ő r g é f f t l , Befzéliem azé*

n é k e d , -

I m i ki-oldoztam, S' te elŐdb<

h o z r m > Fene ette febemet, R B csak te g y o g y i t h a t í z , Életre fo1' dithatfe, Szánd kefervei fejem«'- B ű n e i m k i n y i r a l . T e f t e m fájd»1' mával, N e gyötörd életemet, .

Ha t l é b o a m k i d u é . S ő t l i o ^

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :