• Nem Talált Eredményt

Szer ve ze ti hí rek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Szer ve ze ti hí rek"

Copied!
40
0
0

Teljes szövegt

(1)

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

Ti sza föld vár Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za - tot hir det a Vá ro si Böl csõ de (5430 Ti sza föld vár, Or go nás u. 2.) ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú in téz mény ve ze tõ je ál lás betöltésére. 194 Pápa és Kör nyé ke Te le pü lé si Ön kor mány za tok Te rü let fej lesz té si

Tár su lá sa pá lyá za tot hir det vi dék fej lesz té si me ne dzser ál lás hely

be töl té sé re . . . . 194

Me zõ csát Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa pá lyá za tot ír ki vi dék fej lesz - té si me ne dzser foglalkoztatására . . . . 194

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Mar git Kór há za (1032 Bu da pest, Bé csi út 132.) pá lyá za tot hir det ápo lá si fõ igaz ga tó-he lyet tes mun - ka kör betöltésére . . . . 195

Mór Vá ro si Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det a Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet (8060 Mór, Kór ház u. 21.) gaz da - sá gi igaz ga tó ál lás betöltésére . . . . 195

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Fej ér Me gyei In té ze te (8000 Szé kes fe hér vár, Má tyás ki rály krt. 13.) pá lyá za tot hir det az aláb bi mun ka kö rök betöltésére. . . . 196

Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Szak or vo si El lá tás és Há - zi or vo si Szol gá lat fõ igaz ga tó ja (6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 97.) pá lyá za tot hir det gaz da sá gi igaz ga tói mun ka kör betöltésére . . . 196

A Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det in téz mény ve ze tõi (fõ igaz ga tói) fel adat kör el lá tá sá ra köz al kal ma - zot ti ki ne ve zés sel és ha tá ro zott ide jû – 5 évre szó ló – ma ga sabb ve ze tõi megbízással . . . . 197

Mo hács Kis tér sé gi Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa pá lyá za tot hir det a Mo hács Kis tér sé gi Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té - sé re . . . . 198

A Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal pá lyá za ti fel hí vá sa kis tér sé gi meg bí zot ti tiszt ség be töl té sé re . . . . 198

Mi nisz te ri közlemények . . . . 200

Költ ség ve té si szervek ala pí tó okirata . . . . 203

A fel aján lott adó felhasználásáról . . . . 204

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Pá lyá za tok tá mo ga tás elnyerésére . . . . 206

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé re ki írt pá lyá zat eredménye . . . . 207

Ál la mi va gyon bérbeadása . . . . 207

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai. . . . 209

Hi va ta los közlemények. . . . 213

Hi va ta li bé lyeg zõk érvénytelenítése. . . . 215

V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pá lyá za tok tá mo ga tás elnyerésére . . . . 216

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó tá jé koz ta tó ja Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki a dá sá ban meg je lent jogi ak tu sokról (2006. ja nu ár 19–25.). . . . 218

Cég hir det mé nyek Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . 224

Köz gyû lé si meg hí vó . . . . 228

Bé lyeg zõk ér vény te le ní té se . . . . 228

Hí rek, in for má ci ók, tá jé koz ta tók . . . . 228

Kiállítások . . . . 229 Budapest, 2006. február 1.

Meg je le nik minden szerdán.

IX. évfolyam, 2006/5. szám Ára: 345 Ft

T A R T A L O M

(2)

Sze mé lyi rész Á

LLÁS PÁ LYÁ ZA TOK Ti sza föld vár Vá ros Ön kor mány za tá nak

Kép vi se lõ-tes tü le te

(5430 Ti sza föld vár, Baj csy-Zsi linsz ky út 2.) pá lyá za tot hir det

a Vá ro si Böl csõ de (5430 Ti sza föld vár, Or go nás u. 2.) ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú in téz mény ve ze tõ je ál lás

be töl té sé re

A meg bí zás idõ tar ta ma, kez dõ nap ja és meg szû né sé nek idõ pont ja: 5 év, 2006. jú li us 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig.

A meg bí zás fel té te lei:

– a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer - mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl szó ló – több ször mó do sí tott – 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel - lék le té nek I.2.B) pont já ban meghatározott képesítési elõ - írások és

– leg alább öt év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szerzett szakmai gyakorlat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la tát, – 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, – szak mai élet raj zot,

– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó rész le tes prog ra - mot a szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze - lés sel.

Egyéb in for má ci ók:

– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. feb ru ár 1.) szá mí tott 30. nap,

– be nyúj tás: Bor za At ti la pol gár mes ter hez, írás ban (5430 Ti sza föld vár, Baj csy-Zsi linsz ky út 2.),

– az el bí rá lás a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 60 na pon be - lül történik,

– bé re zés: a Kjt. sze rint,

– a pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ci ót kér ni a pol gár - mes te ri Hi va tal (56) 470-017-es te le fon szá mán lehet.

A pá lyá zat köz zé té te le a Szo ci á lis Köz löny ben, a Hi va ta - los Ér te sí tõ ben, va la mint az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nik.

Pá pa és Kör nyé ke Te le pü lé si Ön kor mány za tok Te rü let fej lesz té si Tár su lá sa

pá lyá za tot hir det

vi dék fej lesz té si me ne dzser ál lás hely be töl té sé re

A pá lyá zat fel té te lei:

– ma gyar ál lam pol gár ság, – bün tet len elõ élet,

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség.

Elõnyt je lent: ag rár tu do má nyi, te rü let fej lesz té si szak - irá nyú fel sõ fo kú végzettség.

A rész le tes fel té te lek meg te kint he tõk a http://www.

meh.hu hon la pon. (Vi dék fej lesz té si me ne dzse rek to vább - fog lal koz ta tá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tás ra ki írt pá lyá za ti felhívás TKH-VMT-1-2006.)

A pá lyá za to kat Pá pa és Kör nyé ke Te le pü lé si Ön kor - mány za tok Te rü let fej lesz té si Tár su lá sa 8500 Pá pa, Ko má - ro mi u. 12., In ku bá tor ház cím re, Csõ bör Ká roly nak, a tár - su lás elnökének címezve lehet benyújtani

2006. feb ru ár 9. 12 órá ig.

Me zõ csát Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa pá lyá za tot ír ki

vi dék fej lesz té si me ne dzser fog lal koz ta tá sá ra

I. A pá lyá zat cél ja a me zõ csá ti sta tisz ti kai kis tér ség ben a vi dék fej lesz té si fel ada tok el lá tá sá nak elõ se gí té se ér de - ké ben vi dék fej lesz té si me ne dzser al kal ma zá sa határozott idõre, 2006. június 30-ig.

II. A vi dék fej lesz té si me ne dzser rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek (kö te le zõ feltételek):

– az Eu ró pai Unió va la mely tag or szá gá nak ál lam pol - gár sá ga,

– bün tet len elõ élet,

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség,

– a ma gyar nyelv tár gya lá si szin tû is me re te és haszná - lata.

Elõnyt je len tõ fel té te lek:

– ag rár tu do má nyi, te rü let fej lesz té si szak irá nyú fel sõ fo - kú végzettség,

– te rü let fej lesz té si, köz gaz da sá gi, gaz da ság fej lesz té si, il let ve ál lam igaz ga tá si szak irá nyú tapasztalat,

– vi dék fej lesz té si me ne dzse ri ta pasz ta lat,

194 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/5. szám

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

(3)

– ál la mi lag iga zolt ide gen nyelv-is me ret (el sõ sor ban angol),

– iga zolt fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret.

III. A pá lyá zat tar tal ma: a vi dék fej lesz té si me ne dzse ri te vé keny ség el lá tá sá ra vo nat ko zó pá lyá za tot, a me ne - dzser rel szem ben tá masz tott fel té te lek meg lé tét iga zo ló do ku men tu mok má so la tát és az önéletrajzot 1 példányban a pályázó

2006. feb ru ár 14-ig

nyújt hat ja be Me zõ csát Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lá sá hoz (3450 Me zõ csát, Hõ sök te re 1.) Mes ter At ti lá né mun ka - szer ve zet-ve ze tõ höz. A pá lyá zat ak kor te kint he tõ ha tár - idõ ben be nyúj tott nak, ha ha tár idõn be lül a meg je lölt cím re be ér ke zik.

A pá lyá zat tal kap cso la to san fel vi lá go sí tás az aláb bi he - lyen és el ér he tõ sé ge ken kér he tõ: Ko vács Mi hály, kis tér sé - gi iro da ve ze tõ (3450 Me zõ csát, Hõ sök te re 24.), tel.: (49) 353-912, e-ma il: mcsatkisterseg@bicomix.hu.

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Mar git Kór há za (1032 Bu da pest, Bé csi út 132.)

pá lyá za tot hir det

ápo lá si fõ igaz ga tó-he lyet tes mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– dip lo más ápo lói, in té zet ve ze tõi sza kon szer zett egész - ség ügyi fõ is ko lai diploma,

– egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész - ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú sza kon szer zett képe - sítés,

– leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

– ok ta tás te rü le tén szer zett gya kor la ti ta pasz ta lat, – tu do má nyos te vé keny ség.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj za,

– az ápo lá si igaz ga tó ság ve ze té sé re vo nat ko zó kon - cepció,

– az is ko lai vég zett sé ge ket iga zo ló ok le ve lek hi te les másolata,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, – nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el bí rá - lás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Bé re zés: a Kjt. alap ján, meg egye zés sel.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: a pá lyá za tot egy pél - dány ban, írás ban, sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be -

nyúj ta ni dr. Gusz to nyi Ág nes fõ igaz ga tó nak cí mez ve (Fõ - vá ro si Ön kor mány zat Szent Mar git Kór há za, 1032 Bu da - pest, Bé csi út 132.).

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. ja nu ár 23.) szá mí - tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 30. nap.

Mór Vá ro si Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te (8060 Mór, Szent Ist ván tér 6.)

pá lyá za tot hir det a Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet

(8060 Mór, Kór ház u. 21.) gaz da sá gi igaz ga tó ál lás be töl té sé re

A ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra a nyer tes pá lyá zó meg bí - zást kap.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, vagy – fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és emel lett

– mér leg ké pes köny ve lõi vagy ez zel egyen ér té kû szak - ké pe sí tés, valamint

– leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat, – bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

– költ ség ve tés te rén szer zett szak mai gya kor lat, – eü.-i in téz mény nél szer zett szak mai gya kor lat és az 1. pont ban elõ írt vég zett sé gen fe lül meg szer zett eü.-me ne - dzse ri végzettség.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés - tõl (Egész ség ügyi Köz löny, 2006. ja nu ár 23.) szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot – az ok le vél má so lat és az er köl csi bi zo - nyít vány ki vé te lé vel – elekt ro ni kus for má ban is kérjük mellékelni.

A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be - tölt he tõ.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá sá nak ha tár ide jét követõ 30. nap.

Bé re zés: a Kjt. sze rint.

Csa to lan dó:

– szak mai ön élet rajz, – ok le vél má so lat, – er köl csi bi zo nyít vány, – ve ze tõi prog ram,

– nyi lat ko zat a sok szo ro sí tás hoz va ló hoz zá já ru lás ról.

(4)

196 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/5. szám La kás meg be szé lés tár gya le het.

Fel vi lá go sí tás kér he tõ: a 06 (22) 560-839-es te le fo non.

Pá lyá zat cí me: Schmidt Fe renc pol gár mes ter, 8060 Mór, Szent Ist ván tér 6.)

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Fej ér Me gyei In té ze te

(8000 Szé kes fe hér vár, Má tyás ki rály krt. 13.) pá lyá za tot hir det

az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– szak irá nyú szak or vo si ké pe sí tés, – min. öt éves szak mai gya kor lat, – bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– szak mai ön élet rajz, – szak mai prog ram.

– Me gyei há zi gyer mek or vo si szak fel ügye lõ, 1 fõ.

– Vá ro si há zi or vo si szak fel ügye lõ, 2 fõ.

Mun ka hely meg je lö lé se:

– 1 fõ Szé kes fe hér vár vá ros kör nyé ki,

– 1 fõ sár bo gár di ÁNTSZ il le té kes sé gi te rü let ére.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ugyan az, mint fent.

– Vá ro si há zi gyer mek or vo si szak fel ügye lõ, 1 fõ.

Mun ka hely meg je lö lé se:

– Szé kes fe hér vár vá ros kör nyé ki és sár bo gár di ÁNTSZ il le té kes sé gi területére.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ugyan az, mint fent.

– Vá ro si fog or vo si szak fel ügye lõ, 3 fõ.

Mun ka hely meg je lö lé se:

– 1 fõ Szé kes fe hér vár vá ros és sár bo gár di ÁNTSZ il le - té kes sé gi területére,

– 1 fõ du na új vá ro si ÁNTSZ il le té kes sé gi te rü le té re, – 1 fõ mó ri, bics kei ÁNTSZ il le té kes sé gi te rü le té re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ugyan az, mint fent.

A pá lyá za tot az ÁNTSZ Fej ér Me gyei In té ze té hez – a meg je le nést (Egész ség ügyi Köz löny, 2006. ja nu ár 23.) kö - ve tõ 30 na pon be lül – kell be nyúj ta ni.

Te le fon: (22) 511-720.

Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat Szak or vo si El lá tás és Há zi or vo si Szol gá lat fõ igaz ga tó ja (6722 Sze ged, Ti sza La jos krt. 97.)

pá lyá za tot hir det

gaz da sá gi igaz ga tói mun ka kör be töl té sé re

A gaz da sá gi igaz ga tó fel ada ta: a fõ igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett az in téz mény mû kö dé sé vel össze füg gõ pénz ügyi, mû sza ki és in téz mény üze mel te té si, to váb bá az ezek kel össze füg gés ben fel me rü lõ ad mi niszt ra tív fel ada - tok irá nyí tá sa, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé - rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 18. § (5) be - kezdésében fog lalt fel ada tok el lá tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, – szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség,

– leg alább mér leg ké pes köny ve lõi ké pe sí tés, vagy ez zel egyen ér té kû szak ké pe sí tés,

– költ ség ve té si in téz mé nyi gya kor lat [az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren - de let 18. §-ának (4) be kez dé se, to váb bá az egész ség ügyi köz in téz mé nyek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké - pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá - lya i ról szó ló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 5. §-ában fog laltak sze rint],

– leg alább öt éves gaz da sá gi ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

– egész ség ügyi szak me ne dzser dip lo ma,

– egész ség ügyi in téz mény ben szer zett gya kor lat, – ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek (an gol, fran cia vagy né met) leg alább kö zép fo kú is me re te,

– ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés, – cont rol ling te rü le ten szer zett ta pasz ta lat, – köz be szer zé si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó szak mai élet út ját be mu ta tó fény ké pes ön - élet raj zot,

– a vég zett sé get, szak kép zett sé get, ide gen nyelv-is me re - tet iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la ta it,

– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos rö vid szak - mai (ve ze tõi) el kép ze lé se it,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já - rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges a va gyon nyi lat ko - zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992.

évi XXXIII. tör vény ren del ke zé se i nek fi gye lem be vé te lé - vel, meg egye zés sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. ja nu ár 23.) kö ve tõ 30 na pon be lül.

(5)

A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat Szak or vo si El lá tás és Há zi or vo si Szol gá lat fõ igaz ga tó já nak (cím: 6722 Sze ged, Ti sza La jos krt. 97.) kell benyújtani.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:

A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül a pá - lyá zók írás ban ér te sí tést kap nak. A mun ka kör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa és az el bí rá lás mód ja: a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki - adott 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 4. §-ában fog - laltaknak megfelelõen.

A pá lyá zók a pá lyá zat tal kap cso la tos kér dé sek ben Sze - ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat Szak el lá tás és Há - zi or vo si Szol gá lat fõ igaz ga tó já hoz fordulhatnak.

A Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat Köz gyû lé se a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kjt.)

23. §-ának (2) be kez dé se, va la mint a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let és a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján

pá lyá za tot hir det

az in téz mény ve ze tõi (fõ igaz ga tói) fel adat kör el lá tá sá ra köz al kal ma zot ti ki ne ve zés sel és ha tá ro zott

ide jû – 5 év re szó ló – magasabb vezetõi megbízással

Az in téz mény ne ve:

Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat Ke né zy Gyu la Kór ház-Ren de lõ in té zet, a Deb re ce ni Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar és a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do - má nyi Egyetem Oktató Kórháza.

A fõ igaz ga tó ve ze tõi fel ada tai:

– az in téz mény nek a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, a Szer - ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban, az in téz ményt fenn tar tó ha tá ro za ta i ban, a szak mai kö ve tel mé nyek ben meg fo gal - ma zot tak nak meg fe le lõ folyamatos és gazdaságos mû köd - te té se,

– az in té zet szak mai és mû kö dé si ter ve i nek elõkészí - tése, egyez te té se és megvalósítása,

– a me gye la kos sá gá nak egész sé gi ál la po tát fi gye lem be ve võ ha té kony szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa,

– a hosszú tá vú sta bil gaz dál ko dás fel té te le i nek, az in téz - mé nyi mû kö dés ha té kony sá gá nak fo lya ma tos biz to sí tá sa.

A pá lyá zat el nye ré sé hez jog sza bály ban elõ írt felté telek:

– bün tet len elõ élet, to váb bá

– (or vos tu do má nyi vagy egyéb) egye te mi szin tû vég - zett ség, és

– egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés, vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés, va la mint

– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

A két utób bi fel té tel ese té ben a köz gyû lés a gyógy in té - zet szak mai ve ze tõ tes tü le té nek egyet ér té sé vel fel men tést ad hat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len tõ fel té te lek:

– or vo si dip lo ma és szak or vo si ké pe sí tés,

– az egész ség ügyi in téz mé nyek fi nan szí ro zá sá ban és a fi nan szí ro zás el szá mo lá sá ban meg szer zett gya kor lat,

– já ró be teg-el lá tás te rü le tén, to váb bá fekvõbeteg-el - látó osz tá lyon meg szer zett össze sen leg alább 5 éves szak - mai ve ze tõi ta pasz ta lat,

– köz igaz ga tás ban vagy egész ség ügyi igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,

– an gol, né met vagy fran cia nyelv bõl meg szer zett, ál la - mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– a kór ház jö võ jét érin tõ rész le tes szak mai kon cep ci ót, –3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy az er köl csi bi zo nyít vány meg ké ré sét iga zo ló pos tai fel - adó ve vényt,

– a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát,

– a leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor la tot iga zo ló mun - kál ta tói iga zo lást,

– egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés, vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés hi á nyá ban a pá lyá zó nyi lat ko za - tát ar ról, hogy a kép zés ben már részt vesz, vagy vál lal ja a ké pe sí tés nek – a meg bí zás adá sá tól szá mí tott – 5 éven be - lül tör té nõ meg szer zé sét,

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy meg bí zá sa ese tén a be osz tás be töl té sé ig va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le - zett sé gét tel je sí ti,

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti el já - rás ban részt ve võk a pá lyá za ti anya gát meg is mer he tik,

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat Köz gyû lé se a pá lyá zat elbírálá - sára vo nat ko zó elõ ter jesz tést nyil vá nos vagy zárt ülés ke - retében tár gyal ja,

– a kór ház jö võ jét érin tõ rész le tes szak mai kon cep ció ma xi mum 2 A/4 ol dal ter je del mû össze fog la lá sát (mely a dön tés-elõ ké szí tõ anyag ré szét ké pe zi).

Az elõnyt je len tõ fel té te lek iga zo lá sá hoz csa tol ni kell:

– az egész ség ügyi in téz mé nyek fi nan szí ro zá sá ban és a fi nan szí ro zás el szá mo lá sá ban meg szer zett gya kor lat ra vo nat ko zó mun kál ta tói iga zo lást,

(6)

– a já ró be teg-el lá tás te rü le tén, to váb bá fek võ be teg-el lá - tó osz tá lyon meg szer zett, össze sen leg alább 5 éves szak - mai ve ze tõi ta pasz ta lat ra vo nat ko zó munkáltatói igazolást, – a köz igaz ga tás ban vagy egész ség ügyi igaz ga tás ban szer zett gya kor lat ra vo nat ko zó mun kál ta tói igazolást,

– az ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga meg lé tét iga zo ló ok - ira tot vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett másolatát.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei, a pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá ra, a jut ta tá sok ra vo nat ko zó és egyéb in for má - ci ók:

– A pá lyá za to kat tíz pél dány ban (egy ere de ti, ki lenc má - so lat), leg ké sõbb a pá lyá za ti fel hí vás nak az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl (2006. ja nu ár 23.) szá - mí tott 30. nap 16 órá ig kell pos tai úton meg kül de ni, vagy sze mé lye sen be nyúj ta ni dr. Ju hász né Lé vai Ka ta lin hoz, a me gyei köz gyû lés el nö ké hez „Fõ igaz ga tói pá lyá zat” jel - igé vel el lát va (4024 Deb re cen, Pi ac u. 54. vagy 4002 Deb - recen, Pf. 72).

– A pá lyá za to kat a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – a fel kért elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye - zé sét kö ve tõ en – a köz gyû lés értékeli és bírálja el.

– A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ, a ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás 5 év ha tá ro zott idõre szól.

– Bé re zés és jut ta tás a Kjt., va la mint a mun kál ta tói dön - tés szerint.

– A mun kál ta tó a Kjt. 43–44. §-ai sze rin ti mun ka vég - zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szony lé te sí té sé hez nem járul hozzá.

– A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le lõ pá lyá zó hi á nyá ban a pá lyá za ti el já rást ered - mény te len nek nyilvánítsa.

Az in téz mény rõl to váb bi in for má ci ót a Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat Köz gyû lé sé nek el nö ke, va la mint fõ jegy zõ je ad [tel.: (52) 507-521, illetve (52) 507-524].

Mo hács Kis tér sé gi Csa lá se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Tár su lás Tár su lá si Ta nácsa

pá lyá za tot hir det

a Mo hács Kis tér sé gi Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat

in téz mény ve ze tõi ál lá she lyé nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te és a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti szak irá nyú szak kép zett ség,

– leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis

el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

– szo ci á lis szak vizs ga, – bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent: a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il - let ve a köz ok ta tás te rü le tén szer zett ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, – ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát, – 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, – szo ci á lis szak vizs ga má so la tát,

– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak - mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2006. áp ri lis 1-jé tõl 2011.

már ci us 31-ig.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992.

évi XXXIII. tör vény, va la mint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, „Mo hács Kistér sé gi Csa lád se gí tõ és Gyer - mek jó lé ti Szol gá lat ve ze tõi ál lás he lyé re pá lyá zat” meg je - lö lés sel a Tár su lá si Ta nács el nö ké nek cí mez ve (7700 Mo - hács, Szé che nyi tér 1.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tok ról a Mo hács Kis tér sé gi Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Tár su - lás Tár su lá si Ta ná csa dönt a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö - ve tõ 15 na pon be lül.

A Te rü let pol i ti kai Kor mány za ti Hi va tal pá lyá za ti fel hí vá sa

kis tér sé gi meg bí zot ti tiszt ség be töl té sé re

A Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal a kis tér sé gi meg bí zot ti há ló zat mun ká ját a 294/2004. (X. 28.) Korm.

ren de let alap ján irá nyí tó te rü let po li ti kai kor mány meg bí - zot tal együtt pá lyá za tot ír ki a – 244/2003. (XII. 18.) Korm. ren de let ben meghatározott területen mûködõ –

cell dö möl ki

kis tér sé gi meg bí zot ti tiszt ség be töl té sé re.

A kis tér sé gi meg bí zot ti há ló zat mû kö dé sét, a kis tér sé gi meg bí zott fel ada ta it, jog ál lá sát, jut ta tá sa it, a tiszt ség be töl -

198 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/5. szám

(7)

té sé vel és a mun ka vég zés sel kap cso la tos össze fér he tet len - sé ge ket a 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályozza.

A ren de let alap ján a meg bí zott ki emelt fel ada ta a kis tér - ség ben mû kö dõ he lyi ön kor mány za tok, a kis tér sé gi fej - lesz té si ta nács, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás, a te rü let fej - lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok te vé keny sé gé nek se gí - té se, kü lö nö sen a kis tér ség-fej lesz té si prog ra mok elõ ké - szí té sé nek szer ve zé se, ér té ke lé se, meg va ló sí tá sá nak fi gye - lem mel kí sé ré se, tá mo ga tá sa, a nem zet kö zi, ha zai és kis - tér sé gi te rü let fej lesz té si for rá sok fel ku ta tá sa, a ki tû zött te - rü let fej lesz té si cé lok sze rin ti hasz no sí tá sá nak elõmozdí - tása. A meg bí zott – a te rü let fej lesz tés sel össze füg gés ben – se gí ti az érin tett sta tisz ti kai kör zet ben az ön kor mány za tok egyéb tár su lá sa i nak lét re ho zá sát és e tár su lá sok fel ada ta i - nak ellátását.

A meg bí zott gon dos ko dik a kis tér ség gaz da sá gi, köz - igaz ga tá si, te rü let fej lesz té si és ci vil sze rep lõi ré szé re a kis - tér ség gaz da sá gi, inf ra struk tu rá lis, egész ség ügyi, ok ta tá si és szo ci á lis in téz mé nyi fej lesz té sét érin tõ kor mány za ti el - gon do lá sok kal, dön té sek kel kap cso la tos in for má ci ók to - váb bí tá sá ról, va la mint – a kis tér sé gi meg bí zot ti há ló zat mun ká já nak irá nyí tó ja fe lé – az adott kis tér ség fej lesz té sé - vel és a kis tér sé gi köz igaz ga tá si, gaz da sá gi, te rü let fej lesz - té si és ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé vel, il let ve a köz szol gál - ta tá sok kal össze füg gõ, kor mány za ti szin ten ér té kel he tõ in - for má ci ók össze gyûj té sé rõl és továbbításáról.

A meg bí zott fel ada ta el lá tá sa so rán együtt mû kö dik mind azon köz igaz ga tá si és ci vil szer vek kel, szer ve ze tek - kel, ame lyek te vé keny sé ge a kis tér ség te rü let fej lesz té sé - vel, az érin tett tár su lá sok te vé keny sé gé nek ered mé nyes sé - gé vel kap cso lat ban van.

Pá lyá za ti fel té te lek

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei (ezek hi á nya for mai ki zá ró ok):

– Eu ró pai Gaz da ság Tér ség va la mely or szá gá nak ál lam - pol gár sá ga;

– bün tet len elõ élet;

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, vagy ha a pá lyá zó a ta - nul má nya it meg kezd te an nak – az ál lás be töl té sé tõl szá mí - tott – két éven be lü li meg szer zé se;

– a meg pá lyá zott kis tér ség ben ál lan dó elér he tõ ség gel és/vagy táv mun ka hellyel va ló ren del ke zés;

– a ma gyar nyelv tár gya lá si szin tû is me re te és haszná - lata.

Össze fér he tet len, és nem le het kis tér sé gi meg bí zott aki:

a) a me gyei köz gyû lés el nö ke, al el nö ke, fõ pol gár mes - ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, pol gár mes ter, alpolgár - mester;

b) a me gyei köz gyû lés hi va ta la, a pol gár mes te ri hi va tal vagy a kör jegy zõ ség tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ je;

c) a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lás, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás al kal ma zott ja;

d) a kis tér sé gi fej lesz té si ta nács mun ka szer ve ze té nek al - kal ma zott ja.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

– a meg pá lyá zott kis tér ség ben mû kö dõ he lyi ön kor - mány za tok pol gár mes te re i nek ajánlása;

– a meg pá lyá zott kis tér ség ben szék hellyel mû kö dõ te rü - let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lás(ok) el nö ké nek aján - lá sa;

– te rü let fej lesz té si, köz gaz da sá gi, jo gi, il let ve ál lam - igaz ga tá si szak irá nyú fel sõ fo kú végzettség;

– te rü let fej lesz té si, köz gaz da sá gi, gaz da ság fej lesz té si, il let ve ál lam igaz ga tá si szak irá nyú tapasztalat;

– ál la mi lag iga zolt ide gen nyelv-is me ret;

– iga zolt fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– a szak mai ön élet raj zot (leg fel jebb 2 ol dal ter je de lem - ben, fény kép pel);

– a vég zett sé get iga zo ló ok irat(ok) má so la tát.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell, amennyi ben a pá lyá zó ren del ke zik vele:

– a nyelv vizs gát iga zo ló ok irat(ok) má so la tát;

– egyéb kép zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok irat(ok) má - so la tát.

A pá lyá zat tar tal ma

A pá lyá zat ban leg fel jebb 2 ol dal ter je de lem ben is mer - tet ni kell a meg bí za tás el lá tá sá ra, va la mint a meg ne ve zett kis tér ség to vább fej lesz té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se ket.

Be nyúj tá si ha tár idõ

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je (pos tai ke let bé - lyeg zõ dá tu ma):

2006. feb ru ár 10.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lyá za tot a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal hi - va tal ve ze tõ jé nek cí mez ve, ki zá ró lag pos tai úton – aján lott, el sõbb sé gi kül de mény ként – két pél dány ban – a bo rí té kon a meg pá lyá zott kis tér ség nek meg fe le lõ en „Ktmb2006 Cell dö mölk” jel zés fel tün te té sé vel – kell el jut tat ni a Te rü - let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal cí mé re: 1357 Bu da pest, Pf. 2. A pá lyá zat ak kor te kint he tõ ha tár idõ ben be nyúj tott - nak, ha a pá lyá za ti ki írás ban meg je lölt ha tár idõn be lül aján lott, el sõbb sé gi kül de mény ként ad ták pos tá ra.

El bí rá lá si ha tár idõ

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je 2006. már ci us 1.

A be nyúj tott pá lyá za tok szá má tól füg gõ en a pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak azt a jo got, hogy a pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sa cél já ból – kü lön ér te sí tés alap - ján – má so dik el bí rá lá si kört nyis son. A pá lyá zat el bí rá lá - sá nak ered mé nyé rõl a pá lyá zat ki író ja min den pá lyá zót írás ban ér te sít. A nyer tes pá lyá zó meg bí za tá sát mun ka - szer zõ dés alap ján, fõ ál lá sú táv mun ka vi szony ban lát ja el.

A nyer tes pá lyá zó nak a szer zõ déskö tés hez csa tol ni kell a

(8)

bün tet len elõ éle tet iga zo ló ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak azt a jo got, hogy amennyi ben a pá lyá zat ered mény te len nek bi zo nyul új pá - lyá za tot ír jon ki.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás az aláb bi te le - fon szá mon kér he tõ: Kiss Sza bolcs (1) 461-8531.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 1.

Dr. Ga lam bos Ká roly s. k.,

hi va tal ve ze tõ

Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal

Szer ve ze ti hí rek

M

INISZ TE RI KÖZ LE MÉ NYEK A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

köz le mé nye

a köz pon ti köz igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend sze ré be tar to zó üdü lõk ben al kal ma zan dó té rí té si dí jak ról, va la mint a té rí té si díj meg fi ze té sé nek

ha tár ide jé rõl

A köz pon ti köz igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend sze ré - be tar to zó üdü lõk igény be vé te lé nek rend jé rõl szó ló 9/2001. (III. 23.) MeHVM ren de let 7. § (3) be kez dé se alap ján a köz pon ti köz igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend - sze ré be tar to zó üdü lõk ben a 2006. év ben al kal ma zan dó té - rí té si dí ja kat, va la mint a té rí té si díj meg fi ze té sé vel kap - csolatos tájékoztatót a következõk szerint teszem közzé:

I. A 2006. évi igény jo go sult té rí té si dí jak ról szó ló táb lá - zat (kü lön la pon csa tol va).

II. Tá jé koz ta tó a táb lá za tok ban fog lalt té rí té si dí jak al - kal ma zá sá hoz.

A té rí té si dí jak meg fi ze té se

A je lent ke zés sel egy ide jû leg 10% fog la ló fi ze ten dõ 2006. már ci us 15-ig, il let ve pót je lent ke zés ese tén 2006.

már ci us 31-ig. A ked vez mé nyes té rí té si díj fenn ma ra dó ré - szét 2006. má jus 31-ig kell meg fi zet ni. 2006. má jus 31-ét kö ve tõ je lent ke zés ese tén a tel jes térítési díj egy összegben fizetendõ meg.

Fõ sze zo ni ár ér vé nye sül 2006. jú ni us 14-tõl au gusz tus 23-ig, va la mint a hús vé ti és a szil vesz te ri ün ne pek turnu - saiban. Egész év ben fõ sze zo ni árat kell ér vé nye sí te ni Lovasberényben, Ba goly ir tá son, Noszvajon, Gödön és Pün kösd für dõn.

Elõ-, il le tõ leg utó sze zo ni árat kell ér vé nye sí te ni 2006.

jú ni us 7-tõl jú ni us 14-ig és 2006. au gusz tus 23-tól au gusz - tus 30-ig, va la mint a kon tin gens ki aján lá son kívüli idõ - szak ban.

Ked vez mé nyek

A 3 éven alu li gyer me kek té rí tés men te sen üdül het nek, el lá tá suk ról a szü lõ gondoskodik.

Az igény jo go sult szü le té si sor rend ben har ma dik és to - váb bi együtt üdü lõ gyer me ke té rí tés men te sen üdülhet.

Az igény jo go sult nagy szü lõ vel együtt üdü lõ 10 éven alu li uno ka az elõ-, il le tõ leg utó sze zon ban, to váb bá az er re ki je lölt üdü lõk ben a fõ sze zon ban (1)/b) ka te gó ri á nak meg - fe le lõ térítési díj mellett üdülhet.

Fel ár

Az igény jo go sult ki fe je zett ké ré se alap ján tör té nõ egy - ágyas el he lye zés ese tén éj sza kán ként 1000 Ft fel árat kell fizetni.

Mó do sí tá si díj

Az el sõ mó do sí tás díj men tes, min den to váb bi mó do sí tá - sért ké rel men ként 1000 Ft mó do sí tá si dí jat kell megfizetni.

Ér tel me zõ ren del ke zés a té rí té si díj táb lá za ta i hoz 1. (1) igény jo go sul ti ka te gó ria:

a) igény jo go sult,

b) igény jo go sult kö ze li hoz zá tar to zó ja:

– há zas társ (élet társ, je gyes), – gyer mek 18 éves ko rig,

– 18 év fe let ti nap pa li ta go za ton fel sõ ok ta tá si ta nul má - nyok foly ta tá sá ról ta nul má nyi iga zo lás sal ren del ke zõ, kö - zös ház tar tás ban élõ el tar tott gyer mek;

2. (2) hoz zá tar to zói ka te gó ria:

a) 18 év fe let ti (1)/b) pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek - nek meg nem fe le lõ gyermek,

b) gyer mek há zas tár sa, c) szü lõ, nagy szü lõ, d) test vér, uno ka.

3. Az üdü lé s idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sá ra üres szál lás hely ese tén van le he tõ ség az üdü lõ ka te gó ri á já nak meg fe le lõ na pi té rí té si díj meg fi ze té sé vel.

Bu da pest, 2006. ja nu ár

Kiss Pé ter s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

200 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/5. szám

(9)

Üdü lõ Igény jo go sult és kö ze li hoz zá tar to zói (1. kat.)

10 év alat ti gyer mek 50%-os kedv.

(1/a kat.)

1. kat. nem tar to zó hoz zá tar to zók (2. kat.)

1. kat. nem tar to zó hoz zá tar to zók (2/a kat.) 10 év alat ti gyerm. pl. uno ka meg ne ve zé se ka te gó ri á ba

so ro lá sa

tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi

Tel jes pan zió Fél pan zió Tel jes pan zió Fél pan zió Tel jes pan zió Fél pan zió Tel jes pan zió Fél pan zió

Rév fü löp * 21 700 3100 17 500 2500 10 850 1550 8 750 1250 43 400 6 200 35 000 5000 21 700 3100 17 500 2500

Rév fü löp ** 27 300 3900 23 100 3300 13 650 1950 11 550 1650 54 600 7 800 46 200 6600 27 300 3900 23 100 3300

Ti hany Yacht Club * 26 600 3800 22 400 3200 13 300 1900 11 200 1600 53 200 7 600 44 800 6400 26 600 3800 22 400 3200

Ti hany Yacht Club ** 36 400 5200 32 200 4600 18 200 2600 16 100 2300 72 800 10 400 64 400 9200 36 400 5200 32 200 4600

Ba la ton lel le A ** 30 800 4400 26 600 3800 15 400 2200 13 300 1900 61 600 8 800 53 200 7600 30 800 4400 26 600 3800

Ba la ton lel le B * 21 700 3100 17 500 2500 10 850 1550 8 750 1250 43 400 6 200 35 000 5000 21 700 3100 17 500 2500

Ba la ton lel le C * 21 700 3100 17 500 2500 10 850 1550 8 750 1250 43 400 6 200 35 000 5000 21 700 3100 17 500 2500

Ba la ton bog lár ** 31 500 4500 27 300 3900 15 750 2250 13 650 1950 63 000 9 000 54 600 7800 31 500 4500 27 300 3900

Ba la ton szép lak ** 30 800 4400 26 600 3800 15 400 2200 13 300 1900 61 600 8 800 53 200 7600 30 800 4400 26 600 3800

Ba la ton sze mes ** 32 900 4700 28 700 4100 16 450 2350 14 350 2050 65 800 9 400 57 400 8200 32 900 4700 28 700 4100

Ve len ce ** 34 300 4900 30 100 4300 17 150 2450 15 050 2150 68 600 9 800 60 200 8600 34 300 4900 30 100 4300

Lo vas be rény ** 38 500 5500 34 300 4900 19 250 2750 17 150 2450 77 000 11 000 68 600 9800 38 500 5500 34 300 4900

Göd ** 38 500 5500 34 300 4900 19 250 2750 17 150 2450 77 000 11 000 68 600 9800 38 500 5500 34 300 4900

Pün kösd für dõ ** 32 900 4700 28 700 4100 16 450 2350 14 350 2050 65 800 9 400 57 400 8200 32 900 4700 28 700 4100

Ba goly ir tás ** 27 300 3900 13 650 1950 54 600 7 800 27 300 3900

Nosz vaj * 21 700 3100 17 500 2500 10 850 1550 8 750 1250 43 400 6 200 35 000 5000 21 700 3100 17 500 2500

Nosz vaj ** 33 600 4800 29 400 4200 16 800 2400 14 700 2100 67 200 9 600 58 800 8400 33 600 4800 29 400 4200

Ti hany Ken der föl di u.

reg ge li vel 18 200 2600 9 100 1300 36 400 5 200 18 200 2600

Sop ron ** reg ge li vel 21 000 3000 10 500 1500 42 000 6 000 21 000 3000

Al só örs ** csak szál lás 15 400 2200 7 700 1100 30 800 4 400 15 400 2200

Mi há lyi kor lá to zot tan 21 000 3000 10 500 1500 42 000 6 000 21 000 3000

06/5. számH I V A T A L O S É R T E S Í T Õ201

(10)

2006. Elõ- és utószezon

Üdü lõ Igény jo go sult és kö ze li hoz zá tar to zói (1. kat.)

10 év alat ti gyer mek 50%-os kedv.

(1/a kat.)

1. kat nem tar to zó hoz zá tar to zók (2. kat.)

1. kat. nem tar to zó hoz zá tar to zók (2/a kat.) 10 év alat ti gyerm. pl. uno ka meg ne ve zé se ka te gó ri á ba

so ro lá sa

tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi tur nus na pi

Tel jes pan zió Fél pan zió Tel jes pan zió Fél pan zió Tel jes pan zió Fél pan zió Tel jes pan zió Fél pan zió

Rév fü löp * 16 100 2300 13 300 1900 8 050 1150 6 650 950 32 200 4600 26 600 3800 16 100 2300 13 300 1900

Rév fü löp ** 21 000 3000 17 500 2500 10 500 1500 8 750 1250 42 000 6000 35 000 5000 21 000 3000 17 500 2500

Ti hany Yacht Club * 20 300 2900 16 800 2400 10 150 1450 8 400 1200 40 600 5800 33 600 4800 20 300 2900 16 800 2400

Ti hany Yacht Club ** 27 300 3900 24 500 3500 13 650 1950 12 250 1750 54 600 7800 49 000 7000 27 300 3900 24 500 3500

Ba la ton lel le A ** 23 100 3300 20 300 2900 11 550 1650 10 150 1450 46 200 6600 40 600 5800 23 100 3300 20 300 2900

Ba la ton lel le B * 16 100 2300 13 300 1900 8 050 1150 6 650 950 32 200 4600 26 600 3800 16 100 2300 13 300 1900

Ba la ton lel le C * 16 100 2300 13 300 1900 8 050 1150 6 650 950 32 200 4600 26 600 3800 16 100 2300 13 300 1900

Ba la ton bog lár ** 23 800 3400 20 300 2900 11 900 1700 10 150 1450 47 600 6800 40 600 5800 23 800 3400 20 300 2900

Ba la ton szép lak ** 23 100 3300 20 300 2900 11 550 1650 10 150 1450 46 200 6600 40 600 5800 23 100 3300 20 300 2900

Ba la ton sze mes ** 25 200 3600 20 300 2900 12 600 1800 10 150 1450 50 400 7200 40 600 5800 25 200 3600 20 300 2900

Ve len ce ** 25 900 3700 22 400 3200 12 950 1850 11 200 1600 51 800 7400 44 800 6400 25 900 3700 22 400 3200

Al só õrs csak szál lás

Al só örs nyit va tar tá si ide je: 2006. 07. 05.–2006. 08. 23.

Ti hany Ken der föld nyit va tar tá si ide je: 2006. 06. 30.–2006. 08. 25.

202H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/5. szám

(11)

K

ÖLT SÉG VE TÉ SI SZER VEK ALA PÍ TÓ OK IRA TA

Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ala pí tó ok ira ta

A ma gyar Or szág gyû lés ál tal az 1878. évi XVIII. tör - vénnyel lét re ho zott Ipar mû vé sze ti Mú ze um ala pí tó ok ira - tát – az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ában, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló, 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10. §-ának fel - ha tal ma zá sa alap ján, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil - vános könyv tári el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tv.-ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ala pí tó ok ira tát 2005. de cem - ber 21-i ha tállyal mó do sí tom, és egy sé ges szer ke zet be foglalt szö ve gét az aláb bi ak sze rint ál la pí tom meg.

Az in téz mény ne ve: Ipar mû vé sze ti Mú ze um – an go lul: Mu se um of App li ed Arts

– né me tül: Kunst ge wer be mu se um

– oro szul: (Mu zej prik lad no vo isz kusszt va).

Szék he lye: 1091 Bu da pest, Ül lõi út 33–37.

Kör bé lyeg zõ je: Ipar mû vé sze ti Mú ze um (kör irat, kö ze - pén a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re).

Az in téz mény ala pí tó ja: a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág - gyû lé se.

Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

Az ala pí tói jo gok gya kor ló ja: az ala pí tó meg bí zá sá ból a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re.

Az in téz mény gaz dál ko dá si jog kö re: kincs tá ri kör be tar - to zó, ön ál ló an gaz dál ko dó, tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv.

Fel ügye le ti és fenn tar tó szer ve: a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma, mely jó vá hagy ja a mú ze um Szer - ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, mun ka ter ve it és költ ség - ve té si elõ irány za ta it, va la mint az utób bi ak ra vo nat ko zó be szá mo ló kat.

Fi ók in téz mé nyé nek és te lep he lye i nek ne ve, szék he lye:

– Hopp Fe renc Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um 1062 Bu da pest, And rás sy út 103.

– Ráth György Mú ze um 1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa - sor 12.

– Nagy té té nyi Kas tély mú ze um 1225 Bu da pest, Kas - tély mú ze um u. 9.

A mú ze um ve ze tõ i nek ki ne ve zé si rend je:

Az in téz mény élén fõ igaz ga tó áll, akit a nem ze ti kul tu - rá lis örök ség mi nisz te re (pá lyá zat út ján, ha tá ro zott idõ re) bíz meg és gya ko rol ja fe let te a mun kál ta tói jo go kat.

A gaz da sá gi igaz ga tót – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – ugyan csak a mi nisz ter (pá lyá zat út ján, ha tá ro zat lan idõ re) bíz za meg, il let ve men ti fel, és gya ko rol ja fe let te a fe gyel - mi jog kört. A to váb bi mun kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó gya ko rol ja fe let te.

A szak mai fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a fõ igaz ga tó pá lyá - zat út ján, ha tá ro zott idõ re ma ga sabb ve ze tõi be osz tás sal a mi nisz ter egyet ér té sé vel bíz za meg, il let ve von ja vissza ma ga sabb ve ze tõi meg bí zá su kat.

Az al kal ma zot tak jog vi szo nya

Az in téz mény dol go zói a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tv. ha tá lya alá tar to zó köz al kal - ma zot tak.

Ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge

Gyûj tõ kö re el sõ sor ban a ma gyar és nem zet kö zi ipar mû - vé szet al ko tá sa i ra (a tárgy- és kör nye zet kul tú ra anya gá ra) ter jed ki – a kö zép kor tól nap ja in kig. A mú ze um hoz tar to zó Hopp Fe renc Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um gyûj tõ kö - ré be a ke let-ázsi ai és – ki sebb mér ték ben – a kö zel-ke le ti isz lám mû vé sze ti al ko tá sok is be le tar toz nak.

Gyûj tõ te rü le te az egész or szág, de le he tõ ség sze rint (a nem zet kö zi és két ol da lú egyez mé nyek, jog sza bá lyok figyelembevételével) a gyûj tõ kö ré nek meg fe le lõ egyéb te - rü le tek rõl is szer ze mé nyez.

Fõ fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó tár gyi, ké pi, írá sos és egyéb for rás anyag fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és vé del me: to - váb bá tu do má nyos fel dol go zá sa és rend sze re zé se a tu do - má nyos ered mé nyek köz zé té te le; mind ezek ki ál lí tá so kon és más for mák ban tör té nõ be mu ta tá sa, a köz mû ve lõ dé sét se gí tõ hasz no sí tá sa.

To váb bi fel ada tai:

– a gyûj tõ kö ré be tar to zó, ma gán tu laj don ban lé võ mu ze - á lis ér té kek vé det té nyil vá ní tá sá nak szak mai elõ ké szí té se, il let ve vé le mé nye zé se; köz re mû kö dés a vé dett gyûj te mé - nyek és mû tár gyak (szak mai) nyil ván tar tá sá ban, hely szí ni el len õr zé sé ben;

– a mû tár gyak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nél a kul tu rá lis örök ség meg õr zé se szem pont ja it ér vé nye sí tõ szem lé zés, vé le mé nye zés;

– a gyûj tõ kö ré be tar to zó mû tár gyak ese té ben – a jog sza - bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se alap ján ho zott vég zett – a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó, és an nak ered mé nye it fel hasz ná ló szak ér tõi te vé keny ség;

– alap té má i ban és a mu ze o ló gia mód szer ta ná ban, tör té - ne té ben tu do má nyos ku ta tás vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai tá mo ga tá sa;

– rész vé tel a mú ze um tu do má nyos té má i val össze füg gõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a muzeológus - képzésben és to vább kép zés ben;

– alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó szak könyv tár mû - köd te té se;

– együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, ill. nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel.

(12)

Az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek kö re és mér té ke

Az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek ke re tei kö zött:

– ki adói te vé keny ség (22.1);

– nyom dai te vé keny ség (22.2);

– egyéb sok szo ro sí tás (22.3);

– egyéb, más ho vá nem so rolt fel dol go zó ipar (36.63);

– könyv, új ság, pa pír áru-kis ke res ke de lem (52.47);

– egyéb, más ho vá nem so rolt ipar cikk-ke res ke de lem (52.48);

– egyéb ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás (55.23);

– sa ját in gat lan bér be adá sa (70.20);

– adat ban ki te vé keny ség (72.40);

– egyéb gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ szol gál ta tás (74.8);

– más ho vá nem so rol ha tó egyéb sza bad idõs te vé keny - ség (92.72).

Vál lal ko zá si te vé keny sé gét az zal a fel té tel lel foly tat hat - ja, hogy az nem aka dá lyoz hat ja az alap te vé keny sé gek el lá - tá sát; ár be vé te le egy mást kö ve tõ két év ben nem ér he ti el a költ ség ve té si ki adá sok 30%-át.

Az ala pí tó ok irat ban fog lal ta kat, va la mint a mú ze um szer ve ze ti és ve ze té si rend jét, szak mai mû kö dé sét az in téz - mény Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban kell rész le - tez ni, ame lyet a fõ igaz ga tó ké szít el és a köz al kal ma zot tak ér te kez le te vé le mé nyez.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,

a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

A

FEL AJÁN LOTT ADÓ FEL HASZ NÁ LÁ SÁ RÓL

A Tu do mánnyal a Gyer me kek Egész sé gé ért Ala pít - vány ku ra tó ri u ma meg kö szö ni a la kos ság 1%-os tá mo ga - tá sát, mely 2003. év ben 2 652 420 Ft volt.

A tá mo ga tás össze gé bõl or vo si esz kö zö ket vá sá rol tak:

– Per fu sor com pact S. fecs., in fú zi ós pum pa + tar to zé - kok: 2 db,

– Spi ro mé ter Spi ro bank 1 db, – Po lig raph ID Low GI 1 db.

Dr. Só lyom Eni kõ,

a ku ra tó ri um el nö ke

A Zrí nyi Ala pít vány nyil vá nos ság ra hozza, hogy 2004-ben 302 094 Ft ér ke zett szám láju kra a sze mé lyi jö - ve de lem adó 1%-át fel aján ló sze mé lyek tõl.

Tá mo gat ták:

– az is ko lai könyv tár fej lesz té sét, – a rá szo ru ló ta nu lók tá bo roz ta tá sát, – ta nul má nyi ver se nye ket,

– ju ta lom ki rán du lást.

Vár ják fel aján lá sa i kat a kö vet ke zõ szám la szá mon is:

Zrí nyi Ala pít vány, OTP 11720001-20110967.

A Som ló kör nyé ki Jó lé ti Szol gá lat Ala pít vány meg - kö szö ni a 2004. év ben fel aján lott sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-át, 8575 fo rin tot, me lyet ala pít vá nyuk mûködésére használtak fel.

Egy ben ké rik, hogy a 2005. évi jö ve de lem adó 1%-ával tá mo gas sák ala pít vá nyu kat.

Adó szám: 19265630-2-19.

A „Vár ko nyi Zol tán Ala pít vány a Szín ház- és Film - mû vé sze ti Fõ is ko lá ért” ja vá ra a sze mé lyi jö ve de lem adó fel aján lott 1%-ából a 2004. év ben 42 329 fo rint folyt be.

Az össze get az egye tem gya kor la ti oktatására fordították.

Az ala pít vány kö szö ne tét fe je zi ki a fel aján lók nak, és ké ri to váb bi tá mo ga tá su kat.

A Szop ta tá sért Ma gyar Egye sü let (www.szop ta tas - ert.hu, www.szop ta tas por tal.hu) kö szö ni mind azok tá mo - ga tá sát, akik adó juk egy szá za lé ka fel aján lá sá val se gí - tették munkájukat.

Az így be folyt 297 966 fo rin tot a szop ta tás ról szó ló tá jé - koz ta tó anya gok sok szo ro sí tá sá ra, egy in for má ci ós in ter - ne tes por tál és hon lap fenn tar tá sá ra, va la mint egész ség - ügyi dol go zók to vább kép zé sé re for dí tot ták. Kérik, támogassák továbbra is céljaikat!

Szám la szám: 11702036-20627267.

Adó szám: 18077490-1-41.

204 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/5. szám

(13)

Az Eu ró pa 2000 Ala pít vány az 1996. évi CXXVI. tör - vény 6. § (3) be kez dé se alap ján köz zé te szi, hogy a 2004.

év ben ki utalt szja 1%-át az aláb bi cé lok ra használta fel.

Ka pott tá mo ga tás össze ge: 314 024 Ft.

Is ko lai esz kö zök kor sze rû sí té sé re fel hasz nált összeg:

314 024 Ft.

Ta nu ló ik ne vé ben is ezú ton kö szö nik az ala pít vány nak nyúj tott tá mo ga tást.

Adó szám: 18040960-1-42.

Eu ró pa 2000 Ala pít vány ku ra tó ri u ma

A Pre lu de Kó ru sért Ala pít vány ezú ton kö szö ni meg az szja 1%-ának fel aján lá sát.

A meg ka pott 508 600 Ft-ot tar ta lé kol ták a Pre lu de Kó - rus mû kö dé sé nek to váb bi támogatására.

A Há ló zat Bu da pes ti Díj fi ze tõ kért és Díj hát ra lé ko - so kért Ala pít vány kö szö ne tét fe je zi ki tá mo ga tó i nak, akik adó juk 1%-áról ja vá ra ren del kez tek.

A fel aján lott 487 146 Ft össze get az ala pít vány a cél ki - tû zé se i nek meg fe le lõ en hasz nál ta fel: olyan csa lá dok tíz - ez re i nek nyúj tott fo lya ma tos vagy rend kí vü li tá mo ga tást, akik la kás re zsi jü ket nem tud ták fi zet ni, ezáltal lakhatásuk veszélybe került.

Adó szám: 18077445-1-43.

A Vas uta sok és Köz le ke dé si Dol go zók Jó té kony sá gi Egye sü le te (1076 Bu da pest, Thö köly út 18.) kö szö ne tét fe je zi ki mind azok nak, akik sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át az egye sü let részére ajánlották fel.

Az át utalt 702 507 Ft-ot nagy csa lá dos tag ja ik ka rá cso - nyi üdül te té sé re, va la mint ne héz élet hely zet be ke rült tag - ja ik se gé lye zé sé re fordították.

Ké rik, sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-ával a jö võ ben is tá mo gas sák egye sü le tü ket.

Adó szám: 19001047-2-42.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza - bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz

cikkének a tengeri szállításra történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 4056/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl és

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy az értékesítendõ ingatlancsoportokra vonatkozó nyilvános ártárgyalás kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás)

* Az EGT-Vegyesbizottság 75/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Tér- ségrõl szóló megállapodásnak a borkereskedelem technikai akadályainak

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalás kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30

* A Tanács és a Bizottság határozata (2006. január 24.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl Ukrajna közötti partnerség

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a