2008. de cem ber 17., szerda

24  Download (0)

Full text

(1)

Bu da pest,

2008. de cem ber 17., szerda

58. szám

Ára: 525,– Ft

2172/2008. (XII. 17.) Korm. h. A Kri ti kus Inf ra struk tú ra Vé de lem Nem ze ti Prog ram já ról szó ló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat módosításáról . . . . 456 2173/2008. (XII. 17.) Korm. h. A 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ká ból a IX. He lyi ön kor -

mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet egyes jog cí me i re va ló elõirányzat-átcsoportosításról . . . 456 2174/2008. (XII. 17.) Korm. h. A köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél 2006–2008. év ben el ren delt

szer ve ze ti és egyéb in téz ke dé sek kel össze füg gõ ki adá sok tá mo - ga tá sá ról (II. ütem) és a 2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról . . . . 457 2175/2008. (XII. 17.) Korm. h. A fe je ze tek egyen sú lyi tar ta lé ká nak fel hasz ná lá sá ról . . . . 465 Ol dal

TARTALOMJEGYZÉK

(2)

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2172/2008. (XII. 17.) Korm.

határozata

a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm.

határozat módosításáról

1. A Kri ti kus Inf ra struk tú ra Vé de lem Nem ze ti Prog - ram já ról szó ló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat (a továbbiakban: H.) 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép:

(A Kor mány)

„5. el ren de li az Eu ró pai Unió lét fon tos sá gú inf ra struk tú - rák fi gyel mez te tõ és in for má ci ós há ló za tá hoz (Cri ti cal Infrastructure War ning In for mat ion Net work, CIWIN) való kap cso ló dás le he tõ sé gé nek vizs gá la tá ról szó ló je len tés össze ál lí tá sát és a Kor mány ré szé re tör té nõ benyúj tását.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter

a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi

mi nisz ter

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

hon vé del mi mi nisz ter

in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos Ha tár idõ: az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak

a lét fon tos sá gú inf ra struk tú rák

fi gyel mez te tõ és in for má ci ós há ló za tát lét re ho zó ha tá ro za ta ki hir de té sét kö ve tõ 6. hó nap el sõ nap ja”

2. A H. 2. és 3. pont já ban a „köz igaz ga tá si informati - káért fe le lõs kor mány biz tos” szö veg rész he lyé be az „in fo - kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos” szö veg rész lép.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2173/2008. (XII. 17.) Korm.

határozata

a 2008. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet egyes

jogcímeire való elõirányzat-átcsoportosításról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve - té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban:

KvTv.) 4. §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján el - ren de li a KvTv. 1. szá mú mel lék le te X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 20. Tar ta lé kok cím, 2. Cél tar ta lé kok al cím, 1. Különféle sze mé lyi ki fi ze té sek jog cím cso port ter hé re a KvTv. 1. szá mú mel lék le te IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je - zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím re a mel lék let sze - rint 9,0 mil li árd fo rint át cso por to sí tá sát a KvTv. 5. szá mú mel lék le te sze rin ti kö vet ke zõ bontásban:

a) 9. He lyi szer ve zé si in téz ke dé sek hez kap cso ló dó több let ki adá sok tá mo ga tá sa jog cím re 2,7 mil li árd fo rint,

b) 26. A 2008. évi bér po li ti kai in téz ke dé sek tá mo ga tá - sa jog cím re 6,3 mil li árd fo rint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

(3)

Melléklet a 2173/2008. (XII. 17.) Korm. határozathoz IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

X. Mi nisz ter el nök ség Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2008.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

002334 5 Köz pon to sí tott elõ irány za tok 9 000,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lék

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –9 000,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal 9 000,0 9 000,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

A Kormány

2174/2008. (XII. 17.) Korm.

határozata

a központi költségvetési szerveknél 2006–2008. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggõ kiadások

támogatásáról (II. ütem)

és a 2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

A Kor mány

1. a köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél 2006–2008. év - ben el ren delt szer ve ze ti és egyéb in téz ke dé sek kel össze - füg gõ ter ve zet tõl el té rõ fi ze té si kö te le zett ség fe de ze té re – a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény (KvTv.) 4. §-ának (2) be kez dé - sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – el ren de li a X. Mi nisz - ter el nök ség fe je zet, 20. Tar ta lé kok cím, 2. Cél tar ta lé kok al - cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek jog cím cso port ter - hé re – az 1. szá mú mel lék let sze rint – 359 519 ezer fo rint át - cso por to sí tá sát utó la gos el szá mo lá si, elõirányzat- visszarendezési kö te le zett ség mellett. A fel nem használt összeget a 2008. évi maradvány-elszámolás keretében kell rendezni;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

(az elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ért) az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó

szer vek ve ze tõi

(az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ért) Ha tár idõ: azon nal

2. a 2007. év után járó 13. havi il let mény 2008. évi rész le té - nek ki fi ze té sé re igé nyelt tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról szó ló 2141/2008. (X. 15.) Korm. ha tá ro zat mel lék le tét úgy mó do sít - ja, hogy – a vég összeg vál to zat la nul ha gyá sa mel lett – a XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, 8. Ag - rár ku ta tó in té ze tek cím mû kö dé si költ ség ve té sét –405 ezer fo - rint ra, va la mint a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, 2. Egye te mek, fõ is ko lák cím mû kö dé si költ ség ve té sét 7633 ezer fo rint ra mó do sít ja, továbbá a XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um, 12. Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei cím mû kö dé si költ ség ve té sét 0 fo rint ra, va la mint a 13. Köz pon - ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság cím mû kö dé si költ ség ve té sét –24 ezer forintra módosítja a 2. számú melléklet szerint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

(az elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ért) az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó

szer vek ve ze tõi

(az elõirányzatok kezeléséért) Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

(4)

1. számú melléklet a 2174/2008. (XII. 17.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

000495 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 141

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 365

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –1 506

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

000495 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 1 506

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal 1 506 1 506

(5)

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 31 093

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 950

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –41 043

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás 41 043

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal 41 043 41 043

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

(6)

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

275112 7 Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 085

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 187

003870 9 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28 819

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 020

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –57 111

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

275112 7 Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 17 272

003870 9 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 39 839

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal 57 111 57 111

(7)

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

267167 2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõor vo si Hi va tal és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 150 530

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 47 622

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 139

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 268

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –215 559

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

267167 2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõor vo si Hi va tal és in téz mé nyei 198 152

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 17 407

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal 215 559 215 559

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

(8)

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 31 672

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 135

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –41 807

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár 41 807

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal 41 807 41 807

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

(9)

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

272723 6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Intézet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 889

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 604

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –2 493

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 2144/2008.

(X. 22.) Korm. h.

272723 6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Intézet 2 493

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal 2 493 2 493

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

(10)

2. számú melléklet a 2174/2008. (XII. 17.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer fo rint ban

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –306

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –99

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

001843 12 Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –18

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –6

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 786

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 847

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

hatása A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat száma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek –405

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

001843 12 Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 0

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság –24

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák 7 633

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–) Össze sen I.

ne gyed év II.

ne gyed év III.

ne gyed év IV.

ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány egyéb: azon nal

(11)

A Kormány

2175/2008. (XII. 17.) Korm.

határozata

a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról

A Kor mány

1. a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: KvTv.) 52. §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján el ren de li 42 541,2 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát az 1. és a 2. szá mú mel lék le tek sze rint a fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lé - kok ter hé re;

Fe le lõs: az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi

pénz ügy mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

2. Csö rög köz ség új alap fo kú ok ta tá si in téz mé nyé nek épí té se érdekében

a) a KvTv. 51. § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a KvTv. 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor - mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem - adó ja fe je zet ben lét re hoz za a 22. Csö rög köz ség új alap fo - kú ok ta tá si in téz mé nye épí té sé nek tá mo ga tá sa cí met. Ez - zel egy ide jû leg e cím re 160,0 mil lió fo rin tot csoportosít át e határozat 1. számú melléklete alapján;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

b) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a tá mo ga tást utó la gos, leg ké sõbb 2010. de cem ber 31-éig tör té nõ el szá mo lá si kö te le zett ség gel so ron kí vül fo - lyó sít sa Csö rög köz ség új alap fo kú ok ta tá si in téz mé nyé - nek épí té sé re az ön kor mány zat nál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

c) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és utó la gos el szá mo lá sá nak fel té te le i rõl Csö rög Köz ség Ön kor mány za tá val tá mo ga tá - si meg ál la po dást kös sön;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

3. A váci Ár pád Fe je de lem ál ta lá nos is ko la épü le té nek fel újí tá sa, ok ta tá si fel té te le i nek kor sze rû sí té se, aka dály - men te sí té se érdekében

a) a KvTv. 51. § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a KvTv. 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor - mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem - adó ja fe je zet ben lét re hoz za a 23. A váci Ár pád Fe je de lem

ál ta lá nos is ko la épü le te fel újí tá sá nak, ok ta tá si fel té te lei kor sze rû sí té sé nek, aka dály men te sí té sé nek tá mo ga tá sa cí - met. Ez zel egy ide jû leg e cím re 265,0 millió forintot csoportosít át e határozat 1. számú melléklete alapján;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

b) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a tá mo ga tást utó la gos, leg ké sõbb 2010. de cem ber 31-éig tör té nõ el szá mo lá si kö te le zett ség gel so ron kí vül fo lyó sít sa a váci Ár pád Fe je de lem ál ta lá nos is ko la épü le té nek fel újí - tá sá ra, ok ta tá si fel té te le i nek kor sze rû sí té sé re, aka dály - men te sí té sé re az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

c) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és utó la gos el szá mo lá sá nak fel té te le i rõl Vác Vá ros Ön kor mány za tá val támogatási megállapodást kössön;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

4. Zsám bék nagy köz ség új, kor sze rû 8 cso port szo bás óvo dá já nak épí té se érdekében

a) a KvTv. 51. § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a KvTv. 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor - mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem - adó ja fe je zet ben lét re hoz za a 24. Zsám bék nagy köz ség új, kor sze rû 8 cso port szo bás óvo dá ja épí té sé nek tá mo ga tá sa cí met. Ez zel egy ide jû leg e cím re 437,5 mil lió fo rin tot csoportosít át e határozat 1. számú melléklete alapján;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

b) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a tá mo ga tást utó la gos, leg ké sõbb 2010. de cem ber 31-éig tör té nõ el szá mo lá si kö te le zett ség gel so ron kí vül fo lyó sít sa Zsám bék nagy köz ség új, kor sze rû 8 cso port szo bás óvo dá - já nak épí té sé re az ön kor mány zat nál erre a cél ra lét re ho - zott, el kü lö ní tett szám lá ra;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

c) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és utó la gos el szá mo lá sá nak fel té te le i rõl Zsám bék Nagy köz ség Ön kor mány za tá val támogatási meg ál la po dást kös sön.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

(12)

1. számú mel lék let a 2175/2008. (XII. 17.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben Költ ség ve té si év: 2008.

Mil lió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

ha tá sa A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat szá ma Ki emelt elõ irány zat ne ve

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve del ema dó ja

283089 22 Csö rög köz ség új alap fo kú ok ta tá si in téz mé nye épí té sé nek tá mo ga tá sa 160,0

283090 23 A vá ci Ár pád Fe je de lem ál ta lá nos is ko la épü le te fel újí tá sá nak, ok ta tá si fel té te - lei kor sze rû sí té sé nek, aka dály men te sít ésé nek tá mo ga tá sa

265,0

283101 24 Zsám bék nagy köz ség új, kor sze rû nyolc cso port szo bás óvo dá ja épí té sé nek

tám go a tá sa

437,5

X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 764,3

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

82,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá sok 1 264,0

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3 955,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá sok 855,0

252134 4 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 300,0

9 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Cél elõ irány za tok

25463 14 Kor mány za ti in for ma ti kai rend sze rek alap szol gál ta tá sa i nak biz -

to sí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 378,0

4 Ha tá ron tú li ma gya rok prog ram ja i nak tá mo ga tá sa

228895 3 Nem zet po li ti kai te vé keny ség tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

210,0 5 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si fel ada tok

264889 7 Fel sõ- és köz ok ta tá si szoft ver és li cenc díj

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 220,0

264890 12 A mil le ná ris prog ra mok kal össze füg gõ fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

100,0

7 Fe je ze ti tar ta lék

264989 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –2 120,3

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 287,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 193,0

000659 2 In for má ci ós Hi va tal

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 292,0

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 763,5

235006 4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19,9

(13)

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

ha tá sa A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat szá ma Ki emelt elõ irány zat ne ve

XI. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Cél fel ada tok

030164 5 Tu risz ti kai cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

1 245,0

232061 22 Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

282,0

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

250078 1 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

150,0

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se, ke ze lé se

277145 11 Ál la mi, ön kor mány za ti és egyéb sport lé te sít mé nyek fej lesz té se,

fenn tar tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 840,0

31 Fe je ze ti tar ta lék

269712 1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –3 063,3

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

212087 5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 000,0

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

279990 6 EUSZA tá mo ga tás a 2006. évi ár víz ká rok eny hí té sé re

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

325,5

248723 15 Köz pon to sí tott be vé te lek bõl fi nan szí ro zott in téz mé nyi fel ada -

tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok

250734 8 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

1 600,0

14 Fe je ze ti tar ta lék

265045 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –9 413,6

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

198279 2 HM hi va ta lai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 100,0

198280 3 HM hát tér in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 400,0

2 Ma gyar Hon véd ség

206905 2 MH ÖHP és alá ren delt szer ve ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 22,2

8 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

39 Fe je ze ti tar ta lék

265078 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 522,2

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

264045 3 Igaz ság ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 65,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,0

3 Do lo gi ki adá sok 164,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,2

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adás 1 050,0

2 Fel hal mo zási költ ség ve tés

(14)

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

ha tá sa A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat szá ma Ki emelt elõ irány zat ne ve

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 300,0

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 623,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 290,1

3 Do lo gi ki adá sok 2 922,0

2 Fel hal mo zási költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 113,6

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tás 86,1

3 Do lo gi ki adá sok 352,2

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,8

3 Do lo gi ki adá sok 45,3

20 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

10 Fe je ze ti tar ta lék

265089 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –7 485,9

XV. Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

226055 3 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

2 Fel hal mo zsái költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 400,0

25 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

270601 16 Köz po li ti kai ku ta tá sok, elem zé sek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

30,0

277001 46 Nem zet kö zi je len tõ sé gû, ki emelt KFI prog ra mok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 100,0

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány zat

270590 8 Kül gaz da ság fej lesz té si cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

100,0

30 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

244190 26 Nem zet kö zi tag dí jak, nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ fel -

ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 27,2

258134 34 NATO tag ság ból adó dó ága za ti fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 12,7

50 Fe je ze ti tar ta lék

265112 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –5 724,4

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás

7 Víz kár el há rí tás

249501 5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 690,0

256467 7 Víz kár el há rí tá si mû vek fej lesz té si és ál lag meg óvá si fel -

ada tai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 250,0

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

10 Fe je ze ti tar ta lék

265123 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék -1 627,1

XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

5 Köz le ke dés sel kap cso la tos és egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

265690 2 Út pénz tár

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 1 294,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

(15)

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

ha tá sa A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat szá ma Ki emelt elõ irány zat ne ve

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 22,0

004118 2 Kül kép vi se le tek Igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 185,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 441,0

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

6 Nem zet kö zi tag dí jak és eu ró pai uni ós be fi ze té sek

004174 1 Nem zet kö zi tag dí jak és kö te le zõ jel le gû, ön kén tes fel aján lá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2 400,0

30 Schen ge ni kö ve tel mé nyek nek

255378 2 Schen ge ni kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 29,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 111,2

265156 50 Fe je ze ti tar ta lék

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –897,8

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 679,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 215,7

3 Do lo gi ki adá sok 393,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 230,0

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,3

3 Do lo gi ki adá sok 60,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 74,9

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,5

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 160,0

226901 7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 134,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43,0

11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás

3 Fel sõ ok ta tá si fej lesz té si prog ram

283156 30 Ká roly Ró bert Fõ is ko la sport cent rum be ru há zás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 30,0

283167 31 Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem in for ma ti kai fej -

lesz tés

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 20,0

283178 32 Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la te tõ té ri re konst ruk ció és

épü let gé pé sze ti kor sze rû sí tés

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

4 Kul tu rá lis be ru há zá sok

197623 1 Mú ze u mi re konst ruk ció

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 422,0

256145 2 Vá ri re konst ruk ci ók (Szent György tér, Má tyás temp lom)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 170,0

5 Fel sõ ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

255712 33 Fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend sze rek mû köd te té se EISZ-ko or -

di ná ció

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

290,0

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

(16)

Ál lam- ház tar tá si

egye di azo no sí tó

Fe je zet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Fe je- zet- név

Cím- név

Al- cím-

név Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás (+/–)

A mó do- sít ás kö vet-

ke zõ év re át hú zó dó

ha tá sa A mó do-

sít ást el ren de lõ

jog- sza bály/

ha tá- ro zat szá ma Ki emelt elõ irány zat ne ve

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271445 2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga -

tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

50,0

12 Fel újí tá sok köz pon ti tá mo ga tá sa

255945 2 Egyéb in téz mé nyi fel újí tá si prog ra mok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 99,5

13 Egyéb fej lesz té si tá mo ga tás

270312 4 Nem ál la mi in téz mé nyek fel újí tás, be ru há zás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga -

tá sok

900,0

276901 8 EUSZA ár ví zi tá mo ga tás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,6

32 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés

271478 7 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -

sok

71,0

50 Fe je ze ti tar ta lék

269645 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –6 569,3

16 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Nem ze ti Kul tu rá lis Alap tá mo ga tá sa 242,5

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

017233 3 Szak és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós köz pon tok, ku -

ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

7 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás 300,0

002994 5 Or szá gos Men tõ szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 450,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 250,0

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 500,0

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

22 Fe je ze ti tar ta lék

265190 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –1 500,0

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 378,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 121,2

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

10 Fe je ze ti tar ta lék

265201 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék –500,0

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

240789 1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 500,0

258745 8 Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,7

3 Do lo gi ki adá sok 0,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 56,4

003012 13 Gyer mek és if jú ság vé de lem in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,3

2 Fel újí tás 108,3

16 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

228653 40 A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel kap cso la tos fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá - 140,0

Figure

Updating...

References

Related subjects :