II. Altalános és gyűjteményes mun­

36  Download (0)

Full text

(1)

BIBLIOGRAFIA

A Z 1958—1959. ÉVI M A G Y A R O R S Z Á G O N MEGJELENT HADTÖRTÉNELMI IRODALOM

B I B L I O G R Á F I Á J A

A B I B L I O G R Á F I A B E O S Z T Á S A : I. Bibliográfiák,

II. Altalános és gyűjteményes mun­

kák.

Hely-, vár- és fegyvertörténet.

III. Magyarország hadtörténelme.

A legrégibb időktől 1848-ig.

1848—1849. évi szabadságharc.

Magyarország hadtörténelme 1851*—

1914.

Első világháború.

Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forrada­

lomban és a Szovjetunió pol­

gárháborújában.

A Magyar Tanácsköztársaság had­

történelme.

A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai, iro­

dalma.

A Tanácsköztársaság vezetői., Tudományos . ülésszak a Ta­

nácsköztársaság kikiáltásá­

nak 40. évfordulójára.

A Tanácsköztársaság történe­

tére vonatkozó tanulmányok és cikkek.

A Magyar Vörös Hadsereg szervezése és harcai.

Vörös Őrség. Határőrség.

A Magyar Tanácsköztársaság vidéki eseményei.

Visszaemlékezések.

Magyarország hadtörténelme 1919—

1939.

Magyar önkéntesek a spanyol pol­

gárháborúban.

Magyarország a második világhá­

borúban.

Előzmények, diplomáciai, poli­

tikai, katonai és gazdaság­

történet.

Ellenállási mozgalom.

Hazánk felszabadulása.

A Magyar Néphadsereg és a fegy­

veres erők története.

Ellenforradalom Magyarországon 1956.

IV. Egyetemes hadtörténelem.

A legrégibb időktől 1914-ig.

Polgárháború és intervenció a Szovjetunióban.

A második világháború.

A szocialista országok fegyveres ereje.

NATO.

A G Y A K R A B B A N E L Ő F O R D U L Ó F O L Y Ó I R A T O K R Ö V I D Í T É S E I N E K J E G Y Z É K E :

HK Hadtörténelmi Közlemények Ho Honvédelem

HP Honvédségi Pártmunkás KSz Katonai Szemle

N Néphadsereg

PK Párttörténeti Közlemények Sz Századok

TörtSz Történelmi Szemle

283

(2)

7. BIBLIOGRÁFIÁK

Az [ e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h é t ] 1957. évi M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t h a d t ö r ­ t é n e l m i i r o d a l o m b i b l i o g r á f i á j a , [ ö s s z e á l l í t o t t a : K o v a l c s i k József, Viniczai I s t v á n , W i n d i s c h A l a d á r - né.] — HK, 1958. — 1—2. sz. 288—

310. p .

Geyer Arthur: A m a g y a r o r s z á g i fa­

s i z m u s z s i d ó ü l d ö z é s é n e k b i b l i o g r á ­ fiája. 1945—1958. Bev. S c h e i b e r S á n d o r . B p . M. Izr. Orsz. K é p ­ viselete, 1958. 167. p .

H a z á n k f e l s z a b a d u l á s a . 1944—1945.

Bibliográfia. [Kiad.] a Magyar—

Szovjet B a r á t i T á r s a s á g . [Bp.]

K o s s u t h K. 1959. 42. p .

IKosáry D o m o k o s ] : B e v e z e t é s a m a ­ g y a r t ö r t é n e l e m f o r r á s a i b a és i r o ­ d a l m á b a . 3. Kiegészítések és n é v ­ m u t a t ó . (Kiad. a) M a g y a r T u d o ­ m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o ­ m á n y i I n t é z e t e . B p . Bibliotheca, 1958. 398 p .

Külföldi f o l y ó i r a t o k h a d t ö r t é n e l m i r e ­ p e r t ó r i u m a 1957. [Összeáll. K o v a l ­ csik József, Viniczai I s t v á n , Win- disch A l a d á r n é . ] — HK, 1959. 2. sz.

350—407. p .

Külföldi t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o k r e p e r ­ t ó r i u m a . Külföldi t ö r t é n e t i folyó­

i r a t o k . 1956. I—II. rész. — T ö r t é ­ n e l m i S z e m l e , 1958. 1—2. sz. 279—

297., 3—4. sz. 470—487. p . Külföldi t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o k repertó­

r i u m a . Külföldi t ö r t é n e t i folyó­

i r a t o k . 1957. I. rész. — T ö r t é n e l m i S z e m l e , 1957. 1—2, sz. 225—243. p . A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e ­

téről szóló c i k k e k j e g y z é k e . (1957.

j a n u á r — d e c e m b e r . ) — P K , 1958.

1. sz. 233—235., 2. sz. 266—271. p . A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e ­

téről szóló c i k k e k j e g y z é k e . (1958.

j a n u á r — d e c e m b e r . ) — P K , 1958.

3. SZ. 214—217., 4. sz. 214^217., 1959.

1. sz. 243—246. p.

A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e -

A d a l é k o k a m a g y a r h a d m ű v é s z e t k i ­ e m e l k e d ő e s e m é n y e i h e z . (Irta:) A H a d t ö r t é n e l m i I n t é z e t m u n k a k ö ­ zössége. — Ho, 1958., 4. sz., 73—

90. p .

Az e g y e t e m e s és a m a g y a r h a d m ű v é ­ szet t ö r t é n e t e . (Rövid összefogla­

lás.) (Kiad. a) H a d t ö r t é n e l m i L e ­ v é l t á r és M ú z e u m . B p . Z r í n y i K.

1/1. k ö t . ( Í r t á k : Otta I s t v á n , Dér László stb.) B p . F e l s ő o k t . J e g y z e t ­ eli, soksz. 1959. 440 p.

K é s z ü l t a s z a k o s í t o t t t a n f o l y a m o k r é s z v e v ő i s z á m á r a .

12. k ö t . (A h a d m ű v é s z e t fejlődése az 1879-es francia p o l g á r i f o r r a d a -

téről szóló c i k k e k j e g y z é k e . (1959.

j a n u á r — d e c e m b e r . ) — PK, 1959.

2. sz. 296—301., 3—4. sz. 302—305., 1960. 1—2. sz. 299—302. p .

A M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t t ö r t é ­ n e t i m u n k á k (önálló k ö t e t e k , t a ­ n u l m á n y o k , c i k k e k ) j e g y z é k e . (1957.- j ú l i u s 1.—december 31.) B i b l i o g r á ­ fia, ( ö s s z e á l l . V. W i n d i s c h Éva.) — Sz, 1958. 1—4. sz. 527—541. p . A M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t t ö r t é ­

n e t i m u n k á k (önálló k ö t e t e k , t a ­ n u l m á n y o k , c i k k e k ) j e g y z é k e . (1958.

j a n u á r 1.—december 31.) B i b l i o g r á ­ fia, ( ö s s z e á l l . V. Windisch Éva.) — Sz, 1958. 5—6. sz. 923—941., 1959.

2—4. sz. 729—746. p .

M a g y a r t ö r t é n e t i bibliográfia. 1825—

1867. B i b l i o g r a p h i a h i s t o r i c a H u n ­ g á r i á é . [Kiad.] a M a g y a r T u d o m á ­ n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á ­ n y i I n t é z e t e . B p . A k a d . K i a d ó . 4. k ö t e t . N e m m a g y a r n é p e k . ( N e m ­ zetiségek.) S z e r k . K e m é n y G. G á ­ bor, K a t u s László. Bp. Akad. n y . 1959. XXXV.. 675. p .

Sági P á l : A d a t o k m e g y é n k b i b l i o g r á ­ fiájához, ö s s z e á l l . —. — J á s z ­ k u n s á g , 1958. 1—2. sz. 65., 1959. 1. sz.

48., 2. sz. 95—96., 4. sz. 192. p . Vita Z s i g m o n d : A n a g y e n y e d i B e t h ­

l e n - k ö n y v t á r 1848—1849-i a p r ó - n y o m t a t v á n y a i és k é z i r a t a i . B p . T a n k ö n y v k i a d ó . 1958. (Alföldi n y . D e b r e c e n . ) 69—76. p . (Klny. a D e b ­ r e c e n i K o s s u t h Lajos T u d o m á n y ­ e g y e t e m K ö n y v t á r á n a k K ö n y v és K ö n y v t á r c. é v k ö n y é b ő l . )

[(Debrecen. E g y e t e m i k ö n y v t á r . ) A D e b r e c e n i K o s s u t h Lajos T u d o ­ m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r á n a k k ö z ­ l e m é n y e i . 17.]

Bibliográfia 73—76." p .

A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g r a v o ­ n a t k o z ó b i b l i o g r á f i á k a t Id. a v o ­ n a t k o z ó r é s z n é l .

lomtól az i m p e r i a l i z m u s k i a l a k u l á ­ sáig, í r t á k : Csillag F e r e n c , G. B a ­

lázs József stb.) B p . F e s ő o k t . J e g y z e t e l i , s o k s z . 1959. 262 p . Fábián József: A t u d o m á n y o s k u t a t ó ­

m u n k a n é h á n y k é r d é s é h e z . — H o , 1958. 1. sz. 117—124. p .

Farkas R ó b e r t : A t u d o m á n y o s k u t a t ó ­ m u n k a m ó d s z e r e i . — Ho, 1958. 3.

sz. 75—86. p .

Földest T a m á s : A h á b o r ú k e l k e r ü l ­ h e t e t l e n s é g é r ő l szóló l e n i n i tétel fejlődése. — M a g y a r Filozófiai Szemle, 1959. 3—4. sz. 235—244. p . Gazdag L á s z l ó : B o r s o d m e g y e t e r ü l e ­

tét á b r á z o l ó első és m á s o d i k k a -

II. ALTALÁNOS ÉS GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK

284

(3)

t o n a i f e l m é r é s b ő l s z á r m a z ó r é s z ­ letes h e l y s z í n r a j z i t é r k é p e k . — B o r s o d i F ö l d r a j z i É v k ö n y v , 1959.

88—89. p .

Gazdag L á s z l ó : H a z á n k t e r ü l e t é t á b ­ r á z o l ó h e l y s z í n r a j z i t é r k é p e k a H a d t u d o m á n y i T é r k é p t á r b a n . — F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k , 1958. 2. sz.

182—188. p .

Gazdag L á s z l ó : Régi t é r k é p e k m é r t é k ­ e g y s é g e i . — F ö l d r a j z i É r t e s í t ő , 1958. 1. sz. 119—121. p .

Halápi L á s z l ó : L á t o g a t á s a b u k a r e s t i K ö z p o n t i K a t o n a i M ú z e u m b a n . — N, 1958. 195. sz. 4. p .

Keleti S á n d o r : A k i s h á b o r ú k régi e l m é l e t e és az új v a l ó s á g . — K o ­ r u n k , 1958. 1. sz. 93—95. p .

Kun József: K a t o n a s o r s a m ú l t b a n és m a . — H P , 1958. 10. sz. 922—925. p . Kun József: 40 é v e s a H a d t ö r t é n e l m i

L e v é l t á r . — HK, 1959. 1. sz. 125—

142. p .

Körmendy I s t v á n : Az é l e l e m e l l á t ó szolgálat rövid t ö r t é n e t e . (A leg­

r é g i b b időktől n a p j a i n k i g . ) — KSz, 1959. 10. sz. 68—77. p .

Lenin, V l a d i m i r I l ' i c s : A h á b o r ú r ó l , a h a d s e r e g r ő l és a h a d t u d o m á n y ­ ról. (O v o j n e , a r m i i i v o e n n o j n a u k e . ) 1—2. köt. B p . Z r í n y i K.

1958 2. d b .

Lenin, V[ladimir] Ifl'ics]: K a t o n a i le­

v e l e z é s . (1957—1920.) B p . Z r í n y i K.

1959. 431 p .

Markó Á r p á d : A d a l é k o k a m a g y a r k a t o n a i n y e l v f e j l ő d é s t ö r t é n e t é h e z . I—III. K ö z l e m é n y . — HK. 1958. 1—2.

sz. 148—157., 3—4. sz. 203—224., 1959.

1. sz. 151—166. p .

Markó Á r p á d : A m a g y a r k a t o n a i ' n y e l v fejlődése. A d a l é k o k a m a ­

g y a r k a t o n a i n y e l v f e j l ő d é s t ö r t é ­ n e t é h e z . IV. K ö z l e m é n y . A francia f o r r a d a l o m és a n a p ó l e o n i h á b o ­ r ú k i d ő s z a k á n a k m a g y a r k a t o n a i n y e l v e . — HK, 1959. 2. sz. 295—

317. p .

A m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s a h á b o r ú ­ ról és a h a d s e r e g r ő l . (Markszizm— • l e n i n i z m o v o j n e i a r m i i . Í r t á k : [Fedorov] F o d o r o v , H o m e n k o s t b . Szerk. I. N. L e v a n o v , B . A. [Belij]

Bjelij, A. P . Novoszelov. F o r d . H e g y i László.) Bp. Z r í n y i K. 1958.

386. p .

(Tisztek k ö n y v t á r a 1.)

[Milstejn] M u s t é i n , M. A. — [Szlóbo- denko] S z l o b o g y e n k o , A. K. : A b u r z s o á h a d t u d o m á n y . (O b u r - z s u a z n o j v o e n n o j n a u k e . F o r d . S á n d o r Andor.) B p . Z r í n y i K. 1959.

361 p .

(Tisztek k ö n y v t á r a 3.)

Otta I s t v á n : M i é r t t a r t ó z k o d n a k s z o v ­ jet c s a p a t o k M a g y a r o r s z á g o n ? [Bp.] K o s s u t h K. 1958. 77 p .

ölvedi I g n á c : A h a d m ű v é s z e t t ö r t é ­ n e t e o k t a t á s s á n a k n é h á n y p r o b l é ­ m á j a . — Ho, 1958. 6, sz. 95—100. p . ölvedi I g n á c : A m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s t a n í t á s a a h á b o r ú r ó l , a h a d s e r e g ­ ről és a h a d t u d o m á n y r ó l . [Soksz.

Bp.] Z r í n y i A k a d . 1958. 111 p . (Zrínyi Miklós K a t o n a i A k a d é m i a . H a d m ű v é s z e t T ö r t é n e t e T a n s z é k . E l ő a d á s o k . )

Pásztor J á n o s : A k a t o n a i e s k ü m ú l t ­ j á b ó l . H ű s é g a h a z á h o z . — N, 1958. 14. sz. 2. p.

Perjés G é z a : A b á t o r s á g r ó l . — I. Ki is a b á t o r k a t o n a ? II. A h á b o r ú k ü l ö n l e g e s l é g k ö r e . III. N é h á n y t é n y e z ő , a m e l y h e l y t á l l á s r a s e r ­ k e n t . IV. Mi a félelem? V. A féle­

l e m l e k ü z d é s e . — N, 1958. 148. sz.

3., 149. sz. 3., 150. sz. 3., 151. sz. 3., 152. sz. 4. p .

Perjés G é z a : A t a k t i k a i á t k a r o l á s a h a d t ö r t é n e l e m b e n . — KSz. 1959.

6. sz. 121—130. p.

Razin, [E. A . ] : A h a d m ű v é s z e t t ö r t é ­ n e t e . (Isztorija v o e n n o g o i s z k u s z - sztva.) 1. köt. A h á b o r ú r a b s z o l g a ­ t a r t ó k o r s z a k á n a k h a d m ű v é s z e t e . (Ford. Szentesi E d e [és] m u n k a ­ közösség.) B p . Z r í n y i K. 1959. 594 p. l. t é r k .

Sándor V i l m o s : Az 1958. évi b u d a p e s t i t ö r t é n é s z k o n f e r e n c i á r ó l . — MTA T á r s . t ö r t . T u d . Oszt. Közi. 1959.

I X _ k ö t . 2. sz. 155—160. p .

Temesvári F e r e n c : A h a d t u d o m á n y m ú l t j á b ó l . A g y a l o g s á g m e g s z ü ­ letése. — N, 1959. 93. sz. 5. p . Székely L a j o s : Az igazságos és igaz­

s á g t a l a n h á b o r ú k é r d é s é h e z . 1. — T ö r t é n e l e m t a n í t á s , 1959. 5. sz. 1—

5. p .

Szendrey I s t v á n : A h a j d ú - t ö r t é n e t k u - t a t á s ú j a b b e r e d m é n y e i . — Élet és M ű v e l ő d é s , 1959. m á j u s . 56—59. p . Vas m e g y e . H e l y t ö r t é n e t i t a n u l m á ­

n y o k . S z e r k . H o r v á t h F e r e n c . (Sajtó alá r e n d . K u n t á r Lajos.) S z o m b a t h e l y , V a s m . T a n á c s a , 1958.

386. p . A k ö t e t t a r t a l m á b ó l : Dévényi F e r e n c — Madáchy K á ­

r o l y : Vas m e g y e h a d t ö r t é n e t i k r ó ­ n i k á j a . 175—200. p .

Verő G á b o r — Sztankó I s t v á n : H o z z á ­ szólás az „ a d a l é k o k a m a g y a r h a d m ű v é s z e t k i e m e l k e d ő e s e m é ­ n y e i h e z " c. c i k k h e z . — Ho, 1958.

7. sz. 119—123. p .

V[örös] K[ároly] : 40 éves a H a d t ö r ­ t é n e l m i L e v é l t á r . — L e v é l t á r i Közi.

1959. 30. évf. 220—221. p .

Vörös M á r t o n : A Svéd H a d i l e v é l t á r .

— L e v é l t á r i H í r a d ó , 1959. 1—2. sz.

231—238. p .

(4)

HELY-, VÁR- ÉS FEGYVERTÖRTÉNET

A r r a b o n a . (A G y ő r i M ú z e u m é v k ö n y ­ ve.) 1. (Szerk. U z s o k i A n d r á s . ) D e b r e c e n , S z a b a d s á g n y . 1959.

174. p .

A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

Kozák K á r o l y : A g y ő r i m ú z e u m l e g r é g i b b kézi t ű z f e g y v e r e i . Banner J á n o s : Az ő s k o r i f ö l d v á r a k

h e l y z e t e é s f e n n t a r t á s u k k a l k a p ­ csolatos f e l a d a t a i n k . — É p í t é s - és

K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i K ö z l e m é ­ n y e k , 1959. 2. k ö t . 3—4. sz. 461—

464. p .

Czlgány J e n ő : A g y ő r i v á r , a V á r ­ m ú z e u m és a B á s t y a m ú z e u m . G y ő r , H a z a f i a s N é p f r o n t V á r o s i Biz. 1959. 28 p .

Der oko, A l e x a n d e r : A b e l g r á d i e r ő ­ d í t m é n y a t ö r ö k ö k elleni k ö z ö s s z e r b — m a g y a r h a r c o k i d e j é n — és j e l e n l e g i á l l a p o t a . — É p í t é s - és

K Ö z l e k e d é s t u d o m á n v i K ö z l e m é ­ n y e k , 1959. 2. k ö t . 477—484. p . Oezsényi M i k l ó s : T ö r t é n e l m i e m l é k e k

a b u d a i v á r b a n . — Élet és T u d o ­ m á n y , 1958. 29. SZ. 911—915. p . Dobroslava, M e n c l o v á : K ö z é p e u r ó p a i

XIV. és XV. s z á z a d i s z a b á l y o s a l a p r a j z ú v á r p a l o t á k . — M ű v é s z e t ­ t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1958. 2—3. sz.

81—103. p .

Dümmerling Ö d ö n : D i ó s g y ő r v á r a . — B o r s o d i S z e m l e , 1958. 1. sz. 3—

18. p . _ Folia a r c h a e o l o g i c a . 11. (A M a g y a r

N e m z e t i M ú z e u m T ö r t é n e t i M ú ­ z e u m é v k ö n y v e . S z e r k . F ü l e p F e ­ renc.) B p . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p , A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

1959. 276 p . 18 t.

Csalog J ó z s e f : R a n g j e l z ő d í s z k a r d az a v a r o k n á l .

Kalmár J á n o s : H e g y e s t ő r és l ó r a v a l ó p a l l o s a m a g y a r h u s z á r szol­

g á l a t á b a n .

Temesvary F e r e n c : E g y m a g y a r p u s ­ k a m ű v e s c s a l á d [ K i r n e r c s a l á d ] élete és m ű k ö d é s e .

Gállos F e r e n c : P é c s v á r a d k o l o s t o r ­ v á r a és t e l e p ü l é s e . — B a r a n y a i M ű v e l ő d é s , 1958. j ú n . 90—96. p . Galván K á r o l y : Az egri v á r . B p . K é p -

z ő m ű v . A l a p , 1958. 46 p . ( M ű e m l é k e i n k . )

Gerő L á s z l ó : H u n y a d i J á n o s v a j d a ­ h u n y a d i v á r a . — M ű e m l é k v é d e ­ l e m , 1957. 2. sz. 81—92. p . Gerő L á s z l ó : A siklósi v á r . B p . K é p -

z ő m ű v . A l a p , 1958. 47 p . ( M ű e m l é k e i n k . )

A h a d i h a j ó z á s t ö r t é n e t e . 1—2. r é s z . [Kiad. a] M a g y a r H o n v é d e l m i

S p o r t s z ö v e t s é g . [Bp.] 1959. S t a t - K i a d ó h á z i s o k s z . 24 p .

Kalmár J á n o s : A füleki (Filakovo) v á r X V — X V n . századi e m l é k e i . B p . T ö r t . Múz. 1959. 45 p . 41 t, (Régészeti füzetek. S e r . 2., 4.) Kalmár J á n o s : A h a d i t e c h n i k a m ú l t ­

j á b ó l . A p e t á r d á r ó l . — N, 1958.

2. sz. 4. p .

Kalmár J á n o s : K é t k ö z é p k o r i k a r d r ó l .

— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő , 1959. 86.

k ö t . 2. sz. 189—191. p .

Kalmár J á n o s : A T ö r t é n e t i M ú z e u m f e g y v e r t á r á n a k k ö z é p k o r i s i s a k j a i .

— A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő , 1958. 85.

köt. 191—195. p . 3 t.

Karczag L á s z l ó : K i t a l á l t a fel a k a t o ­ n a i e j t ő e r n y ő t ? (Stefan B a n i c : 1913.) — N, 1959. 269. sz. 5. p . Katona I m r e C s . : A f e r t ő d i (eszter­

házi) k a s t é l y k i a l a k u l á s a . — É p í ­ t é s - és K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i Köz­

l e m é n y e k , 1959. 1—2. sz. 77—129. p . Nagyrévi G y ö r g y : B u d a , P á r i z s ,

M o s z k v a . S o r s f o r d u l ó k az első e j ­ t ő e r n y ő s ( A n d r é J a c q u e s G a r - n e r i n ) é l e t é b e n . — Élet és Tudo­

m á n y , 1959. 49. sz. 1539—1541. p . Regős L á s z l ó : A k ő b a l t á t ó l az a t o m ­

f e g y v e r i g . I-T-VIII. rész. — L o b o g ó , 1959. 14—16. sz., 18—19. sz., 21—

23. sz. 7. p .

Schoen. A [ r n o l d ] : D o n n é e s s u r l'activité d e l ' i n g é n i e u r m i l i t a i r e D u m o n t e n H o n g r i e . — Acta H i s t ó ­ r i á é A r t i u m , 1958. T o m . V. F a s e . 3—4. 141—147. p .

Szőcs F e r e n c : A d r é g e l y i v á r t ö r t é ­ n e t e . — M a g y a r R e n d ő r , 1959. 28.

sz. 8. p .

Takács M a r i a n n a : A s á r v á r i v á r . B p . K é p z ő m ű v . A l a p , 1957. [1958.] 46 p . ( M ű e m l é k e i n k . )

Temesvary F e r e n c : A h a d i t e c h n i k a m ú l t j á b ó l . Az első h a s z n á l h a t ó g á z á l a r c . — N, 1959. 128. sz. 4. p . Temesvary F e r e n c : A h a d i t e c h n i k a

m ú l t j á b ó l . A s z u r o n y e r e d e t e . — N, 1959. 248. sz. 5. p .

Temesvary F e r e n c : 145 éve s z ü l e t e t t K o s z t k a K á r o l y h a d m é r n ö k . Az első m a g y a r g o l y ó s z ó r ó m e g a l k o ­ tója. — N, 1959.. 10'6. sz. 5. p . Temesvary F e r e n c : S z é l p u s k á k a h a d ­

s e r e g s z o l g á l a t á b a n . — N, 1959.

288. sz. 5. p .

(A h a d i t e c h n i k a múltjából.) Temesvary F e r e n c : A v á r a k o s t r o m á ­

n a k és v é d e l m é n e k első h a d i g é p e i .

— N, 1958. 208. sz. 4. p .

286

(5)

III. MAGYARORSZÁG HADTORTÊNELME A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL 1848-IG

Moravcslk G y u l a : B i z á n c i k r ó n i k á k a h o n f o g l a l á s előtti m a g y a r s á g r ó l .

— A n t i k T a n u l m á n y o k , 1957. 4.

k ö t . 3—4. SZ. 275—288. p . A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l és a h o n f o g l a ­

l á s r ó l . K o r t á r s a k és k r ó n i k á s o k h í r a d á s a i . S a j t ó alá r e n d . Győrffy G y ö r g y . M u n k a t á r s a k : Czeglédy K á r o l y , H a r m a t t á J á n o s s t b . B p . G o n d o l a t , 1958. 266 p . 10. t.

Kálti M á r k : K é p e s k r ó n i k a . k r ó ­ n i k á j a a m a g y a r o k t e t t e i r ő l . C h r o n i c a d e gestis H u n g a r o r u m . ) (Ford. és j e g y z . [ell.] G e r é b L á s z l ó . Bev. K a r d o s T i b o r . A m ű v é s z e t ­ t ö r t é n e t i t a n u l m á n y t í r t a és a k é ­ p e k e t v á l . B e r k o v i t s Ilona.) B p . M a g y a r H e l i k o n , 1959. 254 p . Molnár József: A k i r á l y i m e g y e k a ­

t o n a i s z e r v e z e t e a t a t á r j á r á s k o r á ­ b a n . — HK, 1959. 2. sz. 222—252. p . Korompay G y ö r g y : A K á r p á t m e d e n c e

k ö z é p k o r i t e l e p ü l é s f o r m á i n a k k i ­ a l a k u l á s á r ó l . [A h a d á s z a t és a v é ­ d e l e m k ö v e t e l m é n y e i . ] — É p í t é s - és K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i K ö z l e m é ­ n y e k , 1959. 2. k ö t . 3—4. sz. 549—

559. p .

Schütz Ö d ö n : A m o n g o l h ó d í t á s n é ­ h á n y p r o b l é m á j á h o z . — Sz, 1959.

2—4. sz. 209—232. p .

Merényi M i k l ó s : Az o z m á n t ö r ö k h a d ­ s e r e g h a d m ű v é s z e t e a XV. s z á z a d ­ b a n . A m a g y a r n é p k ü z d e l m e a t ö ­ r ö k h ó d í t ó k í s é r l e t e k ellen. H u n y a d i J á n o s és M á t y á s [I. m a g y a r k i r á l y ] h a d m ű v é s z e t e . [Soksz. Bp.] Z r í n y i A k a d . 1958. 49 p . 11 t.

( Z r í n y i Miklós K a t o n a i A k a d é m i a . H a d m ű v é s z e t T ö r t é n e t e T a n s z é k . E l ő a d á s o k . )

Palotás J á n o s : L e g e n d á k és v a l ó s á g . ( H u n y a d i M á t y á s . ) — N, 1958. 20.

sz. 4. p .

A f e k e t e - s e r e g . I r t a : B . L. — N , 1958.

20. sz. 4. p .

Rázsó G y u l a : M á t y á s z s o l d o s s e r e g é ­ n e k h a d m ű v é s z e t é r ő l . — HK, 1958.

1—2. sz. 117—147. p .

Rázsó G y u l a : B o r o s z l ó v é d e l m e 1474- b e n . — KSz, 1958. 9. sz. 102—109. p . Verő G á b o r — Sztankó I s t v á n : G o n ­

d o l a t o k a „ B o r o s z l ó v é d e l m e 1474.

b e n " c. t a n u l m á n y r ó l . — KSz, 1959. 1. sz. 133—135. p .

Rázsó G y u l a : N é h á n y m e g j e g y z é s a

„ B o r o s z l ó v é d e l m e 1474-ben" c.

t a n u l m á n y b í r á l a t á v a l k a p c s o l a t ­ b a n . — KSz, 1959. 5. sz. 101— 103. p . Juhász József: S z é k e s f e h é r v á r ost­

r o m a 1490-ben. (Kiad. A F e h é r m . h e l y t ö r t é n e t i M u n k a k ö z ö s s é g . 2.

kiad.) S z é k e s f e h é r v á r , S z é k e s f e ­ h é r v á r i ny. 1958. 16 p .

( [ S z é k e s f e h é r v á r . ] I s t v á n k i r á l y M ú ­ z e u m K ö z l e m é n y e i . B . sor. 10.)

Kelemen F e r e n c : D ó z s a [ G y ö r g y ] és N a g y l a k . — M a r o s v i d é k , 1959. n o v . 31—35. p .

K o u d c s S á n d o r : A D ó z s a [ G y ö r g y i ­ h á b o r ú h u m a n i s t a e p o s z a . (Ste- p h a n u s T a u r i n u s d e S w i t a w i a [Stieröxel I s t v á n ] : S t a u r o m a c h i a . )

— I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1959. 3—4. sz. 451—473. p .

Kincses J ó z s e f : K a r d és l a n t . E m ­ l é k e z é s T i n ó d i L a n t o s S e b e s t y é n ­ re, a n a g y m a g y a r h i s t ó r i á s é n e k ­ m o n d ó r a . I. rész. — J e l e n k o r , 1958.

dec. 2. sz. 89—91. p .

Merényi M i k l ó s : M a g y a r h a d m ű v é s z e t a XVI—XVII. s z á z a d b a n . (Végvári h a r c o k és f ü g g e t l e n s é g i k ü z d e l ­ m e k . ) [Soksz. Bp.] Z r í n y i A k a d . 1959. 37 p . 2. t.

( Z r í n y i Miklós K a t o n a i A k a d é m i a . H a d m ű v é s z e t T ö r t é n e t e T a n s z é k . E l ő a d á s o k . )

Szőcs F e r e n c : A f e l h ő b e h a n y a t l o t t r o m o k n á l . 1552. j ú n i u s 9. —1959.

j ú l i u s 9. [Drégely o s t r o m a . ] — N , 1959. 159. sz. 4. p .

Záhonyi F e r e n c : A szigligeti Ó v á r . — V e s z p r é m i S z e m l e , 1958., 2. sz. 65—

70. p .

(Mell. az 1566-os h a d i t é r k é p a B a ­ l a t o n - k ö r n y é k e v á r a i v a l . )

Katona G é z a : K a r á c s o n y G y ö r g y

„ s z e n t h a d a " 1569—1570. — E g y h á z ­ t ö r t é n e t , 1958. 4. sz. 265—280. p . Eckhardt S á n d o r : B a l a s s i B á l i n t

u t o l s ó h a d j á r a t a (1593.) — I r o d a ­ l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1959.

3—4. sz. 485—487. p .

Muszty L á s z l ó : A t ö r ö k P é c s a m o n ­ d a i h a g y o m á n y o k b a n . — J e l e n k o r , 1959. j ú n . 3. sz. 82—87. p .

Krizsán L á s z l ó : E s z t e r h á z y P á l n á d o r h a d t u d o m á n y i j e g y z e t e . ( H a d t ö r ­ t é n e l m i a p r ó s á g o k . ) — HK, 1958.

3—4. sz. 195—201. p .

Rácz I s t v á n : A h a j d ú s á g t ö r t é n e t e . (Kiad. a) H a z a f i a s N é p f r o n t . B p . F r a n k l i n n y . 1957. [1958.] 71 p . Merényi M i k l ó s : Z r í n y i M i k l ó s h a d t u ­

d o m á n y i m u n k á s s á g a és h a d v e z é r i m ű v é s z e t e . [Soksz. Bp.] Z r í n y i A k a d . 1959. 38 p . 2 t.

( Z r í n y i Miklós K a t o n a i A k a d é m i a . H a d m ű v é s z e t T ö r t é n e t e T a n s z é k . E l ő a d á s o k . )

A r r a b o n a . (A G y ő r i M ú z e u m É v k ö n y ­ ve.) 1. (Szerk. U z s o k i A n d r á s . ) D e b r e c e n , S z a b a d s á g n y . 1959.

174 p .

A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

Lengyel A l f r é d : J o b b á g y s o r s G y ő r m e g y é b e n a f e l s z a b a d í t ó h a d j á r a t o k i d e j é n . 1683—1699.

287

(6)

Palotás J á n o s : A m u n k á c s i v á r v é ­ d ő i n e k e m l é k é r e . — N, 1958. 14. sz.

5. p .

Varadi Sternberg János—Ballá László:

Az u n g v á r i v á r o s t r o m a 1703—1704- b e n . — K á r p á t o k , 1958. 2. sz. 124—

131. p .

Perjés Géza: Á t t ö r é s a k u r u c - k o r b a n .

— KSz, 1958. 8. sz. 117—125. p . Szalatnai R e z s ő : II. R á k ó c z i F e r e n c

felhívása a c s e h e k h e z . — T ü k ö r , 1958. 8. sz. 45—48. p .

Magyar L á s z l ó : A kölesdi c s a t a . (1708.

s z e p t e m b e r 2.) — N. 1958. 206. sz.

2. p .

Horváth B o l d i z s á r : L e h m a n n Gottfried k a p i t á n y , II. Rákóczi F e r e n c m e g ­ m e n t ő j e . — Vasi S z e m l e , 1958.

1. köt. 95—99. p.

Rákóczi F e r e n c II., [erdélyi fejede­

lem] : V á l o g a t o t t levelei. S z e r k . és a bev. t a n u l m á n y t í r t a : Köpeczi Béla. B p . B i b l i o t h e c a , 1958. 367 p . 13 t. 1 t é r k .

( A u r o r a 10.)

Antal F e r e n c : Hozzászólás a „Petőfi S á n d o r h í r szerint elveszett'" c.

c i k k h e z . — Lobogó, 1959. 27. sz.

2. p .

Balázs József: B e m a p ó . a l e g e n d á s h í r ű h o n v é d t á b o r n o k . E m l é k e z é s a B e m [József] v e z e t t e h o n v é d ­ s e r e g dicsőséges e r d é l y i h a d j á r a ­ t á r a . — N. 1958. 302. sz. 2. p . Balázs J ó z s e f : Az 1848-as s z a b a d s á g ­

h a r c e g y i k l e g k i v á l ó b b k a t o n á j a : F ö l d v á r y K á r o l y h o n v é d e z r e d e s . —

N. 1958. 295, sz. 2. p .

Balázs József: G u e r i l l a h a r c o k az 1848—49-es s z a b a d s á g h a r c i d e j é n . — KSz, 1958. 10. sz. 163—170. p . B u d a v á r . [ í r t a : | Cs. I. — N é p s z a v a ,

1959. 117. sz. 3. p.

Bulharyn, (Jerzy) t á b o r n o k e m l é k ­ i r a t a i a m a g y a r s z a b a d s á g h a r c r ó l .

IKözli:] (Divéky A d o r j á n . ) — HK, 1959. 2. sz. 86—129. p .

Deák G á b o r : F o r r á s a i n k B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n m e g y é n e k az 1848/

49-es s z a b a d s á g h a r c b a n j á t s z o t t s z e r e p é r ő l . — B o r s o d i S z e m l e , 1959. 2. sz. 23—25. p .

Dezsényi M i k l ó s : Az 1848—49. évi m a ­ g y a r s z a b a d s á g h a r c h o n v é d s é g é ­ n e k f e g y v e r n e m e i , t á b o r i szolgá­

lata és s e r e g t e s t s z e r v e z e t e . —•

KSz, 1958. 6. sz. 88—96. p .

Dienes A n d r á s : Petőfi ( S á n d o r ) a sza­

b a d s á g h a r c b a n . B p . A k a d . K. 1958.

643 p . 46 t. 2 térk. mell.

( I r o d a l o m t ö r t é n e t i k ö n y v t á r 3.) Dienes A n d r á s : Petőfi ( S á n d o r ) a

s z a b a d s á g h a r c b a n . K a n d i d á t u s i é r ­ t e k e z é s tételei. [Kiad. a.] ( T u d o -

Heckenast G u s z t á v : A d a t o k B o t t y á n J á n o s életéhez (1676—1682.) — T ö r ­ t é n e l m i Szemle, 1958. 1—2. sz. 215—

217. p.

Heckenast G u s z t á v : V a k B o t t y á n [ J á n o s ] , ( H a l á l á n a k 250. é v f o r d u l ó ­ j á r a . ) — Élet és T u d o m á n y , 1959.

47. sz. 1475—1478. p .

Perjés G é z a : Vak B o t t y á n (János) si­

k e r e i n e k e g y i k t i t k a . — N, 1959.

295. sz. 4. p .

Szőcs F e r e n c : Akit k a t o n á i B o t t y á n [ J á n o s ] a p á n k n a k n e v e z t e k . — L o ­ b o g ó , 1959. 28. sz. 6. p .

Tgth G y u l a : B a l o g h Á d á m k u r u c b r i ­ g a d é r o s . B p . Z r í n y i K. 1958. 317 p . 4 t.

Komoróczy G y ö r g y : A k a t o n a i k ö z ­ i g a z g a t á s s z e r v e z e t e a D e b r e c e n i k e r ü l e t b e n 1723—1849 között. ( P r o ­ vincialis c o m m i s s a r i a t u s d i s t r i c - t u s D e b r e c e n i e n s i s . ) — HK, 1959.

2. sz. 130—166. p .

m á n y o s Minősítő Bizottság.) B p . A k a d . ny. 1959. 9. p.

Dienes A n d r á s : P e t ő f i (Sándor) k a t o ­ nai k i t ü n t e t é s e . — N, 1959. 83. sz.

2. p.

Dienes A n d r á s : 1849. j ú l i u s 31. P e ­ tőfi [Sándor] h a l á l á n a k 110. évfor­

d u l ó j a . — M a g y a r R e n d ő r , 1959.

31. sz. 2. p .

Zentai T i b o r : „Petőfi S á n d o r h í r s z e ­ r i n t e l v e s z e t t . " — Lobogó, 1959.

18. sz. 3. p .

Dienes A n d r á s : Hol v e s z e t t el Petőfi S á n d o r . (Válasz Z e n t a i T i b o r cik­

k é r e . ) — L o b o g ó . 1959. 21. sz. 12. p . Zentai T i b o r : Hol v e s z e t t el Petőfi

S á n d o r ? Viszontválasz D i e n e s A n d r á s n a k . — L o b o g ó , 1959. 36. sz.

6. p .

Mezősi K á r o l y : V i s z o n t v á l a s z D i e n e s A n d r á s n a k „A b r o n z s z o b o r v a g y a k ö l t ő ? " c. h o z z á s z ó l á s á r a . — HK, 1958. 1—2. sz,. 158—200. p .

Zentai T i b o r : S e g e s v á r , 1849. j ú l i u s 31. — N é p s z a v a , 1958. 179. sz. 4. p . Kossuth Lajos ö s s z e s m u n k á i . 12.

K o s s u t h Lajos 1348 49-ben. 2. K o s ­ s u t h Lajos az első m a g y a r felelős m i n i s z t é r i u m b a n . 1848. április—

s z e p t e m b e r . Sajtó a l á r e n d . Sin- kovics I s t v á n . [Kiad. a] M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t . B p . A k a d . K.

1957. [1958.] 1098 p . 1 t.

( M a g y a r o r s z á g ú j a b b k o r i t ö r t é n e ­ t é n e k forrásai.)

Kovács József — Balázs József: S o m - lyai I s t v á n 48-as h o n v é d t i s z t n a p l ó ­ j á b ó l . [ O k m á n y t á r . ] — HK, 1958.

1—2. sz. 259—287. p .

1848—1849. ÉVI SZABADSÁGHARC

288

(7)

Kun József — Böhm J a k a b : K o s s u t h Lajos levelei N e m e s k é r i Kiss Mik­

lóshoz. (II—III. K ö z l e m é n y . ) [Ok­

m á n y t á r . ] — HK, 1958. 1—2. sz.

221—258., 3—4. sz. 225—284. p . Mann M i k l ó s : B u d a v á r o s t r o m a . —

L o g o b ó , 1959. 8. sz. 3. p .

Mann M i k l ó s : Világos. — L o b o g ó , 1959.

19. sz. 6. p .

Molnár I s t v á n : 1848 a j á s z a p á t i a k e m ­ l é k e z e t é b e n . — T i s z a p a r t , [1958.

d e c ] 43—46. p .

Molnár P á l : B u d a v á r v i s s z a v é t e l e . A h o n v é d h a d s e r e g dicső f e g y v e r t é ­ n y é n e k n o . é v f o r d u l ó j a . — N, 1959. 117. sz.. 2. p .

Nagy K á r o l y : A s z a b a d s á g h a r c e g y i k h ő s e volt. E m l é k e z é s Czetz J á n o s t á b o r n o k r a . — N, 1958. 134. sz. 3. p . Perjés G é z a : G o n d o s k o d á s az a l á r e n ­ d e l t e k r ő l . I. Az e l l á t á s f o n t o s s á g a . II. J u t a l m a z á s és b ü n t e t é s . III—IV.

A p a r a n c s n o k i g o n d o s k o d á s m i n t a ­ k é p e : B e m József t á b o r n o k . — N, 1958. 220. sz. 2., 221. sz. 2., 222. sz.

2., 223. sz. 2. p .

Simkovics G y u l a : S o p r o n i á l d o z a t a h a z a o l t á r á n 1848-ban. — S o p r o n i Szemle, 1958. 3. sz. 253—256. p .

Szentiványi G y ö r g y : K ö r ö s l a d á n y t ó l a D o m e n i c o P a n t h e o n i g . ( T ü k ö r y Lajos.) — L o b o g ó , 1959. 35. sz.

6. p .

A z [Orosházi] S z á n t ó K o v á c s M ú z e u m é v k ö n y v e . (Szerk. N a g y G y u l a . ) O r o s h á z a — B p . M ú z e u m o k K ö z p . P r o p . í r o d . 1959. 226 p . 17 t.

4 t é r k .

A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

Szabó M i h á l y . . . v e r s e s h i s t ó r i á j a az 1866-os k ö n i g g r ä t z i c s a t á r ó l . Közli: Szabó F e r e n c .

Harsányt J á n o s : A d a l é k o k a főbb h a d v i s e l ő felek s t r a t é g i a i felvonu­

l á s á h o z az első (1914—1918) v i l á g ­ h á b o r ú b a n . — KSz, 1958. 8. sz.

110—116. p .

A d a l é k o k a m a g y a r h a d m ű v é s z e t k i ­ e m e l k e d ő e s e m é n y e i h e z . [Közli:]

a H a d t ö r t é n e l m i I n t é z e t m u n k a k ö ­ zössége. [II. rész:] (Az első v i l á g ­ h á b o r ú . D o b e r d ó i c s o p o r t h a r c a i . A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g . ) — Ho, 1958. 5. sz. 79—95. p .

Puskás J u l i a n n a : A d a t o k a h a d i g a z ­ d á l k o d á s k i a l a k u l á s á h o z és r e n d ­ s z e r é h e z M a g y a r o r s z á g o n az első v i l á g h á b o r ú i d e j é n . — T ö r t S z , 1958. 1—2. sz. 136—153. p .

Spira G y ö r g y : A m a g y a r f o r r a d a l o m 1848—49-ben. (A n e m z e t i s é g i k é r ­ déssel foglalkozó a l f e j e z e t e k e t A r a t ó E n d r e írta.) [Kiad.] A Ma­

g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r ­ t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e . B p . G o n ­ dolat, 1959. 676 p . 4 t é r k . Spira G y ö r g y : A N e u e R h e i n i s c h e Zei­

t u n g utolsó c i k k e a m a g y a r sza­

b a d s á g h a r c r ó l . T ö r t S z , 1959. 1—2.

sz. 25—36. p .

Szokoly E n d r e : V á c , 1849. A h a r m a d i k zászlóalj m u s z k á j a . — L o b o g ó , 1959. 15. sz. 3. p .

Tüskés T i b o r : D i á k é l e t a magyar- r e f o r m k o r b a n . (Részletek e g y sza­

b a d s á g h a r c o s h o n v é d [Vinkovics A n t a l ] ö n é l e t r a j z á b ó l . — P e d a g ó ­ giai S z e m l e , 1958. 3. sz. 250—256. p . Temesváry F e r e n c : 110 éve h a l t m e g

G á b o r Á r o n . — N . 1959. 153. sz.

4. p .

Urbán A l a d á r : A n e m z e t ő r s é g ö n k é n ­ tes mobilizációja- 1948 n y a r á n . — HK, 1958. 3—4. sz. 124—150. p . Urbán A l a d á r : A s z a b a d s á g h a r c első

h o n v é d e g y s é g e i . A p á k o z d i c s a t a 110. é v f o r d u l ó j á r a . — Élet és T u - m á n y , 1958. 39. sz. 1219—1222. p .

A m a g y a r o r s z á g i m u n k á s m o z g a l o m . 1848—1917-ig. (Kidolg.) a M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k P á r t t ö r t é n e t i I n t é ­ zete. (,,A m a g y a r m u n k á s m o z g a ­ l o m t ö r t é n e t e " m u n k a k ö z ö s s é g e . ) B p . K o s s u t h K. 1959. 223 p . ( T a n a n y a g a M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t M a g y a r m u n k á s m o z ­ g a l o m t ö r t é n e t e t a n f o l y a m s z á ­ m á r a . 1. évf. 1.)

Aranyossi M a g d a : A m a g y a r n ő k az első v i l á g h á b o r ú b a n . ( E m l é k e z é s a n ő k n a p j a a l k a l m á b ó l . ) — Elet és T u d o m á n y , 1959. 10. sz. 291—

294. p .

Az [Orosházi) S z á n t ó K o v á c s M ú z e u m é v k ö n y v e . (Szerk. N a g y G y u l a . ) O r o s h á z a . — B p . M ú z e u m o k Közp.

P r o p . í r o d . 1959. 226. p . 17 t.

4 t é r k .

A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

Fancsovits G y ö r g y : Az első v i l á g ­ h á b o r ú h á b o r ú e l l e n e s m o z g a l m a i . Az 1918-as Őszirózsás F o r r a d a l o m és a T a n á c s k ö z t á r s a s á g O r o s h á z á n és k ö r n y é k é n .

MAGYARORSZÁG HADTÖRTENELME, 1850—1914.

ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

(8)

Komjáthy M i k l ó s : A b r e s z t - l i t o v s z k i b é k e t á r g y a l á s o k a n y a g a a b é c s i S t a a t s a r e h i v b a n . ( P r o b l é m á k a l e g ú j a b b k o r i i r a t t a n k ö r é b ő l . ) — L e v é l t á r i K ö z l e m é n y e k , 1958. 129—

150. p .

Ma 40 éve. 1918. o k t ó b e r 17.: Tisza (Ist­

v á n ) b e j e l e n t i a h á b o r ú elveszté­

sét. — M a g y a r N e m z e t , 1958. 245.

sz. 5. p .

Merényi L á s z l ó : A m a g y a r ú j s á g o k ü d v ö z l i k a d e b r e c e n i h o n v é d e k k i á l l á s á t a cseh s z a b a d s á g é r t 1918-

b a n . ( H a d t ö r t é n e l m i a p r ó s á g o k . )

— HK, 1958. 3—4. sz. 191—194. p . Győri Illés I s t v á n : A l á n c h í d i c s a t a

é v f o r d u l ó j a . V i s s z a e m l é k e z é s az 1918-as v é r e s h é t f ő r e . — N é p s z a v a , 1958. 254. SZ. 2. p .

LatinKa Sándor h a r c t é r i feljegyzései (1916—1918.) [Közli:] (Szabó Gyula.)

— HK, 1959. 2. sz. 253—259. p . Zsigmond L á s z l ó : Az O s z t r á k — M a g y a r

M o n a r c h i a s z é t t ö r é s e és a n e m z e t ­ k ö z i e r ő v i s z o n y o k . — Sz, 1959. 1.

sz. 70—101. p . "

Pintér I s t v á n : E m l é k e z é s a pécsi 6-os h o n v é d e k r e , a k i k a b é k é é r t h a r ­ c o l t a k . — N é p s z a b a d s á g , 1958. 118.

sz. 8. p .

Parragi G y ö r g y : 1918 m á j u s 20-ról. — D u n á n t ú l i N a p l ó , 1958. m á j u s 20.

[A p é c s i k a t o n a i l á z a d á s és a b á ­ n y a m u n k á s s á g . ]

Kun J ó z s e f : A pécsi k a t o n a l á z a d á s 1918-ban. — KSz, 1958. 4. sz. 121—

127. p .

Baráth L á s z l ó : H o g y a n lett f l o t t a ­ p a r a n c s n o k a k e n d e r e s i h ó h é r ? A k. u. k. h a d i f l o t t a volt m á s o d o s z ­ t á l y ú t e n g e r é s z é n e k v i s s z a e m l é k e ­ zései a p o l a i m a t r ó z l á z a d á s r ó l . — N, 1959. 50. sz. 7., 51. sz. 5. p . Lukács A n g é l a : A s z e m t a n ú k jelent^-

k e z n e k . [Cattaro.] — É r d e k e s Ü j - ság, 1958. 5. sz. 3. p .

Hetes T i b o r — Dezsényi M i k l ó s : F l o t ­ tafelkelés B o c c h e di C a t t a r o b a n (1918). — HK, 1958. 1—2. sz. 92—

116. p .

Heltai A n d r á s : A m i k o r v ö r ö s zászló l e n g e t t a S z e n t G y ö r g y c i r k á l ó n .

— N, 1958. 4. sz. 2. p .

Deményi — Molnár [Pál] : Vörös l o ­ b o g ó a „ S a n k t G e o r g " c i r k á l ó á r ­ b o c á n . A c a t t a r o i m a t r ó z - f e l k e l é s e m l é k é r e . — N , 1958. 27. sz. 4. p . Balázs József: Az o s z t r á k — m a g y a r

h a d s e r e g f e l b o m l á s a és a m a g y a r p o l g á r i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m g y ő z e l m é n e k k a t o n a i v o n a t k o z á s a i 1918-ban. — HK, 1958. 3—4. sz.

3—17. p .

Tóth S á n d o r : Az 1918-as p o l g á r i d e ­ m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m k a t o n a p o ­ litikája és a K M P h a r c a a h a d ­ s e r e g m e g n y e r é s é é r t . — KSz, 1959.

2. sz. 94—100. p .

Ü n n e p i ülés a M a g y a r T u d o m á n y o s - A k a d é m i á n az 1918. évi o k t ó b e r i f o r r a d a l o m 40. é v f o r d u l ó j a a l k a l ­ m á b ó l (1958. o k t ó b e r 31.) ( K r ó n i k a . )

— Sz, 1959. 1. sz. 183—188. p .

MAGYAR INTERVENCIONALISTÁK

A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOMBAN ÉS A SZOVJETUNIÓ POLGÁRHÁBORÚJÁBAN

Ágoston J e n ő : Az a r a n y v o n a t . ( v i s s z a e m l é k e z é s e . ) — P K , 1958.

1. sz. 215—219. p .

Arató E n d r e : M a g y a r , cseh és s z l o v á k m u n k á s o k e g y ü t t m ű k ö d é s e a N a g y O k t ó b e r t k ö v e t ő f o r r a d a l m i fellen­

d ü l é s i d ő s z a k á b a n . (1917—1920.) — Sz, 1959. 1. sz. 49—69. p .

Bertalan I s t v á n : Egy h a r c o s élet.

V a r g a G y u l a A n d r á s n y . a l t á b o r ­ n a g y 1890—1959. — N, 1959. 201. sz.

3. p .

Bihari József: Míg csillag r a g y o g az é g e n . — N é p ú j s á g (Eger), 1959.

o k t . 31. [Erős Miklós e g y k o r m a ­ g y a r t e x t i l m u n k á s , j e l e n l e g cser- n i g o v i l a k o s , 43 év u t á n h a z a l á t o ­ g a t o t t és e l m o n d t a é l m é n y e i t a z o r o s z o r s z á g i p o l g á r h á b o r ú i d e ­ jéből.]

Csépi J ó z s e f : E g y d e s z k i ö r e g p a ­ r a s z t [Varga I s t v á n ] e m l é k e z é s e a N a g y O k t ó b e r i Szocialista F o r r a ­ d a l o m r a , L e n i n r e . — T i s z a t á j , 1958.

n o v . 6. p .

Csugunov, M.: A m a g y a r i n t e r n a c i o ­ n a l i s t á k h a r c a a s z o v j e t h a t a l o m é r t S z i b é r i á b a n . — P K , 1959. 2. sz.

195—206. p .

D o k u m e n t u m o k az OK(b)P m a g y a r c s o p o r t j á n a k t ö r t é n e t é b ő l . 1918—

1919. (Közli: Milei György.) — P K , 1958. 1. sz. 165—189. p .

A z E g r i P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a É v k ö n y ­ v e . — A c t a A c a d e m i a e P a e d a g o - gicae A g r i e n s i s . 5. Szerk. B a k o s József. Eger, 1959. B o r s o d m . n y . Miskolc, 684 p . 4 t.

A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

Friedrich S á n d o r n é : A N a g y O k ­ t ó b e r i Szocialista F o r r a d a l o m b a n és az i n t e r v e n c i ó s o k elleni h a r c b a n részt v e t t i n t e r n a c i o n a l i s t a e m ­ l é k e z é s e i .

Gábor S á n d o r n é : Az ' o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l m i m o z g a l m a k v i s s z h a n g j a a m a g y a r d o l g o z ó k h a d i f o g l y o k ­ h o z í r t leveleiben. — PK, 1958.

2. sz. 136—146. p . 290

(9)

Gerencsér M i k l ó s : Száz n e h é z ütköV zettaen.. ( C s á n y i F r i g y e s . ) — N é p ­ s z a b a d s á g , 1958. 133. sz. 8. p . Györkéi J e n ő : S z o v j e t - O r o s z o r s z á g ­

b a n h a r c o l ó m a g y a r i n t e r n a c i o ­ n a l i s t á k a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r ­ s a s á g m e g s e g í t é s é é r t . — KSz, 1958.

5. sz. 94—100. p .

Györkéi J e n ő : G a v r ó Lajos, a l e g e n ­ d á s h í r ű v ö r ö s p a r a n c s n o k . — N , 1958. 30. sz. 2. p .

Györkéi J e n ő : V a l e n t i n László, a p r o ­ l e t á r f o r r a d a l o m k a t o n á j a . — N , 1958. 34. sz. 2. p .

L e g ú j a b b k o r i T ö r t é n e t i M ú z e u m év­

k ö n y v e , l. (Szerk. G e r e l y e s E d e , L e n g y e l I s t v á n . ) B p . F r a n k l i n n y . : 1959. 153 p .

A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

Kiss S á n d o r — Lengyel I s t v á n : O r o s z o r s z á g i m a g y a r h a d i f o g o l y e m l é k e k .

Ligeti K á r o l y r ó l . Szófia Vehckovics—

Ligeti v i s s z a e m l é k e z é s e i . F o r d . N y i l a s V e r a . — P K , 1958. 4. sz.

142—164. p .

Kun József: Ligeti K á r o l y , a r e n d í t ­ h e t e t l e n h a r c o s p é l d á j a . — N, 1958.

293. sz. 3. p .

Térbe L a j o s : „Mi is ott l e s z ü n k a v é g s ő n a g y c s a t á b a n . " (Ligeti K á ­ roly.) — N, 1959. 127. sz. 2. p . A m a g y a r i n t e r n a c i o n a l i s t á k r é s z v é ­

tele a N a g y O k t ó b e r i Szocialista F o r r a d a l o m b a n és a fiatal szovjet á l l a m v é d e l m é b e n . A S z o v j e t u n i ó i n t e r n a c i o n a l i z m u s á n a k h a t á s a a m a g y a r t á r s a d a l o m fejlődésére.

(Előadás.) B p . Z r í n y i K. [1958.]

18 p .

Makker, J. Sz.: Az én m á s o d i k h a ­ z á m . — D u n á n t ú l i N a p l ó , 1959. n o ­ v e m b e r 7.' [A S z o v j e t u n i ó b a n l e ­ t e l e p e d e t t v o l t m a g y a r h a d i f o g o l y r é s z v é t e l e a p o l g á r h á b o r ú b a n . ] [Matveev] M a t v e j e v , I. V.: M a g y a r

i n t e r n a c i o n a l i s t á k r é s z v é t e l e a s z o v j e t h a t a l o m m e g t e r e m t é s é é r t és m e g s z i l á r d í t á s á é r t vívott h a r c ­ b a n S z i b é r i á b a n . (1917. február—

1921.) — Sz, 1959. 2—4. sz. 335—

355. p .

Müller, A r m a n d : A f o r r a d a l o m t ü ­ zében. E g y v ö r ö s g á r d i s t a o s z t a g ­ p a r a n c s n o k v i s s z a e m l é k e z é s e i . 1917—1920. (V p l a m e n i revoljucii.

F o r d . Honfi József.) B p . Z r í n y i K.

1959. 188 p .

( F e g y v e r a m u n k á s k é z b e n . ) Münnich F e r e n c : H á b o r ú , h a d i f o g s á g ,

f o r r a d a l o m . — É l e t és I r o d a l o m , 1959. 12. sz. 1., 4., 13. sz. 4—5. p .

Németi L a j o s : E g y m a g y a r m u n k á s az o r o s z f o r r a d a l o m b a n . (Veterá­

n o k v i s s z a e m l é k e z é s e i . ) — H P , 1958. 10. sz. 875—879. p .

Salamon P á l : L e g e n d á s n a p o k . (De- v e c s k a K á l m á n v i s s z a e m l é k e z é s e i . )

— N é p s z a b a d s á g , 1958. 95. sz. 4. p . Szatmári G á b o r : F e g y v e r b e n . (Fo­

d o r M i h á l y ) [ v i s s z a e m l é k e z é s e az i n t e r v e n c i ó s o k elleni h a r c o k r a . 1918—1921.] — Esti H í r l a p , 1959. 68.

sz. 4. p .

S z e m t a n ú k a n a g y n a p o k r ó l . A V ö ­ r ö s G á r d a p a r a n c s n o k a . ( G a r a s i n Rudolf.) — N, 1959. 261. sz. 7. p . [Szubaev] S z u b a j e v , N . : Az O r o s z o r ­

szági K o m m u n i s t a (bolsevik) P á r t K a z á n K o r m á n y z ó s á g i B i z o t t s á g a m e l l e t t m ű k ö d ő külföldi k o m m u ­ n i s t a c s o p o r t t e v é k e n y s é g e (1918—

1919). — P K , 1959. 2. sz. 207—

220. p .

T o m á š i M i h á l y : Egy ö r e g m a g y a r b o l ­ s e v i k e m l é k e i . — N e g y v e n év u t á n i t t h o n . — C s o n g r á d m e g y e i H í r l a p , 1959. n o v e m b e r 7.

[Dezső Lajos e g y k o r i h ó d m e z ő v á - . s á r h e l y i k ő m ű v e s , volt h a d i f o g o l y ,

m a j d h o l h o z e l n ö k életéről.]

Tóth J . B é l a : A N a g y O k t ó b e r i Szo­

cialista F o r r a d a l o m h a t á s a az o r o s z o r s z á g i m a g y a r h a d i f o g o l y ­ m o z g a l o m ideológiai f e j l ő d é s é r e .

— É r t e s í t ő , 1959. 1. sz.. 25—34. p . V a r g a G y u l a A n d r á s n y . a l t á b o r n a g y

1890—1959. [Nekrológ.] — N, 1959.

200. sz. 3. p .

V e i i k a j a O k t j a b r ' s z k a j a Szocialiszti- c s e s z k a j a Revoljucija i V e n g r i j a . S z b o r n i k s z t a t e j . B p . A k a d . K.

1959. 183 p .

A k ö t e t t a r t a l m á b ó l :

Györkéi J [ e n ő ] — J ó z s a A [ n t a l ] : V e n g e r s z k i e i n t e r n a c i o n a l i s z t ü v Velikoj O k t j a b r ' s z k o j Szocialiszti- cseszkoj Revoljucii i v g r a z s - d a n s z k o j v o j n e .

Zele F e r e n c : A [kazáni] k a z a n y i b a ­ t a i l l o n m a g y a r k a t o n á i . — M a g y a r Ifjúság, 1958. f e b r u á r 22.

[A M a r x K á r o l y zászlóalj volt p a ­ r a n c s n o k a m a g y a r b a j t á r s a i r ó l . ] Zsombor J á n o s : A t r i p o l j e i e m l é k m ű

t ö r t é n e t e . A K o m s z o m o l f e n n á l l á ­ s á n a k 40. é v f o r d u l ó j á r a . — N é p s z a ­ b a d s á g , 1958. 260'. sz. 6. p .

[A k o m s z o m o l i s t á k és a m a g y a r i n t e r n a c i o n a l i s t á k h ő s i k ü z d e l m e 1919. j ú n i u s á b a n a p o l g á r h á b o r ú ­ b a n , K i e v k ö z e l é b e n . ]

291

(10)

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG HADTÖRTÉNELME.

A MAGYAR, TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI, IRODALMA

lEV.erkilencszáztizenküenc] '1919. T a ­ n á c s k ö z t á r s a s á g i e s e m é n y n a p t á r . (Kiad. az] O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r [és a] F ő v á r o s i S z a b ó Ervin K ö n y v t á r . B p . OSzK. 1959.

14 lev.

Forgács S á n d o r n é — B. Jávorka É v a : V á l o g a t o t t bibliográfia a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g é v f o r d u l ó j á h o z .

— H P , 1959. 1. sz. 99—104. p.

A f o r r a d a l m i i d ő s z a k és a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g főbb e s e m é ­ n y e i n e k k r o n o l ó g i á j a . [Kiad. a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m . ] [Bp.

Házi s o k s z . 1959.] 30 p .

(Gábor I m r é n é ) — (Orbán I l o n a ) : A m a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g p l a k á t ­ jai, ( ö s s z e á l l . — —. Bev. P ó r B e r - taaln.) [Kiad.] az MSZMP P á r t t ö r ­ t é n e t i I n t é z e t e . B p . K o s s u t h K.

1959. 27 p . 48. mell.

Kardos J ó z s e f n é B e n k e í r e n : N a g y idők t a n ú i . A d a t o k a p o l g á r i for­

r a d a l o m és a M a g y a r T a n á c s k ö z ­ t á r s a s á g S z o l n o k m e g y e i s a j t ó j á ­ n a k t ö r t é n e t é h e z . .— J á s z k u n s á g , 1959. 1. sz. 17—25. p .

(Bibi. 23—25. p.)

Komoróciy G y ö r g y : A M a g y a r Ál­

l a m i L e v é l t á r a k t a n á c s k ö z t á r s a ­ sági i r a t a n y a g á r ó l k é s z ü l t t e m a t i ­

kai i s m e r t e t ő l e l t á r e l m é l e t i és m u n k a s z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t a i . —r L e v é l t á r i H í r a d ó , 1959. 1—2. sz.

7—14. p .

Komoróczy G y ö r g y — Szűcs L á s z l ó : A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g t ö r ­ t é n e t é n e k f o r r á s a i a t e r ü l e t i Ál­

lami L e v é l t á r a k b a n . — L e v é l t á r i Közi. 1959. 48—168. p .

Kun J ó z s e f : A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r ­ s a s á g t ö r t é n e t é n e k f o r r á s a i a H a d ­ t ö r t é n e l m i L e v é l t á r b a n . — Levél­

t á r i Közi. 1959. 169—179. p . A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g e s e m é ­

n y e i n e k i d ő r e n d i t á b l á z a t a . (1919.

m á r c i u s 21.—1919. a u g u s z t u s 1.) ( ö s s z e á l l . Szabó Gizella.) — P K , 1959. 1. sz. 223—242. p .

A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e ­ t é n e k f o r r á s a i a K ö z p o n t i G a z d a ­ sági L e v é l t á r b a n . Í r t á k : I n c z e Miklós, J e n é i K á r o l y s t b . — L e ­ v é l t á r i Közi. 1959. 180—208. p . Györffy S á n d o r : A M a g y a r T a n á c s ­

k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e t é n e k f o r r á s a i az O r s z á g o s L e v é l t á r b a n . — L e v é l ­ tári Közi. 1959. 10—48. p .

Nagy L á s z l ó : A T a n á c s k ö z t á r s a s á g V e s z p r é m m e g y e i s a j t ó j á n a k c i k k ­ bibliográfiája. V e s z p r é m . Megyei K ö n y v t á r . 1959. XVII, 207 p . T a n á c s k ö z t á r s a s á g i a p r ó n y o m t a t v á ­

n y o k az E g y e t e m i K ö n y v t á r b a n . [Bibliográfia.] ö s s z e á l l . T ó t h A n d r á s . [Bev.| (Mátrai László.) B p . F e l s ő o k t . J e g y z e t e l i , soksz.

1959. 19 p .

(Az E g y e t e m i K ö n y v t á r k i a d v á ­ n y a i 7.)

(Tiszay A n d o r — M u n k á c s i P i r o s k a — Remete L á s z l ó ) : A M a g y a r T a n á c s ­ k ö z t á r s a s á g r ö p l a p j a i . Bibliográfia és d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y . (Az Orsz. S z é c h é n y i K ö n y v t á r a n y a g á t M u n k á c s i P i r o s k a , az e l ő z m é n y e k a n y a g á t R e m e t e László dolg. fel.

S z e r k . és jegyz. ell. T i s z a y A n ­ dor.) B p . Főv. Szabó E r v i n K ö n y v ­ t á r . — OSZK, 1959. 299 p . 60 t.

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VEZETŐI

Györkéi J e n ő : K u n Béla, a m u n k á s ­ m o z g a l o m k i e m e l k e d ő e g y é n i s é g e .

— N, 1958. 43. sz. 2. p .

Gadanecz B é l a : A f o r r a d a l o m v e z é r ­ k a r á b a n . Landler J e n ő é l e t é b ő l . P r á c a K. 1959. 201 p . 8 t.

Bp. — B r a t i s l a v a , T á n c s i c s K. — Kerekes I s t v á n : „Az ö r e g " — L a n d ­

ler J e n ő h a l á l á n a k h a r m i n c a d i k é v f o r d u l ó j á r a . — Élet és T u d o ­ m á n y . 1958. 18. sz. 547—549. p . Komoróczy G y ö r g y : Landler J e n ő

Debrecen-ben. — Alföld, 1959.. 124—

132. p .

Csák G y u l a : A u g u s z t u s i é j s z a k a . (Landler J e n ő ) [ r e g é n y e s é l e t r a j ­ za.] B p . M ó r a K. 1959. 52 p . Stromfeld A u r é l : V á l o g a t o t t í r á s a i ,

ö s s z e á l l , és b e v . Hetes T i b o r . [Kiad. a] H a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r

és M ú z e u m . B p . Z r í n y i K. 1959.

382. p. 1. t.

Hetes T i b o r : Stromfeld A u r é l . — KSz, 1959. 10. sz. 92—99. p .

Tamás A l a d á r : S t r o m f e l d A u r é l e m ­ l é k e z e t e . — Élet és I r o d a l o m , 1958.

43. sz. 4. p .

A p r o l e t á r d i k t a t ú r a o d a a d ó h a r c o s a . E m l é k e z é s S t r o m f e l d A u r é l r a . — N, 1958. 221. sz. 2. p .

Hegedűs G é z a : ' S t r o m f e l d A u r é l e m ­ l é k e z e t e . — Élet és I r o d a l o m , 1958.

38. sz. 5. p .

Hofman É v a : A m u n k á s o k h a d v e z é r e . 80 éve s z ü l e t e t t S t r o m f e l d A u r é l .

— N é p s z a v a , 1958. 221. sz. 3. p . Hegedűs G é z a : A h a d v e z é r . (Stromfeld

. A u r é l életéről.) B p . M ó r a K. 1958.

85 p . 292

(11)

Földes P é t e r : A t ú l s ó p a r t r ó l . ( S t r o m ­ feld A u r é l é l e t r e g é n y e . ) B p . K o s ­ s u t h K. 1959. 483 p . 8 t.

[Bibliogr. 480—482. p.]

Münnich F e r e n c : M o s z k v á t ó l — B u ­ d a p e s t i g . Részlet egy k é s z ü l ő ö n ­ é l e t í r á s b ó l . —- K o r t á r s , 1958. 11. sz.

635—645. p .

Münnich F e r e n c e l v t á r s n a k , a Minisz­

t e r t a n á c s e l n ö k é n e k életrajza. — N, 1958. 24. sz. 3. p .

M á r t í r o k e m l é k e z e t e . (Korvin Ottó, László J e n ő . ) — N é p s z a b a d s á g ,

1959. 304. sz. 2. p .

Szőcs F e r e n c : „ M a r g i t k ö r ú t i f o g h á z ­ b a n . " László J e n ő és K o r v i n Ottó

Erényi T i b o r : A M a g y a r T a n á c s k ö z ­ t á r s a s á g k i k i á l t á s á n a k 40. évfor­

d u l ó j á r a r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ü l é s s z a k r ó l . — T á r s a d a l m i S z e m l e , 1959. 6. sz. 78—83. p .

L[évai J á n o s n é ] Nagy Z s u z s a : B e s z á ­ moló a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 40. év­

f o r d u l ó j á r a r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ü l é s s z a k r ó l . ( K r ó n i k a . ) — Sz, 1959.

2—4. sz. 697—714. p .

T u d o m á n y o s ü l é s s z a k a M a g y a r T a ­ n á c s k ö z t á r s a s á g 40. é v f o r d u l ó j a al-

Cherestesiu, V i c t o r : A r o m á n i a i m u n ­ k á s o s z t á l y és az 1919-es m a g y a r ­ o r s z á g i p r o l e t á r f o r r a d a l o m . R é s z ­ l e t e k e l ő a d á s á b ó l . — I d ő s z e r ű K é r d . 1959. 3. sz. 34—41. p . D i á k o k a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á ­

gért. Kiad. a M a g y a r K o m m u n i s t a Ifjúsági S z ö v e t s é g K ö z p o n t i B i ­ zottsága. B p . K o s s u t h K. 1959.

44 p .

([Magyar K o m m u n i s t a Ifjúsági Szövetség.] S e g é d a n y a g az e g y e t e ­ mi és főiskolai ifjúsági a k a d é m i á k előadói s z á m á r a . )

D o k u m e n t u m 1918—19. hősi h a r c a i r ó l . A Vörös Ú j s á g r ó l . —. T á r s a d a l m i S z e m l e , 1958. 12. sz. 89—93. p . É v f o r d u l ó n . (1919. m á r c i u s 21.) — P K ,

1959. 1. sz. 1—13. p.

Fel' v ö r ö s ö k p r o l e t á r o k . . . (Irta, ösz- szeáll.) [ésl k i a d . [a] BM H a t á r ­ őrség P o l i t i k a i C s o p o r t f ő n ö k s é g .

[111.] ( N é m e t h J á n o s . ) [Bp.] Z r í ­ n y i n y . 1959. 126 p .

([Határőrség.] A s o r o z o t t á l l o m á n y t a n a n y a g a . )

A f o r r a d a l o m h í r n ö k e . A V ö r ö s Ü j - ság m e g j e l e n é s é n e k 40. é v f o r d u l ó ­ j á r a . — N é p s z a b a d s á g , 1958. 290. sz.

5. p .

m á r t í r h a l á l á n a k 40. é v f o r d u l ó j á n . L o b o g ó , 1959. 39. sz. 2. p .

A l e g e n d á s h í r ű v ö r ö s k o m i s s z á r . K a ­ r i k á s F r i g y e s . I r t a : J. R. — N, 1958.

188. sž. 2. p .

Györkéi J e n ő : K e l l n e r S á n d o r , a p á r t k a t o n á j a . — N, 1958. 38. sz.

2. p .

A p r o l e t á r f o r r a d a l m á r . (Mosolygó Antal.) [Irta:] F. J. — N, 1959.

68. sz. 9. p .

Molnár P á l : N é h á n y a n a z o k k ö z ü l , a k i k a ž é l r e á l l t a k . — N, 1958. 272.

sz. 7. p .

k a l m á b ó l (1959. m á r c i u s 16—21.) ( K r ó n i k a . ) — Sz, 1959. 1. sz. 189—

190. p .

T u d o m á n y o s ü l é s s z a k a T a n á c s k ö z t á r ­ s a s á g k i k i á l t á s á n a k 40. é v f o r d u l ó ­ j á n . — MTA" T á r s . t ö r t . T u d . Oszt.

Közi. 1959. IX. k ö t . 3—4. sz. 239—

258. p .

T u d o m á n y o s ü l é s s z a k a M a g y a r T a ­ n á c s k ö z t á r s a s á g m e g a l a k u l á s á n a k 40. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . — M a ­ g y a r . T u d o m á n y , 1959. 4. sz. 189—

192. p .

Gáti V i l m o s : Az 1919-es M a g y a r T a ­ n á c s k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e t é b ő l . (Elő­

a d á s v á z l a t . ) — H P , 1958. 2. sz. 151—

158. p .

Gazsi J ó z s e f : A p r o l e t á r d i k t a t ú r a h a j n a l á n . — H a t á r ő r , 1959. 9. sz.

5. p .

(Greskó I b o l y a — R a j m o n G y u l a ) : F o r r a d a l m i t a v a s z R á k o s m e n t é n . 1919. B p . F[őv.] N y o m d a i p . V. n y . 1959. 23 p .

Hajdú T i b o r : A M a g y a r T a n á c s k ö z ­ t á r s a s á g t ö r t é n e t é n e k n é h á n y k é r ­ d é s e . — Sz, 1958. 1—4. sz. 364 — 387. p .

Hajdú T i b o r : M á r c i u s h u s z o n e g y e d i ­ k e , ( A d a t o k a M a g y a r T a n á c s k ö z ­ t á r s a s á g k i k i á l t á s á n a k t ö r t é n e t é ­ hez.) B p . A k a d . K. 1959. 89 p . ( É r t e k e z é s e k a t ö r t é n e t i t u d o m á ­ n y o k k ö r é b ő l . U. S. 15.) A K o m m u n i s t á k M a g y a r o r s z á g i P á r t ­

j á n a k h a r c a a b u r z s o á h a d s e r e g f o r r a d a l m a s í t á s á é r t és a m u n k á s ­ o s z t á l y f e l f e g y v e r z é s é é r t 1918 őszén és 1919 t a v a s z á n . D o k u m e n ­ t u m g y ű j t e m é n y , ( ö s s z e á l l . K u n J ó ­ zsef.) — H P , 1959. 1. sz. 46—56. p . Kral, Vaclav: A M a g y a r és a S z l o v á k

T a n á c s k ö z t á r s a s á g k a p c s o l a t a i .

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁRA

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ

TANULMÁNYOK ÉS CIKKEK

Figure

Updating...

References

Related subjects :