• Nem Talált Eredményt

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI KÖZLŐ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI KÖZLŐ"

Copied!
16
7
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

50443

X L I X . É V F .

1944— L945. 8. SZÁM

ORSZÁGOS

POLGÁRI ISKOLAI KÖZLŐ

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő

STÉGER F E R E N C

NOVEMBER ^

:> (

c

K I A D J A AZ O R S Z Á G O S POLGÁRI I S K O L A I T A N Á R E G Y E S Ü L E T

(2)

TELEFONSZÁMOK i

Pirovszky Lajos másodelnök: lakás: 122-369, iskola: 125-056.

Deák Gyula könyvtáros : 135-702.

Réhelyi Oszkár titkár: lakás: 122-574, iskola: 134-209.

S á n d l y Vilmos ellenőr: lakás : 129-821, iskola : 293-894.

Castiglione László, a Jóléti Bizotts. elnöke: 153-303 (d. e.).

Kautny Károly vagyonkezelő gondnok: délelőtt: 112-210. — 128. mellékállomás, dé után : 342-272.

Tíz Miklós, a Diákotthon igazgatója: 297-027.

A Székház (VIII., Szentkirályi-u. II.) vendégszobáinak hívószáma: 135-702.

HIVATALOS Ó R Á K :

Főtitkár: hétköznapokon délelőtt 9-től 2-ig.

Könyvtáros: hétköznapon d. e. 9—l-ig. és d. u. 3—5-ig.

KÜLDEMÉNYEK:

Minden beadvány, megkeresés, kérvény, levél — kivéve a Diákotthon vendégszobáira vonatkozó megkeresés — az Egyesület elnökségének elmére küldendő.

A szerkesztő elmére küldendők a cikkek, hírek, ismertetésre szánt könyvek. Lapzárta a hónap l-én van. Kéziratot nem adunk vissza.

A pénztáros hatásköréhe tartoznak a tagsági és előfizetési dijak, hirdetések.

A könyvtáros a Székházban levő könyvtár kezelése mellett intézi a Közlöny szétküldésével összefüggő ügyeket.

A Temetkezési Biztositó Egyesület elnöke: Kopócsy Béla. (Tel. d. e. : 165-223.) Az említett ügyekre vonatkozó megkeresések az illetékes tisztes nevére címezve

a Székházba küldendők (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 11.).

A Diákotthon vendégszobáira vonatkozólag forduljunk Tiz Miklóshoz, a Diákotthon igazgatójához (Budapest. XIV., Thököly-út 82.).

Tagsági dijak befizetése a 6875. csekkszámlára történik.

A Jóléti Bizottság csekkjének száma: 25.524.

A Temetkezési Biztosító Egyesület csekkjének száma : 49.374.

T A R T A L O M : O l d a l

A magyar nevelői rend kötelessége 37 Deák Gyula: Szellemi értékeink 1 38 Réhelyi Oszkár : A m gszakított iskolai év margójára 39

Szemlélődés 40 Egyesületi élet 41 Irodalom és lapszemle. Nemzetnevelők Könyvtára. —S z í n i Zoltán: Önismereti alapok

kétségeskedő felnőttek számára. Ism. Deák Gyula. — A népművelők munkaközös- sége felé. Ism. Deák Sándor. — Olcsó könyvtá . — Balogh István : Rajtanltás. Ism.

D. S — Szabó Gyula : Református egyházzenttöiténeti dolgozatok. Ism. —k —a. 43

Hírek 45 Halottaink: Ko~z a Árttád. Koós Róza, Dexel M Konstantina, Vájna József, Halász

Gézáné, Bérci Béla, Theiszen Magda, dr. Kézdy Béla, Eötvös Mihály, K. Derzsy Irén. 47

A szerkesztő üzenetei 48 Az egyesületi pénztáros közleményei. Boríték 3. oldala.

E z e n szamunk terjedelme a b o r í t ó l a p p <1 együtt 16 oldal.

Az Egyesület tagjai a Közlönyt a tagsági dfj fejében kapják.

A július 1-től június 30-ig tartó egyesületi évre a tagsági díj rendes tanároknak 8 P, helyettes tanároknak 4 P.

A Közlöny előfizetési dija nem tagoknak, iskoláknak és intézményeknek 8 P.

Megjelenik minden hó 15-én.

(3)

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY

Az Egyesület elnöke ILLYEFALVI RÁKOSI ZOLTÁN Újpest, II. sz áll. polg. leányisk.

Telefon : 295-080.

Felelős szerkesztő STÉGER FERENC

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 11.

Telefon: 144-391.

Felelős kiadó ás pénztáros M I K L Ó S BÉLA

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. II.

Telefon: 335-702 (d. u.).

Az Egyesület főtitkára V. K I S S BÉLA, VHI., Szentkirályi-u. 11. Telefon : 335-702

. ^ r . . .

A magyar nevelői rend kötelessége.

Dr. Rajniss Ferenc vallás- és közoktatásügyi m.

kir. miniszter az 1944—45. évi iskolai oktatás ideig- lenes szünetelésének elrendelése alkalmával rádió- beszédet mondott. Részletesen foglalkozott a magyar nevelői rend kötelességével. Többek között ezeket mondotta:

— A magyar nevelői rend, amelyhez mint volt néptanító szívvel és lélekkel hozzátartozom, a köteles- séget és a példaadást az első sorban fogja teljesíteni, hogy magasztos hivatásának elsőségéről meggyőzze a nemzetet. Tanítónőink sebesülteket ápolnak, gyermeke- ket védenek s irodákban dolgoznak, idősebb tanáraink bevonulnak a laboratóriumokba és a hadiüzemekbe, segítenek a közigazgatási és szervezési feladatok meg- oldásában, fiatal tanítóink és tanáraink pedig — ahogyan eddig is olyan bőségesen és áldozatosan tették — a Haza védelmére vállalkoznak, a kultúra mélységeiből szerzett hittel és odaadással.

5

(4)

Szellemi értékeink.

1. Közlöny.

Mindenféle egyesületnek, különösebben pedig a tanító- és tanár- egyesületeknek nagyon jelentős erkölcsi tőkéje a kiadásukban meg- jelenő hivatalos folyóiratok, amelyek tükörként szolgálnak a múltra és a jelenre, de még a jövőre nézve is. A múlton épült fel a jelen, az utóbbi- hoz pedig a jövő csatlakozik.

Ezt az igazságot rögtön megértette az 1875. év május hó 6-án meg- alakult Tanáregyesületünk. Már 1876. január havában megindította a Polgári Iskola című havi folyóiratot, amely a polgári iskolai ügy minden megnyilatkozásával és a tanári karok, meg az Egyesület törekvéseivel foglalkozott. Munkatársai és az Egyesület tagjai is túlnyomóan fő- városiak voltak, akik főképpen a fővárosi érdekeket szolgálták. A felső népiskola sorsával nem törődött a folyóirat.

Az előbb említett mellőzés okozta elsősorban, hogy a vidéki tanárok elégedetlenek voltak a Polgári Iskola szellemével, s ennek ered- ményeként alakult meg 1884. júl. 4-én a Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítók s Tanítónők Országos Egyesülete. Hivatalos Közlörye lett az ugyanazon év január 15-én megirdult Felső Nép- és Polgáriskolai Köz- löny, amely az első négy évben 20—20, később pedig 10—10 számban jelent meg. Ez a folyóirat is sok kérdéssel, többek között a felső nép- iskola sorsával is foglalkozott.

A két egyesület vezetői arra az álláspontra helyezkedtek, hogy egy egyesület sikeresebben küzdhet a polgári iskola érdekében. 1896. de- cember 29-én meg is történt az egyesülés. A két folyóirat helyett egy jelent meg Polgári Iskolai Közlöny címmel 1897. januárjától kezdve, az első tíz eszterdőben évenként 10 számban, mrjd 18, 17, 19, négy évig 20, azután pedig 14, 14, 18, 20, 20, végül váltakozó számban, az utolsóban (1924.) csak 2 számban; eddig ugyanis polgári év szerint jelentek meg a Közlönyök, ezután iskolai év szerint (1924—25.-től).

Ettől az évfolyamtól kezdve a Közlöny címe megváltozott : Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny lett. Évenként 10—10 szám jelent meg 1939. júniusáig; a következő évfolyamok pedig 12—12 számot foglalnak magukban. A mostani Közlöny évfolyamai (21) csat- lakoztak az előző Közlöny évfolyamaihoz (28), s így a 49. évfolyamát futja folyóiratunk.

A nagy munkáról, amely szellemileg és technikailag is dicséretes- nek mondható, ez a kis statisztika számol be :

A Polgári Iskola (1876—1896.) 21 évfolyamában megjelent 212 szám (az I. évfolyamban 12 szám), a Felső Nép- és Polgáriskolai Köz- löny (1884—1896.) évfolyamában 170, a Polgári Iskolai Közlöny (1897—

1924.) évfolyamában 362, az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny (1924/5—1944/5.) évfolyamaiban a mai napig 223 szám;

összesen tehát a négy címmel megjelent Közlönyök száma 967. Tekin- télyes munkát jelent ez az összefoglaló szóm.

(5)

39 Most pedig közlöm a szerkesztők nevét. Polgári Iskola: 1876.

Dr. Gyulay Béla, 1 8 7 7 - 7 8 . Prámer Ágoston, 1879., 1880. 1 - 5 . sz.

Kozma Gyula, 6—10. sz. Kont Gyula, 1881—86. Szécskay István, 1887—96. Dr. Göőz József. (1888. 1—6. számát a külföldi tanulmány- úton volt Göőz helyett Sajóhelyi Béla mint h. szerkesztő szerkesztette.)

— Felső N é p - é s Polgáriskolai Közlöny: 1884. 1—14. sz. Gyertyánffy István, 1884. 15. sz. — 1887. Dr. Kiss Áron, 1888—89. Dr. Kiss Áron és dr. Kerékjártó Elek, 1890—92. Dr. Kiss Áron és dr. Kovács János, 1893—96. Dr. Kovács János. — Polgári Iskolai Közlöny: 1897—907.

Volenszky Gyula, 1907-1908. XI. Donszky Lukács, 1908. XII. — 1911. Volenszky Gyula, 1911—1921. Mezei Lajos, 1921—1924. Avar Gyula, — Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny: 1924—

1930. III. Siklaki István, 1930. IV. — 1934. Dr. vitéz Sághelyi Lajos, 1934—1938. XII. Siklaki István, 1939. I.-től Stéger Ferenc.

Ebből a rövid ismertetésből is meg lehet állapítani, hogy Tanár- egyesületünk érdemes múltra tekinthet vissza.

Budapest. Deák Gyula.

A megszakított iskolai év margójára.

Amikor az idei iskolai év szeptember havában, illetve a fővárosban október elején ismét megnyíltak az iskolák kapui, úgy éreztük, a magyar helytállás egy újabb tényezővel erősödött. Bár az eredményes iskolai munkának már a meginduláskor is sok akadálya volt, — sok iskola- épület más célokat szolgált, a tanárok tekintélyes része katonai vagy más szolgálatot teljesített, állandóan ellenséges légitámadásokkal kellett szá- molni stb. — mégis remélhettük, hogy az iskolák vezetői a pillanatnyi adottságokhoz simuló öntevékeny intézkedésekkel és megoldási módok- kal biztosítani tudják az iskolai nevelés és tanítás folyamatosságát.

Amilyen lelkesedéssel igyekezett tanár és tanítvány megfelelni a rendkívüli idők szülte követelményeknek, olyan mértékben szaporod- tak a nehézségek. Mind bizonyosabbá vált, hogy az eredményes iskolai munka alapfeltételeinek biztosítása sok helyen elháríthatatlan akadá- lyokba ütközik. A folyton fokozódó nehézségek végül is az iskolák be- zárásához vezettek.

A rövid iskolai évnek kevés, feljegyzésre érdemes eredménye volt, de annál több értékes tánulsággal szolgált. Láttuk a lelkesedéstől és örömtől piros tanári arcokat, a dolgozni, tanulni akaró gyermekeket.

Tapasztaltuk, hogy a magyar tanárok túlnyomó többsége részére hiva- tást jelent a nevelői munka. Megható volt az a lelkesedés, amellyel munkájukat megkezdték, s a legnehezebb viszonyok között is — igazi nevelői és tanítói lélekre valló ötletességgel — a lehető legnagyobb munkaeredmények elérésére törekedtek. Pedig nem volt könnyű a mun- kájuk ! Az egyes osztályok csak a hét bizonyos napjain jártak iskolába, s megrövidített tanítási órákon dolgoztak. Az ellenséges berepülések sűrű ismétlődése és az ezek nyomában járó intézkedések is erős próbára tették a tanárokat és tanulókat egyaránt.

6

(6)

40

A tanulók kiváló magatartása azt bizonyítja, hogy ifjúságunk jól ismeri a mai nehéz idők követelményeit. Örömmel, szívesen jártak iskolába, s lelkiismeretesen dolgoztak. Pedig az ő munká- jukat is megnehezítette _ a családi éleiben felmerülő sok nehézség.

A rövid idő alatt elért munkaeredmériyek mir.den tekintetben meg- nyugtatták a szakembereket. Jogos a reményünk, hogy ha ismét meg- nyílnak az iskolák, sikerül pótolni a legutóbbi iskolai évek hiányos- ságait. Ezen a téren nagy munka vár a szülőkre is, akik a nehéz időkkel arányban álló felelősségtudattal és áldozatossággal igyekeznek gyerme- keik jövőjéről gondoskodni. A most elrendelt kényszerszünetre is a leg- több szülő gondos tervet készített. Egyesek a tankönyvek anyagát akar- ják átvétetni, mások a gyermek tehetségének leginkább megfelelő tanul- mányok (pl. zene, festés stb.) biztosításával igyekeznek értékes munka- területet teremtem. Sok gyermek kereső foglalkozás űzésével segít család- ján. T ö b b szülő a gyermek otthoni munkájának hivatalos irányítását várja.

Budapest. Réhelyi Oszkár.

• » '

SZEMLÉLŐDÉS. -

7. Menekültjeink. Egyre jönnek menekült kartársaink, egyesek, egész családok, többen apró gyermekeikkel együtt. A hadászat érdeke,

hogy egyes területeket ki kell üríteni, és sokszor csak néhány óra áll a me- nekülésre. A legtöbben kis táskában hozzák megmentett értékeiket és ruháikat. Akadnak azonban olyanok is, akik nagy idegességükben alig szed- tek össze megmentésre érdemes ruhadarabot. Valamennyi szerencsétlen kartársat szerető figyelmességgel várja Tanáregyesületünk. Pillanatny segélyhez juttatja őket. Megható az a sok, hálás szívvel mondott köszönet, amellyel Egyesületünket illetik a megsegélyezettek élőszóval vagy írásban.

Azt mondhatjuk, hogy ezek a szegény menekülők szerencsétlenségükben szinte szerencséseknek érzik magukat, amikor azt tapasztalják, hogy szo- bával és pénzzel várják őket az Egyesület tisztesei. Most is érezhetik a menekülők, hogy az egyesülésben erő van. Ez megmutatkozott eddig a Tanáregyesület többféle alkotásában, jelenleg pedig a szív dobbanása hal- latszik a menekültek felé.

8. Polgári iskolai gondolatok 1818-ban. Közlönyünk f. é. jún.

havi számában dr. Bányai János közlése alapján megírtuk, hogy Koncz József: A marosvásárhelyi ref. kollégium története c. könyvében az lo28.

évből említi a polgári iskolát. Erre hivatkozással Borosnyay Jolán székes- főv. polgári iskolai tanár írja nekünk, hogy Pallós Albert : Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely szabad királyi város népoktatási intézeteinek története c., 1896-ban megjelent könyvében foglalkozik a polgárság iskolája felállításának gondolatával, és közli Borosnyai Lukáts János marosvásár- helyi ref. kollégiumi tanárnak 1818-ban a polgári iskola részére készített részletes tantervét. A tantervet készítő tanár dédapja Borosnyay Jolán tanárnak, akinek megköszönjük szíves figyelmét.

9. Egy tönkrebombázott iskola nőtanára írja okt. 24-i kelettel :

«Talán nem lesz érdektelen az Egyesület előtt, ha közlöm, hogy iskolánk két ízben találatot kapott, és az épület teljesen elpusztult berendezésével,

(7)

irodájával és irattárával együtt. Az igazgatónő lakása (nem az iskolaépület- ben) lakhatatlanná vált. Hála a jó Istennek, a kartársak életben maradtak.

Tanulóink nem tartózkodtak az iskola épületében, azonban többen elpusz- tultak otthoni óvóhelyükön, illetve lakásukban. Elnézést kérek a papirosért,

— nem maradt egy tollúnk sem. Ezeket a sorokat egy eldugott kis faluban rom. Innét járunk be hetenként kétszer hivataloskodni, tanításról azonban szó sem lehet.» — Igaz részvétet érzünk a bombakárosultak iránt. Őrszem

EGYESÜLETI ÉLET.

ÜJ VENDÉGSZOBÁINK BERENDEZÉSE. A vendégszobák céljára kiutalt lakást már berendeztük és átadtuk a használatnak. 17 új ágyat, 17 ágyba való új matracot és 9 matracpárnát vásároltunk, balatonfüredi üdülőnk felszereléséből pedig 34 pokrócot és 17 tollpárnát hoztunk fel az új vendégszobák céljaira.

MENEKÜLTEK SEGÉLYE. 1944. október 31-ig 5500 P sesélyt juttattunk a menekült kartásaknak. 50 P-t 22, 100 P-t 10, 150 P-t 5, 200 P-t 12, 250 P -t pedig 1 kartársunk kapott.

MENEKÜLTEK NEM FIZETNEK SZÁLLÁSDÍJAT. Elnök- ségünk határozata értelmében a vendégszobáinkat igénybevevő menekült kartársak egy l étig nem fizetnek szállásdíjat.

A MENEKÜLTEK ELSZÁLLÁSOLÁSA. 1944. okt. 31-ig szék- házunk vendégszobáit 25 kartársunk és 35 családtag, összesen 60 menekült személy ve1 te igénybe. Nagyváradról menekült 4, Marosvásárhelyről és Szatmárnémetiből 3—3, Nyíregyházáról, Sepsiszentgyörgyről és Szentes- ről 2—2, Battonyáról, Beregszászról, Derecskéről, Gyuláról, Makóról, Kis- telekről, Kolozsvárról, Petrőczről és Tótkomlósról 1—1 kartársunk, család-

• jávai együtt. 1 napig 8, 2 napig 6, 5 napig 3, 6 napig 1, 7 napig 20, 8 napig 6, 10 napig 5, 11 napig 2, 12 napig 3, 17 napig 2, 23 napig 3, 24 napig 1 me- nekült személy, tehát 60 személy összesen 464 napig lakott Székházunk vendégszobáiban. — Menekült kartársak, valamint menekült volt diákjaink és hozzátartozóik nagyszámban veszik igénybe a Diákotthon vendégszobáit és az egyetemek bezárása folytán megüresedett diákszobákat. Október végéig összesen 48 menekült személy 743 éjjelre, tehát személyenként átla- gosan 15—16 éjjelre szállt meg a Diákotthonban. Kolozsvárról menekült 10, Békéscsabáról 6, Bácsalmásról és Marosvásárhelyről 5—5, Gyuláról és Karcfalváról 4—4, Szegedről 3, Kuláról, Nagyszalontáról és Szatmár- németiről 2—2, Gyergyóditróról, Kistelekről, Magyarkanizsáról, Nagy- váradról és Tiszafüredről 1 — 1 személy.

MUNKA- É S LAKÁSFELAJÁNLÁSOK. Körlevélben kértük az iskolák testületeinek tagjait, jelentkezzenek a menekültek érdekében vég- zendő munkára és ajánljanak fel menekültjeink részére szálláshelyeket.

Munkára 5 férfi- és 20 nőkartárs jelentkezett, akik összesen heti 50 órát kitévő ingyenes szolgálatot vállaltak. Mivel a menekültek ügyeit elnöksé- günk tagjai eddig el tudták látni, a kartársak igénybevételére még nem került sor. Szálláshelyet 4 kartárs ajánlott fel 8 menekült részére.

6*

(8)

42

ELNÖKSÉGI MEGBESZÉLÉSEK. Egyesületünk elnökségének a fővárosban tartózkodó tagjai 1944. okt. 13- és 26-án megbeszélést tartottak. A megbeszélések fontosabb részleteiről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Halottaink : Nánay Sándor, Eötvös Mihály és dr. Kézdy Béla. Emlé- küket kegyelettel megőrizzük!

Uj tagok : Barcs: Egervári Mária, Ladányi Julianna, Német Teréz, Zeller Teréz. Budakeszi: Tóth M. Marianna, Gáspár M. 0 lolana, Horváthné Borbás Emma, Kovács M. Iréné, vitéz Majtényi Miklós, Mersei Antal, Tóth M. Chrizama, Wolf M. Charlotte. Budapest: Gorkáné Gárdos Róza, Halmay Mária, dr. Meleghyné Voit Zs. Eszter, Miske-Gerstenberger Mária, Sztakó Júlia, Tolnafy Rózsa, Zsirkay Karolina. Gyöngyös 1. : Hor- nyákné Hajniki Irén. Hőgyész á. rémet tannyelvi : dr. Moussongné Barna Ida. Kaposvár 1. : Némethné Padschedjrefí Flóra. Kispest 1. : Csabafiné Ábrahám Anna, Patayné Váczy Éva. Pécsvárad: Laborczy Vilma Adél.

Rákospalota 1. : Lukács János. Rozsnyó rk. : Paxy Mária. Salgótarján:

Bajaczky János, Horváthné Kromp'szky Júlia, Kovácsné Ráth Klára, Nagy Ferenc, Szeidl József. Szentes 1. : Papp Eleonóra. Sopron f. : Hor- váthné Csicsáky Mária. Tapolca 1 : Gosztony Gizella, Illésné Villányi Terézia. Tiszafüred: Berzeviczy Erzsébet. Ungvár 1.: Badik Lászlóné.

összesen 38. (Az Alapszabályok 16. §-a : «Aki tagsága harmadik évének május hava végéig kilépését nem jelenti be, az a következő évre is tagja marad az Egyesületnek.»)

Az id. ellenőri tisztség ellátására felkért Székely Vilmos szfv. polg.

isk. igazgató megkezdte munkáját.

A betegség-bői felépült Deák Gyula könyvtáros ismét átvette munka- körét.

A vendégszobák céljára kiutalt lakást berendeztük és átadtuk a hasz- nálatnak.

A Teleki Pál Intézet a balatonfüredi üdülőnk használatáért megálla- pított bért 6 hónapra megfizette.

A nem állami iskolák igazgatói státusát most már csak a jövő évi költségvetésben lehet b ztosítani. A kérdéssel az elnökség állandóan fog- lalkozik.

Az osztályfőnök díjat a kartársak megkapják, még abban az esetben is, ha már nem tartózkodnak iskolájuk székhelyén.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium illetékes ügyosztály- vezetője örömmel vette tudomásul, hogy elnökségünk a jövőben az eddigi- nél is nagyobb mértékben kívánja segélyezni a menekült kartársakat.

A menekülteknek eddig 5500 P segélyt fizettünk ki. Székházunk ven- dégszobáit eddig 60 menekült vette igénybe. Diákotthonunkban 48 mene- kült kapott szállást. Menekültek 1 hétig nem fizetnek szállásdíjat.

Mivel a költségvetési év június végén lejárt, a pénztáros az alapsza- bályoknak megfelelően elkészíti a zárószámadást és a költségvetési elő- irányzatot. Az t gyesület anyagi ügyvezetése az idők követelményeinek meg- felelően, korszerűen folyik.

A bombakárosultak segélyezési alapja szép eredménnyel működik.

Több megrendítő és meleghangú levél érkezett a megsegített kartársaktól.

Réhelyi Oszkár, titkár.

A BOMBAKÁROSULTAK SEGÉLYEZÉSI ALAPJA. Az okt.

30-ig befolyt és kifizetett összegek elszámolását folytatólagosan az alábbiak- ban közöljük.

(9)

Befizetések : Okt. 2-án : Alsólendva á. fl. 190"— ; Miskolc I. sz. á.

f. 209'6j ; oht. v-an : Budapest, XIV., Aréna-úti k. 1. 15'— ; Kiskőrös á. fl.

52'—; 4-én : Dombóvár á. f. 35'— ; 6-án : Pestszenterzsébet á. f. 44'—;

Mosonmagyaróvár á. 1. 40'—; 1-én : Bátaszék I. sz. á. fl. 25'—; 10-én : Rákospalota k. f. 140'— ; 11-én : Körmend á. fl. 43'— ; 13-án : Veszprém rk. 1. 200'—; Budapest, VIII., Práter-utcai k. 1. 55'—; Komárom á. fl.

112'— ; 18-án : Budapest, II., Medve-utcai k. f. 48'— ; 19-én : Komárom á. I. 28'— ; Sárbogárd á. fl. 44'— ; 25-én : Budapest, XIV., Aréna-úti k. I.

18'—; 27-én : Csorna rk. 1. 20'—; Pestszentlőrinc á. f. 102 22 ; 30-án : Nagykanizsa á. f. 300'—; Sárvár á. fl. 130'—; Miskolc á. 1. 150"— P. Össze- sen befolyt okt. hóban: 1995 82 P, eddig összesen 5528'83 P.

Kifizetések: Okt• 4-én : egy vidéki 2 gyermekes tanárnak 300'— P, egy fővárosi tanárnak 2Ö0'— P, egy fővárosi 5 gyermekes tanárnak 450'— P, egy fővárosi 4 gyermekes tanárnak 400'— P és egy fővárosi tanárnak 200' — P. Kifizettünk okt. hóban: 1550'— P-t, eddig összesen 3700'— P-t.

Alapunk mostani egyenlege: 1828'83 P. A segély összege jelenleg 200 P, amely családi-pótlékos gyermekenként 50 P-vel emelkedik.

Sándly Vilmos h. egyesületi pénztáros-

IRODALOM ÉS LAPSZEMLE.

Nemzetnevelők Könyvtára. Szinyei Merse Jenő m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából kiadta az Országos Közoktatás i Tanács.

A fent jelzett címmel ú'abban a következő értékes kötetek jelentek meg . Faragó Ferenc: Népünk egészsége. 2501. Ara 6 P. Vitéz Péterfy Károly:

A kötelező katonai szolgálat népnevelő értéke. 189 1. Ara 5 P. Kmetykó János és Misángyi Ottó : Népiskolai testnevelés. Két kötet 601 I. Ára 12 P.

Buday Lajos és Gergely Ferenc : Szemléltető rajzok a népiskolában. 218 1.

Ara 6 P. Várkonyi Hildebrand : A gyermek és környezete. 243 1. Ara 6 P.

A könyvek kiállításának szépsége a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda gon- dos munkáját dicséri.

Szint Zoltán : Önismereti alapok kétségeskedő felnőttek szá- mára. Budapest, 1944. 144 1.

A könyv olvasása vallásos áhitatba ringatja az embert, és tökéletes- ségre, méltóságos magatartásra serkenti. Az ember iparkodjék ember lenni, mert az Istennek ő a legtökéletesebb teremtménye, akiben az Isten egy darabja él. Az Isten csodálatos alkotásai emeljék fel az ember lelkét. Ehhez azonban szigorú önismeret szükséges, amely megmutatja a hiúságot, a tudás gyengeségét és sok más gyarlóságot. Hová lett szívünkből a szeretet ? — kiált fel a szerző. A szeretet maga az Isten. Ebben a hangnemben folyik csak- nem egészen a könyv tartalma. Szini Zoltánt jól ismerjük, mint a rajzoktatás ügyének elóbbrevivőjét, most pedig mint bölcselkedő mutatkozik be igen előnyösen.

Budapest. Deák. Gyula.

A népművelők munkaközössége felé. Budapest, 1944. 156 I.

A Balatonkenesén, 1943. május 19—21-én tartott orsz. népművelési értekezlet előadásait és vitaanyagát foglalja magában. A kötet gerince : a szakminisztériumok, egyházak és szövetségek szerepe a népművelésben.

(10)

44

Dr. Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter tanulmánynak beillő megny tó beszédén, Hankiss János egy. tanár, államtitkárnak a magyar népművelés programmjáról vallott előadásán kívül a népművelés kapcsolatairól 14, a szabadidő, népművelés, nemzetnevelés ügyében 8, külföldi tanulságokat nyújtva 2, a népművelés eszközeiről 6 értekezés hang- zott el olyanok ajkáról, akik a népművelés ügyével hivatásszerűen és ered- ményesen foglalkoznak.

Pestújhely. Deák Sándor.

Olcsó könyvtár. Üj folyam. Talán nem volt még Magyar- országon irodalmi vállalkozás, amely olyan gazdagon markolt volna a nagy írók alkotásaiból, mint az Olcsó Könyvtár. Most ismét megindult ez a népszerű sorozat. Programmja a régi : olcsó áron mindenki kezébe adja a magyar irodalorn szépségeit, külföldi írók jelentős munkáit, elmúlt korok nagy alkotásait. Uj szerkesztője, Voinovich Géza, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a klasszikus ízlés nemes képviselője s az új törekvések komoly értője és pártfogója. Az Olcsó Könyvtár első új folyamában Kornis Gyula, Arany, Kármán, Baksay Sándor, Péterfy Jenő, Katona József, Gyulai Pál, Csokonai Vitéz Mihály, Cs. Szabó László és Gogolj műveit nyújtja át az olvasónak a kiadó.

Balogh István: Rajtanítás. Budapest, 1944. 6 1.

A 4—8 tanulóból álló rajok foglalkoztatásával utat nyit a jól-rosszul értelmezett munkaiskola elvének tisztulási folyamatához. A szabad akarat- ból származó munkafegyelmet, az egészséges versengést, a tehetségkuta- tásra kínálkozó alkalmat, illetve a tehetségek természetes kiválasztódását biztosítja a szerző szép tanulmányának követése.

Pestújhely. D. S.

Szabó Gyula : Református egyházzenetörténeti dolgozatok.

Tiszaföldvár, 1944. 95 1.

A magyarországi ref. egyházzenetörténeti irodalmunk szegénysége indította az érdemes szerzőt könyvének kiadására, az utóbbi tíz év alatt írt egyházzenetörténeti dolgozatai egy részének megjelentetésére. Jó mun- kát végzett. Bemutatja Gálszécsi István énekeskönyvét és élettörténetét, a hajdúsági papok és kántorok szerepét a magyar ref. egyházi ének és zene történetében, az orgonát a ref. egyházban, végül Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítását és a genfi dallamokat. A ref. egyház érdekeltjei bizonyára szívesen veszik a szerző buzgóságát.

Budapest. —k —a.

Balaton. 1944. évf. 9. sz. Gáspárdy Aladár a Balatoni Szövetség 40 évi jubileumi közgyűlését írta meg.

Én Újságom. 1944—45. évf. 1. sz. Kovách Ferenc : Harangszó.

(Mese.)— 3. sz. Arary.s iegérye. (Mese.) — 4. sz. Keresztelő Biczóék- nál. (Elbeszélés.) — 5. sz. Biztató. (Vers.)

Éneklő Ifjúság. 1944—45. évf. 1. sz. Dr. Rossa Ernő : Volt-e olyan

juhász... , Hajnalodik. 1944. évf. 9. sz. Debreczeny Lilla : Krúdy Gyula. —

Csordás Nagy Dezső : Vers.

Ifjúság és Élet. 1944—45. évf. 2. sz. Kovách Ferenc: Szentendre történeti emlékei.

Ifjúsági Irodalmi Figyelő. 1944. évf. 2—3. sz. Közli az 1943. jan.

1-től 1942. dec. 31-ig megjelent ifjúsági könyvek címeit. Ezek: Fehér

(11)

Tibor : Zoárd vitéz, Geöcze Anna : Viola első táborozása, Nagy Méda : A Szalánczy-lányok szerencséje, Négyek boltja.

Iskolai Testnevelés és Sport. 1944. évf. 8. sz. Kovách Ferenc:

Magasugrás didaktikai tapasztalatai. — 9. sz. Irányelvek a középisk. első oszt. tanmenetének elkészítéséhez.

Kalangya. 1944. évf. 8—9. sz. Csordás Nagy Dezső : Vers.

Katolikus Tanítónők és Tanárnők Lapja. Relkovic Davorka : A katolikus tanítóság és a katolikus sajtó. Ugyancsak ő ismerteti a Lap- szemlében a Közlönyünk 1943—44. évi számainak fontosabb cikkeit.

Magyar Dal. 1944. évf. 10. sz. Deák Bárdos György : A jó kar- énekes.

Magyar Cserkész. 1944—45. évf. 1. sz. Kovách Ferenc : Visegrádi ének. (Vers.) A folyóirat Kovách Ferenc: Otkenyeres Trézsi és egyéb mesék c. könyvéről írja : «A meséket a magyar népmesei motivum teszi érdekessé, nyelvezete pedig telve van a népnyelv zamatos erejével.» — 2. sz.

Kovách Ferenc : A póruljárt csizmadia. (Elbeszélés.)

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. 1944-—45. évf. I. sz. Kovách Ferenc : Adjatok. (Vers.) — 2. sz. Ugyancsak Kovách Ferenc : Arad. (Vers.) Magyar Kulturszemle. 1944. évf. 10. sz. Ismertetés Szabó Gyula Református egyházzenetörténeti dolgozatok c. könyvéről : «A képekkel illusztrált kötet dicséretreméltó kutatókedv eredménye.» Megemlíti a folyó- irat Közlönyünk szept. számának cikkeit, íróik nevével együtt.

Nemzeti Figyelő. 1944. évf. 40. sz. Molnár János (Pestszenterzsébet) : Székelyföldi barangolás. — 41. sz. Zimányi Ernő: Zúg a Maros: harc halálig. — 42. sz. Könnyű László : A tisztviselőkről. — 44. sz. Molnár János : Országúton—árokparton. Zimányi Ernő : Kullogok.

Nemzeti Közoktatás. 1944. okt. hó. Réhelyi Oszkár : Igazi háborús iskolai év kezdődött.

LJj Idők. 1944. évf. 38. sz. Havas István : Hadak útján. (Vers.) — Dulovits Jenő fényképe : Versenytársak. — 39. sz. Makra Sándor : Isten képe. (Elbeszélés.), Dulovits fényképe : Akad-e hal a horogra? — 40. sz.

Vitéz Somfai Lászlótól elbeszélés, Dulovitstól fénykép : Holdas ég.

H Í R E K .

Kitüntetés. A honvédelmi mi- niszter dr. Göce István putnoki ny.

áll. polgári iskolai igazgatónak és Farkashalmy Lászlóné áll. polgári iskolai tanárnak a légoltalom terén kifejtett igen eredményes szolgála- taikért a légoltalmi jelvényt ajándé- kozta.

Kinevezés. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter dr. Gáspárné Máthé Ilona kulai áll. polgári iskolai

tanárt a gimn. tanárok létszámába rendes tanárrá kinevezte.

Izsóf Alajosról. Az Ifjúsági Iro- dalmi Figyelőben írja dr. Gyomlay László : A Zászlónk c. ifjúsági lapot

1913-ban megalapították, «az is Isten különös kegye volt, hogy a szerkesz- tés munkáját egy olyan izzó lelkű, világos fejű emberre bízták, mint Izsóf Alajos. Ő találta el az egész magyar ifjúsági irodalomban először

(12)

46

azt a hangot, amely az irodalom nemes eszközeivel legközvetleneb- bül, legmegértó'bben a legközelebb tudott férkőzni a magyar ifjúság- hoz.» Izsóf Lajos később polgári iskolai tanárként működött Buda- fokon (1919—1933.) és az újpesti 1.

sz. fiúiskolában (1933—1935.).

Fővárosi nyugdíjazás. Buda- pest székesfőváros polgármestere Elekfyné d'Ouvnou Gizella polgári iskolai tanárt nyugdíjazta.

Gaál Dezső rajztanár sikere.

Gaál Dezső festőművész, a barcsi áll.

polgári iskola rajztanára, megkapta a felvidéki képzőművészeti ösztöndí- jat. Az ösztöndíj összege 850 P.

Gaál Dezsőnek a felvidéki tájakról és népi sajátságokról készített mű- veit, a többi ösztöndíjas művész munkáival együtt, az Országos Iro- dalmi és Művészeti Tanács kiállítás keretében mutatja be a nyilvános- ságnak.

Fővárosi tanerők közigazgatási beosztása. A rendkívüli iskolai szünetben közigazgatási beosztásban teljesítettek szolgálatot azok a fő- városi közoktatási alkalmazottak, akiknek iskolai szolgálatára az iskolai év befejezése után már nem volt szükség. Nem osztották be közigaz- gatási szolgálatra az iskolákat vezető igazgatókat és helyetteseiket, a légo- szolgálatra beosztott tanerőket, a bombakárosultak elhelyezésére ki- jelölt iskolaépületekben a hajlékta- lanok gondozására kijelölt tanerőket, a betegszabadságot nyert alkalmazot- takat, végül azokat a férjes nőket, akiknek legalább egy 5 éven aluli vagy pedig három 18 éven aluli gyermekük van. A rendelkezésre álló tanerők közül 345-en szünidei napközi otthonok vezetésével bí- zattak meg. 578 alkalmazottat a m.

kir. légoltalmi kormánybiztosság gyermekkihelyezési hivatala ren- delkezésére bocsátottak, ahol azok részint vidéki üdülőcsoportok veze- tésével, részint szállásszervezéssel, illetve irodai munkákkal bízattak

meg. 1360 alkalmazott a főváros és az állam különböző hivatalaihoz ke- rült. A beosztott fővárosi tanerők száma : 2283.

A fővárosi iskolai beiratások eredménye. A szept. 4-től 11-ig tartott beírások alkalmával a fő- városi polgári iskolákba 6721 fiú- és 8304 leánytanuló iratkozott be.

Fővárosi kinevezések. A pol- gármester Péter József, Olbert Ká- roly, Barabásné dr. Török Mária, Szuly Angéla, Lantosné Bencze Júlia polg. isk. ideiglenes, Jakab Júlia, Forstner Ilona, Bartháné Bordi Er- zsébet polg. isk. helyettes tanárokat rendes tanárokká kinevezte.

Nyugdíjazások : dr. Baróthyné Mártonffy Klára, Pecznyik József, dr. Száva-Kovátsné dr. Resch Ka- talin, Tiboldi József, Waltrichné Mi.lakovszky Margit, Deák Dezső, Magasházi Jenő, Hajós Kornél, Weitz Jozefin, Telekné Csemez

Jolán, özv. Törökné Árendássy Má- ria, Sárossy Gergely, Vedres B.

László, Kardosné Garai Anna, dr.

Jaszovszkyné Bárány Erzsébet, Dé- nes Ignác, Csincsuráné Kiss Anna, Székely Sándor (Dunaföldvár), Ker- tai Ernő, Huberth Erzsébet.

Mindenkinek megvan a maga köre, s én lelkemben meg vagyok győződve, hogy köréhez képest hatni a legnagyobb szolgálat, amit mind- nyájan a hazának te etünk.

(Kossuth Lajos.) Polgári iskolai tanárok a Rádióban. Budapest : Réhelyi Osz- kár : A gyűjtögető gyermek (X. 7.), Áz érzékeny gyermek (XI. 4.), Vattai Szabó Gyula magyar dalokat énekelt (X. 3.).

Beszerzésre ajánlott könyvek.

A vallás-és közoktatásügyi miniszter dr. Noszlopi László: Emberismeret és emberekkel való bánásmód c.

könyvét a közép- és középfokú is- kolák tanári könyvtáraiba valamint a tanítói könyvtárakba, Sz. Solymos Bea: Kufsteini rózsák c. köny- vét pedig a középfokú iskolák ta-

(13)

nári könyvtáraiba beszerzésre aján- lotta.

I Áilamérvényes bizonyítvány kiállításának joga. A m. kir.

vallás- és közoktatásügyi miniszter a kisbéri együttesoktatású magán polgári iskola 1—IV., a székely- keresztúri unitárius polgári fiúiskola I—II., a szovátai róm. kat. együttes- oktatású polgári iskola 1. osztálya részére az államérvényes bizonyít- vány kiállításának jogát az 1943 44.

iskolai évre megadta.

A fővárosi közoktatási alkal- mazottak mellékfoglalkozásának engedélyezése. A főváros tanítói és tanárai a jövőben mindenfajta mellékfoglalkozást csak akkor vállal- hatnak, ha ahhoz a polgármester hozzájárul. Az engedélyeket egy- egy iskolai évre adják ki.

A székesfőváros oktatófilmjei.

Jelenleg 2558 filmtekercs, összesen 256.533 méter hosszúságban áll a fővárosi iskolák rendelkezésére. A

Koczka Árpád hősi halott. A s ófoki áll. polg ri fiú- és leány- iskola tanári karát mély gyász érte Koczka Árpád kartársuk, tart. zász- ló» halalával. A mult év nyarán vo- nult be katonai szolgálatra, s folyó év fébr. 29-én az orosz harctéren hősi halált halt. Mint tanárnak a munka és kötelességteljesítés volt egyetlen öröme. Példája int, lelkesít!

Koós Róza hősi halott. A szat- márnémeti áll.polgári fiúiskola tanár- testületének tagja a szept. 16-án a várost ért bombázás hősi halottja.

Működésének 30. évében érte a szomorú sors, amely megrendítette nemcsak a tanári kart és a tanuló- ifjúságot, hanem a város egész kö- zönségét is. Emlékét szeretettel meg- őrizzük. •

380.000 P ért ékű normálfii mkészletet a Magyar Filmiroda vidéken lévő bombabiztos pincéjében raktároz- ták el.

A hadkötelezettséget teljesítő alkalmazottak érdekeinek vé- delme. Budapest székesfőváros pol- gármestere a jövőben fokozottabb mértékben kívánja figyelembe venni a fővárosi alkalmazottaknak a harc- tereken teljesített szolgálatát és ön- feláldozó, vitéz magatartását. A ki- nevezéseknél elsősorban azokra az alkalmazottakra lesz figyelemmel, akik harctéri szolgálattal rendelkez- nek vagy harctéri kitüntetést kaptak.

Az Országos Polgári Iskol&i Tanáregyesület Könyvtára. Az 1944. év október havában a követ- kezőktől érkezett adomány a Könyv- tár részére : vallás- és közoktatás- ügyi m. kir. minisztérium 4, Csup- pay Lajos 1, Petry Margit 6, Molnár Béla 1, Szabó Gyula I. Összesen 13.

Deák Gyula.

Dexel M. Konstantina, a maros- vásárhelyi r. kat. polgári leány- iskola rajz- és szépírás tanára, mű- ködésének 15. évében 1944. ápr.

6-án visszaadta nemes lelkét 1 erem- tőjének.

Vajna József ny. tanár, igazgató- helyettes 1944. júl. 4-én Miskolcon, hosszas betegeskedés után, jobblétre szenderült. Vajna József 1868-ban

Kézdivásárhelyen született. 1908—

1930-ig szolgált a miskolci I. sz.

áll. polgári fiúiskolában. Nyugdíjaz- tatásakor a miniszter legteljesebb el- ismerését és köszönetét fejezte ki buzgó szolgálataiért. Kedves egyéni- ségével sok barátot szerzett magá- nak, akik most könnyek között gon- dolnak szeretett társukra.

Özv. Halász Gézáné, ny. pol- H A I / O T T A I N K .

(14)

48

gári iskolai tanár, Budapesten el- hunyt. ,

Bérci Béla, zalaegerszegi áll. pol- gári fiúiskolái tanár, 34 évi hűséges munkálkodása után 1944. júl. 15-én az Örökkévalóságba tért. Az elsó' világháborúban résztvett, Szibériá- ban fogoly volt, ottani tapasztalatai alapján írta meg a Szibériai gyöngy- élet c. könyvét. A fogolytáborban szerkesztette a Hét c. lapot. Itthon az ifjúságot nevelte a nemzeti esz- mények szolgálatára, s ezzel ércnél maradandóbb emléket állított ma- gának a tanítványok, kartársak és szülők emlékezetében. ,

Theiszen Magda, oki. polg. i sk.

tanár, Theiszen, János szekszárdi polgári leányiskolái igazgató leánya, kora fiatalságában hosszú szenve- dés után aug. 23-án csendesen el- húnyt.

Dr. Kézdy Béla tanügyi taná- csos, a Budapest-vidéki tankerületi kir. főigazgatói hivatalhoz beosztott előadó 1944. szept. 25-én hivatali helyiségében, 51 éves korában, szív- szélhűdés következtében hirtelen el- húnyt. Résztvett az első világháború- ban és orosz fogságba esett. Haza-

térése után a pestszentlőrinci pol- gári fiúiskolához nevezték ki tanár- nak. Megszerezte a jog- és állam- tudományi doktorátust. 1935-ben tanügyi fogalmazó lett, 1939-ben pedig a máramarosi közigazgatási kirendeltséghez osztották be kir.

tanfelügyelőnek. Innét helyezték az utóbbi időben a pestvidéki kir. fő- igazgatósághoz. Emléke legyen ál-

dott!

Eötvös Mihály, a vecsési közs.

polgári fiúiskola ny. igazgatója 1944.

aug. 5-én, hetvennégyéves korában elhunyt. EL bb áll. iskolákban : Uj- szentannán, Palánkán, Kispesten mint tanár, Gyulafehérvárott, Kör- menden és Lippán mint igazgató működött. Mint menekült nyert be- osztást Kispesten, végül 1925-től

1936-ig a vecsési iskolában volt igaz- gató. Elénk érdeklődést tanúsított a polgári iskolai mozgalmak iránt.

Áldás legyen emlékén!

K. Derzsy Irén, zilahi áll. polgári iskolai tanár, visszaadta lelkét ! e- remtőjének. 1891. febr. 14-én szüle- tett Zilahon, 1942-ben került szülő- városa iskolájához. Nyugodjék bé- kében!

A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.

Az elnök helyettesítése. A rendkívüli viszonyok, különösen a köz- lekedési nehézségek és távbeszélő-állomás hiánya miatt Rákosi Zoltán nem mind g állhat az Egyesület rendelkezésére. Akadályoztatása esetén miiíden ügyben Pirovszky Lajos másodelnök intézkedik. Iskolája : Buda- pest, V., Honvéd-u. 27. sz. Községi polg. fiúiskola. Lakáscíme : Buda- pest, VI., Szondy-u. 98 b-

A szerkesztésért felelős: Stéger Ferenc. — A kiadásért felelős : Miklós Béla.

5973 Franklin-Társulat nyomdája. Budapest. — vitéz Litvay Ödön.

(15)

Kérem tagdíjkezelő kartársaimat, szíveskedjenek a postatakarék- pénztári befizetési lapon, az értesítő lapon minden esetben közölni a be- küldött összeg rendeltetését. Tagdíjfizetésnél a tagsági díj részletezését egyénenként is kérem, hogy így elkönyvelhessem. A bombakárosultak részére szánt adományokat is a 6875. számú csekkszámlára kérem. Kívá- natra befizetési lapot küldök.

Az 1944. évi október hó folyamán befolyt tagsígi díjak és előfizetések nyugtázása.

Az 1942—43. évre tagsági díjat fizetett (8'- P v. 4 — P ) : Békéssy Károly, Diégely

Dezső, Frőhlich Margit, László Gyuláné.

Az 1943—44. évre tagsági díjat fizetett (8-— P v. 4'— P): Adorján Antalné,

dr. Benes Jenőné, Beró Pálné, Borbás Sándor, Bruck Gyula, Csete Ferencné, Csépányi Margit, Csizmadia Jolán, Dobossy Ilona, Domán Róza, Dongáné Perger Ilona, Drégely Dezső, Etelaky Lajos, Fallenbüchel Tivadarné, Faluhelyi Karola, Fodor Józsefné, Földes Ferenc, Földes Ferencné, dr. Gelléri Emiiné, Gdi Kovács Mária, Hadiné Bontay Adél, Hang Lucia, Havas Mihály, Hevesi Vilma, Horváth Mária, Hódossy Margit, Hódossy Mária, Jakabos Ibolya, Jeges Károlyné, László Istvánné, Lieber István, Lovaghy István, Lovrits Kálmánné, Madari Lajos, Mátyás Béláné, Mendöl Ilona, Mezey Béla, Mezey Sarolta, Molnár Györgyi, Monostori Géza, Monostori Gézáné, Molnár Elemérné, dr. Nagy Lászlóné, Neubauer Dóra, Németh Katalin, Nyéki Júlia, Pavetits Ede, Pelle Margit, Petrovich Klára, Péter Józsefné, Pinkert Józsefné, Plauder Jánosné, Polonyi Györgyné, Polonyi György, Putnoki Barnáné, Radnich Ida, Racsmán József Rezgő Mária, Richter Mária, Schreiber Kálmánné, Schwáby Georgina, Seidl Anna, Stefán Anna, Steiner Aranka, Szász Gerő, Székely Mária, Tihamér Gusztáv, Tiszai Istvánné, Tömíts Györgyné, Tóth J. Zoltán, Trordy Anna, Varga Gyuláné, Vida Rozália, Voháner Olga, Völgyi László, Weywara Vilmos, Zsiga Erzsébet, Zuggó Irén.

Az 1944—45. évre tagsági díjat fizetett (8.— P v. 4.— P): Ádám Zoltán, Bajóczky

János h., Balázs Sándorné, Barcs Károly, Bácskai László, Bencze Gyula, Benedek Frigyes, dr. Benes Jenőné, Berényi Jenő, Berzy András, Bodonyi Ilona, vitéz Böröcz András, vitéz Böröcz Andrásné, Brozerotto Sarolta, Burgolits István, Dániel Lajos, Deák Istvánné, dr. Derzsy Andrásné, Ditter Ida, Domokos Mária, Emresz Róbert, Faluhelyi Karola, Fehér Gusztávné, Fekete Felicia, Ferenc Lénárdné, Gálffy Aranka, Gáli Mária, Geldner Aladárné, Geréb Nándor, Győrffy Imre, Halmay Mária, Haugh Lucia, Hornyák Istvánné, Horváth Györgyi, Horváth Gyuláné, Horváth Jánosné, Imecsfalvy Jenő, Iványi Jenő, Janesitz Henrikné, Kautny Károly, Kálmán Gizella, Keller Aladár, Kenedi Imréné, Kettig Ferencné, Kézmárszky Hermin, Kier Károly, Kiss Erzsébet, Klieber Gizella, Kovács Gy. Árpád, Kovács Béláné, Kovács István, Kovács István, Kovács Istvánné, Köcsky Kálmánné, Könnyű László, Kurucz József, Lamping Fülöp, Láposi Kornélia, László Istvánné, Lewandovszky Tibor, Lewandovszky Tiborné, Lindern Ernőné, Lovas M. János, dr. Lux Gyula, Maróti Ferenc, Matecsik Erzsébet, Merényi Gyuláné, Mélykúti Ernő, Molnár Piroska, Mondok Ferenc, dr. Moussong Gyuláné, Nagy Erzsébet, Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Nagy Irén, Nagy László, Nagy Margit, Németh Lajosné, dr. Nitthausz Gyuláné, Nyéki Júlia, Oltai Pálné, dr. Palásti Kálmánné, Paray János, Pártos Adél, Paxy Mária, Pécskay Ilona, Pinkert Józsefné, dr. Polivka Lajosné, Ráth Józsefné, Sebess Józsefné, Sik Magda, Siklósi Róza, Simon Károly. Simon Miklós, Schök Rozália, Szabó Gábor, Szabó Sándorné, Szalay Pál, Szász Gerőné, Szebényi Lajosné, Szegő Teréz, Szeidl József, dr. Szeiffarth Vilmos, Szentirmay Józsefné, Szikla Rozália, Sziklay László, dr. Szongott Edvinné, Szörényi Józsefné, Szuhács János, Szűcs Ilona, Tas Ferenc, Tábory Géza, Tállyai István, Tátray Pál, Terhes Lajosné, Térey Péter, Theiszen János, Tiszai Ist- vánné, Tix Miklós, dr. Totth Elemérné, Űjváryné Cserjés Aliz, Vad Erzsébet, Varga Gizella, Varga Jánosné, Varga László, Vásári Jolán, Vörös László, Wajdits Mária, Wolszky István, Zalán Károly, Záborszky Gézáné, dr. Zimányi Endréné.

Az 1944—45. évre előfizetett (8*—P): Budapest VI., Salvator Intézet rk. 1„ Budapest, VI., Szt. Teréz Intézet rk. 1., Kisvárda á. 1., Nyergesújfalú rk. 1., Salgótarján á. fl., Szekszárd k. 1.

Sándly Vilmos, h. egyesületi pénztáros.

(16)

Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap Budapesti Szakorvosi Rendelőintézetének

(VI11., Trefort-u. 3.)

R E N D E L É S I Ó R Á I :

1. Bel- és Ideggyógyászat. Szívvizsgálatok:

minden hétköznap d. e. 8— 2-ig.

2. Tüdőosztály : nők részére hétfőn, szerdán

és pénteken d. e. V«12— 2-ig, férfiak részére kedden, csütörtökön és

szombaton d. e. 1 »12— 2-ig.

3. Sebészet: minden hétköznap d. e. 8—1 »1 l-ig.

4. Orthopaedia : minden hétköznap d. e. 8—V»ll-ig.

5. Szülészet és nőgyógyászat: minden hét-

köznap *t d. e. 8—h al l-ig.

6. Fizikotherápiás rendelések : minden hét-

köznap ( d. „c. 8— s/*l-ig.

7. Szemészet: minden hétköznap a. e. 10— 8'í2-ig.

8. Fül-, orr- és torokrendelés : hétfőn, szer-

dán, csütörtökön és szombaton d. e. 9— 2-ig,

kedden és pénteken d. e. 1 »12— 2-ig.

#

9. Bőrgyógyászat: mir.den hétköznap d. e. 11— 3 *2-ig.

10. Csecsemő- és gyermekgyógyászat : min-

den hétköznap d. e. V»9— l-ig.

11. Urológia: minden hétköznap d. e. 8—Vsll-ig.

12. Röntgen: minden hétköznap d. e. 8— 11-ig.

5 973 Franklin-Társulat nyomdája, Budapest. — vitéz Litvay Ödön.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A trianoni békediktátummal nem csak Magyarország területi kiterjedése változott meg, hanem az etnikai arányok is nagymértékben átalakultak. A történeti Magyarország

1926-ban az Eötvös Loránd M atematikai és Fizikai Társulat König Gyula jutalommal tüntette ki. 1929-ben az újonnan alapított szegedi polgári iskolai tanárképző

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

Az Ízléses kiállítású munka különben első kötete a clevelandi (Ohio) Franklin Benjamin Bibliofil Társulat magyar sorozatának, mely hivatva lesz a magyar műveltséget, a

Az Ízléses kiállítású munka különben első kötete a clevelandi (Ohio) Franklin Benjamin Bibliofil Társulat magyar sorozatának, mely hivatva lesz a magyar műveltséget, a

(Arról nemigen esett szó, hogy azonos címmel évtizedekkel korábban a Franklin Társulat is kiadott ilyen sorozatot.) Az akkor még gimnazista, de az év szeptemberétől már

(Franciscus Princeps Rákóczi) Közlő gyűjteményében.. Irta: Oszvald Arisztid premontrei. Buda- pest, Franklin-Társulat nyomdája. Történeti Értekezések 10. A

Az elmúlt évtizedben az élethosszig tartó tanulás straté- giája és terjedő szemlélete mellett – ahhoz csatlakozva – megjelent az élethosszig tartó tanácsadás

ságnak és kezdeményezésnek azon hiánya képezte, mely jellemének tulajdona volt, — bár igaz, hogy e hiányai ez esetben sokkal többet használtak az

lommá! beavatkozott s kevéssel utóbb Caesar visszatérése a keletről, teljesen véget vetett e botor üzelmeknek. — Caesar ezen, a Catilina-féle tervek

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

Tanulmányomban két szegedi felsőoktatási intézmény, az Állami Polgári Iskolai Tanár- képző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködését vizsgálom a

Maloney kutatva nézett rám. - Hát mindenféle sziklamászó dolog, Maga nem ért hozzá. Az a por, amit látott, olyan gyantapor-féle volt. Ebben a pillanatban Maloney

Fizel Natasa (2013): A z Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a főiskolai hallgatók áthallgatásá­.

Szeméb ő l láttam, hogy fel van indulva e beszédek miatt, de ő egészen nyugodtan felelt; azt a hitet fejezte ki, hogy az emberiség azon napok óta mégis el ő rehaladt

gyűjtő azidőben talán több volt, mint ma. Éppen, mert a könyv ritka és megbecsült valami. Ennek egyik oka az is lehetett, hogy a régi iskolázás igen nagy súlyt vetett

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára &#34;múzeumot&#34; jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy &#34;ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: &#34;...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online