• Nem Talált Eredményt

A Kormány 108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Kormány 108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete"

Copied!
55
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2014. április 1., kedd

Tartalomjegyzék

108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 4675 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező

pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről

és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről 4675 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 4676 111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű

projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről,

koordinálásáról 4684 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések

támogatásáról 4685 1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozat Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot

képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új

kormányzótanácsi tag kinevezéséről 4688

1198/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek

kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról 4688 1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól 4689 1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról 4690 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi

kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról 4698 1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból

történő előirányzat-átcsoportosításról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról, a Fővárosi Törvényszék egyes szervezeti egységeinek megfelelő színvonalú elhelyezéséhez kapcsolódó intézkedésekről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló

1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról 4709 1203/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő

előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges

intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról 4713 1204/2014. (IV. 1.) Korm. határozat Az Auer Akadémia, hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny

támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 4715

(2)

Tartalomjegyzék

1205/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A HYGINETT Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft.

létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról 4717 1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozat Tatabánya és Esztergom térségének kiemelt járműipari központtá

nyilvánításáról 4717 1207/2014. (IV. 1.) Korm. határozat Kisbér város külterületén fekvő egyes szántó művelési ágú ingatlanok

beruházási célterületté nyilvánításáról 4718

1208/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló

akcióterve 2. prioritásának módosításáról 4718

1209/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A Közép-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi

nevesítéséről 4722

(3)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4675

III. Kormányrendeletek

A Kormány 108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 115. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, ennek körében)

„f) nyilvántartást vezet a  Magyarország által a  szomszédos országokkal, a  nem szomszédos európai országokkal, valamint az Európán kívüli országokkal nemzetközi szerződés alapján közösen működtetett bizottságokról.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete

az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) engedményező: aki a támogatás igénylésekor nyilatkozatot tett,

b) nyilatkozat: a támogatás igénylésekor a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a  pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Támogatási Rendelet) szerint az engedményezésről tett nyilatkozat,

c) pénzkövetelés: a Támogatási Rendeletben meghatározott számon engedélyezett pénztárgép eladójával vagy a Támogatási Rendeletben meghatározott gazdasági társasággal szemben fennálló pénzkövetelés, amelynek az állam javára történő átruházásra a támogatás feltételeként az engedményező kötelezettséget vállalt, d) támogatás: a  Támogatási Rendeletben meghatározott számon engedélyezett pénztárgépek forgalmazási

engedélyének visszavonására, valamint a  Támogatási Rendeletben meghatározott gazdasági társasággal kötött szerződésre tekintettel nyújtott támogatás.

2. § Az  engedményező pénzkövetelése e  rendelet erejénél fogva, a  rendelet hatálybalépése napján a  nyilatkozatban foglalt mértékben az államra száll.

3. § (1) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 2014. június 30-ig értesíti a kötelezetteket – a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével – az engedményezett pénzkövetelés összegéről és önkéntes teljesítésének módjáról.

(4)

(2) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal a  2.  § alapján 2014. június 16-ig az  államra átszálló követelések érvényesítése érdekében átadja a  nyilvántartásában szereplő, engedményezésre vonatkozó adatokat és az  engedményezéshez kapcsolódó okiratokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek.

4. § A támogatási kérelmet elutasító vagy annak részben helyt adó döntéssel az engedményezett pénzkövetelés vagy annak támogatással nem fedezett része a döntés jogerőre emelkedésének napján az engedményezőre száll vissza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 26., 34., 37. és 48. pontjában, a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 18., 19. és 52. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 2. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség

3.  § Az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség céljából a  villamosenergia-kereskedő által az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatásokat a 26. számú melléklet tartalmazza.”

3. § A Vet. Vhr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.  § (1) A  közvilágítási berendezéseknek az  elosztó hálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő kérdéseket rendező szerződés (a továbbiakban: közcélú közvilágítási használati szerződés) kötelező tartalmi elemeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Ha az  elosztó üzletszabályzata alapján a  közvilágítási célra vételezett villamos energia elszámolása kizárólag a  mért fogyasztás alapján történhet, a  14.  § (7)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  mérőhely kialakításának költségét az elosztó viseli.”

4. § A Vet. Vhr. 84/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett

a) más elosztótól vagy a  földgázellátásról szóló törvény szerinti földgázelosztótól, a  Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján, engedélyköteles tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat,

(5)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4677 b) az (1) bekezdés szerinti, elosztóhálózat építését végző kapcsolt vállalkozásától üzemzavar-elhárítási szolgáltatást igénybe vehet.”

5. § A Vet. Vhr. a 2. melléklet szerinti 26. számú melléklettel egészül ki.

6. § A Vet. Vhr.

a) 2.  §-ában a  „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a  „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,

b) 24. számú mellékletében lévő táblázat F:4., F:5., F:6., F:7., F:8., F:9., F:27., F:28., F:29., F:30., F:31., F:32., F:33., F:34., F:35., F:36. és F:37. mezőjében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

c) 24. számú mellékletében lévő táblázat F:25. és F:26. mezőjében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrészek helyébe a „Hivatal” szöveg

lép.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 20/C. §-sal egészül ki:

„20/C.  § A  földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a  GET 141/C.  §-a alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából a  földgázkereskedő által az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.”

8. § A Get. Vhr. 144/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A földgázelosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett

a) más földgázelosztótól vagy a  villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztótól, a  Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat, valamint

b) az (1) bekezdés szerinti, elosztóvezeték építését végző kapcsolt vállalkozásától üzemzavar-elhárítási szolgáltatást igénybe vehet.”

9. § A Get. Vhr. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„155. § A GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő a 12. számú melléklet 5–8. sorában hivatkozott, a) a  30.  § (2)  bekezdése szerinti, az  ellátott felhasználók következő gázévi fogyasztásának megfelelő, földgáz kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrás vagy forrásopció rendelkezésre állásának bemutatására vonatkozó kötelezettségét, valamint

b) a 31. § szerinti téli felkészülési terv március 31-i elkészítésére és bemutatására vonatkozó kötelezettségét 2014. évben 2014. május 1-jéig teljesíti.”

10. § (1) A Get. Vhr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. Vhr. a 4. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

11. § A Get. Vhr. 1. számú melléklet 9.13. pontjában az „elmulasztása” szövegrész helyébe a „megszegése” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2014. április 1-jén 16 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(6)

1. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

A Tszt. Vhr. 3. melléklete a következő 20.3. ponttal egészül ki:

„20.3. Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a felhasználó, vagy a díjfizető eltérő kérésének hiányában, a távhőszolgáltató

a) 1 000 forintot meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el,

b) 1 000 forintot meghaladó összeg esetében a díjfizető fizetési módja szerinti módon a

számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles a felhasználónak vagy a díjfizetőnek

visszafizetni.”

(7)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4679 2. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

„26. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-kereskedő által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó

részére biztosítandó többletszolgáltatások

A B

Szolgáltatás Jogszabályi hivatkozás

1. Határozatlan időre köthető szerződés lehetőségének

biztosítása. VET 50. § (2) bekezdése

2. A VET 50/A. §-a és a VET 50/B. §-a szerinti

előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatok működtetése az alábbiak szerinti eltéréssel.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként

ügyfélszolgálatot akkor működtet, ha az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma eléri vagy meghaladja az adott település egyetemes szolgáltatásra jogosult, csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak 30%-át.

Az 5 000 főt meghaladó lakosságú, ügyfélszolgálattal nem rendelkező településeken munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az

üzletszabályzat elérhetőségét akkor biztosítja, ha az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma eléri vagy meghaladja az adott település egyetemes szolgáltatásra jogosult,

csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak 30%-át.

23. § (1)-(3) és (5)-(8) bekezdése, 23/A-23/B. §, VET 50/A-50/B. §-a

3. A határozatlan időre kötött szerződés esetében a felhasználó részére 30 napos felmondási idő biztosítása.

VET 62. § (4) bekezdése

4. A felhasználó kérése esetén a felhasználó hálózati csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia- vásárlási szerződéseinek megbízottként történő, összevont kezelése.

VET 63. § (1) bekezdése

5. Árváltozás esetén az új áraknak a villamosenergia- kereskedő honlapján és az ügyfélszolgálatán az árváltozást követő 3 munkanapon belül történő közzététele.

VET 143/A. § (2) bekezdése

6. A számlán szereplő árak bármely változása esetén a felhasználók egyértelmű, személyre szóló tájékoztatása legkésőbb az új árakat tartalmazó számla

kibocsátásakor. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra is ki kell terjednie.

VET 143/A. § (3) bekezdése

(8)

7. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó villamosenergia-fogyasztásával összefüggő, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblának vagy kalkulátornak a villamosenergia-kereskedő honlapján történő közzététele.

27/A. § (1) bekezdése

8. Az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti elszámolási

szabályok alkalmazása. 1. számú melléklet 4. pontja

9. Az 1. számú melléklet 5. pontja szerinti, a

számlakifogásra vonatkozó szabályok alkalmazása. 1. számú melléklet 5. pontja 10. A villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató

által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletben

a) az egyetemes szolgáltató által ingyenesen

biztosítandó szolgáltatások villamosenergia-kereskedő által történő ingyenes biztosítása, és

b) az egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások esetében a miniszteri rendeletben meghatározott díjtételek alkalmazása.

A villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabály

(9)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4681 3. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 2. számú melléklete a következő 8.6. ponttal egészül ki:

„8.6. Nem hivatkozhat a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a felhasználónak a

fogyasztásmérő-berendezés állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, ha a

fogyasztásmérő-berendezés nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak

felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem a jogszabályokban és az

üzletszabályzatban foglaltak szerint jártak el.”

(10)

4. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

„12. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

A földgázkereskedő által a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a GET 141/C. §-a alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó

többletszolgáltatások

A B

Szolgáltatás Jogszabályi hivatkozás

1. A határozatlan időre kötött szerződés esetében a felhasználó részére 30 napos felmondási idő biztosítása.

GET 31/A. § (3) bekezdése

2. A GET 63. § (4) és (5) bekezdése, 63/A. § (1)

bekezdése és 63/B. §-a szerinti előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatok működtetése az alábbiak szerinti eltéréssel.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként

ügyfélszolgálatot akkor működtet, ha az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma eléri vagy meghaladja az adott település egyetemes szolgáltatásra jogosult, csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak 30%-át.

Az 5 000 főt meghaladó lakosságú, az egyetemes szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálattal nem rendelkező településen munkanapokon az

ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az

üzletszabályzat elérhetőségét akkor biztosítja, ha az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma eléri, vagy meghaladja az adott település egyetemes szolgáltatásra jogosult,

csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak 30%-át.

53. § (2)-(4), (5a)-(5b) és (7)- (12) bekezdése, 53/A. §,

GET 63. § (4) és (5) bekezdése, 63/A. § (1)

bekezdése, 63/B. §-a

3. Árváltozás esetén az új áraknak a földgázkereskedő honlapján és az ügyfélszolgálatán az árváltozást követő 3 munkanapon belül történő közzététele.

GET 107/A. § (2) bekezdése

4. A számlán szereplő árak bármely változása esetén a felhasználók egyértelmű, személyre szóló tájékoztatása legkésőbb az új árakat tartalmazó számla

kibocsátásakor. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra is ki kell terjednie.

GET 107/A. § (3) bekezdése

(11)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4683

5. A felhasználók folyamatos gázellátásának biztosítása a szolgáltatási területre jellemző, de legalább egy gázévre összesen 2 600 napfok számig, és legalább -12 °C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

30. § (1) bekezdése

6. Minden év március 31-én a felhasználók következő gázévi fogyasztásának megfelelő földgáz-kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással vagy

forrásopcióval való rendelkezés, valamint minden év október 1-jén a téli felkészülési tervben meghatározott várható téli fogyasztás legalább 60%-ának megfelelő, hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel való rendelkezés.

30. § (2) bekezdése

7. Kártérítési felelősség az 5-6. pontban meghatározott kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felhasználók felé.

30. § (3) bekezdése

8. Minden év március 31-ig a felhasználók ellátásának biztonsági szintjét biztosító téli felkészülési terv Hivatalnak való benyújtása, ezzel egyidejűleg annak bemutatása, hogy rendelkezik a felhasználók téli ellátásához szükséges gázforrásokkal és lekötött tárolói kapacitásokkal.

31. § (1) bekezdése

9. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó földgázfogyasztásával összefüggő, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblának vagy kalkulátornak a

földgázkereskedő honlapján történő közzététele.

52. § (1) bekezdése

10. A 2. számú melléklet 6. pontja szerinti elszámolási

szabályok alkalmazása. 2. számú melléklet 6. pontja

11. A 2. számú melléklet 7. pontja szerinti, a

számlakifogásra vonatkozó szabályok alkalmazása. 2. számú melléklet 7. pontja 12. A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes

szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletben

a) az egyetemes szolgáltató által ingyenesen biztosítandó szolgáltatások földgázkereskedő által történő ingyenes biztosítása, és

b) az egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások esetében a miniszteri rendeletben meghatározott díjtételek alkalmazása.

A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által

külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó

szolgáltatásokról szóló jogszabály

13. A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó, miniszteri

rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazása. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról

szóló jogszabály

(12)

A Kormány 111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a  347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII.  mellékletében felsorolt, Magyarország területét érintő közös érdekű projektek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősítése esetére a  347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (1)  bekezdése szerinti, a  közös érdekű projektek engedélyezési eljárásának megkönnyítéséért és koordinálásáért felelős hatóságként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.

2. § A Hivatal a  347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (3)  bekezdése szerinti átfogó határozat kiadását a  347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (3)  bekezdés c)  pontja szerinti együttműködési rendszer alkalmazásával fogja össze.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. § Ez a  rendelet a  transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az  1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(13)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4685

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 28/2014. (IV. 1.) BM rendelete

a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A települési önkormányzat a  közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez (a  továbbiakban együtt: beruházás) a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi. CCXXX. törvény 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ha

a) a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és

b) az  egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a  rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a  megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a  beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.

2. § (1) A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető.

(2) A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz támogatás nem nyújtható.

(3) Támogatási kérelmet nyújthat be az  a  települési önkormányzat is, amely korábban benyújtott önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás iránti igényt térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez, bővítéséhez, de támogatást nem kapott.

3. § (1) A  települési önkormányzat az  ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a  kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a  továbbiakban: Igazgatóság) 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be. A  benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az ebr42 rendszerben a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. április 24-én postára adta. E  határidő elmulasztása jogvesztő.

A kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(2) A támogatási kérelemnek

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban,

b) az  adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a  beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt egy eredeti és egy másolati példányban

kell tartalmaznia.

(3) Az  Igazgatóság a  felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát 2014. május 13-áig továbbítja a  helyi önkormányzatokért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

4. § (1) A miniszter a támogatási kérelmekről – az 1. § a) és b) pontja szerinti feltétel teljesülésének vizsgálata tekintetében az országos rendőrfőkapitány és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke véleményének kikérésével –

a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. május 30-áig, valamint

b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-éig dönt.

(2) A  miniszter jogosult – a  támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére.

(14)

5. § (1) A  miniszter a  kedvezményezettel a  támogatási döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 19-éig támogatási szerződést köt.

(2) A  támogatást a  támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül a  miniszter utalványozása alapján a kincstár egy összegben folyósítja.

(3) A  támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség azzal, hogy a  támogatás felhasználásának végső határideje nem változhat.

6. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

7. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról

a) 2014. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és

b) az  ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott szakmai és pénzügyi beszámolónak a miniszter részére a támogatás felhasználását követő

30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-éig papír alapon történő benyújtásával számol el.

(2) A  támogatásnak az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57.  § (3)  bekezdésében meghatározott határnapig fel nem használt részét a kedvezményezett a központi költségvetés részére visszafizeti.

8. § (1) A  támogatás felhasználására irányuló tevékenység az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 87.  § (1)  bekezdése szerinti beruházásnak minősül. A  miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.

(2) A  kedvezményezettnek a  támogatásból megvalósuló beruházást a  beruházás megvalósításától számított 5 évig az  eredeti rendeltetésének megfelelően – a  működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

(15)

MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 49. szám 4687 1. melléklet a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

Sorszám Térfigyelő rendszer

telepítésének helyszínei Telepítendő kamerák száma (db) 1.2.

3.

4.

5.

Ft

Kelt:

jegyző polgármester

Önkormányzat neve:

Polgármester neve:

Önkormányzat címe:

KSH kódja:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

………,

P. H.

...

A táblázat további sorokkal bővíthető.

Összesen:

………

Igényelt támogatás összesen:

Adatlap

a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatás igényléséhez

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás a térfigyelő rendszer kiépítésének indokoltságáról, a megvalósítás helyszíneiről, a telepítendő kamerák számának meghatározásáról), a közbiztonság növelése érdekében más szervezetekkel folytatott együttműködés bemutatása:

(16)

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozata

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről

A Kormány

1. a) az  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában Kisgergely Kornélt a  Magyarországot képviselő helyettes kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Balogh Lászlót a  Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá 2014. április 1-jei hatállyal kinevezi,

b) a  Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában Kisgergely Kornélt a  Magyarországot képviselő kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Balogh Lászlót a  Magyarországot képviselő kormányzóvá 2014. április 1-jei hatállyal kinevezi;

2. felhívja a  külügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltakról az  érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket tájékoztassa.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1198/2014. (IV. 1.) Korm. határozata

a kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

1. A  kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm.

határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A  bizottság tisztségviselője vagy tagja a  bizottság feladatköre szerint feladatkörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztérium vagy ezen miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló intézmény tisztviselője lehet.

A miniszter jogosult a tisztségviselői vagy tagsági státuszt önmagának fenntartani.”

2. A Határozat a következő 4A. és 4B. pontokkal egészül ki:

„4A. A  bizottság működtetésével kapcsolatos szakmai és titkársági feladatokat a  bizottság feladatköre szerint feladatkörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztérium látja el, és viseli a  működtetéssel kapcsolatban a  magyar félre háruló költségeket. Több miniszter feladatkörébe tartozó bizottság esetén a  bizottságot létrehozó nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályban a  szerződés végrehajtásáért felelősként meghatározott miniszter által vezetett minisztérium látja el a  titkársági feladatokat, és viseli a  bizottság működtetésével kapcsolatban a magyar félre háruló költségeket, kivéve, ha az érintett miniszterek írásban ettől eltérően állapodnak meg.

4B. A  bizottság feladatköre szerint feladatkörrel rendelkező miniszter a  bizottság működési szabályzatát és az  ülésekről készült jegyzőkönyveket azok keltétől számított harminc napon belül jelentés formájában megküldi a  Kormánynak, továbbá a  bizottság működésének három évet meghaladó szünetelésének okáról jelentés formájában tájékoztatja a Kormányt.”

3. A Határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A  Kormány felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Magyarország által a  szomszédos országokkal, a  nem szomszédos európai országokkal, valamint az  Európán kívüli országokkal közösen működtetett bizottságokról az 1. melléklet szerinti adatokat az általa vezetett minisztérium honlapján tegye közzé.”

4. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A  Kormány felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  5.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében a feladatkörükbe tartozó bizottságok vonatkozásában az 1. melléklet szerinti adatokról folyamatosan tájékoztassák a külpolitikáért felelős minisztert.”

(17)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4689 5. A Határozat az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

6. Hatályát veszti a  keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1064/2009. (V. 6.) Korm. határozat.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1198/2014. (IV. 1.) Korm. határozathoz

„1. melléklet a 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozathoz

1. a bizottság neve 2. a bizottság feladatköre

3. a bizottság feladatköre szerint feladatkörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztérium megnevezése 4. a partnerország megnevezése

5. a bizottságot létrehozó nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály száma és címe 6. a bizottság magyar tisztségviselői és tagjai

7. a bizottság üléseinek rendszeressége és azok időtartama”

A Kormány 1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozata a közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól

A Kormány 2014. évre a közfoglalkoztatás céljaként

a) a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a  megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatását;

b) a természeti és épített környezet védelmét;

c) a közétkeztetés minőségének javítását, a  helyben megtermelt termények felhasználásával, e  tekintetben önellátó, önfenntartó települések kialakítását (ide értve a szociális földprogram megvalósítását is);

d) fokozottan támaszkodva a civil szervezetek közreműködésére a rendezett közösségi terek, élhető települések megvalósítását;

e) értékteremtő, a  helyi sajátosságokra épülő munkaerő-piaci elhelyezkedést vagy szociális szövetkezetté alakulást megalapozó közfoglalkoztatást;

f) a területi vízrendezési, vízkár elhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását

határozza meg.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: belügyminiszter

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(18)

A Kormány 1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozata

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

1. A Kormány

a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés c) és e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy az  1.  mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány, illetve a megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) tulajdonába kerüljenek,

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az  1.  mellékletben felsorolt kedvezményezettekkel a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) – e határozat közzétételét követő hat hónapon belül – megkötésre kerüljön.

2. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa a  kedvezményezetteket az  ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat.

3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy:

a) a kedvezményezett – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, illetve, ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;

b) a kedvezményezett az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;

c) a kedvezményezett vállalja, hogy az  ingatlan vonatkozásában az  állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt;

d) a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében a  kedvezményezett vállalja a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást;

e) a kedvezményezett vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget;

f) amennyiben a  kedvezményezett az  e)  pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlanok szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt.

erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni;

g) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint a  kedvezményezett az  1.  mellékletben és a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;

h) ha a  kedvezményezett a  g)  pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy a  kedvezményezett a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek megfizetni;

i) a kedvezményezett vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a  védettség jellege szerinti miniszter vagy a  sportigazgatási szerv az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Budapest I. ker. 6696/2/A helyrajzi számú, Budapest II. ker. 23809/6 helyrajzi számú és a  Budapest II. ker.

23807/6 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában Budapest Főváros Önkormányzatával a  tulajdonátruházási szerződés megkötésére akkor kerüljön sor, ha Budapest Főváros Önkormányzata a Ludovika Campus – Kelenföldi- pályaudvar projekt keretében vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, valamint ha a Műcsarnok épületének helyt adó Budapest XIV. ker. 29732/1 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő tulajdoni hányada állami tulajdonba kerül.

(19)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4691 5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,

hogy a  Budapest XII. ker. 9402 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a  Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvánnyal a  tulajdonátruházási szerződés megkötésére akkor kerüljön sor, ha az  MNV Zrt. és a  Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány között létrejött – 640754-2002/0100 számú – vagyonkezelési szerződésből eredő követeléseikkel a  felek az  ingyenes tulajdonba adást megelőzően kölcsönösen elszámolnak egymással és ha a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány külön nyilatkozatban kijelenti, hogy az állammal és az MNV Zrt.-vel szemben a vagyonkezelési jogviszony megszüntetése kapcsán semmiféle követelést nem támaszt.

6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Alap 1096 helyrajzi számú, a Jászapáti 2662 helyrajzi számú, a Maglód 1136 helyrajzi számú, a Somogyacsa 237 helyrajzi számú, a  Szentendre 1245/12/A/6 helyrajzi számú, a  Tiszadada 453 és 454 helyrajzi számú és a Vasszentmihály 69/1 helyrajzi számú ingatlanok esetében a  szerződés – a  3.  pontban meghatározottakon felül – tartalmazza azt is, hogy annak hatálybalépését követően az érintett önkormányzatok helyt állnak az ingatlannal kapcsolatos, öröklésből származó vagyoni jellegű követelés vonatkozásában, és az  örökössel való elszámolás tekintetében semmilyen igényt nem támasztanak az  MNV Zrt.-vel vagy az  állam bármely más képviselőjével szemben.

7. A Kormány

a) a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy a  2.  mellékletben felsorolt vagyonelemek ingyenesen a  Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába kerüljenek a  Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 1.  § (1)  bekezdésében és 3.  § (1)  bekezdés b), h) és k) pontjában meghatározott feladatok megvalósításának elősegítése érdekében;

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján intézkedjen, hogy a 2. mellékletben felsorolt ingóságok tulajdonba adásáról szóló szerződés – e  határozat közzétételét követő hat hónapon belül – a Magyar Tudományos Akadémiával megkötésre kerüljön.

8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  7.  pont szerinti szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy:

a) az átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek;

b) a Magyar Tudományos Akadémia vállalja, hogy az ingyenesen tulajdonába kerülő ingóságok vonatkozásában a  tulajdonba adással és az  ingóságok műszaki és egyéb állapotával kapcsolatban az  állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt, és az  átadott ingóságok rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról a későbbi felhasználás során gondoskodik;

c) a  Magyar Tudományos Akadémia vállalja, hogy az  átruházott vagyon hasznosításáról a  megállapodás hatálybalépését követően – a  2.  mellékletben felsorolt ingóságok elhasználódási ideje alatt vagy azok selejtezésének időpontjáig, illetve amíg az ingóságok a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában állnak, de legfeljebb tizenöt évig – minden év december 31. napjáig írásban tájékozatja az MNV Zrt-t.

9. Az 1. és 7.  pontban meghatározott szerződések csak abban az  esetben köthetők meg, ha a  kedvezményezett a  szerződés általa történő aláírásának időpontjában az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32.  pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, és az  MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A  köztartozásmentes adózói minőségét a kedvezményezett az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és erről a szerződés megkötését megelőzően nyilatkozik.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(20)

1. melléklet az 1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozathoz

Térítésmentes tulajdonba adásra kerülő ingatlanok jegyzéke

Ssz. Önkormányzat/

közhasznú szervezet Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél Ingatlan- nyilvántartási

megnevezés

Terület (m2)

1. Alap Község

Önkormányzata Alap 1096 hrsz.

1/1

közfoglalkoztatás/

növénytermesztés a gyermek- és szociális étkeztetés

biztosításához

kivett lakóház,

udvar 2412

2. Balatonberény Község Önkormányzata Balatonberény 41/5 hrsz.

1/1 szociális ellátás/idősek

gondozóháza kivett üdülőépület,

udvar 13711

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba 798 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/közpark és egyéb közterület kialakítása és

fenntartása kivett közterület 1039

4. Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest I. ker. 6696/2/A hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység/

közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakórház Múzeum)

kivett közterületről nyíló pince

(Sziklakórház) 2370

5. Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest II. ker. 23809/6 hrsz.

1/1

településfejlesztés, településüzemeltetés/partvédő

mű kivett partvédő mű 3908

6. Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest II. ker. 23807/6 hrsz.

1/1

településfejlesztés, településüzemeltetés/partvédő

mű kivett partvédő mű 2506

7. Budakeszi Város

Önkormányzata Budakeszi 076 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/a helyi közutak és tartozékainak

kialakítása és fenntartása kivett út 6065 8. Budakeszi Város

Önkormányzata Budakeszi 2396/3 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/a helyi közutak és tartozékainak

kialakítása és fenntartása kivett út 842 9. Csörötnek Község

Önkormányzata Csörötnek 487 hrsz.

1/1 vízkárelhárítási feladat ellátása/

árvízvédelmi töltés építése kivett beépítetlen

terület 464

10. Eger Megyei Jogú

Város Önkormányzata Eger 75/2 hrsz.

1/1

sport és ifjúsági feladatok/

ifjúság szabadidős tevékenységének elősegítése,

diák- és versenysport céljára történő hasznosítás

kivett sporttelep 11134

11. Eger Megyei Jogú

Város Önkormányzata Eger 6569/1 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi

közművelődési tevékenység támogatása, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és

ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás, valamint

sport és ifjúsági ügyek / kulturális, közművelődési, ifjúsági szociális területen működő civil szervezetek

elhelyezése

kivett épület 974

(21)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4693

12. Gyál Város

Önkormányzata Gyál 0154/12 hrsz.

1/1

egészséges életmód segítése valamint sport és ifjúsági ügyek/

pihenés, szabadidő hasznos eltöltése (családi napok szervezése, sport versenyek rendezése, oktatást elősegítő kihelyezett iskolai és óvodai

ismeretterjesztő órák megtartása)

kivett horgásztó, kivett pihenőpark és játéktér, kivett parkoló, kivett út

105247

13. Hatvan Város

Önkormányzata Hatvan 3978/29 hrsz.

662/1000

kulturális szolgáltatás/szociális ellátások/kulturális-szociális

központ kialakítása, civil szervezetek elhelyezése

kivett pártház 742

14. Hatvan Város

Önkormányzata Hatvan 4793/3 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás, szociális ellátások/kulturális-szociális

központ kialakítása, civil szervezetek elhelyezése

kivett épület 28

15. Jászapáti Város

Önkormányzata Jászapáti 2662 hrsz.

1/1

a kistermelők, őstermelők – jogszabályban meghatározott

termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása,

ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

kivett lakóház, udvar, gazdasági

épület   270

16. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 04 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett agyaggödör 1548

17. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 364/3 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 1712

18. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 365/3 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 2182

19. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 369/1 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

község ivóvízellátását szolgáló helyi vízmű telep bővítése

kivett beépítetlen

terület 5468

20. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 422/2 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 1980

21. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 427/2 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 1420

22. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 429/2 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 3451

(22)

23. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 430/2 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 3627

24. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 434/2 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 1464

25. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 438/2 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 644

26. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 546/1 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 1489

27. Kaposmérő Község

Önkormányzata Kaposmérő 546/2 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 772

28. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 214/14 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 2057

29. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 214/16 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen

terület 6723

30. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 214/17 hrsz.

1/1

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/

helyi környezeti- és természeti érték megőrző hely kialakítása

kivett beépítetlen terület 946

31. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 471 hrsz.

1/1 településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen

terület 1429 32. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 472 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen

terület 1441 33. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 473 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen

terület 1454 34. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 474 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen

terület 1467 35. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 475 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen

terület 1358 36. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 476 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen terület 977 37. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 477 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen terület 582

(23)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 49. szám 4695

38. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 478 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen terület 189 39. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 480 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen terület 248 40. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 481 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen terület 615 41. Kaposújlak Község

Önkormányzata Kaposújlak 482 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/

szabadidőpark kialakítása kivett beépítetlen terület 991 42. Kiscsősz Község

Önkormányzata Kiscsősz 05/8 hrsz.

1/1 településüzemeltetés/ravatalozó kivett ravatalozó 414 43. Maglód Város

Önkormányzata Maglód 1136 hrsz.

1/8 szociális ellátás/szociális lakás kivett lakóház,

udvar 1079

44. Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány

Budapest XII. ker. 9402 hrsz.

1/1

Protestáns Felsőoktatási

Szakkollégium elhelyezése kivett kollégium 7871

45. Makád Község

Önkormányzata Makád 017 hrsz.

1/1

településüzemeltetés, településrendezés, településfejlesztés, vízközmű-

szolgáltatás/ivóvíz ellátás, közlekedési feladat

kivett saját

használatú út 19851

46. Makád Község

Önkormányzata Makád 0151/5 hrsz.

1/1

településüzemeltetés, településrendezés, településfejlesztés, vízközmű-

szolgáltatás/ivóvíz ellátás, közlekedési feladat

kivett saját

használatú út 15067

47. Makád Község

Önkormányzata Makád 08 hrsz.

1/1

településüzemeltetés, településrendezés, településfejlesztés, vízközmű-

szolgáltatás/ivóvíz ellátás, közlekedési feladat

kivett saját

használatú út 22149

48. Makád Község

Önkormányzata Makád 755 hrsz.

1/1 településüzemeltetés/út

fenntartása kivett töltés 6144

49. Nagytarcsa Község

Önkormányzata Nagytarcsa 1256/3 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás/ községi könyvtár, civil szervezetek,

alapítványok, egyesületek közösségi terének biztosítása

kivett kultúrház és

udvar 2226

50. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza 6019/2 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása/ Polgári

Szalon kialakítása, közművelődési színtér kialakítása, a város építészeti

örökségének részét képező épület megóvása

kivett helyőrségi

művelődési otthon 1725

51. Pápa Város

Önkormányzata Pápa 3906/23/A/13 hrsz.

1/1 kulturális szolgáltatás/

művelődési ház kivett kultúrház 875 52. Sirok Község

Önkormányzata Sirok 0194 hrsz.

1/1 településüzemeltetési feladatok

ellátásához, közút céljára kivett saját

használatú út 15852

53. Somogyacsa Község

Önkormányzata Somogyacsa 237 hrsz.

1/1

településrendezés, településfejlesztés/

szabadidőpark

kivett lakóház,

udvar 361

(24)

54. Szentendre Város Önkormányzata

Szentendre 1245/12/A/6 hrsz.

1/1

lakás- és

helyiséggazdálkodás/bérlakás kivett öröklakás 35

55. Tahitótfalu Község

Önkormányzata Tahitótfalu 1397 hrsz.

1/1 településüzemeltetés/út

fenntartása kivett közterület 961 56. Tahitótfalu Község

Önkormányzata Tahitótfalu 1156/1 hrsz.

1/1 településüzemeltetés/közpark

kialakítása kivett beépítetlen

terület 3019

57. Tarnaméra Község

Önkormányzata Tarnaméra 504/2 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás, sport, ifjúsági ügyek/társadalmi szervezetek, közösségek klubok

számára tér, rendezvény- helyszín biztosítása

kivett udvar és 14

üdülőépület 7451

58. Tata Város

Önkormányzata Tata 3060 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás,lakás- és helyiséggazdálkodás, valamint

sport és ifjúsági ügyek/

kulturális szervezetek elhelyezése

kivett művelődési

ház 1071

59. Tata Város

Önkormányzata Tata 3305/11 hrsz.

1/1 településüzemeltetés/ út

fenntartása kivett saját

használatú út 108 60. Tápiószecső

Nagyközség Önkormányzata

Tápiószecső 0189/14 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás/

művelődési ház kivett helyőrségi

klub és udvar 6962

61. Tiszadada Község

Önkormányzata Tiszadada 453 hrsz.

1/1

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, közfoglalkoztatás/

közétkeztetésben történő felhasználás céljából konyhakerti növények termesztése, gyümölcsfák

telepítése

kivett beépítetlen

terület 1516

62. Tiszadada Község

Önkormányzata Tiszadada 454 hrsz.

1/1

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, közfoglalkoztatás/

közétkeztetésben történő felhasználás céljából konyhakerti növények termesztése, gyümölcsfák

telepítése

kivett beépítetlen

terület 838

63. Törökbálint Város

Önkormányzata Törökbálint 3181 hrsz.

1/1

közművelődési tevékenység támogatása, valamint sport és

ifjúsági ügyek/közoktatási feladatok, rendezvények

szervezése

kivett üzem, udvar,

melléképület 3 db 71703

64. Vasszentmihály Község Önkormányzata Vasszentmihály 69/1 hrsz.

1/1

településfejlesztés, településrendezés, egészséges

életmód segítése/pihenőpark

kivett beépítetlen

terület 1439

65. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg 3228/A/2 hrsz.

1/1

településrendezés, kulturális szolgáltatás/multifunkcionális

közösségi tér és közterület kivett kultúrház

3554,12 (hozzá tartozó eszmei tul.h.) 66. Zalaegerszeg Megyei

Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg 3228/B hrsz.

1/1

településrendezés, kulturális szolgáltatás/ multifunkcionális

közösségi tér és közterület

kivett egyéb

épület, műhely 100

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere, a  nemzetgazdasági miniszter, valamint a  nemzeti fejlesztési

Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2017. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3.. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek javaslatot a  Beruházás 2017.  évi megvalósításához a  Magyarország 2017.

felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  nemzetgazdasági minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

„2.4. A  Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával, valamint – az Európai Unió vagy más nemzetközi

felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Alsóerdő komplex megújításának,

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a  szükségessé vált feladatokról, illetve